Indhold. Ghettokriterier opgørelsesmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ghettokriterier opgørelsesmetode"

Transkript

1 25. marts 2021 Ghettokriterier opgørelsesmetode Dette notat beskriver hvordan Bolig- og Planstyrelsen (BPST) beregner ghettokriterier, som danner grundlag for ghettoliste mv. offentliggjort den 1. december BOLIG- OG PLANSTYRELSEN I det følgende gennemgås først (kapitel 1), baggrunden for ghettokriterierne, og der gives en kort gennemgang af de bagvedliggende data. Kapitel 2 omhandler områdeafgræsningen. Kapitel 3 indeholder en detaljeret gennemgang af BPST s beregning af ghettokriterier pr. 1. december 2020 herunder en uddybning af SAS-koder og deres betydning. Her indgår de tabeller og felter, der bliver brugt og dannet i forbindelse med beregningen af ghettokriterier. Kapitel 4 indeholder en detaljeret gennemgang af de enkelte ghettokriterier. INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET Notatet forudsætter, at læseren har kendskab til SAS-programmering, formatdannelse og ghettokriterier. Det skal ligeledes understreges, at ghettokriterierne kan beregnes på forskellige måder, med samme resultater til følge. Der skal også gøres opmærksom på at navne på tabeller og data kan ændrer sig. Indhold 1. Baggrund for ghettokriterierne Områdeafgrænsning SAS-kode beregning af de nye ghettokriterier pr. 1. december Anvendte grundtabeller og generering af macro-variablen aar Anvendte DST SAS-formater og generering af BPST-formater Beregning af 2-årigt gennemsnit for antal dømte på landsplan Dannelse af persontabel for områderne med oprettelse af hjælpefelter Dannelse af en samlet områdetabel og beregning af de 5 ghettokriterier Beskrivelse af de enkelte ghettokriterier... 20

2 2/28 1. Baggrund for ghettokriterierne I oktober 2010 fremlagde den daværende VK-regering en samlet strategi Ghettoen tilbage til samfundet, som blandt andet udpegede et antal ghettoområder. Ved lov nr fra 2010 blev et ghettoområde identificeret med udgangspunkt i tre kriterier i almenboliglovens 61 a, stk. 1: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, andel uden arbejdsmarkedstilknytning og antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Ved ændringen af almenboligloven i 2013 blev de tre oprindelige kriterier fastholdt. Herudover blev der tilføjet to nye kriterier i almenboliglovens 61 a, stk. 1: Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 50 pct., samt indkomstkrav for skattepligtige i alderen år i området. Ved lov af 27. november 2018 Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje L 38, der udmønter delaftalen om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund blev ghettokriterierne opdateret og konsolideret, således at kriterierne vedr. uddannelse og kriminalitet blev justeret. Ved et ghettoområde forstås efter de gældende regner, et alment boligområde med mindst beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3. Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. De data, der ligger til grund for, om et givent boligområde opfylder ghettokriterierne, er baseret på en lang række registre, som BPST får adgang

3 3/28 til gennem Danmarks Statistiks Forskningsservice. På tidspunktet for opgørelsen af ghettolisten og listen over udsatte områder anvender ministeriet de senest opdaterede data fra Danmarks Statistik (DST). De data, der ligger til grund for opgørelsen af listerne den 1. december i året, er baseret på årlige data. De mest aktuelle tal, der kan ligge til grund for offentliggørelsen af listerne i december 2020, vil således være for Ved at benytte data i regi af DST sikrer BPST, at data til opgørelse af ghettokriterierne er ensartede, kvalitetssikrede og gennemarbejdede. Ved at basere ghettokriterierne på registre fra DST sikrer man sig, at alle områder vurderes på helt samme måde med brug af samme definitioner, samme periodeafgrænsning, samme kvalitet af data, osv.

4 4/28 2. Områdeafgrænsning Ministeriet har siden 2010 defineret almene boligområder ud fra et geografisk område, der som hovedregel kun omfattede polygoner (matrikler) bebygget med almene boligområder. Det oprindelige udgangspunkt for monitoreringen af ghettoområder var fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst beboere, jf. formulering i almenboligloven 61 a. Baggrunden var, at boligområderne skulle være af en vis størrelse (densitet), for at det var meningsfuldt at definere dem som et ghettoområde. Med den nye delaftale om parallelsamfund på boligområdet afgrænses boligområderne som fysisk sammenhængende matrikelnumre, der i 2010 var ejet af almene boligafdelinger, og som sammenlagt har mindst beboere. Det fremgår af lovbemærkningerne i L 38, at grundlaget for opgørelsen af beboersammensætningen ændres fra at være baseret på almene boligafdelinger til matrikelnumre for at tage højde for, at beboersammensætningen søges ændret ved at øge antallet af ejerboliger, private udlejningsboliger eller andelsboliger i området. Med denne afgrænsning omfattes de samme boligområder, som har optrådt på ghettolisten siden Ved at tage udgangspunkt i 2010 opnås, at ikke-almene boligformer, som er etableret i perioden fra 2010 til 2018, medtages i opgørelsen. Hvis et boligområde kommer under beboere, vil området ikke kunne kategoriseres som et ghettoområde. Undtagelsen herfor er hårde ghettoer, som fortsat vil karakteriseres som hårde ghettoer, selv hvis de kommer under beboere gennem arbejdet med deres udviklingsplaner. Med aftalen om initiativer, der modvirker parallelsamfund af den 9. maj 2018, er der desuden igangsat et arbejde, der monitorerer mindre almene boligområder ned til 750 beboere.

5 5/28 3. SAS-kode beregning af de nye ghettokriterier pr. 1. december 2020 Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af beregningerne af ghettokriterierne med tilhørende SAS-kode. I beskrivelsen indgår, tabeller og felter, som bliver brugt og dannet. SAS-koden er indkapslet i bokse. BPST foretager beregninger af ghettokriterierne på boligområder, med fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og har sammenlagt mindst beboere. BPST s beregning af kriterierne består af følgende trin: 1. Beregningen af indkomstværdier for regionerne og et glidende gennemsnit for antallet af dømte på landsplan. 2. Dannelse af en persontabel for områderne og oprettelse af en lang række hjælpefelter. 3. Dannelse af sumtabeller (aggregerede tabeller) for områderne og beregning af ghettokriterierne. I efterfølgende SAS-programmer indgår der formater og macro-variabler, som ikke er strengt nødvendigt, men skyldes blot lettere vedligeholdelse. Det skal understreges, at ghettokriterierne kan beregnes på forskellige måder, med samme resultater til følge Anvendte grundtabeller og generering af macro-variablen aar. &aar er en macro-variabel og betegner året for ghetto-, udsatte/infrastruktur- og kombineret udlejningslisterne. Fx %let aar=2020. %eval(&aar-1) betegner året FØR ghetto-, udsatte/infrastrukturog kombineret udlejningslisterne. %eval(&aar-2) betegner året 2 år FØR ghetto-, udsatte/infrastruktur- og kombineret udlejningslisterne. For at beregne de forskellige værdier for ghettokriterierne, er der for hvert år siden 2010 dannet: - årsbaserede og personbaserede ghettotabeller, Ghet_&aar (hvor de forskellige felter bliver beregnet). - årsbaserede og områdebaserede sumtabeller, allekrit&aar._nye_kriterier (hvor felter som blev beregnet i tabellen Ghet_&aar bruges til beregningen af ghettokriterier).

6 6/28 Ghet_&aar er en sammenkørsel af følgende tabeller (se tabel 1). Tabel 1. Grundtabeller til Ghet_&aar Tabelnavn Omraader_best_&aar Gældende til 2019 Tabelbeskrivelse Anvendte nøgler Nøglefelt beskrivelse I 2019 erstattede DST ekomnr og opgikom med adresse_id i befolkningstabellerne. For at få fat på adresse_id var det nødvendigt at gå omvejen via adressetabellen Befadr201906, hvor der er en bro mellem kommunenummer og opgikom med adresse_id Omr_alle_adr_&aar_unik, bearbejdet tabel, hvor bl.a. manglende værdier for adresse_id er fjernet. Gældende fra 2020 Hvis områdeafgrænsningen ændres mellem årene, er det nødvendigt med en justeret områdetabel fra foregående år. Fx 2020, hvor Vængerne fra Nakskov tilkom og Arendalsvej fra Silkeborg blev nedklassificeret til et mindre område. Beregning af glidende gennemsnit. omr_alle_adr_2020_unik_glidgns bef&aar, gældende til og med Bef%eval(&aar-1)12. Gældende fra 2019 abcde%eval(&aar-1) til og med I 2019 of_indikaar1018_01okt2019, som indeholder opdaterede værdier bagudrettet. I 2020 of_indikaar19. Opgangsadresser for almene boligområder Enhedsadresser for almene boligområder Enhedsadresser for almene boligområder Befolkningstabel, primo &aar Befolkningstabel, Ultimo %eval(&aar- 1). Indikatorer for manglende arbejdsmarkeds tilknytning Ekomnr Opgikom Adresse_id Adresse_id Kom Opgikom pnr Adresse_id pnr pnr kraf%eval(&aar-1) Kriminalitet pnr udda&aar (januar indeværende år) til og med Fra og med 2020 udda%eval(&aar-1)09 (september foregående år) Uddannelse pnr Kommunenummer. Anonymiseret opgangsnøgle. Anonymiseret enhedsnøgle Anonymiseret enhedsnøgle Kommunenummer. Anonymiseret opgangsnøgle. Anonymiseret CPR-nummer. Anonymiseret adresseenhedsnøgle Anonymiseret CPR-nummer. Anonymiseret CPR-nummer. Anonymiseret CPR-nummer. Anonymiseret CPR-nummer.

7 7/28 Anm.: Tabellerne for arbejdsmarkedsindikatorer (of_indikaar19) og kriminalitet (kraf) indgår med et års forskydning, hvilket skyldes, at DST opgør disse med et års forsinkelse. Kilde: BPST DST-tabellen for indkomster, ind%eval(&aar-1), indgår ikke i Ghet_&aar, da indkomstkriteriet bliver beregnet særskilt. Pnr er den anvendte nøgle for anonymiseret CPR-nummer. abcde-, kraf- og ind tabeller bliver opgjort med et års forsinkelse. Omraader_best_&aar til og med 2019 og Omr_alle_adr_&aar_unik fra og med 2020 er baseret på data fra BPST og indeholder områdemærkningen, mens alle de andre er DST-baserede. allekrit&aar._nye_kriterier er sum-tal (aggregerede tal) for områderne fra Ghet_&aar og Ghet_%eval(&aar-1) samt de særskilte beregninger for indkomstkriteriet Anvendte DST SAS-formater og generering af BPSTformater I tabel 2 gennemgås de forskellige SAS-formater, som i det følgende benyttes til beregning af ghettokriterier. Tabel 2. SAS-formater Formatnavn Anvendt til felt Værdier Kilde $KOMREG_V4_T. Kom, ekomnr Regionnavne DST audd_hoved_l1l5_kt. hfaudd Højeste uddannelse kode og tekst DST Udd_hoved_L1L5_kt. Udd Igangværende uddannelse DST ikke_vest. opr_land Danmark, vestlig og ikke-vestlig BPST region_mean_indkomst_2009_ - region_mean_indkomst_2019_ (informat) Kilde: BPST Region (kom) Gennemsnitlig indkomst for regionerne for hvert indkomstår BPST BPST format: Dansk, vestlig og ikke-vestlig oprindelse Definitionen af formatet, ikke_vest., kan ses i tabel 3. Tabellen viser koder, værdier og klassifikation for feltet opr_land (oprindelsesland) fra befolkningstabellen, som bruges ved beregning af andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

8 8/28 Tabel 3. Kodeværdier for oprindelsesland i felt opr_land fra befolkningstabel (bef&aar). Kode for land Land Klassifikation Danmark 5100 Danmark Danmark EU-lande Vestlig udenfor Danmark 5104 Finland 5108 Luxembourg 5120 Sverige 5126 Belgien 5128 Bulgarien 5130 Frankrig 5134 Grækenland 5140 Nederlandene 5142 Irland 5150 Italien 5153 Malta 5154 Polen 5156 Portugal 5158 Rumænien 5164 Spanien 5174 Ungarn 5180 Tyskland 5182 Østrig 5422 Cypern 5607 Estland 5609 Letland 5611 Litauen 5750 Kroatien (fra 2013) 5752 Slovenien 5776 Tjekkiet 5778 Slovakiet 5129 Tjekkoslovakiet Europæiske vestlige lande, som ikke er medlem af EU 5105 Island 5107 Liechtenstein 5109 Monaco 5110 Norge 5124 Andorra 5159 San Marino 5160 Schweiz 5176 Vatikanstaten 5180 Storbritannien Ikke-europæiske vestlige lande 5314 Canada 5390 USA 5502 Australien 5514 New Zealand Resterende koder Øvrige lande Ikke vestlig Kilde: BPST på baggrund af DST. BPST format: Gennemsnitlig indkomst for regionerne, for hvert indkomstår.

9 9/28 Den gennemsnitlige bruttoindkomst for regionerne, er beregnet for skattepligtige i alderen år, eksklusiv uddannelsessøgende. I beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. Beboere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i hele året, indgår dog ikke i beregningen. I perioden fra 2014 til 2017 var befolkningstabellen for foregående år flettet sammen med indkomst- og uddannelsestabellen fra to år tidligere. Dvs. beregningen af indkomstkriteriet for 2017, var baseret på befolkningstabellen for 2016 og indkomst- og uddannelsestabellen for Grunden til dette var, at DST endnu ikke havde opgjort indkomsttabellen for Fra og med 2018 er befolkningstabellen for indeværende år, flettet sammen med indkomst- og uddannelsestabellen fra foregående år. Fra og med 2016 er perindkialt_13 blevet brugt, som følge af at bruttoindkomstfeltet udgik. Boks 1 viser SAS-koden for beregning af gennemsnitlig bruttoindkomst for regionerne.

10 10/28 Boks 1. SAS kode for beregning af gennemsnitlig bruttoindkomst for regionerne. Lbref=SAS bibliotek %let aar=2020; /* Ghettoår */ %let hvoralder =15<=alder<=64; /* Mellem 15 og 64 år indeværende år */ %let hvorudd=udd=' '; /* Ikke under uddannelse foregående år */ %let hvorskat= omfang=1; /* Omfattet af skattepligt foregående år */ proc sort data=lbref.bef%eval(&aar 1)12 out=bef_&aar ( keep= pnr kom alder where=( &hvoralder and pnr^= ) ) ; by pnr; data region_%eval(&aar-1) ; merge Lbref.udda%eval(&aar-1)09 ( keep=udd pnr in=xudd) Lbref.ind%eval(&aar-1) (keep= perindkialt_13 pnr omfang where=(&hvorskat) bef_&aar ( by pnr; if bef and skat and &hvorudd ; kom=1*xkom; /* Numerisk format */ Brutto= perindkialt_13 ; Region=put(kom,KOMREG_V4_T.); drop pnr udd omfang ; in=skat) rename=(kom=xkom) in=bef); run; * Bruttoindkomst (sum og gennemsnitlig) fordelt på regioner */ proc means data=region_%eval(&aar-1) noprint nway missing; class region; var brutto; output out=regionbrutto_%eval(&aar-1) (drop=_type_ rename=(_freq_=dk_skatomfang_%eval(&aar-1) ) ) sum=dk_brutto_%eval(&aar- 1) mean=dk_meanbrutto_%eval(&aar-1); run; Anm.: OBS, at navne på tabeller og data kan ændrer sig løbende. Kilde: BPST Resultatet for ghettoår 2020 og indkomstår 2019: invalue region_mean_indkomst_2019_ /* Gennemsnit på landsplan for perindkialt_13 er ,75, når der flettes med bef */ Hovedstaden = ,71 Midtjylland = ,89 Nordjylland = ,74 Sjælland = ,69 Syddanmark = ,89

11 11/ Beregning af 2-årigt gennemsnit for antal dømte på landsplan Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, på landsplan, bliver beregnet ved at flette befolkningstabellen for indeværende år med kriminalitetstabellen for foregående år. Antal dømte personer bliver divideret med antal personer på 15 år og derover. Der anvendes et gennemsnit for de seneste 2 år. Selv hvis en person er dømt flere gange i løbet af et år, tælles vedkommende kun med én gang. Hvert år vægtes lige meget, selvom befolkningstallet ændrer sig. Boks 2 viser SAS-koden.

12 12/28 Boks 2. SAS kode for beregning af grænseværdi for antal dømte. Lbref=SAS bibliotek. %macro krim_ver_2020 (aar=); proc sort data=lbref.bef&aar (keep=pnr alder where=(alder>=15) ) out= bef&aar; by pnr; run; proc summary data=lbref..kraf%eval(&aar-1) noprint nway; where ( <=afg_ger7< or <=afg_ger7< ) and afg_afgtyp3 notin(413,514,519) and afg_status=1 ; class pnr; var afg_status ; output out=kraf_%eval(&aar-1) (drop=_type_ afg_status) sum=; run; data bef_&aar; merge bef&aar (in=bef ) kraf_%eval(&aar-1) (in=kraf) ; by pnr; if bef; if kraf then domte_%eval(&aar-1)=1; /* Dømt person */ proc summary data=bef_&aar nway noprint; var domte_%eval(&aar-1); output out= Lbref.dk_domte_&aar (drop=_type_ rename=(_freq_=bef_15_&aar) ) sum=; run; %mend krim_ver_2020 ; %krim_ver_2020 (aar=2020) ; /* Indeværende år */ %krim_ver_2020 (aar=2019) ; /* Foregående år */ /* Beregning af 2-årig gennemsnit */ %macro glidende (aar=); data glidende&aar; merge Lbref.dk_domte_&aar Lbref.dk_domte_%eval(&aar-1); vaerdi3=round(100*(.5*(domte_%eval(&aar-1)/bef_15_&aar) +.5*( domte_%eval(&aar-2)/bef_15_%eval(&aar-1) ) ),.01); Graense3=3*vaerdi3; run; %mend glidende; %glidende (aar=2020); run; Anm.: OBS, at navne på tabeller og data kan ændrer sig løbende. Kilde: BPST

13 13/ Dannelse af persontabel for områderne med oprettelse af hjælpefelter. Dannelsen af persontabellen Ghet_&aar består af tre steps: 1. Ghet_&aar blev til og med 2019 dannet ved en samkørsel/fletning af styrelsens opgangstabel 1 Omraader_best_&aar med DSTs befolkningstabel bef&aar. Tabellerne skal sammenkøres/flettes med fuld match (inner join) ved hjælp af kommunenummer og en opgangsnøgle, opgikom. Det betyder, at alle opgange i områderne skal være beboede. Fra og med 2020 bliver Ghet_&aar dannet ved en samkørsel/fletning af styrelsens adresseenhedsstabel 2 Omr_alle_adr_&aar_unik med DSTs befolkningstabel bef%eval(&aar-1)12. Tabellerne skal sammenkøres/flettes med fuld match (inner join) ved hjælp af adresse_id. Det betyder, at alle enheder i områderne skal være beboede. 2. Felter fra tabellerne, indikaar%eval(&aar ) indikatorer for manglende arbejdsmarkedstilknytning, kraf_%eval(&aar- 1) kriminalitet og udda%eval(&aar - 1)09 uddannelse tilføjes via den unikke nøgle for anonymiseret CPR-nummer pnr. 3. Oprettelse af hjælpefelter Nedenstående boks 2, viser SAS-kode for oprettelse af Ghet_&aar. Boks 3. SAS kode for oprettelse af Ghet_&aar Ibref=SAS bibliotek /* Step 1. Fletning af opgangstabel for områder med befolkningstabel */ /* Til og med 2019 */ proc sort data=lbref.bef&aar out=bef_&aar; by kom opgikom; proc sort data=lbref.omraader_best_&aar out=omraader_best_&aar; by ekomnr opgikom; /* Personer flettes på områder via kommune- og opgangsnøgler */ data ghetto&aar; merge bef_&aar (rename=(kom=ekomnr) in=beboet) Omraader_best_&aar (in=omr) ; by ekomnr opgikom; if omr and beboet; /* Opgange skal være beboet */ 1 Opgangstabellen indeholder ca rækker (afhængig af år) for de 197 boligområder til og med 2017, og 199 boligområder i Enhedstabellen indeholder ca rækker for de 199 boligområder i 2020.

14 14/28 /* Fra og med 2020 */ proc sort data=lbref.bef%eval(&aar-1)12 out=bef_&aar ((where=(pnr^= )); /* Frasortering af blanke personnumre */ by adresse_id; proc sort data=lbref. Omr_alle_adr_&aar_unik out=omraader_best_&aar; by adresse_id; data ghetto&aar; merge bef_&aar (in=beboet) Omraader_best_&aar (in=omr) ; by adresse_id; if omr and beboet; /* Enhed skal være beboet */ proc sort data=ghetto&aar; by pnr; run; /* Step 2. Tilføjelse af felter fra tabellerne kraf_%eval(&aar-1), Lbref.udda%eval(&aar 1)09 og Lbref.abcde%eval(&aar-1) */ /* Summation af antal domme for dømte personer */ proc summary data=lbref.kraf%eval(&aar-1) noprint nway; where ( <=afg_ger7< or <=afg_ger7< ) and afg_afgtyp3 notin(413,514,519) and afg_status=1; class pnr; var afg_status ; output out=kraf_%eval(&aar-1) (drop=_type_ afg_status rename=(_freq_=domme_%eval(&aar-1) ) sum=; data ghet_&aar ; length hfu_kode $2 ; merge kraf_%eval(&aar-1) (in=kraf) Lbref.udda%eval(&aar 1)09 (in=uddan) Lbref.abcde%eval(&aar-1) (in=indikator ) ghetto&aar (in=omr_afd ); by pnr; if omr_afd; /* Step 3. Oprettelse af hjælpefelter */ if kraf then domte_%eval(&aar-1)=1; /* Dømt person */ if alder>=15 then bef_15_&aar =1; select ; when (0<=alder<=17 ) bef_17_&aar =1; when (18<=alder<=64) bef_18_64_&aar =1; when ( alder>=65 ) bef_65_&aar =1; otherwise; end; /* Sum af indikatorervægte. Fra og med 2020 aldersbetinget pga. stigende pensionsalder */ if indicator and bef_18_64_&aar =1 then h_%eval(&aar-1) and =sum(hb,hc,hd,he,ha); select ;

15 15/28 when(put(opr_land,ikke_vest.)='danmark') bef_dk_&aar =1; when(put(opr_land,ikke_vest.)='vestlig udenfor DK') bef_vest_&aar=1; when(put(opr_land,ikke_vest.)='ikke vestlig') bef_ikke_&aar=1; otherwise; end; hfu=put(hfaudd,audd_hoved_l1l5_kt.); hfu_kode=substr(hfu,1,2); if udd>. then igang_kode =substr(put(udd_hoved_l1l5_kt.),1,2); /* Tilføjet 2020 */ Else kode= 00 ; if 30<=alder<=59 then do; bef_30_59_&aar =1; /* Beregning */ if hf_kilde in(3, 9, 17, 18) or hfu_kode <16 then grundskole_&aar =1; /* Beregning fra og med Antagelse om studerende tilmeldt højere uddannelse f. eks. medicin har mindst gymnasie som højeste uddannelse */ if hf_kilde in(3, 9, 17, 18) or ( hfu_kode <16 or igang_kode <40 ) then grundskole_&aar =1; end; Run; Anm.: OBS, at navne på tabeller og data kan ændrer sig løbende. Kilde: BPST Resultatet heraf, er en tabel, Ghet_&aar, som indeholder ca personer med anonymiseret CPR-nummer. Der er oprettet tabeller Ghet_&aar i perioden For årene er befolkningstabellerne dog flettet med Omraader_best_2012, da der ikke eksisterer opgangstabeller for områderne før Dannelse af en samlet områdetabel og beregning af de 5 ghettokriterier Der dannes aggregerede årsbaserede og områdebaserede tabeller, hvor de forskellige år kombineres. Her beregnes alle værdier for ghettokriterier, samt de glidende gennemsnit for dømte og udenfor arbejdsmarked: vaerdi1 = beregnet værdi for andel beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet vaerdi2 = beregnet værdi for andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande vaerdi3 = beregnet værdi for andel dømte vaerdi4 = beregnet værdi for andel beboere med kun grunduddannelse vaerdi5 = beregnet værdi for gennemsnitlig indkomst.

16 16/28 Områdedatasættet, indeholder adresser i de almene områder, som indgår i beregningen af ghettokriterier mv. Datasættet dannes maskinelt ved at finde bygninger, enheder og deres adresser på basis af et digitalt områdekort, adresseregistret (DAR), LBFs huslejeregister og BBR. Datasættet indeholdt til og med 2019 således opgangsadresser (kommunenummer, vejkode, husnummer, bogstav), områdenummer og navn. Fra og med 2020 er kommunenummer, vejkode, husnummer, bogstav erstattet af BBRs enhedsnøgle og DARs adressenøgle. Desuden var der til og med 2019 påført ejendomsnummer og bygningsnummer. Datasættet tilsendtes til og med 2019 DST, som herefter påførte anonymiserede adresser som opgangsnøglen opgikom og fjerner vejkode, husnummer og bogstav. Fra og med 2020 påfører DST anonymiserede nøgler for BBR-enheder og DARs adresser. Datasættet er udgangspunktet for al områdestatistik, som ministeriet udarbejder på DST. Undtagelsesvis har det i 2018 været nødvendigt med en ekstra bearbejdning af datasættet på DST for at efterkomme ønskerne om ændring af området Helsingør Syd (91) og Vollsmose (129), som nu optræder med følgende numre og navne: 201 Vapnagård 202 Nøjsomhed/Sydvej 203 Kertemindevejkvarteret 204 Vollsmose Områdenumrene 91 og 129 er således udgået og beregning af ghettokriterier mv. skal foregå på grundlag af en bearbejdning af datasættet. I 2020 udgik 164 Arendalsvej fra Silkeborg, mens 205 Vængerne fra Nakskov tilkom. Alle de aggregerede tabeller samles i én samlet tabel, allekrit&aar._nye_kriterier, hvor de fem ghettokriterier beregnes. SAS-koden fremgår af boks 4.

17 17/28 Boks 4. SAS kode for dannelse af et samlet områdetabel og beregning af ghettokriterierne /* Sum tal (aggregerede tal) for de første 4 kriterier for indeværende år */ proc summary data=ghet&aar..ghet_&aar missing nway; id omrnavn ekomnr ; class omrnr ; var bef: grundskole_&aar domte_%eval(&aar-1) h_%eval(&aar-1) ; output out=krit&aar (rename=( _freq_=bef&aar) ) sum= ; run; /* Sum tal (aggregerede tal) for foregående år for kriterierne andel dømte og udenfor arbejdsmarked */ proc summary data=ghet_%eval(&aar-1) missing nway; class omrnr ; var bef: domte_%eval(&aar-2) h_%eval(&aar-2) ; output out=krit%eval(&aar-1) ( rename=( _freq_=bef%eval(&aar-1) ) ) sum= ; run; /* Sum tal (aggregerede tal) specielt for indkomstkriteriet */ %let hvoralder =15<=alder<=64; %let hvorudd=udd=' '; /* Ikke under uddannelse */ %let hvorskat= omfang=1; /* Omfattet af skattepligt */ data omr_&aar; /* Områder */ in=skat) ; run; merge ghet&aar.ghet_&aar) (keep= omrnr pnr alder kom where=( &hvoralder) in=omr) Gr%eval(&aar-1).udda%eval(&aar-1) (keep=pnr udd ) Lbref.ind%eval(&aar-1 ) (keep=pnr perindkialt_13 omfang rename=(perindkialt_13 = Brutto ) where=(&hvorskat) by pnr; if omr and skat and &hvorudd ; Region=put(kom,KOMREG_V4_T.); /* Bruttoindkomst (sum og gennemsnitlig) fordelt på områder */ proc means data=omr_&aar noprint nway missing; id Region; class omrnr; var brutto ; output out=omrbrutto_%eval(&aar-0) (rename=(_freq_=omr_skatomfang_%eval(&aar-1) ) ) sum=omr_brutto_%eval(&aar-1) mean=omr_meanbrutto_%eval(&aar-1); run; /* Samling af alle kriterier */ data allekrit&aar._nye_kriterier; merge krit&aar

18 18/28 krit%eval(&aar-1) omrbrutto_&aar; by omrnr; /* Opgørelse af ghettokriterierne */ /* Et område skal have mindst beboere */ if bef&aar>999 then do; /* I procent */ vaerdi1=round( 100*(.5*(round(h_%eval(&aar-1))/bef_18_64_&aar) +.5*(round(h_%eval(&aar-2))/bef_18_64_%eval(&aar-1) )),.1 ); vaerdi2=round(100*bef_ikke_&aar/bef&aar,.1); vaerdi3=round(100*(.5*(domte_%eval(&aar-1)/bef_15_&aar ) +.5*( domte_%eval(&aar-2)/bef_15_%eval(&aar-1) ) ),.01); vaerdi4=round(100*grundskole_&aar/bef_30_59_&aar,.1) ; vaerdi5=round(100*(omr_meanbrutto_%eval(&aar-1)/input(put(ekomnr,$komreg_v4_t.),region_mean_indkomst_%eval(&aar-1)_.) ),.1) ; if vaerdi1 >40 then krit1=1; /* Grænseværdier for kriterier */ if vaerdi2 >50 then krit2=1; /* if vaerdi3 >2.7 then krit3=1; /* til og med 2017 */ if vaerdi3 >=2.27 then krit3=1; /* 2020 */ if vaerdi4 >60 then krit4=1; if vaerdi5 <55 then krit5=1; if sum(krit1,krit3,krit4,krit5)>=2 and vaerdi2> 50 then nyghetlist=1; Antal_opfyldte_kriterier=sum(of krit1-krit5); if sum(krit1,krit3,krit4,krit5)>=2 then infra_ny=1; end; label krit1 = "Kriteriet er baseret på gns. sum af indikatorer i aldersgruppe år > 40 pct. for %eval(&aar-2) og %eval(&aar-1)." krit2 krit3 = "Kriteriet er baseret på andel oprindelse af ikke-vestlige lande > 50 pct. for alle aldersgrupper i &aar." = "Kriteriet er baseret på gns. andel dømte > 1,96 pct. for 15 år og derover for %eval(&aar-2) og %eval(&aar-1)." krit4 = "Kriteriet er baseret på andel grundskole+uoplyst i aldersgruppe år > 60 pct. i &aar" krit5 = "Kriteriet er baseret på andel gns. bruttoindkomst (%eval(&aar-1) ) eksl. uddannelse søgende for områder (%eval(&aar-1)) i forhold til regioner (%eval(&aar-1)) < 55 pct." nyghetlist= "Har værdien 1, hvis ghettokriteriet er opfyldt " infra_ny = Har værdien 1, hvis kriteriet for udsatte områder er opfyldt

19 19/28 vaerdi1 = "Beregnet værdi for sociale indikatorer" /* Grænseværdier for kriterier */ vaerdi2 = "Beregnet værdi for andel ikke-vestlig herkomst" vaerdi3 = "Beregnet værdi for andel dømte" vaerdi4 = "Beregnet værdi for andel højst uddannelse grundskole" vaerdi5 = "Beregnet værdi for gns. perindkialt_13 område/ gns. perindkialt_13 region" run; Anm.: Landsgennemsnit for indkomst beregnes i særskilte programmer. Anm.: OBS, at navne på tabeller og data kan ændrer sig løbende. Kilde: BPST

20 20/28 4. Beskrivelse af de enkelte ghettokriterier Kriterie 1: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Kriteriet for andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande blev defineret som mål for integrationen da et væsentligt indsatsområde er integration af de mange indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i de udsatte boligområder. BPST inddeler oprindelseslandene for beboerne i Danmark, vestlige lande og ikke-vestlige lande, ud fra landkodeværdierne i feltet opr_land fra befolkningstabellen, (se tabel 3). Vestlige lande udenfor Danmark omfatter alle 27 EU-lande, bortset fra Danmark, samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Feltet STATSB, statsborgerskab, spiller ikke nogen rolle for ghettokriterie-beregningerne. Tabel 4 viser, de anvendte felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregning af andel indvandrer og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Tabel 4. Benyttede felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregning af andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Felt Beskrivelse Beregning Værdier Kilde opr_land Oprindelsesland Se tabel 3 bef_ikke_&aar Bef&aar Beregnet Værdi: Kilde: BPST Beboere med ikke vestlig herkomst Befolkning primo &aar Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Afhænger af værdi i opr_land. Se tabel 3. 1 for ikkevestlig, ellers 0 Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval (&aar- 1)12 Beregnet Alle beboere 1 Beregnet round(100*bef_ikke_&aar/ bef&aar,.1); pct. Beregnet

21 21/28 Kriterie 2: Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. En øget beskæftigelse er et andet væsentligt mål for indsatsen i de udsatte boligområder. Arbejdsmarkedstilknytningen i landets ghettoområder er lav, og det har store samfundsmæssige konsekvenser. Som kriterium indgår derfor andelen af årige beboere, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Ghettokriteriet er opfyldt, hvis andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. af beboerne i samme aldersklasse. I beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. Det vil sige opgjort primo (1. januar) det pågældende år, jf. huslejeregistreret, BBR og befolkningstabellen. Der anvendes et gennemsnit for de seneste to år. Udgangspunktet for opgørelsen er statistikken over offentligt forsørgede, årige. Det skal dog bemærkes, at personer på SU, feriedagpenge, barselsdagpenge, sygedagpenge (fra beskæftigelse), fleksjob, fleksydelse samt efterlønsmodtagere ikke indgår. Begrebet beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er det samme som beboere uden for arbejdsmarkedet i kombineret udlejning. Det omfatter ledige (både forsikrede og ikke-forsikrede), aktiverede (både forsikrede og ikke-forsikrede), passive kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere (med sygeperiode på mindst 8 uger) samt førtidspensionister. Personerne opgøres som heltidspersoner. En beboer, der er arbejdsløs i 3 mdr., medregnes således med 0,25. For beregningen af kriterieværdien: - Tabellen ghetto&aar flettes med abcde%eval(&aar-1) (indikatorer for manglende tilknytning til arbejdsmarkedet) med personnummer, pnr, som nøgle, - Tabellen ghetto%eval(&aar-1) flettes med abcde%eval(&aar-2) med personnummer, pnr, som nøgle. Tabel 5 viser felter i allekrit&aar._nye_kriterier som bruges til beregning af andel beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

22 22/28 Tabel 5. Benyttede felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregning af andelen af beboere der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Felt Beskrivelse Beregning Værdier Kilde Alder bef_18_64_&aar bef_18_64_ %eval(&aar-1) h_%eval(&aar-1) h_%eval(&aar-2) Beregnet værdi Alder for person Sum af indikatorer %eval(&aar-1) for aldersgruppen år Sum af indikatorer %eval(&aar-2) for aldersgruppen år Beregnet andel udenfor arbejdsmarkedet. Glidende 2-årig gennemsnit 1, hvis 18<=alder<=64, ellers 0 1, hvis 18<=alder<=64, ellers 0 0 og frem sum(hb,hc,hd,he,ha) 0-1 sum(hb,hc,hd,he,ha) 0-1 round(100*(.5*(round( h_%eval(&aar-1)) /bef_18_64_&aar) + 5*(round(h_%eval(&a ar-2))/ bef_18_64_%eval(&aa r-1) )),.1 ); til og med Fra og med 2020 round(100*(.5*(h_%e val(&aar-1) /bef_18_64_&aar) + 5*(h_%eval(&aar-2)/ bef_18_64_%eval(&aa r-1) )),.1 ); 0 eller 1 0 eller procent Kilde: BPST Bemærk at hvert år vægter lige meget, selv om beboerantallet kan svinge mellem årene. Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval(&aar-1)12 Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval(&aar-1)12, beregnet Bef%eval(&aar-1) til og med Fra og med 2019 bef%eval(&aar-2)12, beregnet Til og med 2018 abcde%eval(&aar-1), 2019 of_indikaar1018_01oct2019, 2020 of_indikaar19, beregnet Til og med 2018 abcde%eval(&aar-2), 2019 of_indikaar1018_01oct2019, 2020 of_indikaar19beregnet Beregnet Kriterie 3: Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

23 23/28 Der er en højere andel af dømte i ghettoområder sammenlignet med det nationale gennemsnit. Det medfører utryghed for beboerne, og gør det vanskeligt at tiltrække ressourcestærke tilflyttere. Som mål for kriminaliteten anvendes kriterie for andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer som udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Kriteriet opgør antallet af dømte i forhold til antallet af personer over den kriminelle lavalder, jf. straffelovens 15 om den kriminelle lavalder, hvorefter handlinger foretaget af børn under 15 år ikke straffes. Der er således overensstemmelse mellem alderskriteriet for antal dømte (15 år og derover) og de beboere andelen måles i forhold til (15 år og derover). Kriterieværdien fastsættes til tre gange landsgennemsnittet, hvilket svarer til forholdet mellem den gældende kriterieværdi og landsgennemsnit på det tidspunkt, hvor kriteriet blev indført. Formålet er at kriteriet for andelen af dømte er dynamisk, så det tager højde for udviklingen i kriminaliteten på landsplan. Eksempel på beregning af kriterieværdien i Landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år (2,27 pct. i 2020) Dømte i 2018 divideret med befolkningen i / = 0, Dømte i 2019 divideret med befolkningen i / = 0, Andelen af dømte i andelen af dømte i 2019 * 100 / 2 = Gennemsnit over 2 år = Landsgennemsnit opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. (0, , ) * 100 / 2 = 0, Landsgennemsnit opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år * 3 0, * 3 = 2,27 For beregningen af kriterieværdien: - Tabellen ghetto&aar flettes med kraf_%eval(&aar-1) (kriminalitet) med personnummer, pnr, som nøgle. - Tabellen ghetto%eval(&aar-1) flettes med kraf_%eval %eval(&aar-2) med personnummer, pnr, som nøgle. Bemærk, at personer, som er dømt 2 eller flere gange, tælles kun med én gang.

24 24/28 Tabel 6 viser felter i allekrit&aar._nye_kriterier som bruges til beregning af andelen af dømte. Tabel 6. Benyttede felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregning af andelen af dømte. Felt Beskrivelse Beregning Værdier Kilde Alder Alder for person 0 og frem Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval(&aar-1)12 bef_15_&aar 1, hvis alder>=15, ellers 0 0 eller 1 Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval(&aar- bef_15_%eval (&aar-1) afg_ger7 afg_afgtyp3 afg_status=1 domte_%eval( &aar-1) domte_%eval( &aar-2) Beregnet Værdi Kilde: BPST Gerningskode for lovovertrædelse Dom eller anden strafferetlig afgørelse Afgørelsens status Tællefelt for antal dømte år %eval(&aar-1) Tællefelt for antal dømte år %eval(&aar-2) Beregnet andelen af beboere dømt for overtrædelse. Glidende 2-årig gennemsnit 1, alder>=15, ellers 0 0 eller 1 Værdierne medtages ikke (Overtrædelse af færdelsesloven) Værdierne medtages ikke: 413 = Rpl p.721, stk.1 nr.2 Påtale opgivet. 514 = Frifundet 519 = Andet 1, hvis der er forekomst i kraf_%eval(&aar-1) med betingelserne ( <=afg_ger7< or <=afg_ger7< ) and afg_afgtyp3 notin(413,514,519) and afg_status=1.) ellers 0 1, hvis der er forekomst i kraf_%eval(&aar-2) ) med betingelserne ( <=afg_ger7< or <=afg_ger7< ) and afg_afgtyp3 notin(413,514,519) and afg_status=1 ellers 0 round(100*(.5*(domte_% eval(&aar-1)/bef_15_&aar ) +.5*(domte_%eval(&aar- 2)/bef_15_%eval(&aar-1) ) ),.01); Kun værdi 1 (Normal)medtages pct. Beregnet 1)12, beregnet Bef%eval(&aar-1) til og med Fra og med 2019 bef%eval(&aar- 2)12, beregnet kraf_%eval(&aar-1) kraf_%eval(&aar-2) kraf_%eval(&aar-1) kraf_%eval(&aar-2) kraf_%eval(&aar-1) kraf_%eval(&aar-2) kraf_%eval(&aar-1), beregnet kraf_%eval(&aar-2), beregnet

25 25/28 Bemærk at hvert år vægter lige meget, selv om beboerantallet kan svinge mellem årene. Kriterie 4: Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Uddannelse er et væsentligt indsatsområde og er af væsentlig betydning for beboernes muligheder for at få og fastholde et arbejde. Som kriterium indgår derfor andelen af beboere i alderen år, der alene har en grundskoleuddannelse. Ved opgørelse af kriterieværdien i 2018 er uddannelseskriteriet justeret og data fra Danmarks Statistik ændrede opgørelsesmetode fra september 2017 (renset for alle selvrapporterede og skønnede data, så kun uddannelser taget eller godkendt i Danmark medregnes) anvendt. Danmarks Statistik har forbedret datagrundlaget for indvandreres medbragte uddannelse. Undersøgelsen af indvandreres medbragte uddannelse for personer, der er indvandret til Danmarks siden 2004, som Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik har gennemført, har tydeliggjort en problemstilling med imputerede (det vil sige, at Danmarks Statistik har beregnet eller skønnet disse) og selvrapporterede data i forhold til kriteriet om grundskoleuddannelse. Denne uddannelsesopgørelse har langt fra den samme præcisionsgrad som de danske uddannelsesregistre. Det skyldes en række forhold, herunder at oplysningerne om indvandreres medbragte uddannelse omfatter selvrapporterede data uden dokumentationskrav, og at kun 37 pct. af oplysningerne er reelt indsamlet. Oplysninger for indvandrere er imputerede uddannelsesoplysninger. Imputerede data har normalt 2. prioritet og bruges typisk for at få et samlet statistisk billede og kun undtagelsesvis som persondata i sammensatte datasæt som fx ghettolisten. Jævnfør Danmarks Statistiks manual Uddannelsesstatistikkens manual fremgår følgende om kildernes kvalitet: Selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere mangler kodemæssig præcision og betragtes ikke umiddelbart som relevante i den danske virkelighed. og Imputerede data betragtes som fylddata, der er anvendelige i visse opgørelser men de kan kun undtagelsesvis bruges som persondata i kompileringer. ( ). Disse uddannelsesoplysninger er ikke officielt akkrediterede i Danmark, og kan fx ikke anvendes i forbindelse med videreuddannelse.

26 26/28 På den baggrund vil imputerede og selvrapporterede data ikke længere blive anvendt ved beregning af uddannelseskriteriet. Kriteriet vil kun omfatte uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark, og som derfor kan bruges med henblik på at få et arbejde i det danske samfund. En undtagelse blev indført 2020, hvor tilmeldte studerende til højere uddannelse fx medicin antages have mindst gymnasieskole som højeste uddannelse. Ved beregningen af ghettokriteriet for uddannelse, bruges andelen af personer i alderen år i områderne efter højest fuldførte uddannelse opdelt i kategorien kun grundskole. Det er fra udarbejdelsen af listerne i 2020 yderligere indført, at hvis en person er i gang med en uddannelse på universitetsniveau, så har personen en uddannelse over grundskoleniveau uanset hf_kilde. Tabel 7 viser, felter i allekrit&aar._nye_kriterier som bruges til beregningen af kriteriet for uddannelse. Tabel 7. Benyttede felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregning af andelen af beboere, der alene har en grunduddannelse. Felt Beskrivelse Beregning Værdier Kilde Alder Alder for person 0 og frem Bef&aar til og med Fra og med 2019 Bef%eval (&aar- 1)12 bef_30_59_ &aar hf_kilde hfaudd hfu hfu_kode Igang_kode Kilde til uddannelsesoplysningen Højeste fuldført uddannelse, 4 cifret kode 1, hvis 30<=alder<=59 Beregnet 3= Indvandrenes medbragte udd. Besvaret = Indvandrenes medbragte udd. imputeret = Indvandrenes medbragte udd. Besvaret = Indvandrenes medbragte udd. imputeret put(hfaudd,audd_hoved_l1l5_kt.) udda&aar til og med Fra og med 2020 Udda%ev al(&aar- 1)09 udda&aar til og med Fra og med 2020 Udda%ev al(&aar- 1)09 Beregnet substr(hfu,1,2); Beregnet Højeste fuldført uddannelse, kode og tekst Højeste fuldført uddannelse, to cifret kode Igangværende uddannelse Substr(put(udd,udd_hoved_L1L5_kt.),1,2); Beregnet

27 27/28 Grunskole er højeste uddannelse Hvis hf_kilde in(3, 9, 17, 18) (or hfu_kode <16 and i gang_kode<40) grundskole_&aar Beregnet Værdi: round(100*grundskole_&aar/bef_30_59_&aar,.1) 1 Beregnet pct. Beregnet Kilde: BPST Kriterie 5: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. De udsatte boligområder er præget af mange beboere med lav indkomst. Lav indkomst har stor betydning for livskvaliteten. Ghettokriteriet vedrørende indkomst er defineret som den gennemsnitlige indkomst for en beboer i et område målt ift. den gennemsnitlige indkomst i regionen. Denne definition er bevidst valgt, for at få et bedre sammenligningsgrundlag med det omkringliggende samfund og ud fra den betragtning, at det er det relative indkomstniveau (den relative fattigdom), der ønskes belyst. En opgørelse over den gennemsnitlige indkomst for skattepligtige i alderen år, eksklusive uddannelsessøgende i de fem regioner, i perioden Ghettolisterne for hvert af årene , er baseret på indkomstdata fra to år tidligere. Således er indkomstkriteriet for ghettolisten i 2017 baseret på sammenkørsel af befolkning 2016 med uddannelse og gennemsnitlig indkomst i regionerne i Dette skyldes, at opgørelse af indkomsttabellen hidtil ikke været færdigt førend 1 år efter de andre tabeller. Indkomstkriterier for 2020-ghettoliste, er beregnet på baggrund af gennemsnitlig indkomst i regionerne i 2019.

28 28/28 Tabel 8 viser felter i allekrit&aar._nye_kriterier som bruges til beregningen af indkomstkriteriet. Tabel 8. Benyttede felter i allekrit&aar._nye_kriterier for beregningen af indkomstkriteriet. Felt Beskrivelse Beregning Værdier Kilde Alder Alder for person 0 og frem Kom Kommunenummer Brutto til og med ind2013. perindkialt_13 fra og med ind2014 omfang udd Region Områdets beliggenhedsregion Antal personer, der er omfattet af skat, ikke under uddannelse for aldersgruppen i de enkelte område. Gennemsnitsindkomsten for ovennævnte gruppe Gennemsnitsindkomsten for regionen omr_skatomfang_%eval(&aar-1) omr_meanbrutto_%eval(&aar-1) region_mean_indkomst_%eval(&aar-1) Beregnet Værdi Kilde: BPST Bruttoindkomst Omfattet af skattepligt Aktuel uddannelse put(kom,komre G_V4_T.) 1, hvis omfang =1, udd = og 15<=alder<=64 hvis omfang =1, udd = og 15<=alder<=64 round(100*(roun d(omr_meanbrutto_%eval(&a ar-1))/round(region_mean_indko mst_%eval(&aar- 1) )),.1) 1= Er omfattet 0= Er ikke omfattet, døde Blank er ikke under uddannelse. Bef&aar til og med 2018 Fra og med 2019 Bef(&aar-1 )12 Bef&aar til og med 2018 Fra og med 2019 Bef(&aar-1 )12 ind%eval(& aar-1) ind%eval(& aar-1) Til og med 2019 udda%eval( &aar-1) Fra og med 2020 udd(%eval- 1)09 Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet 0- Beregnet

Ghettokriterier - opgørelsesmetode

Ghettokriterier - opgørelsesmetode Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ghettokriterier - opgørelsesmetode Notat [Sagsnr.] 24-01-2019 Dette notat beskriver hvordan Trafik-, Bygge-

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Nye kriterier De fem hidtidige ghettokriterier bibeholdes, men kriterierne vedr. uddannelse og kriminalitet justeres.

Nye kriterier De fem hidtidige ghettokriterier bibeholdes, men kriterierne vedr. uddannelse og kriminalitet justeres. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Nye ghettokriterier I forbindelse med indsatsen mod parallelsamfund opdateres og konsolideres ghettokriterierne. Det gør kriterierne mere robuste og sikrer, at

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Aftaler om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Maj 2018

Aftaler om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Maj 2018 Aftaler om initiativer på boligområdet, der modvirker Maj 2018 Indgåede aftaler Følgende aftaler er indgået om initiativer på boligområdet, der modvirker : Nye ghettokriterier Initiativer på undervisningsområdet

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Cover. Analyse: Karakteristik af beboerne i de syv udsatte boligområder

Cover. Analyse: Karakteristik af beboerne i de syv udsatte boligområder Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Cover Analyse: Karakteristik af beboerne i de syv udsatte boligområder i Københavns Kommune Københavns Kommune har pr. 1. december 2018 syv boligområder på statens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Opvækst i ghettoområder

Opvækst i ghettoområder Opvækst i ghettoområder På den seneste ghettoliste pr. 1. december 217 indgår i alt 22 boligområder med samlet set 55. indbyggere. Det er almene boligområder med mindst 1. beboere, som er kendetegnet ved,

Læs mere

Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg. v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden

Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg. v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden Emner i dagens workshop Udsatte boligområder hvordan udsat? Boligsociale

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Uglevang Allerød DS-kode: Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar

Uglevang Allerød DS-kode: Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar Uglevang 321-11 201 Allerød DS-kode: 0267 Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar 2012-2016 Personer i alt Personer af dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere 0-6 år 7-17 år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Agervang et område i positiv udvikling. Fysisk tiltag. Boligsociale tiltag

Agervang et område i positiv udvikling. Fysisk tiltag. Boligsociale tiltag Agervang et område i positiv udvikling Agervang har været på ghettolisten, siden den første liste udkom i 2010. Agervang har dog i perioden siden 2010 gennemgået en positiv udvikling, som bl.a. skyldes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt 2. marts 2018 UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov

Læs mere

Hvordan går det med at understøtte, at Tingbjerg hjælpes ud af den statslige ghettoliste?

Hvordan går det med at understøtte, at Tingbjerg hjælpes ud af den statslige ghettoliste? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 17. maj 2019 Jakob Næsager, MB Sagsnr. 2019-0128033 Dokumentnr. 2019-0128033-5 Kære Jakob Næsager Tak for din henvendelse 9. maj 2019, hvor du stiller

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense?

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSAT BOLIGOMRÅDE: ALMENT BOLIGOMRÅDE MED MINDST 1000 BEBOERE, DER OPFYLDER 2 UD AF FØLGENDE 4 KRITERIER: BESKÆFTIGELSE

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Bilag 4 Notat om ny landegruppering

Bilag 4 Notat om ny landegruppering 27. juni 2018 Befolkning og Uddannelse Bilag 4 Notat om ny landegruppering Motivation Danmarks Statistik har anvendt definitionen vestlige/ikke-vestlige lande i statistikker og analyser siden 2002. Definitionen

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 10 Ørnevang Allerød DS-kode: Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1.

Lillerød Boligforening afd. 10 Ørnevang Allerød DS-kode: Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. Lillerød Boligforening afd. 10 Ørnevang 32 201 Allerød DS-kode: 0266 Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder 1. januar 2012-2016 Personer i alt Personer af dansk oprindelse Indvandrere og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Kortlægning af området omkring Skovparken

Kortlægning af området omkring Skovparken Kortlægning af området omkring Skovparken I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder. Listen indeholder

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel

Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel Den 11. april 2018 Christian Mølgaard, Formand for Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Lovforslag nr. L 38 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Lovforslag nr. L 38 Folketinget Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund

Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om: Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4, for boligområdet Munkebo, Kolding Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk BO0104-00250 18. februar 2018 Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 4,

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

3. Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

3. Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. NOTAT Dato J. nr. 1. december 2018 2018-6411 Liste over ghettoområder pr. 1. december 2018 I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1.

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dato: 23. august 19 A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dette notat viser følgende: Opholdskravet for ret til dagpenge fører til en lang sagsbehandlingstid for en række a-

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække:

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. marts 2019 Udlejningsaftalen 2019-2023 - kort fortalt Københavns Kommune og de almene boligorganisationer, organiseret

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Hvad karakteriserer beboerne i de syv udsatte boligområder på statens ghettoliste?

Hvad karakteriserer beboerne i de syv udsatte boligområder på statens ghettoliste? September 2019 Enheden for udsatte boligområder Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Hvad karakteriserer beboerne i de syv udsatte boligområder på statens ghettoliste? Med udgangspunkt i statens ghettoliste

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere