10090/05 ADD 1 an 1 DQPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10090/05 ADD 1 an 1 DQPG"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juni 2005 (OR. en) 10090/05 ADD 1 CADREFIN 130 ADDENDUM TIL NOTE fra: formandskabet til: Det Europæiske Råd Vedr.: Finansielle overslag Forhandlingspakken om de finansielle overslag (dok /05) som ændret ved COR 1 (lt) 1 ændres således: (tekster vedlagt). 1 COR 2 til dok /05 er annulleret /05 ADD 1 an 1

2 Punkt 4 affattes således: "4. På baggrund af ovenstående udgøres det maksimale samlede udgiftsbeløb for EU-27 for perioden af mio. EUR i bevillinger til forpligtelser, svarende til 1,06% af EU's BNI, og mio. EUR i bevillinger til betalinger, svarende til 1,00% af EU's BNI. Fordelingen af bevillingerne til forpligtelse fremgår af nedenstående. De samme tal er også angivet i tabellen i bilag I. De er udtrykt i faste 2004-priser med automatiske årlige tekniske tilpasninger i forhold til inflationen." Følgende tilføjes som nyt punkt 9a: "9a. Det Europæiske Råd anmoder Kommissionen om i samarbejde med EIB at undersøge muligheden for at øge deres støtte til FoU med op til 10 mia. EUR gennem en finansieringsfacilitet med risikodelingskomponenter for at tilskynde til yderligere investeringer i europæisk forskning og udvikling, navnlig fra den private sektors side." Punkt 13 affattes således: 13. De forpligtelsesbevillinger, der skal opføres i det finansielle overslag for strukturfondene og Samhørighedsfonden, skal udgøre: UNDEROMRÅDE 1b) (mio. EUR, 2004 priser) Arbejdet for at opnå økonomisk og social samhørighed i det udvidede EU vil kræve et forpligtelsesniveau for på 0,376% af BNI for EU /05 ADD 1 an 2

3 Punkt 14 affattes således: "14. 82,30% af disse midler ( mio. EUR) vil blive tildelt konvergensmålet, heraf 24,87% ( mio. EUR) til Samhørighedsfonden, 4,79% ( mio. EUR) til "udfasningsregioner og -medlemsstater". 15,28% ( mio. EUR) af disse midler vi blive tildelt målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, heraf 20,49% (9 695 mio. EUR) til "indfasningsregionerne". Målet om territorialt samarbejde vil få tildelt 2,42% (7 500 mio. EUR) af disse midler." Punkt 25, nr. ii), affattes således: "ii) anvendelse af en procentsats på ovennævnte absolutte beløb for at fastlægge finansieringsrammen for den pågældende region; denne procentsats gradueres således, at den kommer til at afspejle den relative velstand i den medlemsstat, hvor den støtteberettigede region er beliggende, i forhold til gennemsnittet i EU-25, dvs.: 4,25% for regioner i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er mindre end 82% af gennemsnittet i Fællesskabet 3,36% for regioner i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er mellem 82% og 99% af gennemsnittet i Fællesskabet. 2,67% for regioner i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er større end 99% af gennemsnittet i Fællesskabet" 10090/05 ADD 1 an 3

4 Punkt 27, første afsnit affattes således: "27. Den samlede teoretiske finansieringsramme fås ved at multiplicere den gennemsnitlige støtteintensitet pr. indbygger på 44,7 EUR med den støtteberettigede befolkning. Hver enkelt medlemsstats a priori-tildeling af denne teoretiske finansieringsramme svarer til en procentsats baseret på dens befolkningstal, areal og nationale velstand, og beregnes således:" Punkt 34, litra c), affattes således: "c) for de medlemsstater, der er defineret i punkt 33, litra c), bliver tildelingen degressiv over 4 år, idet beløbet i 2007 udgør 1,2 mia. EUR, i mio. EUR, i mio. EUR og i mio. EUR." Punkt 35 affattes således: "35. For at bidrage til målene om, at samhørighedsfinansieringen på passende vis skal koncentreres om de mindst udviklede regioner og medlemsstater, og at ulighederne i de gennemsnitlige støtteintensiteter pr. indbygger som følge af loftet skal reduceres, skal den maksimale overførsel til hver medlemsstat, være følgende: for medlemsstater med et gennemsnitligt BNI pr. indbygger (PPS) for på under 40% af gennemsnittet i EU-25: 4% af deres BNP for medlemsstater med et gennemsnitligt BNI pr. indbygger (PPS) for på mindst 40% og under 50% af gennemsnittet i EU-25: 3,92% af deres BNP for medlemsstater med et gennemsnitligt BNI pr. indbygger (PPS) for på mindst 50% og under 55% af gennemsnittet i EU-25: 3,82% af deres BNP derefter reduceres den maksimale overførsel med 0,1 procentpoint af BNP for hver stigning på 5 procentpoint i det gennemsnitlige BNI pr. indbygger (PPS) for sammenlignet med gennemsnittet i EU-25." 10090/05 ADD 1 an 4

5 Følgende tilføjes som nyt punkt 43a: "43a. NUTS II-regionen De Kanariske Øer begunstiges med en supplerende beløbsramme på 100 mio. EUR." Punkt 44 affattes således: "44. Regionerne i den yderste periferi, der er fastlagt i traktatens artikel 299, og de NUTS II-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol nr. 6 til traktaten om Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, skal på grund af deres særlige begrænsninger kunne modtage yderligere støtte fra EFRU. Denne støtte bliver på 35 EUR pr. indbygger pr. år og lægges oven i anden støtte, som disse regioner er berettiget til." Punkt 46 affattes således: "46. I anerkendelse af den særlige indsats for fredsprocessen i Nordirland tildeles et samlet beløb på 200 mio. til Peace-programmet for perioden Dette program gennemføres under nøje overholdelse af additionaliteten af strukturfondenes interventioner." Følgende tilføjes som nyt punkt 46a: "46a. De svenske regioner, der er omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, tildeles en supplerende EFRU-beløbsramme på 150 mio. EUR." Følgende tilføjes som nyt punkt 46b: "46b. De østrigske regioner, der er omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, og som er beliggende ved EU's tidligere ydre grænser, tildeles en supplerende EFRU-beløbsramme på 150 mio. EUR." 10090/05 ADD 1 an 5

6 Punkt 53 affattes således: "53. Tildelingen til det nye landdistriktudviklingsinstrument, der hovedsagelig består af beløb, der overføres fra midlerne til den regionale komponent af konvergensmålet samt beløb, der på indeværende tidspunkt udbetales i henhold EUGFL, Garantisektionen, vil være på 74,2 mia. EUR før graduering," heraf 45,1 mia. EUR, der på indeværende tidspunkt udbetales i henhold til EUGFL, Garantisektionen. Punkt 57 udgår Punkt 66 affattes således: 66. Under hensyn til de objektive faktorer, der bestemmer det nuværende niveau for administrative udgifter, udgifter vedrørende udvidelsen, større operationel aktivitet og virkningen af den nye vedtægt og de besparelser, der er blevet mulige på grund af effektivitetsgevinster og stordriftsfordele, bør forpligtelsesniveauet for EU's administrative udgifter ikke overstige: UDGIFTSOMRÅDE 5 (mio. EUR, 2004-priser) " Punkt affattes således: "EGNE INDTÆGTER 68. Lofterne for egne indtægter fastholdes på det nuværende niveau, nemlig 1,31% af EU's BNI for bevillinger til forpligtelser og 1,24% af EU's BNI for bevillinger til betalinger /05 ADD 1 an 6

7 69. Ordningerne vedrørende egne indtægter bør følge de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og rimelighed. De bør tage behørigt hensyn til de betydelige forandringer, der er sket siden Fontainebleau, såsom den væsentlige reduktion i landbrugsudgifterne som en forholdsmæssig del af budgettet, stigningen i samhørighedsudgifterne som følge af udvidelse med stater, der har et betydeligt lavere velstandsniveau, og stigningen i UK's relative velstand, der gør UK til en af de højest placerede i Unionen. De bør sikre, at de finansielle konsekvenser af udvidelsen fordeles ligeligt på alle medlemsstaterne. De bør ligeledes i tråd med Fontainebleau sikre, at ingen medlemsstat kommer til at bære en for stor budgetbyrde i forhold til sin relative velstand, og der bør derfor indføres bestemmelser, der omfatter specifikke medlemsstater. I den forbindelse vil de bestemmelser, der specifikt gælder for UK, i løbet af perioden medføre, at UK's nettosaldo udtrykt som en procentdel af BNI, er sammenlignelig med nettosaldoen for tilsvarende medlemsstater, der ikke drager fordel af en budgetmæssige korrektion. 70. Afgørelsen om egne indtægter bør derfor ændres for at indføre følgende fire ændringer: a) momsbidragssatsen fastfryses på 0,30%; b) UK's budgetmæssige korrektion bevares, idet den tilpasses ved at reducere de samlede fordelte udgifter med et beløb, der svarer til de landes udgifter, der er tiltrådt Den Europæiske Union efter den 30. april 2004, bortset fra markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger, der er et resultat af aftalen fra oktober 2002, således som det fremgår af punkt 51; c) for perioden fastsættes momsbidragssatsen for Tyskland til 0,15% og for Nederlandene og Sverige til 0,10%; d) for perioden vil Nederlandene drage fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 210 mio. EUR. Sverige vil drage fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 105 mio. EUR /05 ADD 1 an 7

8 71. Problemet med budgetmæssig uligevægt bør i tråd med Fontainebleau i sidste ende løses gennem udgiftspolitikken. Et centralt element til i fremtiden at opnå større konvergens mellem medlemsstater, der har det samme velstandsniveau, er en bedre balance i udgiftsstrukturen i det samlede budget. 72. For at bane vejen for et mere stabilt system opfordres Kommissionen til i 2010 at forelægge en generel undersøgelse af ordningen med egne indtægter. Denne undersøgelse bør tage hensyn til udviklingen i udgiftsstrukturen som svar på nye udfordringer og prioriteter, samt til konklusionerne fra den rapport, som Kommissionen opfordres til at forelægge i 2009 om medlemsstaternes gennemførelse af landbrugsreformen som aftalt i Den generelle undersøgelse af egne indtægter vil omfatte mulighederne for at ændre strukturen i egne indtægter ved skabelse af nye autonome egne indtægter." 10090/05 ADD 1 an 8

9 BILAG I Mio. i 2004 priser FORPLIGTELSESBEVILLINGER 1. Bæredygtig vækst 1A. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 1B. Samhørighed med henblik på vækst og beskæftigelse 2. Bevarelse og forvaltning af naturressourcer OVERSIGT OVER DEN NYE FINANSIERINGSRAMME Total herunder: Landbrug - Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger Borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed A. Frihed, sikkerhed og retfærdighed B. Borgerskab EU som global partner Administration (a) Kompensationer (b) I alt forpligtelsesbevillinger I alt betalingsbevillinger (b) Betalingsbevillinger som procentdel af BNI Rådighedsmargen Loft for egne indtægter i procent af BNI 1,07% 1,07% 0,98% 1,01% 0,97% 0,98% 0,96% 1,00% 0,17% 0,17% 0,26% 0,23% 0,27% 0,26% 0,28% 0,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% (a) Omfatter administrative udgifter til alle institutioner. (b) Beløb indeholdt i artikel 32, AFSNIT III i de finansielle bestemmelser i protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgaria og Rumænien i Den Europæiske Union; udkast til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union af 3. marts 2005, dokument AA 1/1/05 REV /05 ADD 1 an 9

10 BILAG II Andele i midler til udvikling af landdistrikter fra Garantisektionen - øremærkning til Bulgarien og Rumænien BE 0,71 % 0,68 % 0,66 % 0,69 % DK 0,66 % 0,63 % 0,61 % 0,63 % DE 9,98 % 9,59 % 9,22 % 9,60 % EL 1,87 % 1,80 % 1,73 % 1,80 % ES 6,54 % 6,29 % 6,05 % 6,30 % FR 10,84 % 10,41 % 10,02 % 10,42 % IE 4,49 % 4,31 % 4,15 % 4,32 % IT 8,49 % 8,15 % 7,84 % 8,16 % LU 0,17 % 0,17 % 0,16 % 0,17 % NL 0,78 % 0,75 % 0,72 % 0,75 % AT 6,03 % 5,79 % 5,57 % 5,80 % PT 2,85 % 2,74 % 2,64 % 2,74 % FI 4,14 % 3,97 % 3,82 % 3,98 % SE 2,12 % 2,04 % 1,96 % 2,04 % UK 2,20 % 2,11 % 2,03 % 2,11 % CY 0,34 % 0,32 % 0,31 % 0,32 % CZ 2,43 % 2,34 % 2,25 % 2,34 % EE 0,68 % 0,65 % 0,62 % 0,65 % HU 2,70 % 2,60 % 2,50 % 2,60 % PL 12,86 % 12,35 % 11,88 % 12,37 % SI 1,26 % 1,21 % 1,17 % 1,22 % LT 2,20 % 2,11 % 2,03 % 2,11 % LV 1,47 % 1,41 % 1,36 % 1,42 % SK 1,78 % 1,71 % 1,65 % 1,71 % MT 0,12 % 0,12 % 0,11 % 0,12 % BG 2,96 % 3,79 % 4,57 % 3,78 % RO 9,33 % 11,96 % 14,37 % 11,85 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 10090/05 ADD 1 an 10

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012.

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (19.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2014 COM(2014) 461 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Statistisk bilag til Del 1

Statistisk bilag til Del 1 Statistisk bilag til Del 1 65 A1.1 Beskæftigelse i EU-15, 1996 og 2002 Erhvervsfrekevens (% arbejdsstyrken) 1996 2002 EU-15 59,9 64,2 Samhørighedslandene 51,5 60,2 Andre medlemsstater 61,7 65,1 Grækenland

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det udvidede EU Finansielle overslag

EUROPA-PARLAMENTET. Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det udvidede EU Finansielle overslag EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 Finansielle overslag 2007-2013 17.2.2005 ARBEJDSDOKUMENT NR. 19 om forbindelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2012 COM(2012) 549 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA- PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

EU venter flere i beskæftigelse frem mod 2030

EU venter flere i beskæftigelse frem mod 2030 2. marts 218 EU venter 3. flere i beskæftigelse frem mod 23 Ifølge en ny fremskrivning fra EU-kommissionen står dansk økonomi over for en fremgang i beskæftigelsen på næsten 3. personer frem mod 23. Det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

11813/17 la/gng/ef 1 DG G 2A

11813/17 la/gng/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0320 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2019 COM(2019) 320 final ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Styrkelse af centrale programmer

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD)

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) 6436/12 MAP 12 MI 91 CODEC 364 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2010 KOM(2010)364 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 95/50/EF OM INDFØRELSE

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 ISSN 1680-2020 Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 Oversigt i tal DA Januar 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 81 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. april 2016 Hvordan vedtager EU sit budget? EU s budget

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2017 COM(2017) 99 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om nes anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 38 endelig 2009/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 26.7.2015 2015/0000(BUD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2017 COM(2017) 404 final ANNEX 1 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter for de operationelle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ht/ht/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Efterfølgende kontrol af additionalitet

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Efterfølgende kontrol af additionalitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2017 COM(2017) 138 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Efterfølgende kontrol af additionalitet 2007-2013 DA DA 1. INDLEDNING Additionalitet er et princip i EU's samhørighedspolitik,

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER L 82/56 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 024/203

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Telesektoren: Kommissionen griber ind for at øge konkurrencen

Telesektoren: Kommissionen griber ind for at øge konkurrencen IP/09/710 Bruxelles, den 7. maj 2009 Telesektoren: Kommissionen griber ind for at øge konkurrencen Europa-Kommissionen fastlagde i dag klare retningslinjer til EU's telemyndigheder angående den omkostningsbaserede

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28.

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere