ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI) den december 2006 i Bruxelles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI) den december 2006 i Bruxelles"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2007 (16.02) (OR. fr) 16973/06 ADD 1 PV/CONS 77 AGRI 413 PECHE 398 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI) den december 2006 i Bruxelles 1 Den del af protokollen, der er indeholdt i dette dokument, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig /06 ADD 1 gb/bbi/fh 1

2 INDHOLD Side A-PUNKTER Punkt 1. Rådets forordning om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU... 5 Punkt 2. Rådets forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)... 6 Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Punkt 9. Punkt 11. Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren... 9 Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Rådets forordning (EF) nr. 1463/2006 af 19. juni 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union Berigtigelse Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet Rådets forordning om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EFproducentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/ /06 ADD 1 gb/bbi/fh 2

3 Punkt 16. Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser Punkt 17. Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif Punkt 27. Punkt 28. Punkt 29. Punkt 30. Punkt 31. Punkt 35. Punkt 36. Punkt 37. Punkt 38. Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter Rådets forordning om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater ( ) Rådets beslutning om særprogrammer ("Samarbejde", "Idéer", "Mennesker", "Kapaciteter", "FFC-EF", "Euratom" og "FFC-Euratom") til gennemførelse af syvende rammeprogram - EF ( ) og Euratom ( ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. / om lægemidler til pædiatrisk brug Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder Punkt 39. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (omarbejdet udgave) Punkt 40. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, hvad angår finansieringsrammen for perioden og Fællesskabets maksimale bidrag til Bulgarien og Rumænien /06 ADD 1 gb/bbi/fh 3

4 Punkt 41. Punkt 42. Punkt 43. Punkt 44. Punkt 46. Punkt 47. Punkt 53. Punkt 66. Punkt 67. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart Rådets forordning om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/ Rådets forordning om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) B-PUNKT Punkt 4. Rådets forordning om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EFfarvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger o o o 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 4

5 Dagsordenspunkter vedrørende endelig vedtagelse af rådsakter, der gøres offentligt tilgængelige A-punkter: (liste: dok /06 PTS A 66 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3) I forbindelse med den endelige vedtagelse af A-punkterne vedrørende retsakter besluttede Rådet at optage følgende i protokollen: Punkt 1. Rådets forordning om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU 14883/06 AGRIORG 92 AGRIFIN 100 ELARG 162 OC COR 1 (sv) + COR 2 (cs) + COR 3 (hu) + COR 4 (fi) + COR 5 (pt) + COR 6 (et) + REV 1 (fr) + REV 2 (el) + REV 3 (pt) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 4, stk. 3, i traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og artikel 20 sammenholdt med bilag IV og artikel 56 i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse). 1. Erklæring fra Bulgarien og Rumænien "Bulgarien og Rumænien henviser til forslaget til Rådets forordning om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003, forordning (EF) nr. 318/2006 og forordning (EF) nr. 320/2006 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Bulgarien og Rumænien har fremsat en anmodning om ændring af ovennævnte forslag, som ikke er blevet imødekommet, og gør derfor opmærksom på, at de er imod følgende bestemmelser: 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 5

6 a) Den manglende medtagelse af Bulgarien og Rumænien som berettigede modtagere af overgangsstøtte til heltidsraffinaderier, jf. artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006. b) Opretholdelsen, for Bulgariens og Rumæniens vedkommende, af den plan for stigninger (indfasning), der er fastsat i artikel 143a for udligningsbetalinger i henhold til artikel 71c i forordning 1782/2003. Bulgarien har forelagt en detaljeret skriftlig begrundelse for Rådet og Kommissionen til støtte for ovennævnte holdning med udgangspunkt i det grundlæggende princip om ligebehandling i artikel 12 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Hvis Bulgarien ikke får adgang til overgangsstøtte i henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 i et forholdsmæssigt omfang, vil de bulgarske heltidsraffinaderier stå over for fordrejede markeds- og konkurrencevilkår, hvor alle de andre aktører vil modtage støtte til deres omstrukturerings- og tilpasningsbestræbelser, bl.a. gennem "bidrag til driftsomkostninger". I betragtning af ovenstående og i tilfælde af indberetninger om negative følger for den bulgarske og den rumænske raffineringsindustri på grund af en ugunstig markedsudvikling forbeholder Bulgarien og Rumænien sig retten til at anmode Rådet og Kommissionen om at træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen." Punkt 2. Rådets forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 15615/06 AGRI 368 AGRISTR 49 AGRIFIN 110 AGRIORG 98 ENV 631 ENER 287 OC COR 1 (da) + COR 2 (fi) + COR 3 (et) + COR 4 (fi) + REV 1 (el) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 4, stk. 3, i traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og artikel 56 i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 6

7 2. Erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med forordningen om energiafgrøder "I tilknytning til de nylige drøftelser i Specialkomitéen for Landbrug om forslaget om energiafgrøder har delegationerne rejst flere spørgsmål. Rådet opfordrer Kommissionen til at fremlægge relevante forslag på et passende tidspunkt enten i forbindelse med rapporten om krydsoverholdelse under det kommende formandskab eller i forbindelse med sundhedschecket i 2008." 3. Erklæring fra Letland om fortolkningen af de obligatoriske normer, der skal anvendes som grundlag for de nye medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning i tilfælde af miljøvenlige foranstaltninger i landbruget "1. Letland støtter forslaget til Rådets forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med hensyn til at give de nye medlemsstater mulighed for at anvende krydsoverholdelse fra 2009 og for at anvende den generelle arealbetalingsordning indtil Men Letland finder, at krydsoverholdelsesbetingelserne i de nye medlemsstater skal anvendes i overensstemmelse med en fast tidsplan i lighed med den, der er fastsat i artikel 3 i og bilag III til Rådets forordning nr. 1782/2003 for EU 15-medlemsstaterne. Herved vil oprettelsen og gennemførelsen af et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem kunne sikres, og det vil desuden blive lettere for landbrugerne at vænne sig til de nye vilkår. 3. I overensstemmelse med artikel 39 1 og 51 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der indfører krydsoverholdelse som grundlag for miljøvenlige foranstaltninger i landbruget, og i betragtning af, at de nye medlemsstater skal påbegynde krydsoverholdelsen på et senere tidspunkt end gennemførelsen af det miljøvenlige landbrug, mener Letland, at krydsoverholdelsesbetingelserne (dvs. 1 2 Artikel 39, stk. 3: "Betalinger for miljøvenligt landbrug ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante obligatoriske normer i henhold til artikel 4 og 5 i og bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1782/2003 og minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav, der er fastsat i national lovgivning og anført i programmet. ( )." Artikel 51, stk. 3: "(...) er de obligatoriske krav, der skal opfyldes af modtagere i medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning i artikel 143b i forordning (EF) nr. 1782/2003, (... ) kravene i nævnte forordnings artikel 5 og bilag IV." /06 ADD 1 gb/bbi/fh 7

8 krydsoverholdelsen som et system) skal anvendes fra det år, hvor Letland gennemfører enkeltbetalingsordningen. I stedet skal de nye medlemsstater, inden gennemførelsen af krydsoverholdelsen som fastsat i forordning nr. 1782/2003, overholde minimumskravene til, at arealer bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand (artikel 5 i og bilag IV til forordning nr. 1782/2003), samt alle relevante obligatoriske fællesskabsnormer, hvortil de nye medlemsstater skal bruge deres eget system, der er implementeret af betalingsorganet og relevante kontrolmyndigheder." 4. Erklæring fra den tyske delegation "Tyskland er meget forbeholden med hensyn til energiafgrødeordningen ( jf. kapitel 5 i forordning (EF) nr. 1782/2003), navnlig fordi forvaltning af og kontrol med kontraktmæssig dyrkning af energiafgrøder er ekstremt bureaukratisk. Tyskland vil imidlertid tilslutte sig vedtagelsen af ovennævnte forordning, dog under forudsætning af, at gennemførelsesbestemmelserne for dyrkning af energiafgrøder forenkles stærkt (forordning (EF) nr. 1973/2004). Tyskland hilser det velkommen, at EU-Kommissionen har indledt drøftelser om forenklinger i Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger og har fremlagt sine første overvejelser med henblik på forenkling. Også Tyskland har forelagt en række forenklingsforslag og ville sætte pris på, at Kommissionen tager hensyn hertil. Bl.a. er følgende vigtigt: Energiafgrødeordningerne (kapitel 8) og ordningerne for dyrkning af reproducerbare råvarer på braklagte arealer (kapitel 16) skal tilpasses. Resterende forskelle skal udlignes, og påtænkte forenklinger i forbindelse med energiafgrøder skal overgå til reproducerbare råvarer. Der skal træffes foranstaltninger, som giver mulighed for, at også tyksaft fra sukkerroer kan forarbejdes til bioethanol, jf. kapitel 8 og 16 i forordning (EF) nr. 1973/2004." 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 8

9 Punkt 3. Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren 14881/06 AGRIORG 91 AGRIFIN 99 WTO 205 ACP 206 OC COR 1 (da) + COR 2 (fi) + COR 3 (pt) + COR 4 (fr) + COR 5 (pt) + COR 6 (es) + COR 7 (fi) + COR 8 (es) + REV 1 (el) + REV 2 (it) + REV 3 (it, el, sv, cs, et, lt, sk) + REV 4 (nl) Rådet vedtog ovennævnte forordning, idet den cypriotiske og den nederlandske delegation afholdt sig fra at stemme, og den lettiske, den svenske og Det Forenede Kongeriges delegation stemte imod. (Retsgrundlag: artikel 37 og artikel 299, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 5. Erklæring fra Kommissionen om retsgrundlaget "Kommissionen beklager, at der anvendes dobbelt retsgrundlag for forslagene vedrørende regionerne i den yderste periferi. Den erindrer om, at anvendelse af dobbelt retsgrundlag ifølge Domstolens retspraksis kun er mulig, såfremt de påtænkte foranstaltninger har to formål eller har to komponenter, som hver især er lige væsentlige. Ifølge Kommissionen er dette ikke tilfældet med det foreliggende forslag, som kun har til formål at tilpasse en række fælles politikker til fordel for regionerne i den yderste periferi. Kommissionen forbeholder sig følgelig de rettigheder, som traktaten tillægger den." 6. Erklæring fra Kommissionen som svar på Cyperns anmodning vedrørende supplerende nationale direkte betalinger "Kommissionen erklærer, at der vil blive foretaget en teknisk tilpasning af de supplerende nationale direkte betalinger, der er omhandlet i tabel 2 i bilag XII til forordning (EF) nr. 1782/2003, som følge af udvidelsen af den generelle arealbetalingsordning." 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 9

10 7. Erklæring fra Polen "I forbindelse med reformen af den nuværende bananordning i EU understregede Rådet på ny betydningen af at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard ved at tage hensyn til de særlige forhold i de enkelte bananproducerende områder. Polen ønsker at understrege, at der i forbindelse med den kommende reform af frugt- og grøntsagssektoren bør tages lignende hensyn til sektoren for bærfrugt. Bærfrugtproduktionen supplerer produktionen af andre produkter (som bananer) og er lige så afgørende for landdistrikternes fortsatte bæredygtighed i hele landbruget ( hektar af den opdyrkede jord i EU-25 benyttes til produktion af bærfrugt og kirsebær). Polen ønsker at understrege, at sektoren for bærfrugt er særligt udsat for konkurrence udefra, og en sammenlignende markedsanalyse viser, at de instrumenter, der er foreslået på bananmarkedet, vil løse problemerne på markedet for bærfrugt. Polen mener, at en passende afkoblet støtte til denne gren af EU's landbrugsproduktion vil kunne være løsningen i forbindelse med den kommende reform af frugt- og grøntsagssektoren." 8. Erklæring fra den tyske delegation "Den tyske delegation hilser i princippet reformen af den fælles markedsordning for bananer velkommen. Den finder dog det beløb på 280 mio. EUR, der er øremærket til banansektoren i fjernområder (POSEI), overdrevet. Den tyske delegation er rede til at se bort fra sine forhold på grund af denne sektors store betydning i fjernområderne og af hensyn til en hurtig gennemførelse af reformen. Den tyske delegation ønsker dog at understrege, at det også er nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse af udgifterne til den fælles markedsordning for bananer under gennemgangen af EU-budgettet i " 9. Erklæring fra Estland "Estland anerkender fuldt ud betydningen af støtten til bananproducenterne i Fællesskabets yderområder og nødvendigheden af på passende vis at løse problemerne i disse områder som følge af deres naturbetingede handicap, men udtrykker generel betænkelighed ved, at man fraviger princippet om budgetneutralitet. Estland ønsker, at denne negative præcedens undgås i fremtiden i forbindelse med de kommende reformer af den fælles landbrugspolitik." 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 10

11 10. Erklæring fra Det Forenede Kongerige, Sverige og Letland "Som Det Forenede Kongerige, Sverige og Letland forklarede under drøftelserne om Kommissionens forslag, er de uenige i det foreslåede udgiftsniveau og idéen om at medtage en "sikkerhedsmargen" i budgetbevillingen, som er i modstrid med det princip om budgetneutralitet, der er blevet indført under tidligere runder af reformen af den fælles landbrugspolitik." Punkt 4. Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler 16508/06 AGRILEG 213 OC REV 2 COR 1 (sv) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 11. Erklæring fra Kommissionen: "Kommissionen erklærer, at der i gennemførelsesbestemmelserne vil blive foreslået følgende: 1. at udarbejde lister over kontrolmyndighederne og -organerne. For hver af disse lister angives de pågældende tredjelande, de gennemførte produktionsnormer og arten af de omhandlede produkter (afgrøder og/eller husdyr) 2. at medtage bestemmelser om, at kontrolorganer og -myndigheder stiller en løbende ajourført liste over erhvervsdrivende og produkter, der er attesteret som værende økologiske, til rådighed for de berørte parter." Punkt 5. Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 15249/06 AGRI 360 AGRISTR 46 OC 1059 Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 37 og artikel 299, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 11

12 Punkt 6. Rådets forordning (EF) nr. 1463/2006 af 19. juni 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union Berigtigelse 16426/06 AGRI 394 AGRISTR 56 ELARG 214 OC 1018 Rådet vedtog berigtigelsen til ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 4, stk. 3, i traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og artikel 56 i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse). Punkt 9. Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet 14443/06 AGRILEG 179 AGRIFIN 90 OC COR 1 + COR 2 (fi) Rådet vedtog ovennævnte afgørelse. (Retsgrundlag: artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 12. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen vil løbende foretage en vurdering af listen over sygdomme i bilaget, navnlig for at tage hensyn til epidemiologi, den videnskabelige udvikling, følger for folkesundheden og økonomiske konsekvenser. På baggrund af udviklingen på disse områder vil den ændre listen, hvis det er relevant." Punkt 11. Rådets forordning om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EFproducentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/ /1/06 REV 1 PECHE 367 OC 958 Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 12

13 Punkt 16. Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser 16108/06 FISC 155 OC COR 1 (hu) + COR 2 (et) + COR 3 (sk) + COR 4 (lv) + REV 1 (el) + REV 2 (lt) Rådet vedtog ovennævnte direktiv. (Retsgrundlag: artikel 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 17. Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 15612/06 TDC 20 OC 913 Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 26 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 27. Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 15613/06 TDC 21 OC COR 1 (en) + REV 1 (da) + REV 2 (lt) + REV 3 (cs) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 26 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 28. Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter 15614/06 TDC 22 OC REV 1 (lt) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 26 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 13

14 Punkt 29. Rådets forordning om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og /06 PECHE 360 OC REV 1 (fi) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002). 13. Erklæring fra Rådet og Kommissionen "Rådet og Kommissionen er enige om, at det er nødvendigt at beskytte gydestimerne af byrkelange i ICES-område VI og VII, og anerkender, at begrænsningen af landinger pr. fangstrejse for de berørte bestande bidrager til at nå dette mål. Kommissionen vil nedsætte en teknisk arbejdsgruppe, som på grundlag af videnskabelige råd skal vurdere situationen og komme med henstillinger om mulige supplerende foranstaltninger til beskyttelse af gydestimerne af byrkelange. Det relevante regionale rådgivende råd vil blive hørt om ethvert forslag fra Kommissionen herom." 14. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen vil i december 2006 foreslå en supplerende nedsættelse af fiskeriindsatsen for dybhavsarter på 5% i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på det årlige møde i Kommissionen for det Nordøstlige Atlanterhav." 15. Erklæring fra Kommissionen "Kommissionen agter senere at foreslå en supplerende nedsættelse på 25% om året på grundlag af 2005-fangstniveauerne for orange savbug og dybhavshaj i ICES-område V, VI, VII, VIII og IX til opfølgning af de videnskabelige råd om nulfangst for begge bestande i fire år." 16973/06 ADD 1 gb/bbi/fh 14

15 Punkt 30. Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater ( ) 15964/06 RECH 341 ATO COR 1 (fr) Rådet vedtog ovennævnte forordning. (Retsgrundlag: artikel 7 og 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab). Punkt 31. Rådets beslutning om særprogrammer ("Samarbejde", "Idéer", "Mennesker", "Kapaciteter", "FFC-EF", "Euratom" og "FFC-Euratom") til gennemførelse af syvende rammeprogram - EF ( ) og Euratom ( ) 15964/06 RECH 341 ATO COR 1 (fr) Rådets beslutning om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) Rådets beslutning om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af Det europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) Rådets beslutning om særprogrammet "Kapacitet" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) Rådet vedtog ovennævnte fem beslutninger, idet den østrigske, litauiske, maltesiske, polske og slovakiske delegation stemte imod. (Retsgrundlag: artikel 166, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 15

16 Rådets beslutning om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område ( ) Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område ( ) Rådet vedtog ovennævnte to beslutninger. (Retsgrundlag: artikel 7, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab). 16. Erklæring fra Kommissionen 1 "Kommissionen erklærer, at den agter at indkalde til regelmæssige fælles møder mellem nogle af eller alle programudvalgene for særprogrammerne "Samarbejde", "Idéer", "Mennesker" og "Kapacitet" for at drøfte spørgsmål vedrørende den overordnede strategi for og sammenhæng i gennemførelsen af disse særprogrammer." 17. Erklæring fra Litauen "Litauen anerkender syvende rammeprograms betydning for og merværdi i forbindelse med konkurrenceevne og FoU i Europa, og det støtter programmet og hilser det velkommen. Litauen mener dog, at forskning, der involverer embryonale menneskelige stamceller, krænker grundlæggende etiske værdier, og kan derfor ikke acceptere artikel 4 i særprogrammerne "Samarbejde", "Mennesker", "Kapacitet" og "FFC-EF" og artikel 3 i særprogrammet "Idéer"." 18. Erklæring fra Malta "I princippet støtter Malta særprogrammerne "Samarbejde", "Idéer", "Mennesker", "Kapacitet" og "FFC" til gennemførelse af syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ), da dette udgør et vigtigt instrument, der på en håndgribelig måde styrker EU's forskning, som er en effektiv drivkraft for innovation og vækst. 1 Den erklæring vedrørende stamcelleforskning (16292/06 ADD 2), som Kommissionen har afgivet i forbindelse med afgørelsen om syvende rammeprogram, gælder også for de relevante særprogrammer /06 ADD 1 gb/bbi/fh 16

17 Under henvisning til artikel 4 i syvende rammeprogram og artikel 3 i særprogrammet "Idéer" (om etiske spørgsmål) mener Malta, at beskyttelsen af den menneskelige værdighed og retten til liv bør have højeste prioritet. I den forbindelse beklager Malta, at særprogrammerne ikke tager hensyn til de etiske betragtninger vedrørende forskning, der involverer menneskelige embryoner og embryonale menneskelige stamceller, og Malta vil derfor stemme imod disse programmer." 19. Erklæring fra Nederlandene ad særprogrammerne under syvende rammeprogram "Nederlandene vil gerne fremsætte følgende to bemærkninger vedrørende afslutningen af beslutningsprocessen i forbindelse med syvende rammeprogram og dets særprogrammer. For det første har Nederlandene altid givet udtryk for, at det er nødvendigt at behandle FTI'er og artikel 169-initiativer som en integrerende del af FP7-pakken. De køreplaner, der blev fremlagt for nylig, giver et nyttigt overblik over, hvor langt man er nået med FTI'erne og artikel 169-initiativerne. De bekræfter Kommissionens vilje og beslutsomhed med hensyn til at gå videre med disse initiativer. Vi hilser det fornyede engagement fra Kommissionens side yderst velkommen. FTI-køreplanen giver dog anledning til bekymring for så vidt angår det tempo, hvormed der forventes at ske fremskridt. Her lige før gennemførelsen af FP7 mangler den europæiske industri fortsat vished for tidsplanen for forelæggelsen af forslagene for Rådet. Dette kan gå ud over industriens engagement. Nederlandene anerkender relevansen af alle allerede planlagte FTI'er og er klar over forskellene i udviklingsgraden. Vi anmoder indtrængende Kommissionen om at forelægge de mest fremskredne FTI'er i begyndelsen af Efter vor opfattelse omfatter disse nanoelektronik og indlejrede computersystemer (der bør behandles sideløbende), innovative lægemidler og sandsynligvis Clean Sky. Alle disse kan forelægges i begyndelsen af i Nederlandene glæder sig over, at der er gjort yderligere fremskridt med artikel 169-initiativerne, navnlig for så vidt angår Eurostars-projektet, der for nylig blev godkendt af Eureka-medlemslandene. Vi ser frem til, at Rådet og Europa-Parlamentet behandler Kommissionens kommende forslag hurtigt /06 ADD 1 gb/bbi/fh 17

18 Endelig godkender Nederlandene særprogrammet "Mennesker" under forudsætning af, at der i 2007 tages skridt til at drøfte en fornyet beregning af referencesatserne og justeringskoefficienterne med henblik på at tilpasse nettolønningerne for Marie Curie-forskere på grundlag af de reelle lønomkostninger i alle medlemsstater." 20. Erklæring fra Tyskland "Tyskland støtter vedtagelsen af særprogrammerne under syvende EU-forskningsrammeprogram som et vigtigt bidrag til at styrke Fællesskabets videnskabelige og teknologiske grundlag og til yderligere at fremme udviklingen af dets konkurrenceevne på vigtige temaområder. Tyskland giver sin tilslutning under henvisning til den erklæring til protokollen, som Kommissionen afgav i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning den 24. juli I denne erklæring præciseres det, på hvilke betingelser Kommissionen kan finansiere forskningsarbejde med menneskelige embryonale stamceller, og at Kommissionen i overensstemmelse med den hidtidige forvaltningspraksis heller ikke i syvende forskningsrammeprogram vil foreslå finansiering af projekter, der indebærer forskning, som destruerer menneskelige embryoner, herunder med henblik på fremskaffelse af stamceller. Tyskland henviser i øvrigt til sin egen erklæring til protokollen, som det afgav i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning." Punkt 35. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen PE-CONS 3678/06 SOC 575 ECOFIN 433 FSTR 77 COMPET 360 CODEC 1383 OC COR 1 (pt) + COR 2 (it) + COR 3 (sk) + COR 4 (pl) + COR 5 (hu) Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 159, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 21. Erklæring fra Polen "Polen værdsætter den reelle og praktiske rolle, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil kunne spille med hensyn til at hjælpe arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen /06 ADD 1 gb/bbi/fh 18

19 Samtidig gør Polen opmærksom på, at de kriterier, der er fastsat for fondens intervention (alt for høje tærskler for antallet af afskedigede arbejdstagere) vil kunne fratage arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder i mange lande muligheden for at få del i fondens midler." 22. Erklæring fra Det Forenede Kongeriges delegation (med støtte fra den danske, nederlandske og svenske delegation) "Det Forenede Kongerige støtter oprettelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, men udtrykker samtidig sin tvivl med hensyn til effektiviteten af nogle af de støtteberettigede foranstaltninger under fonden og med hensyn til, i hvilken udstrækning den sikrer merværdien af støtte fra EU. For at maksimere effektiviteten af udgiftsafholdelsen på dette område og for at sikre, at fonden giver en større merværdi end nationale foranstaltninger, bør støtteberettigede foranstaltninger under fonden udtrykkeligt være koncentreret om foranstaltninger, der øger den enkeltes beskæftigelsesegnethed og giver bedre muligheder for at gå fra ledighed til holdbar beskæftigelse gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker." Punkt 36. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan PE-CONS 3688/06 DEVGEN 315 RELEX 873 COHOM 187 CODEC 1467 OC 992 Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 179, stk. 1, og artikel 181A, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 23. Erklæring fra Kommissionen om valgobservationsmissioner "Kommissionen bemærker, at udgifterne til EU's valgobservationsmissioner (EUEOM) som led i EIDHR er steget i de seneste år, hvilket skyldes flere faktorer: (i) der kommer flere anmodninger fra tredjelande, Rådet og Europa-Parlamentet om udsendelse af EU-valgobservationsmissioner, hvilket afspejler anerkendelsen af missionernes kvalitet og professionalisme og deres betydning som et vigtigt udenrigspolitisk redskab; (ii) der udsendes hyppigere EU-valgobservationsmissioner til post-konflikt-lande med alvorlige sikkerhedsproblemer og vanskelige logistiske forhold; (iii) observationsperioderne er længere, og der udsendes flere observatører /06 ADD 1 gb/bbi/fh 19

20 Kommissionen noterer sig bekymringen for, at finansieringen af EUEOM under det kommende EIDHR vil kræve en uforholdsmæssig stor andel af de samlede disponible midler i finansieringsinstrumentet i forhold til støtten til andre prioritetsmål. Kommissionen bekræfter derfor, at den kun vil anvende op til 25% af EIDHR-budgettet til udgifter til EUEOM i det kommende EIDHR i løbet af de syv år, de finansielle overslag for gælder. Denne procentdel kan dog i et givet år forhøjes med højst 5 procentpoint i behørigt begrundede tilfælde." 24. Erklæring fra Kommissionen ad artikel 8a "Kommissionen bekræfter, at den i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning i nødvendigt omfang vil gøre brug af alle de muligheder, som finansforordningen tilbyder, for at kunne yde effektiv og rettidig bistand. Kommissionen vil specielt udnytte fleksibiliteten i finansforordningen i forbindelse med gennemførelsen af ad hoc-foranstaltninger i krise- eller nødsituationer. Denne fleksibilitet kan være særlig relevant i situationer, hvor menneskerettighedsforkæmpere som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii), befinder sig i overhængende fare som følge af deres aktiviteter inden for fremme af demokrati og menneskerettigheder og derfor har et presserende behov for beskyttelse." Punkt 37. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. / om lægemidler til pædiatrisk brug PE-CONS 3677/06 ECO 183 SAN 247 CODEC 1376 OC COR 1 (hu) Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) /06 ADD 1 gb/bbi/fh 20

21 Punkt 38. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder PE-CONS 3686/06 SOC 589 CODEC 1451 Rådet godkendte Europa-Parlamentets ændringer til den fælles holdning. Ovennævnte forordning anses derfor for vedtaget i form af den således ændrede fælles holdning. (Retsgrundlag: artikel 13, stk. 2, og artikel 141, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). I forbindelse med vedtagelsen af denne forordning besluttede Rådet ligeledes at offentliggøre følgende fælles erklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende. 25. Erklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen "Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union. Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen tilstræber at øge bevidstheden, at samle ressourcerne og udveksle erfaringer vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder, navnlig via oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder. Med hensyn til instituttets opbygning fastslår Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, at forvaltningsstrukturen, navnlig antallet af repræsentanter for medlemsstaterne i bestyrelsen afgøres på baggrund af den særlige beskaffenhed af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og derfor ikke danner præcedens for andre fremtidige agenturer. For at sikre den rette rotation blandt de medlemmer, der udpeges af Rådet, opdeles medlemsstaterne i tre grupper på hver ni i den rækkefølge, som gælder for kommende formandskaber. I den første mandatperiode består Rådets repræsentanter af medlemmer fra de første to grupper af medlemsstater; i den anden mandatperiode udpeges Rådets repræsentanter i den tredje og den første gruppe og i den tredje mandatperiode fra den anden og den tredje gruppe og så fremdeles for de følgende mandatperioder 1. I tilfælde af fremtidige udvidelser vil rotationsordningen blive tilpasset i overensstemmelse hermed." 1 Første mandatperiode ( ) i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU. Anden mandatperiode ( ) iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU. Tredje mandatperiode ( ) ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI /06 ADD 1 bms/ab/fh 21

22 26. Erklæring fra Det Forenede Kongerige om retsgrundlaget "Det Forenede Kongerige stiller sig positivt over for oprettelsen af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, men tvivler på, at valget af traktatens artikel 13, stk. 2, som retsgrundlag er korrekt. Selv om EF-traktatens artikel 13, stk. 2, indeholder hjemmel for vedtagelse af fællesskabstilskyndelsesforanstaltninger med henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af målet om at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, uden at der er tale for nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, forekommer bestemmelsen ikke umiddelbart at være det korrekte retsgrundlag for oprettelse på europæisk niveau af en institution for ligestilling mellem mænd og kvinder. Det Forenede Kongerige mener, at det retsgrundlag, der anvendes i forbindelse med oprettelsen af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, ikke må udlægges som præcedens for oprettelsen af andre EU-institutioner på ligestillingsområdet." 27. Erklæring fra den tyske, franske, nederlandske og svenske delegation ad artikel 17 "I lyset af de generelle bemærkninger, som Rådets Juridiske Tjeneste har fremsat om muligheden for at anvende protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter (dok. 8623/05), har det vist sig, at der er behov for en generel debat om indrømmelsen af privilegier og immuniteter i EU, især til decentraliserede organer. Tyskland har allerede sammen med andre medlemsstater anmodet om en drøftelse af dette spørgsmål i en række tilfælde. I denne forbindelse henviser Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Sverige til det tilsagn, som Kommissionen gav i marts 2004 i forbindelse med Det Europæiske Grænseagentur om at afholde en sådan drøftelse i den nærmeste fremtid." 28. Stemmeforklaring fra den spanske, italienske, luxembourgske, maltesiske og portugisiske delegation "Spanien, Italien, Luxemburg, Malta og Portugal mener, at en omgående oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder er af allerstørste vigtighed, eftersom det giver EU et instrument, der vil fremme bedre gensidig forståelse, udveksling af erfaringer og bedste praksis og således fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Derfor stemmer disse delegationer for forslaget. Spanien, Italien, Luxemburg, Malta og Portugal ville imidlertid have foretrukket, at alle medlemsstater var repræsenteret i instituttets bestyrelse [ ]. Spanien, Italien, Luxemburg, Malta og Portugal støtter derfor erklæringen fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om, at dette på ingen måde danner præcedens for andre, fremtidige agenturer" /06 ADD 1 bms/ab/fh 22

23 Punkt 39. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (omarbejdet udgave) PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 Rådet godkendte Europa-Parlamentets ændringer til den fælles holdning. Ovennævnte direktiv anses derfor for vedtaget i form af den således ændrede fælles holdning. (Retsgrundlag: artikel 71 i traktaten om oprettelse af det europæiske fællesskab). Punkt 40. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, hvad angår finansieringsrammen for perioden og Fællesskabets maksimale bidrag til Bulgarien og Rumænien PE-CONS 3689/06 STATIS 124 AGRISTR 54 AGRIFIN 120 ELARG 213 CODEC 1484 OC 1000 Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. Den tyske delegation undlod at stemme. (Retsgrundlag: artikel 285, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 56 i akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse). Punkt 41. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer PE-CONS 3661/06 SIRIS 194 SCHENGEN 99 COMIX 932 CODEC 1237 OC COR 1 (en) + REV 1 (lt) Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 71 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) /06 ADD 1 bms/ab/fh 23

24 Punkt 42. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) PE-CONS 3662/06 SIRIS 195 SCHENGEN 100 COMIX 935 CODEC 1239 OC COR 1 (sl) + REV 1 (el) + REV 2 (lt) Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 62, nr. 2, litra a), artikel 63, nr. 3, litra b), og artikel 66 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 29. Fælles erklæring fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet ad artikel 15 om den operationelle forvaltning "Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til på grundlag af en konsekvensanalyse, der indeholder en grundig analyse af alternativerne set fra et finansielt, operationelt og organisatorisk synspunkt, at forelægge de forslag til lovgivning, der er nødvendige for at pålægge et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af den centrale SIS II og dele af kommunikationsinfrastrukturen. Kommissionen forpligter sig til senest to år efter denne forordnings ikrafttræden at forelægge de forslag til lovgivning, der er nødvendige for at pålægge et agentur den langsigtede operationelle forvaltning af den centrale SIS II og dele af kommunikationsinfrastrukturen. Forslagene skal omfatte de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse retsakterne vedrørende oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II). Europa-Parlamentet og Rådet forpligter sig til at behandle forslagene hurtigst muligt og få dem vedtaget tidsnok til, at agenturet kan indlede sin virksomhed fuldt ud senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden." 16973/06 ADD 1 bms/ab/fh 24

25 Punkt 43. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder PE-CONS 3651/06 STATIS 89 CODEC 1031 OC COR 1 (es) + COR 3 (el) + REV 1 (fr) + REV 2 (hu) + REV 2 COR 1 (hu) Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 285, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 44. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart PE-CONS 3673/06 AVIATION 193 CODEC 1368 OC 939 Rådet godkendte ændringerne i Europa-Parlamentets udtalelse og vedtog den således ændrede retsakt. (Retsgrundlag: artikel 80, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). Punkt 46. Rådets forordning om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/ /1/06 REV 1 PECHE 362 OC REV 2 (lv) Rådet vedtog ovennævnte forordning, idet den franske delegation undlod at stemme. (Retsgrundlag: artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab). 30. Erklæring fra Rådet og Kommissionen "Rådet noterer sig Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår drivgarn, der blev forelagt den 19. september Rådet vil i løbet af 2007 sammen med Kommissionen indgående behandle dette forslag og træffe afgørelse, når det har modtaget Europa-Parlamentets udtalelse." 16973/06 ADD 1 bms/ab/fh 25

26 31. Fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen for så vidt angår anvendelsen af artikel 4, stk. 5 "Rådet og Kommissionen er enige om, at der i henhold til artikel 4, stk. 5, bør gives tilladelse til partrawlfiskeri i Frankrig og til demersalt fiskeri med vod brugt fra fartøj i Grækenland efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i Rådets forordning nr. 2371/2002, forudsat at forvaltningsplanerne for de pågældende fiskerier, jf. artikel 17, stk. 4, 5 og 6, i denne forordning, indeholder følgende elementer: i) De pågældende fartøjer har vedvarende drevet denne form for fiskeri i 5 år inden forordningens vedtagelse ii) iii) iv) Fiskeriet begrænses til bestemte områder, der er angivet i forvaltningsplanen ved geografiske koordinater og referencepunkter på kystlinjen De fartøjer, der får denne tilladelse, er omfattet af kravet om installation af en VMS eller lignende udstyr til sporing af fartøjsposition med henblik på at overvåge, at bestemmelserne om tilladte fangstområder overholdes Der gives tilladelse til fiskeri i et begrænset antal måneder om året, og fangstperioden må ikke overskride de begrænsninger, der er gennemført på nationalt plan inden udgangen af 2005 v) Listen over de fartøjer, der skal have tilladelse, og deres kendetegn skal sammen med listerne - med angivelse bl.a. af fartøjets EF-flåderegisternummer (CFR) og udvendige mærkning som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 26/ over og kendetegnene ved de fartøjer, der havde tilladelse den 1. januar 2000, sendes til Kommissionen inden den 31. december 2005 ledsaget af en anmodning om dispensation i henhold til artikel 4, stk. 5. vi) Antallet af for store fartøjer reduceres regelmæssigt med tiden." 32. Erklæring fra Kommissionen ad artikel 6 (nationale områder beskyttet mod fiskeri) "Udpegelsen af områder beskyttet mod fiskeri i medlemsstaternes territorialfarvande er en foranstaltning, der tager sigte på at nå den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i artikel 2 i forordning nr. 2371/2002, og bør derfor ikke betragtes som en miljøpolitisk foranstaltning." 16973/06 ADD 1 bms/ab/fh 26

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 14. og 15. oktober

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 FORELØBIG GSORDEN for: 2476. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1

7482/1/19 REV 1 nd/nd/kmm 1 LIFE.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Læs mere

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312

10725/17 1 DG E. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juli 2017 (OR. en) 10725/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 44 TRANS 301 TELECOM 177 ENER 312 3554. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport,

Læs mere

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI

Erklæringer fra Kommissionen. Forlængelse af varigheden af landdistriktsudviklingsprogrammerne /17 ADD 1 jn/jn/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 CODEC 2049 AGRI 688 AGRILEG 249 AGRIFIN 132 AGRIORG 124 AGRISTR 115 VETER

Læs mere

PUBLIC. Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION 14770/10 LIMITE PV/CONS48 AGRI395 PECHE227

PUBLIC. Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION 14770/10 LIMITE PV/CONS48 AGRI395 PECHE227 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den26.januar2011(01.02) (OR.en) 14770/10 LIMITE PUBLIC PV/CONS48 AGRI395 PECHE227 UDKASTTILPROTOKOL 1 Vedr.: 3033.samlingiRådetforDenEuropæiskeUnion(LANDBRUGOGFISKERI)den

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 9535/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 30 COMPET 330 IND 112 RECH 211 ESPACE 33 3470. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2005 (24.11) (OR. en) 14764/05 OJ CONS 64 COMPET 256 RECH 219 FORELØBIG GSORDEN for: 2694. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (KONKURRENCEEVNE

Læs mere

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019 11265/19

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af listen over A-punkter... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af listen over A-punkter... 4 ConseilUE PUBLIC INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Godkendelse af dagsordenen... 4 2. Godkendelse af listen over A-punkter... 4 LANDBRUG 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en "pakke om momsregler for e-handel", der består af ændringer til:

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en pakke om momsregler for e-handel, der består af ændringer til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 14769/1/17 REV 1 FISC 299 ECOFIN 998 UD 284 I/A-PUNKTSNOTE

Læs mere

8043/18 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124

8043/18 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 8043/18 PV CONS 22 AGRI 174 PECHE 124 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 16. april 2018 8043/18

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3480. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10.

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8. september 2006 (kl. 10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2006 (07.09) (OR. en) 12422/06 OJ/CRP1 29 FORELØBIG GSORDEN for: 2151. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) dato: fredag den 8.

Læs mere

10428/1/19 REV 1 1 LIFE

10428/1/19 REV 1 1 LIFE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2019 (OR. en) 10428/1/19 REV 1 PV CONS 35 AGRI 309 PECHE 296 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 18. juni 2019

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en, pl) Interinstitutionel sag: 2018/0210(COD) 10297/19 ADD 2 REV 1 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. november 2005 (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 FORELØBIG GSORDEN for: 2695. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (TRANSPORT,

Læs mere

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B

9615/16 ADD 1 sr/js/ikn 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 9615/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

14173/15 ADD 1 1 DPG

14173/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2015 (OR. en) 14173/15 ADD 1 PV/CONS 64 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3427. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE ANLIGGENDER), den

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA

10458/17 jb/jb/ikn 1 DG E LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10458/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PV/CONS 37 ENV 630 CLIMA 194 3550. samling i Rådet for Den Europæiske Union (miljø) den

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164

9002/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. samling i Rådet for Den Europæiske Union (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

16585/09 PMS/ia 1 DQPG

16585/09 PMS/ia 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. november 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 FORELØBIG GSORDEN for: 2980. SAMLING I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. november 2002 (OR. fr) 14623/02 OJ/CONS 66 AGRI 287 PECHE 205 FORELØBIG GSORDEN for: 2468. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri)

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2208. samling i Rådet (arbejds- og socialministre)

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. februar 2016 (OR. en) 6109/16 ADD 1 PV/CONS 4 ECOFIN 96 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3445. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ØKONOMI OG FINANS) den

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK, SUNDHED OG FORBRUGER- POLITIK)

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK, SUNDHED OG FORBRUGER- POLITIK) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2006 (OR. en) 15705/06 OJ/CONS 71 SOC 561 SAN 245 CONSOM 128 FORELØBIG GSORDEN for: 2767. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (BESKÆFTIGELSE,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AFKLASSIFICERING 1 af dokument: af: 30. marts 2017 ny status: Vedr.: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR 43 RELEX 286 7873/17

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B

10375/17 jb/jb/ikn 1 DG B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2017 (OR. en) 10375/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 3548. samling i Rådet for Den Europæiske Union (Beskæftigelse,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28.

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

17835/11 bhc/bhc/mc 1 DQPG

17835/11 bhc/bhc/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. december 2011 (OR. en) 17835/11 OJ CONS 77 COMPET 566 RECH 400 ESPACE 79 FORELØBIG GSORDEN for: 3133. SAMLING I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (KONKURRENCEEVNE

Læs mere

15565/17 1 DG G LIMITE DA

15565/17 1 DG G LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2017 (OR. en) 15565/17 LIMITE PV/CONS 71 ECOFIN 1107 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3582. samling i Rådet for Den Europæiske Union (økonomi og finans)

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union PUBLIC Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13393/16 Interinstitutionel sag: 2013/0114 (NLE) LIMITE COWEB 115 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. september 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2599. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 28. september 2016

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2632. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 14. juni 2017 Kl.: 9.30

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

9949/16 hsm/ams/hsm 1 DG B 3A

9949/16 hsm/ams/hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0070 (COD) 9949/16 RAPPORT fra: til: Tidl. dok. nr.: De Faste Repræsentanters Komité Rådet SOC 394 EMPL

Læs mere

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36

10429/19 1 GIP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10429/19 PV CONS 36 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (almindelige anliggender) 18. juni 2019 10429/19 1 INDHOLD Side

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere