F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan 2493

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan 2493"

Transkript

1 F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan 2493 Beslutningsforslag nr. B 43. Fremsat den 4. november 2004 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan styrkes med et bidrag til det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan, udsendelse af et dansk C-13 0 transportfly og et j ordbaseret støtteelement samt eventuel udsendelse af det danske kommunikationsmodul. Udenrigsmin.

2 2494 F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan Bemærkninger til beslutningsforslaget 1. FNs Sikkerhedsråd har efter anmodning fra den afghanske overgangsregering ved resolution 1386 af 20. december 2001 og resolution 1510 af 13. oktober 2003 bemyndiget oprettelsen af en international sikkerhedsstyrke, der skal bistå den afghanske overgangsregering med opretholdelse af sikkerheden i Kabul og andre områder af Afghanistan. Den internationale sikkerhedsstyrkes mandat blev forlænget frem til den 13. oktober 2005 ved resolution 1563 af 17. september NATO overtog den 11. august 2003 ansvaret for ISAF missionen og har i forlængelse heraf udarbejdet en operationsplan, der i revideret form blev vedtaget den 25. juni Planen har skabt grundlag for en trinvis udvidelse af den internationale sikkerhedsstyrkes operationsområde. Det første trin i udvidelsen blev besluttet på topmødet i Istanbul i juni 2004 og har medført, at den nordøstlige del af Afghanistan indgår under den internationale sikkerhedsstyrke, som pt. har deltagelse af ca. 35 lande. Dette betyder, at bl.a. de tysk- og britisk-ledede Provincial Reconstruction Teams i Mezar-E-Sharif og Kunduz er blevet underlagt NATO. NATOs operationsplan fastlægger en trinvis udvidelse af operationsområdet til resten af Afghanistan og oprettelse af yderligere Provincial Reconstruction Teams, som primært består af militære men dog også civile dele. Operationsområdet udvides i takt med, at de nødvendige styrkebidrag kan mønstres. Oprettelse af Provincial Reconstruction Teams udgør et væsentligt element i at styrke den afghanske overgangsregerings autoritet og ansvar for at fremme stabili., teten og genopbygningen af landet. Indsatsen gennemføres i samvirke med regionale og lokale politiske, militære og religiøse ledere samt ved samarbejde og koordination med internationale organisationer. Provincial Reconstruction Teams støtter bl.a. sikkerhedssektorreformerne samt øvrige civile aktiviteter, der skal bidrage til at afvæbne og demobilisere tidligere kombattanter med henblik på at reintegrere dem i det afghanske samfund. Dette arbejde er vigtigt for at kunne indlede genopbygningen af de mest usikre provinser i Afghanistan. Den afghanske hær og politistyrke er under genopbygning, men kan fortsat ikke selvstændigt varetage sikkerhedsopgaverne. I mellemtiden er det internationale samfunds bidrag afgørende for at fremme sikkerheden i landet. Den afghanske overgangsregering har derfor, og med støtte fra bl.a. FN og EU, gennem længere tid udtrykt ønske om, at sikkerhedsstyrkens indsats forstærkes og udbredes til andre dele af Afghanistan. NATOs engagement i Afghanistan vil fortsat medvirke til at understøtte bestræbelserne på at etablere et fredeligt og stabilt Afghanistan til gavn for hele den afghanske befolkning, herunder også tilbagevendende flygtninge og internt fordrevne. En tre-partsaftale om tilbagetagelse af afviste asylansøgere fra Danmark er blevet underskrevet af Afghanistan, Danmark og FNs flygtningeorganisation UNHCR d. 18. oktober De afghanske parter indgik den 5. december 2001 i Bonn en aftale om de fremtidige forhold i landet. Aftalen indebar dannelsen af en overgangsadministration bestående af en midlertidig regering under ledelse af Hamid Karzai, en kommission til forberedelse af et traditionelt ældreråd (Loya Jirga) og en højesteret. Den ambitiøse tidsplan for demokratiseringsprocessen, som blev vedtaget i Bonn, er hidtil gennemført tilfredsstillende. Der er i år vedtaget en ny forfatning, der som udgangspunkt sikrer lige ret for alle borgere, kvinder som mænd og uanset etnisk tilhørsforhold. Afghanistan bliver ifølge forfatningsudkastet en islamisk stat, men retssystemet indrettes efter vestligt forbillede. Sharia-lovene er ikke nævnt.

3 F. t. beslutn, vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan 2495 Ved præsidentvalget den 9. oktober 2004 blev Hamid Karzai valgt som Afghanistans første folkevalgte præsident. Valget blev afviklet uden alvorlige sikkerhedsepisoder, hvilket ikke mindst kan tilskrives de internationale styrkers indsats. Selve valgprocessen har været præget af Taliban og Al-Qaidas forsøg på at afspore valget. Til trods herfor har den afghanske befolkning sluttet massivt op om valgprocessen. Omkring 10,5 mio. af de mellem 11 og 12 mio. stemmeberettigede afghanere havde ladet sig registrere til valget. Af disse var ca, 42 pet. kvinder. En række af de tidligere krigsherrer valgte at indgå i den politiske proces frem for at bruge væbnet magt. Parlamentsvalg skal efter planen afholdes i foråret Forbedring af sikkerheden er en grundlæggende forudsætning for udvidet stabilitet, sikring af genopbygningsindsatsen, samt for gennemførelse af parlamentsvalgene. Genopbygningen er afgørende for at vise den afghanske befolkning, at den afghanske regering formår at skabe bedre levevilkår i landet. Danmark deltager på flere områder aktivt i den internationale indsats. Foruden Danmarks militære bidrag har regeringen for afsat op til 250 mio. kr. i humanitær bistand og for 2002 T 2006 op til 495 mio. kr. til genopbygningsbistand. De humanitære midler er allokeret og har fokuseret på støtte til repatriering af flygtninge og internt fordrevne samt minerelaterede aktiviteter såsom minerydning og mineoplysning. Genopbygningsmidleme bidrager til en genetablering af landets administrative system, støtte til etablering af demokratiske institutioner og fremme af respekt for menneskerettigheder, støtte til uddannelsessektoren samt støtte til udvikling af landområderne. Der forudses fremlagt et nyt aktstykke for den fremtidige støtte til Afghanistan senere i år. III. Danmarks aktuelle bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan, som har mandat i Folketingets beslutning B 57 af 2. december 2003, omfatter i øjeblikket ca. 70 personer. Bidraget omfatter forbindelseshold, der varetager opgaver for den internationale sikkerhedsstyrke i forhold til de afghanske myndigheder samt det nødvendige støttepersonel, stabsofficerer til hovedkvarteret for den internationale sikkerhedsstyrke, et mindre antal personer til driften af Kabuls Internationale Lufthavn, samt tre personer til et team, der bl.a. skal varetage oplys- ning til lokalbefolkningen om ISAFs virke. Med henblik på at understøtte regeringens samtænk., ningsinitiativ omfatter det danske bidrag endvidere et militært observatørhold på seks personer, der indgår i det britiske Provincial Reconstruction Team i Mezar -E- Sharif. I tilknytning hertil er udsendt en civil rådgiver, der faciliterer humanitære og civile indsatser, Som led i styrkelse af NATOs opgavevaretagelse under ISAF ønsker regeringen at udvide det danske bidrag i Det øgede bidrag omfatter et bidrag til det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan, udsendelse af et dansk C-130 transportfly og et jordbaseret støtteelement samt eventuel udsendelse af et dansk kommunikationsmodul til Afghanistan. Det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad i provinsen Badakhshan i det nordlige Afghanistan består af et militært og et civilt element. Det militære element vil blive underlagt ISAF, mens de civile elementer underlægges relevante nationale civile myndigheder. Danmark vil bidrage med ca, 40 soldater til det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team. Bidraget ventes at bestå af stabsofficerer, militære observatørhold og en civil-militær samarbejdsenhed. Bidraget forventes udsendt primo 2005, idet en stabsofficer allerede i oktober 2004 blev udsendt til den tyske stab i Feyzabad. Provincial Reconstruction Team Feyzabad forventes at blive multinationalt, idet også Tjekkiet og i mindre omfang Kroatien ventes at bidrage til indsatsen. Der planlægges også udsendt dansk civil rådgivning til Feyzabad samtidig med de danske militære styrker. For at imødekomme ISAFs behov for taktiske transportfly vil Danmark desuden bidrage med et C-130 transportfly og et jordbaseret støtteelement, der forventes udsendt i seks måneder i andet halvår af Bidraget omfatter ca. 75 personer. Transportflyet vil indgå i ISAFs pulje af transportfly og indsættes til generel støtte for NATOs operationer i Afghanistan. Det danske kommunikationsmodul, der er tilmeldt NATO, var udsendt til ISAF i perioden j a"' nuar til marts Regeringen forventer, at NATO vil anmode Danmark om at kommunikationsmodulet udsendes igen i 2005 i en tre måneders periode. Dette bidrag vil omfatte ca. 40 personer. Herudover kan der blive behov for at ud-

4 2496 F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan sende et mindre antal personer fra kommunikationsmodulet i yderligere en periode. Ved udvidelse af det danske bidrag til ISAF forventes det samlede styrkebidrag i 2005 at kunne udgøre mellem ca. 110 og ca. 225 personer. Bidraget vil være fleksibelt sammensat og tilgodese muligheden for samtænkning af den militære og den civile indsats ved bidragene til de britisk-ledede og det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team. Der vil inden for en international koordineret ramme i videst muligt omfang blive gennemført en koncentreret dansk civil indsats i de områder, hvor der er udstationeret danske soldater. Udgangspunktet for den dansk finansierede civile indsats i Afghanistan er, at det er civile danske og internationale organisationer, der bør forestå gennemførelsen af indsatserne. Grundet sikkerhedssituationen i Afghanistan, der vanskeliggør organisationernes muligheder for at operere, vil danske soldater dog også kunne blive involveret i humanitære og andre civile indsatser med henblik på at bidrage til en normalisering af forholdene for civilbefolkningen. Regeringen ønsker herved at sikre, at der fortsat sker konkrete fremskridt i det afghanske samfund, idet der efter regeringens opfattelse er en direkte sammenhæng mellem forbedring af den sociale og økonomiske situation og forbedringer af sikkerhedssituationen. Behovet for en sådan samtænkt dansk civil-militær indsats blev bekræftet af en forundersøgelsesmission gennemført i uge 43. IV. Det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke vil være indsat i Kabul og i de nordøstlige provinser i Afghanistan. Der kan imidlertid blive tale om opgaver også i andre områder af Afghanistan i takt med, at udvidelsen af ISAFs opgaver udmøntes. Den afghanske overgangsadministration underskrev den 31. december 2001 en militærteknisk aftale, der bl.a. vedrører den retlige status for personel udsendt som en del af den internationale sikkerhedsstyrke. Deltagelsen i den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan er forbundet med risiko. Forsvarets Efterretningstjeneste har afgivet følgende trusselsvurdering for Afghanistan:»Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at sikkerhedssituationen i Afghanistan fortsat er ustabil. Den ustabile situation i Afghanistan er primært knyttet til de fortsatte angreb fra væbnede oppositionsgrupper, centralregeringens be- grænsede kontrol med områderne udenfor Kabul og den omfattende opiumsproduktion. De gennemførte angreb er i udpræget grad lejlighedsangreb og i meget begrænset omfang rettet mod strategiske mål. Angrebene vurderes ikke at være centralt koordinerede eller dirigerede, hvilket sandsynligvis er udtryk for, at de militante oppositionsgrupper har begrænset operativ kapacitet til at planlægge og gennemføre omfattende og målrettede angreb. Truslen i Kabulområdet vurderes høj, mens truslen i de nordlige provinser vurderes middel. Antallet af miner og mængden af ueksploderet ammunition i Afghanistan er betragtelig. Placering af disse er dog som oftest kendt. Truslen fra miner og ueksploderet ammunition varierer således lokalt fra lav til høj. Truslen mod flytrafikken varierer fra lav til middel afhængig af flyvehøjde og område. Truslen vurderes lav ved alle højder i Samangan og Badakhshan, mens den på grund af truslen fra luftværn vurderes middel i Kabul ved flyvning i lave højder. En lang række efterretningstjenester opererer i Afghanistan. Især Afghanistans naboer vurderes at være bredt repræsenteret i landet. Derudover foretages der indhentning af en række ikke-statslige aktører, herunder både kriminelle- og terrororganisationer. Truslen fra spionage i Afghanistan vurderes høj.«v. Det samlede danske styrkebidrag består dels af fastansat personel, dels af kontraktansat personel, herunder personel på reaktionsstyrkekontrakt fra Den Danske Internationale Brigade. Personellets uddannelse, erfaring og motivation er på højt niveau. Styrkebidragene råder over moderne udrustning, herunder personlig udrustning. Med personellets uddannelse og træning, materiellets beskaffenhed samt iagttagelsen af nødvendige procedurer vil der blive taget de bedst mulige forholdsregler over for mulige faremomenter. Forsvarets personel vil under udsendelsen være omfattet af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. VI. De danske styrker udsendes på grundlag af FNs sikkerhedsråds resolution 1386 af 20. december 2001, resolution 1510 af 13. oktober 2003 og resolution 1563 af 17. september FNs sikkerhedsråd har i henhold til FN-pagtens kapitel VII bemyndiget den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan til at anvende alle nødvendige midler med henblik på at opfylde sine opgaver. FNs sikkerhedsråd har herved bemyndiget den internationale sikkerhedsstyrke,

5 Tillæg A (313) Folketingsåret F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan herunder det danske bidrag, til i fornødent omfang at anvende militær magt i selvforsvar og til at gennemføre de af Sikkerhedsrådet pålagte opgaver. VII. Danmark deltager i den internationale sikkerhedsstyrke for at medvirke til at give den politiske overgangsproces og genopbygningsindsatsen i Afghanistan de rette sikre rammer. Et fortsat og styrket dansk bidrag til den internationale militære tilstedeværelse i Afghanistan vil sende et klart signal om et fortsat helhjertet dansk engagement i landets fremtid. VIII. Regeringen har fundet det hensigtsmæssigt at anmode Folketinget om at meddele sit samtykke til, at et forøget antal danske militære styrker stilles til rådighed for den FN-bemyndigede internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan, jfr. grundlovens 19, stk. 2. IX. Regeringen vil løbende vurdere det danske bidrags sammensætning med henblik på at sikre en effektiv opgaveløsning. Såfremt det i øvrigt skulle vise sig hensigtsmæssigt at justere bidra- get, herunder ansvarsområdet væsentligt, eller såfremt der i øvrigt skulle ske en væsentlig ændring i opgavernes karakter eller det folkeretlige grundlag for sikkerhedsstyrkens tilstedeværelse, vil regeringen rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn herom eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget. X. Videreførelse af det nuværende danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke indebærer. merudgifter i størrelsesordenen ca. 45 mio. kr. i Det øgede danske styrkebidrag til den internationale sikkerhedsstyrke vil kunne indebære yderligere merudgifter i størrelsesordenen ca. 120 mio. kr. De samlede merudgifter i 2005 forbundet med det danske engagement i ISAF beløber sig således til ca. 165 mio. kr., der afholdes inden for den ramme, der er afsat til forsvarets internationale aktiviteter på finanslovens reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer. 313 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag)

6 2498 F. t. beslutn. vedr. den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan Til beslutningsforslag nr. B 43. Skriftlig fremsættelse (4. november 2004) Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. (Beslutningsforslag nr. B 43). Folketinget meddeler sit samtykke til, at det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan udvides med et bidrag til det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan, udsendelse af et dansk C-130 transportfly og et jordbaseret støtteelement samt eventuel udsendelse af et dansk kommunikationsmodul. FNs Sikkerhedsråd har efter anmodning fra den afghanske overgangsregering ved resolution 1386 af 20. december 2001 og resolution 1510 af 13. oktober 2003 bemyndiget oprettelsen af en international sikkerhedsstyrke, der skal bistå den afghanske overgangsregering med opretholdelse af sikkerheden i Kabul og andre områder af Afghanistan. Den internationale sikkerhedsstyrkes mandat blev forlænget frem til den 13. oktober 2005 ved resolution 1563 af 17. september NATO overtog den 11. august 2003 ansvaret for ISAF missionen og har i forlængelse heraf udarbejdet en operationsplan, der i revideret form blev vedtaget den 25. juni NATOs operationsplan fastlægger en trinvis udvidelse af operationsområdet til resten af Afghanistan og oprettelse af yderligere Provincial Reconstruction Teams, som primært består af militære men dog også civile dele. Operationsområdet udvides i takt med, at de nødvendige styrkebidrag kan mønstres. Regeringen vurderer på denne baggrund, at der er behov for en beslutsom international indsats for at øge sikkerheden og stabiliteten i Afghanistan. Regeringen foreslår derfor, at det danske militære bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke udvides med et bidrag til det tyskledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad i det nordøstlige Afghanistan, udsendelse af et dansk C-130 transportfly og et jordbaseret støtteelement samt eventuel udsendelse af et dansk kommunikationsmodul. Ved udvidelse af det danske bidrag til ISAF forventes det samlede styrkebidrag i 2005 at kunne udgøre mellem ca. 110 og ca. 225 personer. Regeringen vil løbende vurdere det danske bidrags sammensætning med henblik på at sikre en effektiv opgaveløsning. Såfremt det i øvrigt skulle vise sig hensigtsmæssigt at justere bidraget, herunder ansvarsområdet væsentligt, eller såfremt der i øvrigt skulle ske en væsentlig ændring i opgavernes karakter eller det folkeretlige grundlag for sikkerhedsstyrkens tilstedeværelse, vil regeringen rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn herom eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget.

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London Vedrorende: Diverse materiale til bmg for fremszttelse for Folketinget af beslutningsforslag om dansk militzr deltagelse i en mul~ational sikringsstyrke i Irak E! Chefen for Nordoguppen H Chefen for Sydgruppen

Læs mere

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan

Folketingsbeslutning. om dansk militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02,2. samling - B 37 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om dansk... Side 1 af

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien 2013/1 BSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 6. december 2013 af udenrigsministeren (Rasmus Helveg Petersen, fg. ) Forslag

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

Offentliggørelse af Forsvarskommissionens beretning 26. marts 2009

Offentliggørelse af Forsvarskommissionens beretning 26. marts 2009 Offentliggørelse af Forsvarskommissionens beretning 26. marts 2009 Grundlaget for kommissionens arbejde Kommissionens opgave: Bidrage til at forberede politisk aftale om forsvarets videre udvikling efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning 2013/1 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 30. september 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Retsudvalget L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 24 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc university of copenhagen University of Copenhagen Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak 2013/1 BSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 25. august 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 19 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 19 Offentligt Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del Bilag 19 Offentligt 2015-10 Retningslinjer for Forsvarets anvendelse af tolke og andre lokalt ansatte i forbindelse med indsættelse i internationale operationer 1.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Folketinget - Forsvarsudvalget den 23. november udkast. Betænkning.

Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Folketinget - Forsvarsudvalget den 23. november udkast. Betænkning. Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 5 Offentlig Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Folketinget - Forsvarsudvalget den 23. november 2004 1. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat

Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat Den danske regering, Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og FN's

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R. Mio. kr. 160 Freds- og Stabiliseringsfonden 140 120 100 80 60 40 20 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mio.

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Efter 20 års danske bestræbelser på at demokratisere den 3. verden: Hvordan er det egentlig gået?

Efter 20 års danske bestræbelser på at demokratisere den 3. verden: Hvordan er det egentlig gået? Efter 20 års danske bestræbelser på at demokratisere den 3. verden: Hvordan er det egentlig gået? -- Professor, dr.scient.pol. Jørgen Elklit Århus-Seminaret 20. august 2010 Der er snart parlamentsvalg

Læs mere

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018.

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2018-19 37 Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Høring i Udenrigspolitisk Nævn 24. marts 2004

Høring i Udenrigspolitisk Nævn 24. marts 2004 Høring i Udenrigspolitisk Nævn 24. marts 2004 Udenrigspolitisk Nævns høring om Irak, Resumé [Fra: Folketingets hjemmeside] Onsdag den 24. marts [2004] i Landstingssalen, Folketinget, Christiansborg. 2.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: Center for Europa og Nordamerika Den 1. maj 2019

UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: Center for Europa og Nordamerika Den 1. maj 2019 Europaudvalget 2019 Rådsmøde 3688 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: 2019-384 Center for Europa og Nordamerika Den 1. maj 2019 Rådsmøde (udenrigsanliggender inkl.

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 12.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 301/33 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES AKTION

Læs mere

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Am. 1

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Am. 1 B8-0229/2019 } RC1/Am. 1 1 Betragtning A a (ny) Aa. der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig og demokratisk politisk løsning er den eneste holdbare vej ud af krisen; der henviser

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Taleseddel til besvarelse af samrådsspørgsmål B-F fra Folketingets Forsvarsudvalg

Taleseddel til besvarelse af samrådsspørgsmål B-F fra Folketingets Forsvarsudvalg Forsvarsudvalget 2017-18 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til besvarelse af samrådsspørgsmål B-F fra Folketingets Forsvarsudvalg den 16. november 2017

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Aktstykke nr. Folketinget -NaN Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 6 Offentlig Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 2004 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles mission og vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 2.1. Strategiske

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde Almindelige anl. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde Almindelige anl. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2996+2997 - Almindelige anl. Bilag 4 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 JUSTITSMINISTERIET Den 9. februar 2010 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? Det kunne ikke i tilstrækkelig grad betale sig at arbejde i det gamle system. Derfor er svaret ikke bare at rulle de lave ydelser tilbage. Til gengæld mener

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere