/12 70: 2. beh. af.f.-t. L vedr. apotekervæsenet. 1696

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/12 70: 2. beh. af.f.-t. L vedr. apotekervæsenet. 1696"

Transkript

1 /12 70: 2. beh. af.f.-t. L vedr. apotekervæsenet [Indonrigsministeren.] 홢 det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget 홢 at det fastsatte gennemsnitsudbytte for apotekerne er fastsat af mig, og indtil 1970 har udgangspunktet været lønnen til en statstjenestemand i 29. lønnings-. klasse. Sådanne tjenestemænd aflønnes 홢 nu efter 39. lønramme, hvor lønnen er fastsat sådan, at den skål kompensere for tabet af biindtægter. Af det svar, jeg har givet folketingsudvalget, fremgår det, jeg her har nævnt, og jeg vil gerne tilføje, at det også fremgår, at man under henvisning netop til dette tilstræbte et gennemsnitsudbytte efter tj enestemandsref ormens gennemførelse fastlagt ikke til lønnen i 39. lønramme/meri til lønnen i 37. lønramme. Jeg vil., gerne videre tilføje, at jeg deler den opfattelse, som hr. Langkilde her har givet udtryk for. Hermed sluttede forhandlingen. : Lov for,slagets 1 og 2, og dets overgang til tredje behandling vedtoges uden afstemning. - = Formanden: Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredj e behandling inden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, : betragter jeg. det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget. Den næste sag på dagsordenen var: Anden behandling af forslag til lov om ophævelse af lov nr. 454 af 14. august 1946 om foranstaltninger til sikring af. Limfjordstangerne, Thyborøn ham og Thyborøn kanal. (Første behandling af lovforslaget (nr. 19) findes i tidenden sp. 555, udvalgets betænkning i tillæg B. sp. 415). ; Der var ikke stillet ændringsforslag. Lovforslagets tekst og spørgsmålet- om dets overgang til tredje behandling sattes til forhandling under ét. Henry Sørensen: Udvalget har afholdt to møder og har herunder haft et samråd med ministeren, hvor vi har fået de oplysninger, som udvalget havde bedt oni; Efter: modtagelsen af disse oplysninger kan s j eg på det ' samlede: udvalgs- vegne anbefale lovforslaget til vedtagelse ved tredje behandling. Hermed sluttede forhandlingen. Lovforslàgets tekst og dets overgang til tredje behandling vedtofles uden afstemning., Formanden: Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredj e behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Dét 'ër :ve'dti:t.: get. 홢 '" ' Den næste sag på dagsordenen var: Første behandling af forslag til lov om udlån mod pant i. last ejendom [af Ivar Nørgaard ni.fl.].,, (Lovforslaget (nr. 48) findes i tillæg A. sp. 1307, fremsættelsen i tidenden sp. 909). Formanden: Sammen med denne sag foretages den næste sag på dagsordenen, nemlig: Første behandling af, forslag til lov; om ændring. af lov om tinglysning [af Ivar Nørgaard fi.]. (Lovforslaget (nr. 49) findes i tillæg A. sp. 1311, fremsættelsen i tidenden sp. 911). Lovforslagene sattes til forhandling. Justitsministeren (Thestrup): De foreliggende to lovforslag har til formål at regulere visse forhold; i forbindelse med den långivning, som på det private lånemarked ydes mod sikkerhed i fast ejendom. Forholdene på- det private lånemarked har jo i de senere, år gentagne gange været drøftet her i tinget. I 1968 blev der således flere gange rejst spørgsmål om forholdsregler, mod urimelige rente- og afdragsvilkårpå det private lånemarked. Jeg fandt det rimeligt at lade spørgsmålet undersøge og nedsatte derfor, i juni 1968 et udvalg, der har til opgave at fremkomme med en vurdering af de gældende straffe- og civilretlige regler vedrørende åger. Dette såkaldte 홢 ågerudvalg" overvejer også problemerne om finansiering af afbetalingskontrakter og Iom transaktioner med pantebreve.

2 Folketingets forhandlinger. (107) 1697 홢 1/12 70: 1, beh. af 1 t, 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m [Justitsministeren.] 홢 En mere almindelig drøftelse, af forholdene på det private kapitalmarked havde vi i foråret 1969 i forbindelse med behandlingen af forslaget til: folketings beslu tning. ved., rørende Boss of Scandinavia.. Debatten resulterede som bekendt i en folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg, som skal undersøge forholdene 'omkring den kapital- og kreditformidling til dansk erhvervsliv, der sker gennem finansierings- og f aktureringsselskaber. Det er pålagt dette udvalg at holde sig i løbende kontakt med ågerudvalget. 홢 Hvad særligt angår forholdene i, forbindelse med belåning af fast ejendom, skal jeg henlede opmærksomheden, på,: at der som led i det forlig; der førte til dén nye realkreditlov, blev optaget en bemærkning i folketingsudvalgets betænkning om, at man finder, at der er behov lfór, at der foretages en videregående analyse af forholdene.'på det danske kapitalmarked.. Udvalget henstillede til regeringen, at en sådan undersøgelse snarest blev iværksat og gennemført med henblik på overvejelser om et fortsat lovgivningsarbejde. Denne henstilling er nu fulgt op, idet økonomiministeren har nedsat et udvalg, der som grundlag for fremtidige overvejelser om kapitalmarkedet; skal klarlægge behovet for yderligere oplysninger om omfanget af og vilkårene for kreditformidling i Danmark. På en række af de væsentligste områder, som de foreliggende forslag har til: formål at regulere, foregår der således for øjeblikket ét undersøgelsesarbejde,i; forskellige udvalg. Dette arbejde er udtryk for, at vi også fra forslagene berører. Det vil således efter min opfattelse ikke være rimeligt at tage endelig stilling til. forslaget om genindførelse af den tidligere regel om urimelige renteaftalers ugyldighed, før, vi er bekendt med resultatet af ågerudvalgets overvejelser. i Som jeg nævnte, er det netop en hovedopgave for ågerudvalget at overveje, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at hindre urimelige rentevilkår. Udvalgets opgave er ikke begrænset til lån mod,' pant i fast ejendom, men det ; er klart,, at disse lån indgår som et væsentligt led i,de forhold, udvalget har beskæftiget, sig med... Udvalget påregner imidlertid, at kunne afslutte sit arbejde i begyndelsen af det kommende år. Jeg går ud fra, at der vil blive nedsat et udvalg til behandling af de her foreliggende lovforslag. Det vil i så. fald være naturligt, at betænkningen fra ågerudvalget kommer til at indgå som, led: i folketingsudvalgets arbejde med denne,idel af lovforslaget; Hvad angår forslagets tanker om regulering af løbetiden og afdragsvilkår, skal jeg erindre om, det udvalgsarbejde, der gik forud for afgivelsen af den enstemmige udvalgsbetænkning vedrørende, realkreditlovgivningen. Det blev under udvalgsarbejdet indgående drøftet, om der var grund til a't. frygte, at nedsættelse af :den organiserede realkredits lånegrænser, og løbetider ville medføre en stigning i udstedelse af private pantebreve. De begrænsninger af lånemulighederne over : det; organiserede kapitalmarked, som blev gennemført ved obligationsrationeringsaftalen mellem Nationalbanken og realkreditinstitutterne,: førte kun; til en i forholdsvis beskeden, stigning i udstedelsen af. regeringens side i høj grad er opmærksom på private pantebreve., 홢 / ;, : ; de problemer, som visse sider af forholdene på det private lånemarked har givet anledning til. Vi vil gerne medvirke til gennemførelse af egnede foranstaltninger, der. kan tjene til at modvirke misbrug.. Netop på baggrund af det omfattende undersøgelsesarbejde, som er i gang, er det imidlertid et spørgsmål, om dette er det ^rette tidspunkt til at gennemføre lovgivning på de områder,, Ved vurderingen af den fremtidige udvikling må det tages i betragtning, at lån over pantebrevsmarkedet normalt vil forudsætte højere rente og kortere afdragstid end på almindelige, realkreditlån, og at også dette marked vil være påvirket af 홢 den almindelige likviditetssituation -,,og dermed af den almindelige pengepolitik, hvilket indgående, er behandlet i den redegørelse vedrørende obli- 107,.

3 1699 ', l 1/12 70: l. beh. aî f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m [Justitsministeren.] gationsmðjrkedets forhold, som i november 1969 blev afgivet af det såkaldte Kurt Han-. sen-udvalg. De nuværende stramme kreditforhold vil muligvis føre til en vis formindskelse af udbetalingens størrelse ved ejendomshandler, og i det omfang dette sker, vil der ofte ske en modsvarende forøgelse i de sælgerpantebreve, der som regel indgår som led i finansieringen af ejendomsomsætningen. Ifølge de oplysninger, der blev forelagt realkrèditudvalget, har private pantebreve, sælgerpantebreve som lånepantebreve, i hvert fald i de seneste år som altovervejende hovedregel været udstedt som 10- årige pantebreve, der amortiseres med en fast ydelse, Heller ikke på dette punkt har der i tiden efter realkreditlovens vedtagelse været en tendens til ændringer i retning af overgang til afdragsfri eller langfristede pantebreve. I det omfang private pantebreve som foreslået fra ejendomsmæglerside gøres fuldt afdragelige over en 15 års periode 홢 altså med en løbetid, der er kortere end den, som forslagsstillerne tænker sig for pantebreve i forbindelse med ejendomsoverdragelse - vil dette virke opspari ngsstimulerende. På baggrund af det udvalgsarbejde vedrørende tilvejebringelsen af en bedre statistisk belysning af forholdene på det danske kapitalmarked, som økonomiministeren har foranlediget - iværksat, finder regeringen : det ikke ' hensigtsmæssigt at foreslå foranstalt-, ninger med henblik på indgreb over for den kreditgivning, der sker uden for den almindelige organiserede realkredit.,< Hvad endelig angår de sider af forslagene, der sigter mod at sikre, at låntagerne på effektiv måde; bliver gjort bekendt med de forpligtelser, de går ind til, vil vi gerne være med/ til under de kommende udvalgsforhandlinger at overveje, om der her er problemer, som trænger til en løsning. Det er muligt, at denne side af problemerne også med fordel kan henvises til et af de udvalg, der er i gang. : Jeg vil dog gerne fremhæve, at det må være forudsætningen for eventuelle ordninger på dette område, at de kan gennemføres, uden at det bliver nødvendigt at etablere et kontrolapparat, som vil betyde en væsentlig belastning af tinglysningsvæsenet. Det må i denne forbindelse også erindres, at eventuelle indgreb over for långivning på det private pantebrevsm,arked vil være vanskelige at håndhæve, bl. a. fordi det vanskeligt vil kunne hindres, at lån optages uden direkte pantesikkerhed. Jeg vil gerne slutte med på ny at fremhæve, at mine bemærkninger ikke må forstås som en afvisning af de intentioner, der ligger bag forslagene. Også fra regeringens side er vi interesserede i at løse de problemer, der; foreligger. Vi finder dét blot ikke hensigtsmæssigt at lægge sig fast på bestemte løsninger på et tidspunkt, hvor vi endnu ikke har set resultaterne af de overvejelser, der er i gang. Vi finder det altså rimeligt, at der kommer et udvalgsarbejde vedrørende disse to lovforslag. Vi forstår de intentioner, der ligger bag forslagene, og vi er villige til at medvirke ved behandlingen af dem. Juul-Madsen: Må jeg først slå fast, at det private pantebrevsmarked udgør en vigtig og uundværlig del af det samlede kapitalmarked. Der er intet odiøst i den normale form for udstedelse af pantebreve, det være sig i forbindelse med ejendomsomsætning eller i forbindelsé med et tillægslån eller anden form for lån med et pantebrev som grundlag. Der er her tale om en form for låntagning,v der rigtigt udnyttet på en god måde supplerer de muligheder, der via pengeinstitutterne, realkreditsystemet og finansieringsinstitutterne er til rådighed for bef o l k n i n g e n.. r. Jeg vil videre sige, at jeg anser det for nødvendigt, at pantebrevsmarkedet inden for ret vide rammer, men naturligvis på et grundlag, der tåler dagens lys, kan imødekomme et aktuelt lånebehov. Strammer,vi vilkårene for stærkt, vil konsekvensen efter min opfattelse blot blive, at vi øger: det sorte, det helt ukontrollable pengemarkeds muligheder for at skaffe sig klienter, der ofte betingelsesløst, fordi de er i en nødsituation, må underkaste sig de mest horrible vilkår.1 Derfor er det vigtigt, at det legale pantebrevsmarked er fleksibelt og imødekommende. ' Når det er sagt, vil jeg gerne. om det socialdemokratiske lovforslag konstatere, at for så vidt angår forslagets målsætning 홢 altså dette at, skabe klare retningslinjer for lån-

4 ,2 70: l. beh. af f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m. l 1702 [Juul-Madsen.] givningen over det private pantebrevsmarked, at skabe bedre muligheder for, at låntagerne kan overskue de vilkår, der gælder på markedet, og at hindre åger og andre urimeligheder 홢 er det konservative folkeparti naturligvis helt enig med forslagsstillerne. Kan vi over en lovgivning hindre ågerrenter og urimelige vilkår i det hele taget, kan vi gøre det besværligt eller umuligt for smarte og hensynsløse pengeudlånere at manipulere med pantebreve og udnytte godtroende klienter, ja, så er vi da parate til at medvirke. Spørgsmålet er blot, om det forslag, der er til behandling, når det kommer til stykket, opfylder sin egen målsætning. På et meget væsentligt område, nemlig gæld sikret mod håndpant i ejerpantebrevé eller skadesløsbreve, giver forslaget således ingen retningslinjer, men henviser til udvalgsarbejdet. Men det skal klart erkendes, at netop dette område er særdeles ømtåligt. ^ Må jeg om selve lovforslaget :sige, at der set med mine øjne er fornuftige elementer i forslaget, men at selve forankringen af den bærende konstruktion i forslaget måske forekommer at være mindre solid. Lad mig tage det gode først. Forslaget om at begrænse løbetiden for pantebreve udstedt i fast ejendom i forbindelse med omsætning til 20 år og for øvrige pantebreve til 10 år og forslaget om, at lånet som hovedregel løbende forrentes og afdrages med lige store månedlige, halvårlige eller helårlige ydelser, er da bestemmelser, der er opspáringsfremmende og i pagt med den i foråret vedtagne realkreditlov. Jeg er af den opfattelse, at selv om man kan diskutere, om det skal være 15 eller 20 år, så er der her en god ting at forhandle om. Det grundlæggende element i lovforsla- 홢 gene er vel imidlertid forslaget om, at anmeldelse til tinglysning af private pantebreve i faste ejendomme skal være bilagt et ejendomsskema med oplysning om gældsdokumentets renteforhold, afdragsforhold, pantets sikkerhed og vel også kursværdi m. v. Indførelsen af et sådant ejendomsskema, hvis det er praktisk muligt,,, kan sikkert på mange områder være værdifuldt. Det kan give anledning til en fornuftig statistik på dette område, det kan give anledning til, at både køber og sælger bedre kan overskue pantets værdi, og det kan navnlig i forbindelse med handel med pantebreve være med til at hindre, at de såkaldte skægpantebreve kan oprettes. Rent principielt må jeg altså sige, at denne tanke om ejendomsskemaet ikke på nogen måde er mig fremmed. Med hensyn til en anden, meget væsentlig paragraf i lovforslaget om udlån mod pant i fast ejendom, nemlig 3, der tilsigter at bestemme, at ingen gyldigt kan forpligtige sig til at betale en rente, der overstiger, hvad der er rimeligt under hensyn til det almindelige renteniveau, afdrags- og opsigelsesvilkår m. v., må man vel sige, at der stilles en overordentlig vanskelig opgave til dem, der skal fastsætte dette renteniveau. Som justitsministeren allerede har sagt i sin redegørelse for et øjeblik siden, er det nødvendigt, at der på pantebrevsmarkedet er et særdeles fleksibelt renteniveau, og det er nødvendigt,. at dette renteniveau underkaster sig de betingelser, der er gældende på markedet på det tidspunkt, hvor pantebrevet oprettes. Derfor ønsker forslagsstilleren også, at der skal være et nævn på 3 medlemmer bestående af fondsbørsvekselerere og repræsentanter for banker og sparekasser, og at dette nævn skal være vejledende for domstolene. Også på dette område må det nok være klogt at vente på de betænkninger, som justitsministeren har omtalt, og som skulle komme først i det nye år. Der siges ikke i denne, bestemmelse noget om, hvorvidt renten kan nedsættes med tilbagevirkende kraft. Det må vel i det hele taget erkendes,.it, der i forbindelse med denne meget vigtige paragraf er mange ting at undersøge; og at det grundlag, hvorpå paragraffen nu er opstillet, måske er lige spinkelt n o k.. Efter min opfattelse vil hverken denne < paragraf eller andre paragraffer kunne underkastes den rette bedømmelse, før vi kender resultatet af de: overvejelser, der finder sted i det ågerudvalg, som justitsministeren har omtalt. Det blev nedsat i juni 1968 med den opgave at fremkomme med en vurdering af strafferetlige og civilretlige regler vedrørende åger og eventuelt stille forslag om ændrede regler. Ved skrivelse af 28. oktober 1968 blev udvalget yderligere anmodet om at overveje problemer vedrørende transaktioner med pantebreve, og det er

5 홢 j12 70: I. beh. af f. :t.: I., om udlån mod pant i fast ejendom m. IÙ; 1704 [ Juul-Madsen.] meningen, at man i dette udvalg - dét er besluttet den 11. november 홢 også vil'tage stilling til de i nærværende forslag antydede rentebestemmelser, jævnfør forslagets 3. -: Der sidder: også et udvalg vedrørende kreditformidlingen, og, det må vel være rimeligt; at 홢 afvente disse betænkninger og afvente, hvad der eventuelt kommer af direkte forslag til lovændringer, før vi; tager endelig stilling til, i hvilket omfang det forslag, der her er fremsat, kan nyde fremme; Det forslag, jeg her har omtalt, hviler for så vidt på, at man over tinglysningen,fører kontrol med de i forslaget omtalte bestemmelser. Jeg vil gerne sige, at jeg er enig med justitsministeren i, at det kan være betænkeligt at skabe et omfattende kontrolapparat, som: skal bæres af de tinglysningskontorer, som i forvejen er overbebyrdet med arbejde. Jeg forstår, at kontrollen skal henvises til tinglysningsdomnieren. Vi ved jo, at det i forvejen er sådan, at eni, stor del af det arbejde, der udføres på tinglysningskontorerne, simpelt hen udføres af personalet; jeg kan ikke uden nærmere undersøgelse vurdere, om det overhovedet: er muligt for tinglysninjgsdommeren at overkomme det meget omfattende arbejde, som han skak påtage sig, hvis: hàn skal føre kontrol med hvert eneste ejendomsskema, der indsendes i forbindelse nied tinglysning. Til slut vil jeg gerne sige, at vi er villige til i det- konservative folkeparti positivt at drøfte lovforslagene. -Vi mener, at vi må afvente såvel ; ågerudvalgets " betænkning som nærmere oplysninger fra det udvalg, der arbejder med kreditformidlingen, : men "på det grundlag vil vi gerne positivt overveje dei mange gode tanker, 홢 der er i dé forelig- 홢 l, gende forslag. Jens Frandsen: Hr. Ivar Nørgaard siger i sin, fremsættelsestale vedrørende.forslag' til lov om udlån mod pant i fast ej endom, at forslaget er en, naturlig fortsættelse af realkreditloven, der blev vedtaget i foråret, og at man ønsker at skabe større kontrol med påntebrevsmarkedét..:' 홢 - I det folketingsudvalg, der behandlede forslaget om realkreditloven, var man enig om, at der var behov for at få foretaget en videregående analyse af kapitalmarkedet end de undersøgelser,' der var gået forud for denne lovgivning, og der blev i betænkningen givet udtryk for; ;.detté ønske. Regeringen har siden nedsat et udvalg, der nu arj b ej der med disse problemer. Det, skal naturligvis tilføjes, at de forslag, vi her behandler, ikke nødvendigvis; forstyrrer dette arbejde, men det må siges, 'at det heller ikke tager hensyn til resultatet af dette arbejde. Hr. Ivar : Nørgaard siger endog, at forslaget om'udlån mod pant i fast ejendom vil give mulighed: for mere gennemsigtighed.' Jeg tror, nu nok, at området fortsat vil være noget diset/, og den opklaring,' der ved lovforslagets eventuelle gennemførelse ville finde sted,, vil tage.ikke,så få år, og så vil der nok alligevel stadig være nogen uklarhed til stede om de væsentligste problemer, der ligger inden for hele dette kapitalområde. - i - : : i:-. 홢! ' 홢 Dér har, gennem årene været rejst spørgs-. mål til såvel forhenværende som nuværende ministre om omsætning af pantebreve og om åger. Et ågerudvalg er, som ministeren allerede har oplyst det i dag, nedsat i 1968 for at finde ud af problemerne, som alle har erkendt slet ikke er så enkle. Dette udvalg har ministeren anmodet om' også at vurdere spørgsmålet om transaktioner med pantebreve. Det er ikke sandsynligt, at'forslagsstillerne tror, at disse problemer er løst med forslagets eventuelle vedtagelse. Jeg er overbevist om, at- det ikke har været forslagsstil-. lernes, tanke, at når man nu gennemførte det, -var' iille problemer løst. 홢 ; : Jeg skal om de enkelte paragraffer : kun sige lidt her ved første behandling, der jo skak være af principiel karakter. Det synes mig, at afdragsb estemmelserne er for. usmidige. Jeg mener, at der'på mange områder er ting, der begrunder, at man ikke har så hårde og usmidige regler, som forslagsstilc. lerne forestiller sig. De pantebreve, der berøres af lovforslaget, er almindeligvis prioriteter, der star længst tilbage og for en dels vedkommende, vel også svæver.helt oppe over skorstenene. Det vedrører som: nævnt ikkei pan t' til banker, sparekasser og realkréditinstitutter, og pant til nære familiemedlemmer er heller ikke omfattet. Jeg synes, det skal siges, at langt det overvejende amtal pantebreve er rimeligt begrundet i forhold, der er nødvendige i omsætningen af 홢 Úist: ejendom og i det hele taget i erhvervslivets finansieringsforhold. Hvis lovforslagets

6 1705 J,h2 70: 1. beh. af f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m I [Jens Frandsen.]. gennemførelse kunne forhindre de ublu og Hensynsløse udnyttelser af nogle, menneskers letsindighed og mangel på økonomisk realitetssans i henseende, til at klare indgåede forpligtelser osv., og hvis forslaget indeholdt så smidige bestemmelser, at der samtidig toges hensyn til individuelle afviklingsmuligheder, ja, så kunne jeg roligt anbefale det, for dette mål var i sandhed værd at nå. Vi kan anbefale bestemmelserne om afvikling af påtaget pantebrevsgæld, varsler om opsigelse, rente og, hvad der nok er vigtigere ved en lang række overdragelser af pantebreve, de kurser, hvortil de bliver overdraget, men j eg er ikke overbevist om, at vi alene herved når målet. Den mere lyssky virksomhed vil nok finde hen til benyttelse af sikkerhedsstillelséi i form af ejerpantebreve eller skadesløsbreve, hvilket forslagsstillerne også- selv nævner som et problem. Jeg tror, at det er et meget stort problem, for herindenfor vil man jo ikke have den kontrol som kan ligge i kontrollen med pantebreve, således som forslagsstillerne giver udtryk for det. Vi kender allé eksempler på debitorer, der har fået, en behandling, som absolut er urimelig. Vi kender også eksempler på debitorer, der ved deres efterladenhed, deres udeblivelse uden så meget som et ord om grunden dertil kommer i svær klemme. Venstre er absolut interesseret i, at folketinget finder frem til en løsning på de problemer, der er omkring hele det grå marked, hvis det da kan løses. Feltet er langt bredere end det område, vi i dag behandler. 홢 Jeg havde gerne set, om de udvalg, der behandler disse spørgsmål, var nået frem til et resultat af deres overvejelser, så vi havde haft et materiale, der kunne belyse forholdene langt bredere. Jeg håber, at disse udvalgs arbejde kan indgå i folketingsudvalgets arbejde, hvad jeg har forstået på ministeren i dag at der er mulighed for, i hvert fald for det ene udvalgs vedkommende. Forslaget om ændring af tinglysningsloven er en følge af det forslag, j eg lige har omtalt, Ög'må ses i sammenhæng med dette. Jeg tror, at dets gennemførelse vil betyde en hård belastning af de allerede belastede tinglysningskontorer. Som det fremgår af mine udtalelser, har problemet, som rejses i disse lovforslag, ven- stres udelte interesse. Regeringen har da også, som vi alle sammen ved det, arbejdet med disse spørgsmål i nogen tid, og vi håber, at der snart kommer et resultat af alle overvejelserne. Vi er ikke overbevist om, at det, der her, er foreslået, vil kunne klare problemerne,: men erkender, at det angivne formål er rigtigt og et formål, hvorom vi,er enige med forslagsstillerne. Vi går ud fra, at lovforslagene henvises til drøftelse i et udvalg, hvor vi nærmere må diskutere enkeltheder og virkninger. Jeg vil altså ikke tage stilling til enkelthe- (lerne.. Det vil, som andre, ordførere og som jeg selv allerede har nævnt, være rigtigt,,at de oplysninger, der kan være til rådighed, allerede når udvalget går i gang med sit arbejde, er med i de overvejelser, der finder sted. Jeg vil udtrykke håbet om, at vi kan få så mange oplysninger frem fra, de nævnte udvalg, at vi inden for en rimelig og overskuelig tid vil være i stand 'til at finde,en løsning på de problemer, som forslagsstillerne her rejser., ; ' Niels Helveg Petersen: Jeg vil gerne takke justitsministeren for bemærkningerne om. ågerspørgsmålqt; der skinnede, igennem ministerens bemærkninger,om dette spørgsmål en vilje til at; tage det op, så snart ågerudvalget har færdiggjort sit arbejde. Jeg mener, det. må være den rigtige rækkefølge, og jeg kan tilsige mit partis vilje til at se,, på ågerproblemerne, når vi får det sagkyndige baggrundsmateriale, som vi venter på. Jeg vil også takke ministeren for tilsagnet om at se med stor velvilje på tanken -om at skabe en større sikkerhed for debitorerne i forbindelse med opsigelse af pantebreve; jeg tror, det er en vigtig side af pantebrevsspørgsmålet. Hovedsigtet i de foreliggende forslag er, så vidt jeg kan se, dette, at man. ønsker at bringe nogen form for orden og organisering ind på det, private, pantebrevsmarked. Den grundtanke har jeg sympati for. Den har fået øget aktualitet efter gennemførelsen, af realkreditforlíget", hvor man indsnævrede spillerummet for den organiserede realkredit og til gengæld tilsvarende, utvivlsomt har udvidet området for de private pantebreve. Der er tale om forbundne., kar, som man meget vel var klar over det i realkreditudvalget, hvor man netop opfordrede til en

7 1707 1/12 70:1. beh. af f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m : [Niels Holveg Petersen.] undersøgelse af det private pantebrevsmarked. Denne undersøgelses resultater foreligger ikke endnu, men det bør ikke forhindre, at man går i gang med at overveje, hvorledes man kan bringe nogen orden og organisering ind på det private pantebrevsmarked. Vi må vente vækst i de private pantebreves indflydelse på markedet ved omsætningen af fast ejendom; derfor er en undersøgelse berettiget, og derfor er det nyttigt, at vi nu i et folketingsudvalg kan. diskutere disse anliggender. Forslagsstillerne' har jo koncentreret sig om, for så vidt angår de private pantebreve, at opstille nogle krav om anmeldelse til tinglysningskontorerne af en række forhold vedrørende det enkelte pantebrev. Det siges ikke direkte, hvilken form for undersøgelse af de formelle oplysninger tinglysningskontoret skal lade foretage. Tinglysningskontorerne er, så vidt jeg kan se, ikke særlig egnede til at foretage en reel prøvelse af de oplysninger, der gives i pantebrevene. Tinglysningskontorernes arbejde 홢 og det er stort nok i forvejen 홢 koncentrerer sig jo om at undersøge, om de formelle juridiske forhold i forbindelse med pantsætning af fast ejendom er i orden, holde orden i adkomstrækken osv. for derved at skabe en fuldstændig juridisk klarhed over pantebrevenes indbyrdes forhold. At foretage en reel prøvelse af pantets sikkerhed ligger derimod, så vidt jeg kan se, uden for tinglysningskontorernes nuværende arbejde, og det vil kræve en væsentlig udvidelse af deres arbej dsbyrde, hvis man skulle ind på noget af det, som forslagsstillerne her synes at forudsætte. Der står ganske vist ikke meget om, hvilken form for undersøgelse tinglysningskontorerne skal foretage, men der står, at man skal undersøge pantets sikkerhed, og det kan man næppe gøre uden en nærmere undersøgelse. Jeg tror altså ikke, at den metode, der her anvises, er den rette mådé at gribe dette spørgsmål an på. Den reelle prøvelse af pantebrevene med hensyn til sikkerheden og lånevilkårene i øvrigt må lægges et andet sted. Så vidt jeg kan se, er problemet med det private pantebrevsmarked dette at forene nogle synspunkter, som godt kan stride mod hinanden. På den ene side er der en stærk interesse i at bevare et marked, der er så smidigt, som det private pantebrevsmarked er, hvor køber og sælger, afpasset de individuelle handler, kan aftale de vilkår, der skal være gældende, uden at skele til for mange stive regler. På den i anden side er der uden tvivl behov for en vis form for organisering for at skabe en sikkerhed i omsætningen, for at skabe en sikkerhed både for køber og sælger for, at man nu kan få den pris, som pantebrevet virkelig er værd, at del altså ikke er så stor frihed på pantebrevsmarkedet, at mange simpelt hen bliver snydt. Det må også føjes til, at pantebrevsmarkedet på mange fortrinlige måder finansierer omsætningen af fast ejendom, og at den helt overvejende del af de private pantebreve er udmærkede pantebreve, der falder inden for en rimelig sikkerhedsniargen. Det, der falder i øjnene på pantebrevsmarkedet, er netop de sorte pantebreve, og mulighederne for at fange de sorte pantebreve i et system som dette, hvor man formaliserer visse krav, anser jeg ikke for at være særlig store. Når jeg taler om organisering af pantebreve, sigter det snarest på det forholdsvis normale, det grå, det lysegrå, det mellemgrå marked, men ikke det sorte marked, som-jeg tror er svært at få fat i ved bestemmelser af denne art. Som sagt, jeg har sympati for en vis organisering af det almindelige pantebrevsmarked. Det, man samtidig skal passe på, er blot, at man ikke organiserer dette marked så stærkt, at man i virkeligheden skaber et nyt reallånelag i hele systemet. I forbindelse med realkreditforliget blev der enighed om at nedskære antallet af lånelag, og vi skulle jo nødig i vor iver efter at organisere pantebrevsmarkedet skabe et nyt lag, som kunne risikere faktisk at blive et nyt tredjeprioritetsinstitut. 홢 Det, jeg kunne forestille mig, var, at man med statslige myndigheders hjælp skabte en form for børs, et marked for pantebreve, hvor man havde sikkerhed for, at de pantebreve, der handledes, havde fået en sagkyndig vurdering, en påskrift på pantebrevet måske om, hvilken kurs et pante- -brev af denne slags med normal sikkerhed normalt skal have. Jeg tror, det kunne bidrage til at trække ekstra købere til pantebrevsmarkedet uden at trække dem fra obligationsmarkedet og samtidig at skabe en større sikkerhed.

8 1709 1/12 70: 1. beh. af f. t. 1. om udlån,mod pant i fast ejendom m. m [Niels Helveg Petersen.] Der er,altså, tror jeg, en lang række muligheder, og jeg ser frem. til, at vi kan få disse muligheder gennemdrøftet i udvalget. Jeg håber, at forslagsstillerne er så interesserede i at fremme det egentlige formål med deres forslag, at man ikke vil stirre sig blind på, at alt dette skal ordnes just under de former, der er foreskrevet i deres forslag. Hvis vi kan få den virkelig reelle drøftelse af pantebrevsmarkedets problemer, tror jeg også, vi skulle kunne finde egnede midler til at løse de problemer, som vi alle er enige om må løses. Poul Dam: Det er naturligt at begynde med at udtrykke glæde, først glæde over, at socialdemokratiet har opdaget disse problemer, og dernæst glæde over, at regeringen modtager de socialdemokratiske forslag med så megen venlighed og forståelse og vidtstrakt overensstemmelse. Nu kan man sige, at debatten her måske kommer en lille smule for tidligt; som justitsministeren fremhævede, foregår der jo et vidtstrakt undersøgelsesarbejde i forskellige udvalg; et af dem er jo det, som blev nedsat som følge af en bemærkning i betænkningen fra realkreditudvalget. Jeg hørte med glæde, at der var håb om, at nogle' af disse udvalg blev færdige, sågar snart færdige. Nu kan vi jo se, hvordan det går. Udvalgs løfter om at blive færdig er jo altid afgivet med forbehold; der kan vise sig nye problemer, og det gør der som regel. Men udvalgene er der altså, vi håber, der kommer noget ud af deres arbejde, og vi håber, at problemerne ikke undervejs vokser sig alt for store; det kan man nok være noget bekymret for og mene, at denne problematik er så omfattende, at der næsten ikke er tid til at behandle den i udvalg. Men nogle oplysninger skal man jo have frem; et af de virkelig vanskelige spørgsmål ved hele pantebrevsområdet har været dette, at man ikke har haft en virkelig ordentlig statistik, og det er jo noget af det, vi får. I forslaget om udlån mod pant i fast ejendom skal jeg først hæfte mig ved et rent teknisk problem. Det virker efter min mening en lille smule sært, at man forlanger et særligt, skema bilagt pantebrevene. Det ville i og for sig være enklere at kræve en standardformular for pantebreve, der skulle tinglyses, hvoraf alle disse oplysninger fremgik; derved ville man også formindske papirmængden, og det er i hvert fald for mange af os et vigtigt formål. Måske ville det også sikre låntagerne, at tingene var en grad ekstra præciseret, endnu mere, end det kan ske gennem den metode, som socialdemokratiet har foreslået.. Dette tekniske er naturligvis ikke formålet med denne lovgivning. Der er en række formål, som man søger opfyldt, og der er andre formål, som jeg synes man skulle søge opfyldt ved en regulering af pantebreysmarkedet, men som man ikke har taget fat på i denne omgang. Man har for det første taget problemet ågerrenter op, og det er naturligvis smukt og nydeligt, men spørgsmålet er, om den regel, der her står i 3, er nogenlunde betryggende. Der er en henvisning til det, der er rimeligt under hensyn til det almindelige renteniveau på aftalens tid, hvilket altså vil sige, at det rimelige er det, der faktisk eksisterer. Hvis det, der faktisk eksisterer, er noget, som adskillige må betragte som ågerrenter, ja, så findes der altså ingen ågerrente. Dertil kommer yderligere, at afgørelsen af, hvad der er ågerrenter, skal træffes af et nævn på 3 medlemmer, som skal udpeges blandt anerkendte fondsbørsvekselerere og repræsentanter for banker og sparekasser, der har kendskab til pantebrevsomsætning. Det er utvivlsoint sagkyndige, men altså også repræsentanter for pengevæsenet, for pengemarkedet, som ikke kan forventes at tage alment økonomiske hensyn eller hensyn til den økonomiske politik, man ønsker ført her i landet. Jeg synes, at et sådant nævn ville være et udmærket nævn, hvis det var foreslået af et af de borgerlige partier, men det overrasker mig næsten at se det foreslået fra socialdemokratiets side, dog kun næsten. : Jeg ville gerne have gjort noget mere ved ågerrenter, end der kan tænkes her, og vi må se på i udvalget, om man kan finde frem til noget bedre. Endvidere er der naturligvis tale om en vis oplysningsvirkning over for låntagerne, og det er jo muligt, at det kan blive effektivt; jeg er altid meget skeptisk over for den slags oplysningsvirkninger. Jeg har indtryk af, at det her ofte drejer sig om mennesker, der er i en sådan situation, at de er villige til,

9 : -1. lieh. äff. t. 1. om udlån'mod1 pant i fast ejendom m. m [Poul Dam.] at skrive under på hvad som helst, og at oplysningerne ikke virker med den fornødne ; kraft, i hvert fald ikke oplysninger om byrder, som ligger et stykke ud i fremtiden. Men ét formål kan naturligvis opnås gennem forslaget: man kan få en bedre statistik, og det er jo altid godt at få bedre statistik. Vi har manglet den hidtil, og det er i orden, at vi får den. De formål, som jeg ikke mener bliver opfyldt m ed forslaget, er for det første' et formål, som jeg anser for væsentligt, nemlig at man gennem regulering af pantebrevsmarkedet skulle kunne opnå en begrænsning af gældsætningen. Her er ikke tale om belåningsgrænser; vi fik i realkreditlovgivningen meget klare begrænsninger for, hvor meget dér kunne lånes af de institutioner, der taltes om dér, men her er altså en ubegrænset adgang til belåning, så længe det sker på det private marked. Fra mit partis side foreslog vi i sidste samling et absolut forbud mod nybelåhirig af fast ejendom,,;når det ikke var af eil' sådan art, som direkte tjente til at fremme omsætningen eller: at fremme den rationelle udnyttélse af de pågældende ejendomme. Det var netop for at undgå, at den grå kapital i urimelig grad søgte over på det lånèmarked, der her findes, en adfærd, som er meget praktisk, og som jo også har den for de" pågældende mennesker behagelige side, at staten gennem de.. gældende fradragsregler for renter betaler en ganske stor del af omkostningerne. For hele samfundsøkonomiens skyld er det efter vor mening nødvendigt at begrænse denne gældsætning, når den ikke har ratiöilaliseringsfotmål eller omsætningsfremmende formål, og dette skulle efter vor mening også være med i et forstandigt forslag nu. Dernæst er der i forslaget ingen virkelig sikring imod de urimelige vilkår, som en række låntagere udsætter sig for. Hr Niels Helveg Petersen understregede, at tinglys- ; ningskontorerne næppe havde evne til at undersøge og kontrollere vilkårene i tilstrækkelig grad, og det er jeg enig med ham i; der måtte gives dem større bemyndigelser, og der' måtte også gives dem flere oplysninger, end der her er tale oni. Hr. Jens' Frandsen nævnte mulighederne for, at man via ejerpantebreve og skadesløsbreve kunne omgå hele 홢 sagen. *Også -dette er jo rigtigt. Jeg synes, det er interessant, at. man fra disse to borgerlige ordføreres side påpegede, at der egentlig burde gøres?--'mere end1 socialdemokratiet: hér havde foreslået; Der er naturligvis også en risiko for, at der kommer egentlige sorte pantebreve, i 'hvilkerl. forbindelse man måske kunne overveje, om man i endnu større udstrækning kunne knytte en egentlig gyldighedsvirkning: til tinglysningen, 'således 'at pantesikringsaftaler simpelt hen var ugyldige i det omfang, de ikke var tinglyst, at tinglysningen altså ikke alene havde en prioritetsvirkning, men også havde en egentlig gyldighedsvirkning for den slags dispositioner. ^Med disse bemærkninger skal jeg sige, at jeg tror, det vil være nyttigt, at vi får nedsat ét udvalg til at ;drøfte dé mange problemer, som dels er rejst her, dels eksisterer i virkelighedens verden, men jeg tror nok, at hvis man skal komme til et resultat, der er nogen nytte til, skal det gå langt videre og være langt dristigeré: end det, socialdemokratiet har.foreslået. ; Sigsgaard: Hr. Poul Dam fandt det overraskende og interessant, at,,vkr-ordførerii'e måske var tilbøjelige til at gå videre, end socialdemokratiet her vil gå. Jeg er ikke sikker på, at hr. Poul Dam havde opfattet -VKR-ordførerne "rigtigt. I hvert fald opfattede jeg dem lidt anderledes. Jeg opfattede dem sådan, at de erkendte, at det ville være vanskeligt også med gennemførelse af socialdemokratiets forslag!at undgå den grove udnyttelse, som i dag finder sted 'af folk, der er økonomisk vanskeligt ; stillet, og som måske; af forskellige grunde hår svært ved at indse, at de undertiden går ind på økonomiske vilkår i forbindelse med gældsstiftelse, der er alt for belastende for dem. Jeg tror altså i og for sig, at det nærmest var en erkendelse hos disse ordførere af, at det måske er, umuligt og,i hvert: fald meget vanskeligt med vores kreditsystém at forhindre en sådan grov udnyttelse. Måske er det én rigtig erkendelse; i så fald siger det jo en del om, at der er grund til langt mere dybtgående reformer end dem, vi ser forslag om, også gennem det foreliggende. 1 ' ; Jeg skal kun gøre enkelte bemærkninger. Forslagsstillerne vil mindske muligheden for, at afdragene gøres så små, at låntagerne efter de 10 eller 15 år pludselig skal af med. -

10 Folketingets forhandlinger. (108) , -.. 홢 - 1/12 70: 1. beh. af f. t. 1. om udlån, mod pant -i fast ejendom m. m [Sigsgaard.] en meget stör sum, og det er jo vitterlig et alvorligt problem. Men jeg er bare ikke sikker på, at man lier går vidt nok. I stedet for bestemmelsen om, at pantelån ikke må løbe mere end 20 år 홢 og den: bestemmelse forekommer jo ud fra dagens situation en smule overflødig ; 홢 kunne man fastsætte en bestemmelse om, at: afdraget skulle være så stort, at hele gælden var afdraget til forfaldstid. Ideen i at fastsætte kurstabet, når der i praksis altid handles inklusive kurstab, er mig en - smule uklar, men den kan måske blive afklaret enten her i dag eller under udvalgsbehandlingen. Derimod er der andre ændringer, der trænger sig på, og som jeg håber man kan tage op under udvalgsbehandlingen. En mindre ting er, at jeg synes, der bør lægges et loft over ej erskifteafdragene, som tit er ganske store; men først og fremmest bør låntagerne beskyttes langt bedre, end tilfældet er i dag. 1 Danmark er lovgivningen først og fremmest på kreditors side, i Sverige er den i højere grad på debitors side. I Danmark skal debitor rykke ud med hele,restlånet, hvis han bare én gang glemmer at betale afdrag i tide, han har kun 7 dage at løbe på, og sådanne forglemmelser forekommer, ganske tit og bringer folk i yderst desperate økonomiske situationer. I Sverige er det sådan, at kreditor kun kan forlange restbeløbet, hvis afdragene ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdagen, og hvis de for sent betalte afdrag i alt udgør mindst 1/10 af den oprindelige lånesum.,det vil altså sige, at der er langt, jeg ved ikke, om man kan sige lempeligere vilkår for låntagerne i Sverige, langt større; sikkerhed imod den udnyttelse, som de tit bliver genstand for her i Danmark, og jeg vil gerne henstille, at man under udvalgsbehandlingen tager dette spørgsmål op, ser på de svenske regler og eventuelt overfører dem helt eller delvis til danske forhold. Må jeg til slut sige, at hvis ikke udvalgsbehandlingen bringer forbedringer i lovforslaget på det punkt, vil fordelene ved at få 108 det gennemført være til at overskue. Vi er - altså velvilligt indstillet' over for lovforslaget, men finder, at det er for begrænset; derfor har jeg villet pege på ting, man kunne tage op og supplere det med. Ordføreren for forslagsstillerne (Ivar'Nørgaard): Jeg vil gerne takke for den modta-" gelse, vore lovforslag har fået her i dag. Den kan, synes: jeg, betegnes som præget af velvilje og sympati fra alle sider, men denne velvilje og sympati'er måske så voldsom, at man kan blive noget betænkelig, for man må også passe på, at det hele ikke: bliver begravet i velvilje og sympati. Der er enkelte bemærkninger fra ordførerne, som kan skabe en vis ængstelse hos mig for, at man kan komme til at begrave det, om ikke andet så i udvalget, for jeg forstod, at flere af ordførerne ønskede, at vi først skulle have resultaterne fra alle de udvalg og kommissioner, der i øjeblikket arbejder med dette og beslægtede problemer. Vi har i dag fået at vide, hvad der selvfølgelig er tilfredsstillende, at ågerudvalget bliver færdigt i begyndelsen af det nye år, men jeg forstod på flere af ordførerne, bl. a. hr. Juul-Madsen og hr. Jens Frandsen, at man ønskede, at også det udvalg, som økonomiministeren har nedsat til, at beskæftige sig med gældsætningspr o - blemer i al almindelighed, skal have tilendebragt sit arbejde. Nu er jo det udvalg, som det også rigtigt er blevet sagt, et resultat af en: enig henstilling fra realkreditudvalget, som sluttede sit arbejde i juni måned, og det tog økonomiministeren omkring 4 måneder at imødekomme ønsket om nedsættelse: af dette udvalg. Det er altså ikke så forfærdelig længe siden, udvalget blev nedsat, - og jeg ved ikke engang, om det har påbegyndt sit arbejde, men jeg synes nok, at det kunne være af interesse for den. drøftelse, vi har i dag, at få en tilkendegivelse fra økonomiministeren.om, hvornår dette udvalg forventes at have afsluttet sit: arbejde. For hvis der tidsmæssigt er en væsentlig afstand mellem afslutningen af arbejdet i ågerudvalget og i det udvalg, der just er nedsat, så ville jeg. '

11 1715 1/1 홢, 70: 1. beh. af f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m. ' ' 1716 [Ivar Nørgaard.] mene, at vi i hvert fald kun bør vente på materialet fra ågerudvalget og så tilendebringe arbejdet med de foreliggende lovforslag. Det mener jeg at vi bør gøre, så meget des mere som alle Rer i dag synes at have. erkendt, at der er akutte problemer på pantebrevsområdet, der må løses. Jeg mener. ikke, at den omstændighed, at der også er andre problemer på andre områder, bør hindre os i at løse denne sag, når det ser ud til, at vi 'alle samnien faktisk er enige om, at vi både bør have en bedre belysning af disse spørgsmål og en ordning, der i videst muligt, omfang, så godt som det nu er menneskelig muligt, hindrer misbrug,. og det er jo det, vores lovforslag går ud på. Jeg kan nævne, at vi i socialdemokratiet har arbejdet videre med spørgsmålet, og at vi også har interesseret os for detté lovforslags forbindelse med straffelovgivningen og aftaleloven, og at vi i løbet af ganske kort tid vil fremsætte lovforslag om en skærpelse af ågerbestemmelsep. i straffeloven- og om en ændring.af udnyttelssesbestemmelsen i aftalelovens 31. Vi er altså selv opmærksomme på forbindelsen til straffeloven og aftaleloven, og vi mener, at vi også kan formulere de nødvendige ændringer, der kan sikre os mod urimelig udnyttelse; ; Jeg forstod på justitsministeren, at der for regeringen foreligger noget statistisk, materiale, som skulle dokumentere, at der ikke i den tid; der nu er gået; siden realkreditlovgivningen blev ændret, er sket nogen forøgelse i anvendelsen af private pantebreve. Den statistik kender jeg ikke, men det må være af interesse for offentligheden og for udvalget at få kendskab til den. Vi har derimod den- statistik, som Nationalbanken udsender, men den lider jo af en vis forsinkelse, som så meget dansk statistik, gør. Den viser imidlertid, 'at der i det seneste år er sket en ret voldsom udvidelse af anvendelsen af pantebreve. Det er klart, at vi natur- 홢 ' ligvis er interesserede i at få et så frisk materiale som muligt til bedømmelse også af vore forslåg. Justitsministeren nævnte, at ejendomsmæglerne 홢 det; er vistnok ejerídomsmæg" lernes organisation 홢, har foreslået en- ordning med en 15 års periode, og justitsminir steren påpegede, ' at den egentlig var sskrap- pere end den, vi foreslår. Jeg er ikke helt sikker på, at justitsministeren har ret i den bedømmelse, for det, der jo nok er det skrappeste i vores forslag 홢 hvis man skal bruge det udtryk 홢 er 10 års bestemmelsen, og det er mit indtryk, at netop belåning i eksisterende ejendomme uden omsætning er et af de områder, der vil få voksende betydning, efter at vi har vedtaget den ny realkreditlov. For det er jp netop på grund af vedtagelsen af den ny realkreditlov, at vi har sat en grænse på 10 år for lån mod pant. i fast ejendom, hvor der ikke foreligger nogen omsætning, altså de såkaldte tillægslån. Jeg kunne forestille mig, at nogle mennesker i dag står i kø -,, maske ved økonomiministeren noget om, hvor mange det drejer sig om 홢 som følge af den endnu, eksisterende rationering for tillægslån, men som, når de opdager, at de ikke når med i systemet, men skal undergives den almindelige begrænsning, som loven er udtryk for, vil søge over i pantebrevsmarkedet, og derfor ser jeg en stor risiko for, som jeg også nævnte det under debatten for nogle måneder siden, at der, når man ophæver den nuværende rationering, vil finde en voldsom udvidelse sted både af obligationsmarkedets tillægsbelåningsordning og på det private pantebrevsområde. Hvis man så tilbyder længere løbetid for pantebrevene end for obligationerne, er jeg bange for, at den bestemmelse, vi vedtog enstemmigt her i folketinget om at begrænse obligationernes løbetid til 10 år, bliver illusorisk, for så får vi bare en anden type lån,, nemlig dem, der bliver givet ved tinglyste pantebreve. Det glæder mig, at justitsministeren i øv- : rigt var positiv og på regeringens vegne 10;- vede modarbejde til skabelsen af en ny lovgivning på dette område. Hr. Juul-Madsen fastslog, at der ikke var, noget odiøst i selve pantebreyssystemet og -institutionen, og deri, er j eg helt: enig. Det har et nyttigt formål, når man overholder reglerne og ikke udnytter folks ukendskab til dette pantebrevsinstitut, og det er netop det, vi vil forsøge at sanere.. Ideen med denne lovgivning er at gøre pailtebrevsmarkedet til noget sundt og få udskilt det usunde, og en af de væsentligste måder til at sikre, at der bliver mere sundhed på området,, er netop at gennemlyse det, så man kan se,, hvad det egentlig er, der foregår. Vi ved for

12 1717 1/12 : l. beh. af f. t. 1. om udlån mocl pant i fast ejendom m. m [Ivar Nørgaard.] lidt om, hvad der foregår, vi må gætte os til det. Den statistik, vi har, er alt for generel, og h vis dette forslag bliver vedtaget, vil vi i løbet af kort tid derefter få virkelig oplysning om, hvad markedet består i. ; Flere af ordførerne var inde på vanskeligheden ved at anvende 3, og vi, der har stillet forslaget, er enige med ordførerne om, at det er ikke nogen let sag at finde en koncis definition på, hvad der skal forstås ved urimelig rente, og dermed, hvad der kan betragtes som åger, men jeg kan ikke give hr. Poul Dam ret i, at det ikke vil være fornuftigt i denne sag at bruge folk fra det organiserede pengemarked til at bedømme, om der foreligger det ene eller det andet. Jeg synes, hr. Poul Dam blandede to ting sammen, nemlig spørgsmålet om almindeligt renteniveau og rentepolitik på den ene side og så differentieringen i rentesatserne, når der gives et bestemt renteniveau. Jeg kan da godt være enig med hr. Poul Dam i, at man kunne ønske sig en anden generel penge- og rentepolitik. Det er bare ikke noget, som en sådan lov om udlån mod pant i fast ejendom kan øve indflydelse på. Det, vi ønsker i, denne forbindelse, er to ting, nemlig at skabe forbindelse med det forslag, vi just har vedtaget om obligationerne, og så at sikre en gennemlysning og hindre urimeligheder. Men urimelighederne må altid måles ud fra det niveau, der nu engang eksisterer som det gennemsnitlige eller det normale, og derfor må det være rigtigt, at det er bankog sparekassefolk og fondsbørsvekselerere, som vurderer, om de betingelser, der foreligger, ligger uden for de på det givne tidspunkt normale. Jeg tror oven i købet, at grunden til, at man har opgivet at praktisere tidligere ågerparagraffer, er, at man ligesom har forsøgt at presse noget konkret ind i dem, noget, der skulle gælde til alle tider, men vi kan netop ikke definere en rente som urimelig høj til alle tider. Hvis vi gjorde det, ville vi kunne anklage alle i dag for at drive åger, og det ville jo være meningsløst. I den type af samfund, vi lever i, må vi acceptere renten som en pris, der er bestemt af efterspørgsel og udbud, men vi må ønske, at den bliver bestemt af efterspørgsel og udbud på det organiserede marked og inden for de grænser, vi selv har fastlagt lovgivningsmæssigt. Der vil stadig være afvigelser, nogle gange i det grå og i det mørke, andre gange helt åbenlyst, men sådan at folk ikke kan gennemskue det; det er det, vi må have fat på, og det mener jeg at de nævnte folk vil være gode til at udtale sig om. Hr. Niels Helveg Petersen nævnte, at der ikke blev sagt noget om, hvad det var for en undersøgelse, der skulle finde sted på tinglysningskontoret, og flere af ordførerne har været inde på, at det måske kunne blive administrativt besværligt at finde frem til en ordning, der sikrede en tilstrækkelig kontrol. Hr. Poul Dam nævnte, at man måske kunne gå -sa vidt, at man lavede standardformularer i stedet for skemaer, der skulle udfyldes. Jeg kan godt røbe her, at forslagsstillerne har forsøgt at udfærdige et skema, som vi overvejede at vedlægge lovforslaget, vi bar altså konceptet til et sådant skema, men vi afstod fra at trykke det, netop fordi vi var klar over, at der kunne være en række juridiske problemer, som vi ikke havde taget fuldt hensyn til. Vi ønsker at få dette skema prøvet, og vi håber, at justitsministeren vil lade juristerne i justitsministeriet se på det forslag, vi allerede har udarbejdet. Nu har vi jo formuleret vort forslag sådan, at vi beder justitsministeren om at udarbejde skemaet, men vi vil altså meget gerne komme med vores forslag og have det bedømt. Så var hr. Poul Dam inde på spørgsmålet, om det ikke var rimeligt nu også i denne lov at fastlægge en egentlig begrænsning af gældsætningen gennem fastsættelse af lånegrænser, Det kunne godt være fristende i, en sådan lov både at have bestemmelser om løbetider og om en eller anden begrænsning i forhold til pantets værdi. Vanskeligheden ligger imidlertid deri, at der ikke er knyttet vurderingsmyndigheder til omsætningen med pantebreve, på samme måde som der er knyttet vurderingsmyndigheder til omsætningen med obligationer. Kreditforeningerne har jo knyttet til sig en stor stab af vurderingsfolk, mens handelen med pantebreve ikke er nær så organiseret og heller ikke på samme måde betjener sig af uddan-t nede folk eller folk med erfaring i dette. Derfor kan det nok være svært, hvis man overhovedet går ind på hr. Poul Dams tanke, at finde en metode, hvorefter man ville kunne praktisere en bestemt lånegrænse,

13 l i/i2 70: l. beh. af f. t. L om udlån mod pant i fast ejendom m. mi 1720 ' iflvar Nørgaard.] ^ f. eks. formuleret som en bestemt procent af pantets værdi, da man jo'hele tiden kan pantsætte en ejendom, f. eks. nnder skiftende handelsværdier. Det, vi foreløbig 'har foreslået, er, at man i det skema, vi vil forelægge i udvalget, opgiver al den viden, man har om pantets værdi, de tidligere vurderinger, de handelsværdier, der er opstået, når det pågældende pant har været genstand for omsætning, men :det er da muligt; vi under udvalgsarbejdet kan finde frem til en fornuftig måde løbende at værdiansætte pantet på, således at man også, hvis man finder det nødvendigt, kan indføre lånegrænser. Men vi- har altså afstået fra det, fordi vi har været bange for, dels at det rent praktisk ville være overordentlig vanskeligt at, finde pantets' værdi, dels at det måske også kunne hindre en hel del fornuftige,handler, som ingen kan være interesseret i at få stoppet, altså at det måske ville kunne gøre det vanskeligt for almindelige mennesker at" anskaffe sig et parcelhus. Jeg er enig -med hr. Sigsgaard i, at det kunne være af interesse at få de svenske regler frem, og jeg'vil gerne, da hr. Sigsgaard jo ikke selv kommer til at sidde i udvalget, foranledige, at vi får disse regler frem både i udvalget og også under en senere behand-., ling her i folketinget. Det ser altså ud til efter behandlingen i dag, at vi nu kan få nedsat et udvalg og komme i gang med at drøfte vort lovforslag. Men jeg vil gerne endnu en gang, inden jeg forlader talerstolen, minde om, at det er af betydning for -vrrderin,«en, af, hvornår vi kan afslutte arbejdet i det udvalg, at få en tilkendegivelse fra økonomiministeren om det store udvalgs, arbejde og eventuelle tidsc, frister dér. 'i!. 홢 Økonomiministeren (Nyboe Andersen): Jeg vil gerne sige til hr. Ivar Nørgaard, at udvalget jo først for nylig er kommet i gang, og man kan ikke nu sige, hvornår det kan være færdigt med arbejdet, men jeg vil gerne have lov at citere et par linjer fra 홢. kommissoriet for: dette udvalg. Det hedder: 홢 Det er ønskeligt, at arbejdet fremmes mest muligt. Det forventes ikke nødvendigvis, at udvalget afgiver en samlet be-. tænkning ved afslutningen af sit arbejde, men I der kan 홢 afgives delbetænkninger, efterhånden som arbejdet skrider frem." : Jeg skal gøre udvalget bekendt med drøftelsen her i dag og dermed forsøge at lede arbejdet i retning af;: at man på et så tidligt tidspunkt som muligt kan få belyst de problemer, der er af særlig relevans for arbejdet! det kommende udvalg om disse forslag.: Hr. Ivar Nørgaard spurgte også, om der var kødannelse ved d,en eksisterende rationering af: tillægslan. Der er en vis. kødann else, en kødannelse, der vistnok: nogenlunde kan udtrykkes sådan, at den er af en størrelsesorden på omtrent et halvt kvartals bevillinger, altså måske mill. kr. celler deromkring, men mere præcise opgørelser kan jo komme, hvis udvalget stiller spørgsmål om det. ' Ordïørerèn for forslagsstillerne (Ivar Nøi," gaard): Jeg vil gerne takke økonomiministeren for oplysningerne. Det er jo sådan, åt det 홢 i hvert fald for socialdemokratiet, men jeg. har indtryk af, at det gjaldt almindeligt i udvalget 홢 var en' betingelse for gennemførelsen af forliget på öbligationsområdet, at man snarest fik taget fat på de øvrige områder., og at man derfor snarest fik nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som vi vist fik formuleret det i betænkningen. Det har derfor selvfølgelig bekymret os, at det har varet 4 måneder, før. man begyndte, men den. omstændighed, at man nu vil: arbejde på en sådan måde, at der kan afgives delbetænkninger, : kan måske bevirke, at man kan indhente noget af; det forsømte, og det kan måske, på dette felt gøre vort. arbejde lettere. Jeg ved ikke, om økonomiministeren, da han udarbejdede kommissoriet, havde i tankerne, at man f. eks. kunne tage pantebrevsmarkedet op for sig selv. Hvis det var en af mulighederne, kunne man forestille sig, at dette udvalg af sagkyndige arbejdede parallelt med vores politiske udvalg, og at der så løbende var kontakt mellem disse udvalg, således at vi slet ikke behøvede at blivé sinket på dette område, men kunne nå til : et fælles resultat inden for overskuelig tid. : - i 홢 Jeg vil gerne spørge økonomiministeren, om han anser det for en mulig ordning, for ellers er jeg bange for, at vi kommer til at vente for Isenge på at få løst problemerne. Alle er jo enige om - og det går jeg også ud fra at 'både justitsministeren og økonomi-

14 1721 l 1/ 12 70: l. -beli. af f. t. 1. om udlån mod pant i fast ejendom m. m [Ivar Nørgaard.] ministeren er at det statistiske materiale, vi har i øjeblikket, er utilstrækkeligt, og at det vil være meget gavnligt også for bedømmelsen. af hele det samlede kapitalmarked, at vi snarest får tilvejebragt grundlaget for en bedre statistik på dette område. 홢 'Økonomiministeren (Nyboe Andersen): Jeg kan da kun bekræfte, at bemærkningen om delbetænkninger, netop blev indsat for at fremme arbejdet så meget som muligt, at man altså f. eks. vedrørende pantebrevsmarkedet kunne få oplysninger frem så hurtigt som muligt og ikke behøvede at,vente, på en samlet betænkning, men kunne udnytte disse oplysninger i lovgivningsarbejdet, så snart der måtte være brug for det. Hermed sluttede forhandlingen. Lovforslagénes overgang til anden behandling 홢 ' vedtoges uden afstemning. / Formanden: Efter de faldne udtalelser foreslår jeg, at 10vforslageIie henvises til et udvalg på 17 medlemmer. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedta-, get. 홢 V Den næste sag på dagsordenen var: Første behandling af forslag til lov om ændring af ligningsloven [af 0m:ann m. fl.]. (Lovforslaget (nr. 64) findes i tillæg A.,sp. 1457, fremsættelsen i tidenden sp. 1293). Lovforslaget sattes; til forhandling... Finansministeren (Poul Møller):Det lovforslag, som vi her skal til at behandle, svarer nøje til det forslag om ændring af ligningsloven, som socialistisk folkeparti fremsatte i sidste folketingssamling. Lovforslaget går for det første ud på, at vi i løbet, af en 10-årig periode skal nå frem til, at: det er uden betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, om skatteyderen har haft underskud eller overskud af sin egen bolig i et en- eller tofamilieshus eller i en /.' ejerlejlighed. 1 det første af de 10 år skal skatteyderen ; medregne : 9/10 af over- eller underskuddet ved indkomstopgørelsen, i det næste 8110 og således videre, indtil vi altså, i 1981 kommer ned på 0. For det andet går lovforslaget ud på, at renter af gæld,, som skatteyderen stifter efter, 'den 1. januar 1972, kun kan fradrages i det omfang,, det drejer sig om lån, som -skatteyderen har optaget til brug i sin erhvervsvirksomhed. : I fjor gik det jo sådan, at ingen her i salen, bortset naturligvis fra.socialistisk folkeparti selv, kunne anbefale lovforslaget. Jeg skal i det store og hele tillade mig at henvise til, hvad jeg sagde i fjor herom: 홢 det står, i Folketings tiden de for , sp. 901-,902. Hovedsagen er, at lovforslaget, hvis det blev gennemført, ville medføre uhyre praktiske vanskeligheder,' fordi det forudsætter en sondring mellem private og erhvervsmæssige renteudgifter. Vanskeligheden ved at skelne mellem disse to slags renteudgifter vil medføre, at ordningen rammer lønmod", tagere og pensionister i langt høj ere\grad end de selvstændige erhvervsdrivende. Jeg har nok bemærket, at man her ved genfremsættelsen har tilføjet i.lovforslagets punkt 2, at renteudgiften uomtvisteligt skal være erhvervsmæssig.' Det,.;'må dog vist være klart, at man ikke løsere dette, vanskelige afgrænsningsproblem: ved blot at skrive i en lovparagraf, at d,et skal være uomtvisteligt. Skønt jeg altså ikke kan anbefale lovforslaget til vedtagelse, er-jeg naturligvis, sår fremt det ønskes, parat til at bidrage/til en nærmere belysning' af de rejste problemer i et udvalg, for jeg forstår og erkender problemets betydning. For inflationsbekæmpelsen er det naturligvis vigtigt, at man ikke uden videre kan se bort fra renteudgifter, fordi de er fradragsberettigede. Jég kan i den forbindelse oplyse, at jeg for nogen tid siden har anmodet skattedépartementet om at udarbejde en udførlig redegørelse om fradragsretten for renteudgifter. Denne redegørelse, der bl. a. omfatter oplysninger om retsstillingen i andre lande, vil naturligvis, når den er færdig, kunne stilles til rådighed for udvalget. I den skriftlige fremsættelse kom ordføreren for forslagsstillerne ind på eiì rapport af 1970 fra OECD. Jeg skal i den anledning oplyse, at rapportens omtale af renteforhol- Çlene i Danmark har karakter af en redegø-

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Retsudvalget L 31 Bilag 12 Offentligt

Retsudvalget L 31 Bilag 12 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 31 Bilag 12 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM IDENTITETSKRAVET I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL TRE ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVFORSLAG NR. L 31 1. Preben Bang Henriksen (V)

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Køge Byråd 2018-2021 Forretningsorden for Køge Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Hjørring Byråd

Forretningsorden for Hjørring Byråd Forretningsorden for Hjørring Byråd 1 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Dato: 27. marts 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Nanna Due Binø Sagsnr.:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 275 Offentligt. Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 275 Offentligt. Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 275 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 15. april 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0876

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Det er i den forbindelse vigtigt, at der i lovgivningen tilgodeses en række vigtige hensyn:

Det er i den forbindelse vigtigt, at der i lovgivningen tilgodeses en række vigtige hensyn: 1/6 Fredag den 23. marts 2007 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om indførelsen af særlige dækkede obligationer Der er enighed

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2

ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2 Uddannelsesudvalget L 118 - Bilag 9 Offentlig Parlamentarisk Afdeling Lovsekretariatet 10. december 2004 Notat om ændringsforslag til L 118 i relation til grundlovens 41, stk. 2 Sammenfatning: Notatet

Læs mere

Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet

Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet Udtalt over for flygtningenævnet, at der efter min opfattelse ikke var tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det ved gennemførelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR 2018-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Forretningsorden Udgivet af Vordingborg Kommune 2018-2021 Udarbejdet

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR Til: Justitsministeriet. Høring over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning) Høringsbrev

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Bilag [nr.] Trepartsaftale

Bilag [nr.] Trepartsaftale J.nr.: 7501417 MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10.

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Forslag til ny Forretningsorden Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Dokument. nr. 710-2018-220650 Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD.

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere 1. Jeg har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd Marts 2007 Forretningsorden for Svendborg Byråd Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing Forretningsorden Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj 2014 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: videnogstrategi@rksk.dk Hjemmeside: www.rksk.dk 1 Byrådets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN STEVNS KOMMUNE FORRETNINGSORDEN 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN SKAL BEHANDLES PÅ KB FEB. 2018 VED ÆNDRINGER SKAL DER SKE 2. BEHANDLINGER politik & borger Kommunalbestyrelsens møder 1 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

- Den foreslåede løsning ligner den der blev vedtaget under den tidligere regering for ejendomsskattelovens 1, stk. 5

- Den foreslåede løsning ligner den der blev vedtaget under den tidligere regering for ejendomsskattelovens 1, stk. 5 Kommunaludvalget 2011-12 L 187, endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Talens struktur og væsentlige budskaber: - Den foreslåede løsning ligner den der blev vedtaget under den tidligere regering for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Kolding Byråd.

Forretningsorden for Kolding Byråd. Forretningsorden for Kolding Byråd. Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018)

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018) Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune (Gældende pr. 1. april 2018) Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at

Læs mere

ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, har følgende bemærkninger til lovforslaget:

ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, har følgende bemærkninger til lovforslaget: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 5. januar 2018 Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger

Læs mere

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely?

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely? Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 25. marts 2015 J.nr. 15-0981938 Samrådsspørgsmål Y Spørgsmål Y Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Forretningsorden Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Betingelserne for meddelelse af advarsel.

Betingelserne for meddelelse af advarsel. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11075 af 12. februar 1990 til politimestrene (politidirektøren i København) om behandlingen af sager om meddelelse af advarsler i henhold til straffelovens 265

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet

Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet Fundet det i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om speciel inhabilitet, at landbrugsministeriets repræsentant i et bedømmelsesudvalg

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere