Fiskeristyrelsens prøvetagningsplan for fiskevarer der er sorteret og vejet ombord, før landing og førstegangs-omsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeristyrelsens prøvetagningsplan for fiskevarer der er sorteret og vejet ombord, før landing og førstegangs-omsætning"

Transkript

1 Dato: 20. december 2019 Sagsnr.: Fiskeristyrelsens prøvetagningsplan for fiskevarer der er sorteret og vejet ombord, før landing og førstegangs-omsætning 1. Introduktion og baggrund I henhold til artikel 60, stk. 3 i Rådets forordning 1224/2009 samt reglerne i artikel 76 i Kommissionens gennemførelsesforordning 404/2011 kan medlemsstater tillade, at vejningen foregår om bord på fiskerfartøjet, såfremt der foreligger en Kommissionsgodkendt prøveudtagningsplan. Mange fartøjer har vægte og vejesystemer ombord og finder det fordelagtigt at sortere, veje og pakke fangsten ombord. Fiskeristyrelsen har derfor udfærdiget en prøveudtagningsplan for fisk, der vejes og pakkes ombord, så ikke alle fiskene skal vejes igen ved landing. Fordelen ved vejning og pakning om bord er, at det giver mere pålidelige og nøjagtige logbogskøn. Det fremmer også kvaliteten af fisken, når den ikke skal vejes igen ved landing. Desuden kan fartøjerne spare udgifter til sortering og til dels vejning i land. Formålet med prøvetagningsplanen er, at sikre korrekt vejning således at salgsnotaer, overtagelseserklæringer og landingserklæringer kan blive udfyldt med korrekt artssammensætningen og derved opfylde bestemmelserne i art. 33 i 1224/2009 og korrekt kvote rapportering. 2. Risikovurdering Vejning og pakning af fisk om bord på fiskefartøjer er en af metoderne til at sikre fisk af en god kvalitet. Da mængde angivelserne indgår i handlen med køber, og efterfølgende kontrolvejes, er det vigtigt at fisken vejes korrekt til om bord. Risikoen for at fisk vejet og pakket om bord ikke overholder den fælles fiskeripolitiks bestemmelser, vurderes til at være meget lav/lav, ud fra følgende kriterier: Vejesystemerne foregår med godkendte vægte og kan kontrolleres om bord. Fiskeristyrelsen Nyropsgade København V Tlf CVR EAN

2 Der er vejeseddel i hver kasse/eller parti indeholdende oplysninger om vægt, handelsnormer og sporbarhed. Erfaringsmæssigt er der høj regelefterlevelse af vægtangivelse i logbogen og logbogstolerance, når fiskerne vejer og pakker fisken om bord. Risikoen for resultat af kontrolvejning, når fisken landes på auktion anses også for meget lav, da auktionen er en uvildig vejer som både repræsentere fiskeren og køberen. Desuden kontrolvejer køberen og partier ved modtagelse og inden forarbejdning, samt at produktions resultater, og sammenholdes med de indkøbte partier. 3. Beskrivelse af førstehåndsopkøberne/modtager Førstehåndsopkøbere/modtager af fisk og fiskevarer skal være registreret hos Fiskeristyrelsen. Førstehåndsopkøbere/modtager er forpligtiget til dagligt at notere modtagne fangster direkte fra fiskere/fiskefartøjer, samt at indberette disse fangster til Fiskeristyrelsen. 4. Tilladelse til at veje fisk om bord. Fartøjer, som ønsker at veje og pakke fangsten om bord, skal godkendes af Fiskeristyrelsen og vil få udstedt en tilladelse fra Fiskeristyrelsen. I tilladelsen vil det fremgå, hvilke retningslinjer vejning og pakning skal foregå under, blandt andet at vejningen skal foretages på godkendt vægt, og at Fiskeristyrelsen skal have adgang til vejeresultaterne. Det er fartøjsføreren, der er ansvarlig for at vejeresultaterne er præcise og korrekte. 5. Beskrivelse af vejesystemer og godkendte vægte Det er førstehåndsopkøbere/modtager, der er ansvarlig for, at udtagne prøver vejes på vægte der er godkendt til dette formål. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, eller udpegede akkrediterede virksomheder, som er ansvarlig for førstegangsgodkendelsen eller re-verificering af vægte. Fiskeristyrelsen kontrollerer, som en del af landingskontrollen, at vægtene er godkendte. 6. Arter omfattet af planen Prøvetagningsplanen dækker alle arter, hvor fangsten er vejet og pakket i henhold til markedsnormerne og er klar til direkte salg til en førstehåndopkøbere eller til salg på en fiskeriauktion.

3 7. Minimumsprøver, der skal udtages i forbindelse med kontrol ved landing: For at gøre planen enkel skal der udtages det samme antal kasser til kontrol vejning uanset art. Begrundelsen for det er, at risikoen vurderes stort set ens for alle arter, der er landingsforpligtigelse på alle kvoterede arter. Endvidere er de mest betydende arter alle omfattet af en flerårig forvaltningsplan. For fisk, der landes fra fartøjer, der har Fiskeristyrelsens tilladelse til at veje og pakke fisk ombord og som transporteres til førstehåndopkøber/modtager, skal fisken vejes igen pr. art og efter en stikprøve foretaget i henhold til retningslinjer udstukket af Fiskeristyrelsens vejledning for fisk, der er vejet og pakket om bord, jf. nedenstående tabel 1: Tabel 1 Antal kasser landet pr art Mindre end 50 kg per art eller størrelse er undtaget for kontrolvejning Antal kasser minimum der skal udtages til kontrol vejning og derover pr 100 kasse *Se beskrivelse under punkt 9, Vejeresultater. De udvalgte kasser skal udtages, så de så vidt muligt dækker alle fangstdage. Den samlede vægt beregnes ud fra gennemsnittet af de udtagne kasser. 8. Kriterier og betingelser for prøvetagningsplanen Ved landing skal der udtages stikprøver af førstehåndsopkøber/modtager, efter retningslinjer udstukket af Fiskeristyrelsen i henhold til nærværende prøvetagningsplan, og kontrolvejes på godkendte vægte. I land er det førstehåndsmodtageren, som er ansvarlige for at vejningen udføres, og registreres korrekt. Såfremt vejeresultatet i land afviger fra vejning ombord, er det resultatet fra vejning i land, der skal danne grundlag for udfyldelse af overtagelseserklæringer, landingserklæring og afregningen.

4 Fartøjer, der vejer og pakker fisk om bord skal være registreret ved Fiskeristyrelsen og havde en tilladelse til dette. 9. Vejeresultater Fartøjsføreren er forpligtiget til at gemme vejeresultaterne fra opvejningerne ombord. Førstehåndsopkøberen/modtager er forpligtiget til at gemme resultaterne fra kontrolvejningerne på land. Vejeresultater skal gemmes i 3 år, og skal til enhver tid kunne fremvises for Fiskeristyrelsen. Vejeresultaterne ved førstehåndsopkøber/modtager skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Vejedato Fartøjsnummer og navn FAO Alpha kode for de vejede arter. Fiskevarens præsentation og anvendelse Vejningsresultat og art for hver enkelt kasse, der er udtaget til kontrolvejning. Total antal kasser fordelt på de enkelte arter 10. Audit i forbindelse med kontrol af overholdelse af prøveudtagningsplanen ved førstehåndsopkøber/modtager Det er Fiskeristyrelsen, som udfører audit og kontrol med, at bestemmelserne i prøveudtagningsplanen overholdes. Der foretages audit af førstehåndsopkøberen, som sikrer at prøveudtagningen udføres efter betingelserne i Fiskerstyrelsens tilladelse. Fiskeristyrelsen udfører risikobaseret krydskontrol af dokumenter, for kontrol af vejeresultaterne som er udført af førstehåndsopkøberen/modtageren ved landing. Stikprøvekontrollen omfattet bl.a.: Vejningens resultat for fiskearter og -mængder Fartøjets forudanmeldelser Logbøger Landingserklæringer Afregninger Historik for overtrædelser

5 Krydskontrollen vil ske systematisk, hvormed høj risiko operatører identificeres. De operatører, som identificeres i denne analyse, vil i kontrolsammenhæng være i fokus. 11. Kontrolprocedure ved landing og vejning: Med en risikobaseret tilgang, udføres der kontrol med losningen. Der føres risikobaseret kontrol med prøveudtagning og vejning. Prøveudtagningens vejeresultat bruges bl.a. til at sammenligne med det vejeresultat som fremkommer hos førstehåndsopkøberen/modtageren. Risikoniveauet vurderes bl.a. ud fra: Antal landinger Fiskearter, som landes Tilbagemeldinger fra kontrol og audit af førstehåndsopkøberen/modtageren Tilbagemeldinger fra Fiskeristyrelsens krydskontrol af dokumenter Fartøjernes historik for overholdelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser Fiskeri fra områder med mange forskellige fiskearter Årstidsvariationer i de enkelte fiskerier Der udføres efterfølgende administrativ krydskontrol på dokumenter, som er anvendt ved losningen, eksempelvis: transportdokument, landingserklæring, logbog, vejeresultat samt afregning. Der afholdes månedlige fiskerikontrolplansmøder, hvor der tages beslutninger om de overordnede kontrolprioriteringer for den kommende måned, og i den forbindelse vil risikoen for overtrædelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser blive drøftet. Såfremt det viser sig, at der er udfordringer vedrørende regelefterlevelse, kan der iværksættes opfølgning og ekstra kontroltiltag på området.

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Vejledning til landingspligten for fiskeri efter små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen

Vejledning til landingspligten for fiskeri efter små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen Vejledning til landingspligten for fiskeri efter små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen Version 3.0 af XX. 2019 Indledning: Siden den 1. januar 2015 har alle fangster af industriarter og pelagiske

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Departementet Sags. nr. 24015 Den 31. januar 2014 FVM 226 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 357 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 357 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 357 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 10. september 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

BILAG XXXVII MINIMUMSLISTE OVER OPLYSNINGER, DER SKAL DANNE GRUNDLAG FOR DEN 5-ÅRIGE RAPPORT OM ANVENDELSE AF KONTROLFORORDNINGEN

BILAG XXXVII MINIMUMSLISTE OVER OPLYSNINGER, DER SKAL DANNE GRUNDLAG FOR DEN 5-ÅRIGE RAPPORT OM ANVENDELSE AF KONTROLFORORDNINGEN BILAG XXXVII MINIMUMSLISTE OVER OPLYSNINGER, DER SKAL DANNE GRUNDLAG FOR DEN 5-ÅRIGE RAPPORT OM ANVENDELSE AF KONTROLFORORDNINGEN 1. GENERELLE PRINCIPPER Artikel 5-7 i kontrolforordningen Definitionen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres

Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres BEK nr 120 af 09/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-7131-000002 Senere

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Definitioner og anvendelsesområde

Definitioner og anvendelsesområde Definitioner og anvendelsesområde Spørgsmål 1: hvad er formålet med den nye EU forordning? Svar: Formålet er at oprette et globalt system, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret

Læs mere

TILLÆG TIL HÅNDBOG OM DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF IUU- FORORDNINGEN

TILLÆG TIL HÅNDBOG OM DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF IUU- FORORDNINGEN TILLÆG TIL HÅNDBOG OM DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF IUU- FORORDNINGEN Dette er et tillæg til den første udgave af håndbogen om den praktiske gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fiskerikontrollen

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Vejledning til opkøber/agent i indberetning af landingserklæring

Vejledning til opkøber/agent i indberetning af landingserklæring Marts 2019 Vejledning til opkøber/agent i indberetning af landingserklæring på vegne af fiskere Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du skal gøre som opkøber/agent for at indberette landingserklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1) BEK nr 1593 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning for fiskere i indberetning af landingserklæring

Vejledning for fiskere i indberetning af landingserklæring Marts 2019 Vejledning for fiskere i indberetning af landingserklæring via opkøber/agent Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du skal gøre som fartøjsejer, for at din opkøber/agent kan indberette

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) BEK nr 521 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.1.2013 COM(2013) 9 final 2013/0007 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af

Læs mere

Indhold. Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen

Indhold. Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen Dato: 1. oktober 2019 Journal nr.: 19-0521-000003 Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen Indhold 1. Introduktion... 2 2. Regler... 2 3. Jurisdiktion...

Læs mere

Teknisk vejledning i system-til-system indberetning af landingserklæringer

Teknisk vejledning i system-til-system indberetning af landingserklæringer Teknisk vejledning i system-til-system indberetning af landingserklæringer Teknisk vejledning landingserklæringer Indledning Dataformatet Lister Særlige regler Vejledning i rettelser af tidligere indsendte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2018.

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2018. J.nr. 17-1841-000001 Den 26. marts 2018 Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen: Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april Fiskerimuligheder for tobis

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Bruxelles, den COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG

Bruxelles, den COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2018 COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EF)

B RÅDETS FORORDNING (EF) 02009R1224 DA 14.04.2019 005.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2017 C(2017) 7875 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.5.2015 L 133/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 2018-1410 / 3271576 Fiskeripolitisk Kontor 13-07-2018

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 52/32 Den Europæiske Unions Tidende 3.3.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 178/2010 af 2. marts 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår jordnødder, andre oliefrø, trænødder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/ PE-CONS 11/2015-2013/0436 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/ af om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF)

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning Opkøber System Indberetnings

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2017 COM(2017) 192 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse og evaluering af forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger Vejledning i brugen af emærket på færdigpakninger Indhold 1. Indledning... 1 2. Definitioner... 2 3. Sådan anmelder du brugen af emærket... 2 4. Generelle krav til dig som importerer emærkede færdigpakninger...

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017 Kontrolsystem for vandmålere i drift Juli 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Inddeling i partier... 3 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 3 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 3 1.5 Udskiftning

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 29. maj 2012 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 29. maj 2012 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00207 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 29. maj 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00147 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr.: 1472720000001 Dato: 29. oktober 2014 VEJLEDNING vedr. sporbarhedsreglerne

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Forvaltningsplan for havgående torsk i Sydvest og Østgrønland

Forvaltningsplan for havgående torsk i Sydvest og Østgrønland Forvaltningsplan for havgående torsk i Sydvest og Østgrønland Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Marts 2019 Foto: Rebecca Gustafsson, Visit Greenland 1 Formål og juridisk grundlag Forvaltningsplanen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 70/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 402/2006 af 8. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2018 C(2018) 2976 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 19.-20. oktober 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 19.-20. oktober 2009 Europaudvalget 2009 2966 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 1. oktober 2009 FVM 696 SAMLENOTAT

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Inddeling i partier... 2 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 2 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 2 1.5 Udskiftning eller service uden stikprøve... 3 1.6

Læs mere

D. Vejledning til udfyldelse af logbog for Trawl- og Notfiskeri Kammuslingefiskeri

D. Vejledning til udfyldelse af logbog for Trawl- og Notfiskeri Kammuslingefiskeri D. Vejledning til udfyldelse af logbog for Trawl- og Notfiskeri Under fiskeri/skrabning efter kammuslinger skal den af KANUAANA/GFLK udfærdigede logbog for TRAWL- og NOTFISKERI føres dagligt. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlig fiskeauktion 1)

Bekendtgørelse om offentlig fiskeauktion 1) BEK nr 1555 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7131-000006 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Vejledning om. Indsatsregulering ved havdage i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt

Vejledning om. Indsatsregulering ved havdage i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt Vejledning om Indsatsregulering ved havdage i 2005. (nye regler gældende fra 1. februar 2005) Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt farvandet vest for Skotland, Den østlige Engelske Kanal og Det Irske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen dateret: 3. december 2012 Komm.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 20. maj 2015 (OR. en) 2013/0436 (COD) LEX 1603 PE-CONS 11/1/15 REV 1 PECHE 67 CODEC 224 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 2018-1410 / 3271576 Fiskeripolitisk Kontor (FPK) 13-07-2018

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 343/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 343/1 22.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 343/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, den 24.07.2002 KOM(2002) 421 endelig 2002/0186 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001 af 27. september 2001

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

B. Vejledning til udfyldelse af logbog for Linefiskeri

B. Vejledning til udfyldelse af logbog for Linefiskeri . Grønlandske fartøjer, der fisker med faststående redskaber så som liner, garn og tejner, skal føre logbog for linefiskeri. Logbogen udleveres på forlangende af Grønlands Fiskerilicenskontrol (KANUAANA/GFLK).

Læs mere

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis)

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) Udført i samarbejde mellem: DIFTA Dansk Institut for FiskeriTeknologi og Akvakultur GFLK Grønlands Fiskeri Licens Kontrol

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 4345 Den 27. september 2011 FVM 928 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om en flerårig plan for laksebestanden i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.9.2018 COM(2018) 613 final 2018/0321 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2018 COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Kontrolmanual for vandmålere i drift Marts 2010

Kontrolmanual for vandmålere i drift Marts 2010 Kontrolmanual for vandmålere i drift Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Baggrund og formål...1 1.2 Turnusudskiftning og statistisk stikprøvekontrol...1 1.3 Referencer...1 1.4 Ansvar...1

Læs mere