ØVELSESHÆFTE. Den gode rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVELSESHÆFTE. Den gode rapport"

Transkript

1 ØVELSESHÆFTE Den gode rapport

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 3 2 Planlægning af en analyse 4 3 Analyse i Opsætning og databehandling På opdagelse i data 5 4 Analyse i funktioner og opbygning Faner Variable 7 5. Den gode rapport opbygning og elementer Best practice inden du starter 9 6. Den gode rapport Del 1: Den typiske læser Krydstabulering ved hjælp af opdelt frekvens Overskrifter Den gode rapport Del 2: Læsernes tilfredshed med bladet Den gode rapport Del 3: Brug af filter Den gode rapport Del 4: Skal Rambøll ændre udgivelsesfrekvensen? Brug af åben variabel Den gode rapport Del 5: Sammenligning Den gode rapport Del 6: Tilpasning af rapport Den gode rapport Layout Den gode rapport Del 7: Rapportering Gem resultatet som en analyserapport Udarbejdelse af samleanalyser Eksport af data til Excel, SPSS eller SAS Hvad kan vi gøre for dig? Efter i dag 41

3 1. Indledning I det følgende gennemgås opbygningen af Den gode rapport. Kursusmaterialet tager udgangspunkt i en specifik case. Denne case forholder vi os til gennem hele kurset lige fra de overordnede overvejelser om opbygning af en hensigtsmæssig rapportstruktur til komplicerede analysefunktioner i. Kursusmaterialet er struktureret, således at både erfarne -brugere og begyndere udi rapportering kan følge kurset. Indledningsvist præsenteres du for analysemodulet i samt grundlæggende begreber om rapportering, der benyttes igennem kursusmaterialet. Herefter introduceres forskellige analyseelementer fra, der alle benyttes i Den gode rapport. Kursusmaterialet indeholder en række grå og blå tekstbokse. De grå bokse er infobokse, der benyttes til at introducere nye begreber og elementer i rapporten. De blå bokse er øvelsesbokse. Øvelseshæftets blå sektioner markerer en øvelse, og hvis disse er anført med en pil ( ) skal nye elementer indsættes. De grå tekstbokse er metodiske tips og tricks til undersøgelser i almindelighed. Hvis du har downloadet dette kursusmateriale fra hjemmesiden, kan du kopiére/indsætte tekster inde i bokse med stiblede linie. Side 3 / Den gode rapport

4 2. Planlægning af en analyse Inden en analyse udføres, er der en række overvejelser, der er relevante at gøre sig. I første omgang bør man overveje, hvad slutproduktet altså analysen skal bruges til. Væsentlige overvejelser er: Formålet med analysen; Hvem skal bruge resultaterne? Hvad skal de bruges til? Hvilke hypoteser har vi? Har vi nogle forventninger til analysen, som vi kan beskrive i modeller (fx at x forventes at påvirke y)? Allerede ved planlægning af analysen skal du sikre: Stiller vi de rigtige spørgsmål? Husk kvalitetssikring (evt. pilottest) af spørgeskemaet. Overvej på forhånd, hvilke baggrundsoplysninger (køn, alder, geografi etc.) du får brug for i analysen. Efter dataindsamlingen er det ofte for sent! Er det den rigtige respondentgruppe, der deltager i undersøgelsen? Side 4 / Den gode rapport

5 3. Analyse i 3.1 Opsætning og databehandling Alle analyser er kun så gode som det materiale, der ligger bag. Sørg for at overveje, hvilke spørgsmål du forsøger at besvare med undersøgelsen. Det kan hjælpe dig til at få stillet spørgsmål, du kan bruge bagefter. Tænk over rammerne for dine data: Validér dit spørgeskema inden dataindsamlingen. Tjek, at aktiveringer i skemaet er fuldstændige. Navngiv dine variable intuitivt (specielt hvis der skal bruges andre databehandlingsværktøjer end ) Ved at minimere respondentens muligheder for fejl sikrer du et godt datagrundlag og et godt datagrundlag er en forudsætning for en nem og korrekt analyse. 3.2 På opdagelse i data Inden analysen foretages, er det en god idé at undersøge datakvaliteten. Med skemaoprettelsen forsøger vi altid at sikre, at respondenterne guides den korrekte vej gennem skemaet og ikke har mulighed for at begå fejl. De fleste har dog oplevet, at skemavalideringer og skemaaktiveringer ikke er opsat efter hensigten. Et eksempel kan være et spørgsmål, hvor respondenten angiver sin alder. Vores validering skal sikre, at respondenten svarer, at vedkommendes alder er min. 18 år. Efter dataindsamlingen laver vi en gennemsnitstabel i forbindelse med dataanalysen. Analysen viser, at den højest observerede alder er 290 år. Når vi sidder og kigger på det, kan vi godt se, at det er en tastefejl, men obsevationen skævvrider vores aldersgennemsnit. Da vi ikke med sikkerhed kan sige, om respondenten er 20 eller 29 år (eller måske noget tredje), er det mest korrekt at frasortere observationen. Udfordringer som denne kan opdages ved at give sig tid til at kigge i data det kan være ved at køre en række frekvens- og observationsanalyser på forskellige spørgsmål (mere herom senere). Side 5 / Den gode rapport

6 4. Analyse i funktioner og opbygning Vi skal nu til at opbygge en rapport. I løbet af rapporteringen kommer vi omkring en stor del af de funktioner, som tilbyder. Lad os se på opbygningen af analysebyggeren i Præsentation, inden vi begynder på rapporteringen. 4.1 Faner Når du skifter til Præsentationsfanen, kommer du til oversigten af rapporter og dashboards, der er uden indhold nu. Du laver en rapport fra bunden ved at trykke Opret og dernæst Tom rapport. Du kan frit tilføje så mange dashboards og (overbliks) rapporter, du vil. Præsentationsforsiden giver et overblik over antal af rapporter og dashboards samt eventuelle filtre taget i brug, delingsvalg (er de fx offentligt tilgængelige eller delt med udvalgte personer) og sprogvalg, som er baseret på visningssproget i rapporten. En tom rapport opbygges gennem Indsæt figur -funktionen, hvoraf du kan vælge de forskellige graf- og tabelelementer rapportbyggeren har at tilbyde. Når et element vælges, åbnes en variabeloversigt, hvorfra du kan vælge den eller de variable, du ønsker vist i graf- eller tabelelementet. Klikker du på en variabel, vises elementet. Under Opret har du mulighed for at lave en overbliksrapport, som skaber en rapport på baggrund af alle spørgsmål i undersøgelsen og enkelte andre variable så som samlet status og . Overbliksrapporten kan med fordel benyttes til at skabe overblik over, om der er spørgsmål, hvor respondenter har haft mulighed for at svare på en måde, der ikke var tiltænkt (som følge af fejlagtige aktiveringer eller valideringer). Side 6 / Den gode rapport

7 4.2 Variable -systemet opererer med to forskellige typer af variable: Lukkede: Spørgsmål med prædefinerede svarkategorier, hvor respondenten enten har mulighed for at vælge én eller flere svarkategorier (Eksempel: køn, tilfredshed eller alder). Åbne: Spørgsmål med åbne svarmuligheder enten i form af tal eller tekst (Eksempel: Hvad er dit postnummer? eller Hvis du har uddybende kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at skrive dem her ). Alle variable kan ses under fanen Variable under Analyse. Du har her mulighed for at ændre dine variable på flere måder. Du kan fx vælge, hvilke variable der skal være synlige i analysen. Du kan enten trække dine variable mellem de synlige og skjulte. Eller bruge knappen Flyt til skjulte / Flyt til synlige : Side 7 / Den gode rapport

8 Derudover kan du sortere og omdøbe variablerne. Hvis du arbejder med et spørgeskema med mange variable, kan det være en fordel at ændre i den rækkefølge, de står i vinduet. Hvis du fx anvender nogle bestemte variable i forbindelse med en stor del af dine analyser, er det naturligvis en fordel, at du ikke konstant skal bladre ned til bunden af vinduet for at finde dem. Du sorterer i variable ved at trække i dem. Du kan derudover flytte en variabel til toppen eller bunden ved at vælge funktionen som vist i ovenstående billede. Ændringer i rækkefølgen er gennemgribende for analysemodulet, når du skal vælge ud fra din variabeloversigt til fx filtrering eller opsætning af en analyse. Du kan styre, hvilke variable du vil se i din analyse, samt hvilken rækkefølge de skal listes i, når du vælger variable til dine tabeller og grafer. Endvidere kan du styre tekstformuleringer i dine spørgsmål. Muligheden for at styre teksten i analysefanen gør, at du ikke er afhængig af spørgsmålsformuleringer i spørgeskemaet du kan således afkorte tekstformuleringer til kortere analyselabels. Variable i Præsentation Variablerne ses og vælges, når du gør brug af figurerne i din rapport. Åbne variable kan ikke vælges ved frekvensfigurer, hvorimod Observationselementer kan liste alle variable, men hensigtsmæssigheden afhænger af, hvordan data ønskes præsenteret. Disse overvejelserne vil blive genbesøgt i løbet af kursusgennemgangen. Side 8 / Den gode rapport

9 5. Den gode rapport opbygning og elementer Efter et indblik i Analyse og Præsentationsfanen, skal vi nu opbygge Den gode rapport. I det følgende kommer vi rundt om en lang række af s analysefunktioner og rapportelementer. Inden casen, der ligger til grund for den gode rapport, præsente res, er det væsentligt, at vi forholder os til best practice. 5.1 Best practice inden du starter Konkludér både det positive og det negative, der kommer frem af en måling Den største fejl, man kan begå, er death-by-powerpoint eller 1264 siders tabelrapporter Løs dilemmaet mellem dokumentationskrav og klare resultater ved at målrette din kommunikation til modtageren. Den resterende del af kursusmaterialet bygges om Rambøll-casen Viden om. Case Rambølls medarbejderblad Viden om Rambøll udgiver i øjeblikket et medarbejderblad kaldet Viden om. Det er den almene opfattelse i HR-afdelingen, at der er en stor tilfredshed med bladet, men der er dog tvivl om, hvorvidt man skal fastholde den nuværende udgivelsesfrekvens på 9 gange om året, eller om det skal ændres. I den forbindelse har ledelsen besluttet at afsætte ressourcer til at gennemføre en læsertilfredshedsundersøgelse. På baggrund af din store erfaring som chefredaktør er du blevet headhuntet til Rambølls HR-afdeling. Din primære opgave er nu, ved hjælp af resultaterne fra læserundersøgelsen, at udarbejde en rapport, hvor du undersøger følgende aspekter: 1. Den typiske læsers profil hvor kommer personen fra, og hvad læser personen? 2. Hvor tilfredse læserne er med bladet 3. Om der er forskelle mellem forskellige grupperinger af læserne 4. Om Rambøll skal ændre på udgivelsesfrekvensen hvorfor, hvorfor ikke? 5. Udviklingen i tilfredsheden siden sidste måling 6. Tilpasning af rapport 7. Rapportér de fundne resultater Side 9 / Den gode rapport

10 Inden resultaterne kan analyseres, er det væsentligt at du sætter dig godt ind i under søgelsen. Foruden den indledende fase, hvor målgruppen defineres, spørgeskemaet udarbejdes osv., er det vigtigt at have kendskab til de enkelte variable/spørgsmål i undersøgelsen. Du bedes derfor løse nedenstående øvelse. Øvelse Overblik over indhold i undersøgelse 1. Brug fem minutter på at gennemlæse Viden Om -skemaet nedenfor. 2. Diskutér i grupper, hvilke faktorer der kunne være interessante at undersøge læg især vægt på, hvilke faktorer der kan have indflydelse på den samlede tilfredshed. 3. Leg med data log ind i, og lav frekvenstabeller over alle spørgsmåle ne i læserundersøgelsen (brugernavn og password fås af underviseren). På side 14 finder du en guide til, hvordan man laver frekvenstabeller over alle spørgsmål. Du kan også benytte Overbliksrapporten under Præsentationsfanen: Side 10 / Den gode rapport

11 Skema til Den gode rapport Læserundersøgelse Viden om 2017 Undersøgelsesform: Spørgeskema Indledning til respondenterne For at sikre at bladet bliver ved med at være interessant for dig, gennemfører vi en læserundersøgelse for at finde ud af, hvad du mener om bladet og om du læser det. Selvom du ikke læser bladet, er dine svar stadig interessante for os. Det tager omkring to minutter at besvare spørgsmålene. Dine svar behandles fortroligt. Du kan bevæge dig frem og tilbage i skemaet ved hjælp af knapperne. På forhånd mange tak for hjælpen. Læseradfærd 1. Læser du medarbejderbladet Viden om? (1) Ja (2) Nej 1.1 Hvorfor læser du ikke bladet? (1) Fordi jeg ikke har tid (2) Fordi det er uvedkommende (3) Fordi jeg får så meget læsestof ind ad døren (4) Jeg kender slet ikke bladet (5) Ved ikke 2. Hvad læser du i Viden om? (sæt gerne flere kryds) (1) Jeg læser alle artikler (2) Jeg læser lederen (3) Jeg læser faglige artikler (4) Jeg læser medarbejderportrætter (5) Jeg læser meddelelser fra ledelsen (6) Jeg læser sprogklummen (7) Jeg læser om jubilæer (8) Jeg skimmer bladet (9) Det er forskelligt fra blad til blad 3. Hvad synes du om bladet i sin helhed? (1) Meget dårligt (2) Dårligt (3) Hverken/eller (4) Godt (5) Virkelig godt (6) Ved ikke Side 11 / Den gode rapport

12 Skema til Den gode rapport (fortsat) 4. Er artiklerne i bladet interessante eller uinteressante? (1) Slet ikke interessante (2) Ikke interessante (3) Hverken/eller (4) Interessante (5) Meget interessante (6) Ved ikke 5. Er artiklerne i bladet relevante eller irrelevante? (1) Slet ikke relevante (2) Ikke relevante (3) Hverken/eller (4) Relevante (5) Meget relevante (6) Ved ikke 6. Er der noget, du savner at læse om i Viden om? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 6.1 Skriv, hvad du kunne tænke dig at læse mere om 7. Gemmer du bladet? (1) Ja (2) Nej 7.1 Hvor lang tid gemmer du det? (1) Et par dage (2) Længere tid (3) Ved ikke 8. I dag udkommer Viden om 9 gange årligt, hvor tit vil du foretrække, at det udkom? (1) Som nu, 9 gange om året (2) 6 gange om året (3) 4 gange om året (4) Andet, noter hvordan (5) Ved ikke 9. Hvor er dit primære arbejdssted? (1) Øst for Storebælt (2) Vest for Storebælt (3) Ønsker ikke at besvare Side 12 / Den gode rapport

13 Skema til Den gode rapport (fortsat) 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke Jeg holder mig orienteret om nye tiltag i min branche Jeg nyder at deltage i faglige diskussioner Jeg interesserer mig for mine kollegers hverdag Baggrundsoplysninger 11. Alder (åben) 12. Køn (1) Mand (2) Kvinde 13. Har du øvrige kommentarer eller ønsker til medarbejderbladet Viden om, er du meget velkommen til at skrive dem her: Side 13 / Den gode rapport

14 6. Den gode rapport Del 1: Den typiske læser Efter du har skabt dig et overblik over data både ved at gennemlæse spørgsmålene i skemaet og ved at undersøge spørgsmålsfordelingerne i Overbliksrapporten er det nu tid til at starte opbygningen af Den gode rapport. Rambøll har bedt dig om, at rapporten skal indeholde en profil over den typiske læser; nærmere bestemt læserens baggrund, og hvilke dele af medarbejderbladet læseren normalt læser. Vi ønsker at beskrive læserens køn, læserens alder samt spørgsmål 1, der omhandler om medarbejderen læser Viden om, samt spørgsmål 2, der omhandler, hvilke dele af Viden om medarbejderen læser. Når vi har besluttet, hvilke variable der skal indgå i beskrivelsen af den typiske læser, skal vi tage stilling til, hvordan vi ønsker at præsentere tallene. Skal det være en simpel frekvens på de enkelte variable, skal der bruges krydstabeller eller eventuelt gennemsnit? Og skal der gøres noget ved variablene, inden de kan benyttes i rapporten? Da vi skal præsentere den typiske læser for ledelsen, vil det i første omgang være relevant at præsentere, hvor mange medarbejdere der læser Viden om. Det spørgsmål bliver det første i Den gode rapport. Spørgsmålet præsenteres som en simpel frekvens, der angiver, hvor mange der læser Viden om. Side 14 / Den gode rapport

15 Infoboks Frekvens Frekvens bruges til at undersøge fordelingen af lukkede variable. giver mulighed for at præsentere fordelingen på flere måder. De forskellige visningsmuligheder vises herunder: Søjlediagram Søjlestak Lagkagediagram Tabel Tommelfingerregler Brug kun lagkagediagrammer, hvis du har få kategorier (3-4) Spørgsmålsbatterier præsenteres mest overskueligt ved hjælp af søjlestakke Læg kategorier sammen, hvis det giver mening, eller hvis der er få besvarelser i hver kategori (og det giver mening). Det er f.eks. muligt at lægge kategorier sammen på en enighedsskala fra 1-5, hvor 1 er Meget uenig, 2 er Uenig, 3 er Hverken/eller, 4 er Enig og 5 er Helt enig. I det tilfælde kan kategori 1 og 2 lægges sammen for at illustrere uenige respondenter, mens kategori 4 og 5 kan sammenlægges for at illustrere enige respondenter. Side 15 / Den gode rapport

16 Øvelse 1.1 Frekvens Opret en tom rapport, og vælg Indsæt figur : Når du har klikket Bar, ser du en oversigt over undersøgelsens variable. Vælg variablen 1. Læser du medarbejderbladet Viden om - s_1. Når du ser dette, har du lavet din første frekvens og dermed det første element i din rapport. Indtil videre har vi beskrevet, hvor mange medarbejdere der læser Viden om, respondenternes ansættelsessted, samt hvilke dele af Viden om de læser. Som det fremgår af spørgeskemaet, kender vi også medarbejderens køn. Det vil være interessant i beskrivelsen af den typiske læser at krydse spørgsmålet omhandlende, hvorvidt medarbejderen læser Viden om, med køn. En krydstabulering viser, om der er forskelle på, i hvor høj grad hhv. kvinder og mænd læser bladet. Side 16 / Den gode rapport

17 6.1 Krydstabulering ved hjælp af opdelt frekvens I er der flere muligheder for krydstabeller. Man kan vælge, om man vil lave et kryds ud fra frekvens, indeks eller gennemsnit. Hvilken mulighed, man skal vælge, afhænger af, hvilken type variabel der er tale om, samt hvad man ønsker at vise. Øvelse 1.2 krydstabulering Når to variable krydstabuleres, skelner man mellem afhængige og uafhængige variable. Den afhængige variabel er det/de spørgsmål, der ønskes undersøgt, hvorimod den uafhængige variabel er den variabel, der opdeles på. Hvis vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem variablene Køn og Læser du bladet, skal vi først afgøre, hvilken variabel der er den uafhængige. Se på de to modeller: Køn Læser du bladet Læser du bladet Køn Hvad viser de? Hvilken model er korrekt? Kan respondentens køn påvirke, om man læser bladet? Påvirker det respondentens køn, om man læser bladet? For at lave krydstabellen; vælg Indsæt figur i værktøjslinjen og dernæst Barstak under Frekvens. Vælg herefter den variabel (afhængig variabel), der overordnet ønskes undersøgt, på listen under feltet. Tryk Ok. Vælg herefter den variabel, der skal opdeles på under Opdeling Vælg opdeling (uafhængig variabel). Vælg opdelingsvariablen i den oversigt, der kommer frem som du gjorde ved valg af den afhængige variabel. Side 17 / Den gode rapport

18 Se herefter på nedenstående tabeller: Resultaterne kan aflæses på følgende måde: Øverste figur følger den teoretiske anvisning, men den er ikke ene om at kunne aflæses. Den angiver, at 59 % af mændene har svaret Ja til, at de læser medarbejderbladet Viden om, hvoraf 41 % har svaret nej. Den nederste figur aflæses ved, at 28 % af dem, der har svaret Ja, er mænd, hvor 72 % af dem, der har svaret ja er kvinder ud af i alt 950 respondenter, som har svaret Ja. Obs: Øverste graf har benyttet Vend farveskala i sin visning. Vi ønsker ligeledes at beskrive læserens alder. Alder er en åben, intervalskaleret variabel. Vi kan derfor ikke benytte frekvensanalysen på samme måde som ved køn, da outputtet vil blive uoverskueligt med de mange udfald på aldersvariablen. I stedet har vi mulighed for at afrapportere læserens gennemsnitsalder. Infoboks Gennemsnit Gennemsnit bruges til at beskrive middelværdien af et spørgsmål. Rent teknisk er det muligt at lave et gennemsnit på alle lukkede og åbne variable, der er talfelter. Eksempel: Der bliver ofte udregnet et gennemsnit på tilfredshed, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds. Gennemsnittet vil derfor ligge mellem 1 og 5: Vær opmærksom på: Når du designer spørgeskemaet, tildeler du svarmulighederne værdier. Vær opmærksom på, at Helt enig eller Meget tilfreds får den højeste værdi. Det gør fortolkningen af gennemsnittet mere intuitivt. Side 18 / Den gode rapport

19 Øvelse Gennemsnit Da vi skal lave en beregnet variabel lige efter denne øvelse, går vi nu tilbage til den klassiske analysebygger: Under overskriften Gennemsnit i analysefanen kan du vælge at se gennemsnittet i en tabel eller i et søjlediagram. Vælg i dette tilfælde tabellen. Vælg herefter den variabel, du vil lave gennemsnitberegning over. I dette tilfælde vælg Alder en åben numerisk variabel. Følgende resultat fremkommer: Afvigelser i værdier skyldes forskellige datasæt. Hæft dig derfor ved visningen og ikke de eksakte værdier. Indsæt sideskift. I ovenstående øvelse benyttede vi variablen alder. Denne variabel vil umiddelbart være uoverskuelig at lave en frekvenstabel over, da vi ikke vil kunne overskue de mange udfald. Hvis vi er interesserede i at få et overskueligt overblik over fordelingen af respondenternes alder, kan vi benytte -funktionen beregnede variable. Side 19 / Den gode rapport

20 Infoboks Beregnede variable Beregnede variable bruges til at gruppere besvarelser på variable, vi allerede har i vores datasæt. Vi kan benytte beregnede variable til at omkode talværdier til kategorivariable. Tag fx alder. Hvis respondenten har indtastet alder med en talværdi, kan det i visse tilfælde være en fordel at kategorisere respondenternes alder, fx år, år, år osv. Det kan også være, at der er en kategorivariabel med mange kategorier, som vi ønsker at gøre mere overskuelig. Til det kan beregnede variable benyttes ved at lægge de enkelte kategorier sammen. Beregnede variable findes under Variable. Du befinder dig nu i variabeloversigten. Tryk på Beregnede variable. Dernæst Tilføj beregnet variabel. Du har nu mulighed for at vælge forskellige typer af beregnede variable. Da vi i dette tilfælde ønsker at lave en beregnet variabel på baggrund af respondentens alder, vælger vi at tilføje en Single choice beregnet variabel. Side 20 / Den gode rapport

21 Øvelse 1.4 Frekvens med beregnet variabel Vi skal nu oprette en frekvens med en beregnet variabel. Først skal vi konstruere den beregnede variabel. Tryk på Variable. Hold markøren over Beregnede variable, og tryk på Tilføj beregnet variabel. Tryk på Single choice. Den nye beregnede variabel bliver nu tilføjet din variabeloversigt (variablen c_1 ). Omdøb c_3 til Alder_n. Til højre for kan du skrive et passende variabelnavn eksempelvis Alder kategoriseret. I dette tilfælde arbejder vi med følgende kategorier som vi nu skal oprette.: 1: år 2: år 3: år 4: år 5: år 6: år 7: Ældre end 70 år I jeres egne analyser kan i opstille de kategorier der er relevante for jeres undersøgelse. Vi skal nu have defineret de enkelte kategorier i den beregnede variabel. Tryk Nyt choice og skriv under Beskrivelse år. Tryk derefter på blyanten i Valgt hvis. Et nyt vindue åbnes. I vinduet Angiv udtryk trykker du først på Survey, derefter på Questionnaires og til sidst på Questionnaire. Variabeloversigten foldes hermed ud. Find aldersvariablen Alder, og tryk på den. Under udtryk står der [questionnaire/alder]. Udtrykket henviser til, at aldersvariablen fra spørgeskemaet er valgt. Side 21 / Den gode rapport

22 For at udvælge respondenter mellem 15 og 19 år skriver vi følgende: [questionnaire/alder]>=15 and [questionnaire/alder]<20. Dette betyder, at hvis respondenten i spørgeskemat har sagt han/hun er over eller lig med 15 år men under eller lig med 19 år, så tilhører respondenten kategori 1: år. På den måde kan vi i kategorisere alle respondenterne i henhold til den kategorisering, vi har valgt. Tryk OK. Herefter trykker du Nyt choice og foretager samme kategorisering af de andre alderskategorier (eksempel år: [questionnaire/alder]>=20 and [questionnaire/alder]<=30). Efter de syv kategorier er oprettet, ser din beregnede variabel nu således ud: Tryk OK. Du kan nu gå tilbage i og tilføje en Frekvens Bar med din nye beregnede, kategoriserede aldersvariabel. Som man kan se på det nederste billede, er fordelingen nu langt mere overskuelig, end hvis frekvensanalysen var lavet med den oprindelige aldersvariabel. Du kan nu bruge denne frekvenstabel til forskellige formål, såsom vurdering af normalitet i fordelingen eller til at lave en krydstabel for at vurdere, om alder indgår i den årsagssammenhæng, du måtte have opstillet en hypotese om. Side 22 / Den gode rapport

23 6.2 Overskrifter Vi er nu næsten færdige med den første del af rapporten. De fire ønskede frekvenser er er tilføjet. Da vi ønsker, at modtageren af rapporten hurtigt skal kunne danne sig et overblik, vil vi tilføje en overskrift, der beskriver første del af rapporten. Vi indsætter overskriften Baggrundsoplysninger øverst i rapporten. Øvelse Overskrifter Tryk på T øverst på siden, og indtast overskriften Baggrundsoplysninger. Træk i de vandrette streger, der svæver over din overskrift, så overskriften kommer øverst i analysen. Du har mulighed for at redigere teksten i sidepanelet til højre sæt skriftstørrelsen til 18, og gør skriften fed. Side 23 / Den gode rapport

24 7. Den gode rapport Del 2: Læsernes tilfredshed med bladet Efter at have præsenteret den typiske læser i første del af rapporten, skal vi nu præsentere læserens tilfredshed med Viden om. I spørgeskemaet indgår en række spørgsmål, der omhandler læserens tilfredshed: 3. Hvad synes du om bladet i sin helhed? 4. Er artiklerne i bladet interessante eller uinteressante? 5. Er artiklerne i bladet relevante eller irrelevante? 6. Er der noget, du savner at læse om i Viden om? 6.1 Skriv, hvad du kunne tænke dig at læse mere om Øvelse 2.1 overskrifter For at skabe at struktur i rapporten tilføjer vi overskriften Læserens tilfredshed med Viden om, inden vi tilføjer vores grafer. Øvelsen ovenover viser, hvordan overskrifter sættes ind. Denne gang skal overskriften tilføjes nederst på siden. Vi skal nu vælge, hvilke analyser vi ønsker at vise i rapporten. Øvelse 2.2 præsentation af fordeling For at give rapportlæseren en hurtig oversigt over, hvad læserne synes om bladet, kan spørgsmål 3 benyttes. Lav en frekvensanalyse af spørgsmål 3. Bestem selv, hvilken frekvenstype der benyttes. Vær opmærksom på, at variablen har 6 svarmuligheder, hvorfor et lagkagediagram kan virke uoverskueligt. Fordelen ved at lave en hurtig illustration af fordelingen er at give læseren et overblik over helhedsindtrykket af bladet. Man kunne også lave en gennemsnitsberegning af variablen, men dette havde været mindre illustrativt. Fortolk nu resultatet: Hvad er det overordnede indtryk af bladet? Side 24 / Den gode rapport

25 Infoboks Indeks Indeks omregner gennemsnittet til et tal imellem 0 og 100. Der er fx mulighed for at lave en horisontal graf over de forskelli ge indeksværdier: Tommerfingerregler: Bruges, når talrækker skal sammenlignes, ved at konvertere tallene til at ligge mellem 0 og 100. Indeks giver mulighed for at sammenligne resultater på tværs af skalaer. Det er fx muligt at sammenligne et gennemsnit på en 5-punkts skala med et gennemsnit på en 7-punkts skala ved hjælp af indekseringen, der strækker begge skalaer fra Øvelse Indeks Vælg Indsæt figur og find bar-figuren under overskriften Indeks. Vælg i dette tilfælde s_4. Er artiklerne i bladet interessante eller uinteressante? (Husk, at indeks er en omregning af gennemsnit). Nu fremkommer følgende resultat. Jf. tommelfingerreglen benyttes indeksering til at sammenligne talrækker. I sig selv siger resultatet altså ikke meget. Derfor sammenligner vi det med spørgsmål 5. Følg samme fremgangsmåde som ovenstående. Nu får du følgende resultat. Sam menlign nu de to indeks: Synes respondenterne i højere grad, at bladet er interessant, end de synes, det er relevant? Side 25 / Den gode rapport

26 Gem nu din rapport ved at klikke på disketten i venstre øvre hjørne og navngiv den med et passende navn. Din rapport vil nu fremgå på forsiden af Præsentation. Vedkommende, der oprettede skemaet, har desværre ikke været på s kurser, inden skemaet blev oprettet. Derfor har vedkommende ikke angivet svarmuligheden ved ikke som uoplyst værdi. Det gør, at de gennemsnit, og dermed indeks, der beregnes på spørgsmål 4, bliver misvisende, da ved ikke p.t. har værdien 7, som indgår i beregningen. Man skal altså omkode Ved ikke -værdier til missing/uoplyst. Det kan også gøres med svarmuligheder som Ikke relevant eller lignende, hvor man ikke ønsker at medregne dens værdi. Øvelse Omkodning af ved ikke værdier Hvis du ønsker at udregne et gennemsnit på en given variabel, er du nødt til at fortælle systemet, at Ved ikke ikke skal have nogen værdi, da Ved ikke ikke er en del af en gradsskala. Ved ikke skal derfor omkodes til en uoplyst værdi, der ikke tæller med i gennemsnittet. Det gøres ved at: Gå ind i som du finder i venstre sidepanel på din skærm Lokalisér spørgsmålet 4. Er artiklerne i bladet interessante eller uinteressante? Tryk på ikonet med de tre prikker ud for Ved ikke Vælg Udgår i beregninger. Omkod efterfølgende samme svarkategori for spørgsmål: 3. Hvad synes du om bladet i sin helhed?, da det er vigtigt for en senere øvelse. Lav nu en deskriptiv fremstilling af de sidste variable (spørgsmål 5 til 7.1). Vælg altså grafer, der bedst præsenterer og beskriver nævnte spørgsmål i din igangværende analyse. Side 26 / Den gode rapport

27 8. Den gode rapport Del 3: Brug af filter I disse øvelser skal du bruge funktionerne Filtre og Opdeling til at undersøge forskelle mellem forskellige grupperinger af læsere. I dette eksempel skal du lave tre forskellige opgaver, men du er meget velkommen til at supplere din analyse med andre variable, som du selv finder relevante. Infoboks Filter Filter bruges, når man ønsker at kigge på en del af de samlede svar. Du kan altså sortere en del af respondenterne fra, hvis du fx kun vil se på respondenter, som gemmer bladet, respondenter i en speciel aldersgruppe eller respondenter, som arbejder i en bestemt del af landet. I næste øvelse benytter vi filter-funktionen. Side 27 / Den gode rapport

28 I den næste øvelse, vil vi filtrere en observationstabel indeholdende en masse kommentarer fra respondenterne. De skal filtreres på baggrund af deres arbejdsplads. Øvelse 3.1 Brug af filter Vælg Indsæt figur og tryk på Tabel under Observationer, hvor du vælger 13. Har du øvrige kommentarer. Bagefter skal du trykke på knappen Filter ude i højre sidepanel: I boksen vælges variablen 9. Hvor er dit primære arbejdssted?, der fremkommer en Navngiv figurfiltret Arbejdssted, og vælg variablen 9. Hvor er dit primære arbejdssted?, hvorefter der fremkommer en ny boks. Her vælges: Skal være = værdien Vest for Storebælt : Ønsker man at indsætte flere filtre, kan det gøres på to måder. Skal de to filtre funge re samtidigt, er det lettest at tilføje det nye filter i forlængelse af det eksisterende. Tryk på og tryk på de tre prikker til højre for Arbejdssted-filtret, vælg Rediger. Tryk på plusset og skift operatoren og til eller. Vælg nu 7. Gemmer du bladet?, som skal være = værdien Ja. Havde du valgt og, ville det være et filtreringskriterie for respondenten, der betød, at hver enkelte respondent skulle arbejde vest for storebælt og gemme bladet for at blive vist i observationstabellen. Ved eller er det blot ét af kriterierne, der skal opfyldes for, at respondenten inkluderes i figuren. Alternativt kan man åbne sit eksisterende filter og trykke på Avanceret, hvortil man kan se syntaksen for filterudtrykket, hvilket vil sige, at der er mulighed for at skræddersy sit filter efter ønske og behov. Side 28 / Den gode rapport

29 9. Den gode rapport Del 4: Skal Rambøll ændre udgivelsesfrekvensen? 9.1 Brug af åben variabel Rambøll ønsker at finde ud af, om vi skal ændre udgivelsesfrekvensen af Viden om. Hvilke(n) variable kan vi bruge? Kan vi bruge variable af både kvalitativt og kvantitativt format? Øvelse 4.1 blanding af kvalitativ og kvantitativ metode Vi kan bruge variablerne s_8 og s_8_a. S_8 er en lukket variabel, hvor respondenten har mulighed for svarmuligheder relate ret til respondentens bud på en udgivelsesfrekvens, mens s_8_a er en åben variabel som knytter sig til Andet -svarmuligheden i s_8. Hvad er styrken i at kombinere en åben og lukket variabel? Hvordan kan vi vise data i? Vælg Frekvensbar for s_8 og Observationslite til s_8_a: Tilpas Frekvensbaren i højre sidepanel ved at trykke på figuren, og dernæst tilføj Vis antal svar og Vis ved ikke under Tilpasning : Side 29 / Den gode rapport

30 Infoboks Tekstsvar Styrken i at bruge tekstsvar er, at det giver respondenten mulighed for selv at formulere et svar uden at skulle forholde sig til en skala eller prædefinerede kategorier. Tekstsvar kan kobles sammen med svarkategorien Andet som i øvelse 4.1. Husk, at du kan lave en valideringsregel, så respondenten tvinges til at skrive noget i det åbne tekstfelt, når respondenten sætter kryds i Andet og omvendt. Der er dog begrænsninger i forbindelse med analysen. Du kan ikke lave gennemsnitsberegninger, frekvenser m.m. Du kan dog kode dine data og på baggrund heraf lave frekvenser. Det er en væsentlig overvejelse i forbindelse med tekstsvar, at det er mere tidskrævende for respondenten end at svare på en standard svarskala. Antallet af åbne tekstfelter bør derfor nøje overvejes, så det sikres, at respondenter ikke tabes undervejs i spørgeskemaet. 10. Den gode rapport Del 5: Sammenligning Sammenligningsgrafer er brugbare, hvis du ønsker at afrapportere strukturelle og/eller historiske data i samme rapport. Eksempelvis kan du vise resultater fra én afdeling i forhold til gennemsnittet for alle afdelinger. Du kan også vise de nyeste resultater i forhold til en tilsvarende undersøgelse, der er lavet på et tidligere tidspunkt. Der er mulighed for at oprette op til to forskellige sammenligningsgrafer i hver rapport. Og du bestemmer selv, hvilke grafer der skal have hvilke(n) sammenligningsgraf(er) tilkoblet. Infoboks Sammenligningsgrafer Så snart du har påbegyndt oprettelsen af en rapport, har du mulighed for at oprette sammenligninger. Det gøres i to trin: 1. Sammenligningen oprettes via funktionen Sammenligninger 2. Den oprettede sammenligning sættes til at blive vist på de relevante grafer Du kan godt bruge flere sammenligningsgrafer. Side 30 / Den gode rapport

31 Øvelse 5.1 Sammenligning Der skal undersøges, hvorvidt tilfredsheden med bladet varierer mellem ansatte i Rambøll Øst og Vest for Storebælt (s_9). Sammenligningen skal foretages på s_3 3. Hvad synes du om bladet i sin helhed? Du kan arbejde videre i din igangværende rapport, danne en Overbliksrapport eller opstarte en Tom rapport. Indsæt en gennemsnitsbar og vælg dernæst s_3 3. Hvad synes du om bladet i sin helhed?. Sammenligningsfunktionen er baseret på filtre. S_9 Hvor er dit primære arbejdssted har tre kategorier: (1) Øst for Storebælt, (2) Vest for Storebælt og (3) Ønsker ikke at besvare. Filtrér først din figur, så den viser tilfredsheden med bladet for de ansatte Vest for Storebælt som vi arbejdede med på s Dernæst skal vi opsætte sammenligningsfunktionen. Under Sammenligning i sidepanelet til figuren du arbejder med, skal du trykke på Opret sammenligning. Navngiv den Øst for Storebælt, og vælg Øst for Storebælt i s_9 som oprettede du et filter, og Tryk Ok. Vi er nu klar til at sammenligne. Sammenligningsfunktionen vises nu i kolonne til højre for figuren. Grønne værdier er positive afvigelser, mens røde værdier er negative afvigelser. Er der ingen ændring, illustreres det med grå pil. Nu skal data bare fortolkes. Hvad betyder sammenligningen? Det kan fortolkes så ledes, at den gennemsnitlige tilfredshed med bladet, når vi sammenligner mellem ansatte med primært arbejdssted Vest for Storebælt og Øst for Storebælt, er 0,1 procentpoint højere hos ansatte Vest for Storebælt. Sammenligningsgrafer kan også benyttes på indeksering. I frekvensgrafer vil ændringen illustreres i procentpoint, hvorimod indeksering og gennemsnitsberegning er reelle tal. Side 31 / Den gode rapport

32 11. Den gode rapport Del 6: Tilpasning af rapport I denne del af rapporten skal vi arbejde med layout, herunder forkortelse af variabelnavne og tilpasning af farver. DEN GODE RAPPORT - TILPAS TEKSTEN OG VARIABLENE TIL BEHOVET Infoboks Forkortelse af variabelnavne I kan du ændre variabelnavnene på dine variable inde i rapporten. Det er en god idé ved spørgsmålsbatterier. Overskriften hedder ofte Hvor enig eller uenig er du i hvorefter underspørgsmål stilles. Når du genererer en rapport med fx en barstak over nogle underspørgsmål vil hvert af underspørgsmålenes variabelnavne indeholde overskriften, altså Hvor enig eller uenig er du i. Det ses fx her: Det kan vi forkorte. Generelt er det en god idé at have en kort og præcis variabeltekst, da det vil gøre rapporten mindre teksttung og mere overskuelig. Infoboks Sammenlægning af svarmuligheder En anden måde at overskueliggøre sin rapport på er ved at lægge variable sammen. Det gør du ved brug af en beregnet variable. Læg kategorier sammen, hvis det giver mening, eller hvis der er få besvarelser i hver kategori (og det giver mening). Det er eksempelvis muligt at lægge kategorier sammen på en enighedsskala fra 1-5, hvor 1 er Meget uenig, 2 er Uenig, 3 er Hverken/eller, 4 er Enig og 5 er Helt enig. I dette tilfælde kan kategori 1 og 2 lægges sammen til at illustrere uenige respondenter, mens kategori 4 og 5 kan lægges sammen til at illustere enige respondenter. Side 32 / Den gode rapport

33 Øvelse 6.1 ændring af variabeltekst Lav først en frekvens barstak over de tre enighedsspørgsmål: s_11_1 til s_11_3. Det gøres ved at vælge frekvens søjlestak fra værktøjslinjens Indsæt figur. Udvælg herefter de tre spørgsmål fra 10. Hvor enig eller ude til højre i sidepanelet. Følgende genereres: I sidepanelet skal du trykke på de tre prikker ud fra hver variabel og dermed ændre teksten i vinduet, der kommer frem. Du kan markere og kopiere den del af den oprindelige variabeltekst, som du skal bruge, og indsætte den i tekstboksen til den nye variabeltekst. Nu er barstakken blevet meget mere overskuelig. Hvis du vil, kan du igen tilpasse visningen så antal svar kommer med i figuren. Det gør du som anvist tidligere i sidepanelet under fanenvisning, men denne gang under Yderligere informationer og ikke Tilpasning. Side 33 / Den gode rapport

34 Øvelse 6.2 Beregnede variable Vi ønsker nu at ændre vores enighedsvariabel, så den kun antager to kategorier; enig eller uenig. Til denne øvelse skal du over i Analyse, som du finder i venstre sidepanel på din skærm. Fremgangsmåden er den samme som tidligere (side 19). Gå ind i din variabeloversigt, på tryk på Beregnede variable, vælg Tilføj beregnet variabel og derefter Single choice. Navngiv den, og tilføj et nyt choice. Lad det første choice hedde Enig, som indikerer, om man er enig eller meget enig i udsagnet tilhørende variablen. Tryk derefter på blyanten i Valgt hvis. I det vindue finder du variabel s_11_1 på samme måde som på side 19 (Survey Questionnaires Questionnaire s_11_1). Når du folder s_11_1 ud, vælger du de variabelværdier, der indikerer, at man har svaret Enig eller Meget enig. Skriv or imellem de to udtryk. Så ved, at man skal svare enten Enig eller Helt enig for at tilhøre denne kategori. Tryk OK, og lav dit choice 2 på samme måde, dog med Meget uenig og Uenig. Nu har du din nye variabel, du kan benytte. Dette er en måde at kondensere visningen på. Det kan hurtigt give overblik over, hvorvidt man har flest enige eller uenigerespondenter. Gå nu tilbage til Præsentation og indsæt en Frekvensbar til visning af din beregnede variabel. Side 34 / Den gode rapport

35 12 Den gode rapport Layout Infoboks Tilpasning af layout Når layoutet gennemtjekkes, er det en god idé at være opmærksom på følgende: Tjek, om spørgsmålsformuleringerne giver mening, eller om der skal skæres noget af (se de to foregående øvelser). Tilpas farver til din egen organisation. Overvej, om der skal indsættes hjælpetekster eventuelt korte opsummeringer efter hvert afsnit. Flytning af spørgsmål op og ned. Øvelse 6.3 Tilføjelse af hjælpetekst Vi har tidligere indsat overskrifter, og du kan ligeledes indsætte brødtekster til at hjælpe læseren på vej. Prøv at tilføje en delkonklussion vha. brødtekstfunktionen i værktøjslinjen efter spørgsmål 5. Delkonklusionen kan opsummere, hvad vi har lært af spørgsmål 3 til 5. Øvelse 6.4 layout og tema I værktøjslinjen kan du ændre layoutet for din rapport, hvilket betyder, at du kan ændre på orienteringen for visningen (se nedenstående billede), indsætte indholdsfortegnelse, forside og sidehoved og/eller -tal. [bilag 35] Øvelse 6.5 Ændring af farver Du kan let ændre farverne i diagrammet til din virksomheds farver. Vær her opmærksom på, hvad farverne signalerer. Hvad signalerer fx en grøn graf sammenlignet med en rød graf? Hvornår vil du bruge hvad? Du kan prøve at ændre farven på din beregnede variabel, der er afbilledet med en frekvensbar. Tryk på figuren, vælg fanen Visning og tryk på drop-down pilen under Farve. Vælg farveskalaen Rød til grøn og tryk afslutningsvist på Vend farveskala. En farve kan defineres i HEX-format i samme menu som ovenfor (Farve drop-down pilen), hvor du trykker på. Indsæt de HEX-farvekoder, du vil bruge enkeltvist ved at trykke på plusset til højre for den eksisterende farve (som du i øvrigt også kan ændre til fx din virksomheds farve). Side 35 / Den gode rapport

36 Øvelse 6.6 Flytning af spørgsmål Du kan vælge at flytte spørgsmålene rundt i forhold til, hvad der intuitivt giver mening. Se fx spørgsmål 6. Det er den samme kategori som spørgsmål to. Altså passer Er der noget, du savner at læse om i Viden om sammen med Hvad læser du i viden om. Du kan let flytte spørgsmål 6 op efter spørgsmål 2. Tryk på figuren, du vil flytte, og træk den ved hjælp af de to vandrette linjer øverst i figuren. Side 36 / Den gode rapport

37 13 Den gode rapport Del 7: Rapportering I denne del lærer du om rapportering. Det vil sige, at du skal kunne gemme din rap port, redigere den efter du har gemt den, publicere den, eksportere den, danne en samleanalyse og eksportere dine data Gem resultatet som en analyserapport Man kan gemme sine resultater i en rapport inde i systemet. Det gøres ved at trykke på disketten i den igangværende analyse (også ved redigeringer). Gem gemmer oveni en eksisterende version, hvorimod Gem som danner en kopi ved navngivning. Rapporter bliver opdateret i takt med, at flere respondenter gennemfører undersøgelsen. Efter rapporten er gemt, kan du stadig tilgå forskellige informationer om rapporten. Du kan ligeledes redigere i rapporten igen. Det er muligt at genåbne rapporten, eksportere til forskellige formater, opdele en rapport på baggrund af en variabel og publicere rapporten. Infoboks Deling af rapporter Når du vil publicere og/eller en rapport, er der forskellige valgmuligheder; Du kan benytte det link, der kommer frem, når du trykker Del via offentligt link. Du kan dele med personer, hvilket giver brugere i, men også personer, der endnu ikke er oprettet i systemet, adgang til en delt rapport. Infoboks Filtre på publicerede rapporter Når en rapport er publiceret, er det muligt at tilføje filtre på denne rapport. Det betyder, at man kan filtrere visningen af resultaterne, så de kun afspejler, hvad et ønsket segment af respondenter har svaret du kan med andre ord snævre visningen ind til kun at omfatte resultater for et givent segment. Det gøres ved at trykke på i værktøjslinjen inde i redigeringsvinduet af din rapport. I højre sidepanel, kan du under Rapportfilter vælge det filter, der skal være aktivt for den publicerede rapport. Side 37 / Den gode rapport

38 Infoboks Opdeling af rapport Du kan også opdele dine rapporter på baggrund af en variabel. Ved at opdele rapporten bliver der automatisk dannet rapporter svarende til det antal svarmuligheder, der er i variablen, du vælger at opdele på. Hver rapport indeholder et filter for netop det choice, som rapporten er knyttet til. Du kan fx vælge at opdele din rapport på variablen Køn. genererer derefter to rapporter, hvor respondentens køn fungerer som opdelingsvariabel. Funktionen findes ved at trykke på de tre prikker ud fra rapporten på forsiden af Præsentation. Efter variablen er valgt, er der nu to rapporter; Din oprindelige rapport er fortsat gemt. Man kan efterfølgende dele de opdelte rapporter enkeltvis. Infoboks Eksporter rapporten Der er altid mulighed for at eksportere dine resultater til PDF, Word eller Excel ved at klikke på Eksporter i dropdown-menuen fra de samme tre prikker som før. Samme eksport kan foretages inde i en rapport ved at trykke på Side 38 / Den gode rapport

39 13.2 Udarbejdelse af samleanalyser En samleanalyse er en analyse bestående af to forskellige målinger. Du kan således fx lave en årlig analyse og så samle dem alle for at følge udviklingen over tid. Når du samler analyserne, dannes variablen Survey. Variablen bruges til at dele analysen op efter den undersøgelse, den tilhører. Infoboks Samleanalyser Klik på for at komme ud til forsiden af. Tryk på ud fra organisationsnavnet, og tryk på Opret samleanalyse. Du skal nu navngive din nye samleanalyse (husk at vælge et navn, så du kan kende det fra de andre) tryk Enter. Sæt flueben ved de relevante undersøgelser og OK. I samleanalysen er Præsentationsfanen også tilgængelig, så du kan fx lave dashboards dér. Bemærk, at Præsentationsfanen først er tilgængelig, når du har valgt, hvilke målinger, der skal indgå i din samleanalyse Eksport af data til Excel, SPSS eller SAS Du kan vælge at eksportere dit datasæt til Excel eller som CSV-fil for derefter at kunne importere det i SAS, SPSS eller et andet program. På den måde kan du også gemme dit datasæt som en back-up. Du kan også benytte udtrækket til fejlsøgning eller til at foretage andre avancerede statistiske beregninger; fx regressioner eller konfidensintervaller. Øvelse 6.7 Eksport af data Vælg analysefanen. Til højre er overskriften Datasæt. Vælg Eksporter datasæt og dernæst Eksporter datasæt. Der kommer en ny dropdown-menu frem. Her kan du vælge, hvilket format du vil eksportere i. Side 39 / Den gode rapport

40 14. Hvad kan vi gøre for dig? Få endnu mere ud af Fem værdifulde tilvalg du skal kende AUTOMATISERING Lad gøre arbejdet for jer SINGLE SIGN-ON Mindre administration og endnu mere sikkerhed EGET DOMÆNE Skab større tryghed for dine respondenter og bedre branding TO-FAKTOR-LOGIN Dobbelt op på sikkerhed DISTRIBUTION VIA E-BOKS Nå lettere ud til alle borgere Side 40 / Den gode rapport

41 15. Efter i dag Som -bruger har du adgang til både support og konsulentbistand. Læs mere om mulighederne på vores hjemmeside: Under Mit finder du information om support og muligheden for at downloade brugerhåndbogen. Support Tlf.: Mandag til torsdag: 8:30-16:30 Fredag: 8:30-16:00 Side 41 / Den gode rapport

42

Øvelseshæfte. Den gode rapport

Øvelseshæfte. Den gode rapport Øvelseshæfte Den gode rapport 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Planlægning af en analyse... 2 Analyse i SurveyXact... 3 Opsætning og databehandling... 3 På opdagelse i data... 3 Analyse i SurveyXact

Læs mere

Øvelseshæfte. Den gode rapport

Øvelseshæfte. Den gode rapport Øvelseshæfte Den gode rapport 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 1 Indledende øvelse... 2 Planlægning af en analyse... 3 Analyse i SurveyXact... 4 Opsætning og databehandling...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Kom godt igang. med webanalyser.dk. Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter.

Kom godt igang. med webanalyser.dk. Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Kom godt igang med webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Forskelllige spørgsmålstyper: Signle, multipel, matrice, tekstfelt, fritekst

Forskelllige spørgsmålstyper: Signle, multipel, matrice, tekstfelt, fritekst Opret måling Opret tekstelement Opret spørgsmål: Forskelllige spørgsmålstyper: Signle, multipel, matrice, tekstfelt, fritekst Opret betingelse Distribuer spørgeskema via. link Eksporter data til Excel

Læs mere

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard Introduktion til SurveyXact Gitte Damgaard Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Log på SurveyXact og opret din egen måling... 2 2 OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA... 4 2.1

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RESPONSE INSIGHT HURTIG BRUGERMANUAL 2018 ASPEKT R&D A/S VERSION JANUAR 2018

RESPONSE INSIGHT HURTIG BRUGERMANUAL 2018 ASPEKT R&D A/S VERSION JANUAR 2018 VERSION 1.1 3. JANUAR 2018 RESPONSE INSIGHT HURTIG BRUGERMANUAL ASPEKT R&D A/S Torvebyen 2, 1, 4600 Køge, 5664 3838, aspekt@aspekt.dk 2018 ASPEKT R&D A/S Introduktion Med ResponseINSIGHT kan du skabe ny

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Rapportprocesflow i SBS

Rapportprocesflow i SBS Rapportprocesflow i SBS Vejledning til opsætning og vedligehold af rapportprocesflow i SBS Version 1.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM

VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM Velkommen til Lasso! Vi er glade for, at du har valgt vores løsning og vi glæder os til at få dig i gang. INDHOLD: Velkommen til Lasso!... 1 INDHOLD:... 1 1) LOGIN I LASSO...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af Indhold Indhold... 2 1. Introduktion... 3 2. Log ind... 3 3. MyPage... 4 4. Administrator: oprettelse af brugere... 5 5. Administrator: oprettelse af organisation... 6 6. Administrator: Opsætning af brugere

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Indhold Log ind... 2 Introduktion til redigeringssystemet... 3 Tilføj - tilføje nye artikler og emner... 4 Tilføj artikler... 5 Kalenderfunktionen... 7 Tilføj galleri...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 I GANG MED SURVEY XACT... 4 FIND RUNDT I SURVEY XACT... 4 Overskrifter inden for en måling... 5 LAV EN NY MÅLING/ ET NYT SPØRGESKEMA...

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider...

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider... PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"...11 Indstillinger for vindue...15 Mappe til billeder/multimedier...17

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Velkommen til DK Beton s kundeportal

Velkommen til DK Beton s kundeportal Velkommen til DK Beton s kundeportal DK Beton har udviklet en kundeportal, hvor du som kunde kan finde de følgesedler der har relevans for dig. Du finder portalen på følgende adresse: https://portal.dkbeton.dk/

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til FeedbackSystem.net. Lidt om systemet, s. 1 Almene begreber i systemet, s. 2 Support, s. 4

Indholdsfortegnelse. Velkommen til FeedbackSystem.net. Lidt om systemet, s. 1 Almene begreber i systemet, s. 2 Support, s. 4 Manual Indholdsfortegnelse Velkommen til FeedbackSystem.net Lidt om systemet, s. 1 Almene begreber i systemet, s. 2 Support, s. 4 Facilitator i FeedbackSystem.net Guide til evaluering af feedbackmodtagere

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere