- Overlevering af bygning 201, 202, 204 og 205B til brugerne i 4. kvartal Overlevering af bygning 205A til brugerne i 4. kvartal 2018.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Overlevering af bygning 201, 202, 204 og 205B til brugerne i 4. kvartal Overlevering af bygning 205A til brugerne i 4. kvartal 2018."

Transkript

1 6. Status for Life Science og Bio Engineering byggeri efter 4. kvartal 2015 Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål. - Nybyggeri af bygning 205B (tidligere kaldet ALD: Almen Loading Dock), som er en logistikfacilitet. - Nybyggeri af bygning 202, primært til laboratorier og fællesformål. - Nybyggeri af bygning 205A (tidligere kaldet bygning 205) til indeslutningslaboratorier. Statusrapport indledes med en generel status, der omfatter væsentlige aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. Herefter gennemgås status for hver bygning under overskrifterne: Tid Økonomi Kvalitet Risikohåndtering Kontrakter/ udbud Der er udarbejdet risikolog for hver bygning, hvor hver risiko vurderes grøn, gul eller rød i forhold til hhv. Tid, Økonomi og Kvalitet samt sandsynlighed for, at hændelsen sker. Under nedenstående status for hver bygning fremhæves alene de røde elementer, som der er særlig fokus på. Generel status Projektet følger tidsplanen som blev godkendt af bestyrelsen i juni 2015: - Overlevering af bygning 201, 202, 204 og 205B til brugerne i 4. kvartal Overlevering af bygning 205A til brugerne i 4. kvartal Ved bestyrelsesmødet den 20. november 2015 orienterede den daglige ledelse om en økonomisk risiko på op til 25 mio. kr., som følge af ekstraordinært træk på konto til uforudsete omkostninger. Denne risiko er nu afdækket og indeholdt i det samlede budget for Life-byggeriet. Reserven til uforudsete omkostninger udgør pr. 31. januar 2016 sammenlagt 80 mio. kr. Det allerede disponerede beløb udgør mio. kr., hvilket ligger 7 mio. kr. over den af bestyrelsen godkendte ramme på bestyrelsesmødet den 20. november 2015 på mio. kr. pga. den netop afholdte licitation på bygning 205B. De samlede projektomkostninger holdes inde for den afsatte budgetramme for Life Science og Bioengineering byggeriet. Kvalitet behandles løbende i relevante brugergrupper og følger projektplanen. Side 1 af 5

2 Ad Sikkerhed og Sundhed: Arbejdssikkerheden er fortsat god, men der er desværre registreret et antal mindre uheld siden sidste status til bestyrelsen, hvilket projektets sikkerhedsorganisation har fokus på at reducere. Der er pr. 31. januar 2016 registreret i alt 9 uheld i forhold til arbejdstimer svarende til en arbejdsulykkesfrekvens på 26,5, hvilket er bedre end normtallet for branchen, som er 33. Ved sidste status til bestyrelsen lå arbejdsulykkesfrekvensen på 15,4. De begrænsede byggepladsarealer giver store udfordringer i forhold til byggepladsdriften, hvilket sikkerhedsorganisationen har fokus på. Der er en tendens til stigning i antallet af ekstrakrav fra totalrådgiver. Dette håndteres på ledelsesniveau mellem DTU og totalrådgivers ledelse. Bygning 201 og bygning 204 Bygning 201 følger tidsplanen. Indvendig renovering pågår og udvendigt arbejde under opstart. Bygning 204 følger tidsplanen. Udvendig renovering afsluttet, indvendig renovering pågår. Følger projektøkonomi. Følger projektplanen. Kendte risici er afdækket og indpasset i projektforløbet. Kontrakt vedr. laboratorieinventar er eneste udestående, ca. 3 mio. kr. Bygning 205B (ALD) Hovedentreprisekontrakt er indgået rettidigt og forberedende arbejder er startet. Der er modtaget tilbud på 39,7 mio. kr. inkl. byggeplads. Dette er 25,9 mio. kr. over budgettet for den denne bygning. Årsagen til denne store overskridelse tilskrives blandt andet den ekstremt aggressive markedssituation, herunder tidsmæssige problemer med elementleverancer. Hertil kommer, at totalrådgiver har undervurderet opgavens kompleksitet og dermed budgetramme for denne bygning. Det vurderes, at projektet kan optimeres svarende til en besparelse på ca. 4 mio. kr. under udførelsen, og at projektøkonomien herefter kan indeholdes inden for den samlede budgetramme for Life- byggeriet. Side 2 af 5

3 De forventede optimeringer på ca. 4 mio. kr. vil ikke påvirke det funktionsniveau, der er aftalt med brugerne. Optimeringerne består blandt andet af, at skifferfacaden konverteres til en letfacadeløsning samt at kvaliteten af indvendige overfladebehandlinger nedgraderes. Rettidig godkendelse af besparelsesforslag således, at fremdrift af udførelsen sikres. Hele forløbet følges ekstra tæt af projektledelsen i opstartsperioden. Udførelsen af understøbning ved bygning 204 mod vest tunnel og den etapedelte tunnel. Detailkoordinering af udførelsen heraf pågår. Tilbuddene er modtaget rettidigt og opgaven er tildelt MTHøjgaard. Bygherreleverance af laboratorieinventar vil blive indkøbt under kontrakten, der er indgået i forbindelse med bygning 202 og 204 med Labflex. Bygning 202 Resultaterne af den nye byggeledelses indsats fra august 2015 til februar 2016 viser sig positivt på følgende ledelsesområder: - Opnåelse af fremdrift ift. planlagte byggeaktiviteter over perioden, således at planlagt rettidig aflevering af entrepriserne. - Implementering af ændrede forretningsgange, der har til formål at kvalitetssikre rådgivers ydelser mht. omfang, rettidigt og kvalitetsmæssigt ift. udførelsen. - Genoptagelse af LEAN-samarbejdet med entrepriserne. - Månedsvis projektrapportering med fokus på økonomi, kvalitet og tid samt planer for forebyggende indsatser, der imødegår opståede risici under udførelsen. Udbuddene på laboratorieinventar er samlet mio. kr. over budget, hvilket har presset projektets reservere. Udbuddene er nu indeholdt i det samlede budget for Life Science og Bioengeneering byggeriet. Konsekvenserne af håndtering af projektafklaringer belaster fortsat projektets økonomi, men håndteres nu i yderst tæt dialog mellem byggeledelsen og totalrådgiveren. Byggeriets tekniske kvalitet vurderes generelt som normal for branchen. Med ændring af afleveringstermin fra 3. til 4. kvartal 2016 vurderes det, at der ikke bliver behov for øget forcering af Side 3 af 5

4 udførelsen med heraf øget risiko for kvalitetsforringelse. Projektets tekniske kvalitet er udfordret, specielt i grænsefladerne mellem entrepriserne. Med byggeledelsens ændring af forretningsgangene har dette bevirket stærkt øget fokus på rettidige tekniske afklaringer, således at kvaliteten ikke forventes at blive forringet. For at minimere risiko for komplikationer ved idriftsættelse af den teknisk komplicerede bygning har projektledelsen igangsat en møderække med inddragelse af brugerne, Campus Service Drift og COWI som ekstern commissioning rådgiver. Proces pågår. Med den aggressive markedssituation påvirkes projektet dagligt af en øget ekstrakrav-kultur. Byggeledelsen er i tæt dialog med entreprenørerne og alle kendte nuværende ekstrakrav er afdækket og indeholdt i projektets økonomi. Markedsmekanismerne resulterer desuden i knaphed på kvalificeret arbejdskraft især indenfor tekniske installationer, hvilket byggeledelsen har stor fokus på. Laboratorieudstyr er over budget. Kontrahering / udførelse pågår. Kontrakt for storkøkken er under indgåelse til planlagt budget. Arbejder igangsat som planlagt. Kontrakt for landskabsprojekt er indgået til planlagt budget. Arbejder igangsat som planlagt. AV-udstyr, fast inventar til kantine samt øvrigt løst inventar, skiltning mm. Kontrahering pågår og følger planlagte budgetter. Når ovenstående kontrakter er på plads, er alle kontrakter for bygning 202 indgået. Bygning 205A Hovedtidsplanen følges og overdragelse til brugere i 4. kvartal 2018 er uændret. Procesplanlægning af samprojektering mellem specielleverancerne (procesanlæg, autoklaver, gassluser, gastætte døre og vinduer) og totalrådgiverteamet pågår. Det vurderes, at projektet kan udføres inden for budgetrammen. Den eksterne tredjepartsrådgiver, Gardiner & Theobald, fastholdes på projektet for fortsat kontrol af kalkulation. Den eksterne tredjepartsrådgiver, Vibeke Halkjær-Knudsen fra Sandia, fastholdes på projektet for fortsat kontrol af kvalitet vedr. biocontainment. Koordinering af hovedprojekt og speciel- / procesudstyr sikres ved separate tidlige udbud af udstyret dvs. inden færdiggørelse af hovedprojekt for storentrepriserne. Risiko for en ikke entydig beskrivelse af rumfunktion og bestykning. Oplæg til opdatering af rumskemaer pågår. Side 4 af 5

5 Risiko for overskridelse af budgetramme pga. aggressiv markedssituation. Udvidet økonomiopfølgning i hovedprojektfasen. Risiko for at kvaliteten af bygningens spildevand ikke vil kunne opfattes som sanitært spildevand, og derfor ikke vil kunne afledes til kommunens rensningsanlæg. Analyse og afklaring med kommunen pågår. Risiko for forsinket fremdrift som følge af en mere krævende myndighedsbehandlinger end normalt. Myndighedsmatrix er udarbejdet og opdateres løbende. Her sikres en grundig og rettidig dialog med relevante myndigheder. Ad kontrakter og udbud: Den kontraktuelle uenighed med COWI pågår, og der arbejdes på at indgå forlig. Der er modtaget tilbud på de fem specielleverancer, tilbuddene ligger inde for budget på ca. 50 mio. kr.+10 pct. Evaluering pågår. Side 5 af 5

5. Status for Life Science og Bioengineering byggeri efter 3. kvartal 2015

5. Status for Life Science og Bioengineering byggeri efter 3. kvartal 2015 5. Status for Life Science og Bioengineering byggeri efter 3. kvartal 2015 Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål. - Nybyggeri

Læs mere

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016.

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016. 8. Life Science og Bioengineering byggeri Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål - Nybyggeri af ALD (Almen Loading Dock),

Læs mere

AB18 og den almene bygherre. Rødovre den 31. januar 2019

AB18 og den almene bygherre. Rødovre den 31. januar 2019 AB18 og den almene bygherre Rødovre den 31. januar 2019 Michael Knudsen Byggeteknisk Chef Himmerland Boligforening Case Fyrkildevej Budget er 420 mio. kr. inkl. moms + 42 boliger i nybyggeri Fyrkildevej

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

Evaluering af lokale store byggeprojekter

Evaluering af lokale store byggeprojekter 02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017 Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 07.04.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001

Læs mere

1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand

1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TITEL DATO 14. juni 2019 TIL Odense Kommune - Sunde Skoler Indeklima 2019 Odense Kommune ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

DCPT. Risikorapportering. 1. kvartal 2018 REGION MIDTJYLLAND

DCPT. Risikorapportering. 1. kvartal 2018 REGION MIDTJYLLAND DCPT Risikorapportering 1. kvartal 2018 REGION MIDTJYLLAND 17. APRIL 2018 Indhold 1 Introduktion 4 Økonomi. 4 Tid 4 Kvalitet. 5 1.3.1 Udarbejdelse af risikorapporter 5 2 Risikovurdering 5 2.1.1 Økonomi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017 Risikorapport for om- og tilbygning af 2. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 19.07.2017 Version: 01 Projekt nr.: 1006814-001 MOE A/S Buddingevej 272

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af

Læs mere

Byggeri København. REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen Byggeri København, Økonomiforvaltningen

Byggeri København. REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen Byggeri København, Økonomiforvaltningen REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen, Økonomiforvaltningen BYGGERI KØBENHAVN (ByK) Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 80 medarbejdere Samlet aktiv portefølje af byggeprojekter

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt:

Bilag til dagsordenspunkt: Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag til dagsordenspunkt: Aktivitets- og investeringsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner,

Læs mere

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE VERSION AUGUST 2014 Incitamentskatalog - for praktikere Dette katalog indeholder en række incitamentsklausuler,

Læs mere

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

Niels Ole Karstoft Stig Brinck

Niels Ole Karstoft Stig Brinck BIM samarbejdsformer og Samprojektering Niels Ole Karstoft Stig Brinck 19. FEBRUAR 2018 Disp. forslag Proj.forslag Udbud Udførelsesproj. Forventet design Fastlagt design Endeligt design Produktion Arkitekt

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bilag 1. Bygherres uddybning af centrale problemstillinger i forløbet.

Bilag 1. Bygherres uddybning af centrale problemstillinger i forløbet. Bilag 1. Bygherres uddybning af centrale problemstillinger i forløbet. Nærværende bilag uddyber de centrale problemstillinger, som DTØ peger på i redegørelsen vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet

Læs mere

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT 2019 høringsudkast Udkast 2018-12-10 Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet af: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER Følgende virksomheder har

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Ny Skole Hørning. Undervisnings- og Børneudvalgsmødet 9. januar 2019

Ny Skole Hørning. Undervisnings- og Børneudvalgsmødet 9. januar 2019 Ny Skole Hørning Undervisnings- og Børneudvalgsmødet 9. januar 2019 Agenda Proces- og Finansieringsplan (udarbejdet i samarbejde med PwC og D K2 Bygherrerådgivning) Planlægning Næste skridt Proces- og

Læs mere

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP)

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) - Evaluering af etablering af psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle, 2012-2018 Ulf Hjelmar, Projektchef, VIVE Jakob Kjellberg, professor, VIVE (Ole

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev

Læs mere

Bilag 4: Evaluering af udbuds- og entrepriseformer i forhold til daginstitutioner på Budget 12 samt nye nøgletal for daginstitutioner

Bilag 4: Evaluering af udbuds- og entrepriseformer i forhold til daginstitutioner på Budget 12 samt nye nøgletal for daginstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 10-07-2013 Bilag 4: Evaluering af udbuds- og entrepriseformer i forhold til daginstitutioner på Budget 12 samt nye nøgletal

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg Redegørelse vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet

Region Midtjylland. Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg Redegørelse vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg Redegørelse vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet DTØ dokumentationsgrundlag 17. januar 2018 Indhold 1 DTØ dokumentationsgrundlag 2 1.1

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse BILAG E.1-5 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse September 2016 Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter pålægger BYGST som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

brug af ny anlægsbudgettering

brug af ny anlægsbudgettering Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering

Læs mere

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests

Læs mere

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup 2. kvartal 2017 Skrevet af Mikael Hygum Thyssen (Bygherrerådgiver) 2017-08-08 Kontrolleret af Martin Guldborg (Bygherrerådgiver) 2017-08-15 Godkendt

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: Version: 02 Projekt nr.:

Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: Version: 02 Projekt nr.: Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 10.11.2016 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 3. kvartal 2017

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 3. kvartal 2017 Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2017 Udarbejdet af: Pernille Bendsen Kontrolleret af: Nina Wellendorff Marquardsen Dato: 31.10.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Breakout Byggeri. FRI årsdag 2018

Breakout Byggeri. FRI årsdag 2018 Breakout Byggeri FRI årsdag 2018 Program Velkomst og FRI s aktiviteter og planer indenfor byggeri 2017/18 v Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, formand for FRI s Byggeriudvalg Status for ydelsesbeskrivelsen

Læs mere

Oplæg på ABkonference. den 21. februar 2018 i Industriens Hus. Nye redskaber til styring af økonomi

Oplæg på ABkonference. den 21. februar 2018 i Industriens Hus. Nye redskaber til styring af økonomi Oplæg på ABkonference den 21. februar 2018 i Industriens Hus Nye redskaber til styring af økonomi Hidtidige udfordringer: Bygherres budget kunne ikke holde pga. et ufuldstændigt og ikke færdiggjort projekt.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 23. september 2013 Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bygherre-/kundemøde - referat

Bygherre-/kundemøde - referat Bygherre-/kundemøde - referat Dato: 26.10.2017 Projekt nr.: 1007463 T: +45 2812 9715 E: rala@moe.dk Projekt: Unilab 1511 Emne: Bygherre-/kundemøde nr. 2 Mødedato: 2017.10.26 Mødested: bygning 1540, lokale

Læs mere

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent.

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent. Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af referent. 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på helhedsplanen for. Kort opridsning

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent ÅHAVEN Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for Åhaven. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på

Læs mere

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer?

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer? Oplægsholdere John Andresen Direktør Bo Jørgensen CTS-ingeniør INGENIØR NE Hvordan foregik det for 10-15 år siden Funktionsudbud Ingen krav til hvordan anlægget skulle virke. Fag entrepriser CTS entreprenør

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Højt profileret domicilbyggeri for tøjkoncern Butiksareal i stueetage. Kontor på 1. og 2. sal. Åbning af butik 11-11-11 (Julehandel!)

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl , Geodatastyrelsen mødelok. 0.7

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl , Geodatastyrelsen mødelok. 0.7 Geodatasamarbejder Den 30. oktober 2015 Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12.30-14.30, Geodatastyrelsen mødelok. 0.7 Deltagere: Søren Reeberg Nilsen,

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1

Læs mere

Region Midtjylland, Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2017

Region Midtjylland, Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2017 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 3. kvartal Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

Afgjort den 29. marts 2012

Afgjort den 29. marts 2012 Aktstykke nr. 166 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 29. marts 2012 Tidligere fortroligt aktstykke I af 21. marts 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

- Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri

- Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri - Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri Onsdag den 20. juni 2012 1 mth.dk Dagsorden Fakta om MTH s entreprise på Musikkens Hus MTH s anvendelse af TrimByg på Musikkens Hus Organisering teamsamarbejde

Læs mere

EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER

EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER For at understøtte forståelsen og implementeringen af de nye AB/ABR-bestemmelser har vi i samarbejde med byggeriets brancheorganisationer

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

3. Session Dagsorden

3. Session Dagsorden 3. Session Dagsorden 9.20 10.30 9.20-9.25 Velkomst og præsentation 9.25 9.50 Risikostyring i DNU/DNV v/ Kontorchef Anders Larsen 9.50 10.15 Risikostyring i Region Hovedstaden v/chefkonsulent Louise Larsø

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Status for byggeprojekter

Status for byggeprojekter Status for byggeer Sagsfremstilling: Investering- og Moderniseringsplan - oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægser samt store apparaturinvesteringer. For så vidt angår

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet - Campus Service UDBUDSTIDSPLAN - DTU CAMPUS LYNGBY

Danmarks Tekniske Universitet - Campus Service UDBUDSTIDSPLAN - DTU CAMPUS LYNGBY Task Name Sagsnavn sform Opgaver Start Finish 116 Aud. 116 Wed 01 02 17 Wed 31 01 18 Thu 01 02 18 Wed 16 01 19 118 119 Byg Hovedentreprise Wed 01 01 14 Wed 20 08 14 Thu 21 08 14 Thu 11 09 14 Fri 19 09

Læs mere

Sagsnr / Bilag 2 Kravspecifikation. Evaluering af puljen Forstærket indsats overfor storrygere

Sagsnr / Bilag 2 Kravspecifikation. Evaluering af puljen Forstærket indsats overfor storrygere Dato 22. august TRM@dkma.dk Sagsnr. 082193 trm@dkma.dk / 4488 9344 Bilag 2 Kravspecifikation Evaluering af puljen Forstærket indsats overfor storrygere 1 Indholdsfortegnelse 1. Ydelsesbeskrivelse... 3

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan. 5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo

REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Visualisering: Indigo 24. november 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Sundhedshuset, Halsnæs Kommune HOVEDENTREPRISE A Sags nr.: Ejendom: Ellevej 36 (Bellisvej) og Karlsgavevej 1

Sundhedshuset, Halsnæs Kommune HOVEDENTREPRISE A Sags nr.: Ejendom: Ellevej 36 (Bellisvej) og Karlsgavevej 1 REFERAT Sendt pr.: mail Dato: 25.09.2018 Sag nr.: 37111 Emne: Notat Rev. 00 Init: MK Byggemøde 04 Projekt: Sundhedshuset, Halsnæs Kommune HOVEDENTREISE A Sags nr.: 33031 Ejendom: Ellevej 36 (Bellisvej)

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Netværkskonferencen SDCO

Netværkskonferencen SDCO Netværkskonferencen SDCO Ved projektleder Lars Loft Reuter Tilblivelse af byggesagen - Aftale proces Visionspapir godkendt i Regionsrådet den 22. august 2016 Drejebog godkendes i Regionsrådet den 28. august

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere