Retningslinjer for planlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for planlægningen"

Transkript

1 Retningslinjer fr planlægningen Byrådets mål Det er Byrådets mål at imødegå klimafrandringer g reducere den glbale pvarmning. Kmmunen skal derfr være uafhængig af fssile brændsler i 2050, hvrfr Varde Kmmunes samlede energifrbrug g CO 2 -udledning skal nedbringes g energifrsyningen mstilles. Byrådet vil arbejde fr at mstille kmmunen til en bæredygtige fremtid g udbrede kendskabet til energi- g miljøfrbedrende initiativer. Omstillingen til mere bæredygtige energifrmer skal ske med åbenhed g i et samarbejde med de berørte, herunder lkalsamfund, virksmheder g brgere. Det betyder: at Varde Kmmune henser til muligheder fr energiptimeringer i den løbende drift g i frbindelse med renveringer, mbygninger g nybygninger. at der i det mfang det er muligt etableres CO 2 -neutrale energianlæg, sm slenergianlæg, bigasanlæg g vindmøller i tilknytning til kllektive energifrsyningsanlæg. at den eksisterende energiinfrastruktur g teknlgi udvikles g udbygges i samspil med mstilling til vedvarende energi. fkus på at understøtte brgernes g virksmhedernes mstilling til bæredygtige pvarmnings- g energifrmer, hvilket vil betyde udfasning af frsyning, der er baseret på fssile brændsler, herunder liefyr. Byrådet vil arbejde fr, at luftledninger, i videst muligt mfang, kabellægges i g nær bebyggede mråder. Nye luftledninger søges placeret parallelt med eksisterende g kmmende infrastrukturanlæg. OMSTILLING TIL ET BÆREDYGTIGT ENERGISYSTEM 14.1 Udbygning g mstilling af energifrsyningen skal ske på et bæredygtigt grundlag Ved renvering af kmmunale bygninger skal der benyttes energirigtige g miljøvenlige metder g materialer Brgere g virksmheder skal tilskyndes til at benytte miljøvenlig energifrsyning g til at mindske resursefrbruget, blandt andet via øget genanvendelse Lkalplaner skal indehlde bestemmelser, der giver mulighed fr, at nye bliger indrettes miljøvenligt med lavt energifrbrug, g at den energi, der anvendes, så vidt muligt er CO2-neutral Kmmunen skal tage miljø-, resurse- g energimæssige hensyn i frbindelse med indkøb, vedligehldelse g byggeri. GENERELT 14.6 Alle energiprducerende anlæg g tilhørende knstruktiner skal tilpasses eksisterende bebyggelse, terræn, landskab mv., med henblik på at sikre, at løsningen tilpasses de landskabelige g kulturmiljømæssige interesser i mrådet Stre energiprducerende anlæg skal søges placeret i tilknytning til den verrdnede energiinfrastruktur. VINDMØLLER Der må kun pstilles nye vindmøller g fretages udskiftning af eksisterende vindmøller indenfr udlagte vindmøllemråder. Vindmøllemrådernes endelige afgrænsning, g det maksimale antal møller, g størrelsen på disse, indenfr hvert vindmøllemråde fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af mråderne. I frbindelse med ansøgning m pstilling af vindmøller uden fr de udpegede vindmøllemråder vil der efter en knkret vurdering, i særlige tilfælde, kunne udarbejdes plangrundlag fr pstilling af møller. Frudsætning fr udlægning af nye vindmøllemråder vil blandt andet være, at der kan etableres mindst 12 MW vindmøller inden fr mrådet, at vindmøllemrådet ligger uden fr de i kmmuneplanen udpegede ådale g kystlandskaber, værdifulde gelgiske mråder, kulturmiljøer g kirkemgivelser. Vindmøllemråder, mråder til fælles bigasanlæg g mråder til større slcelleparker fastlægges af Varde Kmmune. Områderne er vist i kmmuneplanens krtdel. Elledninger, naturgas- g lietransmissinsledninger fastlægges af anden myndighed. Områderne er vist i kmmuneplanens krtdel. 61

2 Retningslinjer fr planlægningen STORE SOLCELEANLÆG Stre slenergianlæg kan med frdel placeres på tagarealer, arealer med særlige drikkevandsinteresser, grundvandsbeskyttelse, hvis ikke det tilsidesætter beskyttelseshensyn. Anlægget kan ligeledes planlægges, så det bidrager til mere natur g etableres i vådmråder, hvis mrådet kan reetableres til natur- eller landbrugsfrmål efter endt drift Større slcelleanlæg på landjrden skal sm udgangspunkt placeres i planudpegninger fr slcelleparker. Derudver skal det sikres, at der tages hensyn til lufttrafik g indflyvningsruter fr lufthavne/flyvepladser, så der ikke kan ske blænding af lufttrafikken. BIOGAS VARMEFORSYNING Bigasanlæg skal, sm hvedregel, placeres inden fr de udpegede interessemråder. Der må inden fr en afstand af 500 m fra større bigasanlæg g større kmpsteringsanlæg ikke udlægges arealer til frureningsfølsm anvendelse Varmeplanlægningen skal have fkus på: - reduktin af miljøbelastningen - knvertering af naturgasfrsynede mråder - udfasning af lie- g naturgasfyr - implementering af pvarmning med brændselsfrie teknlgier Der kan udlægges arealer til slfangere g CO 2 -neutrale energianlæg i tilknytning til varmeværker. NATURGAS Der skal reserveres 200 meter brede arealer til fremføring af planlagte transmissinsledninger fr naturgas g 100 meter brede arealer til fremføring af planlagte frdelingsledninger fr naturgas. TRANSMISSIONSLEDNINGER Der reserveres 200 meter brede arealer til fremføring af planlagte højspændingsfrbindelser med en spænding på 400 kv g 150 kv, sm angivet i kmmuneplanens krtdel Reservatinsbælter til højspændingsledninger, jrdkabler mv. skal respekteres. ØVRIGE ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG Øvrige energiprducerende anlæg herunder husstandsmøller - kan pstilles ved fritliggende ejendmme i landzne i umiddelbar tilknytning til ejendmmens bygninger, hvis det ud fra en knkret vurdering findes freneligt med det åbne lands interesser. 62

3 TILKENDEGIVELSER OMSTILLING TIL ET BÆREDYGTIGT ENERGISY- STEM Varde Kmmune vil fremme mstilling til et mere fleksibelt energisystem med et lavere energifrbrug, mere vedvarende energi samt et ptimalt samspil mellem energibehv g energifrsyning. I det vedvarende energisystem, vil de primære energikilder være vind, sl g bigas. Jf. Byrådets målsætning m at Varde Kmmune skal være uafhængig af fssile brændsler i 2050, kræver det, at der skal prduceres mere vedvarende elektricitet. Det er ambitinen, at der i 2050 skal prduceres 0,46 TWh el fra vindmøller g 0,18 0,75 TWh el fra slceller. Skal denne mængde energi dækkes af nutidens teknlgi, svarer det i alt til 46 vindmøller af 3 MW g Ha slceller i Varde Kmmune. Ansøgninger fr pstilling af vindmøller g slcelleparker indkaldes ved ansøgningsrunder. Udver at Varde Kmmune skal arbejde fr at prducere vedvarende energi, skal det gså sikres, at den eksisterende energiinfrastruktur pdateres i samspil dermed. Det skal sikres gennem tæt dialg med g på tværs af relevante aktører. Målet m at blive fssilfri kræver, at der inkluderes teknlgier, sm kan lagre eller msætte den energi der prduceres, både på kllektivt g individuelt niveau. Det kan f.eks. være teknlgier sm varmepumper, elkedler, pwer-t-x, elladere etc. GENERELT Jævnfør retningslinje 14.6 skal alle energiprducerende anlæg g tilhørende knstruktiner tilpasses eksisterende bebyggelse, terræn, landskab mv. med henblik på at sikre en æstetisk løsning, sm varetager de landskabelige g kulturmiljømæssige interesser i mrådet. Der vil være fkus på farvevalg, knstruktin, refleksin g lignende. Inden fr mråder udpeget sm kyst- eller dallandskaber eller bevaringsværdige kulturmiljøer vil Varde Kmmune være meget tilbagehldende med at meddele landznetilladelse til energiprducerende anlæg, der er synlige i landskabet. Hvis det vurderes, at anlægget kan tillades, vil der blive stillet vilkår til psætningen. Vilkår kan blandt andet mhandle placering g udseende, g vil ber på en knkret vurdering i det enkelte tilfælde. Inden fr øvrige mråder kan der ligeledes stilles vilkår til udseende g placering, hvis der findes væsentlige årsager til det. Etablering af stre energiprducerende anlæg frudsætter udarbejdelse af plangrundlag i frm af minimum lkalplan, miljøscreening g VVMscreening. VINDMØLLER Opstilling af vindmøller skal ske på baggrund af en lkalplan g kan, sm udgangspunkt, kun ske indenfr eller i frlængelse af de udpegede vindmøllemråder g under frudsætning af, at en række nærmere angivne krav kan pfyldes. Udstrækningen g rummeligheden af de eksisterende vindmøllemråder A,B,E g F kan øges ved pkøb af tilstødende bebelse. Ansøgninger m igangsætning af planlægning fr vindmølleprjekter uden fr udlagte vindmøllemråder g fr prjekter i udlagte m- råder, der frudsætter udarbejdelse af ny lkalplan, herunder ved udvidelse af mrådernes fysiske udstrækning skal inkludere dkumentatin fr, at der kan psættes mindst 12 MW, g at 95 % af husejerne inden fr en afstand af 6 x møllens højde fra kmmende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter prjektet. Der skal desuden redegøres fr nedtagning af eksisterende gamle møller inden fr nærznen (4,5 km), g fr prjektets bidrag til at nedbringe det samlede antal vindmøller i kmmunen. 63

4 Udpegning af nye vindmøllemråder kan kun ske efter frnyet samlet planlægning g under hensyn til landskabelige frhld, de mkringbende g frsvarets interesser. Udskiftning af hveddele eller genpførelse af vindmøller er at sidestille med pførelse af nye vindmøller. Husstandsmøller skal ikke placeres inden fr de udlagte vindmøllemråder g medfører ikke samme krav m lkal pbakning. Ved planlægning fr nye vindmøller med en ttalhøjde på ver 25 m skal der gennemføres en miljøknsekvensrapprt fr det knkrete prjekt (tidligere VVM) g miljøvurdering af plangrundlaget samt udarbejdes en lkalplan g evt. et kmmuneplantillæg. Alle vindmøller inden fr et enkelt mråde skal have samme udseende, knstruktin g størrelse, dg kan mindre frskelle i højden accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at dette er uden væsentlig betydning. Alle nye vindmøller, inklusive husstandsmøller, skal sm udgangspunkt have rørtårn g tre vinger samt en mløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal sm udgangspunkt desuden være lys grå med et maksimalt glanstal på 30 fr alle dele af vindmøllen. Brtset fra et mindre firmalg på nacellen, må vindmøllerne ikke bære reklamer. Vilkår vil blive stillet efter en knkret vurdering. I frbindelse med planlægningen (miljøknsekvensrapprt) fr et knkret vindmølleprjekt vil Varde Kmmune stille krav m dkumentatin fr: At afstanden til nærmeste nab ikke er mindre end 500 m, eller 4 x vindmøllens ttalhøjde, hvis vindmøllens ttalhøjde verskrider 125 m. At møller er minimum 3,3 MW. At der er en sikkerhedsmargin på 2 db(a) i støjberegningerne. At nabbebelser ikke udsættes fr skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer m året, beregnet sm reel skyggetid. At prjektet ikke medfører væsentlig påvirkning af naturen. At det udlagte vindmøllemråde udnyttes med det mest hensigtsmæssige alternativ, sm pfylder det fastsatte effektmål g samtidig reducerer miljøpåvirkningerne, herunder refleksiner g visuelle frstyrrelser, fr naberne mest muligt. Et prjektfrslag fr pstilling af vindmøller skal derfr indehlde en beliggenhedsplan, der sikrer mrådets udnyttelse g i øvrigt er i verensstemmelse med de mrådespecifikke retningslinjer, der fremgår af kmmuneplanen. At der tages hensyn til højdebegrænsninger g indflyvningszner mkring flyvepladser g lufthavne. At vindmøller med en ttalhøjde på 100 m eller derver frelægges Trafik-, Bygge- g Bligstyrelsen til gdkendelse inden pførelse. Alle vindmøller ver 100 m skal sm hvedregel afmærkes med lavintensivt fast rødt lys. At vindmøller, sm pstilles i lavbundsmråder, ikke frhindrer eventuelle kmmende naturgenpretningsprjekter. At visualiseringer, der udarbejdes til brug fr vurdering af den landskabelige påvirkning, skal vise udsigten fra: mråder g steder i landskabet, hvr mange mennesker færdes, samlede bebyggelser, transprtkrridrer, nærmeste naber g eventuelt samspil med andre møller. I nye tilladelser (miljøknsekvensrapprt-, landzne g byggetilladelser) til knkrete vindmølleprjekter vil Varde Kmmune stille krav m: At de gældende støjgrænser verhldes At der senest 6 måneder efter ibrugtagelse af møller ver 25 m dkumenteres, at Miljøministeriets støjgrænser verhldes Det skal sikres, at vindmøller, sm har været ude af drift i mere end 1 år, eller sm udgår af varig drift, fjernes uden udgift fr Varde Kmmune. 64

5 VARMEFORSYNING Planlægningen af Varde Kmmunes varmefrsyning skal generelt have fkus på en reduktin af miljøbelastningen fra de pågældende individuelle pvarmningsfrmer eller kllektive varmeanlæg. Dette pnås bl.a. med fkus på udfasning af lie- g naturgasfyr, udlægning af arealer til CO 2 -neutral energiprduktin g planlægning efter prjekter fr knvertering af naturgasfrsynede lkalmråder i kmmunen. I varmeplanlægningen skal der frtsat være fkus på at fremme samfunds- g frbrugerøknmiske prjekter samt at prethlde høj frsyningssikkerhed i de kllektivt frsynede byer i kmmunen. SOLENERGIANLÆG GENERELT Slenergianlæg mfatter slceller, slfangere g lignende anlæg, der benytter slenergi til prduktin af varme, elektricitet mv. Grundet en str teknlgisk udvikling på mrådet, er der ikke angivet en maksimal højde fr slenergianlæg. Ved en ansøgning m slenergianlæg kræves derfr en freløbig visualisering af anlægget, sm grundlag fr at udarbejde en freløbig knkret vurdering af anlæggets indvirkning på landskabelige værdier g naber. I frbindelse med udarbejdelse af evt. plangrundlag g tilhørende miljøscreening g VVM-screening kan der blive stillet krav m en egentlig visualisering af prjektet. Etablering af energiprducerende anlæg, såsm slpaneler, kan have væsentlig indvirkning på plevelsen af de landskabelige værdier. Det er derfr vigtigt, at placeringen g udfrmningen er frenelig med de landskabelige interesser, g at landskabstræk vil bestå i mrådet. Slenergianlæg skal afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider. Gerne af eksisterende beplantning g af hjemmehørende arter. Det er frdelagtigt, hvis det afskærmende beplantningsbælte minimum er 5 meter bredt, så det kan fungere sm spredningskrridr fr dyr g planter. Ligeledes vil det være en frdel, hvis anlægget placeres i mråder, der ligger i små lukkede landskaber. Slenergianlæg vil have en begrænset levetid, g det frudsættes, at arealerne til pstilling af slenergianlæg kan reetableres til natur- eller landbrugsfrmål efter endt drift. Derfr skal arealer udlagt til slenergianlæg fasthldes i landzne g skal ud fra en knkret vurdering være freneligt med det åbne lands interesser. Sm udgangspunkt må der ikke være enkeltstående bebelsesejendmme, sm mkranses af større slenergiprducerende anlæg. Det skal sikres, at slenergianlæg, sm har været ude af drift i mere end 1 år, eller sm udgår af varig drift, fjernes uden udgift fr Varde Kmmune. STORE SOLCELLEANLÆG Stre slcelleanlæg defineres sm anlæg, der har en størrelse g placering, der udløser lkalplanpligt. Dertil kmmer, at planudpegningerne fr stre slcelleanlæg, ikke har til hensigt at frhindre den grønne mstilling i de mindre byer, fr eksempel ved etablering af mindre kllektive selskaber. Stre slcelleanlæg skal søges placeret i tilknytning til elnettet med henblik på at sikre, at den prducerede energi kan afsættes g erstatte andre energikilder. Det pririteres, at slcelleanlæg placeres på marginaljrder, sm er arealer, der er uanvendelige til agerbrug eller mråder, sm ikke er rentable at dyrke. Etablering af stre slcelleanlæg kan have multifunktinelle frmål. Muligheden herfr varierer alt afhængig af lkalitet. Eksempler på placering af slcelleparker med multifunktinelle frmål kan være mråder; hvr man ønsker at undgå sprøjtemidler i frhld til grundvandsinteresser; mråder med lav dyrkningsevne eller vådmråder, hvr det er hensigtsmæssigt at tilbagehlde næringsstffer i frhld til vandmiljøet. Slenergianlæg kan gså bidrage psitivt til naturmråder, fr eksempel gennem en ekstensiv drift med eller uden dyrehld g ved beplantning med hjemmehørende arter. Ydereliger er større tagverflader en hensigtsmæssig placering fr slpaneler, da det vil minimere arealfrbruget hertil. STØRRE SOLCELLEANLÆG PÅ LANDJORD Der er udpeget mråder til større slcelleanlæg. Det er en str gegrafisk psitiv udpegning på ca ha, hvr der kan fretages en knkret planlægning i frm af udlæg af rammemråde g lkalplanlægning på baggrund af en knkret ansøgning. Udpegningen er således en freløbig hensigtserklæring m, at mrådet 65

6 sandsynligvis kan benyttes til slcelleanlæg, med mindre lkale frhld eller anden lvgivning taler imd. Da der kun skal det er målsætningen at der kan planlægges fr Ha slcelleanlæg, betyder det, at under 2 mkring 15 % af mråderne vil blive udnyttet. Med psitivudpegningen tilkendegives det på samme tid, at man ikke kan frvente, at byrådet vil imødekmme ansøgninger m anlæg, der ligger uden fr udpegningen. Psitivudpegningen er således en udpegning, der med en grv pensel angiver, hvr byrådet vil være villig til at se nærmere på en knkret ansøgning. I frbindelse med en kmmende ansøgningsrunde vil byrådet skulle tage knkret stilling til både mfang g den knkrete placering af kmmende slcelleanlæg i Varde Kmmune. Ved placering af større slenergianlæg kræves det, at 95% af det samlede areal ligger indenfr mråder til større slcelleanlæg. Det sikrer, at man i den fremadrettet administratin kan tage hensyn til de lkale frhld. BIOGASANLÆG Områder udpeget til fælles bigasanlæg er mråder, hvr der findes få beskyttelseshensyn i frhld til landskab, natur, miljø g grundvand. Desuden skal anlæggene placeres i mråder, hvr der findes mange stre husdyrbrug g i tilknytning til det verrdnede vejnet. Placering af bigasanlæg, tæt på husdyrbrugene g det verrdnede vejnet, skal sikre, at transprtbehvet minimeres. Bigasanlæg skal søges placeret i tilknytning til naturgasnettet eller fjernvarmenettet med henblik på at sikre, at den prducerede energi kan afsættes g erstatte andre energikilder. Bigasanlæg til behandling af husdyrgødning skal søges placeret i landbrugsmråder med stre dyrehld g gd infrastruktur, så transprtafstanden fr bimassen til anlæggene begrænses mest muligt. Med henblik på at undgå fremtidige gener fra større bigasanlæg eller kmpsteringsanlæg, må der ikke efterfølgende udlægges arealer til frureningsfølsm anvendelse inden fr en afstand af 500 meter. NATURGAS Naturgasanlæg skal så vidt muligt placeres uden fr skvmråder g arealer, der er mfattet af naturbeskyttelseslvens 3, internatinale naturbeskyttelsesmråder g naturmråder. Ligeledes skal placeringen tage højde fr de landskabelige hensyn, g skal i videst muligt mfang søges placeret uden fr dal- g kystlandskab. Naturgas føres gennem ledninger fra Nrdsøen til frarbejdning på naturgasbehandlingsanlægget ved Nybr nrdvest fr Varde. Den behandlede naturgas sendes herfra til frbrugerne via det vidtfrgrenede transmissins-, frdelingsg distributinsnet. TRANSMISSIONSLEDNINGER Af hensyn til brgerne vil Byrådet arbejde fr, at luftledninger kabellægges. Derfr er udgangspunktet fremadrettet at 60 KV luftledninger kabellægges, at nye 400 KV-ledninger kabellægges i de bynære mråder g at nye 400 KV-ledninger søges placeret parallelt med eksisterende g kmmende infrastrukturanlæg. Reservatiner til fremføring af transmissinsledninger i frm af jrdkabler mv. er vist sm funktinslinjer i kmmuneplanens krtdel. Når ledningsføringen til planlagte højspændingsfrbindelser, jrdkabler mv. er endeligt fastlagt, phæves arealreservatinerne g erstattes med deklaratiner, der fastlægger sikkerhedszner efter gældende bestemmelser. På arealer, der er mfattet af disse arealreservatiner, må der ikke udlægges areal til byfrmål eller gives tilladelse til pførelse af bliger, institutiner, erhverv eller iværksættes andre tiltag, sm kan hindre etableringen af højspændingsfrbindelser, jrdkabler mv. 66

7 Højspændingsanlæg skal i videst muligt mfang placeres uden fr skvmråder g arealer, der er mfattet af naturbeskyttelseslvens 3, internatinale naturbeskyttelsesmråder g naturmråder. Hvr nye højspændingsanlæg skal krydse vandløb, skal masterne placeres med størst mulig afstand til vandløbet g så vidt muligt uden fr selve ådalen. Kyst- g dallandskaber samt vergangslandskaber skal så vidt muligt frihldes fr unødigt byggeri g anlæg. På denne måde sikres det, at højspændingsmasterne ødelægger så få vigtige natur- g landskabsmråder sm muligt, samtidig med, at der sikres en effektiv fremføring af strøm til brgerne. Nye højspændingsanlæg bør placeres i størst mulig afstand fra bebelsesejendmme, g der bør etableres g vedligehldes en afskærmende beplantning mkring nye g eksisterende transfrmerstatiner. Ved detailprjekteringen af anlæggenes endelige frløb skal der i videst muligt mfang tages hensyn til de landskabelige, naturmæssige g kulturhistriske interesser. ØVRIGE ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG Øvrige energiprducerende anlæg mfatter: Husstandsmøller, sm er møller med en ttalhøjde på 25 meter eller derunder. Vindturbiner, sm er en frm fr husstandsmølle, der fx kan være vertikalakslet. Mini møller eller mikrmøller, der nrmalt frstås sm enkeltplacerede møller med et rtrareal på 1 5 m2. Fremtidige nyudviklede energiprdu- cerende anlæg, sm ikke er mfattet af venstående punkter, g sm Varde Kmmune endnu ikke er bekendt med, vil blive vurderet i det knkrete g enkelte tilfælde. Disse anlæg vil ligeledes være mfattet af kmmuneplanens retningslinjer fr planlægning. Ttalhøjden måles fra terræn uanset m møllen/ anlægget pstilles på en anden bygning. Ved ansøgning m psætning af et eller flere energiprducerende anlæg, eller ansøgning m psætning af energiprducerende anlæg, hvr der findes eksisterende energiprducerende anlæg, vil der blive fretaget en knkret vurdering af den samlede påvirkning af landskab mv. Der kan gives landznetilladelse til pstilling af husstandsmøller mv. med en maksimal ttalhøjde på 25 m i umiddelbar tilknytning til fritliggende ejendmmes bygninger, hvis det ud fra en knkret vurdering findes freneligt med det åbne lands interesser. Husstandsmøller må ikke pstilles inden fr internatinale naturbeskyttelsesmråder. Se i øvrigt tema 19, sm beskriver de landskabelige beskyttelsesinteresser. Aktiviteter i periden Strategisk energiplanlægning i samarbejde med Esbjerg g Fanø Kmmune. Revisin af Varmefrsyningsplan. Iværksættelse af initiativer fr udfasning af liefyr. I samarbejde med kmmunens lkale erhvervsvirksmheder iværksættes blandt andet initiativer sm kampagner, plæg g vejledning i frbindelse med indsatsen fr at udfase liefyr til bligpvarmning, især i kmmunens landmråder. Udfasning af naturgasfyr. Knvertering af naturgasfrsynede mråder. Krtlægning af kmmunens energibalance. Samarbejde på tværs af relevante aktører. Sparring med relevante elnetselskaber m udvikling af det samlede elnet. Ansøgninger fr pstilling af vindmøller g slcelleparker indkaldes ved ansøgningsrunder. 67

8 68

9 69

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den Ecpartner ApS Egå Havvej 21 8250 Egå Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Att. Erling Olesen Frnyet VVM-tilladelse pstilling af 3 vindmøller i Trrild Odder Kmmune meddeler hermed frnyet VVM-tilladelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Containerterminal med håndtering af farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Containerterminal med håndtering af farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Cntainerterminal med håndtering af farligt gds på Østhavnen, Aarhus Havn Grundlag g frudsætninger Miljøstyrelsen har i december 2014 udstedt kmmuneplantillæg fr cntainerterminal med håndtering af farligt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen_ Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen_ Kommunalbestyrelsens mødesal Referat Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Kmmunalbestyrelsens mødesal Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Brian Hlm, Karsten Skawb-Jensen, Pernille Høxbr g Mette Bang Larsen havde meldt frfald. I stedet

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 633 for Skarø

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 633 for Skarø Endelig vedtagelse af kmmuneplantillæg 2017.08 g lkalplan 633 fr Skarø 18/4965 Beslutningstema Beslutning m nyt plangrundlag fr Skarø. Indstilling Direktinen indstiller til Byrådet, at: kmmuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleworkshop Middelfart Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen

Vindmølleworkshop Middelfart Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen Vindmøllewrkshp Middelfart 2013 Kntrchef Niels Bjørkbm, Naturstyrelsen Arbejdsgruppe m fremtidens vindmølleplanlægning på land Vi har de rigtige redskaber. Ikke behv fr lvændringer. Behv fr justeringer

Læs mere

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19 Herredsvejs frlægning, endelig vedt. af plangrundlaget Bilag 3 Aarhus, den 07. marts 2012 Frslag til ændringer i Kmmuneplantillæg nr. 19 Ændringer i frhld til det fremlagte frslag til Kmmuneplantillæg

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Hegnsloven Infografik

Hegnsloven Infografik Hegnslven Infgrafik Undgå knflikter med din nab. Sådan fungerer hegnslven: Intr De fleste fretrækker et gdt nabskab - en hyggelig snak ver hækken søndag eftermiddag g fælles løsninger på hverdagens prblemer.

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Strategiplan 2019 for Bæredygtighed og Udvikling

Strategiplan 2019 for Bæredygtighed og Udvikling Strategiplan 2019 fr Bæredygtighed g Udvikling 1. Indledning Nærværende strategiplan 2019 fr Bæredygtighed g Udvikling angiver de nye fkusmråder sm der vil blive arbejdet med i divisinen fra 2019 samt

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Sanktioner - hvordan er processen op til og under en sanktion?

Sanktioner - hvordan er processen op til og under en sanktion? Erfa-møde den 3. maj 2019 fr jurister g advkater, der beskæftiger sig med lv m scialtilsyn Sanktiner - hvrdan er prcessen p til g under en sanktin? Sanktiner er et vigtigt emne i dag - hvrfr? Scialtilsyn

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi Mindre men bedre plads

Areal, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi Mindre men bedre plads Areal, Ejendms- g Anvendelsesstrategi 2017-2020 Mindre men bedre plads Udarbejdet af: Fagcenter Teknik, Miljø g Drift April 2017 Tiltrådt af byrådet den. xx/xx 2017 1 Frrd/histrik Srø Byråd vedtg i 2010

Læs mere

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045 Bilag 3 Side 1 af 5 Frslag til besvarelse af bemærkninger g indsigelser, Lkalplan 1045 TEKNIK OG MILJØ Center fr Byudvikling g Mbilitet Aarhus Kmmune Frslag til lkalplan 1045 g frslag til kmmuneplantillæg

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune.

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune. Hurtig-byggesagsbehandling af ukmplicerede byggesagstyper i Kalundbrg kmmune. 1. Hvad er byggeri af begrænset kmpleksitet, der ikke skal teknisk byggesagsbehandles g hvad er fuldt plyst i denne sammenhæng?

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk

ENERGIBYEN. Vedvarende vilje til vedvarende energi. www.energibyenskive.dk - Et bud på en energivenlig kmmune ENERGIBYEN T RY K S A G N R. 541-618 ENERGIBYEN ENERGIBY Krav til Energiby s. 4-5 Skive Kmmune - fficiel energiby Mål g visiner s. 6-7 Resultater til dat s. 8-9 Energibyen

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Screening for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening) Projekt for naturgenopretningen af Aarhus å ved Hørning

Screening for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening) Projekt for naturgenopretningen af Aarhus å ved Hørning Screening fr miljøvurdering af knkrete prjekter (VVM-screening) i henhld til 21, stk. 1 & 2 g bilag 6 i lvbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 m miljøvurdering af planer g prgrammer g knkrete prjekter

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Forbindelser og fællesskaber Landdistriktspolitik

Forbindelser og fællesskaber Landdistriktspolitik Frbindelser g fællesskaber Landdistriktsplitik Frrd Frbindelser g fællesskaber, sådan lyder verskriften på vres landdistriktsplitik i Haderslev Kmmune. Fr Landdistriktsudvalget er det vigtigt, at landdistrikterne

Læs mere

VEKSØ BORGERLAUG Arbejdsprogram og fokusområder. Baggrund. 2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø

VEKSØ BORGERLAUG Arbejdsprogram og fokusområder. Baggrund. 2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø VEKSØ BORGERLAUG Arbejdsprgram g fkusmråder 2019-2021 Baggrund Frmålet med Arbejdsprgram g fkusmråder fr 2019-2021 er at fungere sm ledetråd fr Brgerlaugets arbejde i periden. Dkumentet er struktureret

Læs mere

Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård

Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård Bilag til sagen Redegørelse vedr. høringssvar m vindmølleplaner ved Trnbygård Offentlig høring 24. februar til 26. april 2011 m frslag til lkalplan 048 g kmmuneplantillæg 002 Teknik & Miljø 20. september

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4).

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4). Peder Jørgensen Gammelskvvej 3 6400 Sønderbrg Landznetilladelse til at pføre et udhus på 53 m² sm erstatning fr et ældre udhus på 36 m² på ejendmmen matr.nr. 36 Bjskv, Ullerup, der ligger på Gammelskvvej

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

VVM-screen i ngsskema

VVM-screen i ngsskema Gribskv Kmmune VVM-screen i ngsskema Prjekt Ldret jrdvarme, Srtebakken 4, 3220 Tisvildeleje Generelle plysninger m prjektet Prjekt beskrivelse - jfanmeldelsen 2 vertikale bringer a 180 meter, med hver

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås.

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås. Plitik Dkumentnavn Plitik fr ansvarlig investering 16. ktber 2018 Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik. Plitikken revideres løbende g ved

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering:

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Der er fkus på: Udvikling i g niveauet fr ledigheden skal være mere psitiv end i resten af landsdel Vestjylland. Udviklingen i g niveauet fr langtidsledigheden

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET

UDVALGSSTRATEGI KFB-UDVALGET UDVALGSSTRATEGI 2019-22 KFB-UDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsfrmand Martin Lhse Udvalget arbejder fr at Kultur- g Fritidsliv, Turisme g Bsætning bliver styrket, g at vi gennem fællesskaber g dannelse kan

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering:

Handleplan. Målstyringsaftale: A-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kerneopgaverne. Mål og resultatkrav. Evaluering: Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Der er fkus på: Udvikling i g niveauet fr ledigheden skal være mere psitiv end i resten af landsdel Vestjylland. Udviklingen i g niveauet fr langtidsledigheden

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi 21. februar 2017 DAKI PRO-SEKRETARIATET Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Appleksi Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Appleksi Dat g versin D. 14. februar 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ 15.03.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Hfte g Knæ Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Hfte g Knæ Dat g versin D. 15. marts 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt af den natinale

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

SOCIAL PENSION KOMMUNE

SOCIAL PENSION KOMMUNE SOCIAL PENSION KOMMUNE BILAG 15 PRODUCT SCOPE DESCRIPTION INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 10 BILAGETS ÆNDRINGSLOG Versinsnummer

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune

Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune Brgerrådgiverfunktinen i Hvidvre Kmmune Evaluering af brgerrådgiverfunktinen i Hvidvre Kmmune et år efter pstart Brgmesterkntret nvember 2015 Side 1 Indhld 1. Opsummering af hvedresultater... 3 2. Intrduktin...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Indsatsområde 2005/2007: UPLA med et særligt fokus på voksenlæring og pædagogiske læreplaner

Indsatsområde 2005/2007: UPLA med et særligt fokus på voksenlæring og pædagogiske læreplaner Indsatsmråde 2005/2007: UPLA med et særligt fkus på vksenlæring g pædaggiske læreplaner Arbejdsgrundlag fr dagtilbud Udarbejdet af: Marianne Frederiksen g Lisbeth Ræbild, Børne- g Kulturfrvaltningen, Daginstitutiner,

Læs mere

Emne: Udkast til planstrategi Oversigt over strategisk indhold og revisionsbeslutning

Emne: Udkast til planstrategi Oversigt over strategisk indhold og revisionsbeslutning Ntatark Emne: Udkast til planstrategi 2019 - Oversigt ver strategisk indhld g revisinsbeslutning 13. februar 2019 - Sagsnr. 18/813 - Løbenr. 36885/19 Freliggende ntat beskriver krt planstrategiens pbygning

Læs mere

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012.

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012. Klding Kmmune By - & Udviklingsafdelingen Nytrv 11 6000 Klding E-mail.: bygudvikling@klding.dk Klding d. 4. Juni 2012. Nye skvrejsningsmråder i Klding Kmmune På vegne af 600 parceller repræsenteret ved

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere