BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2019) 115 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk og på møderne mellem parterne i aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner, og om ophævelse af afgørelse nr /14 DA DA

2 BILAG I Holdning, som skal indtages på Unionens vegne i Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) og på mødet mellem parterne i aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner (AIDCP) 1. PRINCIPPER Unionen skal inden for rammerne af IATTC og på samlingerne i AIDCP-Partsmødet: a) handle i overensstemmelse med de mål og principper, som Unionen sigter mod inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, og som navnlig går ud på ved hjælp af forsigtighedstilgangen og målsætningerne vedrørende det maksimale bæredygtige udbytte, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, at fremme gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning, at undgå og begrænse uønskede fangster mest muligt og gradvis at eliminere udsmid, at reducere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem og habitaterne og ligeledes at fremme et økonomisk levedygtigt og konkurrencedygtigt EU-fiskeri, hvor de, der er afhængige af fiskeriet, sikres en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugernes interesser b) arbejde hen imod en passende inddragelse af interessenter i forberedelsen af IATTCog AIDCP-foranstaltninger og sikre, at foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af IATTC og AIDCP-Partsmødet, er i overensstemmelse med henholdsvis Antiguakonventionen og AIDCP-aftalen c) sikre, at de foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af IATTC og AIDCP- Partsmødet, er forenelige med folkeretten, navnlig FN's havretskonvention af 1982, FN-aftalen af 1995 om bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande, aftalen af 1993 om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på åbent hav og Fødevare- og Landbrugsorganisationens aftale af 2009 om havnestatsforanstaltninger d) fremme holdninger, der er i overensstemmelse med den bedste praksis, der anvendes af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) i samme område e) søge sammenhæng og synergi med den politik, som Unionen følger som led i sine bilaterale fiskeriforbindelser med tredjelande, og sikre sammenhæng med sine øvrige politikker, navnlig på områderne eksterne forbindelser, beskæftigelse, miljø, handel, udvikling, forskning og innovation f) sikre, at Unionens internationale forpligtelser opfyldes g) følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om Kommissionens meddelelse om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension 1 h) sigte mod at skabe lige vilkår for EU-fiskerflåden inden for IATTCkonventionsområdet på grundlag af de samme principper og standarder som dem, der gælder i henhold til EU-lovgivningen, og mod at fremme en ensartet gennemførelse af disse principper og standarder i) sikre overensstemmelse med den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen om "International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid 2 og med Rådets /12 REV 1 ADD 1 COR 1. JOIN(2016) 49 final af DA 1 DA

3 konklusioner om denne fælles meddelelse 3, og fremme foranstaltninger til støtte og forbedring af IATTC og AIDCP og, hvor det er relevant, forbedre deres forvaltning og resultater (navnlig med hensyn til videnskab, overholdelse, gennemsigtighed og beslutningstagning) med henblik på at bidrage til alle de forskellige dimensioner af bæredygtig havforvaltning j) fremme koordineringen mellem RFFO'erne og de regionale havkonventioner og samarbejdet med internationale organisationer, alt efter hvad der er relevant, inden for deres respektive mandat, hvis det er påkrævet k) fremme koordinering og samarbejde med andre RFFO'er med ansvar for tun vedrørende spørgsmål af fælles interesse, navnlig ved at genoptage den såkaldte Kobeprocedure for RFFO'er med ansvar for tun og udvide den til at omfatte alle RFFO'er. 2. RETNINGSLINJER Unionen skal i relevant omfang stræbe efter at støtte vedtagelsen af følgende tiltag inden for rammerne af IATTC og AIDCP: a) foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i Antiguakonventionsområdet baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter eller indsatsregulering for havets levende biologiske ressourcer reguleret af IATTC, som resulterer i en udnyttelsesgrad, der på et gradvist stigende grundlag og senest i 2020 giver det maksimale bæredygtige udbytte. Om nødvendigt skal disse bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger omfatte særlige foranstaltninger for bestande, der lider under overfiskning, for at holde fiskeriindsatsen på et niveau, der er i overensstemmelse med fiskerimulighederne b) foranstaltninger, der skal forebygge, afværge eller standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i konventionsområdet, herunder opførelse af fartøjer på IUU-lister c) foranstaltninger til overvågning, kontrol og tilsyn i Antiguakonventionsområdet, herunder vedtagelse af havnestatsforanstaltninger og styrkelse af fartøjsovervågningssystemet (FOS) for at sikre en effektiv kontrol og overholdelse af de foranstaltninger, der vedtages af IATTC d) foranstaltninger, der skal reducere fiskeriets negative indvirkning på havets biodiversitet og det marine økosystem mest muligt, herunder foranstaltninger til at reducere havforurening og forebygge udtømning af plast til havs og mindske indvirkningen af plast i havene på den marine biodiversitet og de marine økosystemer, foranstaltninger til at beskytte sårbare marine økosystemer i Antiguakonventionsområdet i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolutioner, samt foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og i videst muligt omfang reducere uønskede fangster, særligt af sårbare marine arter, og på gradvis at eliminere udsmid e) foranstaltninger til at forvalte anvendelsen af anordninger til tiltrækning af fisk (FAD), navnlig for at forbedre indsamlingen af data med henblik på nøjagtigt at kvantificere, spore og føre tilsyn med anvendelsen af FAD'er, reducere indvirkningen /1/17 REV 1 af DA 2 DA

4 på sårbare tunbestande, afhjælpe de potentielle virkninger af FAD'er på målarter og ikke-målarter samt på økosystemet og reducere bidraget til havaffald f) foranstaltninger til at mindske virkningen af efterladte, tabte eller på anden måde kasserede fiskeredskaber (ALDFG) i havet og til at lette lokalisering og bjærgning af sådanne redskaber g) foranstaltninger til at styrke organisationens kontrol med overholdelse og til at sikre en effektiv opfølgning på de skridt, som flagstaterne har taget til at bringe manglende overholdelse til ophør h) foranstaltninger, der tager sigte på at forbyde fiskeri, der kun har til formål at høste hajfinner, og på at kræve, at alle hajer landes med finnerne på i) strategier, der er fælles med andre RFFO'er, navnlig dem, der deltager i fiskeriforvaltningen i det samme område j) supplerende tekniske foranstaltninger baseret på rådgivning fra IATTC's organer og arbejdsgrupper og AIDCP-Partsmødet k) gradvis nedbringelse af utilsigtet delfindødelighed i forbindelse med notfiskeri efter tun til næsten nul og regelmæssige vurderinger af delfinbestandene l) henstillinger, der tilskynder til gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, hvor det er relevant og i det omfang, det er tilladt efter de relevante stiftelsesdokumenter m) foranstaltninger, der sikrer, at organisationen er effektiv, herunder regelmæssige performancegennemgange af organisationen. DA 3 DA

5 BILAG II Præciseringen fra år til år af den holdning, som skal indtages på Unionens vegne på møderne i Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk og på møderne mellem parterne i aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner Forud for hvert møde i IATTC og hver samling i AIDCP-Partsmødet, når disse organer skal vedtage afgørelser, der har retsvirkninger for Unionen, træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i den holdning, der skal udtrykkes på Unionens vegne, tages hensyn til de seneste videnskabelige og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Europa- Kommissionen, i overensstemmelse med principperne og retningslinjerne i bilag I. Med henblik herpå og på baggrund af disse oplysninger forelægger Kommissionen i tilstrækkelig god tid inden hvert møde i IATTC og samling i AIDCP-Partsmødet Rådet eller dets forberedende organer et skriftligt dokument, der fastlægger enkelthederne i den foreslåede præcisering af Unionens holdning med henblik på drøftelse og godkendelse af detaljerne i den holdning, som Unionen skal give udtryk for. Hvis det i løbet af et møde i IATTC eller en samling i AIDCP-Partsmødet, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, således at der i Unionens holdning tages hensyn til nye elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer. DA 4 DA

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2019 COM(2019) 102 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Organisationen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2019 COM(2019) 99 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Fiskerikommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2019 COM(2019) 99 final 2019/0049 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Organisationen for Fiskeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2019 COM(2019) 96 final 2019/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i partsmødet for fiskeriaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Kommissionen for Tunfisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 299 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Kap Verde om indgåelse af en protokol til

Læs mere

En lysere fremtid for fisk og fiskere

En lysere fremtid for fisk og fiskere Reform af den fælles fiskeripolitik En lysere fremtid for fisk og fiskere Forslaget kort og godt Indsats over for overfiskning og til gavn for bæredygtig fiskeriforvaltning. h Sikring af fiskebestandenes

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 151 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.1.2018 COM(2018) 1 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forbud mod fiskeri med drivgarn, om ændring af Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2017 C(2017) 7875 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2012 (04.12) (OR. en) 16889/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen dateret: 3. december 2012 Komm.

Læs mere

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED

Torsdag den 28. (kl. 9.30) og (evt.) fredag den 29. november 2002 i Bruxelles FØDEVARESIKKERHED RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. november 2002 (OR. fr) 14623/02 OJ/CONS 66 AGRI 287 PECHE 205 FORELØBIG GSORDEN for: 2468. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0386 (NLE) 15029/16 PECHE 457 FORSLAG fra: modtaget: 7. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A

10297/19 ADD 2 REV 1 ag/tm/ak 1 LIFE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en, pl) Interinstitutionel sag: 2018/0210(COD) 10297/19 ADD 2 REV 1 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

SAMLENOTAT. Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0001 Bilag 1 Offentligt. / Fiskeripolitisk kontor

SAMLENOTAT. Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0001 Bilag 1 Offentligt. / Fiskeripolitisk kontor Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0001 Bilag 1 Offentligt Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Bruxelles, den COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG

Bruxelles, den COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2018 COM(2018) 229 final ANNEX 3 BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og

Læs mere

KONVENTION OM BEVARELSE OG FORVALTNING AF STÆRKT VANDRENDE FISKEBESTANDE I DET VESTLIGE OG CENTRALE STILLEHAV

KONVENTION OM BEVARELSE OG FORVALTNING AF STÆRKT VANDRENDE FISKEBESTANDE I DET VESTLIGE OG CENTRALE STILLEHAV KONVENTION OM BEVARELSE OG FORVALTNING AF STÆRKT VANDRENDE FISKEBESTANDE I DET VESTLIGE OG CENTRALE STILLEHAV DE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION, som er fast besluttede på at sikre den langsigtede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2013 COM(2013) 819 final 2013/0406 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en liste over ikke-samarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. december 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 FORELØBIG GSORDEN for: 2476. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (LANDBRUG OG FISKERI)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.9.2018 COM(2018) 613 final 2018/0321 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/120 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for havbars

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2015) 212 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2015) 212 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0108 (NLE) 8845/15 PECHE 163 FORSLAG fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2016)0401 C8-0224/ /0187(COD))

Forslag til forordning (COM(2016)0401 C8-0224/ /0187(COD)) 27.9.2017 A8-0173/ 001-032 ÆNDRINGSFORSLAG 001-032 af Fiskeriudvalget Betænkning Gabriel Mato A8-0173/2017 Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, den 24.07.2002 KOM(2002) 421 endelig 2002/0186 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001 af 27. september 2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2014 COM(2014) 552 final 2014/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0156(NLE) 11435/19 FORSLAG fra: modtaget: 22. juli 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 92 WTO 214 COAFR

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0103 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0103 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0103 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2011 KOM(2011) 103 endelig 2011/0047 (NLE) Udkast til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

C 390 Tidende. Meddelelser og oplysninger 17. november 2017

C 390 Tidende. Meddelelser og oplysninger 17. november 2017 Den Europæiske Unions C 390 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 17. november 2017 60. årgang Indhold III Forberedende retsakter RÅDET 2017/C 390/01 Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr.

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, 28.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 347/81 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0289 (COD) 11382/2/17 REV 2 PECHE 298 CODEC 1267 PARLNAT 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2018 COM(2018) 229 final 2018/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 2015/104 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 2015/104 for så vidt angår visse fiskerimuligheder EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 2015/104 for så vidt angår visse fiskerimuligheder DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 138 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2019 COM(2019) 207 final 2019/0100 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg,

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0015/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0015/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0015/2017 1.2.2017 BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER INTERNATIONALE FISKERIAFTALER EU indgået mere end 20 internationale fiskeriaftaler med det formål at fremme retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsrammer for bæredygtigt fiskeri, få adgang

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER INTERNATIONALE FISKERIAFTALER Med henblik på at fremme de retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsrammer for bæredygtigt fiskeri, for at få adgang til vigtige fiskeriområder i verden eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.10.2017 L 281/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1970 af 27. oktober 2017 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0313 (NLE) 13009/16 PECHE 356 FORSLAG fra: modtaget: 6. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

PE-CONS 6/1/17 REV 1 DA

PE-CONS 6/1/17 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 17. maj 2017 (OR. en) 2015/0133 (COD) LEX 1732 PE-CONS 6/1/17 REV 1 PECHE 24 CODEC 79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2644. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

10428/1/19 REV 1 1 LIFE

10428/1/19 REV 1 1 LIFE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2019 (OR. en) 10428/1/19 REV 1 PV CONS 35 AGRI 309 PECHE 296 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 18. juni 2019

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om status over den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2019

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om status over den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2019 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2018 COM(2018) 452 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om status over den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2018 C(2018) 3572 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.6.2018 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse

Læs mere

14173/15 ADD 1 1 DPG

14173/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2015 (OR. en) 14173/15 ADD 1 PV/CONS 64 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3427. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE ANLIGGENDER), den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. maj 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2630. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 31. maj 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

A8-0150/118 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

A8-0150/118 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.3.2017 A8-0150/118 Ændringsforslag 118 Alain Cadec for Fiskeriudvalget Betænkning Marco Affronte EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren COM(2015)0294 C8-0160/2015

Læs mere

Høring om international havforvaltning

Høring om international havforvaltning Høring om international havforvaltning 1 Baggrund Havene er en vigtig kilde til næringsrige fødevarer, lægemidler, mineraler og vedvarende energi. De er desuden hjemsted for en rig, sårbar og i vid udstrækning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 20. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018: Forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 20. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018: Forberedelse Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2018 (OR. en) 7057/18 OJ CRP2 10 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 14. og 15. marts 2018

Læs mere

2. Tilskudsordninger, der er i gang

2. Tilskudsordninger, der er i gang 2. Tilskudsordninger, der er i gang 10 Fælles indsatser indenfor fiskeriet 11 Fælles indsatser indenfor fiskeriet Formålet med at yde tilskud til projekter indenfor fælles indsatser fiskeri er, at bidrage

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet/Miljøenheden Sagsnr.: 15862/435699 Den 25. september 2012 FVM 070 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2017 COM(2017) 774 final 2017/0348 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 17.10.2014 2014/0138(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Fiskeriudvalget

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS

B EUROPA-PARLAMENTETS 02013R1380 DA 20.11.2017 002.003 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0016/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0016/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0016/2019 11.1.2019 *** HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2011 KOM(2011) 424 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere