1.2 Kulturskolens tilbud - delvist forældrebetalt undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Kulturskolens tilbud - delvist forældrebetalt undervisning"

Transkript

1 Bilag 1 1. Skanderborg Kulturskole Kulturskolen er et af Skanderborg Kommunes tilbud om en kreativ fritid til primært børn og unge i alderen 0-25 år. Kulturskolen underviser i musik, dans, drama og visuel kunst, i et miljø med fokus på glæde og fællesskab. Skolens undervisere er alle højt kvalificerede, og mange er selv udøvende kunstnere. Undervisningen foregår på Kulturskolen i Skanderborg, i daginstitutioner og rundt på kommunens skoler. 1.1 Kulturskolens kerneopgave Kulturskolens kerneopgave er at understøtte at børn og unge i alderen 0-25 år udvikler en musisk-kreativ identitet. Derfor udbydes en række fag centralt og decentralt i kommunen, som både favner bredden og eliten. I 2017 overgik opgaven med at lave børnekultur til alle børn i kommunens dagtilbud og skoler til kulturskolen. Kulturskolen indkøber, afvikler og sælger teater, dans, koncerter og andre kulturarrangementer til skoleområdet og 0-6 års området i kommunen. Aftalen bevirker at alle skolebørn får én koncert årligt. Indskoling og udskoling får hhv. en danseforestilling og en teateroplevelse mens dagtilbudsbørnene får enten et forløb eller en kunstnerisk oplevelse 1.2 Kulturskolens tilbud - delvist forældrebetalt undervisning Kulturskolens breddetilbud introducerer børn og unge for et kulturskoletilbud, og vækker dermed interessen for musik/dans/teater eller visuel kunst. De specialiserede tilbud (fordybelse) som fx eneundervisning i musik samt talenttilbuddene skal sikre, at de allerbedste fortsat kan dygtiggøre sig lokalt. Eneundervisning tilbydes i øjeblikket udelukkende i musikfag, mens holdundervisning tilbydes i musik/dans/drama/visuel kunst. I bilag 2 ses en fordeling af eleverne på holdaktiviteter. På kulturskolen i Skanderborg fylder musikundervisning fag stadig meget mere end de resterende fag, og dette er også tendensen nationalt, da kulturskolerne er udsprunget af de gamle musikskoler Fagene udbydes baggrund af bl.a. en dialog med skolerne om efterspørgslen lokalt. I den proces tager skolen også hensyn til, om der fx findes stærke private tilbud, et ungdomsskoletilbud eller lign. i en bestemt geografi. Hvis det er tilfældet, så søges enten samarbejde, eller også bruger

2 kulturskolen deres undervisere andet steds, så efterspørgsel dækkes der, og så lærerkræfterne bruges optimalt. Kulturskolens tilbud kan også være supplerende, fx ved dans, som udbydes til yngre aldersgrupper på kulturskolen end på ungdomsskolen. I bilag 2 om nøgletal ses en oversigt over, hvilke tilbud der er udbudt på hhv. de 18 skoler og på Kulturskolen i sæsonen 2020/2021. Bemærk, at dette er et øjebliksbillede (og i et corona år), hvorfor udbud og efterspørgsel på fag kan ændre sig. 1.3 Lokaler og undervisningssteder Kulturskoles hovedafdeling er på Søtoften i Skanderborg, hvor en del undervisning finder sted. Derudover indgås der partnerskab med skolerne enkeltvis, og pt. har Kulturskolen aftale med 18 skoler om brug af lokaler til decentral undervisning. Den decentrale tilstedeværelse rundt omkring i kommunen giver især de yngste brugere muligheden for at bruge et kulturskoletilbud. Det er kulturskolens oplevelse, at det at eleverne kan komme frem og tilbage mellem kulturskoletilbud/klub er afgørende for, i hvor høj grad eleverne gør brug af tilbuddet. Det centrale tilbud benyttes fortrinsvis af de lidt ældre elever, der selv kan komme til Søtoften og af yngre børn bosiddende i Skanderborg. 1.4 Kulturskolens økonomi Kulturskolens økonomi hviler på tre ben: Ca. 25 % udgøres af en brugerbetaling (forældrebetaling) Ca. 15 % udgøres af et statstilskud Ca. 60 % (det resterende) udgøres af et kommunalt tilskud Kulturskoles ydes pt. et årligt tilskud på 7,2 mio. kr. årligt. Forretningsmodel og regnskab for kulturskolen, samt økonomien i de forskellige holdtyper findes i findes i bilag 2. Generelt har kulturskolen som tommelfingerregel, at der skal være minimum følgende tilmeldt for at holdet kan oprettes: 30 minutters undervisning kræver 3,5 tilmeldte elever 60 minutters undervisning kræver 8 tilmeldte elever 90 minutters undervisning kræver 12 tilmeldte elever Når et hold i økonomioversigten står om lukket, så skyldes dette at der ikke har været de forventede tilmeldinger. Der er sjældent venteliste på dans, drama, visuel kunst da den samlede brugerbetaling i er tæt på at kunne lærerens løn. Den kommunale støtte på dette område er ca kr. ( ) bruges fortrinsvis til administration og afvikling af events. Det er derfor nemt at tilpasse sig efterspørgslen. På Musikområdet er Kulturskolen omfattet af loftet på max 33% elevbetaling, og der opstår derfor ofte venteliste på de tilbud, der kræver forholdsvist meget kommunal finansiering. Dette Side 2 af 8

3 er oftest ene-undervisning. Statstilskuddet dækker ml 12 og 13 % af lærerlønninger inden for musikfag, og det er krav at der skal være en vis bredde i udbuddet af musikfag for at opnå statstilskud. 1.5 Øvrige musik og kulturtilbud til børn og unge Udover Skanderborg Kulturskole findes en række andre offentlige og private aktører, som udbyder tilbud, der ligner kulturskolens. Aktørerne er bl.a.: Skanderborg Ungdomsskole (musik, kreative fag, sport, sprog mv.) RAM (Rys Alternative Musikskole på Gudenåskolen) Kirkerne (baby/familiesalmesang) Musikværkstedet på Knudsøskolen i Ry Musikpiloterne Ry Hallerne Billedværkstedet Søkilden Danseskolen v/ Line Falch, Galten VM-dans, Skanderborg Skanderborg Klaverakademi Musikundervisning.dk som er landsdækkende Side 3 af 8

4 1.6 Kulturskolens samarbejder med andre aktører Kulturskolen har et aktivt samarbejde med flere af disse aktører, og søger aktivt samarbejder med nyetablerede og etablerede aktører, der hvor det giver mening ift. at understøtte kulturskolens kernetilbud, nemlig udvikling af musisk og kunstnerisk identitet hos børn og unge. SangKraftcenter Selvejende institution med forventelig støtte fra Sangens Hus, stiftet af provestiet, Foreningen Skanderborg Børn og Ungdomskor, Johannes Flensted Jensen, Viggo Rasmussen, Smuk Fest mv. Kulturskolen v/ Alice Vestergaard har været primus motor i at få stiftet sangkraftcenteret. Vikingen fra Frejerslev Samarbejde med MuseumSkanderborg og Biblioteket. Kuturskolens elever fra klasse fra billedkunst har leveret tegninger til materialet. Skanderborg Ungdomsskole//VOXEVÆRK Fælles tilbud med ungdomsskolen om 'Voxeværk' Bandakademi - et tilbud om musikkalsk fællesskab for årige Kulturskolen indgår yderligere i: Samarbejde med folkeskoler om kulturklasser, kor, valgfag og musical samt arrangementer/koncerter Samarbejde med lungeforeningen Skanderborg om Lungekor Aktivitetscenteret Sølund, sammenspil og eneundervisning af unge udviklingshæmmede (fuldt finansieret af Sølund) Samarbejde med RAM om talentcamp Samarbejde med Kulturhuset om Sommerdrama Samarbejde med Sløngelklubben om afholdelse af events. Samarbejde med Foreningen Skanderborg Børne og ungdomskor Samarbejde med foreningen Young Brass Samarbejde med kirkerne (drengekor) Samarbejde med Biblioteket (forfatterspor) Side 4 af 8

5 1.7 Nationale tendenser på kulturskoleområdet og prioriteringer i andre kommuner I øjeblikket har ca. 1/3 af de danske kommuner kulturskoler, og mere end halvdelen af kommunerne har kulturskoler der underviser i andet end musik. Ikke alle skoler ændrer navn selvom de har andre tilbud end musik. Tendensen er, at flere og flere kommuner transformerer deres musikskoler til kulturskoler, så kommunen støtter alle de kreative fag. Mange kommuner arbejder frem mod ikke kun at have et primært fokus på kulturskoletilbud som et kunstnerisk håndværk (lære et kreativ fag) til også at se kulturskoletilbud som en del af en velfærdsydelse. Konstellationerne for kulturskoler i danske kommuner er forskellige. Som eksempel lagde Billund og Middelfart kulturskole og ungdomsskole sammen for nogle år tilbage, men splittede det efterfølgende det op igen. Andre igen laver tætte og forpligtende samarbejder mellem de kreative fag, hvor der er en kommunal støtte (fx Horsens Musik og Billedskole der samarbejder tæt med Komediehuset) Side 5 af 8

6 2. Skanderborg Kulturskole: Nuværende og fremtidige rammer Skanderborg Kulturskole har sin hovedafdeling og administration på Søtoften i Skanderborg. Et lejemål, der blev indgået i 2010 til Skanderborg Musikskole. Her havde skolen lidt mere end 1000 elever, og en kommunal medfinansiering 4.7 mio. kr. I 2011 besluttede byrådet, at musikskolen skulle ændre formål til at være en kulturskole, der også tilbød undervisning i dans, drama og billedkunst. Budgettet blev i den anledning forøget med kr. Siden da er skolen vokset, og har i dag 44 ansatte, heraf 38 deltidsansatte undervisere (svarende til 16,4 fuldtidsstillinger). Skolen er i berøring med over 2000 elever i år, både via fritidsundervisning og i form af børnekulturtilbud til skoler og daginstitutioner (ca. 700 pr. år). 2.1 Kulturskolens lokaleudfordringer Lokaludfordringerne for kulturskolen centrerer sig omkring to problematikker: 1. Adgangen til lokaler, som er velkvalificerede at undervise i når der udbydes kulturskolefag, som fx dans, drama mv. Pt. har Kulturskolen 3 lokaliteter, som kan rumme kvalificeret undervisning i hhv. dans og drama. Det ene er på Kulturskolen (dans og drama), det andet er boksehallen på Morten Børup Skolen (dans), og det tredje er et kælderlokale på Stilling Skole (drama). Der er et ønske fra kulturskolen om at have flere, velkvalificerede lokaler til rådighed til dans og drama. 2. Adgangen til skolernes musiklokaler. Kulturskolens oplevelse er, at det ofte er svært at få tilgængelige lokaler på skolerne, i de tidsrum om eftermiddagen hvor eleverne har mulighed for at bruge et kulturskoletilbud. Kulturskolen oplever, at mange hold ikke slås op, fordi det vurderes for svært at besætte et hold på skolen hvis det starter fra kl. 15/16-tiden, fordi de yngste elever har fri fra kl. 13/ På den baggrund er det kulturskolens eget ønskescenarie: en centralt beliggende kulturskole, hvor der er faglokaler til de fag som skolen tilbyder. Det være sig musik, billedkunst, drama og dans. Yderligere er det et ønske at sådanne lokaler også er tilgængelige i centerbyerne. Fsva. ønsket om en samlet, centralt placeret kulturskole, så vil dette kunne samle undervisere og elever i et fagligt fællesskab. Det er kulturskolens oplevelse, at dygtige undervisere i høj grad søger en mulighed for at kunne mødes og sparre med andre kolleger centralt, og at muligheder for fx at lærer kan forberede sig sammen, ikke i tilstrækkelig grad er tilstede på Søtoften. Alternativt ønsker kulturskolen sig: en tidligere og bedre adgang til skolernes faglokaler. Kulturskolen er bevidst om, at skolerne pga. demografien er presset på lokaler og ofte bruger deres egne musiklokaler mv. til ml. 15 og Det er dog et ønske fra kulturskolen at kunne få adgang til musik og faglokaler allerede fra kl. 13:00. Side 6 af 8

7 2.2 Den nuværende lejeaftale Der er pr. 1. august 2010 indgået en lejeaftale med Salling Group. Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side frem til 2022, og herefter kan lejeaftalen opsiges med 6 måneders varsel fra lejers side. Den årlige leje er på kr. for 600 kvm. Forrentningen af den nuværende aftale på kr. svarer til byggesum på ca mio.kr. afhængig af model. Det bør overvejes, om der skal indgås forhandling af den årlige leje, såfremt kulturskolen skal blive på Søtoften i årene fremover. 2.3 Nøgletal Det er ikke muligt at finde eksakte sammenligninger på etablering af kulturskole med faciliteter til musik, drama, dans og billedkunst. Nedenstående er derfor at betragte som indikatorer på anlægssum: Skanderborg Gymnasium bygger aktuelt 240 kvm. musiklokaler. Der er tale om rene faglokaler (minus toiletter, fællesarealer mv.). Tilbygningen koster ca. 3,5 mio.kr Rødovre Kommune bygger musikskole/cafe til en eksisterende kulturinstitution (Viften). Musikskolen er på ca kvm, og indrettet med bl.a. en multisalt på 250 kvm. med plads til 250 mennesker, stort undervisningsrum, rytmikrum og 7 mindre undervisningsrum, lærerværelse, 2 kontorer og te-køkken. Cafe (ca. 540 kvm inkl. kælder) med plads til ca. 110 gæster. Byggeriet er endnu ikke afsluttet, men der er afsat ca. 50 mio. kr. til det, heraf ca. 4 mio. kr. til udearealer. Der er yderligere afsat 4,5 mio. kr. til inventar (lydgardiner, lyd/lysanlæg m.v.) til musikskolen. 2.4 Alternative placeringsmuligheder I forbindelse med at lejemålet nærmer sig udløbsdato er det oplagt at se på alternativer, prisog placeringsmæssigt. Kulturskolen har desuden gennem flere år udtrykt behov for mere plads, optimalt 1500 kvm i stedet for de nuværende. I tilknytning til Kulturhuset/Bibliotek/Byparken I 2009 blev der udarbejdet et skitseforslag til placering af kulturskole i skrænten i Byparken ved siden af Kulturhuset for at styrke området som kulturcenter. Fordelene og synergimulighederne med de eksisterende institutioner er åbenlyse og store. Ulemperne er dels udfordringer med placering i et værdifuldt rekreativt område, dels at det vil blive et relativt dyrt byggeri, da anlægget i givet fald bør spille sammen med Kulturhusets høje kvalitetsniveau. I tilknytning til Campus Skanderborg Det er en oplagt og god placering i forhold til de mange børn og unge, der i forvejen færdes i området. Men det vil være en meget vanskelig, snarere umulig opgave at finde ledige arealer til nybyggeri. Eksisterende boliger er i dag enten institutioner eller butikker. Side 7 af 8

8 Kvickly-grunden i Skanderborg Det nye byggeri, som er under planlægning, rummer mulighed/skal rumme mulighed for en dagligvarebutik på ca kvm. Dette sker ud fra ønsket om, at der skal være byfunktioner i stueplan i Adelgade. Der kan argumenteres for, at en Kulturskole skaber lige så meget liv som en dagligvarebutik. Kan der forhandles en fornuftig lejeaftale, er dette en god placering i forhold til byliv og tilgængelighed. En ulempe er det, at byggeriet endnu ikke er påbegyndt, og det derfor er uvist, hvornår det vil kunne ibrugtages. 2.5 Den nuværende placering i kombination med andre løsninger Den nuværende placering på Søtoften Fordele er, at lejemålet er indrettet til formålet, er beliggende centralt i Skanderborg og bidrager til at fastholde dagligvarebutik et godt sted for byen. Ulemper er den begrænsede størrelse og at lejemålet alene er indrettet til musikskole og ikke til de senere opgaver: dans, drama og billedkunst. Det kan overvejes at funktionsopdele Kulturskolens aktiviteter, så musik foregår på Søtoften, mens dans, drama og billedkunst foregår på andre lokationer. Det er jf. Kulturskolen vigtigt, at hvis man funktionsopdeler, så er det i Skanderborg ift. at sikre et fagligt miljø. Oplagte steder at vurdere i forhold til, om der kunne skabes plads til Kulturskoleaktiviteter er: - Kulturhus/bibliotek/ Søtorvet - Skoler, haller - Foreningslokaler i øvrigt - Scanne udvidelsesmuligheder på øvrige adresser, hvor Kulturskolen er i dag - Mallinggaard, Grønnedalsvej 10, Anvendes til SFO, der er mulighed for at erstatte nuværende bygninger i dårlig stand med nye. Det er uvist hvor meget, der kan bygges, men det kan undersøges. Side 8 af 8

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

1. Forslag til nyt eller ændret anlæg

1. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Dette skema indeholder de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i forskydes til et andet år. dvalg: Kultur og

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Oplæg på årsmødekonference i Norsk Kulturskoleråd, Hordaland, Bergen 13.03.15 Jan Jacobsen Kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole Næstformand,

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Sæson 08/09 Skanderborg Musikskole er kommunens tilbud til børn og unge, der gerne vil dygtiggøre sig indenfor musikken.

Læs mere

UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan

UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan UMV Undervisningsmiljøvurdering er en lovpligtig undersøgelse og skal gennemføres hvert tredje år. Spørgeundersøgelsen

Læs mere

GLOSTRUP MUSIKSKOLE MUSIKKENS KRAFTCENTER TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS LOKALE MUSIKSKOLE

GLOSTRUP MUSIKSKOLE MUSIKKENS KRAFTCENTER TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS LOKALE MUSIKSKOLE GLOSTRUP MUSIKSKOLE MUSIKKENS KRAFTCENTER TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS LOKALE MUSIKSKOLE MUSIKGLÆDE Vi kender vel alle det lille barn, der rokker i takt til musik ganske enkelt fordi, det

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.06.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 21. Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikkens kapacitet i forhold til folkeskolereformen (2014-0001029)

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Velkommen til Den Kreative Skole

Velkommen til Den Kreative Skole Velkommen til Den Kreative Skole Jeg vil gerne byde velkommen til Den Kreative Skoles nye sæson 2018/2019. Vi vil hermed præsentere en bred palet af tilbud til den enkelte elev med mulighed for individuel

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København

Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København Baggrund Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev

Læs mere

exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter

exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter exitucig Forslag til udvikling og overdragelse af aktiviteter CDS 10-03-2017 Indholdsfortegnelse 1. Aftenklub i nærmiljøet for 8. og 9. klasse...3 1.1. Fysiske rammer...3 1.2. Pædagogisk indhold...3 1.3.

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Oplæg d. 03. 01. 2012 Kontrakt 2013-14 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95

Læs mere

1. behandling - den åbne skole.

1. behandling - den åbne skole. Punkt 3. 1. behandling - den åbne skole. 2014-9779. Skoleforvaltningen indstiller, Skoleudvalget godkender skolerne udover de i lovgivningen nævnte samarbejdspartnere forpligtes til søge samarbejde med

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Kulturel virksomhed er der i budget 2019 afsat 24,4 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Kulturel virksomhed er der i budget 2019 afsat 24,4 mio. kr. Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2019 afsat 24,4 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 23,9 mio.

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Oplæg til retningslinjer for musik- og kulturskolestatistik

Oplæg til retningslinjer for musik- og kulturskolestatistik februar 2018 Oplæg til retningslinjer for musik- og kulturskolestatistik A Indledning og overordnede anbefalinger Musikskolerne skal jf. Bekendtgørelse om Musikskoler hvert år indberette statistik efter

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.38

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.38 Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 MUSIKSKOLEN Indhold Mission...3 Vision...3 Værdier...3 Resultatberetning for 2014...4 Den levende by...5 kunst, kultur og bevægelse i byrummet..5 Kant og kvalitet eksperimenterende

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE Ny leder til er en selvejende institution med egen, moderne bygning med gode faciliteter. Vi er centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende, kulturmiljø med

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR

Kulturpolitik. Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR Kulturpolitik Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytte vores fantastiske

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER I DAG lokaliseret på rådhuset med leder, klubleder, musikfaglig leder (vakant) samt 2 administrativ

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SEBBER LANDSBYORDNING FAKTA Adresse Telefon 98355462 E-mail Web Skoleleder Antal elever 65 Antal klasser 6 Antal

Læs mere

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner 2018-2019 MUSIKUNDERVISNING Katalog til skoler og institutioner 1 2 Fotos: Rasmus Bukholt, Torben Mougaard, Birgitte Foged Kristensen og Troels Aarøe Nissen Layout: Troels Aarøe Nissen For os er musikken

Læs mere

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar

Norddjurs Kommune. Kunst- og kulturpolitik Inddragelse, engagement og mangfoldighed. Høringssvar Norddjurs Kommune Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 Inddragelse, engagement og mangfoldighed Høringssvar Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017 2020 (Side 4) Kunst- og kulturpolitikkens mål - Alle

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Rammen. Opgaven: Der skal udarbejdes en plan for udvikling af udendørsfaciliteterne ved Kulturstationen.

Rammen. Opgaven: Der skal udarbejdes en plan for udvikling af udendørsfaciliteterne ved Kulturstationen. Rammen Det politiske Byrådet besluttede på sit møde i juni 2016 at afsætte 500.000 kr. i 2016 til planlægning og udvikling af Kulturstationens udendørsfaciliteter. Opgaven: Der skal udarbejdes en plan

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014 Udvalg: Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2015 2015 2016 2017 2018 Prioritet 1 71 Uddannelse 1 Frivillige

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune

Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune 1 POLITIKKER Mødet mellem borger og kommune (2010) Kulturpolitikken (2017) Helhedsplan for Museum Skanderborg (2016) Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Kulturskole

Vedtægter for Aalborg Kulturskole Vedtægter for Aalborg Kulturskole 01.01.18 1. Aalborg Kulturskole Aalborg Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Aalborg kommune. Aalborg Kulturskole driver den lovpligtige musikskolevirksomhed

Læs mere

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe 5 2.1. Ideerne bag Ung i Gladsaxe 6 2.2. De fysiske

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Åben Skole som Det Tredje Rum. Finn Holst. Musik Til Alle - Horsens Start 2001: Udvidet musikundervisning - samarbejde mellem folkeskole og musikskole

Åben Skole som Det Tredje Rum. Finn Holst. Musik Til Alle - Horsens Start 2001: Udvidet musikundervisning - samarbejde mellem folkeskole og musikskole Åben Skole som Det Tredje Rum Finn Holst Musik Til Alle - Horsens Start 2001: Udvidet musikundervisning - samarbejde mellem folkeskole og musikskole Samarbejde er afgørende specialisering Musikpædagog

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

13. KORSHØJSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers

13. KORSHØJSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 13. KORSHØJSKOLEN KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers Korshøjskolen er beliggende i Harridslev ca. 5 km nordøst for Randers by. Skolen

Læs mere

BØRNEKULTUREN LØFTER FREDERICIA

BØRNEKULTUREN LØFTER FREDERICIA Notat vedr. børnekulturstrategi, marts 2019, Kristian Lykkebo INDHOLD Rammetekst: Børnekulturen løfter Fredericia 1 Børnekulturstrategi: Den kulturelle opvækst i Fredericia, 0-16 år 3 Temadag: Børnekultur

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Punkt 4.3 Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 222,

Læs mere

Høring på den åbne skole, som element i skolereformen.

Høring på den åbne skole, som element i skolereformen. Punkt 13. Høring på den åbne skole, som element i skolereformen. 2014-15990. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til høringssvar som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Læs mere

virksomhedsplan

virksomhedsplan 2018-2019 virksomhedsplan Grafisk design: vandand design Denne virksomhedsplan for 2018/2019 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere