Fagprøvevejledning Kontoruddannelserne udgave: August 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøvevejledning Kontoruddannelserne udgave: August 2021"

Transkript

1 Fagprøvevejledning Kontoruddannelserne udgave: August 2021 Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Kontoruddannelserne med et af specialerne: Administration Offentlig Administration Lægesekretær Økonomi Gyldig for elever med opstart på uddannelsesaftale fra og med 1. august 2020 Undervisningssted: U/NORD Lundtoftevej Kgs. Lyngby Version 01 August 2021

2 Indholdsfortegnelse Formål med fagprøven... 2 Sigtet med fagprøven... 2 Organisering af fagprøven... 2 Vejledning... 2 Rollefordeling hvem har ansvaret for hvad... 3 Fagprøverapporten... 4 Opbygning af fagprøverapporten... 4 Forside... 4 Indledning... 4 Problemformulering... 5 Afgrænsning... 5 Metode... 5 Analyse... 6 Vurdering & Diskussion... 6 Konklusion... 6 Perspektivering... 7 Evaluering af arbejdsprocessen... 7 Bilag... 7 Formalia til fagprøverapporten... 8 Formelle krav til citater, kilder og referencer:... 8 Citater:... 8 Kilder... 8 Internettet... 9 Fodnoter... 9 Ophavsret og fortrolighed... 9 Eksamen... 9 Plagiat og eksamenssnyd Sygdom Hvem er til stede under eksaminationen Klageadgang og reeksamen Bedømmelse og bedømmelseskriterier Bilag 1: Emner, der tidligere har været behandlet til fagprøven Bilag 2: Eksempel på udfyldt fagprøvekontrakt

3 Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere de faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontoruddannelsen, som du har opnået i din elevtid. Din fagprøve skal vise, at du kan bruge teorier og modeller i praksis. Du skal derfor tage udgangspunkt i en problemstilling fra din praktikvirksomhed og inddrage såvel praktiske som teoretiske aspekter, så du viser dit samlede udbytte af uddannelsen. Fagprøven omfatter hele dit uddannelsesforløb og består af en rapport og en mundtlig eksamen, hvor du præsenterer det, du har fundet frem til. Sigtet med fagprøven Fagprøven skal vise, at du kan Formulere en ide og fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål Inden for de givne rammer skal du vise, at du kan forholde dig til helheder og sammenhænge i det område, du har valgt at beskæftige dig med, og at du kan fordybe dig i et afgrænset arbejdsområde i praktikvirksomheden. Organisering af fagprøven Du skal arbejde med fagprøven inden for de sidste seks måneder af din elevtid. Her skal du i samarbejde med praktikvirksomheden formulere en idé (emne eller tema), som skal føre frem til den endelige problemformulering. Ideen skal godkendes af praktikvirksomheden, typisk af din oplærings eller uddannelsesansvarlige. Din oplæringsansvarlige kan hjælpe dig med at skaffe de nødvendige informationer og data, evt. ved at henvise til relevante kilder i virksomheden, men det er dit eget ansvar at indsamle informationerne. Virksomheden skal give dig mulighed for og tid til at søge information internt i virksomheden, så du får adgang til at fremskaffe den viden, der er nødvendig for besvarelsen af din opgave, fx gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende. Inden fagprøven vil du få en generel orientering om fagprøveforløbet. I løbet af skoleopholdene har du også mulighed for at stille konkrete spørgsmål til dine undervisere. Vejledning Undervejs i fagprøveforløbet er der mulighed for at få vejledning og hjælp til dit fagprøveprojekt. Du har mulighed for at modtage ca. en times vejledning som dækker alle former for hjælp og vejledning til forprøven, herunder møder, og evt. tlf. samtaler. Hvis du vil benytte dig af muligheden for vejledning, er det dit eget ansvar at kontakt til vejleder. Det anbefales at du bruger din oplæringsansvarlige eller andre personer i praktikvirksomheden som sparringspartner. I fagprøvekontrakten har du og din arbejdsgiver skrevet under på et udkast til en ide og problemformulering. Der kan fortages mindre ændringer i problemformuleringer, uden at det er nødvendigt at udarbejde en opdateret fagprøvekontrakt. I tilfælde af væsentlige ændringer i ide og problemformulering, eksempelvis skift af emne, skal der udarbejdes en opdateret fagprøvekontrakt. 2

4 Rollefordeling hvem har ansvaret for hvad Din rolle Du skal, i samarbejde med din praktikvirksomhed udarbejde en problemformulering. Husk, at udspillet skal komme fra dig. Du skal gennemføre det arbejde, der er nødvendigt i forbindelse med fagprøven, så du kan aflevere rapporten senest på den dato, som du har fået oplyst fra skolen. Du skal fremlægge dit projekt ved en mundtlige eksamen over for en censor og din vejleder, som fungerer som eksaminator Den oplæringsansvarliges rolle Diskuterer dine mulige fagprøveemner med dig, så du er sikker på at vælge et emne, som virksomheden kan godkende, at du arbejder med, Godkender problemformuleringen samt eventuelt senere ændringer til denne, Bistår med råd og vejledning under dit arbejde med fagprøven og sørger for, at du kan få de informationer, der er nødvendige for dit arbejde. Skolens rolle Informerer dig om fagprøveforløbet, Fastlægger tidspunkterne for aflevering af fagprøvekontrakt og fagprøverapport samt for den mundtlige eksamen, Udpeger din vejleder og fastlægger proceduren for vejledningen, Udpeger censor og afvikler eksamen. Vejlederens rolle Er sparringspartner ift. din problemformulering, Er sparringspartner omkring metode og modelvalg Svarer på konkrete spørgsmål undervejs i forløbet 3

5 Fagprøverapporten Fagprøven består af en skriftlig rapport som skal forsvares mundtligt til eksamen. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse, læs mere om bedømmelsen under bedømmelseskriterierne. Omfanget af rapporten skal minimum være 10 normalsider og maksimum 15 normalsider. En normalside består af anslag inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Opbygning af fagprøverapporten Når du skal skrive din fagprøverapport, er der en række afsnit, som bør være med i rapporten. Rapporten bør indeholde Forside Indledning Problemformulering Afgrænsning og Metode Analysen Vurdering & diskussion Konklusionen Perspektivering Evaluering af arbejdsprocessen Litteraturliste Bilag Forside Rapportens forside skal indeholde følgende: Titlen på din fagprøve Dit eget navn Praktikvirksomhedens navn Skolens og din vejleders navn Afleveringsdato Antal anslag Derudover kan du bruge forsiden kreativt til at vække interesse for rapporten ved hjælp af billeder, tegninger osv. Indledning Indledningen kan også kaldes en situationsbeskrivelse. Her kan du fortælle lidt om din praktikvirksomhed for at sætte rammen for opgaven, og desuden skal indledningen indeholde din begrundelse for at vælge det emne, du vil skrive om. Formålet med indledningen er, at den skal fungere som en appetitvækker, som begrunder emnevalget og formålet med at gennemføre fagprøveprojektet. Indledningen bør naturligt munde ud i problemstillingen, så indledningen lægger op til problemformuleringen. En indledning skal ikke være specielt lang, men kan godt fylde mellem en halv og en hel side. 4

6 Ting du bør overveje at have med i din indledning er: Hvilket emne du vil arbejde med Hvorfor du har valgt emnet Hvilken interesse du og dit praktiksted har i dette emne Hvilke problemer/udfordringer, du ser i dette emne Fastlægge formål og mål med dit projekt Kort sagt beskrive, hvad du vil med din opgave Foreslået længde på dette afsnit: ½-1 side Problemformulering For at kunne skrive en god problemformulering kræver det, at du har lavet dit forarbejde! Det vil sige, at du skal have fastlagt et formål og et mål med fagprøveprojektet, og være klar over, hvad det er, du faktisk vil arbejde med. Problemformuleringen bør være så kort som muligt, gerne en enkelt sætning eller to, der viser kernen i det, du vil arbejde med, men som samtidigt ikke låser dig fast, hverken på en bestemt metode eller en bestemt løsning. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad er det, jeg vil undersøge? Når du kan besvare det spørgsmål helt præcist, så har du din problemformulering. I praksis er du selvfølgelig allerede igennem dette trin, når du når frem til at skrive din rapport, så det, der skal stå i rapporten under denne overskrift, er præcis det, der allerede står på din godkendte fagprøvekontrakt. Foreslået længde på dette afsnit: få linjer Afgrænsning En afgrænsning er en beskrivelse af elementer, der vedrører det valgte emne, men som du ikke vil komme ind på i fagprøveprojektet, og hvorfor disse elementer udelades. En afgrænsning kan formuleres negativt, hvor du fortæller, hvad du ikke vil komme ind på eller positivt, hvor du i stedet fortæller, præcis hvad du vil have fokus på i projektet. Der skal ikke nødvendigvis være en afgrænsning i rapporten. Hvis du allerede, når du laver din problemformulering, har helt styr på, hvad du vil komme ind på, kan du udarbejde problemformuleringen så præcis, at det bliver unødvendigt at afgrænse emnet yderligere. Foreslået længde på dette afsnit: 0 -½ side Metode Metoden er din opskrift på, hvordan din fagprøve skal tilberedes. Her beskriver du og begrunder hvilke ingredienser, der skal indgå, og hvordan de skal behandles. Metodeafsnittet inddeles typisk med relevante overskrifter og måske med underpunkter, hvor du blandt andet beskriver, hvordan du vil fremskaffe data, hvilke analyser, du vil gennemføre, og hvilket teorier og 5

7 modeller, du vil inddrage. Du skal begrunde, hvorfor du netop mener, at de modeller, du har valgt, er relevante. Du bør overveje følgende, når du beskriver din metode: Hvordan vil jeg arbejde for at besvare problemformuleringen? Hvad er det, jeg skal gøre, og i hvilken rækkefølge, vil jeg gøre det? Hvilke modeller og teorier vil jeg bruge, og hvad vil jeg bruge dem til? Hvilke data, skal jeg have indsamlet, og hvordan vil jeg indsamle dem? Da metoden ikke er en del af problemformuleringen og derfor ikke er omfattet af fagprøvekontrakten, kan du ændre metoden undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, men det vil være en god ide at konsultere din vejleder, inden du ændrer væsentlig i den metode, som I har aftalt. Foreslået længde på dette afsnit: ca. 1-3 sider Analyse Det er her man arbejder med de problemstillinger, man har rejst. De valgte teorier bearbejdes og sammenholdes med egne data. Egentlige beskrivelser bør begrænses mest muligt, og kun medtages når det er relevant. Formålet med analyseafsnittet er at bryde problemstillingen ned i små dele og bearbejde de enkelte dele ved hjælp af de praktiske og teoretiske værktøjer man har valgt at benytte. Det er i dette afsnit du bearbejder din dataindsamling/datagrundlag. Tanken er ikke at man i dette afsnit skal konkludere noget og ej heller vurdere resultatet af analysen. Arbejder man med større talmateriale, er det en god ide at anvende illustrationer til støtte for analysen. Større tabeller og baggrundsdata placeres i bilagsdelen. Foreslået længde på dette afsnit: 4-7 sider Vurdering & Diskussion I dette afsnit skal man vurdere og diskutere resultatet af sin analyse. Eksempelvis hvad er man nået frem til hvad er fordelen og ulemperne ved det resultat, hvilken betydning kommer det til at have. Eksempelvis hvis du arbejder med forbedrings muligheder på din elevplads så er det i dette afsnit du kommer med hvilket forslag du vil anbefale og hvorfor. Det er også en god ide at forholde sig til hvorfor er man nået frem til lige det resultat er der andre resultater/perspektiver man bør inddrage? Det er også i dette afsnit man kan samle resultaterne i ens analyser og sammenholde dem. Foreslået længde på dette afsnit: 2-4 sider Konklusion Konklusionen er en sammenfatning af de væsentligste resultater af dit fagprøveprojekt. I konklusionen skal du besvare problemformuleringen, så det er muligt for censor og eksaminator at læse og forstå de to afsnit i sammenhæng (problemformuleringen og konklusionen). Det, du skriver i konklusionen, skal hænge sammen med det, som du har fundet ud af i projektets forløb, og som du skal fremlægge til den mundtlige eksamen. Du må ikke hoppe over noget eller konkludere noget, 6

8 som du ikke kan dokumentere med det, du har fundet ud af undervejs. Du må derfor ikke inddrage nyt stof i din konklusion. Hvis der er noget, du ikke har fået svaret på i løbet af projektet, eller hvis resultatet blev et andet, end det du forventede, da du gik i gang, så er det sådan det er! Du skal ikke forsøge at konkludere noget, som dine undersøgelser og analyser ikke giver belæg for, da det kan ødelægge din troværdighed. En fagprøve, der kommer til et andet resultat, end det, du forventede, er lige så god som én, der viser det, du forventede. Under alle omstændigheder er det jo netop det, du har fundet ud af, og derfor det, der skal stå i konklusionen. Foreslået længde på dette afsnit: ¾ -1,5 side Perspektivering Her skal du sætte dine konklusioner ind i en større sammenhæng. Du kan fx sætte dine konklusioner i sammenhæng med virksomhedens andre opgaver altså kan dine resultater, som Foreslået er hentet på et snævert område, overføres til andre opgaver/afdelinger? Du kan muligvis også sætte din opgave i relation til generelle forhold i det omgivende samfund eller lignende, eller du kan komme ind på eventuelle udviklingsmuligheder for dine idéer i et fremtidsperspektiv. Foreslået længde på dette afsnit: ¼-¾ side Evaluering af arbejdsprocessen I evalueringen skal du vurdere din arbejdsproces på en realistisk måde. Du skal evaluere din egen indsats i forhold til de mål, du har sat op, og det er her, du kan beskrive, hvilke udfordringer, du har mødt undervejs, og om disse udfordringer har haft betydning for dit arbejde. Du kan komme ind på forhold som fx Hvad gik godt og hvad gik mindre godt under forløbet? Lavede jeg en tidsplan og holdt jeg den? Hvis nej, hvorfor så ikke? Hvordan gik mit samarbejde med andre i praktikvirksomheden? Valgte jeg de rigtige modeller, eller måtte jeg ændre disse undervejs? Og så videre Kort sagt: Hvad har jeg lært af at udarbejde dette projekt? Foreslået længde på dette afsnit: ¼-¾ side Bilag Du skal vedlægge bilag med; Din godkendte fagprøvekontrakt, Dokumentation for antal anslag, som du har brugt i rapporten Herudover kan du vælge at vedlægge andre bilag som fx; Resultater af dataindsamling fx i form af referater af gennemførte interviews, Resultater af spørgeskemaundersøgelser som ikke er med i selve rapporten, fx i diagramform, 7

9 Udarbejdede modeller, som ikke er med i rapporten Alle bilag skal nummereres. Formalia til fagprøverapporten Omfanget af rapporten skal minimum være 10 normalsider og maksimum 15 normalsider (dvs. samlet anslag). Antallet af anslag er inklusive mellemrum og eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Du skal vedlægge dokumentation for antal anslag som bilag til opgaven. Rapporten udarbejdes og præsenteres individuelt. Du skal aflevere rapporten som en enkelt fil i PDF-format, der omfatter såvel selve rapporten som alle bilag. Du skal sikre, at alle sider, bortset fra forsiden og eventuelle bilag, har et sidetal nederst til højre på siden. Du skal aflevere elektronisk i Lectio senest klokken 12 på den sidste dag i din skemalagte fagprøveuge. Denne dato får du oplyst fra skolen, og ligeledes hvilken mappe i Lectio, du skal bruge. Afleverer du for sent og skolen skønner, at der ikke er en gyldig grund, tæller dette som et eksamensforsøg, hvor du ikke har bestået, og du har derfor kun et forsøg tilbage, så aflever hellere for tidligt end for sent. Vi anbefaler: Linjeafstand 1½ Venstre margen 3 cm Højre margen 2 cm Topmargen 2,5 cm Bundmargen 2,5 cm Skrifttype Times New Roman eller tilsvarende i punktstørrelse 12. Calibri (standardskrifttype i Word) eller tilsvarende i punktstørrelse 11. Formelle krav til citater, kilder og referencer: Citater: Kilder: Det er tilladt at citere fra bøger, aviser, tidsskrifter og lignende. Du skal dog altid anføre: Hvor citatet begynder og slutter ved hjælp af citationstegn ( ). Ofte skriver man også citater med kursiv skrift. Hvem du citerer, forfatter, titel, forlag, udgivelsesår og sidetal. Hvis du ikke angiver, at noget er et citat og undlader at anføre kilden, vil det blive betragtet som forsøg på snyd. På samme måde som citater, skal du i din kildeliste eller litteraturoversigt angive alle de kilder, som du ikke direkte citerer, men som du har brugt som inspiration, dokumentation o.l. Her skal der dog ikke sidetal på, med mindre du kun bruger en lille del af en bog. Kilder er fx personer, bøger, filmanalyser, udleveret undervisningsmateriale, hvor du bruger de synspunkter og/eller fakta, der 8

10 er fremført i kilderne. Refererer du til et interview, skal referatet af interviewet være med som bilag. Internettet: Har du brugt internettet som kilde, skal de sider/artikler, du har brugt også fremgå af kildefortegnelsen på samme måde som andre kilder. Her er det ikke nok at henvise til en bestemt hjemmeside, men du skal have det dybe link til netop den artikel/underside, du har brugt. Da internettet er flygtigt vil det være en god idé, hvis du fortæller, hvornår du har fundet informationen. Er der tale om en kort artikel, kan du evt. udskrive den og vedlægge den som bilag. Fodnoter: Det kan være en fordel at anbringe kilder for citater, forklaringer på begreber, oversættelser af forkortelser og andre elementer, der ikke er væsentlige for forståelsen i fodnoter, da fodnoter ikke generer læsningen på samme måde, som hvis du skriver alt dette i selve teksten, fx i parenteser. Ophavsret og fortrolighed Du har i princippet ophavsretten til din fagprøve, men hvis du ikke gør denne gældende inden 14 dage efter eksamen, kan skolen bruge din opgave, fx som eksempel til kommende elever. Hvis din opgave indeholder informationer, som ikke må offentliggøres, skal du skrive FORTROLIGT på forsiden. I så fald vil kun vejleder og censor få din opgave at se. Eksamen Din eksamen vil vare i ca. 30 minutter. Denne tid omfatter eksaminator og censors votering om karakteren og den tid, det tager at give dig karakteren og en begrundelse for den. Du skal regne med, at du selv har minutter til rådighed til din fremlæggelse, og så vil vejleder og censor bruge nogenlunde det samme eller lidt mindre på spørgsmål. Til den mundtlige eksamen er det ikke tanken at du repeterer det der står i din rapport. Det kan være en fordel at du kort opsummere hvad din hovedproblemstilling er og hvad du er nået frem til men det er ikke noget der bør tage mere end nogle få minutter. Hovedparten af din mundtlig eksamen bør have fokus på nogle særlige relevante/interessante pointer, dilemmaer eller udfordringer som du dykker dybere ind i hvor du også forholder dig til hvordan og hvorfor du har arbejdet på den måde du har gjort. Det kunne eksempelvis være at du til den mundtlige eksamen vælger at gå i dybden med et optimeringsforslag du har skrevet om i din rapport. Fokusset i den mundtlige præsentation kunne så være hvorfor har du arbejdet med optimeringen som du har gjort, hvilken fordele og ulemper er der forbundet med din proces og resultatet af dine optimeringsforslag. Det kan også være at du i mellemtiden, fra du skrev rapporten til at du skal til eksamen, er blevet opmærksom på nogle nye perspektiver i forbindelse med din opgave som du kan inddrage i din præsentation. Det er altid en god ide at udarbejde en disposition til den mundtlig eksamen, du kan med fordel dele din disposition med eksaminator og censor så de også har en ide om din dagsorden til eksamen. 9

11 Eksaminationen bedømmes som en helhed mellem din mundtlige præsentation og din rapport, begge dele tæller med til eksamen. Din eksamenspræsentation skal uploades som en opgave i Lectio senest dagen før, du skal til eksamen. Hvis du bruger plancher, fysiske modeller eller andet, som ikke indgår i din PowerPoint præsentation skal du affotografere dette og indsætte fotoene i et dokument, som du også uploader i Lectio sammen med din PowerPoint præsentation. Din eksamenspræsentation er lige så vigtig dokumentation som din rapport, så du kan ikke gennemføre / bestå eksamen, hvis præsentationen ikke er afleveret som opgave i Lectio. I tilfælde af tekniske problemer med Lectio eller adgang til internettet, skal du medbringe din præsentation tilgængelig på din egen pc eller printe og medbringe ét eksemplar af din præsentation. Fagprøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og du skal minimum have karakteren 02 for at bestå. Skulle du dumpe, vil du få en grundig redegørelse for, hvad der mangler i din opgave. I tilfælde af at man dumper kan man blive indstillet til en reeksamen. Du skal møde på skolen senest 30 minutter før din planlagte eksamen. Plagiat og eksamenssnyd Plagiat er ikke tilladt og er bortvisningsgrundlag. Plagiat er hvor man bruger noget i sin rapport eller præsentation som man ikke selv har udarbejdet og hvor det ikke fremgår klart og tydeligt at det ikke er noget man selv har udarbejdet. Bruger man noget i sin rapport/præsentation som man ikke selv har udarbejdet skal referencen/kildehenvisningen fremgå klart og tydeligt. På U/NORD udarbejdes der automatisk plagiat kontrol på alle rapporter og præsentationer. I tilfælde af plagiat mister man retten til at gennemføre en eksamen og evt. reeksamen. Sygdom Er du forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom skal du kontakte skolens administration hurtigst muligt og senest kl på eksamensdagen. Ved sygdom vil du få tilbudt en syge/reeksamen. Desværre er det ikke altid muligt for skolen at tilbyde syge/reeksamen så snart du er rask og der kan forkommen nogle ugers/måneders ventetid. Hvem er til stede under eksaminationen Din vejleder fungerer som eksaminator og desuden vil en ekstern censor være til stede. Eksamen er i princippet offentlig, men du kan bede om, at kun vejleder og censor deltager. Du er velkommen til selv at tage nogen med, men de må ikke komme med tilkendegivelser under din eksamination, og de skal forlade eksamenslokalet, når din eksamination er færdig. De må altså ikke være i lokalet, når vejleder og censor voterer, og de vil heller ikke være der, når du får din karakter. Klageadgang og reeksamen Du har mulighed for at klage over din eksamen. Ønsker du det, kan du efter eksamen få udleveret klagereglerne i skolens administration. Du skal klage skriftligt til skolen senest to uger efter eksamen. 10

12 Du kan klage over Grundlaget for din eksamination Forløbet af eksamen Bedømmelsen Hvis du klager, vil skolen sende din klage til vejleder og censor, som inden for to uger kommer med hver sin uafhængige udtalelse om det faglige indhold af klagen. På baggrund af din klage og de to udtalelser vil skolen afgøre din klage. Du får besked skriftligt fra skolen om afgørelsen. Afgørelsen kan være en af følgende, 1) du ikke får medhold, 2) du får medhold. Får du medhold i din klage, vil du få tilbudt en ny mundtlig eksamen, det er din beslutning om du ønsker at tage imod tilbuddet. Du skal her være opmærksom på, at en eventuel reeksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter end du fik i første omgang. Bedømmelse og bedømmelseskriterier Den mundtlige prøve består af elevens indledende mundtlige fremlæggelse af sin dokumentation af projektet og en efterfølgende eksamination. Bedømmelsen ved den mundtlige prøve er en helhedsvurdering af elevens afleverede skriftlige dokumentation, elevens indledende mundtlige fremlæggelse af sin dokumentation af projektet og elevens præstation under den efterfølgende eksamination. I bedømmelseskriterierne, som fastlægges af skolen i den lokale bedømmelsesplan, indgår slutmål for specialet med udgangspunkt i de mål, der er særlige for det enkelte speciale, elevens evne til at udføre en arbejdsopgave under inddragelse af de for specialet relevante teorier, metoder og procedurer, elevens evne til at kvalitetssikre sin skriftlige kommunikation, og elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål for opgaven. 11

13 Bilag 1: Emner, der tidligere har været behandlet til fagprøven 1. Specialet Administration Standardisering af kontraktlayout Tværkulturel kommunikation Håndtering af mails i koncernens HR afdelingen Implementering af digitale personalemapper Standardisering af onboardingproceduren Service gennem mundtlig og skriftlig kommunikation Konsekvenserne af GDPR i et mæglerfirma 2. Specialet Offentlig administration Effektivisering af den digitale selvhjælp Kvalitetsudvikling i omstillingen Service og kompetencer i Borgerservice Etablering af nyt ejendomsadministrationssystem Indførelse af elektronisk timerapporteringssystem fra eksterne enheder Modregningsprocessen i Skat Hvad betyder GDPR for håndteringen af borgernes data 3. Specialet Lægesekretær Rotationsordning blandt lægesekretærer Telekommunikation og de 9 principper for god offentlig service Rapportering af utilsigtede hændelser Ansvarlig patientkommunikation Hvordan kan man mindske antallet af udeblivelser Lægesekretæren Den røde tråd i den hvide verden Korrekt brug af DRG koder 4. Specialet Økonomi Afstemning og årsafslutning af bogholderiet inden revision Vurdering af om det er rentabelt at åbne en butik i udlandet Implementering af elektronisk salgsordre Beregning af fradragsmuligheder for fx energiafgifter Bedømme finansiering af varebiler Beregning af refusion af udenlandsk moms Ny ferielov pr. 2020, herunder overgangsregler Beregning af besparelse ved indførelse af nyt IT system 12

14 Bilag 2: Eksempel på udfyldt fagprøvekontrakt Elev: Bianca Efraimsdottir Adresse: Ågade 7, 1234 Åby Uddannelse: Kontor med specialet Offentlig Administration Fødselsdag: Telefon: Idé: Afregningsproceduren i Xkøbing Kommune er meget langsommelig og har mange overflødige trin. Min ide er derfor at optimere denne proces. Problemformulering: Hvilken muligheder er der for at optimere processen omkring rejseafregning i Xkøbing Kommune og hvordan vil en eventuelt procedure for afregning af rejser se ud. Dato og underskrifter: Dato: Elev: Godkendt den: Virksomhed.: Virksomhedens bekræftelse: Som uddannelsesansvarlig bekræfter jeg herved, at et projekt med ovennævnte emneformulering kan gennemføres i vores virksomhed og eventuelt i relevante institutioner Eleven skriver sit fagprøveprojekt i ovennævnte periode og friholdes i fornødent omfang i praktikperioden mellem sidste obligatoriske skoleophold og skriveperioden, til informationssøgning i henhold til gældende bekendtgørelse. Eleven får mulighed for at inddrage nødvendig konkret viden og information fra virksomheden til opgavebesvarelsen. Eventuelle udgifter, jfr. Handlingsplanen i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden. Såfremt fagprøveprojektet ikke stemples FORTROLIGT eller tilbagekaldes senest 14 dage efter eksamen, må skolen bruge projektet som inspiration til kommende elever. 13

Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Handelsuddannelserne med et af specialerne:

Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Handelsuddannelserne med et af specialerne: Fagprøvebeskrivelse Handelsuddannelserne, udgave: marts 2019 Fagprøvevejledning Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Handelsuddannelserne med et af specialerne: Salg

Læs mere

Manual om fagprøven på offentlig administration. Fagprøven

Manual om fagprøven på offentlig administration. Fagprøven Fagprøven 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. FORMELT GRUNDLAG FOR FAGPRØVEN... 3 2. FAGPRØVENS FORMÅL... 3 3. KØREPLAN FOR FAGPRØVEN... 3 3.1 Forberedende fase... 3 3.2 3.-skoleophold... 4 3.3 Praktikperioden

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Den merkantile fagprøve

Den merkantile fagprøve Den merkantile fagprøve 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Bekendtgørelsens krav til fagprøven... 4 3. Det praktiske fagprøveforløb - trin for trin... 4 3.1 Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Kontoruddannelserne, inden for et af specialerne:

Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Kontoruddannelserne, inden for et af specialerne: Fagprøvevejledning Denne vejledning er målrettet dig, som har en uddannelsesaftale inden for Kontoruddannelserne, inden for et af specialerne: Administration Offentlig Administration Lægesekretær Økonomi

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Niels Brock Videreuddannelse FAGPRØVEN. Niels Brock Videreuddannelse. Den Digitale Kontoruddannelse. Fra teori til praksis

Niels Brock Videreuddannelse FAGPRØVEN. Niels Brock Videreuddannelse. Den Digitale Kontoruddannelse. Fra teori til praksis FAGPRØVEN Den Digitale Kontoruddannelse Niels Brock Videreuddannelse Fra teori til praksis Indledning Fagprøven er den store afslutning på en erhvervsuddannelse, hvor eleven skal binde de elementer sammen,

Læs mere

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Køreplan for SSO forår 2019 Uge Dato Begivenhed Sted Ansvarlige 5 Mandag 28/1 Valg af fag og område Lectio Elever senest kl. 11:45 5 Onsdag 30/1

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning i projektskrivelse ved faget Salgsteknik

Vejledning i projektskrivelse ved faget Salgsteknik Vejledning i projektskrivelse ved faget baseret på Nøglen til det gode salg Formål Efter kurset skal du kunne beskrive og bruge teorien fra Nøglen til det gode salg og kunne anvende det i dit arbejde.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Obligatoriske moduler på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske moduler på Kommunomuddannelsen...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Lovgrundlag. Læringsmål

Lovgrundlag. Læringsmål Modul og hold Lovgrundlag Tema Læringsmål Modul 7 - Hold SOO-17 Hold, 2 og 3, SOV-F17 og SOV- F17- Net Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse nr. 766 af 24.6.2011 om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf.

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. Fagprøvevejledning - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk Undervisningssted Handelsskolen København Nord Lundtoftevej

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Elevvejledning HF. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave

Elevvejledning HF. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2008 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Placering af opgaverne s. 2 2. Den større skriftlige opgave s. 2 3. Generel vejledning til

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Dansk- og historieopgaven i 1g

Dansk- og historieopgaven i 1g Vejledning til opgaven i dansk og historie på Virum Gymnasium 2018 Du skal foråret 2018 skrive en opgave i dansk og historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven skrives i dansk

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Dansk-Samtidshistorieopgaven 2017, 1h.

Dansk-Samtidshistorieopgaven 2017, 1h. Dansk-Samtidshistorieopgaven 2017, 1h. I skal på HHX individuelt besvare en tværfaglig skriftlig opgave i fagene dansk og samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres i 2 underskrevne eksemplarer den onsdag

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave)

HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) HF SSO 2019 (Større skriftlig opgave) 1 Den større skriftlige opgave HF 2018/2019 Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvis du ønsker en fuld HF-eksamen, skal du skrive en Større Skriftlig Opgave - forkortet

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Nyttig viden om den afsluttende opgave på Skov- og naturteknikeruddannelsen

Nyttig viden om den afsluttende opgave på Skov- og naturteknikeruddannelsen Nyttig viden om den afsluttende opgave på Skov- og naturteknikeruddannelsen For at afslutte din uddannelse som skov- og naturtekniker skal du 1) løse en praktisk opgave på dit praktiksted, 2) skrive en

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

SRO 2017 SRO 2G

SRO 2017 SRO 2G SRO 2G 2017 1 Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) Studieretningsopgaven i 2.g er en individuel skriftlig opgave i to af de fag, der udgør studieretningen. Til udarbejdelse af opgaven er der afsat 15 elevtimer.

Læs mere

FAGPRØVE HVEM? HVAD? HVORDAN? OFFENTLIG ADMINISTRATION

FAGPRØVE HVEM? HVAD? HVORDAN? OFFENTLIG ADMINISTRATION FAGPRØVE HVEM? HVAD? HVORDAN? OFFENTLIG ADMINISTRATION Offentlig administration 1 Senest redigeret 3. april 2018 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVAD ER EN FAGPRØVE?... 1 FAGPRØVEEMNER...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning Oktober 2018

Retningslinjer for opgaveskrivning Oktober 2018 Retningslinjer for opgaveskrivning Oktober 2018 INDHOLD Generelle krav... 2 Formelle krav til opgaven... 2 Opgavens forside... 2 Forbeholdserklæring... 2 Opgavens sidelayout... 3 Kildehenvisninger... 3

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

VUC Nordjylland, Aalborg

VUC Nordjylland, Aalborg Eksamensprojektet er en tværfaglig eksamensopgave, og karakteren for den indgår som en selvstændig karakter på eksamensbeviset. Formålet med projektet er, at du skal have lejlighed til at arbejde tværfagligt

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Information om studieretningsprojektet SRP - køreplan 2018

Information om studieretningsprojektet SRP - køreplan 2018 Information om studieretningsprojektet SRP - køreplan 2018 Studieretningsprojektet i 3g 2018 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet. Dine lærere kan fortælle nærmere om kravene

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SSO-OPSKRIFTEN. Alle dele er lige vigtige for at lave den perfekte kagedej. Indhold

SSO-OPSKRIFTEN. Alle dele er lige vigtige for at lave den perfekte kagedej. Indhold SSO-OPSKRIFTEN I SSO-opskriften kan du læse om de forskellige ingredienser, som du skal bruge for at lave din større skriftlige opgave i forbindelse med din HF. Alle dele er lige vigtige for at lave den

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere