Tilladelse til tilslutning af spildevand via fedtudskiller fra Westergaards Hus, Bredgade 12, 6920 Videbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til tilslutning af spildevand via fedtudskiller fra Westergaards Hus, Bredgade 12, 6920 Videbæk"

Transkript

1 Returadresse: Land By og Kultur, Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing ABC Lavpris Hovedkontor Smedevej Tarm Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon E-post Dato 4. maj 2021 Sagsnummer Tilladelse til tilslutning af spildevand via fedtudskiller fra Westergaards Hus, Bredgade 12, 6920 Videbæk Westergaards Hus (ejet af ABC Lavpris) har via Videbæk Entreprenørforretning ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Ansøgningen er dateret 9. april 2021 med supplerende oplysninger dateret 12. og 15. april Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, meddeler hermed Westergaards Hus tilladelse til at tillede spildevand fra Bredgade 12, 6920 Videbæk til det offentlige kloaknet. Spildevand er i nærværende tilladelse, vand fra: Produktionen i køkkenet Tilladelsen gælder for ovennævnte typer spildevand/områder. Ydermere ledes der sanitært spildevand fra toiletfaciliteter til offentlig kloak. Tilslutningstilladelsen meddeles efter kapitel 4 i Lov om Miljøbeskyttelse, 28, stk. 3 på de i afsnit 2 nævnte vilkår. Ifølge 30 kan tilsynsmyndigheden påbyde nødvendige forbedringer, hvis fedtudskilleren ikke fungerer forsvarligt. Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og bilag Vilkår Følgende vilkår skal overholdes for at tilladelsen er gyldig: Åbnings- og telefontider Mandag Tirsdag-fredag

2 Side 2 af 11 Generelle forhold 1. Tilladelsen betinges af at ansøgningen og de oplyste forhold er de faktuelle anlægs- og driftsforhold. 2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal forefindes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige. 3. Der må kun være én stikledning med spildevand fra køkkenet i Westergaards Hus til offentlig kloakledning. De afløb i køkkenet, hvortil der ledes fedtholdigt spildevand, skal være tilkoblet en korrekt dimensioneret fedtudskiller (jfr. DS/EN ), som skal installeres af en autoriseret kloakmester. 4. Der må kun tilledes spildevand fra følgende områder/processer: produktionen i køkkenet. 5. Ringkøbing-Skjern Forsyning har ret til at etablere en flowmåler på udledningen af spildevand. Placering af flowmåleren aftales nærmere med Ringkøbing-Skjern Forsyning. Flowmåleren skal aflæses minimum én gang årligt. 6. Før sammenblanding med andre spildevandstyper skal processpildevandet efter fedtudskilleren passere en let tilgængelig prøvetagningsbrønd før afledning til offentlig spildevandskloak. 7. Prøvetagningsbrønden skal udformes således, at der kan udtages en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at prøven skal kunne udtages i fritfaldende vandstråle. 8. Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand, der bevirker at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter. 9. Fedtudskilleren skal være udstyret med alarm, som skal udløses, når indholdet af fedt/olie produkter udgør 70% af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal. 10. Virksomheden kan uden forudgående vurdering fra tilsynsmyndigheden udskifte og anvende nye rengøringsmidler, hvis midlerne er miljømærkede med Den Nordiske Svane eller EUblomsten. Hvis der anvendes andre rengøringsmidler, må de ikke indeholde A- eller B-stoffer, jf. definition i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006, om tilslutning af industrispildevand til offentlige. A- og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet, og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer. For at opnå accept for brug af andre rengøringsmidler end de som er miljømærkede med Den Nordiske Svane eller EU-blomsten, skal virksomheden indsende dateblade til kommunen. 11. Oplag af alle rengøringsmidler skal placeres således, at der ikke er risiko for at de ufortyndet kan løbe i kloakken eller ud på jorden ved spild eller uheld. 12. Der må ikke tilledes vand til fedtudskilleren, der er over 50 o C. 13. Fedtudskilleren skal tømmes/inspiceres efter behov og mindst én gang pr. måned jfr. DS/EN 1825 og leverandørens anbefalinger.

3 Side 3 af 11 For tømning af slamfang og fedtudskiller skal der indgås en aftale med transportør/modtageanlæg som er godkendt af miljøstyrelsen. Udgifter til tømning og inspektion, samt bortskaffelse af affaldsfraktionen, afholdes udelukkende af Westergaards Hus. Andre typer spildevand 14. Sanitært spildevand fra toiletfaciliteter skal tilkobles offentligt spildevandskloaknet. Indretning og drift 15. Ved væsentlige ændringer i produktionen/køkkenet, herunder anvendelse af nye rengøringsmidler skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse revidere de fastsatte vilkår til spildevandsafledningen. Kemiske og fysiske krav 16. Spildevand skal analyseres for nedenstående parametre og resultaterne skal overholde nedenstående kravværdier: Stof Kravværdi Kontrolform Analysemetode ph 6,5 9,0 Min./max. DS/EN 287 eller bedre Temperatur 50 o C Max. Termometer Olie/fedt (vegetabilsk) 20 mg/l ELLER Max. DS/R 209 eller bedre ELLER 50 mg/l Reflab metode 5: 2005 eller bedre Max. betyder en maksimal værdi, som ikke må overskrides. Prøvetagning og analysering 17. Prøvetagning skal ske som stikprøve. 18. Tilsynsmyndigheden fastlægger prøvetagningstidspunktet, dog maksimalt 1 gang årligt, med mindre kravværdierne er overskredet. Ved hver prøvetagning skal der analyseres for alle ovenstående parametre. 19. Spildevandsprøver jf. vilkår udtages i prøveudtagningsbrønden. Prøvetagning og analysering skal foretages af et af DANAK akkrediteret laboratorium/firma.

4 Side 4 af Kopi af analyserapporten skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter prøvetagningen fremsendes til tilsynsmyndigheden. 21. Hvis en analyserapport viser overskridelse af kravværdierne i vilkår 16, skal der sammen med analyserapporten fremsendes en redegørelse for hvordan virksomheden sikrer, at lignende hændelse imødegås. 22. Analysemetoderne anvist i vilkår 16, kan fraviges hvis der sker ændringer begrundet i laboratoriets akkrediteringer og hvis standarderne ændres. Analysemetoden skal accepteres af tilsynsmyndigheden før analysemetoden kan ændres. 23. Udgifter til prøvetagning og analysering jf. vilkår afholdes udelukkende af Westergaards Hus. Egenkontrol og uheld 24. Virksomheden skal føre en logbog indeholdende oplysninger om: Dato og kvittering for tømning af fedtudskiller. Dato for eftersyn og vedligeholdelse af fedtudskiller Resultat af funktionsprøvning af alarm på fedtudskiller Forbrug af rengøringsmidler og Datablade for forbrugte rengøringsmidler. Logbogen skal opbevares tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 25. Uheld der giver anledning til unormale udledninger skal varsles til Ringkøbing-Skjern Forsyning (telefon ) hurtigst muligt. Senest førstkommende hverdag skal tilsynsmyndigheden informeres om uheldet. 3. Spildevandsteknisk vurdering Nedenfor gennemgås spildevandsforholdene som beskrevet i ansøgningsmaterialet sammen med tilsynsmyndighedens egne vurderinger. 3.1 Spildevandets karakteristika Spildevandet er vand fra driften og brugen af køkkenet ved Westergaards Hus. Alt spildevandet ledes via en fedtudskiller (7 l/s) med et integreret slamfang (730 l) til offentlig kloak, der er ingen direkte udledning til offentlig kloak.

5 Side 5 af 11 Det forventes at spildevandet primært indeholder animalsk og vegetabilsk olie/fedt, som er biologisk nedbrydeligt. Hertil kommer de organiske stoffer fra de anvendte rengøringsprodukter i køkkenet. Der stilles derfor vilkår om, at spildevandet skal passere en fedtudskiller før udledning til offentlig kloak. 3.2 Dimensionering af fedtudskiller Dimensionering af fedtudskilleren er fremsendt af Videbæk Entreprenørforretning (Se Bilag 1). Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg og Miljø har gennemgået dimensioneringsberegningen inklusiv fastsættelsen af parametrene til bestemmelse af de dimensionsgivende spildevandsstrømme, og har ingen bemærkninger. Byg og Miljøs gennemgang af dimensioneringsberegningen er uden ansvar og udelukkende udført til at danne overblik over spildevandets sammensætning og størrelse. 3.3 Måling af spildevandsmængder Den udledte spildevandsmængde opgøres ud fra måler på forbrugt vandmængde. 3.4 Generelle kommentarer til vilkårsstillelse Der stilles vilkår til indretning og drift af de ovenfor beskrevne aktiviteter til minimering af eventuel risiko for forurening. Vilkårene skal bl.a. beskytte renseanlæg og kloakledning, samt det omgivende miljø. Der er fastsat grænseværdier, for spildevandets indhold af udvalgte stoffer før tilledning til offentlig kloak til Videbæk renseanlæg. Dog skal det nævnes at de grænseværdier der opstilles kan skærpes, hvis renseanlægget har problemer med tilstrækkelig rensning. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for renseanlæggets drift. Vilkår for disse parametre skal være med til at sikre en ordentlig slamkvalitet hos renseanlægget Temperatur og ph Der er valgt at stille vilkår til temperatur og ph som følger Miljøstyrelsen vejledning for området Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr , således kloaknettet er optimalt beskyttet. Der stilles vilkår om at processpildevandets temperatur skal være mindre end 50 0 C således, at fedtudskilleren fungerer optimalt.

6 Side 6 af Vegetabilsk olie/fedt Der er valgt at stille vilkår til vegetabilsk olie/fedt som følger Miljøstyrelsens vejledning for området Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr , således kloaknettet er optimalt beskyttet. Kommunen vurderer, at indholdet af vegetabilsk olie/fedt primært stammer fra køkkenets aktiviteter Organisk materiale Der vil blive afledt noget organisk materiale via processpildevandet, men det er relativt biologisk omsætteligt. Der er ikke stillet vilkår til dette, idet det vurderes at renseanlægget vil kunne klare denne belastning og at der igennem gebyrregulering vil blive taget højde for at dette kan blive renset så optimalt at renseanlægget ikke lider overlast Miljøfremmede stoffer Der er krav til indhold af miljøfremmede stoffer ved udbringning af slam fra renseanlæg til landbrugsjord, derfor vurderes disse forhold særligt i forbindelse med tilslutningstilladelser. Der vil blive afledt nogle organiske stoffer fra rengøringsprocessen i køkkenet. For at sikre, at der ikke udledes svært nedbrydelige organiske stoffer (A-, B- og ikke vurderet stoffer), har Byg & Miljø fastsat vilkår om, at de rengøringsmidler der anvendes i køkkenet er miljømærkede med Den Nordiske Svane eller EU-blomsten, og hvis der anvendes andet skal datablade indsendes til evaluering. 4. Egenkontrol Der stilles egenkontrolvilkår for, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at danne sig et indtryk af hvorledes driften foregår og for at virksomheden har fokus på driften af aktiviteterne, der genererer spildevand til det offentlige kloaknet. 5. Bemærkninger fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Spildevand Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Spildevand har i perioden fra den 20. april 2021 til den 4. maj 2021 haft et udkast af denne tilladelse til gennemlæsning og har i den forbindelse fremsendt følgende bemærkninger: Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har ingen bemærkninger til denne tilladelse til tilslutning af spildevand.

7 Side 7 af Offentliggørelse og klagevejledning 6.1 Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside under informationer mandag den 10. maj Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af tilladelsen. 6.2 Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal indsendes til Klageportalen senest mandag den 7. juni En klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller lige som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. privatpersoner og kr. for virksomheder og organisationer, Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 6.3 Retsligprøvelse Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

8 Side 8 af Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Styrelsen for Patientsikkerhed, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, og Videbæk Entreprenørforretning, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, Friluftsrådet Midt-Vest, Byggesagsbehandler, 8. Kvalitetssikring Nærværende tilladelse er kvalitetssikret af: YG Venlig hilsen Gitte Vestergaard Laursen Miljøsagsbehandler

9 Side 9 af Spildevandsteknisk beskrivelse Bilag 1 Den følgende beskrivelse af spildevandet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet. Dimensioneringsberegning

10 Kloaktegning Side 10 af 11

11 Datablad på fedtudskiller Side 11 af 11

Tilslutningstilladelse for spildevand via fedtudskiller ved Baking Sins by Lea, Nygade 24, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for spildevand via fedtudskiller ved Baking Sins by Lea, Nygade 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Baking Sins by Lea Hovervej 56 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post

Læs mere

Tilslutningstilladelse for fedtudskiller ved køkken/kantine UCRS, Skolebyen 12, 6900 Skjern

Tilslutningstilladelse for fedtudskiller ved køkken/kantine UCRS, Skolebyen 12, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skolebyen 5 6900 Skjern Sendt til service leder: FNA@ucrs.dk og leder PH@ucrs.dk Sagsbehandler

Læs mere

Vedersø Klit camping har via Kloakmester Knud Erik Jacobsen ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

Vedersø Klit camping har via Kloakmester Knud Erik Jacobsen ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing VEDERSØ KLIT CAMPING A/S Øhusevej 23 6990 Ulfborg Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Tilslutningstilladelse for olieudskiller ved UCRS ved ny undervisningshal, Skolebyen 12, 6900 Skjern

Tilslutningstilladelse for olieudskiller ved UCRS ved ny undervisningshal, Skolebyen 12, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skolebyen 5 6900 Skjern Sendt til service leder: FNA@ucrs.dk og leder PH@ucrs.dk Sagsbehandler

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Langsand Laks A/S Langsand 34 6960 Hvide Sande th@alsco.com jbl@langsand.dk Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing MK INDUSTRI V/N O FUHRMANN Rundingen 2 6971 Spjald Sendt per e-mail til NO@MK-industri.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard

Læs mere

Udledningstilladelse for olieudskiller ved dieselpåfyldningsplads ved Stauning Maskinstation, Mejlbyvej 5, 6900 Skjern

Udledningstilladelse for olieudskiller ved dieselpåfyldningsplads ved Stauning Maskinstation, Mejlbyvej 5, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STAUNING MASKINSTATION A/S Mejlbyvej 5 6900 Skjern Sendt per e-mail til ja@stauning-maskinstation.dk Sagsbehandler Gitte

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Amba Kongevej 41 6900 Skjern land.by.kultur@rksk.dk Fremsendt elektronisk til CVR-nr.: 46076915 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladser ved Landia, Industrivej 2, 6940 Lem St.

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladser ved Landia, Industrivej 2, 6940 Lem St. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing LANDIA EJENDOMME ApS Industrivej 2 6940 Lem St Sendt per e-mail til ksk@landia.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen

Læs mere

Tilslutningstilladelse Troldhede Genbrugsplads, Industrivej 15, 6920 Videbæk. 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse Troldhede Genbrugsplads, Industrivej 15, 6920 Videbæk. 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Troldhede Genbrugsplads Industrivej 15, Troldhede 6920 Videbæk Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af processpildevand i medfør af kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven meddelt til Danish Marine Protein A/S GreenLab 39 7860 Spøttrup Skive Kommune Teknisk

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Tarm nye Genbrugsplads, Industriparken 7, 6880 Tarm

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Tarm nye Genbrugsplads, Industriparken 7, 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Affald Genbrug Baldersvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse med fedtudskiller

Tilslutningstilladelse med fedtudskiller Tilslutningstilladelse med fedtudskiller Jeudan III a/s Østergade 1a og 1b 3600 Frederikssund Journalnr: 06.01.15-K08-23-17 Udarbejdet af: lpped Datablad Meddelt af Frederikssund Kommune: 28. juli 2017

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Bybjerggaard Sundbylillevej 42 A 3600 Frederikssund

Bybjerggaard Sundbylillevej 42 A 3600 Frederikssund Bybjerggaard Sundbylillevej 42 A 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-5-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse...

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse JYSK ENTREPRENØR & KLOAK ApS Skråvejen 2 9460 Brovst Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Bisgaard Mogensen

Læs mere

Stacy s ApS v/ Linné Sommer. Bådehavnen Køge. Tilslutningstilladelse for fedtudskiller hos Restaurant Stacy s - Bådehavnen 1

Stacy s ApS v/ Linné Sommer. Bådehavnen Køge. Tilslutningstilladelse for fedtudskiller hos Restaurant Stacy s - Bådehavnen 1 Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Stacy s ApS v/ Linné Sommer Bådehavnen 1 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilslutningstilladelse for fedtudskiller

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Bilvaskehal på adressen Håndværkervej 6, 6920 Videbæk

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Bilvaskehal på adressen Håndværkervej 6, 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ejendomsselskabet Abildtrup ApS Skjernvej 1 6920 Videbæk Sendt per e-mail til safework.dk@gmail.com og rc-miljoe@mail.dk

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse

Revideret tilslutningstilladelse Furesø Kommune, By. Erhverv og Natur Revideret tilslutningstilladelse til Krogsgaard-Jensen Automobiler A/S Frederiksborgvej 27 3520 Farum 12. november 2009 Indledning Krogsgaard-Jensen Automobiler A/S

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, by, kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing BYENS AUTOCENTER A/S Danevej 5 6960 Hvide Sande Att. Palle Thøgersen Fremsendt som e-mail: og

Læs mere

Tilslutningstilladelse til at aflede spildevand fra vaskehaller og vaskeplads til biler på ejendommen Dunsbjergvej 2, 5900 Rudkøbing.

Tilslutningstilladelse til at aflede spildevand fra vaskehaller og vaskeplads til biler på ejendommen Dunsbjergvej 2, 5900 Rudkøbing. Antirust Garagen ApS Dunsbjergvej 2 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr. 16/11632 Ref: liem

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse VIRKSOMHED OG MILJØ Januar 2018 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SANITÆRT SPILDEVAND og REGNVAND fra BEFÆSTET P- PLADS TIL OFFENTLIG KLOAK L.M. Huse A/S Ringstedvej 27A, 4440 Mørkøv matr.nr. 23a Syvendekøb

Læs mere

Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev

Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev Tilslutningstilladelse Dan Catering, Gammel Klausdalsbrovej 467, Herlev Indhold 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Beliggenhed... 3 1.3 Aktiviteter... 3 2. Spildevandsteknisk

Læs mere

Baggrunden for denne tilladelse er, at fedtholdigt spildevand skal renses i fedtudskiller inden udledning i spildevandskloakken.

Baggrunden for denne tilladelse er, at fedtholdigt spildevand skal renses i fedtudskiller inden udledning i spildevandskloakken. Sunpark Erhvervshus Industriparken 44A 2750 Ballerup Att.: Gitte van der Zee BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Den, 9. oktober 2018 Tlf. dir.: 41750124

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven er meddelt til Skive Theater Theaterpladsen 10 7800 Skive Skive Kommune Teknik, Miljø og Udvikling

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tilslutningstilladelse til sanitært spildevands samt til etablering af fedtudskilleranlæg på Lundebjerggårdsvej 5, 2740 Skovlunde

Tilslutningstilladelse til sanitært spildevands samt til etablering af fedtudskilleranlæg på Lundebjerggårdsvej 5, 2740 Skovlunde Center for Kommunale Ejendomme Hold- an Vej 7 Att.: Rikke Lindquist BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Den, 12. juli 2017 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse for afledning af spildevand fra bilvaskehal. 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for afledning af spildevand fra bilvaskehal. 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet #split# NOVABIL A/S Markedsvej 127 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 05-01-2018 Sags. nr.: 06.01.15-P19-4-17 Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen Lokaltlf.: +4599455857 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Meddelt til: AFLD Sagsnr.: 06.01.15-P19-26-15

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Jørn Krogsgaard A/S Knøsgårdvej 116 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard Direkte 7257

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Vedsted Menighedsråd Aaby-Vedsted Kirkekontor Hjorthsvej 16 9440 Aabybro Byg & Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro industri@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard Direkte 7257 7354 inh@jammerbugt.dk

Læs mere

Viborg Spildevand A/S Sendt pr. til:

Viborg Spildevand A/S Sendt pr.  til: Viborg Spildevand A/S Sendt pr. email til: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Stoholm og Trevad Renseanlæg til Karup Renseanlæg Viborg Kommune meddeler hermed Stoholm og Trevad Renseanlæg (v.

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS Sneppevej 17 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Tilslutningstilladelse McDonald s Mileparken 39, Herlev

Tilslutningstilladelse McDonald s Mileparken 39, Herlev Tilslutningstilladelse McDonald s Mileparken 39, Herlev Indhold 1. Spildevandsteknisk beskrivelse...2 1.1 Indledning...2 1.2 Beliggenhed...2 1.3 Aktiviteter...2 2. Spildevandsteknisk vurdering...3 3. Vilkår...4

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har foreligget følgende materiale:

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har foreligget følgende materiale: Dupont Tryk ApS Stamholmen 70 2650 Hvidovre Att. Jan Dupont Hvidovrevej 278 Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen Sagsbehandler: Claus Sand Gybeck Tlf.direkte 3639 3588 Telefax 3639 3658 e-mail teknik@hvidovre.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse, fedtudskiller

Tilslutningstilladelse, fedtudskiller Tilslutningstilladelse, fedtudskiller Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra fedtudskillere hos Boligforeningen Lolland, Østre Park 42, 4930 Maribo 25. april 2018 Ansøger: Lolland

Læs mere

PÅBUD om sammenskrivning og opdatering af støjvilkår i miljøgodkendelsen til Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk

PÅBUD om sammenskrivning og opdatering af støjvilkår i miljøgodkendelsen til Arla Foods Amba, Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing ARLA FOODS AMBA Sønderhøj 14 8260 Viby J Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE

TILSLUTNINGSTILLADELSE TILSLUTNINGSTILLADELSE Tilladelse til udledning af spildevand fra sandfang og olieudskiller til Thisted Vands kloaksystem Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm Gyldig fra den 31.

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Jammerbugt Kommune, Genbrugspladserne Møllebækken 5 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard

Læs mere

Påbud om ændring af egenkontrolvilkår i miljøgodkendelsen af 29. marts 2012

Påbud om ændring af egenkontrolvilkår i miljøgodkendelsen af 29. marts 2012 Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Stauning Lufthavn A.M.B.A. Lufthavnsvej 4 6900 Skjern Att: Helle Boller Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon

Læs mere

Slagter Carl s eftf. v/ Winnie Lykke Hansen

Slagter Carl s eftf. v/ Winnie Lykke Hansen Tilslutningstilladelse Slagter Carl s eftf. v/ Winnie Lykke Hansen Roskildevej 19 3550 Slangerup Captia: 002992-2014 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af spildevand fra vaskeplads

Tilladelse til nedsivning af spildevand fra vaskeplads Kaas Maskinstation og Landbrug - v/henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Nørregade 70, matr. nr. 15r, Ringsted Markjorder, 4100 Ringsted

Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Nørregade 70, matr. nr. 15r, Ringsted Markjorder, 4100 Ringsted Evang Ejendomme v.peter Hansen Køgevej 40 4100 Ringsted Dato: 11. oktober 2016 Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Nørregade 70, matr. nr. 15r, Ringsted Markjorder, 4100 Ringsted

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Dato 28. 01. 2019 Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Sagsnr.: 13/33736 Sagsbehandler: Maj Brit Fisker Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af

Læs mere

Palfinger København Valseholmen Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej Hvidovre

Palfinger København Valseholmen Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej Hvidovre Palfinger København Valseholmen 14-18 2650 Hvidovre TEKNISK FORVALTNING Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Miljøafdelingen SPILDEVANDSTILLADELSE Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal til det offentlige

Læs mere

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s).

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s). ORBICON A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Sandra Roost 26. NOVEMBER 2018 JOURNALNUMMER 06.11.01-P19-1-18 KS SIAGUDMU MIDLTERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE AF GRUNDVAND FRA PRØVE- PUMPNING PÅ TROMMESLAGERVEJ

Læs mere

Lisbeth Cassøe Brovej Hobro Att.: Søren Vejle-Cassøe, Tilladelse til tilslutning til kollektivt spildevandsanlæg

Lisbeth Cassøe Brovej Hobro Att.: Søren Vejle-Cassøe,   Tilladelse til tilslutning til kollektivt spildevandsanlæg Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Lisbeth Cassøe Brovej 11 9500 Hobro Att.: Søren Vejle-Cassøe, email: svc@verdenskortet.dk Tilladelse til tilslutning til kollektivt spildevandsanlæg Ejendom: Matr.nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand, via udskilleranlæg, til spildevandsforsyningsselskabets

Tilladelse til afledning af spildevand, via udskilleranlæg, til spildevandsforsyningsselskabets Knudsminde 10 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder AURA, sjh@aura.dk Tilslutningstilladelse, afløb fra olieudskiller Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til kloak - Brovst Genbrugsplads

Spildevandstilladelse til kloak - Brovst Genbrugsplads Brovst Genbrugsplads Terndrupvej 77 9460 Brovst Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Bisgaard Mogensen Direkte

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Vognmand Per Teglgaard tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Vognmand Per Teglgaard tilladelse til afledning af: VOGNMAND PER TEGLGAARD J P Nielsens Vej 14 7160 Tørring Sendt via digital post Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster,

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster, Center for Plan & Miljø Vemmetofte Kloster Vemmetoftevej 42 4640 Faxe att.: Leif J. Madsen, ljm@vemmetofte.dk Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER Adresse Dato Journalnr. Tilladelse til afledning af afværgevand til offentlig kloak fra matr. nr. [xx], [adresse] [Ansøger] har med brev af xx.xx.200x på vegne af [f.eks. bygherren

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Falck Danmark A/S Station Hornsyld Søndergade 18-20 8783 Hornsyld Att.: René Hemberg Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej 11 6920 Videbæk Sagsbehandler Poul Bennetzen Direkte telefon 99741560 E-post

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra OK Bilvaskehal Åboulevarden 63-69, 6880 Tarm

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra OK Bilvaskehal Åboulevarden 63-69, 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Sendt per e-mail til: lbj@ok.dk, ltk@ok.dk, mbj@ok.dk, oh@com-con.dk Sagsbehandler

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Peugeot Ringsted Møllevej Ringsted

Peugeot Ringsted Møllevej Ringsted Peugeot Ringsted Møllevej 2 4100 Ringsted 19. marts 2018 Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Miljø Rønnedevej 9 4100 Ringsted Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Møllevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af regnbetinget spildevand i medfør af kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven meddelt til Nomi4s I/S Greenlab 1 7860 Spøttrup Skive Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse VIRKSOMHED OG MILJØ 21. juni 2019 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA VASKEPLADS TIL OFFENTLIG KLOAK til Poul Møller Hansen I/S på Stengårdsvej 27, 4340 Tølløse matr.nr. 3y og 3ad, Skimmede

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Sagsnr.: 219-2013-36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE

TILSLUTNINGSTILLADELSE TILSLUTNINGSTILLADELSE Fåborgvej 126 6753 Agerbæk I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse 14. juni 2019 1 Udarbejdet af: Sagsbehandler: Emil Eg Møller Direkte tlf.

Læs mere

#split# 5. Bundfældningstanken skal tømmes for slam efter behov. Slammet skal bortskaffes efter gældende regler.

#split# 5. Bundfældningstanken skal tømmes for slam efter behov. Slammet skal bortskaffes efter gældende regler. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 29-03-2017 Sags. nr.: 06.11.01-P19-1-17 Sagsbeh.: Jes Rose Nielsen Lokaltlf.: +4599455519 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Teknisk Forvaltning TILLADELSE

RØDOVRE KOMMUNE. Teknisk Forvaltning TILLADELSE RØDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 6. januar 2012 TILLADELSE TIL TILSLUTNING AF SPILDEVAND FRA VASKEPLADSER TILKNYTTET AAB, AFDELING 43 S GARAGEBYGNING OG CONTAINERPLADS PÅ STOREKÆR 9 2610 RØDOVRE MATR.

Læs mere

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning. Tilslutningstilladelse. Farum Fjernvarme a.m.b.a. Stavnsholtvej Farum

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning. Tilslutningstilladelse. Farum Fjernvarme a.m.b.a. Stavnsholtvej Farum Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Tilslutningstilladelse Farum Fjernvarme a.m.b.a. Stavnsholtvej 33 3520 Farum 3. december 2008 Indholdsfortegnelse: TILSLUTNINGSTILLADELSE...3 Vilkår for tilslutningstilladelsen...

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse Nordjysk Trofæmontering ApS Bransagervej 18 9490 Pandrup Vækst og Udvikling Industri Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger Hebsgaard Direkte

Læs mere

Vilkår. Outrup pizza og grill Storegade Outrup

Vilkår. Outrup pizza og grill Storegade Outrup Outrup pizza og grill Storegade 15 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra fedtudskiller

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Pro Truck A/S Kærup Parkvej 20

Pro Truck A/S Kærup Parkvej 20 Pro Truck A/S Kærup Parkvej 20 4100 Ringsted Dato: 24. marts 2017 Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Kærup Parkvej 20, matr. nr. 3 ai, Benløse, Benløse By, 4100 Ringsted I henhold

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Indledning Sørens Auto skal have en tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Ved etableringen af Sørens Auto i 1994 blev der givet tilladelse uden vilkår til afledning af spildevand alene på

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Tilslutningstilladelse Møbel- og Tæpperenseriet v/ Jens-Ole Nielsen Ryttermarken 2B 3520 Farum 15. april 2008 Indhold: INDLEDNING...3 TILSLUTNINGSTILLADELSE...3 VILKÅR

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Ejendomsselskabet Skovgårdsvej Valeursvej 11 2900 Hellerup Side 1 1. Meddelelse af tilslutningstilladelse Gribskov Kommune meddeler hermed Ejendomsselskabet Skovgårdsvej, Valeursvej

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Tilladelse til etablering af standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk

Tilladelse til etablering af standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk Baunehøj Vandværk Silhorko v/peter Thue Poulsen, ppo.dk@silhorko.dk Sag: 2017/27463 005 Id: 13.02G00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 24. oktober 2017 Personlig henvendelse

Læs mere