Center for Plan & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Plan & Miljø"

Transkript

1 Center for Plan & Miljø Køge Sportsfiskerforening - En del af Køge Bugt Fiskepleje Ved Formand John Østergaard & Lars Båstrup-Spohr Sendt til Postadresse: Frederiksgade Haslev Telefon Kontoradresse: Frederiksgade Haslev Afgørelse om restaurering af Tryggevælde Å Direkte Dato 12. juli 2021 j./sagsnr P Vandløb: Tryggevælde Å st Ejendom: Matr. 1a Tryggevælde Hgd., Karise Afgørelse Faxe Kommune og Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til restaurering af den strækning af Tryggevælde Å, som kaldes Fluestykket. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Projektet udføres som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelsen med tilhørende bilag. Gydebankerne skal etableres, så det ikke får nogen betydning for afstrømningen opstrøms projektstrækningen. Udlægning af gydegrus, sten og stammer i vandløbet må ikke udføres i tidsrummet mellem 15. oktober-1. marts. Plantning af skyggegivende træer skal ske efter nærmere aftale med Faxe Kommune Plantning af skyggegivende træer må ikke foretages i perioden 1. april-15. august Projektet må ikke medføre strukturskader på de beskyttede enge omkring vandløbet Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år. Side 1 af 15

2 Tilladelsen er meddelt efter følgende myndighedsområder Afgørelsen er meddelt efter 37 i vandløbsloven 1 og 25 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. 2, hvis bestemmelser betyder, at vandløb må restaureres for at forbedre de fysiske forhold. Da vandløbet er udpeget som beskyttet vandkøb, omfatter afgørelsen også en dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 3, som er meddelt efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 2. Da projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10f i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget en VVM-anmeldelse af projektet 4. På baggrund af oplysningerne i VVM-anmeldelsen er der truffet afgørelse om at projektet i sig selv eller i kombination med andre projekter eller planer ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af projektet. Kort 1. Projektstrækning ligger indenfor området angivet med rødt. Tyk grå linje markerer kommunegrænse. Redegørelse Tryggevælde Å udgør kommunegrænse mellem Faxe og Stevns Kommune. Da det er Faxe Kommune, som varetager vandløbsvedligeholdelsen af åen på denne strækning, har kommunerne indgået aftale om, at det er Faxe kommune, som meddeler tilladelse til projektet på vegne af begge kommuner. Afgørelsen har været til gennemsyn hos Stevns Kommune inden udsendelse. Oprindeligt reguleringsprojekt af Storstrøms Amt Storstrøms Amt gennemførte i 2005 et større reguleringsprojekt af Tryggevælde Å, på den del af vandløbet der ligger mellem jernbanebroen 1 Vandløbsloven - LBK nr af 25/11/ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og-restaurering m.v. - BEK nr. 834 af 27/6/ Naturbeskyttelsesloven - LBK nr. 240 af 13/03/ Jf. 16 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr 973 af 25/06/2020 Side 2 af 15

3 Køge-Faxe banen og sammenløbet med Stevns Å, se bilag 1. Her blev Tryggevælde Å lagt tilbage til sit oprindelige forløb, som den havde inden den blev rettet ud 1870 erne og yderligere uddybet 1950 erne. Formålet var at tilbageføre vandløbet til dens naturlige fysik, og dermed skabe bedre levesteder og gydemuligheder for blandt andet ørred. Det havde desuden til formål at genskabe en smuk ådal med et snoet vandløb. Som det kan ses i Vandløbsbogen på bilag 1 blev bunden anlagt for uniformt, da den er gravet med samme hældning. Der er derfor blevet udlagt gydegrus og foretaget uddybning i sving og andre steder med erosion. Der er i vandløbstilladelsen til projektet beskrevet, at der på 16 udvalgte steder, er lagt et 25 cm lag gydegrus i bunden af vandløbet, i alt ca. 254 m² og store sten til at ligge som fiskeskjul i vandet. Der er mulighed for at lægge flere sten og mere gydegrus ud i vandløbet, hvis det skønnes nødvendigt. Dette er ikke blevet foretaget, og da der er gået mere end 3 år fra gennemførelsen af projektet, har Faxe og Stevns Kommune vurderet, at det er nødvendigt at meddele fornyet tilladelse til udlægning af grus, sten og træ i åen. Nærværende restaureringsprojekt af Køge Sportsfiskerforening D. 26. august 2020 har Køge Sportsfiskerforening søgt om tilladelse til at udlægge 2 ekstra gydebanker, samt restaurere 5 eksisterende gydebanker, mellem gydebankerne udlægges der store sten og træstammer. Desuden plantes mindre grupper af Rød-el langs vandløbet for at give skygge. Formålet med projektet er at forbedre ørredbestanden på strækningen, samt at forbedre levevilkårene for de øvrige dyr og planter i vandet og i det vandløbsnære miljø. Projektet omfatter vandløbsstrækningen fra parkeringspladsen ved Tinghusvej til Troldhættebroen (i alt ca m). Strækningen er blevet inddelt i 14 delstrækninger, hver af m, se figur 2 og bilag 2. Indsatsen på hver delstrækning er beskrevet i bilag 2. På steder, hvor strømmen er frisk og dermed egnet til gydning, vil der blive udlagt og restaureret gydebanker. De vil blive anlagt på en 15 m lang strækning i et ca. 20 cm tykt lag. Gydebankerne vil bestå af småsten i valnøddestørrelse, samt enkelte større sten for at holde småstenene på plads. Mellem gydestrækningerne udlægges større sten ( mm), samt mindre træstammer, som fæstnes i brinken. De udlagte sten og stammer giver skjulemuligheder for ørrederne, der er klækket i det udlagte gydegrus. Ligeledes plantes Rød-el i små grupper for at øge variationen i de fysiske forhold, begrænse mængden af rørsumpsplanter og stabilisere brinkerne. Udlægning af gydegrus, sten, træstammer og plantning af træer vil blive foretaget efter anbefalingerne i DTUs Fiskepleje Side 3 af 15

4 Lodsejer er orienteret og indforstået med etablering af de projekterede tiltag. Tabel 1. Restaureringsdata fra ansøgningsmateriale bilag 2. Der udlægges i alt Gydegrus 75 % a mm 123 m³ 25 % a 32 64mm Sten 10-40cm 130 m³ Kampesten cm 43 m³ Træstammer 5-15 m 14 stk. Side 4 af 15

5 Kort 2. Projektkort som viser delområder og eksisterende og nye gydebanker fra bilag 2. De blå streger indikerer delprojektstrækningernes afgrænsning. Regulativmæssige dimensioner af Tryggevælde Å Tryggevælde Å er et offentligt vandløb. Det fremgår af Projektbeskrivelsen i bilag 1 (se tabel 2), som udgør tillæg til gældende vandløbsregulativ, at den berørte vandløbsstrækning fremover får en regulativmæssig bundbredde på 1-3 meter. Det er væsentlig mindre en den vandløbsbredde på mellem 7-10 m, som blev etableret ved projektet, hvilket kan ses af tabel 3. Side 5 af 15

6 Den regulativmæssige bundbredde er fremkommet ved, at vandløbet har fundet sit eget leje indenfor det gravede vandløb. Ved eventuel vedligeholdelse slås en strømrende i denne bredde i vandløbet. De udlagte gydebankers placering og højde er ikke beskrevet i regulativet. Det antages derfor at disse er anlagt ovenpå den regulativmæssige bundkote. Af bilag 3 kan det ses, at den regulativmæssige bundkote er overordnet set overholdt på hele projektstrækningen, og ligger stedvist væsentligt under regulativmæssig bundkote. Tabel 2. Uddrag fra regulativbeskrivelse i Projektbeskrivelsen, som udgør tillæg til gældende vandløbsregulativ bilag 1. * sandfanget er etableret med bundkote 1 m. under regulativmæssig bund med bundbredde 2.5 m og anlæg 1. Station Kote (m) Bundbredde Anlæg Fald Bemærkning , , , , ,75 3,00 1 0,55 2,00 1 0,53 1,00 1 0,76 1, Sandfang* 1,00 1 2,7 Tabel 3. Uddrag fra Vandløbsbog - bilag 1. Restaureringsdata Projekt længde Vandløbsbredde Hældning 3,5 Hældning - 1,2 Hældning 0,6 2,6 km 7-10 m 0,7 km 1,3 km 0,6 km Hydrologiske beregninger Vandløbsstrækningen er i november 2020 blevet opmålt med håndholdt GPSmåleudstyr. Data er efterfølgende blevet behandlet i VASP. Der er foretaget en modellering af vandspejlskonsekvenserne ved udlægning af nye og restaurerede gydebanker i forhold til eksisterende forhold se bilag 3. Der er således ikke foretaget en konsekvensberegning ved den regulativmæssige skikkelse, idet en bundbredde på 1-3 meter ikke er vurderet til at være retvisende, og de faktiske forhold dermed er mere retvisende. Side 6 af 15

7 Vandspejlskonsekvenserne er modelleret ved middelafstrømning. Vandløbsdata om oplandsstørrelse og afstrømnings-mængder hentet fra Vandløbsbogen bilag 1, tabel 4. Ved modelleringen er gydebankerne blevet anlagt, som 15 til 25 cm bundhævning. De er konstrueret så der er et fald hen over gydebankerne og imellem gydebankerne. Tabel 4. Uddrag fra Vandløbsbog bilag 1 Vandløbsdata Opland Afstrømning maksimum Afstrømning middel Afstrømning minimum 130 km² l/s 849 l/s 20 l/s I plottet af vandspejlsberegningerne bilag 3, er eksisterende bund vist med sort streg, og den fremtidige bund er vist med rød streg. Hvor der er sammenfald mellem eksisterende og fremtidig bund kan den sorte streg ikke ses. Gydebankerne kan således ses ved at den røde streg ligger over den sorte. Vandspejlet ved eksisterende forhold ved en middelafstrømning er vist med grøn stiplet streg, mens vandspejlet ved udlægning af gydebanker er vist med rød stiplet streg. Det kan ses, at de projekterede gydebanker kun medfører en minimal vandspejlshævning på få centimeter mellem station Vandspejlshævningen aftager opstrøms og er ved opmålingens afslutning så minimal, at det kan henskrives til usikkerhed ved beregningen. Da vandløbet overholder gældende regulativmæssige bundkoter, samt den minimale vandspejlsforskel ved st , er det Faxe kommunes vurdering, at ændringen i vandspejl er udlignet ved overgangen til nabomatrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev, ved st , hvilket er 200 meter opstrøms. Det er på den baggrund Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører vandspejlskonsekvenser opstrøms projektområdet. Naturbeskyttelse, Habitat- og bilag IV-konsekvensvurdering & Vurdering af målopfyldelse for vandløb 3 beskyttede områder Tryggevælde Å er på den berørte strækning udpeget som 3-beskyttet vandløb omgivet af 3-beskyttede enge. Efter amtets reguleringsprojekt er vandløbet på strækningen blevet terrænnært med gode fysiske variationer. Der er godt fald på strækningen, men der er flere steder, hvor bunden er mudret og blød, hvilket formentlig skyldes områdes mose/eng karakter. Grundet vandløbets udformning og en ekstensive vandløbsvedligeholdelse har der udviklet sig en artsrig sammensætning af vandplanter på strækningen, som dog stedvist domineres af pindsvineknop og dunhammer. Vandløbets terrænnærhed gør, at det ofte står i hydraulisk forbindelse med de omgivende enge, som oversvømmes ved større vandføringer. Af denne grund bliver de omgivende enge i dag drevet ekstensivt med afgræsning eller høslæt. I forhold til artsdiversiteten er engene dog stadig præget af, at Side 7 af 15

8 de tidligere har været dyrket. De har tillige en jordstruktur, som gør, at det er muligt at køre i området med landbrugsmaskiner. Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet vil have gavnlig effekt på vandets fysiske variation og som leve-, og fouragerings- og ynglested for dyre- og plantelivet i åen. Vilkåret om, at arbejdet ikke må udføres i vinterhalvåret, hvor ørred og andre fisk gyder, sikrer, at årets yngel ikke påvirkes negativt af projektet. Vilkåret om, at anlægsarbejderne ikke må medføre strukturskader på engene sikrer, at disse ikke påvirkes på anden måde end ved sædvanlig kørsel med landbrugsmaskiner. Natura 2000-områder Knap 800 m nedstrøms projektområdet bliver Tryggevælde Å omfattet af Natura 2000 område nr. 149: Tryggevælde Å (H132). Området er udpeget på baggrund af naturtyperne og arterne: Tabel 5. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr Naturtyper: Strandvold med enårige Å-mudderbanke planter (1210) (3270) Strandvold med flerårige planter (1220) Arter: Kildevældsvindelsnegl (1013) Tidvis våd eng (6410) Skæv vindelsnegl (1014) Strandeng (1330), Urtebræmme (6430) Mygblomst (1903) Grå/grøn klit (2130) Rigkær (7230) Næringsrig sø (3150) Elle- og askeskov* (91E0) Vandløb (3260) Projektområdet og dets omgivelser omfatter potentielle habitater og levesteder for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det er Faxe Kommunes vurdering, at hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget påvirkes negativt af selve projektet eller projektet i kombination med andre projekter eller planer. Denne vurdering beror på, at projektet har til formål at forbedre tilstanden i åen i forhold til vandløbets fysiske diversitet og dermed også for det tilknyttede dyreliv. Samtidig medfører materialeudlægning ikke væsentligt ændrede vandstande i åen på projektstrækningen. På denne måde forringes hydrologien i vandløbsbræmmerne og engene ikke. Da der er stillet krav om, at anlægsarbejderne ikke må medføre strukturskader på engene er det vurderingen, at habitattyper ikke påvirkes på anden måde end ved sædvanlig kørsel med landbrugsmaskiner. Bilag IV-arter Der er registreret brunfrø i området, som ikke er nærmere artsbestemt. Det forventes, at flere af de brune frøer og stor og lille vandsalamander forekommer i området. Der er ikke kendskab til, hvilke flagermus, som er tilknyttet projektområdet. Det forventes at flere arter af flagermus bruger Tryggevælde Å og ådalen, som fourageringsområde og som ledelinje. Side 8 af 15

9 De registrerede padder og alle arter af flagermus er særligt truede arter (de såkaldte bilag IV-arter). De registrerede paddearter er særligt tilknyttet lavvandede søer og vandhuller. Denne naturtype er ikke indenfor projektområdet, og Faxe Kommune vurderer derfor, at padderne primært benytter de beskyttede enge ved vandring til og fra overvintrings- og ynglelokaliteter, samt som fourageringsområde udenfor yngleperioden. Anlægsarbejdet udføres over en kort periode med samme type maskiner, som den sædvanlige vedligeholdelse af området. På den baggrund er det Faxe Kommunes vurdering, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke padderne eller områdets økologiske funktionalitet, som levested for padderne. Der fældes ikke træer ved projektet, det er derfor Faxe Kommunes vurdering, at lokalitetens funktion som ledelinje og fourageringssted for flagermus ikke påvirkes negativt. Vandområdeplaner Vandløbet er omfattet af vandområdeplanerne og har en målsætning om God økologisk tilstand. Som det ses af nedenstående skema, er vandløbet i dag vurderet til at være i dårlig økologisk tilstand. Dette skyldes primært en ikke-god vandkvalitet og at den økologiske tilstand for fisk er dårlig. Det er vurderet, at der er risiko for at strækningen ikke opnår målopfyldelse inden Da projektet har til formål at forbedre forholdene for fisk, er det kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt til at nå målopfyldelse i vandløbet. Tabel 6. Data fra Basisanalyse for Vandområdeplanerne Kategori ID DK Vandområde ID: Navn: Vandløbstype Typologi Kategori Samlet o8301_d Tryggevælde Å, B2 Naturlig RW2 Miljømål God Kemisk God kemisk tilstand Kategori Tilstand Risiko for manglende målopfyldelse i 2027: Samlet Dårlig Ja Kemisk Makrofytter Bentiske invertebrater Fisk Ikke-god kemisk tilstand Ringe God Dårlig Nationalt specifikke stoffer Ikke-god Ja Miljøfarlige forurenende stoffer medfører risiko for manglende målopfyldelse Side 9 af 15

10 Kommunens vurdering af projektet Da der er tale om et projekt, som har til formål at forbedre tilstanden i åen har Faxe Kommune valgt at behandle projektet som et restaureringsprojekt, med de deraf gældende krav til offentliggørelse med videre. I behandling af sagen har Faxe Kommune vurderet, at projektet ikke i sig selv eller kombination med andre projekter eller planer har negativ indflydelse på miljøet, beskyttet natur, på habitater eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, på bilag IV-arter eller på muligheden for målopfyldelse i Vandområdeplanerne. Faxe Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på, at udlægningen af grus, sten og træ vil bidrage til en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Udlægning af gydebanker, sten og træ vil forøge bundens ruhed og bidrage til vandløbets heterogene strømforhold. Dette vil forbedre vandløbets potentiale som levested for typiske strøm- og iltkrævende smådyr. Derudover vil der blive større variation i vandets strømning og derved forbedrede gydemuligheder og levebetingelser for henholdsvis moderfisk og fiskeyngel. Faxe Kommune har lagt vægt på, at projektet ikke har indflydelse på vandbalancen i området, samt at vandkvaliteten i åen ikke vil blive påvirket negativt af projektet. Det er Faxe Kommunes vurdering, at udlægning af sten, grus og træer kan have en meget lokal påvirkning på vandafstrømningen omkring gydebankerne og de større sten/træstammer. Kommunen har dog i behandling af sagen lagt vægt på, at vandføringsevnen i Tryggevælde Å ikke reduceres eller giver anledning til oversvømmelse opstrøms projektområdet. Nabohøring og udtalelser fra interessenter Projektet har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 25. marts til 20. maj Kommunen har modtaget 2 høringssvar. Begge høringssvar var positive overfor projektet. Det vurderes, at de oplysninger, som er indkommet i høringsperioden ikke er væsentlige nye oplysninger, som giver anledning til en ny høring. Økonomi og udførelse Restaureringsprojektet udføres af Køge Sportsfiskerforening, og forventes at koste ca kr. Dette indebærer udgifter til materialer, maskiner og arbejdsløn. Køge Sportsfiskerforening søger midler til finansiering af projektet via fiskeplejemidlerne og øvrige fonde. Såfremt der ikke kan sikres finansiering af det samlede projekt, vil projektet blive delt op i mindre projekter. I dette 6 Jf. 24 i BEK om vandløbsregulering og restaurering mv. Side 10 af 15

11 tilfælde vil opstrøms strækninger blive udført først, således at arbejder i åen ikke påvirker allerede restaurerede strækninger (eksempelvis via sandvandring). Faxe og Stevns Kommuner står for udgifter til transport af materialer ved åen, og maskiner til selve udlægningen af sten og grus, der sker i samarbejde med frivillige fra Køge Sportsfiskerforening. Annoncering Denne afgørelse annonceres digitalt på Faxe Kommunes hjemmeside den 12. juli Klagefristen er 4 uger fra annonceringen. Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Mette Marie Birch Vandløbsmedarbejder Vedlagt denne afgørelse er: Oversigt over modtagere af denne afgørelse Klagevejledning Information om din mulighed for at anlægge søgsmål og søge om aktindsigt Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Bilag 1 - Oprindeligt restaureringsprojekt af Storstrøms Amt med tilladelse, vandløbsløb og kortbilag Bilag 2 - Ansøgningsmateriale fra Køge Sportsfiskerforbund Bilag 3 - Længdeprofil med vandspejlskonsekvenser Side 11 af 15

12 Denne afgørelse er sendt med kopi til: Bredejer matr. 1a: Christian Ivar Danneskiold Lassen Bredejer matr. 1f: Germund Estrup Hansen Bredejer matr. 1g: VOGNMAND JOHN JØRGENSEN HOLDING Ap Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen Storstrøm Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening Faxe Friluftsrådet Friluftsrådet Region Øst Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Faxe Slots- og Kulturstyrelsen Danmarks Jægerforbund Fiskeriinspektorat Øst Museum Sydøstdanmark Ferskvandsfiskeriforeningen Danmarks Sportsfiskerforbund Sportsfiskerforbundet Sydsjælland Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen Dansk botanisk forening Holmegaard Hovedbyg 1 th, 4684 Holmegaard Lundevej 3, 4652 Hårlev Lundevej 5, 4652 Hårlev Side 12 af 15

13 Klagevejledning Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 7. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget. Du må ikke udnytte tilladelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet. Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af Du skal logge på portalen med din NemID. Klageportalen sender automatisk klagen vider til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale kr. Du betaler med betalingskort i Klageportalen. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klageberettigede efter vandløbsloven er: 1) Den, afgørelsen er rettet til, 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er: 1) adressaten for afgørelsen, 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 3) offentlige myndigheder, 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf , når klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Søgsmål For så vidt angår de forhold, der er dispenseret til i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 2kan du få prøvet afgørelsen ved domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt. 8 Aktindsigt Du kan få aktindsigt i sagen, det vil sige se sagens dokumenter og få kopi af dem. Det kan aftales på tlf eller med sagsbehandler. 7 Efter vandløbslovens 80 og naturbeskyttelseslovens 78 8 Ifølge naturbeskyttelseslovens 88 Side 13 af 15

14 Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her: Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon: CVR-nr.: Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en til Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse. 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. databeskyttelsesrådgiver Telefonisk på telefonnummer , bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg DBR (databeskyttelsesrådgiver) Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse. 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Faxe Kommune er myndighed for naturbeskyttelsesloven til udarbejdelse af afgørelser som fx afslag, tilladelser, dispensationer og godkendelser. Afgørelser kan blive offentliggjort på vores hjemmeside med de almindelige personoplysninger oplysninger, som du har oplyst i din ansøgning, herunder navn og adresse. Ejer oplysninger på afgørelsens parter vil også fremgå af afgørelsen og således også blive offentliggjort på vores hjemmeside. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Naturbeskyttelsesloven 4. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger. 5. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger (navn og adresse) til følgende modtagere: Klageberettigede myndigheder efter naturbeskyttelsesloven. Se pkt. 3 om offentliggørelse af ansøgninger, dispensationer og tilladelser. 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra Adresser til udsendelse samt ejer oplysninger trækkes fra CPR registret, andre personoplysninger modtages fra dig selv eller andre. Side 14 af 15

15 7. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler. 8. Retten til at trække samtykke tilbage Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 9. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Side 15 af 15

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: 0 - Landzonetilladelse til indretning af Bed & Breakfast

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejere Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Gisselfeld Kloster Gisselfeldvej 12a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejer Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Bonderød-Alslev-Tågerup-beboerforening c/o Preben Ellebæk (Luemosegaard@mail.tele.dk) Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven af projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk (HØRINGSUDGAVE supplerende høring)

Godkendelse efter vandløbsloven af projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk (HØRINGSUDGAVE supplerende høring) Ribe Sportsfiskerforening Niels. L. Michaelsen Email: nlm@lodberg.org Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 9. juni 2015 Sags id 13/12576 Login tojen Sagsbehandler Tomas Jensen Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Restaurering af Øllemoserenden

Restaurering af Øllemoserenden Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Jannick Balduin Berg Madsen C enter for M iljø P lan og T eknik N atur, V ej og T rafik Dahls vej 3 4220 Korsør T lf. 5 8 5 7 3

Læs mere

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. udlægning af gydebanker og skulesten i Vandløb

Læs mere

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st

Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 22. marts 2018 Sags id: 18/1722 Godkendelse- Restaureringsprojekt i Spangebækken st. 3.755 - st. 3.845 Afgørelse Vandløbsmyndigheden,

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 31. oktober 2016 J.nr. 15/17636

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 31. oktober 2016 J.nr. 15/17636 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 31. oktober 2016 J.nr. 15/17636 Restaureringsprojekt Damvad Å. Station 5.458-6.383 BAGGRUND... 3 MÅLSÆTNING FOR DAMVAD

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ansøger Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Landzonetilladelse

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejere Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ansøger Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Landzonetilladelse

Læs mere

REGULERING AF KVL. 65, FRIBRØDRE Å

REGULERING AF KVL. 65, FRIBRØDRE Å Geir Helgesen Dronningens Tværgade 46, 7.1 1302 København K REGULERING AF KVL. 65, FRIBRØDRE Å 11. APRIL 2019 Baggrund: Baggrunden for projektet er, at der ønskes en større fiske bestand i kvl. 65 Fribrødre

Læs mere

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i

Læs mere

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år.

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Se udsendelsesliste side 6 Høring af projekt til regulering af Fiskbæk på matrikel nr. 4ae, Malling by, Malling Hermed sendes projekt til regulering af

Læs mere

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år.

Der søges desuden at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inden for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Kølvrå Bæk og

Læs mere

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard Favrskov Forsyning Torvegade 7 8450 Hammel Att: Christian Bækgaard Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

JORTON A/S Korsvej Kolding / G

JORTON A/S Korsvej Kolding / G JORTON A/S Korsvej 13 6000 Kolding Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte Morten.Fischer.Jorgensen@randers.dk www.randers.dk 01-07-2019

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Høring af forslag til reguleringstilladelse af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Høring

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen.

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Birch & Co Ejendomme Aps Sortenborgvej 2 8600 Silkeborg 10. december 2018 Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Reguleringstilladelse Essedalsrenden st Sodemarksvej 16A 70 Søborg By, Søborg

Reguleringstilladelse Essedalsrenden st Sodemarksvej 16A 70 Søborg By, Søborg Anne M Broe Christensen Sodemarksvej 16 A 3230 Græsted Sag: 06.02.03-P19-14-18 20. november 2018 Reguleringstilladelse Essedalsrenden st 1650-19002104 Sodemarksvej 16A 70 Søborg By, Søborg Vandløbsmyndigheden

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Plan, Byg og Ejendomme Torvegade 7 8450 Hammel ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse

Læs mere

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Til Høringsparter BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 25. april 2018 Tlf. dir.: 4175 0132 E-mail: micr@balk.dk Kontakt: Michala Becker Ryttergaard Sagsid: 06.11.00-A26-1-17 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st

Spangebækken - Restaureringsprojekt st st Fiskelauget af 1970 c/o Torben Christensen Hjejlebakken 59 5210 Odense NV 17. januar 2018 Sags id: 18/1722 Spangebækken - Restaureringsprojekt st. 3.755 - st. 3.845 Vandpleje Fyn og Fiskelauget af 1970

Læs mere

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen.

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen. Plan- og Miljøafdelingen 5. juli 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-19 Medarbejder: myde Tilladelse til bro over privat strækning af Visby Å Thisted Kommune har den 28. maj 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon Petersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929246 Mail: setha@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-18 Ks: SB xx-xx-2019 Udkast - Tilladelse til at etablere

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejer Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Marianne Sørensen Ellebækvej 4 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Gl Hastrupvej Køge

Gl Hastrupvej Køge Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Køge Golf Klub Gl Hastrupvej 12 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Restaurering af Tangmosebækken opstrøms Egøjevej

Læs mere

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947418 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af tre gydestryg

Læs mere

Der søges desuden om at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inde for 2 år.

Der søges desuden om at supplere gydebankerne med 10 % af den oprindelige grusmængde inde for 2 år. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til: Ivanandersen2@gmail.com Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Vallerbæk nedstrøms

Læs mere

MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen København K

MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen København K MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen 25 1270 København K By og Miljø Høring af reguleringstilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 Regulering af Pøle A st. 2520-2531

Læs mere

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å Jesper Søgaard Lerbjergvej 20 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling

Læs mere

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 28. november Bygge- og Miljøafdelingen

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 28. november Bygge- og Miljøafdelingen Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til ivanandersen2@gmail.com 28. november 2018 Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Bøllingsø Kanal (st. 140-160 m) Karup Å Sammenslutningen (KÅS)

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Tilladelse til regulering af Skallebæk ændring af bundkoter.

Tilladelse til regulering af Skallebæk ændring af bundkoter. Miljø og Natur Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Natur og Vandløb Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-9-19 Ks: KK 5. september 2019 Tilladelse til regulering

Læs mere

UDKAST - Tilladelse til restaurering og regulering af N 24

UDKAST - Tilladelse til restaurering og regulering af N 24 Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon B. Pedersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-1-17 Ks: SB Xx april 2018 UDKAST - Tilladelse til

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Tilladelse at udskifte en bro over Dalby Bæk ved Skovvejen

Tilladelse at udskifte en bro over Dalby Bæk ved Skovvejen #cpr# Silkeborg Kommune Teknik og Miljø HansJurgen.Muurmand@silkeborg.dk 09-02-2018 Tilladelse at udskifte en bro over Dalby Bæk ved Skovvejen Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Rørlægning af Gammelmosestreget mellem København-Ringstedbanen og Køge Bugt motorvejen (banen og motorvejen) til etablering af overkørsel.

Rørlægning af Gammelmosestreget mellem København-Ringstedbanen og Køge Bugt motorvejen (banen og motorvejen) til etablering af overkørsel. TEKNIK OG MILJØ Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon +4556182000 www.solrod.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Att.: Roar Juul Borgen Tilladelse til etablering

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Projektforslag i offentlig høring. HØRINGSUDGAVE - PROJEKTFORSLAG: Restaureringsprojekt i Haulund Bæk

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Projektforslag i offentlig høring. HØRINGSUDGAVE - PROJEKTFORSLAG: Restaureringsprojekt i Haulund Bæk Projektforslag i offentlig høring Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Dato 16. juni 2017 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Sagsid 16/22777 HØRINGSUDGAVE - PROJEKTFORSLAG: Restaureringsprojekt

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Direkte 56 20 30

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63 Nils Ladegaard Birkemosevej 63 6000 Kolding Sendt elektronisk til: nl@birkemosevej63.dk 16. februar 2018 - Sagsnr. 2017/20733 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-37-18 Ks:LVN 21. marts 2019 Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Læs mere

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni Plan- og Miljøafdelingen 6. august 2018 SagsID.: 06.02.03-K08-4-18 Medarbejder: myde Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47 til forlængelse af overkørsel ved matriklerne 2u og 11d, Østerild By, Østerild

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Høring om vandløbsrestaurering i Drabæks Mølle Å

Høring om vandløbsrestaurering i Drabæks Mølle Å By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding 18. juli 2019 - Sagsnr. 19/854 - Løbenr. 173178/19 Høring om vandløbsrestaurering i Drabæks Mølle Å Ifølge Statens vandområdeplan skal der i vandplan

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 3. august 2016 Tilladelse til omlægning af to rørbroer i Kåstrup Bæk Skive Kommune har den 3. august 2016 i henhold til

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Joachim Godske Norman Moltke Lystrupvej 9 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni Høring af udkast til reguleringstilladelse af rørlagt privat vandløb ved Uvelse Nord Høring Hillerød Kommune ønsker at fremme projektet om regulering af et rørlagt privat vandløb, og sender hermed projektansøgning

Læs mere

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st st Vandpleje Fyn v. Søren Knabe Ejlskovvej 10, Hårslev 5471 Søndersø 31. august 2018 Sags id: 18/20193 Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850 Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Screening efter miljøvurderingsloven

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st til st. 1836

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st til st. 1836 Den 7.juli 2017 Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af rørbro over Stokkemosegrøften st. 1830 til st. 1836 Kommunen har haft udkastet til afgørelsen i 4 ugers offentlig høring i henhold til

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af Bygum bæk i forbindelse med revision af vandløbsregulativet

Offentliggørelse af regulering af Bygum bæk i forbindelse med revision af vandløbsregulativet Dato: 14. marts 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 06.02.03-P19-2-19 Jette Ingeborg Jensen Telefon: 99 66 71 47 Mail: jije@vesthimmerland.dk Offentliggørelse af

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Direkte 56203039

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 15. november 2017 J.nr. 15/5678 Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Plan- og Miljøafdelingen 15.maj 2017 BrevID.: 2528898 Medarbejder: kbd Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85 POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-04-2019 Ejer af ejendommen Sommerstedvej 85 78330 Vinderup JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-2-18

Læs mere

Godkendelse af regulering af Mosevangen (kvl 54).

Godkendelse af regulering af Mosevangen (kvl 54). udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen Godkendelse af regulering af Mosevangen (kvl 54). Der meddeles hermed godkendelse til omlægningen af regulering af udløbet fra vandløbet Mosevangen (kvl 54)

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 28. november Bygge- og Miljøafdelingen

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 28. november Bygge- og Miljøafdelingen Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til ivanandersen2@gmail.com 28. november 2018 Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Skygge Å (st. 660-790 m) og Elbæk (st. 620-1080 m) Karup Å Sammenslutningen

Læs mere

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 3. maj 2019

Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til 3. maj 2019 Karup Å Sammenslutningen Att.: Ivan Andersen Sendes til ivanandersen2@gmail.com 3. maj 2019 Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å st. 14.350 15.420 meter Karup Å Sammenslutningen (KÅS) har

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over Lilleåen og Kanstrup Landgrøft

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over Lilleåen og Kanstrup Landgrøft Plan- og Miljøafdelingen 22. januar 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-18 Medarbejder: myde Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over

Læs mere

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne.

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne. Johan Friis Pedersen Bondesvadvej 30 Tvenstrup 8300 Odder Sendt via e-mail: michaelfriisp@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til etablering af vandingssted i Odder Å - matr. 8c

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato:

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: 10-08-2017 Der er søgt om tilladelse til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted, matr. nr. 3ø, Omvrå Søndermark, Filskov. Det ansøgte

Læs mere

Ole Ibsen Nørregade Spøttrup. 1. november Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk

Ole Ibsen Nørregade Spøttrup. 1. november Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk Ole Ibsen Nørregade 73 7860 Spøttrup 1. november 2018 Godkendelse til etablering af kreaturvandingssted i Balling Bæk Skive Kommune godkender anlæg af drikkested til kreaturer i Balling Bæk. Godkendelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Vej og Park Att.: Nikolai Høck Isaksen Sendt på mail:

Ringsted Kommune. Vej og Park Att.: Nikolai Høck Isaksen Sendt på mail: Ringsted Kommune Vej og Park Att.: Nikolai Høck Isaksen Sendt på mail: nis@ringsted.dk Dato: 20. august 2019 Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til opførelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e.

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e. Finn Svenstrup Vesterbro 5 8850 Bjerringbro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af en overkørsel over

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Plan- og Miljøafdelingen 9. februar 2017 BrevID.: 2465538 Medarbejder: kbd Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Thisted Kommune modtog d. 7. februar 2017 udfyldt

Læs mere