Fremgang i andet kvartal 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i andet kvartal 2010"

Transkript

1 Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive Skive, 25. august 2010 Fremgang i andet kvartal 2010 I tråd med forventningerne har Dantherm i andet kvartal 2010 haft en positiv driftsudvikling med en stigende omsætning og driftsoverskud. Soliditeten er forbedret, gælden er reduceret, og fokus er nu rettet mod at implementere den vedtagne vækststrategi og på at forbedre drift og pengestrømme. Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2010, hvor udviklingen har været som følger: Positiv driftsudvikling i andet kvartal 2010 og første halvår 2010 Omsætningen i andet kvartal 2010 blev 121,6 MDKK, hvilket er 29,5% højere end i samme periode I årets første seks måneder blev omsætningen 224,6 MDKK mod 218,2 MDKK i første halvår Koncernens driftsresultat (EBIT) i andet kvartal blev et overskud på 2,9 MDKK mod et underskud på 13,8 MDKK i samme periode I første halvår 2010 udgør driftsresultatet et overskud på 0,6 MDKK mod et underskud på 22,3 MDKK i de første seks måneder af De gennemførte restruktureringer og højere dækningsgrader er de væsentligste årsager til det forbedrede driftsresultat. Ejerandelen i Dantherm Power har i første halvår 2010 haft en negativ resultatpåvirkning på 11,1 MDKK. Resultat af ophørende aktiviteter udgør i de første seks måneder af 2010 et overskud på 3,8 MDKK. Som tidligere meddelt er der gennemført frasalg af Filtration aktiviteterne og Danamics ApS og der arbejdes fortsat på at finde en anden fremadrettet ejerstruktur for Dantherm Filtration SAS (Frankrig) og T&O Stelectric A/S. Dantherms andel af resultatet for første halvår 2010 udgør et underskud på 17,9 MDKK mod et underskud i samme periode sidste år på 86,3 MDKK. Forbedret soliditet og gældsreduktion Effekten af frasalget af Filtration aktiviteterne er indregnet i andet kvartal og har medført en forbedret soliditet og en markant gældsreduktion. Den investerede kapital er reduceret fra 626,2 MDKK ved udgangen af 2009 til 349,2 MDKK pr. 30. juni 2010, og soliditeten er øget fra 16,8% til 25,9%. Koncernens rentebærende nettogæld er faldet fra 459,2 MDKK ved udgangen af 2009 til 199,1 MDKK pr. 30. juni Af den rentebærende gæld udgør finansielle leasing forpligtelser og prioritetsgæld 132,4 MDKK. Forventninger til 2010 Dantherm koncernen forventer som tidligere meddelt, at omsætningen i 2010 vil være i niveauet 500 MDKK med et positivt driftsresultat (EBIT) baseret på et svagt stigende marked. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 1 af 10

2 Hoved- og nøgletal MDKK 1/4 30/6 1/1 30/6 Året Resultatopgørelse: Nettoomsætning 121,6 93,9 224,6 218,2 431,2 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 9,2-3,9 12,7-6,8 4,3 Driftsresultat (EBIT) 2,9-13,8 0,6-22,3-75,9 Finansielle poster, netto -5,0-3,2-10,4-7,9-20,6 Resultat af associerede selskaber 1) -8,1 0,0-11,1 0,0 0,0 Resultat før skat (EBT) -10,2-17,0-20,9-30,2-96,5 Resultat af ophørende aktiviteter efter skat 1) 11,4-41,9 3,8-58,8-198,0 Dantherm A/S s andel af periodens resultat 0,8-58,0-17,9-86,3-293,1 Balance ultimo: Balancesum 610, ,3 610, , ,5 Egenkapital 150,1 377,3 150,1 377,3 167,0 Netto rentebærende gæld 199,1 479,0 199,1 479,0 459,2 Investeret kapital 349,2 856,3 349,2 856,3 626,2 Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet -12,7-17,1-17,6-8,2 35,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2,0-2,5-6,4-7,1-14,0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -46,4-6,8-50,7-11,7-21,4 Pengestrøm fra ophørende aktiviteter 117,2-20,2 114,5-20,7-30,5 Periodens pengestrøm 56,1-46,7 39,8-47,8-30,8 NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate (omsætningsvækst) 29,5% -41,2% 2,9% -38,9% -38,1% Overskudsgrad (EBIT-%) 2,4% -14,7% 0,3% -10,2% -17,6% Egenkapitalandel ultimo ex. minoriteter 25,9% 29,7% 25,9% 29,7% 16,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,04-8,42-2,53-12,55-41,20 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,11-8,14-2,52-12,12-41,20 Cash flow pr. aktie, DKK 7,90-6,49 5,61-6,64-4,28 Indre værdi ultimo, DKK 22,22 53,16 22,22 53,16 24,68 Børskurs ultimo, DKK 17,95 30,19 17,95 30,19 19,95 K/IV 0,81 0,57 0,81 0,57 0,81 Antal 1000 aktier ultimo á DKK Note: Regnskabstal og sammenligningstal for 2009 er korrigeret og præsenteres jævnfør IFRS 5. 1) Resultat af associerede selskaber vedrører resultatandel af Dantherm Power. I 2009 var Dantherm Power et 100 % ejet datterselskab og indgår i sammenligningstallene for 2009 under resultat af ophørende aktiviteter efter skat med henholdsvis 6,1 MDKK (2. kvartal 2009), -11,9 MDKK (1. halvår 2009) og -70,1 MDKK (året 2009) Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 2 af 10

3 Ledelsesberetning Dantherm har i 2010 fokuseret sin strategi og foretaget frasalg af nogle af koncernens datterselskaber. Som følge heraf foretages en opdeling i fortsættende aktiviteter og ophørende aktiviteter. De fortsættende aktiviteter omfatter moderselskabet Dantherm A/S og selskaberne i Air Handling gruppen i Danmark, Sverige, Norge, England, Polen, USA og Kina. Aktiviteterne omfatter de to forretningsområder Telecom og HVAC. Ophørende aktiviteter omfatter Dantherm Filtration gruppen, T&O Stelectric A/S og Danamics ApS. Disse selskaber er i delårsrapporten klassificeret som ophørende aktiviteter, og sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse med IFRS 5. I 2009 indgår Dantherm Power under ophørende aktiviteter, hvorimod selskabet i 2010 klassificeres som associeret virksomhed. Positiv driftsudvikling i andet kvartal 2010 og første halvår 2010 Omsætningen i andet kvartal blev 121,6 MDKK, hvilket er 29,5% højere end samme periode I årets første seks måneder blev omsætningen 224,6 MDKK mod 218,2 i første halvår 2009, og den lavere aktivitet i første kvartal af 2010 er således mere end opvejet af udviklingen i andet kvartal. Driftsresultatet (EBIT) i andet kvartal blev et overskud på 2,9 MDKK mod et underskud på 13,8 MDKK i samme periode sidste år. For første halvår af 2010 udgør driftsresultatet et overskud på 0,6 MDKK mod et underskud på 22,3 MDKK i de første seks måneder af De gennemførte restruktureringer og højere dækningsgrader, er de væsentligste årsager til det forbedrede driftsresultat. Nettofinansudgifterne i andet kvartal 2010 er 1,8 MDKK højere end samme periode For årets første seks måneder er nettofinansudgifterne samlet set 2,5 MDKK højere end samme periode sidste år. Udviklingen skyldes primært negative valutakursreguleringer. Ejerandelen i Dantherm Power, som indgår under resultat af associerede selskaber, har i første halvår 2010 haft en negativ resultatpåvirkning på 11,1 MDKK, som dog ikke i fuldt omfang har haft likviditetseffekt. Driftsudviklingen i selskabet har været svagere end forventet, og den negative resultatpåvirkning kan herudover henføres til tilpasning af vurderingsprincipperne i selskabet, således at udviklingsomkostninger ikke kapitaliseres i samme omfang som tidligere. I 2009 var Dantherm Power et 100 % ejet datterselskab og indgår derfor i sammenligningstallene under resultat af ophørende aktiviteter efter skat. Resultat af ophørende aktiviteter udgør i de første seks måneder af 2010 et overskud på 3,8 MDKK mod et underskud på 58,8 MDKK i samme periode af Den forventede resultateffekt fra frasalget af Filtration aktiviteterne er indregnet i andet kvartal 2010 efter gennemførelse af Closing. Den endelige købesum reguleres på baggrund af en opgørelse af driftskapitalen og den rentebærende gæld ved Closing. I andet kvartal 2010 udgør Dantherms andel af periodens resultat et overskud på 0,8 MDKK mod et underskud på 58 MDKK i samme periode Dantherms andel af resultatet for første halvår af 2010 udgør et underskud på 17,9 MDKK mod et underskud i samme periode sidste år på 86,3 MDKK. Telecom Aktiviteterne inden for forretningsområdet Telecom udføres fra selskaberne i Danmark, Kina, USA, Polen og Sverige, og hovedparten af salget omfatter klimaanlæg til globale netværksleverandører. Med henblik på i højere grad at kunne matche kundernes behov og efterspørgsel, er det globale ansvar for forretningsområdet i 2010 blevet samlet i Kina Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 3 af 10

4 Afsætningen inden for Telecom har i andet kvartal 2010 været 28,1 % højere end samme periode sidste år. I første halvår 2010 har aktiviteten været lidt lavere end samme periode Udviklingen skyldes et lavere salg fra de europæiske selskaber. I Kina og USA har der været vækst i aktiviteterne og der arbejdes med flere konkrete projekter, som forventes at give en stigende aktivitet i den resterende del af Aktiviteten i USA forventes yderligere positivt påvirket af en national stimulus pakke til teleindustrien, som forventes at få effekt fra andet halvår HVAC Aktiviteterne inden for HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) udføres fra selskaberne i Danmark, Norge og England med hovedparten af aktiviteterne i selskabet i Danmark. HVAC produktionen er samlet på fabrikken i Danmark. HVAC omfatter forretningsområderne affugtning, ventilation samt stationært og mobilt køle- og varmeudstyr. Afsætningen sker primært i Europa. I andet kvartal 2010 har afsætningen inden for HVAC været 30,4% højere end i samme periode 2009 og aktiviteten i de første seks måneder af 2010 har ligeledes været højere end samme periode sidste år. Den højere aktivitet skyldes primært en bedre afsætning af affugtnings- og ventilationsprodukter. Ophørende aktiviteter Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2/2010 og nr. 11/2010 er der i første halvår 2010 gennemført frasalg af Dantherm Filtration gruppen (med undtagelse af Dantherm Filtration SAS) og Danamics ApS. For de resterende ophørende aktiviteter arbejdes der fortsat på at finde en anden fremadrettet ejerstruktur. Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 13/2010 er der i Dantherm Filtration SAS indledt en rekonstruktion af selskabet med henblik på at fremme processen omkring en ny ejerstruktur, og selskabet er fortsat under kreditor beskyttelse. Forbedret soliditet og markant gældsreduktion Koncernens egenkapital er faldet fra 167,0 MDKK pr. 31. december 2009 til 150,1 MDKK pr. 30. juni Faldet skyldes primært det negative resultat i perioden. Som følge af frasalget af Filtration aktiviteterne er den investerede kapital reduceret fra 626,2 MDKK ved udgangen af 2009 til 349,2 MDKK pr. 30. juni 2010, og soliditeten er øget fra 16,8% til 25,9%. Frasalget af Filtration aktiviteterne har endvidere haft en markant positiv effekt på koncernens rentebærende nettogæld, som er faldet fra 459,2 MDKK ved udgangen af 2009 til 199,1 MDKK pr. 30. juni Af den rentebærende gæld udgør finansielle leasing forpligtelser og prioritetsgæld 132,4 MDKK. Pengestrømme fra driften i de første seks måneder af 2010 udgør -17,6 MDKK mod -8,3 MDKK i samme periode sidste år. De negative pengestrømme skyldes primært en øget binding i tilgodehavender som følge af højere aktivitet. Der er fortsat stor fokus på forbedringer af driftskapitalen, men stigende aktivitet vil lægge pres på kapitalbindingen i varebeholdninger og tilgodehavender. Pengestrømme fra investeringsaktivitet ligger samlet set på niveau med sidste år. Af investeringerne i 2010 vedrører 4 MDKK kapitalindskud i Dantherm Power. Pengestrømme fra finansiering udgør -50,7 MDKK i første halvår 2010 mod -11,7 MDKK i samme periode sidste år, hvilket skyldes, at en del af provenuet fra salget af Filtration aktiviteterne er anvendt til indfrielse af langfristet gæld. Ved udgangen af juni 2010 havde koncernen uudnyttede likviditetsreserver på 43 MDKK. Det er ledelsens vurdering, at dette likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til finansiering af koncernens aktuelle drifts- og investeringsaktiviteter Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 4 af 10

5 Forventninger til 2010 Dantherm koncernen forventer som tidligere meddelt, at omsætningen i 2010 vil være i niveauet 500 MDKK med et positivt driftsresultat (EBIT) baseret på et svagt stigende marked. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 5 af 10

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2010 for Dantherm A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skive, den 25. august 2010 Direktion: Torben Duer Administrerende direktør Mikael Tange Andersen Økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Møller-Rasmussen Formand Preben Tolstrup Næstformand Niels Kr. Agner Conni-Dorthe Laursen Nils R. Olsen Per F. Pedersen Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 6 af 10

7 Resultatopgørelse MDKK 1/4 30/6 1/1 30/6 Året Nettoomsætning 121,6 93,9 224,6 218,2 431,2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -62,7-48,8-112,9-113,7-237,9 Andre eksterne omkostninger -10,9-10,1-22,2-24,9-45,1 Personaleomkostninger -38,8-38,9-76,8-86,4-143,8 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 9,2-3,9 12,7-6,8 4,3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -6,3-6,0-12,1-11,6-28,1 Særlige poster 0,0-3,9 0,0-3,9-52,1 Driftsresultat (EBIT) 2,9-13,8 0,6-22,3-75,9 Finansielle poster, netto -5,0-3,2-10,4-7,9-20,6 Resultat af associerede selskaber -8,1 0,0-11,1 0,0 0,0 Resultat før skat (EBT) -10,2-17,0-20,9-30,2-96,5 Skat af resultat for fortsættende aktiviteter -0,9-1,2-0,9-0,3-6,9 Resultat for fortsættende aktiviteter -11,1-18,2-21,8-30,5-103,4 Resultat af ophørende aktiviteter 11,4-41,9 3,8-58,8-198,0 Periodens resultat 0,3-60,1-18,0-89,3-301,4 Fordeles således: Aktionærerne i Dantherm A/S 0,8-58,0-17,9-86,3-293,1 Minoritetsinteresserne -0,5-2,0-0,1-3,0-8,3 0,3-60,0-18,0-89,3-301,4 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,0-8,4-2,5-12,6-41,2 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,1-8,1-2,5-12,1-41, Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 7 af 10

8 Balance MDKK 30/ / / Immaterielle aktiver 81,0 196,0 103,5 Materielle aktiver 159,6 389,1 343,7 Finansielle aktiver 20,3 1,1 1,3 Andre langfristede aktiver 0,0 46,6 17,5 Langfristede aktiver i alt 260,8 632,8 466,0 Varebeholdninger 94,1 277,3 218,3 Tilgodehavender fra salg 95,8 250,9 231,2 Entreprisekontrakter 0,0 55,2 46,3 Andre tilgodehavender 14,0 25,6 8,2 Likvide beholdninger 38,4 43,5 51,0 Aktiver bestemt for salg 107,2 0,0 34,5 Kortfristede aktiver i alt 349,5 652,5 589,5 AKTIVER I ALT 610, , ,5 Aktionærerne i Dantherm A/S' andel af egenkapitalen 158,0 382,3 177,3 Minoritetsinteresser -7,9-5,0-10,3 Egenkapital i alt 150,1 377,3 167,0 Hensatte forpligtelser samt pensioner og lign. forpligtelser 3,7 14,6 21,3 Kreditinstitutter 120,1 271,6 261,0 Langfristede forpligtelser i alt 123,8 286,2 282,3 Kreditinstitutter 117,4 250,9 249,2 Entreprisekontrakter 0,0 79,4 69,2 Leverandørgæld 44,4 82,8 82,8 Anden kortfristet gæld 48,3 208,7 194,1 Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 126,4 0,0 11,1 Kortfristede forpligtelser i alt 336,5 621,8 606,3 Forpligtelser i alt 460,3 908,0 888,6 PASSIVER I ALT 610, , , Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 8 af 10

9 Pengestrømsopgørelse MDKK 1/4 30/6 1/1 30/6 Året Resultat før skat (EBT) -10,2-17,0-20,9-30,2-96,5 Regulering for ikke likvide driftsposter m.v. 20,2 40,8 30,3 49,0 88,9 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 10,0 23,8 9,4 18,8-7,6 Ændring i driftskapital: Ændring varebeholdninger og entreprisekontrakter (netto) -0,7 2,6 3,6 10,5 43,5 Ændring tilgodehavender -29,7-25,0-43,4-8,4 21,5 Ændring leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 13,3-13,6 22,5-20,0-1,0 Pengestrøm fra primær drift -7,1-12,2-7,9 0,9 56,4 Finansielle poster, betalt -5,3-5,0-9,4-9,2-21,3 Pengestrøm fra associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm fra ordinær drift -12,4 17,2-17,3-8,3 35,1 Betalt selskabsskat -0,3 0,0-0,3 0,0 0,0 Pengestrøm fra driftsaktivitet -12,7-17,2-17,6-8,3 35,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2,0-2,5-6,4-7,1-14,0 Pengestrøm fra driftsaktivitet fratrukket investeringsaktivitet -14,7-19,7-24,0-15,4 21,1 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -46,4-6,8-50,7-11,7-21,4 Pengestrøm fra ophørende aktiviteter 117,2-20,2 114,5-20,7-30,5 Periodens pengestrøm 56,1-46,7 39,8-47,8-30, Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 9 af 10

10 Egenkapitalopgørelse MDKK 30/ / / Egenkapital pr *) 177,1 469,0 469,0 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 3,5 1,7 1,6 Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo -4,7-2,2-0,2 Periodens resultat efter skat -17,9-86,2-293,1 Aktionærerne i Dantherm A/S andel af egenkapitalen 158,0 382,3 177,3 Minoritetsinteresser pr ,2-2,0-2,0 Ophørte aktiviteter 2,4 0,0 0,0 Andel i periodens resultat -0,1-3,0-8,3 Minoritetsinteresser -7,9-5,0-10,3 Egenkapital i alt 150,1 377,3 167,0 *) Selskabets aktiekapital udgør 359,5 MDKK fordelt på stk. aktier á nominelt 50 DKK. Note 1: Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsrapporten for 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2009 bortset fra, at koncernen har implementeret nye obligatoriske regnskabsstandarder (IFRS og IAS) i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne. Der er ikke valgt førtidig implementering. Der henvises til side 47 i årsrapporten for De nye regnskabsstandarder har ikke påvirket indregning og måling i væsentlig grad. Note 2: Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december Delårsrapport 1. januar juni 2010 Side 10 af 10

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 9. november 2010 Dantherm har i tredje kvartal 2010 fortsat den positive

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2015 en omsætning på DKK 93 mio. mod DKK 100 mio. i 1. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 6,1 mio. (1. kvartal

Læs mere

Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012

Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012 Driftsudvikling på forventet svagt niveau i 1. kvartal 2012 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 113 mio. i 1. kvartal 2012, og driftsresultatet blev et underskud på DKK 3,8 mio. Den lavere kvartalsomsætning

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2008. SELSKABSMEDDELELSE Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive CVR-nr. 30 21 43 15 www.dantherm.dk Aktivitet og resultat på niveau med sidste år Bestyrelsen for Dantherm

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 21. maj 2010 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på dagens bestyrelsesmøde behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2009. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12-2009 Tivoli, den 30. november 2009 Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %.

Omsætningen af CtP-pladefremkaldere faldt til 32,4 mio.kr. fra 47,2 mio.kr. i 2008/09, en reduktion på 32 %. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 179 24. september 2009 Kontaktperson: Per Birk-Sørensen Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4013 5630 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014. Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 05/2014 28. maj 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014: Et kvartal der til fulde opfylder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har på møde i dag godkendt

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 3 kvartaler (1. oktober 2015 30. juni 2016) Tre kvartaler af regnskabsåret Resumé: leverer solid fremgang i indtjening og omsætning i årets første tre kvartaler.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse 22 / 2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Side 1 af 17 Resumé Koncernen opjusterer forventningen til resultat før

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011

Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com. Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 Comendo A/S Sydvestvej 21 2600 Glostrup www.comendo.com Delårsrapport 1. kvartal 2010/2011 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 80 mio. i 3. kvartal 2014 for de fortsættende aktiviteter, som var på niveau med samme periode af 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Selskabsmeddelelse 10 / 2014 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 530,6 mio.kr. i de første 6 måneder af

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Selskabsmeddelelse 12 / 2013 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Side 1 af 18 Resumé Omsætningen er steget 6,8 mio.kr (til 893,5 mio.kr.)

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen 07.05.2008 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 08/08 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Resumé for det første kvartal 2008 Selskabets nettoomsætning steg

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. - 3. kvartal 2015 en omsætning på DKK 303 mio. mod DKK 321 mio. i samme periode af 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 17,7

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 14-2010 Kvartalsrapport, 3. kvartal 2010 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 14-2010 Kvartalsrapport, 3. kvartal 2010 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 16. november 2010 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Bee Sport ApS CVR-nr. 30 83 52 63 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04 2014 Christian Stadil Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016)

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Selskabsmeddelelse nr. 14 2016 Delårsrapport for 2. kvartal (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

PC Entreprise ApS. Årsregnskab

PC Entreprise ApS. Årsregnskab Skovhusvænget 5 4632 Bjæverskov CVR-nr.: 32 30 61 36 Årsregnskab 3. regnskabsår 1. januar 2014-31. december 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Dantherm realiserede i 1. halvår 2015 en omsætning på DKK 196 mio. mod DKK 205 mio. i 1. halvår 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 12,6 mio. (1. halvår

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

F. E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2008

F. E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf.: Fax CVR- nr. : : : +45 70 11 50 11 +45 44 51 52 82 16 22 94 15 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1067 København K Herlev, den

Læs mere

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS København CVR nr. 33035888 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2002/6 Aalborg, den 26. november 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2002 Omsætningen eksklusive indtægter fra salg af spillere

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere