LÆRINGSPLAN FOR. FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE (6 t.) FSK 262

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSPLAN FOR. FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE (6 t.) FSK 262"

Transkript

1 LÆRINGSPLAN FOR FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE (6 t.) FSK 262 Udarbejdet af: Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i samarbejde med Militært Præhospital Fakultet. Dato og år: November 2018 Side 1 af 20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af Forsvarets Vedligeholdende Førstehjælpsuddannelse 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger 3 3. Formål 3 4. Læringsmål 3 5. Indhold 5 6. Undervisnings- og studiemetoder (læringsaktiviteter) 5 7. Modulets/fagets arbejdsbelastning 5 8. Eksamen, prøver og bedømmelser 6 9. Andet Læringsoversigt Lektions-/timeoversigt 8 Side 2 af 20

3 FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPUDDANNELSE Beskrivelse af faget: Forsvarets Vedligeholdende Førstehjælpsuddannelse 1. Indledning Uddannelsen er modulopbygget efter samme princip som Dansk Førstehjælps Råd (DFR), og der vil under bemærkninger, i læringsplanen, fremgå om lektionen er en basisuddannelse eller en tilvalgsuddannelse. En tilvalgsuddannelse kan først gennemføres, når begge basisuddannelserne er gennemført. Undervisningsmateriale er tilgængeligt på Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) hjemmeside samt på HJV.dk 2. Forudsætninger En gyldig kvalifikation (Q) i DeMars: , FØHJUDD, FORSVARETS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE, der ikke må være udløbet! 3. Formål: At opdatere deltageren i at udføre førstehjælp under anvendelse af udvalgte guidelines og procedurer. 4. Læringsmål: Efter afslutning af uddannelsen forventes det, at eleven har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Deltageren har: Forståelse for egen rolle som førstehjælper i en førstehjælpssituation Grundlæggende viden om de symptomer, der kommer i forbindelse med en tilskadekommen person, der har behov for livreddende eller almindelig førstehjælp. Forståelse for førstehjælpens 3 hovedpunkter, herunder ABC-princippet. Side 3 af 20

4 Færdigheder: Deltageren kan: Udføre praktisk nødflytning af en person. Identificere hvornår en person skal i stabilt sideleje og anvende det til at opretholde ABC. Søge og vurdere hvornår en person skal i stabilt sideleje. Medvirke til at standse en skræmmende ekstremitetsblødning ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC-princippet. Identificere om en person har forbrændinger og give den nødvendige førstehjælp, ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC- princippet. Identificere om en person har været udsat for en forgiftning og give den nødvendige førstehjælp, ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC-princippet. Identificere om en person har været udsat for ætsende stoffer og give den nødvendige førstehjælp, ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC-princippet. Identificere om en person har fremmedlegemer i luftvejene og give den nødvendige førstehjælp, ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC-princippet. Identificere om en person har normal, unormal eller ingen vejrtrækning, og give Hjerte-Lunge-Redning (HLR), både med og uden Automatisk Ekstern Defilbrilator (AED). Medvirke til, at der bliver givet almindelig og psykisk førstehjælp, indtil redningsmandskab eller læge tager over. Kompetencer: Deltageren kan: Tage et vist ansvar for den nødvendige handling til at standse en ulykke. Tage initiativ til at yde livreddende førstehjælp. Tage personlig stilling og handle i forhold til at yde livreddende førstehjælp. Tage personlig stilling og handle i forhold til at tilkalde hjælp. Tage et vidst ansvar for at der bliver ydet almindelig samt psykisk førstehjælp. Tage et vidst ansvar for hvilke håndgreb, der er behov for i den enkelte førstehjælpssituation. Tage et vidst ansvar for at den nødvendige hjælp bliver givet. Side 4 af 20

5 5. Indhold: Livreddende førstehjælp, herunder: Førstehjælp til blødninger. Førstehjælp ved forbrændinger. Førstehjælp ved forgiftninger. Førstehjælp ved ætsninger. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje. Førstehjælp ved hjertestop. 6. Undervisnings- og studiemetoder (læringsaktiviteter): Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og er et samarbejde mellem lærer og elev. Der lægges op til at 80 % af undervisningen er praktiske øvefaser, hvor eleverne arbejder med situationer der omhandler førstehjælpssituationer, og 20 % er til præsentation og undervisning. Den tid der er afsat i lektionsoversigten, skal bruges fuldt ud og eleven må ikke være fraværende mere en 10 % fra den samlede uddannelses tid. 7. Modulets/fagets arbejdsbelastning: Aktivitet Arbejdstimer (belastning) Undervisning / konfrontationstimer 6 Selvstudie / forberedelse 0 Vejledning 0 Opgaveskrivning 0 Side 5 af 20

6 Eksamen/prøve 0 I alt 6 timer 8. Eksamen, prøver og bedømmelser: Instruktøren vurderer efter den vedligeholdende uddannelse, om en elev har deltaget aktivt i alle 6 timer, samt om eleven lever op til kompetencemålene. Det er instruktøren der vurderer, om eleven har bestået eller ikke bestået. Ved bestået tilskrives kvalifikationen (Q): FØHJUDD, FORSVARETS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE (gælder både fuldt, supplerings og repetitions forløb). 9. Andet Uddannelsen gælder i 2 år. Alt militært personel i Forsvaret skal gennemføre FSK 262, FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE på 6 timer, inden de 2 år er gået. Overskrides de 2 år skal FSK 263, FORSVARETS SUPPLERENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE, på 14 timer gennemføres. Civilt personel i Forsvaret kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med militært ansatte. Instruktøren der afholder FSK 264, FORSVARETS VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE skal være FSK 260, FAGKURSUS FØRSTEHJÆLP, uddannet og være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd (DFR). En instruktør må maksimalt undervise 16 elever. Det betyder at hvis der er flere end 16 elever, skal der være en hjælpeinstruktør tilstede, pr. yderligere 16 elever. Hjælpeinstruktøren skal være instruktøruddannet med et gyldigt Q for FSK 264, FORSVARETS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE. Der må være max. 4 elever pr. genoplivningsdukke, og max. 6. elever pr. træningshjertestarter (AED). Hele læringsplanen, FSK 262, skal være gennemført indenfor en 1 måned. Eleven skal være indforstået med, at der kan forekomme situationer, hvor eleven delvist afklædes. 10. LÆRINGSOVERSIGT LEKTIONS NR. MIN. EMNE/INDHOLD 1 20 min. Introduktion til faget min. Opdatering i livreddende førstehjælp. BEMÆRKNING Side 6 af 20

7 3 170 min. Opdatering i førstehjælp ved hjertestop. 11. LEKTIONS- /TIMEOVERSIGT 1 Introduktion til Ved lektionens afslutning kan eleven: Mundtlig Førstehjælpens 20 faget Viden ABC (8. min. Beskrive vigtigheden af at yde førstehjælp. udgave sept. Side 7 af 20

8 Beskrive uddannelsens rammer, formål, indhold og e-beviser. 2011) min. Opdatering i livreddende førstehjælp Ved lektionens afslutning kan eleven: Mundtlig og praktisk Ved De 3 hovedpunkter, samt nødflytning og lejring: Viden Beskrive førstehjælpens 3 hovedpunkter. Beskrive hvornår en tilskadekommen skal nødflyttes. Beskrive hvorfor en tilskadekommen skal indpakkes og lejres. Beskrive principperne for psykisk førstehjælp. Beskrive brugen af APP. Redegøre for korrekt alarmering: Ringe eller bruger APP på et hensigtsmæssigt tidspunkt, og ved hvordan man benytter den sundhedsfaglige person. Ved alarmering kan beskrive hvor, hvad og hvem. Demonstrere at det er alarmcentralen, der afbryder samtalen Demonstrere at den tilskadekomne ved indpakning bliver isoleret mod underlaget. Demonstrere at overlevering skal ske kort og præcist: Hvad er der sket, og hvad har du foreta- Førstehjælpens ABC (8. udgave sept. 2011), side 8-13, 38-43, 46-55, 58-59, 70-71, Opdateringsuddannelse i DFR. Lektionen indeholder forvisning af Heimlich: Der må kun øves placering af hænder/håndgreb på hinanden. Der må øves knebelpres på hinandens arm eller ben. Det må strammes indtil der kun kan komme en lillefinger imellem knebelpresset og elevens arm eller ben. Side 8 af 20

9 get dig. Færdigheder Identificere, om en person har behov for livreddende førstehjælp og herunder anvende ABCprincippet. Medvirke til at nødflytte og placere den tilskadekomne i stabilt sideleje i forhold til situationen. Tegn på læring: Placerer en hånd på forruden og gennem tale sikre, at den tilskadekomne i et køretøj fastholder blikket fremad, for derved at undgå, at den tilskadekomne drejer hovedet. Kan identificere om nødflytning er nødvendigt og kender principperne for dette (kan prioritere liv frem for førlighed). Udfører løft med korrekt løfteteknik. Beherske nødflytning en person fra et køretøj, ved at anvende underhåndsgreb. Udføre korrekt lejring således:, indpakker den tilskadekomne således, at der isoleres mod underlaget, hvorved normal legemstemperatur opretholdes (shock forebyggelse). Udføre lejring i stabilt sideleje når en person er bevidstløs. Side 9 af 20

10 Kan revurdere skaderne og sikre ABC opretholdes hos den tilskadekomne. Anvende Psykisk førstehjælp i en førstehjælpssituation. Kompetencer Foretage foranstaltning til, at der bliver skabt sikkerhed og ulykken bliver standset ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Foretage en overvågning af den tilskadekomne og en overlevering til redningsmandskab. Være bevidst om egen sikkerhed først og derefter sikrer ulykkesstedet. Ved førstehjælp til blødninger: Viden Beskrive forskellen mellem en mindre blødning og en skræmmende ekstremitetsblødning. Beskrive symptomer på indre blødninger. Beskrive at shock er en livstruende tilstand, hvor den nødvendige blodcirkulation ikke længere kan opretholdes. Beskrive hvornår der må anlægges knebelpres. Side 10 af 20

11 Færdigheder Medvirke til at en skræmmende ekstremitetsblødning bliver standset, ved at placere en finger eller hånd på/i det blødende sted. Identificere hvor stor forbindingen skal være, for at kompresset dækker hele såret. Om nødvendigt udfylde store åbne sår og sårrender med ekstra forbinde stof eller gaze og bruge en trykforbinding hvis forbindingen bløder igennem. Identificere om den skræmmende blødning bløder igennem forbindingen og at et knebelpres anvendes som alternativ (men sidste udvej) til en forbinding. Tilfredshedsindikator Beherske at der ved standsning af blødninger, bliver trykket direkte på det blødende sted, lægger den tilskadekomne ned og hæver det blødende sted. Udføre korrekt forbinding: Forbinder stramt med en forbinding i passende størrelse. Kompresset skal dække hele såret, og der må kun strammes, så der kan komme en lillefinger ind under gazen. Udføre forstærkning ved gennemblødning med en trykforbinding, som er en ekstra forbinding der anlægges på den eksisterende forbinding. Mellem Side 11 af 20

12 forbindingen og det gennemblødte sted placeres en passende genstand som kan trykke på såret. Udføre direkte tryk på det skadede sted ved yderligere gennemblødning og fastholder dette greb indtil redningsmandskabet kommer frem eller Udføre korrekt knebelpres: mindst 10 cm. over det blødende sted, og kun hvis den skræmmende blødning ikke kan standses med ovenstående (sidste udvej). Der må øves knebelpres på hinandens arm eller ben. Det må strammes så der kun kan komme en lillefinger ind mellem knebelpresset og elevens arm eller ben. Som knebelpres bruges de grønne tørklæder og en pind (rundstok). Kompetencer Foretage den korrekte førstehjælp til blødninger. Ved førstehjælp til forbrændinger: Viden Beskrive symptomerne på 1., 2. og 3. grads forbrændinger og kan forklare årsagerne til det. Beskrive, at et forbrændt område skal skylles med vand så hurtig så muligt. Vandet skal have en behagelig temperatur og der skal skylles som minimum indtil smerten forsvinder. Ved 2. og 3. Side 12 af 20

13 grads forbrændinger søges læge. Færdigheder Identificere om en person har forbrændinger og give den nødvendige førstehjælp ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC-princippet. Tilfredshedsindikator Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter samt ABC-princippet ved hjælp af konkrete situationer. Udføre korrekt skylning af en forbrænding under rindende, tempereret vand til smerten forsvinder. Udføre opkald til den nødvendige hjælp. Kompetencer Som førstehjælper registrere om en person har været udsat for forbrændinger Være bevidst om korrekt førstehjælp til forbrændinger. Ved førstehjælp til forgiftninger og ætsninger: Viden Beskrive symptomerne på forgiftninger og kan forklare årsagerne til det. Beskrive symptomerne på kulilteforgiftning og kan forklare årsagerne til det. Side 13 af 20

14 Beskrive symptomerne på udvendig og indvendig ætsninger og kan forklare årsagerne til det. Forklare hvordan vi forebygger ætsninger, forgiftninger og kulilteforgiftninger i hverdagen. Søge vejledning hos giftlinjen i tilfælde af ætsninger eller forgiftninger og følge giftlinjens vejledning. Beskrive at ved en forgiftning skal den forgiftede person, der er ved bevidsthed, forsøge opkast (hvis stoffet ikke er ætsende) og hurtigst muligt komme til skadestue, og at emballagen skal medbringes. Beskrive at en person der har indtaget ætsende stof, IKKE må fremprovokere opkast. Personen gives mælk eller vand i små slurke og emballage medbringes (hvis muligt). Ved udvendig ætsninger skylles med rigeligt mængder vand som ved forbrændinger. Beskrive at en kulilteforgiftet person hurtigst muligt skal ud i frisk luft og at HLR påbegyndes, hvis der ingen vejrtrækning er.. Færdigheder Identificere om en person har været udsat for en forgiftning og give den nødvendige førstehjælp ved at følge de 3 hovedpunkter og ABC- princip- Side 14 af 20

15 pet. Identificere om en person har været udsat for ætsninger og give den nødvendige førstehjælp ved at følge de 3 hovedpunkter og ABCprincippet. Identificere om en person har været udsat for en kulilteforgiftning og give den nødvendige førstehjælp ved at følge de 3 hovedpunkter og ABCprincippet. Tilfredshedsindikator Beherske førstehjælpens 3 hovedpunkter samt ABC-princippet ved hjælp af konkrete situationer ved de forskellige forgiftninger og ætsninger. Udføre opkald til den nødvendige hjælp. Kompetencer Afgøre om en person har været udsat for ætsning eller forgiftning. Tilfredshedsindikator Forebygge forgiftninger og ætsninger, herunder hvordan de behandles. Ved førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje: Viden Demonstrere hvordan der skabes frie luftveje. Side 15 af 20

16 Tilfredshedsindikator Beskrive at en bevidstløs person med fremmelegemer i luftvejene skal gives HLR. Beskrive hvorfor en tilskadekommen skal tilses af en læge efter brug af Heimlich metoden Færdigheder Identificere om der er fremmedlegemer i luftvejene. Identificere om der er tale om en delvis eller total blokering af luftvejene og ved en total blokering anvender 5 slag mellem skulderbladende og derefter 5 Heimlich. Identificere om der er brug for hjælp, og ringe eller kontakt til egen læge. Tilfredshedsindikator Udføre korrekt teknik ved fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene: Der gives 5 slag mellem skulderbladene. Derefter gives der skiftevis 5 slag mellem skulderblade og 5 gange Heimlich indtil fremmedlegemet løsner sig eller den tilskadekomne bliver bevidstløs. Kompetencer Side 16 af 20

17 Foretage en fjernelse af fremmedlegemer i øvre del af luftvejene ved at benytte slag mellem skulderbladende og Heimlich min. Opdatering i førstehjælp ved hjertestop Ved lektionens afslutning kan eleven: Viden Gentage førstehjælpens 4 hovedpunkter fra sidste lektion. Beskrive en unormal/agonal vejrtrækning i forbindelse med hjertestop. Beskrive rollen som førstehjælper i overlevelseskæden og beskrive hvad førstehjælperen skal foretage sig i de tre første led i overlevelseskæden. Referere hvor mange der hvert år får hjertestop uden for hospitalet i Danmark og hvor mange der overlever. Gentage, hvordan der skal tilkaldes hjælp/alarmeres via 1-1-2, når en person har smerter i brystkassen, og hvordan en tilskadekommen overleveres til redningsmandskab. Redegøre for, at hvis det er muligt, skal der ved to førstehjælpere, byttes under HLR, og at trykdybden er vigtigere end oprettelse af hastighed ved træthed/udmattelse. Gentage og overholde gældende sikkerhedsreg- Mundtlig og praktisk: Alle elever skal have minimum 3 minutters effektiv træning på genoplivningsdukke og 4 min. med hjertestarter/aed Førstehjælpens ABC (8. udgave sept. 2011), side 14-23, 28-33, 38-39, 96-97, og huskekort på side Opdateringsuddannelse i DFR. Der må maksimalt være 4 elever pr. HLR-træningsdukke og maksimalt 6 elever pr. AED-træner. Side 17 af 20

18 ler for brug af hjertestarteren/aed. Tilfredshedsindikator Gentage overlevelseskæden og kan forklare sin rolle som førstehjælper. Udlede at der skal ydes HLR ved unormal/agonal eller ingen vejrtrækning. Beskrive symptomer for hjertestop. Udlede at indblæsninger kan undlades, hvis det ikke er muligt. Demonstrere råb om hjælp ved bevidstløshed. Demonstrere at der maksimalt bruges 10 sekunder på indblæsningsforsøg. Færdigheder Identificere om en person har behov for HLR i forhold til de 4 hovedpunkter ved et pludseligt hjertestop. Iagttage om en voksen person er vågen eller bevidstløs. Medvirke som førstehjælper til at skabe frie luftveje. Identificere om en person har normal vejrtrækning, unormal/agonal eller ingen vejrtrækning og handle korrekt efter dette. Side 18 af 20

19 Vurdere om der skal ydes HLR når der unormal/agonal eller ingen vejrtrækning. Udføre lejring i stabilt sideleje ved normal vejrtrækning. Anvende en hjertestarter/aed ved basal genoplivning, hvis den er tilstede. Tilfredshedsindikator Udføre bevidsthedskontrol. Beherske se, lytte og føle efter normal vejrtrækning i maksimalt 10 sekunder når en person er bevidstløs. Udføre opkald til før HLR påbegyndes. Beherske HLR til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning (hjertestop), trykker midt på brystkassen, giver 30 brystkompressioner og 2 indblæsninger (30:2) i kombination og opretholder en frekvens på brystkompressioner i minuttet. Beherske at der undgås at hvile hånden på brystkasse når der gives brystkompressioner dog uden og miste kontakten til trykstedet, samt at trykdybden er ca. mellem 5-6 cm. Behersker at tiden til indblæsninger maksimalt er 10 sek. på de 2 indblæsninger. Ved hver indblæsningsforsøg skal brystkassen være hævet i Side 19 af 20

20 ca. 1 sek. Kompetencer Være bevidst om overledelseskæden og brugen af denne. Foretage basal genoplivning til voksen, med fokus på kvalitets HLR, ved unormal eller ingen vejr trækning. Side 20 af 20

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Uddannelsesplan. Basal førstehjælp til børn Varighed 240 minutter. Juni Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Basal førstehjælp til børn Varighed 240 minutter. Juni Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Basal førstehjælp til børn Varighed 240 minutter Juni 2019 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: for Varighed:

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juni Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juni Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juni 2019 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 120 minutter + Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Fagplan for. Førstehjælp

Fagplan for. Førstehjælp Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FSU 165 FAGPLAN Fagplanen er udarbejdet på baggrund af FKOPUB PS. 180-6 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE Forord 2 1. Formål 3 2. Mål 3 3. Indhold 4 4. Tid 5 5.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Førstehjælpskurser 2017 til BUF Akademi

Førstehjælpskurser 2017 til BUF Akademi Førstehjælpskurser 2017 til BUF Akademi Kurser på minimum niveau: Førstehjælp til mindre børn (0-6 år) (HBR uddannelse) Varighed: 4 timer Deltagerantal: Max. 16 personer HLR (Hjerte-Lunge-Redning) til

Læs mere

Eksamenslektioner - førstehjælpsinstruktør Emne: 1

Eksamenslektioner - førstehjælpsinstruktør Emne: 1 Hjerte-lunge-redning til voksne (fra modulet Hjerte-Lunge-Redning, lektion 1) Emne: 1 Lektionen gennemføres som teoriundervisning og dels som demonstration/indledende indøvning. Mundtlig feedback igennem

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for erhvervschauffører Varighed 180 minutter. December Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for erhvervschauffører Varighed 180 minutter. December Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for erhvervschauffører Varighed 180 minutter December 2018 Særtillæg: Førstehjælp ved livstruende blødninger 0,5 time Særtillæg: Førstehjælp ved store knoglebbrud 0,5 time Førstehjælp

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016 Uddannelsesplan Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 390 minutter Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp ved hjertestop Juli 2016 Basisuddannelser

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp på kamppladsen

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp på kamppladsen Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp kamppladsen Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 04-01-2016 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Førstehjælpskurser 2019 til BUF

Førstehjælpskurser 2019 til BUF 1 Førstehjælpskurser 2019 til BUF Kurser på minimum niveau: Førstehjælp til mindre børn (0-6 år) Hovedstadens Beredskabs eget kursus Varighed: 4 timer Deltagerantal: Max. 16 HLR () til børn Blokerede luftveje

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende Førstehjælp ved akutte sygdomme blødninger 1 time

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Vedligehold for Elementær brandbekæmpelse Orientering om Elementær brandbekæmpelse på campingpladser Elementær brandbekæmpelse og

Vedligehold for Elementær brandbekæmpelse Orientering om Elementær brandbekæmpelse på campingpladser Elementær brandbekæmpelse og Kursuskatalog 2019 Indhold Førstehjælp... 4 Om kursusbeviser:... 4 Basisuddannelser... 5 Førstehjælp ved hjertestop... 5 Førstehjælp ved ulykker... 5 Førstehjælp ved hjertestop og ulykker... 5 Tilvalgsuddannelser...

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 720 minutter Særtillæg Brancherel. førstehjæp og forebyg. Særtillæg Akut opståede sygdomme Førstehjælp ved skader på bevægeapp. Førstehjælp

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Førstehjælp og trafik. Førstehjælps instruktør & cykelpædagog Jesper Juel Larsen Espergærde skole SFO Mørdrup

Førstehjælp og trafik. Førstehjælps instruktør & cykelpædagog Jesper Juel Larsen Espergærde skole SFO Mørdrup Førstehjælp og trafik Førstehjælps instruktør & cykelpædagog Jesper Juel Larsen Espergærde skole SFO Mørdrup Jjl38@helsingor.dk Overskrifter førstehjælp og trafik Statistik Sanser og trafik Udstyr til

Læs mere

Velkommen til temadag for instruktører 2016

Velkommen til temadag for instruktører 2016 Velkommen til temadag for instruktører 2016 Praktiske oplysninger 2 Dagens program 10.00 10.15 Præsentation og velkomst 10.15 11.15 Nye guidelines 11.15 11.45 Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker

Læs mere

Den bedst mulige adfærd vil altid være afhængig af sund fornuft og godt sømandsskab.

Den bedst mulige adfærd vil altid være afhængig af sund fornuft og godt sømandsskab. 1 Førstehjælp til søs er på mange måder anderledes end på land: Vigtigt at sikre båden inden der gives førstehjælp Pladsforholdende er trange Ofte afhængigt af vejret Førstehjælp er grundlæggende den samme

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Idræt... 3 1. Indledning:...

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FØRSTE- HJÆLPENS ABC

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FØRSTE- HJÆLPENS ABC FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FØRSTE- HJÆLPENS ABC UDARBEJDET AF UDDANNELSESAFDELINGEN VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE, OG ER OBLIGATORISK TIL BRUG FOR FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSEN I FORSVARET Denne førstehjælpsbog

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab LÆRINGSPLAN FOR Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 2, Tjenestekendskab 3401

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 2, Tjenestekendskab 3401 LÆRINGSPLAN FOR Maritimt Officerskursus 2, Tjenestekendskab 3401 Udarbejdet af: HVS-MHS, AG MOK Dato og år: Marts 2018 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Beskrivelse af faget: Maritimt

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Eksercits,

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig Hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig Hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig Hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Varighed 240 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vil du være med til at redde liv når uheldet er ude? - tilmeld dig allerede idag.

Vil du være med til at redde liv når uheldet er ude? - tilmeld dig allerede idag. Vil du være med til at redde liv når uheldet er ude? - tilmeld dig allerede idag. 5 1 71 9 1 89 B ø nfe lt v e j 19, 9 510 Ard en i n fo @ t lr e dliv. dk w ww. t lr e dliv. dk c v r. 38 7556 76 BABY /

Læs mere

Færdselslære Fælles Mål

Færdselslære Fælles Mål Færdselslære Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 5 Efter 6. 5 Efter 9. 5 Fælles Mål efter kompetenceområde Trafikal adfærd 6 6 FÆLLES MÅL Færdselslære

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C Forsvarets Sundhedstjeneste Førstehjælpens A-B-C Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 907-1 Førstehjælpens A-B-C der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd autoriseres herved som obligatorisk

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Orienteringslære...

Læs mere