indebar forskelsbehandling til skade for hende. Fru Gilbeau krævede denne situation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indebar forskelsbehandling til skade for hende. Fru Gilbeau krævede denne situation"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. CAPOTORTI FREMSAT DEN 22. FEBRUAR Høje Ret. 1. Jeg skal først kort resumere de væsentligste faktiske omstændigheder. Sagsøgerinden, fru Gilbeau, som er ansat som tjenestemand i kategori B ved Kommissionen, deltog i 1975 i den interne udvælgelsesprøve KOM/LA/11 til oprettelse af en reserveliste med henblik på besættelsen af ledige stillinger i stillingsgruppe LA 8/LA 7 (assisterende oversætter). I de obligatoriske og fakultative prøver opnåede hun samlet 61 points, hvormed hun, blandt de fransksprogede ansøgere, som blev udvalgt, placerede sig som nr. 1 sammen med en anden ansøger, frk. F. Også en hr. L., som havde opnået et færre antal point, blev fundet egnet. Såvel fru Gilbeau som frk. F. blev af administrationen tilbudt ansættelse ved Kommissionens tjenestegrene i Luxembourg, men afslog begge tilbudet. Den tredje ansøger derimod accepterede og blev forskriftsmæssigt ansat. I løbet af 1976 blev der ved Kommissionens tjenestegrene i Bruxelles to stillinger ledige for fransksprogede oversættere: i den ene blev udnævnt frk. F., mens den anden blev besat ved at overflytte en i Luxembourg ansat tjenestemand til Bruxelles. Listen over egnede ansøgere ved nævnte interne udvælgelsesprøve, hvis gyldighed skulle have ophørt den 31. december 1976, blev forlænget til den 28. februar Efter udløbet af den sidste frist ophørte listen med at være gyldig, og fru Gilbeau var hermed den eneste af de tre udvalgte ansøgere, som ikke var blevet ansat i stillingsgruppe LA 8/LA 7. Disse omstændigheder er baggrunden for den klage, som fru Gilbeau indgav til ansættelsesmyndigheden den 28. maj 1977, og som var begrundet med, at»beslutningen om ikke at udnævne hende til assisterende oversætter i Bruxelles«indebar forskelsbehandling til skade for hende. Fru Gilbeau krævede denne situation afhjulpet ved at blive udnævnt«i en stilling som assisterende oversætter ved Kommissionens oversættelsestjeneste i Bruxelles«. Da klagen forblev ubesvaret, anlagde hun sag ved Domstolen den 23. december 1977 med påstand om annullation af det stiltiende afslag på klagen og af Kommissionens afslag på at udnævne hende i en stilling som assisterende oversætter i kategori LA, eller alternativt, yderligere forlængelse af gyldighedsperioden for den interne udvælgelsesprøve i Kommissionen har påstået sagen afvist under henvisning til, at den af fru Gilbeau indgivne klage ikke er i overensstemmelse med vedtægtens artikel 90, stk. 2, hvorved den første betingelse i artikel 91, stk. 2, for at antage en efterfølgende sag til realitetsbehandling, ikke er opfyldt. Det er Kommissionens opfattelse, at der ikke nævnes nogen retsakt af skadegørende karakter i klagen, men at der alene rejses krav om, at en situation, som anses for urimelig, afhjælpes af 1 Oversat fra italiensk. 1520

2 GILBEAU / KOMMISSIONEN ansættelsesmyndigheden. Selv om man i øvrigt antog, at den pågældende klage angik en foranstaltning, som Kommissionen havde undladt at vedtage, men som var foreskrevet i vedtægten, skulle den pågældende forud for klagen have indgivet en ansøgning efter artikel 90, stk. 1, idet klagen ellers ikke er forskriftsmæssig. Efter min opfattelse giver de af Kommissionen anførte betragtninger ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise sagen. Det er på sin plads først at nævne, at formålet med den opligatoriske klage, som blev indført med ændringerne til tjenestemandsvedtægten i 1972, var at nedsætte antallet af retstvister ved en slags første filtrering af sagerne på administrativt niveau og dermed åbne vej for en fredelig bilæggelse. For at undgå faren for at overflødige processuelle komplikationer indskrænker muligheden for domstolsbeskyttelse i tilfælde, hvor striden ikke bilægges på administrativt niveau, må reglerne herom ikke fortolkes formalistisk. Denne opfattelse, som er fleksibel, og som respekterer de forskellige interesser, der står på spil, bekræftes af Domstolens nyere retspraksis: jeg skal henvise til dommen af 12. marts 1975 i sag 23/72, Küster (Sml. 1975, s. 353), hvori det hedder, at»selv om... ansøgningfen] eller klage[n] skal angive klagens gestand og grunde... er det ikke allerede på dette... stade nødvendigt at angive de eventuelle søgsmålsgrunde«; jeg skal endvidere henvise til dommen af 30. oktober 1974 og 1. juli 1976 i sag 188/73 Grassi (Sml. 1974, s. 1099) og sag 58/75 Sergy (Sml. 1976, s. 1139), hvori det, i forbindelse med problemet om overensstemmelse mellem klagens genstand og genstanden for den sag, der anlægges, fastslås, at bestemmelsen i vedtægtens artikel 90 ikke har til formål at afgrænse indholdet af en eventuelt senere retssag strengt og endegyldigt. I den foreliggende sag har sagsøgerinden gjort gældende, at undladelsen af at udnævne hende som assisterende oversætter i Bruxelles inden udløbet af gyldighedsperioden for listen over egnede ansøgere ved den udvælgelsesprøve, hvor hun var blevet placeret som nr. 1, ikke blot var en retsakt, som forvoldte hende skade, men den var også ulovlig og forskelsbehandlede hende i forhold til den anden, som ved samme udvælgelsesprøve delte førstepladsen med hende. Hun indgav klage mod denne retsakt»i medfør af vedtægtens artikel 90«, hvori hun rejste krav om at blive udnævnt i en stilling som assisterende oversætter; klagen blev indgivet inden tre måneder fra den dato, hvor egnethedslistens gyldighed udløb. Hun syntes således at have støttet sig på den overbevisning, at Kommissionen, når henses til resultaterne ved udvælgelsesprøven (sagsøgerinden placerede sig som nr. 1) og de ledigblevne stillinger, var forpligtet til at udnævne hende i den stilling, som hun var blevet erklæret for egnet til at bestride, inden listens gyldighed udløb. For så vidt angår vedtægtens artikel 90, stk. 2, kan den skadelige retsakt, som er klagens genstand, som bekendt også bestå i, at ansættelsesmyndigheden har forholdt sig passivt, altså at den har»undladt at træffe en i vedtægten foreskrevet foranstaltning«. I den foreliggende sag gøres det gældende, at den ulovlige foranstaltning er administrationens undladelse af at udnævne sagsøgerinden. Under hensyn hertil kan betingelsen i artikel 91, stk. 2, efter min opfattelse følgelig anses som opfyldt. Heroverfor kan det ej heller gøres gældende, at sagsøgerinden først skulle have opfordret administrationen til at handle efter artikel 90, stk. 2, tredje led, og at 1521

3 hun først kunne have indgivet klage, når denne betingelse var opfyldt. Man må således i det foreliggende tilfælde tage med i betragtning, at ansøgningen ikke var nødvendig, idet der i meddelelsen om udvælgelsessprøven var fastsat en frist for reservelistens gyldighed, udover hvilken administrationens undladelse fik definitiv karakter. Tilbage bliver naturligvis at prøve i realiteten, om den forpligtelse for administrationen til at handle, som ifølge sagsøgerinden er overtrådt, faktisk er en i vedtægten foreskrevet foranstaltning, og følgelig, om administrationens adfærd må betegnes som ulovlig. Men undersøgelsen af dette spørgsmål vedrører sagens realitet, og hvad angår den forudgående stillingtagen til afvisningspåstanden, forekommer sagsøgerinden mig at have formuleret søgsmålet på en sådan måde, at man kan gå over til en undersøgelse af sagens realitet. Om dette punkt er det tilstrækkeligt at henvise til sidste punktum i artikel 90, stk. 2, hvorefter undladelse af at afgive svar på klagen inden for en frist af fire måneder fra den dag, hvor klagen er indgivet,»anses... som en stiltiende afvisning, der kan gøres til genstand for en klage i henhold til artikel 91«, dvs. et søgsmål ved Domstolen. Denne retsregel foreskriver således udtrykkeligt, i overensstemmelse med de retsgrundsætninger, der gælder i flere medlemsstater på dette område, at administrationens passivitet skal sidestilles med en ikkebegrundet beslutning. Herudover må det betænkes, at søgsmålet ganske vist har til formål at berøve beslutningen om afvisning af klagen enhver retsvirkning, men i det væsentlige er rettet mod de af administrationens retsakter eller undladelser, som direkte har grebet ind i tjenestemandens retlige status og dermed har givet anledning til klagen. 4. Til støtte for sin opfattelse, at Kommissionen har handlet ulovligt ved at undlade at udnævne hende i stillingen som assisterende oversætter og ved at afslå en yderligere forlængelse af egnethedslistens gyldighed, anfører sagsøgerrgtinden, at Kommissionen har overtrådt forpligtelsen til at sikre sine tjenestemænd en normal karriere, og mere generelt overtrådt de forpligtelser, der følger af vedtægtens artikel 24. Hun har endvidere anført, at der foreligger magtfordrejning, hvilket; har medført, at hun klart er blevet forskelsbehandlet og har lidt skade derved. 3. I klagen gjorde sagsøgerinden gældende, at Kommissionens stiltiende afvisning af klagen var ulovlig som følge af manglende begrundelse, men dette anbringende er ikke senere blevet gentaget, hverken i replikken eller under den mundtlige forhandling. Som sagsøgerinden nærmere har redegjort for under den mundtlige forhandling, er tjenestemandens angivelige ret til en normal karriere kun en af de former, hvorunder retten til bistand fra Fællesskabet kommer til udtryk (artikel 24, 1. afsnit); men den side af den»bistandsret«, som sagsøgerinden særlig har lagt vægt på, er dog videreuddannelsen. Det er derfor tilstrækkeligt at henvise til artikel 24, 3. og 4. afsnit, ifølge hvilken Fællesskabet»giver tjenestemanden mulighed for at videreuddanne sig fagligt i det omfang, det kan forenes med kravene om tjenestegrenenes tilfredsstillende funktion«samt,»at der [også] tages hensyn til denne videreuddannelse, for så vidt angår karriereforløbet.«jeg skal først bemærke, at henvisningen til artikel 24, 3. afsnit, ikke forekommer mig relevant. Sagsøgerinden har ganske vist udfoldet store anstrengelser for at nå et højere fagligt niveau, men der findes ingen holdepunkter for at antage, at Kommissionen skulle have hindret 1522

4 GILBEAU / KOMMISSIONEN hendes videreuddannelse eller blot undladt at give hende mulighed herfor. Det må ikke glemmes, at sagsøgerinden havde mulighed for at deltage i udvælgelsesprøven til den stilling, som interesserede hende, at hun benyttede sig af den»fremskyndede forberedelse«, som Kommissionen iværksatte, at hun gennem placeringen opnåede anerkendelse af sit egnethedsniveau, og endelig at hun blev tilbudt en stilling som assisterende oversætter, omend på et tjenestested, der ikke passede hende. Herefter kommer jeg til bestemmelsen i artikel 24, sidste afsnit, hvorom jeg skal bemærke, at der er forskel mellem»videreuddannelse[n], for så vidt angår karriereforløbet«inden for den kategori eller tjenestegruppe, som tjenestemanden er udnævnt i en videreuddannelse som sker gennem forfremmelser, foretaget efter en sammenligning af de pågældendes fortjenester og den overgang til en højere kategori eller tjenestegruppe, som kun kan finde sted på grundlag af en udvælgelsesprøve (vedtægtens artikel 45, stk. 2). I betragtning af den klare forskel mellem de to former for tjenstlig opstigning, mener jeg, at institutionerne i medfør af nævnte artikel 24 er forpligtet til at tage hensyn til de pågældendes videreuddannelse (afsluttede studier og lignende), navnlig ved forfremmelser på grundlag af en sammenligning af fortjenester. Når der derimod er tale om overgang til en anden kategori eller tjenestegruppe, er det inden for rammerne af udvælgelsesprøven (og følgelig efter de almindelige regler herfor og de særlige regler i meddelelsen om udvælgelsesprøven), at der eventuelt tages hensyn til ansøgernes kvalifikationsbeviser og derudover normalt foretages en direkte efterprøvelse af den forberedende uddannelse (vedtægtens artikel 29). Kommissionen har derfor, efter min opfattelse med rette, i sit indlæg fremhævet, at ansættelsesmyndigheden, for så vidt angår overgangen til en anden kategori, opfylder sine forpligtelser efter artikel 24, sidste afsnit, ved at afholde interne udvælgelsesprøver for sine tjenestemænd og herved give dem mulighed for at erhverve visse karrierefordele. 5. Selv om man antog, at artikel 24, sidste afsnit, også finder anvendelse på overgangen fra en kategori til en anden på grundlag af en udvælgelsesprøve, synes sagsøgerindens anbringender i øvrigt ikke at have støtte i de faktiske omstændigheder. Hvad angår muligheden for udnyttelse af egnethedslisten i tiden fra udvælgelsesprøvens afslutning indtil februar 1977, har de ved Domstolen afhørte vidner (Ciancio og Baxter, som er henholdsvis direktør for Kommissionens oversættelses- og reproduktionstjeneste og direktør for Kommissionens personaletjeneste) erklæret, at der i denne periode kun var blevet to stillinger ledige i Bruxelles for fransksprogede oversættere, hvoraf den ene blev besat med den anden deltager, som også var blevet udvalgt som nummer 1, frk. F., mens den anden blev besat ved overflyttelse af en tjenestemand fra Luxembourg. Hvad angår perioden fra udløbet af listens gyldighed til sagsanlægget, blev de to andre stillinger, der blev ledige i Bruxelles i disse måneder, ifølge de samme vidner, besat ved overflyttelse af en tjenestemand, som var ansat i en anden institution, og ved en overflyttelse fra Luxembourg til Bruxelles. Fru Gilbeau har ikke bestridt gyldigheden af den anden udvalgte deltagers, frk. F.'s, udnævnelse med tjenestested i Bruxelles, men synes at beklage sig over det forhold, at ansættelsesmyndigheden foretrak at besætte de stillinger, som senere blev ledige i Bruxelles såvel før som efter udløbet af listens gyldighed, med andre end hende. 1523

5 Hvad angår administrationens adfærd forud for udløbet af listens gyldighed, består problemets kerne efter min opfattelse i at afgøre, om en ansættelsesmyndighed, når der opstår en ledig stilling, som kan besættes enten ved forflyttelse af en tjenestemand inden for samme institution eller ved at udnævne en af de ansøgere, som er blevet udvalgt og opført på egnethedslisten, bør foretrække den første eller den anden løsning. Sagsøgerinden har under den mundtlige forhandling gjort gældende, at den, der er placeret som nummer 1 ved en udvælgelsesprøve, må have absolut prioritet, når der opstår en ledig stilling; denne opfattelse er der imidlertid ingen som helst støtte for i vedtægtens artikel 29, som efter min opfattelse tværtimod i et vist omfang synes at prioritere overflyttelse inden for den enkelte insitution (jf. herom dommen af i sag 176/73 Van Belle, Sml. 1974, s. 1361). I øvrigt var det forhold, at man foretrak en overflyttelse ikke i det foreliggende tilfælde til skade for sagsøgerindens interesse i at blive udnævnt i en højere kategori (fru Gilbeau afslog alene, fordi udnævnelsen var betinget af tjenestested i Luxembourg). Hun blev alene udelukket fra at blive ansat ved Kommissionens tjeneste i Bruxelles. Det forhold, at Kommissionen valgte en tjenestemand med større anciennitet og foretrak denne frem for en anden, som endnu ikke havde fået adgang til en højere kategori, er efter min opfattelse udtryk for en korrekt afvejning af hensynet til tjenestens tarv, som sikres gennem den større erfaring, der sandsynligvis findes hos en i forvejen ansat tjenestemand, på den ene side og på den anden side hensynet til den tjenestemand, som ønsker at blive ansat på et tjenestested, der passer vedkommende bedre, og som i kraft af sin anciennitet allerede har en forventning i så henseende. oversætter i Bruxelles, mens egnethedslisten endnu var gyldig, har overtrådt vedtægtens artikel 24 eller 29. Også vurderingen af administrationens adfærd efter udløbet af egnethedslistens gyldighed fører efter min opfattelse til samme resultat. I den forbindelse må det først bemærkes, at såfremt man udelukker hvilket jeg mener er tilfældet at administrationen var forpligtet til at udnævne fru Gilbeau før listens gyldighed udløb og til at forlænge denne listes gyldighed (hvilket jeg om et øjeblik skal komme ind på), synes den måde, hvorpå besættelsen af stillingerne for fransksprogede oversættere i Bruxelles efter den 28. februar 1977 fandt sted, ikke at have betydning for den foreliggende tvist. Jeg skal imidlertid bemærke, at de to tjenestemænd, som blev ansat i Bruxelles i den anden halvdel af 1977, ifølge udsagn fra vidnet Baxter, begge var i en højere lønklasse (LA 6) end den, der ville være tilkommet sagsøgerinden ved en udnævnelse. Jeg behøver ikke her på ny at komme ind på de ovenfor nævnte betragtninger vedrørende Kommissionens ret til at foretage en overflyttelse i stedet for at udnævne den, der er blevet placeret som nummer 1 ved en udvælgelsesprøve med henblik på oprettelse af en reserveliste, samt vedrørende fru Gilbeau's afslag på tilbudet om at tiltræde en stilling i Luxembourg. Det kan efter min opfattelse udledes af disse overvejelser, at der ikke er grundlag for at kritisere Kommissionens adfærd som værende i strid med vedtægtens artikel 24 eller 29, ej heller for den periode der ligger efter februar Jeg mener derfor ikke, at administrationen ved at undlade at udnævne fru Gilbeau i en stilling som assisterende 6. Hvad angår undladelsen af at forlænge egnethedslisten (et anbringende 1524

6 GILBEAU / KOMMISSIONEN som sagsøgerinden fremførte i stævningen, men ikke senere har udviklet yderligere), skal jeg indskrænke mig til at bemærke, at Kommissionens adfærd i så henseende var konsekvent og i overensstemmelse med tjenestens interesse. Efter en første forlængelse på to måneder lod Kommissionen listens gyldighed ophøre, fordi den agtede at afholde en anden udvælgelsesprøve, hvilket også skete (se EFT af ); på den anden side tror jeg ikke, at det er god forvaltningspraksis at forlænge en egnethedslistes gyldighed alt for meget. Desuden fremgår det, at man ikke på det pågældende tidspunkt (februar 1977) regnede med, at der blev stillinger ledige for fransksprogede oversættere, som ikke også havde et godt kendskab til tysk, hvilket ikke var tilfældet med fru Gilbeau, som ved den foreliggende udvælgelsesprøve havde opnået 4,5 ud af 20 points i den fakultative tyskprøve. 7. Det sidste anbringende, som sagsøgerinden har gjort gældende over for den omstændighed, at hun ikke blev udnævnt, og at listens gyldighed ikke blev forlænget, går ud på, at disse to handlemåder begge er behæftede med magtfordrejning, idet de beror på overvejelser, som er uvedkommende for institutionens interesser og i strid hermed. I replikken anfører sagsøgerinden en række omstændigheder, der efter hendes opfattelse i deres helhed viser, at ansættelsesmyndigheden bevidst havde til hensigt at skade hende ved at forhindre hende i at opnå placering i en højere kategori. I særdeleshed har visse tjenestemænd anklaget fru Gilbeau for at være for ambitiøs og for at ville gøre for hurtig karriere, idet hun kun er begyndt i kategori C og er kvinde. Efter min opfattelse er disse indicier imidlertid upræcise, de er ikke bekræftet af de foreliggende beviser og under alle omstændigheder ikke tilstrækkelige til at understøtte den opfattelse, at der skulle foreligge magtfordrejning. Ved første blik kan det undre, at fru Gilbeau var den eneste af de tre ansøgere, som blev udvalgt ved den interne udvælgelsesprøve, der ikke opnåede at blive udnævnt i kategori LA; man må imidlertid holde sig for øje, at den ansøger, der blev placeret som nummer sidst, accepterede at tage tjenestested i Luxembourg, og at fru Gilbeau nu ville have været placeret i den ønskede kategori, hvis hun havde gjort det samme. Tilbage bliver, at den anden ansøger, som placerede sig som nummer 1 med samme antal points, ikke blot blev udnævnt men også ansat i Bruxelles; kan dette anses for forskelsbehandling til skade for fru Gilbeau? I den forbindelse er det tilstrækkeligt at anføre, at man kun kan tale om forskelsbehandling, såfremt der ikke er noget som helst objektivt grundlag for at behandle to personer, som befinder sig i de samme eller i sammenlignelige situationer, forskelligt. Det foreliggende valg begrunder generaldirektøren for personale og administration, Baichère, ved en skrivelse af 27. april 1976 (bilag V til Kommissionens svarskrift) med, at det beror på en»sammenligning af de to ansøgeres fortjenester og navnlig af»udtalelserne«om dem, deres nuværende lønklasse, alder samt anciennitet i tjenesten«. Valget kan derfor ikke efter min opfattelse anses for vilkårligt eller ubegrundet. Og som jeg tidligere har sagt, fremgår det desuden af vidneafhøringerne, at alle de stillinger (i alt 4) for fransksprogede oversættere, som blev ledige i Bruxelles før eller efter 1525

7 udløbet af egnethedslistens gyldighed, objektive grunde burde foretrækkes frem blev besat med tjenestemænd, som af for sagsøgerinden. 8. Af de anførte grunde foreslår jeg, at Domstolen frifinder Kommissionen i den af fru Gilbeau ved stævning af 23. december 1977 anlagte sag. Hvad angår sagsomkostningerne foreslår jeg, at Kommissionen i medfør af procesreglementets artikel 70 selv bærer de udgifter, den har afholdt. 1526

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * UNITRON SCANDINAVIA OG 3-S DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * I sag C-275/98, angående en anmodning, som Klagenævnet for Udbud i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Butiksindehaver. 01/ Feldballe, Danmark. Prinsensgade 29, 1 th, DK-9000 Aalborg

Butiksindehaver. 01/ Feldballe, Danmark. Prinsensgade 29, 1 th, DK-9000 Aalborg Pedersen Hans Kristian Mand Dansk Butiksindehaver 01/01-1961. Feldballe, Danmark Prinsensgade 29, 1 th, DK-9000 Aalborg + 45 98 13 03 66 Henrik Karl Nielsen Advokat Norsker & Co Advokater, Landemærket

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. maj 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. maj 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 217/2017 Gerdes Ejendomme ApS (advokat Palle Viuff) mod A (advokat Morten Bünemann Dalsgaard) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * KAPASAKALIS M.FL. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * I de forenede sager C-225/95, C-226/95 og C-227/95, angående en anmodning, som Diikitiko Protodikio, Athen, i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10.

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Forslag til ny Forretningsorden Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde.

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde. København, den 24. september 2018 Sagsnr. 2018-1679/CHO 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat [B], [bynavn 1]. Klagens tema: Advokat [A] har klaget

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager C ved Retten for EU-personalesager Samlet oversigt for Retten for EU-personalesager. Indbragte, afsluttede, verserende sager (2005-2007) Indbragte sager 2. Antallet af sager pr. sagsøgt institution i procent

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29.

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29. KOMMISSIONEN MOD FINLAND DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * I sag C-195/04, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29. april 2004, Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 *

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * DOM AF 30. 1. 1985 SAG 143/83 DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * I sag 143/83 Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Johannes Føns Buhl, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Henstillet til indenrigsministeriet at træffe en ny afgørelse i anledning af A's anmodning om aktindsigt i nogle udtalelser fra læger

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 * I sag C-224/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved C. Oral og G. Bisogni, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-261/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 1. I denne sag har Corte d'appello di Venezia, Italien, stillet

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af retsbogen

Københavns Byret. Udskrift af retsbogen Københavns Byret Udskrift af retsbogen Den 16. oktober 2015 kl. 10:30 blev retten sat på Kontor 36 af dommer Lone Molsted. Protokolfører var Maria Hampen. Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. oktober 2008 i faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark Sagen forhandledes den 7. oktober 2008. Den faglige voldgiftsret bestod af Gerda Christensen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * DOM AF 14. 4. 1994 SAG C-389/92 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-389/92, angående en anmodning, som Belgiens Raad van State i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A]. København, den 25. november 2015 Sagsnr. 2015-2549/MKJ 2. og 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 * SUNRIDER MOD KHIM (VITALITE) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 * I sag T-24/00, The Sunrider Corporation, Torrance, Californien (USA), ved advokat A. Kocklaiiner, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37558/2018 HJR (1. afdeling) A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afvisning af en anmodning om fri proces i en sag om

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * DOM AF 20. 9. 1988 SAG 252/87 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * I sag 252/87, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold KEN nr 9543 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100565-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

A Retten for EU-personalesagers arbejde i 2006

A Retten for EU-personalesagers arbejde i 2006 A Retten for EU-personalesagers arbejde i 2006 Ved præsident Paul J. Mahoney 2006 er det første hele år, hvori Retten for EU-personalesager har udøvet sin virksomhed. En væsentlig del af Personalerettens

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Køge Byråd 2018-2021 Forretningsorden for Køge Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager

C Statistik over retssagerne ved Retten for EU-personalesager C ved Retten for EU-personalesager Samlet oversigt for Retten for EU-personalesager. Afsluttede, indbragte, verserende sager (2005-2006) Indbragte sager 2. Antallet af sager pr. sagsøgt institution i procent

Læs mere

følgende draget at udføre tjenesteydelser af NV Fonior draget at udføre en sådan tjenesteydelse.

følgende draget at udføre tjenesteydelser af NV Fonior draget at udføre en sådan tjenesteydelse. til henviser DOM AFT 27. 3. 1974 draget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det tilkommer således den nationale dommer at undersøge, om en virksomhed, som støtte for en fravigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

2. Var det korrekt, at Retten i Aalborg den 4. april 2018 udsatte fristen for at afgive svarskrift i stedet for at afsige udeblivelsesdom?

2. Var det korrekt, at Retten i Aalborg den 4. april 2018 udsatte fristen for at afgive svarskrift i stedet for at afsige udeblivelsesdom? Rettevejledning til opgave 1 Spørgsmål 1. Var det korrekt, at Retten i Randers henviste sagen til Retten i Aalborg? Det følger af retsplejelovens 248, stk. 2, at retten skal henvise en sag til rette domstol,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006*

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* I sag C-13/06, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 9. januar 2006, Kommissionen for De

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987*

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* KOMMISSIONEN / ITALIEN DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* I sag 118/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved Sergio Fabro, Den Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget og med valgt adresse i Luxembourg

Læs mere

: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet

: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet 2006-11-01: Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrnceankenævnet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 *

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * DOM AF 10. 7. 1990 SAG C-326/88 DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * I sag C-326/88, angående en anmodning, som Vestre Landsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Forretningsorden for Kolding Byråd.

Forretningsorden for Kolding Byråd. Forretningsorden for Kolding Byråd. Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

ANSØGNING OM RETSHJÆLP VEJLEDNING TIL ANSØGERE OG MODEL TIL ANSØGNING OM RETSHJÆLP

ANSØGNING OM RETSHJÆLP VEJLEDNING TIL ANSØGERE OG MODEL TIL ANSØGNING OM RETSHJÆLP BILAG: VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM RETSHJÆLP OG MODEL TIL ANSØGNING OM RETSHJÆLP RETTEN FOR EUPERSONALESAGER ANSØGNING OM RETSHJÆLP VEJLEDNING TIL ANSØGERE OG MODEL TIL ANSØGNING OM RETSHJÆLP I. VEJLEDNING

Læs mere

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse Forretningsorden for Regionsrådet for Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Regionsrådets møder... 1-2 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * VESTERGAARD DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * I sag C-59/00, angående en anmodning, som Vestre Landsret (Danmark) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20.

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * I sag C-126/03, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20. marts 2003, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regler om opslag af tjenestemandsstillinger 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse OPSLAG... 3 1.... 3 2.... 3 UNDTAGELSER FRA OPSLAG... 3 3.... 3 4.... 4 5.... 4 OPSLAGETS

Læs mere