EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 28. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om vurdering af indvirkningen af og fremtiden for den europæiske beskæftigelsesstrategi - Oversigt over den tekniske analyse Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Herman Schmid DT\ doc PE

2 Mobilitet for flere og bedre arbejdspladser i Europa A. Indledning 1. Da den europæiske beskæftigelsesstrategi blev vedtaget på Luxembourg-topmødet i 1997, blev det specificeret, at denne nye strategi for beskæftigelsespolitikken ville blive evalueret i Eftersom Kommissionens rapport om resultatet af evalueringen er undervejs, men endnu ikke offentliggjort, skal dette arbejdsdokumentet betragtes som et udkast til en initiativbetænkning, der har til formål at påpege problemer og bidrage til en diskussion om nye muligheder. Formålet har været at give klare signaler om spørgsmål af betydelig interesse frem for at fokusere på detaljer i og omformuleringer af eksisterende dokumenter. Kommissionen har opfordret til en åben og ændringsorienteret drøftelse om strategi, politikker og metode, og dette dokument er tænkt som et bidrag til denne drøftelse. 2. Den europæiske beskæftigelsesstrategi kan opdeles i to dele: (1) strategiens substantielle aspekter, dvs. beskæftigelsesretningslinjer, nationale handlingsplaner og fælles rapporter om beskæftigelsen og (2) en administrativ metode og udformning - den åbne koordinationsmetode inden for beskæftigelsespolitik. Begge dele vil blive drøftet i dokumentet. B. Den europæiske beskæftigelsespolitik: Søjler og retningslinjer og politikhenstillinger 1. Søjlestrukturen for beskæftigelsesretningslinjerne blev udformet i 1997, og det drøftes nu første gang, hvorvidt de eventuelt skal ændres. Retningslinjerne er dog blevet ændret hvert år som følge af de erfaringer, man har gjort, hovedsagelig i form af udvidede henstillinger til den enkelte retningslinje, men også i form af nye retningslinjer og indførelse af såkaldte "horisontale" retningslinjer". 2. Resultatet har været, at man hvert år har fået et bedre dokument, men også et mere komplekst dokument med flere specifikationer og flere detaljer. Der synes at være almindelig enighed om, at de politiske prioriteringer er blevet mindre klare, og at der nu er behov for en forenkling. Vi kan forvente: færre retningslinjer, prioritering af henstillinger, og at mange detaljerne overlades til medlemsstaterne. Det fremgår af Kommissionens dokumenter, at søjlerne mere eller mindre er blevet udviklet af medlemsstaterne. 3. Beskæftigelsessøjlen har været mest succesfuld både med hensyn til dens fokusering på forebyggelse og aktivering og dens element af livslang uddannelse. Den blev imidlertid udviklet på et tidspunkt, hvor økonomien var i vækst, og en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft blev taget for givet. Hovedvægten blev lagt på udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. I dag er aktiveringspolitikkerne er i stigende grad stillet over for problemet med, at der ikke findes nogen jobmuligheder for de personer, som er blevet gjort beskæftigelsesegnede. Navnlig i regioner hvor efterspørgslen efter arbejdskrat er lav og arbejdsløsheden høj, er det vigtigt at finde en balance mellem aktiveringsstrategien og programmerne for den socioøkonomiske udvikling og eventuelt nå frem til en kombineret strategi for jobskabelse og højnelse af kvalifikationsniveauet. I stedet for at fokusere på personers "beskæftigelsesegnethed" foreslår ordføreren, at der skal fokuseres på samspillet mellem udvikling af kvalifikationer og kompetenceområder (første søjle) og PE /6 DT\ doc

3 programmer for jobskabelse (anden søjle) for at opnå en bedre balance mellem udbuds- og efterspørgselssiden på arbejdsmarkedet. 4. Iværksættersøjlen har også været succesfuld, selv om det er vanskeligere at vurdere dens virkninger på beskæftigelsen, navnlig på mellemlang og langt sigt. Det har inspireret til, at der er iværksat konkrete initiativer på en række områder i forbindelse med udvikling af en "iværksætterkultur", og den er blevet godt tilpasset til et marked i vækst. Det kan i dag synes, at søjlens dominerende SMV-perspektiv er for snæver. Markedsbetingelserne for nystartede virksomheder er vanskeligere, og det kan blive nødvendigt at lægge mere vægt på de faktorer, som blev fremhævet på Lissabontopmødet, dvs. teknologibaserede sektorstrategier, livslang uddannelse og udvikling af særlige færdigheder og kompetenceområder. Det vil nu være interessant at drøfte den kombinerede indsats, netværksinitiativer og udviklingspartnerskaber og modernisering af den offentlige sektor for at skabe bæredygtige og kvalitetsfyldte arbejdspladser som et supplement til den individualiserede SMV-strategi. 5. Tilpasningssøjlen har været den søjle, som det har været vanskeligst at udvikle nye politikker for. Begrebet "tilpasningsevne" er lidt svært at forstå. Betyder det, at vi har brug for virksomheder, arbejdstagere og produktionsorganisationer, som let kan tilpasse sig til skiftende markedsforhold? Eller ønsker vi, at arbejdsmarkedets parter er villige til at "tilpasse" sig til hinanden? Søjlen vedrører de interne forhold i virksomheder og andre arbejdspladser, dvs. om samarbejdet i produktionsorganisationen såvel som behandling af interesser mellem arbejdsmarkedets parter. Den kunne kaldes "samarbejde om kvalitetsjob for kvalitetsprodukter". Det bør imidlertid bemærkes, at en betydelig del af de politiske elementer i denne søjle behandles i direktiver og lovgivningsmæssige beslutninger eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter snarere ved hjælp af den "bløde" metode i den åbne koordinationsmetode. Samtidig kan de være særdeles relevante elementer for "jobkvalitet", "lige muligheder", "samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter" og andre vigtige politiske dimensioner i processen for den europæiske beskæftigelsesstrategi og den åbne koordinationsmetode. Ordføreren opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at præcisere forholdet mellem søjlens lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige elementer. 6. Søjlen vedrørende lige muligheder er på mange måder den vigtigste. Beskæftigelsessfrekvensen for mænd har været ret stabil, og den vedvarende stigning i den samlede beskæftigelsesfrekvens skyldes hovedsagelig en øget beskæftigelsesfrekvens for kvinder. Problemet er, at mange kvinder af forskellige årsager får mindre løn for samme arbejde og tilbydes arbejde af lav kvalitet. Dette er substansen af søjlen, og det er også derfor, at den er blevet til en horisontal retningslinje. 7. Ordføreren mener, at den nuværende søjlestruktur, som blev etableret i midten af 1990'erne, er blevet overhalet af den politiske udvikling. Beslutningerne fra Lissabontopmødet indførte langt mere dynamiske prioriteringer, og den europæiske beskæftigelsesstrategi blev ændret fra at være en politisk eller ramme til en reel strategi. Den fastsatte fuld beskæftigelse, livslang uddannelse, social inddragelse og DT\ doc 3/6 PE

4 teknologibaseret økonomisk vækst som nye prioriteringer. Det lader også til, at Kommissionen gradvist tilsvarende har ændret sin referenceramme. Nye horisontale retningslinjer har overskygget nogle af de tidligere retningslinjer. Ordføreren mener, at en omfattende revision af den europæiske beskæftigelsesstrategi og Lissabon-strategien kunne være udgangspunktet for den nye metode. Det vil være meget interessant, hvis Europa-Parlamentet i fremtiden kunne foreslå sin egen oversigt over politiske prioriteringer for den europæiske beskæftigelsesstrategi. Ordføreren har allerede nogle forslag (ikke i prioritetsorden, men som supplement): - Fuld beskæftigelse i Europa - Lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og arbejdspladsen - Etablering af brede partnerskaber for udvidelse af virksomheder - Omfattende nationale strategier for livslang uddannelse - Kombinering af aktiveringspolitikker med programmer for skabelse af kvalitetsfyldte arbejdspladser - Mobilisering af lokale og regionale arbejdsmarkeder - Bekæmpelse af forskelsbehandling og social udstødelse - Tillid til arbejdsmarkedets parter - Tildeling af en nøgleposition til nationale parlamenter i den europæiske beskæftigelsesstrategi C. Den åbne koordinationsmetode 1. Der har været ret megen diskussion om den åbne koordinationsmetode. Nogle mener, at den er for diffus og ret ineffektiv, idet den ikke indeholder bindende sanktioner over for de enkelte regeringer. Andre synes om den af samme årsag. Den er blevet kaldt for "soft governance" og respekterer medlemsstaters autonomi inden for beskæftigelsespolitikker. 2. Det fremgår af de evalueringer, som Kommissionen har gennemført, at den europæiske beskæftigelsesstrategi på mange måder har været effektiv. Den har givet de enkelte medlemsstaters regeringer ekspertise med en ramme for at overveje og udvikle arbejdsmarkedspolitikker. Den har bidraget til et øget ambitionsniveau og givet empirisk og teoretisk viden om beskæftigelsespolitik. Den har fokuseret på visse politiske prioriteringer som f.eks. aktivering af arbejdsløse eller fremme af kvinders beskæftigelsesmuligheder osv. I løbet af strategiens fem første år er beskæftigelsen i Europa vokset betydeligt, og som følge af disse resultater har metoden spredt sig til andre politikområder som f.eks. social inddragelse, uddannelse, pensioner osv. På det seneste er den åbne koordinationsmetode blevet inddraget i konventets drøftelser om nye styreformer i Europa. Endelig bør det erindres, at de tolv ansøgerlande, hvis arbejdsmarkeder er meget forskellige fra vesteuropæiske arbejdsmarkeder og meget forskellige fra hinanden, er ved at blive medlemmer af EU. Hvis det skal være muligt at håndtere al denne forskelligartethed, er det virkelig vigtigt at have en administrativ form og metode, som er fleksibel, interaktiv og åben over for læreprocesser. 3. Ordføreren mener imidlertid, at den åbne koordinationsmetode må forbedres og udvikles i retning af et meget mere effektivt, relevant og demokratisk instrument for koordination af politikker i Europa, end det har været tilfældet hidtil. De største svagheder ved metoden har været relateret til politikker, som alt for ofte ikke gennemføres hensigtsmæssigt i medlemsstaterne uden for regeringskontorerne og de små ekspertgrupper, som har PE /6 DT\ doc

5 ansvaret for kontakten til Kommissionen og andre nationale ekspertgrupper. Da metoden blev etableret, blev det formodentlig antaget, at regeringer kunne integrere den europæiske beskæftigelsesstrategi i den nationale arbejdsmarkedspolitikker, men det har kun været tilfældet i begrænset omfang. Strategien er ukendt for de fleste, og få har hørt om nationale handlingsplaner eller retningslinjer. 4. Kommissionen er i stigende grad blevet opmærksom på betydningen af strategiens gennemførelse på lokalt og regionalt plan. Ordføreren glæder sig over de to seneste meddelelser fra Kommissionen om lokale beskæftigelsesstrategier, som er blevet forelagt, og Kommissionens anmodning om en bedre koordinering Den Europæiske Socialfonds programmer og den europæiske beskæftigelsesstrategis prioriteringer. Ordføreren mener desuden, at disse initiativer fra Kommissionen er den bedste måde at håndtere de slående regionale forskelle med hensyn til jobskabelse og arbejdsløshedsniveauer, som findes i alle medlemsstater. Ordføreren kræver, at lokale og regionale ressourcer mobiliseres, hvor virksomhedsmæssige aktiviteter organiseres i frivillige partnerskaber med deltagelse af mange forskellige aktører. 5. Ordføreren mener ikke, at decentralisering i sig selv løser problemet. Den europæiske beskæftigelsesproces må være en proces på flere niveauer, der omfatter lokale, regionale, nationale og europæiske aktører i et samspil, der går begge veje, hvor lokale og regionale erfaringer med politikker kommunikeres via bottom-up metoden i en kontinuerlig lære- og udviklingsproces. 6. Der har været en vis usikkerhed om, hvor man skal placere ansvaret for integrering af niveauer og koncentration af politikker i denne proces. For så vidt angår politikker i den åbne koordinationsmetode placerer traktaten ansvaret hos medlemsstaterne. Dette er i praksis blevet fortolket som regeringens ansvar. Hvilken form dette skal antage, er naturligvis op til den enkelte medlemsstat. Ordføreren foreslår ikke desto mindre, at den nationale handlingsplan, som alle medlemsstater er forpligtet til at udarbejde, bør vedtages af det nationale parlament på grundlag af et lovforslag fra regeringen. Med andre ord bør den integreres i den nationale beslutningsproces, og vedtagelsen bør have normale budgetmæssige konsekvenser. Dette vil være en måde til at fremhæve det demokratiske grundlag og øge legitimiteten af den europæiske beskæftigelsesstrategi, og den vil også være en praktisk måde, hvorpå EU's henstillinger kunne integreres i den nationale politiske proces. Parlamentet udgør ikke alene kernen i et repræsentativt nationalt demokrati, den består også af individuelle medlemmer, der har deres rødder i regionale og lokale valgkredse, og som er eksperter i at mægle mellem de politiske niveauer. 7. Det er indlysende, at regeringer og parlamenter, som er del af et indre marked, vil have behov for effektive og legitime koordinationsmekanismer. Det er derfor, at Kommissionen har sin rolle som overvåger af koordinationsprocessen. Ordføreren ønsker mere præcist at fokusere på de to sider af koordinationsprocessen. De ene vedrører processens administrative og praktiske side, som vedrører alle de administrative problemer, der er forbundet med processens utallige aktører og dens enorme kompleksitet. Den anden side vedrører processens politiske side. Dette har hidtil i praksis også været et anliggende for Kommissionen, men dette vil i stigende grad medføre et legitimitetsproblem, når der findes et valgt Europa-Parlament, som på udmærket vis kan DT\ doc 5/6 PE

6 varetage den koordinationsfunktion. Det kan i praksis være vanskeligt holde koordinationsprocessens praktiske/administrative og politiske side adskilt. Ordføreren mener ikke desto mindre, at Europa-Parlamentet bør udfordre Kommissionen og Rådet på dette punkt og kræve, at Parlamentet tildeles en betydelig rolle i de politikker, hvor den åbne koordinationsmetode anvendes. 8. Der er også behov for horisontal koordination af politikker. Europa-Parlamentet har allerede anmodet om en tættere koordination mellem beskæftigelsesretningslinjerne og de overordnede retningslinjer for økonomiske politikker, og tilsvarende anmodninger vil blive foreslået til processen for social inddragelse. Det vil være umagen værd at anmode Kommissionen om at forelægge en integreret tidsplan med tilstrækkelig mulighed for horisontal koordination mellem de tre processer og den vertikale integration af de politiske niveauer. Medlemsstaterne klager allerede over den meget begrænsede tid, som de har til at gennemføre og integrere EU's henstillinger. Der er også utilfredshed med den stramme tidsplan for den horisontale koordination. Det er ikke kun Europa-Parlamentet, der fremsætter denne kritik. En udvidelse af det samlede politiske område kan gøre det blive nødvendigt at ændre timingen fra en årlig cyklus til en mere raffineret cyklus. PE /6 DT\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabon-strategiens fremtid set ud fra et kønsspektiv

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. om Lissabon-strategiens fremtid set ud fra et kønsspektiv EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.6.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Lissabon-strategiens fremtid set ud fra et kønsspektiv Udvalget om Kvinders Rettigheder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. november 2000 (01.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. november 2000 (01.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. november 2000 (01.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 FREMSENDELSE AF TEKST fra: Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) til: Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 9.3.2015 ARBEJDSDOKUMENT om rapporten om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2208. samling i Rådet (arbejds- og socialministre)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITIK

BESKÆFTIGELSESPOLITIK BESKÆFTIGELSESPOLITIK Et af de vigtigste mål med Europa 2020-strategien er at skabe flere og bedre job. Den europæiske beskæftigelsesstrategi med dens beskæftigelsesretningslinjer og støtteprogrammer,

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Det Forenede Kongeriges delegation har taget parlamentarisk undersøgelsesforbehold.

Det Forenede Kongeriges delegation har taget parlamentarisk undersøgelsesforbehold. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. november 2002 (28.11) (OR. en) 14164/1/02 REV 1 SOC 508 FREMSENDELSE AF TEKST (REVISION) fra: Udvalget for Social Beskyttelse til: Coreper/Rådet (beskæftigelse,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITIK

BESKÆFTIGELSESPOLITIK BESKÆFTIGELSESPOLITIK Et af de vigtigste mål med Europa 2020-strategien er at skabe flere og bedre job. Den europæiske beskæftigelsesstrategi med dens beskæftigelsesretningslinjer og støtteprogrammer,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Præsentation af det danske formandskab på uddannelsesog ungdomsområdet i Europa-Parlamentets kulturudvalg (CULT) Præsentation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/0281(COD) 21. februar 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

En ny start for arbejdsmarkedsdialog

En ny start for arbejdsmarkedsdialog En ny start for arbejdsmarkedsdialog Erklæring fra de europæiske arbejdsmarkedsparter, Europa-Kommissionen og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union Fremme af dialogen på arbejdsmarkedet er anerkendt

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0197/1. Ændringsforslag. Thomas Händel for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0197/1. Ændringsforslag. Thomas Händel for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 6.6.2017 A8-0197/1 1 Betragtning H H. der henviser til, at det voksende individuelle ansvar for beslutninger om opsparing, som indebærer forskellige risici, også betyder, at den enkelte borger skal informeres

Læs mere

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. marts 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 12.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 13. november 2001

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 13. november 2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 13. november 2001 ARBEJDSDOKUMENT om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale udvalg om

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juni 2010 (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 NOTE fra: til: Vedr.: Økofinrådet Det

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-1093/1. Ændringsforslag. Dominique Martin for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-1093/1. Ændringsforslag. Dominique Martin for ENF-Gruppen 27.10.2015 B8-1093/1 1 Punkt A A. der henviser til, at antallet af langtidsledige på grund af den økonomiske krise og dens eftervirkninger er fordoblet siden 2007 og nu udgør halvdelen af alle ledige eller

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0162/2. Ændringsforslag. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0162/2. Ændringsforslag. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen 6.3.2019 A8-0162/2 2 Punkt 2 2. understreger, at EU's sociale mål og forpligtelser er lige så vigtige som de økonomiske mål; understreger, at behovet for at investere i social udvikling ikke kun er et

Læs mere

Fjern de kønsbestemte lønforskelle.

Fjern de kønsbestemte lønforskelle. Fjern de kønsbestemte lønforskelle Oversigt Hvad er kønsbestemte lønforskelle? Hvorfor varer de kønsbestemte lønforskelle ved? Hvad har EU gjort? Hvorfor har det betydning? De kønsbestemte lønforskelle

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.7.2014 B8-0051/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2012 (24.05) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0435 (COD) 9960/12 ETS 15 MI 339 COMPET 279 EDUC 112 CODEC 1309 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD)

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) 6436/12 MAP 12 MI 91 CODEC 364 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2011 SEK(2011) 98 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets henstilling om politikker,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 OTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Tidl. dok. nr.: 15565/09 JAI 801 DROIPEN 152 Vedr.: Udkast

Læs mere

Af Agnieszka Piasna Seniorforsker ved europæisk fagbevægelses

Af Agnieszka Piasna Seniorforsker ved europæisk fagbevægelses ANALYSE Hvordan går det med 'flere og bedre' job i Europa? Fredag den 19. januar 2018 I år 2000 vedtog EU-landene med Lissabon-traktaten et mål om at skabe 'flere og bedre job'. Men her 17 år efter Lissabontraktaten

Læs mere

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) 7727/16 COMPET 145 RECH 89 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner - Bedre regulering med

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0172/8. Ændringsforslag. Marco Zanni, André Elissen for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0172/8. Ændringsforslag. Marco Zanni, André Elissen for ENF-Gruppen 11.3.2019 A8-0172/8 8 Marco Zanni, André Elissen Punkt 1 1. understreger, at EU-budgettet for 2020 er broen til FFR'en for perioden 2021-2027 og bør bidrage til at skabe en fælles, langsigtet vision for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1093/2015 23.10.2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1102/2015 forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om forslag

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 11.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE))

A8-0358/ Forslag til afgørelse (COM(2016)0075 C8-0099/ /0047(NLE)) 9.12.2016 A8-0358/ 001-010 ÆNDRINGSFORSLAG 001-010 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Jerzy Buzek Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram A8-0358/2016 (COM(2016)0075 C8-0099/2016

Læs mere

1. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

1. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 1. Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden A5-0291/2000 Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa- Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag 22.3.2019 A8-0206/794 794 Betragtning 12 f (ny) (12f) Når de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 8.10.2014 PE539.660v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Marita Ulvskog (PE537.317v01-00) Beskæftigelse og sociale aspekter af Europa

Læs mere

9632/17 ipj 1 DGE 1C

9632/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9632/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JEUN 77 EDUC 264 SOC 433

Læs mere

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6899/16 FISC 34 ECOFIN 207 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. marts 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.1.2011 SEK(2011) 68 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere