LOKALPLAN L04 Hytteby ved Skallingevej Ho FORSLAG I offentlig høring fra XX. måned XXXX til XX. måned XXXX Lokalplan L04 Varde Kommune 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN L04 Hytteby ved Skallingevej Ho FORSLAG I offentlig høring fra XX. måned XXXX til XX. måned XXXX Lokalplan L04 Varde Kommune 1"

Transkript

1 LOKALPLAN L04 Hytteby ved Skallingevej Ho FORSLAG I offentlig høring fra XX. måned XXXX til XX. måned XXXX Lokalplan L04 Varde Kommune 1

2 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan L04 i offentlig høring i 8 uger, fra den XX. XXX 20XX til den XX. XXX 20XX. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres en hytteby, drevet på hotellignende vilkår. Lokalplanen sikrer, at et større område friholdes for byggeri og anlæg, til fordel for både landskabelige og faunamæssige interesser. I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde Kommune i hænde senest: Xxx xxdag den XX. MMMMM 20XX Bidrag kan sendes på mail til eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk bidraget med Lokalplan L04, Varde Kommune. DET VIDERE FORLØB Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig inden den endelige vedtagelse. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om Byrådets beslutning. LOKALPLANENS OPBYGNING NG En lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Lokalplan L04 Varde Kommune 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 4 OMRÅDETS BELIGGENHED... 4 EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE LANDZONETILLADELSE RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING FORHOLD TIL ANDRE PLANER FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE SERVITUTTER Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Luftfoto Kortbilag 3 Lokalplankort Kortbilag 4 Illustrationsplan Bilag 5 Planteliste A og B Bilag 6 Visualiseringer Lokalplan L04 Varde Kommune 3

4 INDLEDNING LOKALPLANENS INDHOLD + Lokalplanen er udarbejdet for at fastsætte rammerne for områdets fremtidige bebyggelse og anvendelse. den eksisterende afgrænsning af Skallingevej 6, og med det eksisterende nåletræshegn som baggrund. + Lokalplanen giver mulighed for, at der kan oprettes en hytteby. + Hovedideen i forhold til bebyggelses placering er, at der friholdes et bredt areal mellem Skallingevej og Jens Jessens Sande, så de visuelle forbindelser fastholdes. + Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende, materialevalg og enhedernes størrelser for at indpasse bebyggelsen bedst mulig. + Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres op til 80 overnatningsenheder med tilhørende fællesfaciliteter. + Med lokalplanen fastsættes bevaringsbestemmelser for Skallingevej 6. BAGGRUND OG FORMÅL For at kunne tilbyde turister en unik overnatningsoplevelse ønsker grundejer at opføre en hytteby i lokalplanområdet. Hyttebyen skal med mindre enheder og en spændende disponering af området kunne tilbyde overnatning i naturen, hvor der er fokus på afslapning, ro og højt til himlen. Området ønskes etableret som et fleksibelt hotel, hvor turister som ønsker overnatning på dagsbasis kan bo. Lokalplanen definerer med udgangspunkt i intentionerne for området byggefelter og fastsætter rammerne for nyt byggeris udseende og dets materialevalg. Udgangspunktet er, at byggeriet tilnærmelsesvist skal placeres bagved Figur 1. Forslag til områdets disponering. Dissing + Weitling og PLET Arkitektur. En større udgave kan ses af Bilag 4. Ved lokalplanen fastsættes bestemmelser omkring bevaring af Skallingevej 6, således de bevaringsværdige strukturer og bygninger fastholdes. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet er beliggende ved den sydlige del af landsbyen Ho, ca. 1 km fra kysten ved Ho Bugt. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 6,5 ha. Lokalplanområdet afgrænses mod øst mod Skallingevej, mod syd af et læhegn mod det tidligere Ho Camping, mod nord af et område til fodboldgolf i en tidligere juletræsplantage og mod vest Jens Jessens Sande. Lokalplan L04 Varde Kommune 4

5 INDLEDNING Figur 3: Skallingevej 6 set fra Skallingevej. I den vestlige del af lokalplanområdet findes en mindre sø, der er udgravet i slutningen af 1980 erne. Arealet omkring søen og bagved bygningerne, henligger som ekstensivt dyrket areal med græs, hvor der er slået et slet en gang om året. Figur 2 Lokalplanområdets placering. Lokalplanområdet EKSISTERENDE FORHOLD Ved lokalplanens udarbejdelse består planområdet af bygningerne på Skallingevej 6 samt den bagvedliggende mark. Skallingevej 6 er et bevaringsværdigt stuehus til en landbrugsejendom. Bygningerne er klassificeret som bevaringsværdige og skal bevares og vedligeholdes med respekt for den oprindelige bebyggelses udseende og proportioner. Lokalplan L04 Varde Kommune 5

6 INDLEDNING Figur 5. Fodboldgolfbanen er etableret i en tidligere juletræskultur og der er opsat borde og bænke langs Skallingevej. Figur 4: Lokalplanområdet set fra den vestlige del af lokalplanområdet, mod Skallingevej. Omkringliggende områder Lokalplanområdet ligger syd for Ho, mellem fodboldgolfbanen, Skallingevej, Jens Jessens Sande, Ho Klitplantage og det tidligere Ho Camping, et område til naturressort, med op til 50 feriehuse. Nord for fodboldgolfbanen, ligger to boliger på Skallingevej 2 og 4. Skallingevej 4 er et bevaringsværdigt enfamilieshus fra omkring år På modsatte side af Skallingevej, omkring ejendommen Skallingevej 5, pågår der et arbejde om at udlægge en del af området til kollektive ferieformer i form af et golfhotel. Nord for lokalplanområdet er der etableret en fodboldgolfbane i en tidligere juletræskultur. Figur 6 Skallingevej 4. Lokalplan L04 Varde Kommune 6

7 INDLEDNING Mod nord ligger Ho Feriecenter med mere end 80 ferielejligheder. Feriecenteret er opført fra midten af 1980 erne og løbende udbygget. Figur 8. Ho Præstegård Figur 7. En del af Ho Feriecenter ligger ud til Skalligevej/Hovej. Ho Plantage, der visuelt omslutter lokalplanområdet, er en fyrretræsdomineret plantage, hvor der er er åbne hedearealer med mange spor og stier. Hele landskabet i og omkring Ho er domineret af et vekslende landskab, hvor der er grønninger, hedelandskaber, klitter, plantagebeplantninger og med bebyggelse indpasset ind imellem. Landsbyen Ho ligger som et af de nordligste bysamfund i Vadehavsregionen. Landsbyen ligger omkring Hovej på kanten af det opdyrkede klitlandskab, hvorfra der er en smuk udsigt over engene. Ho ligger som et bevaringsværdigt kulturmiljø og er omfattet af en bevarende lokalplan. Bygningskulturen er som i den øvrige del af Vadehavet små gårde og husmandssteder med stråtag i 1,5 etage. Det særlige ved Ho er, at bygningerne ligger direkte på det flade landskab, så der er udsyn imellem husene ud over engene og bugten samt over de åbne tofter. Lokalplan L04 Varde Kommune 7

8 INDLEDNING Figur 9. Sti ved foden af Jens Jessens Sande. Lokalplan L04 Varde Kommune 8

9 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: at give mulighed for etablering af en hytteby i området, at fastsætte retningslinjer for områdets beplantning og terrænmodellering, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og materialevalg, så ny bebyggelse afpasses med områdets beliggenhed og at sikre de bevaringsværdige bygninger samt landskabelige og kulturhistoriske værdier i området. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, omfattende matr.nr. 31a Ho By, Ho. 2.2 Lokalplanområdets delområde 1 og 2 overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen omfatter et areal langs Skallingevej, og afgrænses mod fodgolfbane, Jens Jessens Sande og mod et læhegn/dige mod det tidligere Ho Camping. Lokalplan L04 Varde Kommune 9

10 BESTEMMELSER Ved lokalplanen overføres byggefelterne for hyttebyen til byzone. Figur 10. Område der overgår til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til kollektive ferieformer drevet på hotellignede vilkår. 3.2 Delområde 1 må kun anvendes reception, parkering, restauration og overnatningsenheder til kollektive ferieformer, drevet på hotellignede vilkår. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til parkering og overnatningsenheder til kollektive ferieformer, drevet på hotellignede vilkår. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til bolig, ferierelaterede formål og lettere erhverv med miljøpåvirkning svarende til miljøklasse 1-2 i Håndbog om miljø og planlægning. 3.5 Delområde 4 skal henligge som kulturareal med mulighed for afgræsning og til underjordiske tekniske anlæg, herunder nedsivningsanlæg. Lokalplanområdets hytteby skal drives på hotellignede vilkår, dvs. at bebyggelsen bl.a. skal opfylde sommerhuslovens kriterier for et hotel. I delområde 1 må der opføres fællesfaciliteter til områdets gæster, herunder reception og restauration, hvor gæsterne kan spise. Der må desuden opføres overnatningsenheder i delområdet. Delområde 2 må kun anvendes til overnatning, her tiltænkt som en hytteby, bestående af mindre særskilt beliggende hotelhytter. Delområde 3 er området omkring de eksisterende bygninger på Skallingevej 6. De bevaringsværdige bygninger fastholdes i landzone, men må fremadrettet kun anvendes til bolig, erhverv og ferierelaterede formål, fx ferieboliger, arbejdende værksteder mv., men også med mulighed for kontorerhverv. Delområde 4 er udlagt som kulturareal. Området skal holdes ubebygget, men der skal i området foretages terrænmodellering, så området får et større naturpræg og -indhold. Lokalplan L04 Varde Kommune 10

11 BESTEMMELSER 4. UDSTYKNING 4.1 I delområde 1, 2 og 4 må der foretages - sokkeludstykninger omkring bygninger, - udstykning omkring parkeringsarealer, opholdsarealer og andre fælles friarealer, I lokalplanområdet må der foretages udstykninger omkring de enkelte funktioner. Dette sikrer, at området vil kunne udbygges over en periode, og giver mulighed for en funktionel og økonomisk opdeling af området. - udstykninger uden mindste grundstørrelse således, at nogle ejendomme hovedsageligt består af et byggefelt/det bebyggede areal. 4.2 Delområde 3 må udstykkes til én ejendom, men må ikke udstykkes yderligere. 5. VEJE, STIER OG PARKERING RING 5.1 VEJADGANG Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skallingevej, på strækningerne vist på kortbilag 3. Vedadgangen må ikke være bredere end 10 m Ved ny adgang til Skallingevej eller ved ændret anvendelse i lokalplanområdet, skal der sikres oversigtsarealer på 3 m x 195 m målt i vejskellenes/udlægslinjernes skæringspunkt. Oversigtsarealer skal sikres via tinglyst deklaration. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skallingevej, hvor delområde 3 betjenes via den eksisterende adgang og delområde 1 og 2 via en ny adgang syd for det eksisterende læhegn omkring bygningerne. For at sikre gode oversigtsforhold omkring de nye adgange, skal der sikres oversigtsarealer omkring krydsene. Længden af oversigtsarealerne defineres ud fra den tilladte hastighed for Skallingevej. 5.2 VEJBREDDE Veje i delområde 1 og 2 udlægges i en bredde på min 8 m og anlægges i en bredde af min 5 m. 5.3 BELÆGNING OG BEPLANTNING NING AF VEJAREAL Veje må kun anlægges i grus af brune og gule nuancer eller med græsarmeringssten, udført med grå, sort eller brun armering. Lokalplanområdet er beliggende mellem de store plantager, engene og sommerhusområderne. Alle disse områder er som udgangspunkt forbundet med grusveje, og grusveje skal også være Lokalplan L04 Varde Kommune 11

12 BESTEMMELSER dominerende i området sammen med områder, der er forstærket med armeringssten Der må omkring handicapparkeringspladser etableres faste belægninger, fx med fliser eller asfalt. 5.4 BELYSNINGSARMATUR Der må ikke opsættes lamper, lygtepæle og lignende med en lyspunkthøjde på over 1,3 m over terræn Belysning, med undtagelse af nedgravet ledelys jf , skal nedadrettes og afskærmes Nedgravet ledelys må ikke udføres med spots med en diameter på mere end 5 cm og skal udføres med hvidt matteret glas Belysningsarmatur langs veje og stier skal have et ensartet arkitektonisk udtryk. Planområdet ligger på kanten af byen og naturen, og det er ikke intentionen, at området skal fremstå som et stort oplyst område. Belysningsarmatur som fx pullertbelysning må derfor kun laves med lav lyspunkthøjde og kun med nedadrettet lys. Udover pullertbelysning må der laves ledelys som fx spots nedgravet i stier og omkring bygninger. Spots må ikke være større end 5 cm, så de ikke får karakter af lysprojektører, ligesom deres lysudbredelse skal dæmpes via matteret glas.. Figur 11: Eks. på nedgravet ledelys. ghform.dk og ing.dk 5.5 PARKERING Ved nybyggeri skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr udlejningsenhed Parkeringspladserne skal indrettes som små lommer i landskabet. På hver parkeringsplads må der ikke etableres mere end 20 parkeringsbåse. I lokalplanområdet skal der sikres tilstrækkeligt parkeringsareal til den ønskede anvendelse. Parkeringsarealerne skal indrettes som mindre parkeringslommer, hvor der på hver lomme ikke er mere end 20 parkeringsbåse Afgrænsningen af parkeringspladserne skal anlægges med en organisk form. Lokalplan L04 Varde Kommune 12

13 BESTEMMELSER Parkeringslommerne skal indrettes med organiske former med mulighed for spredt beplantning og terrænregulering i hedelignende formationer. Figur 12. Eks. på udformning af en parkeringslomme Parkerings- og kørearealerne i området skal indrettes så der ikke forekommer bakning til og fra de omkringliggende veje. Der må ikke ske bakning med lastbiler hvor der færdes gæster/publikum 5.6 STIER Interne stier i delområde 1 og 2 må kun anlægges som grusstier med en bredde på 1,5-2,5 m eller som trampestier med trædesten. Trædesten må ikke være større end 0,3 m² og der skal min. være 10 cm mellem hver trædesten. Stier er en vigtig del af oplevelsen af et område. Det er vigtigt, at stierne fremtræder som grusstier, ligesom vejene og parkeringspladserne gør det, eller som mindre trampestier igennem landskabet Der må ikke anlægges stier i delområde 4. Der må ikke anlægges stier eller tilsvarende i kulturarealet i delområde 4, for at indføre en større grad af natur i det kultiverede område. Lokalplan L04 Varde Kommune 13

14 BESTEMMELSER 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 BEBYGGELSENS PLACERING Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne vist på kortbilag 3, Lokalplankortet, dog kan tilbygninger til den bevaringsværdige bebyggelse i delområde 3 opføres udenfor. Figur 13. Illustration af hvordan området vil kunne udbygges. Dissing + Weitling og PLET Arkitektur Nybyggeri skal klimasikres til at kunne modstå en oversvømmelse til kote 5.00 m DVR Bebyggelsen i byggefelt B1 må ikke opføres i en større højde end 7 m, og i mere end 3 etager. Området er udpeget til ved en 100-årshændelse med ekstremnedbør at blive oversvømmet op til ca. kote 5.00 m DVR90 ifølge klimatilpasningsplanen for Varde Kommune. Terrænet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende omkring kote m DVR90. Byggefelt B1 er placeret langs et eksisterende læhegn, der i lokalplanen er udpeget som afskærmende beplantning og derfor ikke må fjernes. Beplantningen er på en gang med til at sløre bebyggelsen fra Skallingevej og er med til at sikre, at nybyggeri ikke vil stå med markant silhuet. Ved en byggehøjde på 7 m, gives der mulighed for at opføre byggeri i 2 etager, samt at udnytte tagetagen til tagterrasse. Det er muligt at etablere en tagterrasse her, da det visuelt ikke vil tage sig anderledes ude end 2 etager, samt at der ikke vil være indbliksgener til naboer. Lokalplan L04 Varde Kommune 14

15 BESTEMMELSER Bebyggelsen i byggefelt B2 og B3 må ikke opføres i en større højde end 3 m, med en facadehøjde på max 3 m Bebyggelsen i byggefelt B4 må ikke opføres i en større højde end 4 m, med en facadehøjde på 3 m Tilbygninger og erstatningsbyggeri i delområde 3 og udenfor byggefelt B4 må kun opføres i umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggelse Tilbygninger og erstatningsbyggeri i delområde 3 skal opføres som gårdlignende længdehuse, bestående af én eller flere sammenhængende længer. Ved om-, ny og erstatningsbyggeri skal huse udformes med udgangspunkt i den oprindelige bygnings fodaftryk. Byggefelt B2 er afgrænset som en bugtende linje fra Skallingevej og over til det skærmende læhegn, afsluttende ca. 20 m fra den eksisterende sø i lokalplanområdet. Byggeriet i dette byggefelt må kun opføres i op til 3 m s højde. Byggefeltet omkring den bevaringsværdige gård er fastlagt med udgangspunkt i, at oplevelsen af gården fra Skalligevej skal fastholdes, og ikke sløres af bygninger ud mod Skallingevej. Ny bebyggelse skal derfor opføres bagved de eksisterende bygninger, der herved fortsat vil danne front mod Skallingevej. I tilfælde af hændelige undergang eller at der af anden grund gives tilladelse til at nedrive den eksisterende bebyggelse, så skal den opføres i stil med det nuværende byggeri Der må ikke opføres byggeri i delområde 4. Delområde 4 skal henligge som et kulturareal, der kan bidrage til områdets natur- og kulturtilstand. 6.2 BEBYGGELSENS OMFANG Bruttoetagearealet til fælles- og servicefaciliteter i delområde 1 må ikke overstige 150 m² Bruttoetagearealet af den enkelte overnatningsenhed i byggefelt B1 må ikke overstige 45 m² Bruttoetagearealet af den enkelte overnatningsenhed i byggefelt B2 må ikke overstige 32 m². I lokalplanområdet må der i alt etableres 80 udlejningsenheder til overnatning. Enhederne må kun etableres som udflyttede værelser i små fritliggende huse eller i grupper med flere huse sammenbygget. Bruttoetagearealet af de enkelte overnatningsenheder er begrænset til maksimalt 45 m² for de højeste bygninger og 25 m² for de mindste bygninger. Bebyggelsen i lokalplanområdet skal ikke være en konkurrent til sommerhusbebyggelsen, men skal være et reelt alternativ til de gæster, der ønsker et mere simpelt produkt i et område uden forstyrrelser Bruttoetagearealet af den enkelte overnatningsenhed i byggefelt B3 må ikke overstige 25 m² Den indbyrdes afstand mellem bygninger i byggefelt B1, B2 og B3 må ikke være mindre 4 m og ikke større end 6 m. Den indbyrdes afstand mellem bygninger vil være afhængig af bygningernes brandklassificering. Lokalplan L04 Varde Kommune 15

16 BESTEMMELSER Der må ikke opføres mere end 80 overnatningsenheder i delområde 1 og Det samlede etageareal i delområde 1 og 2 må ikke overstige m². Delområde 1 og 2 har tilsammen et grundareal på ca. 2.3 ha og der gives mulighed for at opføre i alt m². Bebyggelsesprocenten i delområderne vil således ikke kunne overstige ca. 14% for områderne under ét Etagearealet i delområde 3 må ikke overstige 700 m². Delområde 3 har et grundareal på ca m² og derved en bebyggelsesprocent på ca Der må ikke indrettes mere end én helårsbolig i delområde BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 FACADEMATERIALER OG -FARVER Delområde 1 og Ny bebyggelse i delområde 1 og 2 skal fremtræde i brædder af træ, der enten fremstår som olieret, naturlig patineret eller i en mat jordfarve, hvor andelen af sort udgør 60-80%, farveandelen ikke overstiger 40 i farvespændet fra Y10R-Y60R og med en glas mindre end 10, testet efter ISO Der må ikke anvendes reflekterende materialer eller spejlglas. Lokalplanområdets byggeri skal i dets materialer skille sig ud fra det kulturhistoriske byggeri i Ho. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan opføres byggeri, der adskiller sig og herved ikke mimer at være kulturhistorisk. Figur 14. Eks. på byggeri i delområde 1 og 2. Byggeri i lokalplanområdet skal fremstå i afdæmpede farver, enten i træets naturlige farve eller som en mat jordfarve i det rødbrune spektrum af farveskalaen. Lokalplan L04 Varde Kommune 16

17 BESTEMMELSER NCS står for Natural Color System. De to første cifre i NCS-koden angiver procentdelen af sort, mens de næste to cifre angiver procentdelen af kuløren. Kuløren angives som de fire grundfarver Y (gul), R (rød), B (blå) og G (grøn). De to cifre mellem bogstaverne angiver procentdelen af den sidstnævnte grundfarve (det sidste bogstav). Delområde Den på lokalplankortet udpegede bebyggelse i delområde 3 er bevaringsværdig. Byggeriet skal bevares, vedligeholdes og restaureres i sin oprindelige byggeskik og formsprog. Der må ikke anvendes reflekterende materialer eller spejlglas. Bebyggelsen må ikke nedrives, og der må ikke foretages ændringer i nedenstående bygningsdele uden Varde Kommunes tilladelse - Udskiftning af vinduer og døre - Ændring af facaden (farve og murværk) - Ændring af tagkonstruktion, tagform og tagbelægning - Etablering af kviste - Opførelse af tilbygninger og sekundære bygninger - Nybyggeri. Tilladelse skal opnås før arbejdet igangsættes. Det bevaringsværdige islæt for Skallingevej 6, er i lokalplanen fastsat til ydervæggen/facadens opdeling samt taget. Såfremt der skal bygges til eller ombygges på huset, skal der indhentes tilladelse forlods ved Varde Kommune Tilbygninger, erstatningsbyggeri samt sekundære bygninger i delområde 3 og udenfor byggefelt B4 må kun opføres og udformes som det oprindelige bevaringsværdige hus Facader på den bevaringsværdige bebyggelse skal bevares, vedligeholdes og restaureres i bygningens oprindelige formsprog. Bygningens grundfacade og gesimser skal fremstå pudset eller kalket i en afdæmpet farve. Facader på den øvrige bebyggelse skal ligeledes fremstå som kalket/pudset mur eller som facade opført efter TAGE Delområde 1 og 2 Lokalplan L04 Varde Kommune 17

18 BESTEMMELSER Tage i delområde 1 og 2 skal enten fremtræde som fladt tag, med ensidig taghældning eller saddeltag med en hældning på grader eller i en bueform. Indenfor lokalplanområdet må gerne være variation i bebyggelsens udseende, dog skal meget stejle og spidse tage undgås, da højde profiler vil kunne skille sig ud i området. Det er derfor ikke tilladt at lave tagrejsning på mere end 40 grader i lokalplanområdet, dog undtaget byggeri i tilknytning til det eksisterende bevaringsværdige byggeri Tage i byggefelt B3 enten fremtræde i en bueform, i princippet som vist på Figur 14, venstre billede eller som saddeltag med en hældning på grader Tage i delområde 1 og 2 skal enten fremtræde i - brædder i samme farve som facaden, - som grønt tag bestående af enten, græs, tørv eller sedum eller i - sort tagpap. Tage er på flere måde visuelt definerende for et områdes udseende. Det er derfor vigtigt, at tagene kommer til at fremstå i samme materiale som facaden, som mat sort eller som et levende grønt tag med hjelme eller sedum. Figur 15. Eks. på bebyggelse i området med ensidig taghældning Byggeri må ikke have rytterlys. Rytterlys er et ovenlysvindue placeret i tagrygningen. For at undgå lysforurening må rytterlys ikke anvendes i lokalplanområdet. Delområde På den bevaringsværdige bebyggelse skal tagform, -fod, -hældning og -dækning opretholdes eller genetableres i overensstemmelse med husets oprindelige formsprog, byggetradition og materialevalg. Således skal taget tækkes med strå og mønning i lyng. Da lokalplanen skal fastholde områdets bevaringsværdier, skal der også fremadrettet være stråtag på den bevaringsværdige gård og med en egnskarakteristisk mønning, dvs. i udført i lyng og uden kragetræer. Tage på øvrige bygninger skal fremtræde mat sorte eller tækkes med strå. Lokalplan L04 Varde Kommune 18

19 BESTEMMELSER Der må ikke isættes tagvinduer eller kviste i stråtag Der må ikke opsættes kragetræer. 7.3 SKORSTEN Delområde 1 og Nye skorstene i delområde 1 og 2 må kun fremstå som matsorte. Skorstene på nyt byggeri skal fremtræde matsorte, for at de ikke skæmmer i området. Delområde Skorstene på den bevaringsværdige bygning må ikke nedtages. Nye skorstene skal være murede og føres op i tagryggen. Skorstene og ventilationshætter på delområdets øvrige bebyggelse skal placeres, så de så vidt muligt ikke er synlige fra Skallingevej. 7.4 DØRE OG VINDUER Delområde 1 og Vinduer, døre og porte mv. skal udføres i træ eller træ/alu. og skal fremtræde i en mat jordfarve jf eller i træets naturlige eller olierede farve. Delområde Udvendige vinduer og døre i den bevaringsværdige bygning skal udføres i træ og udformes i stil med de oprindelige med hensyn til størrelse og opdeling. Således skal vinduer være torammede med to vandrette sprosser i hver vinduesramme. Vinduessprosser må ikke være bredere end 2 cm. Vinduesglas skal være fladt og farveløst. Bygningsfacadernes fagdeling skal bevares. Lokalplan L04 Varde Kommune 19

20 BESTEMMELSER Vinduer og døre i delområdets øvrige bebyggelse skal udføres i træ og farvemæssigt afstemmes med vinduer og døre i den bevaringsværdige bygning. 7.5 PARABOLANTENNER, SKILTE S OG UDVENDIGE ENERGIANLÆG. NLÆG Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig vej eller landskabet udenfor lokalplanområdet. Der skal ved placeringen, størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne således at parabolantennerne skæmmer mindst muligt. Parabolantenner må max. have en diameter på 1 m. Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn Der må kun opsættes ét skilt med husnummer pr. bygning. Der må kun opsættes solenergianlæg i lokalplanområdet såfremt det integreres i bygningen i overensstemmelse med øvrige facadebestemmelser. Af hensyn til Beredskabet (ambulance/brand) skal der opsættes et tydeligt skilt på hver enhed. Der skal ligeledes være henvisningsskilte til hytterne, hvor det er relevant, for eksempel ved stikryds Der må kun opsættes varmepumper, aircondition mv., såfremt det integreres i bygningen eller afskærmes i samme materialer og farver som bygningen. 8. UBEBYGGEDE AREALER Delområde 1 og Til hver overnatningsenhed skal der etableres et udendørs opholdsareal på 5-10 m² i umiddelbar tilknytning til enheden. Opholdsarealet kan enten anlægges som en træterrasse eller som et klitlignende område. Til hver overnatningsenhed skal der etableres et mindre opholdsareal, som gæster i området kan anvende. Ud over disse mindre opholdsarealer, kan der ikke etableres andre større fælles opholdsarealer. 8.2 Omkring opholdsarealer må der opsættes terrænmure med en højde på op til 1, 5 m over terræn, mod området reguleret til klitog hedelignende formationer, jf Lokalplan L04 Varde Kommune 20

21 BESTEMMELSER 8.3 Terrænmure må kun opbygges i cortenstål, glat beton eller raftehegn. Raftehegn skal fremtræde i en farve i overensstemmelse med Omkring opholdsarealer kan der laves et markant snit i det modellerede landskab, for at sikre gode opholdsarealer omkring de enkelte bygninger. Adskillelse må laves i enten beton, cortenstål eller raftehegn i samme materiale som bygningerne skal fremstå i. 8.4 Terrænmure må ikke etableres i en større afstand end 1,5 m fra facaden af bygninger, dog maks. 3 m fra 2 facader, i princippet som vist i margen. Figur 16. Plantestensmuren er vist med rødt. 8.5 Der må ikke etableres græsplæne eller flisebelagte opholdsarealer i delområde 1, 2 og 4. Delområde Der skal sikres tilstrækkeligt opholdsareal i forhold til områdets anvendelse, jf. bygningsreglementets bestemmelser herom. Der skal sikres tilstrækkelige, gode og brugbare opholdsarealer i forhold til områdets anvendelse. Delområde Der må ikke etableres opholdsarealer i delområde 4. Delområde 4 må enten helt eller delvist indhegnes med alm. dyrehegn for at området kan afgræsses. Delområde 4 skal henligge som et utilgængeligt areal, hvor der etableres et areal med varierende terræn. Området vil kunne afgræsses for at holde områdets vegetation nede, ligesom det vil kunne blive en attraktion for lokalplanområdets gæster. Almindeligt dyrehegn forstås som i naturbeskyttelseslovens som fx hegnstråd eller lavt fårehegn. Lokalplan L04 Varde Kommune 21

22 BESTEMMELSER AFSKÆRMENDE BEPLANTNING 8.9 Den slørende beplantning, således som udpeget på Lokalplankortet Bilag 3, må ikke fjernes, men skal vedligeholdes og opretholdes Mellem de enkelte bygninger i delområde 1 og 2 samt omkring parkeringsarealer skal der etableres slørende beplantning i form af træer og buske Slørende beplantning skal etableres i en plantesammensætning og et omfang, således beplantningen som minimum vil kunne opnå en højde på 2,5 m. Beplantning må kun foretages med planter oplistet på Planteliste A, Bilag 5. BEPLANTNING 8.12 Beplantningen i delområde 1, 2, og 3 må kun foretage med planter oplistet på Bilag 5, Planteliste A Beplantning i delområde 4 må kun foretages med planter oplistet på Bilag 5, Planteliste B. Beplantningen i lokalplanområdet skal vedligeholdes og træer og buske, der ikke er omfattet af plantelisten skal fjernes. Lokalplanområdet rummer et meget karakteristisk læhegn mod fodboldgolfbanen. Dette læhegn skal opretholdes, og ny beplantning skal etableres, for herved at sikre, at nye bygninger i mindst muligt omfang kommer til at fremstå med en markant silhuet i landskabet. Med vedligeholdes menes, at hvis et træ går ud, skal der plantes et nyt. Der er til lokalplanen vedlagt en planteliste, der beskriver hvilke planter, der må anvendes i området. Plantelisten er formet ud fra beplantningen i naboområder og med en intention om at skabe og bevare de værdifulde landskaber og bevarelse af dyreliv. Plantelisterne indeholder ikke invasive arter. For at sikre de landskabstræk og for at understøtte biodiversiteten, skal området vedligeholdes. TERRÆNREGULERING Delområde 1, 2 og I delområde 1, 2 og 4 må der foretages terrænregulering på +/- 1 m i forhold til eksisterende terræn, dog ikke højere end kote 6,50 m DVR Terrænregulering hvorved terrænet hæves, må kun foretages med sand og i klit- og hedelignende terrænformer Klit- og hedelignende terræner består af mosaikker af uregelmæssige, varierende og organiske formationer. I lokalplanområdet må der foretages forskellige terrænreguleringer, så området kommer til at fremstå med forskellige rum og lommer i klit- og hedelignende terræner. Terrænregulering må ikke bestå af en generel forhøjelse eller sænkelse af terrænet, men skal bestå af mosaikker af bakker og lunker, udformet i sand. Hvis der anvendes jord eller muld opstår der en anden type vegetation end den oplistet på plantelisterne. Den vestlige og sydligdel skal reguleres mens den øvrige del udelukkende må beplantes. Herved skabes der forskellige områder, mens viewet mod Jens Jessens Sande fastholdes. Lokalplan L04 Varde Kommune 22

23 BESTEMMELSER 8.17 Terrænet i delområde 4 skal modelleres, så det får en principiel udformning således om vist på Lokalplankortet, Bilag 3. Som en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde 1 og 2, skal der foretages terrænmodellering i den vestlige del af delområde 4. Delområde Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske indenfor den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel. SKRALDESPANDE OG OPLAG 8.19 Skraldespande, oplag og affaldssystemet må kun etableres indenfor byggefelterne i delområde 1 og Områder til skraldespande, oplag og affaldssystemer skal afskæres i samme materialer som bebyggelse i delområdet skal etableres i Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregisterede køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer eller uden for dertil indrettede parkeringspladser. SKILTNING 8.22 Der må opsættes ét henvisningsskilt ved vejadgangen til delområde 1 og 2 i byggefelt B3 fra Skallingevej Henvisningsskiltet må ikke være større end 2 x 0,5 m Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve og tekst. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter. Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk, og det må udelukkende oplyse om virksomhedens navn, logo, adresse og art. Lokalplanområdet er beliggende på grænsen mellem et sommerhusområde og det åbne land. Det er derfor meget væsentligt, at området ikke kommer til at blive opfattet som en skilteskov. Der må derfor kun skiltes i begrænset omfang langs Skallingevej og lidt yderligere inde i området. Skiltning i lokalplanområdet skal opfylde naturbeskyttelseslovens bestemmelser omkring skiltning, jf. NBL 21. Lokalplan L04 Varde Kommune 23

24 BESTEMMELSER 8.25 Der må ikke skiltes med digitale tavler eller anvendes blinkende lys Skilte på bygninger må kun foretages med løsbogstaver eller med fladeskilte mindre end 0,25 m² Skilte må ikke være indvendigt oplyste/gennemlyste, men må gerne oplyses med coronabelysning eller ved facadebelysning Der må ikke opsættes flagstænger i delområde 2 og Der må opsættes én flagstang i delområde 3 og to flagstænger i delområde 1. Flagstængerne må ikke være højere end 5 m Der må opsættes henvisningsskilte i byggefelt B1, B2 og B3 ved stikryds. Henvisningsskiltene må ikke være højere end 1 m over terræn og ikke at have et areal større end 0,5 m². 9. TEKNISKE ANLÆG 9.1 Transformatorstationer må kun placeres i Byggefelt B1 og B Der må ikke etableres nedsivningsanlæg eller andre underjordiske tekniske anlæg i delområde 4, tættere på den 3-beskyttede sø end 100 m. 9.3 Regnvand skal nedsives indenfor lokalplanområdet og må ikke ledes til offentlig kloak. I forbindelse med nedsivning af regnvand skal reglerne i kapitel 12 i Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 altid iagttages. 9.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentligt kloaknet. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse i delområde 1 og 2 må ikke tages i brug før - At der er etableret slørende beplantning mellem enheder, - Anlagt parkeringspladser jf. 5.5, - Etableret opholdsarealer jf , I forbindelse med ibrugtagning af området, skal der bl.a. sikres parkeringspladser, opholdsarealer og at den slørende beplantning er etableret. Der skal også foretages terrænmodellering i den vestlige og sydlige del af delområde 4. Lokalplan L04 Varde Kommune 24

25 BESTEMMELSER - Foretaget terrænmodellering i delområde 4, jf Terrænmodelleringen i delområde 4 skal starte i det vestlige område og med et areal svarende til det bebyggede areal. - At nybyggeri er spildevandskloakeret jf At det ved målinger, beregninger eller redegørelse er dokumenteret, at den konkrete anvendelse vil kunne etableres uden at påføre naboområder støjgener udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 11. LANDZONETILLADELSE 11.1 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk.1* (landzonetilladelse) til *I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning. - Terrænmodellering i delområde 4, i overensstemmelse med lokalplanens afsnit 8 og med vilkår om at vedligeholde området, herunder særligt at fjerne planter, der ikke er listet på Plantelisten Bilag 5. - Opsætning af et anneks med et grundareal på op til 3,5 x 7 m og en totalhøjde på 3 m i byggefelt B4, og med facader i træ, udført i overensstemmelse med og med tag i sort tagpap. 12. RETSVIRKNINGER 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Lokalplan L04 Varde Kommune 25

26 BESTEMMELSER Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Se nærmere i redegørelsen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 13. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 13.1 Indtil lokalplansforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, berøres ikke. Lokalplan L04 Varde Kommune 26

27 BESTEMMELSER Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv., der er lokalplanpligtigt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år. Lokalplan L04 Varde Kommune 27

28 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplansforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den dd. mm åååå. På byrådets vegne Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplan L04 Varde Kommune 28

29 FORHOLD TIL ANDRE PLANER LOKALPLAN Der er ikke gældende lokalplaner for området. KOMMUNEPLAN Kommuneplan 2017, Varde Kommune Ho er ifølge kommuneplanen en kystby med udviklingspotentiale inden for turisme. I planlægningen og udviklingen af Ho skal der være fokus på at udnytte byens attraktive landskabelige beliggenhed med skov- og hedeområder mod vest og Ho Bugt mod øst. Der er ikke vedtaget kommuneplanrammer for Lokalplan L04 s område. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017, hvor der udlægges en ny ramme til rekreative formål og kollektive ferieformer i form af enten hotel, motel eller feriecenter. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 22 til Kommuneplan Planområdet er omfattet af en række bindinger fra Kommuneplanen. Bevaringsværdigt kulturmiljø Kort: Udsnit af kommuneplanens rammekort Hele planområdet er beliggende i et bevaringsværdigt kulturmiljø for Ho og Bordrup. Ifølge kommuneplanens retningslinje 8.1 skal afgrænsede og udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer friholdes for byggeri, anlæg mv., som ikke er foreneligt med de kulturhistoriske interesser. De bevaringsværdige elementer i kulturmiljøet for Ho og Bordrup er ifølge redegørelsen til kommuneplanen den karakteristiske bebyggelsesstruktur, der markerer den klare grænse mellem engene mod bugten og bebyggelsen på højderyggen. Lokalplanen har bl.a. til formål at sikre, at ny bebyggelse i dens udformning og placering respekterer denne binding i det omfang det ansøgte område rumme sådanne væsentlige bebyggelse. Ved disponering af lokalplanens byggefelter og bestemmelser omkring beplantning, har det været et vægtigt element, at det eksisterende hus på Skallingevej bevares og dets nærmiljø ikke ændres ved yderligere byggeri. Lokalplan L04 Varde Kommune 29

30 Mastezone Det vurderes, at lokalplanlægningen foretages med størst mulig respekt for for landskabsværdierne, herunder særligt indblikket mod og fra Jens Jessens Sande, ved at bebyggelsen placeres mod eksisterende læhegn og bagved eksisterende bebyggelse. Naturpark Vesterhavet Naturområder En del af lokalplanområdet er beliggende i et område udpeget som potentiel natur og potentiel økologisk forbindelse. I Kommuneplan 2017s retningslinje 20.6 fremgår det at, der inden for de fire kategorier i det Grønne Danmarkskort kan der ikke forventes tilladelse, godkendelse eller dispensation til byggeri, anlæg og andre projekter, der ikke er forenelige med naturbeskyttelsesinteresserne. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for udpegningen potentiel natur og potentiel økologisk forbindelse. Planområdet er beliggende i mastezone 2 og skal som udgangspunkt friholdes for master. Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af master, antenner eller lignende. Landskab Hele planområdet er beliggende i Naturpark Vesterhavet. Naturparken skal ifølge kommuneplanen danne afsæt for formidling, koordinering og udvikling af naturparkens natur- og kulturværdier, som i samspil med lodsejerne skal benyttes til at skabe oplevelser og naturlig aktivitet til glæde for kommunens borgere og turister. Planområdet er delvist beliggende i kystlandskabet omkring Ho og indgår som en del af de større uforstyrrede landskaber i området i Oksby Vrøgum Hede- og Plantagelandskab. Landskabskarakterområdet består af en varieret mosaikstruktur, der består af plantager, klitsøer og hedearealer. Kystlandskaber skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. kommuneplanens retningslinje Byrådets mål er, at udviklingen i det åbne land sker med respekt for eksisterende landskabsværdier. Der skal være plads til nødvendig udvikling, men udviklingen skal ske, hvor det er hensigtsmæssigt og tilpasses landskabets karakter. Området fremstår som udpeget for at kunne opretholde en biologisk spredningskorridor mellem Jens Jessens Sande, der har en A-målsætning, 3-området på matr.nr. 19n med en B- målsætning og området mod Ho Camping, der har en C- målsætning. Der er ikke en naturkvalitetsmålsætning for matr.nr. 31a. Lokalplan L04 Varde Kommune 30

31 A-målsætning er givet til alle meget værdifulde lokaliteter, der indeholder velbevaret natur med vegetation, der er særligt karakteristisk for naturtypen eller har forekomster af sjældne dyr og planter. Derudover er der givet en A-målsætning til karakteristiske lokaliteter, hvor der er gode muligheder for, at lokaliteterne kan udvikle sig til at indeholde ganske særlige naturværdier, eller hvor landskabsbiologiske sammenhænge og/eller særlige artsforekomster betinger, at der bør gøres en indsats. De A-målsatte lokaliteter ligger primært i forbindelse med de større vandløb eller større heder, moser og strandenge. B-målsætning er givet til de karakteristiske lokaliteter, der ikke har fået en A-målsætning og til lokaliteter, der indgår i væsentlige landskabsbiologiske sammenhænge og hvor der derfor er gode muligheder for, at arealerne kan udvikle sig til karakteristiske og værdifulde naturtypelokaliteter. De B-målsatte lokaliteter findes primært i tilknytning til A-målsatte områder eller som mere eller mindre sammenhængende lokaliteter omkring mindre vandløb. C-målsætning er typisk givet til mindre og landskabeligt isolerede lokaliteter med beskedent naturindhold, hvor naturforbedring ikke vurderes at være realistisk. Der er i redegørelsen til kommuneplanen ikke foretaget en nærmere redegørelse for baggrund eller tolkningen af retningslinje 20.6, som refereret tidligere. En fortolkning af retningslinjen må derfor bero på en vurdering af, om en udvikling vil være uforenelig med de naturmæssige og landskabelige interesser for området, således som det er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser fra juni 2017 og på baggrund af kommunens udpegningsgrundlag til kommuneplanlægningen. Naturkvalitetsplan for Blåvandshuk Kommune I den naturkvalitetsplan for Blåvandshuk Kommune, der linkes til på Varde Kommunes hjemmeside (udateret), oplyses det om Jens Jessens Sande at: Centralt i Ho Klitplantage ligger Jens Jessens Sande, der tidligere som en vandreklit var et dynamisk landskabselement. Efter tilplantning af Ho Klitplantage er vandreklitten blevet stoppet og fremstår i dag som en parabelformet indlandsklit dækket med hede vegetation. På klittoppene domineres vegetationen af en artsrig lavflora samt sandskæg. På de lavere liggende dele af indlandsklitten er det hedelyng, som dominerer, og revling, fåresvingelog sandstarer almindelige. Området er kuperet og åbent og har en høj landskabelig værdi. Botanisk set er Jens Jessens Sande af middelværdi. Der går et stisystem gennem det kuperede område, hvorfra man kan nyde udsigten over Ho Bugt og Skallingen. De landskabelige værdier vurderes derfor primært at være knyttet til udsigten fra Jens Jessens Sande samt indsigten til samme. De landskabelige værdier bliver desuden varetaget gennem skovbyggelinjerne, naturbeskyttelsesloven 17. De naturmæssige værdier for de største dele af området vurderes umiddelbart at være knyttet til områdets funktion som evt. spredningskorridor, primært mellem området med A og B målsætning og i mindre grad til området med C-målsætning. Herudover er der en sø/vandhul beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der er tidligere(2008) konstateret løgfrø i søen, mens der ved senere undersøgelser ikke er konstateret løgfrø eller øvrige Bilag IV-arter i området. Det må på Lokalplan L04 Varde Kommune 31

32 baggrund af undersøgelseshistorikken konkluderes, at der er en vis sandsynlighed for at dele af matr.nr, 31a periodisk rummer løgfrø og evt. andre Bilag IV-arter. Da det vurderes, at planlægningen tager hensyn til - Ind- og udsyn fra Jens Jessens Sande, - Skoven som et landskabselement, - en evt. forekomst af bilag IV-arter samt - at der opretholdes en spredningskorridor mellem A og B- målsatte naturbeskyttede lokaliteter, Klimatilpasning Vanddybde ved 100- årshændelse Skovrejsning Geologi kan der planlægges for området, uden at dette strider mod intentionerne bag områdets prioritering som potentiel natur og potentielle økologiske forbindelse. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanen giver ikke mulighed for egentlig skovrejsning, men vil via regulering af beplantninng søge at understøtte natur- og landskabsoplevelsen, herunder at opretholde kig. Planområdet er beliggende i et geologisk rammeområde og et værdifuldt geologisk område og udpeget kystlandskab. Områdets geologisk mest værdifulde element er den tidligere vandreklit Jens Jessens Sande. Lokalplanen fastsætter byggefelter med henblik på at fastholde kig mod og fra området. Figur års-hændelse ved ekstrem nedbør. Planområdet er jf. klimatilpasningsplanen i risiko for at blive oversvømmet ved en 100 års-hændelse med ekstrem nedbør, svarende til en en vandstand op til kote 5,00 m DVR90. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at byggeri skal klimasikres, så det kan modstå en 100-årshændelse. Lokalplanen fastsætter ikke en bestemt metode til at klimasikre byggeri, da udformningen vil være meget afhængig af byggeriets udformning, placering og landskabets modellering i området. OMRÅDEPLAN Varde Kommune har udarbejdet en områdeplan for Ho og de tilgrænsende områder. Planområdet er i områdeplanen udlagt til område til hytteby. I områdeplanen lægges der op til, at der kan opføres lave hytter i naturmateriale og i afdæmpede farver, mens det omkringliggende mandskab bearbejdes, så det åbne areal tilnærmes det lokale klitog kystlandskab. Der er i områderplanen angivet et oplæg til et byggefelt. Lokalplan L04 Varde Kommune 32

33 Udlæg af nyt rammeområde KYSTNÆRHEDSZONEN Planområdet er beliggende i landzone og inden for kystnærhedszonen. Der har ikke tidligere været udarbejdet kommuneplanrammer for området. De omkringliggende områder mod hhv. øst og syd er planlagte og anvendes til hhv. feriecenter, golfbane og sommerhusområde. Områderne nord for er bl.a. planlagt anvendt til fodboldgolf pr. landzonetilladelse i 2018 og områder mod syd er udlagt til feriecenter på det tidligere Ho Camping. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er endvidere et krav i planloven, at ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Formålet med området er kunne tilbyde overnatning i naturen, men på mere komfortable vilkår end i shelter, men fortsat mere primitivt end på et traditionelt hotel. En hytteby drevet på hotellignede vilkår og med en udformning, hvor hotelhytterne ligger spredt, så den enkelte hotelgæst har udkig til natur, landskab og himlen. Hotel er en mere fleksibel overnatningsform end sommerhuse/feriehuse typisk er, bl.a. mht. opholdets varighed og adgangen til faciliteter og services. Det er ikke muligt at foretage nye udlæg i tilknytning til de eksisterende sommerhuse omkring Hedevej, Vesterballevej m.fl., da disse er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen fra Forsvarets øvelsesterræn på Kallesmærsk Hede. De øvrige store områder og arealer i Ho er lokalplanlagte til forskellige anvendelser, områderne er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, er fredsskovsarealer eller blot beliggende væsentligt tættere på kysten med en større visuel eksponering til følge samt manglende synergi til golfbanens eksisterende aktiviteter. Planområdet indeholder ikke specielle rekreative værdier for friluftsliv, da området er privatejet og ikke tilgængeligt for offentligheden. De rekreative værdier i området knytter sig primært til de offentlige skovarealer omkring planområdet. De rekreative værdier i det omkringliggende landskab omhandler værdier som klitplantagerne, klitterne, strandengene og kyststrækningen mod syd. Disse landskabstyper findes ikke inden for det område, der ønskes anvendt som rekreativt område. Begrundelse for placering Formålet med lokalplanen er at skabe et overnatningssted i tilknytning til naturen, hvor både det åbne klitlandskab og skovene er dominerende elementer, der tillader gæsterne oplevelsen af at være alene i naturen, men hvor der fortsat kan tilbydes et vist serviceniveau. Lokalplanen er et led i realiseringen af Varde Kommunes sammenhængende turismepolitik, hvor der er fokus på både at skabe nye overnatningsformer og mulighederne for oplevelser til områdets gæster. Der vurderes ikke at være rimelige alternative placeringsmuligheder til det ansøgte i og omkring Ho. Området ligger i tilknytning til det øvrige udbud af ferie- og fritidstilbud i Ho, men alligevel selvstændigt, idet bebyggelsen placeres med frilagt areal mod det tidligere Ho Camping, sommerhusområderne og Ho. Turistpolitiske overvejelser På denne baggrund vurderes en realisering af projektet ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning på de eksisterende friluftsværdier i det omkringliggende landskab. Realiseres projektet efter prospektet beskrevet i indledningen, vil der gives mulighed for at facilitere ture og oplevelser i den nærliggende natur på nye måder. Der vurderes ikke at være rimelige alternative placeringsmuligheder til det ansøgte i og omkring Ho. Det fremgår af Kommuneplan 2017, at "Turismen er en vigtig del af kommunens samlede erhvervsstruktur og samtidig et erhverv, der med fordel kan betragtes som en helhed med en overordnet målsætning om at tiltrække gæster til området, give dem en service af høj kvalitet og tilbyde dem gode oplevelsesmuligheder. Lokalplan L04 Varde Kommune 33

34 Varde Kommunes visioner og målsætninger for udviklingen af turismen fastlægges i Turismestrategien for Varde Kommune samt i Vækstprogram for vestkystturisme Destination Vestkysten, som Varde Kommune ønsker at bidrage til realiseringen af. Hvis Varde Kommune skal fastholde og udvikle sin position som en af landets førende kystferiekommuner, er det vigtigt at udvikle kvaliteten af ferierammerne (feriehuse, kystbymiljøet, strand og badevandskvalitet, infrastruktur osv.), da det er en forudsætning for, at området også fremadrettet kan tiltrække turister. Turistattraktionerne i Varde Kommune skal udvikles på naturens og miljøets præmisser med udgangspunkt i de stedbundne potentialer og kvaliteter. Der er fokus på overnatningskapacitet af en høj kvalitetsmæssig standard og på kollektiv ferieform som fx hoteller, feriecentre og campingpladser." 4.5 Områder i kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en kystnær placering, og nye ferie- og fritidsanlæg skal placeres på arealer i eller i tilknytning til byzone eller sommerhusområder. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for placering af nye ferie- og fritidsanlæg, idet området for Lokalplan L04 er beliggende syd for en fodboldgolfbane, nord for et område til feriecenter samt et sommerhusområde. På den modsatte side af Skallingevej, planlægges der aktuelt for et outdoor-hotel. Planområdet er således ikke beliggende i et jomfrueligt område, men ligger i tilknytning til områdets eksisterende udbud af ferieog fritidsaktiviteter og øvrige overnatningstilbud. Det er tidligere vurderet, at planlægningen ikke strider imod de landskabsmæssige interesser for området, primært da de overordnede landskabskig bevares. Med henblik på at sikre de bedst mulige rammevilkår for turisterhvervet ønsker Varde Kommune, at sikre private aktørers mulighed for at udvikle forretningsmuligheder med fokus på aktive naturoplevelser langs kysten. En udvidelse af rammerne til rekreative formål med mulighed for overnatning i det ansøgte område er således et skridt i retning for at sikre et bredt udbud af aktiviteter, oplevelser og varierede overnatningstilbud i Varde Kommunes kystområder, både i forhold til at sikre helårsturisme og for at skabe variation i turistattraktionerne. Kommuneplanens retningslinjer for turismeplanlægning for feriehoteller, feriebyer mv. fastsætter at: 4.4 Nye områder til ferie- og fritidsanlæg, herunder feriehoteller og feriecentre, skal placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse. I kystlandskaber kan nye områder til ferie- og fritidsanlæg placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse, hvis det er foreneligt med de landskabelige interesser for det enkelte landskabskarakterområde. Regional udviklingsplan Det vurderes at forslaget understøtter Region Syddanmarks erhvervspolitiske målsætninger for udvikling af turismeområdet i Destination Sydvestjylland og den udarbejdede vækstmodel for turismen. Vestjysk Turismevækstklynge Turismevækstklyngen er bl.a. opstået på baggrund af, at der mangler overnatningskapacitet i turistområderne, både i højsæsonen og i yder-/skuldersæsonen. De nye potentielle målgrupper efterspørger anderledes og mere fleksible overnatningsformer end det traditionelle feriehus giver. Udviklingsplan for vestkysten Partnerskab for vestkystturisme, som Varde Kommune er en del af, har bl.a. følgende indsatsområder, - at udvikle stærke feriedestinationer, - have naturen som hovedattraktion og - arbejde mod mere differentiering i overnatningskapaciteten. Lokalplan L04 Varde Kommune 34

35 Eksisterende rekreative rammeudlæg indenfor kystnærhedszonen Det vurderes, at lokalplanen på alle punkter vil kunne medvirke til at understøtte realisering af udviklingsplanen. Varde Kommunes samlede areal udgør ca km 2. Det samlede areal indenfor kystnærhedszonen udgør ca. 320 km 2. I Kommuneplan 2017 har Varde Kommune 66 eksisterende rekreative rammeudlæg indenfor kystnærhedszonen. Indenfor de 66 rammer er der rekreativ anvendelse i form af blandt andet campingplads, kræmmermarked, feriecenter, grønne fællesarealer, idrætsanlæg, golfbaner og lignende. 48 ud af de 66 rekreative rammer er omfattet af en lokalplan. De 18 enkeltområder, der ikke er omfattet af en lokalplan, fremgår af bilag til kommuneplantillægget. Visuel påvirkning For at vurdere lokalplanens visuelle påvirkning på kystlandskabet, er der foretaget en visualisering af et potentielt byggeri. Det visualiserede repræsenterer en maksimal udnyttelse af byggefelterne, hvor det bebyggede areal overstiger det tilladte etageareal i det enkelte byggeflet. Bebyggelsen er desuden placeret i periferien af byggefelterne, for at give den maksimale visuelle påvirkning. Alt byggeri er vist med en maksimal højde og volumen mod Ho Bugt. Visualiseringerne er taget fra Sønderballevej, ca. 250 m fra kysten. Der er ikke foretaget visualiseringer fra Ho Bugt, da påvirkningen herfra forventes mindre. Den forventes mindre fra kysten pga. den øgede afstand og ikke mindst pga. landskabets udformning samt beplantningen omkring både golfbanen og sommerhusområdet på Sønderballevej/Skaubjergvej. Der er kun 2 uudnyttede rammer indenfor kystnærhedszonen i Varde Kommune. Det ene område er beliggende ved Vrøgum, mens det andet er beliggende ved et feriecenter mellem Nr. Nebel og Nymindegab. Rammeområdet i Vrøgum udlægges til feriecenter mens det andet område er udlagt til minizoo. Planlægningen knytter sig funktionelt til golfbanen og er beliggende i direkte tilknytning til de eksisterende områder til rekreative formål, herunder sommerhusområder indenfor det store turistområde i Ho og Blåvand. Udlægget foretages i direkte tilknytning til den eksisterende infrastruktur i området, og vil kunne understøtte de eksisterende og evt. nye servicefunktioner, butikker og restaurationer i primært Ho og Blåvand men måske også i Oksbøl og Varde m.fl. Uanset hvilken placering i og omkring Ho og Blåvand der ønskes placeret ny udlæg i, vil området være beliggende i kystnærhedszonen. Den ansøgte placering til udvidelse af de rekreative rammer foretages bagved eksisterende udlæg og som huludfyldning. I forbindelse med områdets disponering, er der taget hensyn til områdets visuelle sammenhæng med kysten, herunder ved fastsættelse af byggefelter og byggehøjder. Figur 18. Fotostandpunkternes placering samt omrids af den visualiserede bebyggelse. Der er ikke foretaget visualisering fra Skallingen, da området ikke vurderes at have nogen visuel sammenhæng hertil, pga. Ho Klitplantage. Det vurderes på baggrund af visualiseringerne at merpåvirkningen af kystlandskabet vil være begrænset, primært pga. det ikke vil være synligt fra kysten og fordi bebyggelsens højde og dets omfang er forholdsvist begrænset ved udsigten fra Jens Jessens Sande mod havet med det kultiverede golfbanelandskab, sommerhusområdet mod syd og byen mod nord. Planområdet er beliggende i direkte sammenhæng med Ho Golf, Ho Feriecenter, sommerhusområdet på Søndertoften, nord for et område til feriecenter på Skallingevej (Ho Camping) mens den Lokalplan L04 Varde Kommune 35

36 nordvestlige afgrænsning udgøres af et område, hvor der er givet landzonetilladelse til fodboldgolf. Visualiseringerne kan ses af bilag 6. VANDFORSYNINGSPLAN Området er ligger i vandforsyningsområdet fra Oxby og Ho Vandværk. VARMEFORSYNINGSPLAN Der er ingen kollektiv varmeforsyning og opvarmningen skal således foretages med individuelle varmeforsyninger. Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. SPILDEVANDSPLAN Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan og der skal derfor udarbejdes et tillæg, så området kan spildevandskloakeres til offentlig kloak. Regnvand håndteres lokalt i området. Lokalplanen giver mulighed for op til 80 overnatningsenheder i området. Med udgangspunkt i enhedernes størrelse forventes 1-3 gæster pr. enhed, og med et forventet gennemsnit på 2½. Der forventes således ca. 200 sengepladser. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING MILJØVURDERING Der er foretaget screeninger efter LBK. om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, for at vurdere, om der er behov for at udarbejde en miljørapport for planen. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen vil kunne medføre en ikke uvæsentlig indvirkning på miljøet, og at der er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport eller en miljøkonsekvensvurdering med tilhørende tilladelse, jf. 10 i LBK. Nr af 25/ om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Denne beslutning har været forelagt berørte eksterne myndigheder., der havde følgende bemærkninger (Skal KUN med hvis de har haft bemærkninger). I screeningen er der blevet fokuseret på området beliggende i forhold til Ho, sommerhusområderne, kysten, landskabsinteresser, kulturhistoriske interesser samt den trafikale situation og områdets kumulative påvirkning, set i sammenhæng med planlægning for et område øst for Skallingevej. Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget, der er sammenfattet i en miljørapport, jf. 3, stk. 2 og 7 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved gennemførelse af planen og rimelige alternativer. Miljørapportens indhold er fastlagt i samarbejde med eksterne berørte myndigheder I miljørapporten er der lagt særlig vægt på vurdering af følgende forhold: X Konklusionen af miljørapporten er, at det i lokalplanen beskrevne alternativ Miljørapporten foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Plan & Vækst, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSES BESKYTTELSESOMRÅDE NATURA 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: Lokalplan L04 Varde Kommune 36

37 - at planen skader Natura 2000-områder, - at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller - at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 700 m fra Natura2000-områderne Fuglebeskyttelsesområde 49, Engareal ved Ho bugt, habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt ramsarområde nr. 27, Vadehavet. Lokalplanen forventes ikke at skade Natura 2000-områderne. Der er omkring år 2008 fundet en forekomst af den bilag-iv beskyttede art løgfrø i den eksisterende sø i lokalplanområdet. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen, er der gennemført en vurdering af planens potentielle påvirkning på forekomsten. Risikoen for negativ påvirkning af yngle- og rasteområder for de nævnte arter skal dog også ses i lyset af, at der i nærområder er andre velegnede levesteder. Det gælder især Jens Jessens sande mod vest, der indeholder potentielt gode ynglesteder for markfirben og egnede rasteområder for padderne og markfirben. Dette udelukker dog ikke, at projektområdet også kan have betydning for de nævnte arter. Det skal især fremhæves, at det åbne, engprægede areal med sandet jordbund er egnet for løgfrøen til fødesøgning og som nedgravningsområde i dagtimerne og i overvintringstiden. Dette område kan blive arealmæssigt reduceret med op mod 45 % afhængigt af de tiltag, som bliver gennemført. Desuden kan der være risiko for forstyrrelser samt utilsigtet drab af padder og krybdyr som følge af øget menneskelig aktivitet samt øget brug af køretøjer i overnatningsområdet. Vurderingen fokuserer på følgende bilag IV arter, som kan have mulig forekomst i området og hvor der findes egnede levesteder i eller tæt på projektområdet: Løgfrø Spidssnudet frø Strandtudse Markfirben De mulige konsekvenser af projektet for bilag IV arterne løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og markfirben består primært i forringelse eller ødelæggelse af potentielle yngle-, fouragerings og opholdssteder i tilknytning til de lysåbne, sandede områder, klitheder, diger og vandhullet mod vest. Især skal fremhæves projektområdets betydning som potentielt yngle- og rasteområde for løgfrø, der anses for den paddeart, som er gået mest tilbage i Danmark, og som har den eneste kendte potentielle restbestand med mulig yngleforekomst i Varde Kommune inden for projektområdet. Påvirkningen med køretøjer forventes dog at blive begrænset, idet padderne mest færdes på landjorden om natten. Desuden forventes markfirben primært at opholde sig på mere velegnede arealer for arten uden for overnatningsområdet. For at undgå eller begrænse mulige negative påvirkninger af bilag IV arterne anbefales det - at udføre anlægsarbejdet fra først i april til først i maj, hvor løgfrøerne primært opholder sig i ynglevandhullet. Anbefalingen gælder især de dele af anlægget, der omfatter gravning i jorden. - At undgå miljøbelastning og fysisk påvirkning af vandhullet mod vest. - Sikre en fremtidig drift, der muliggør slåning eller græsning, som kan holde vandhullet og de tilstødende engprægede arealer lysåbne med kort vegetation. - Sikre vandhullet mod vest som et uforstyrret levested uden fangst af smådyr, hundebadning osv. i vandet, som følge af et øget antal gæster i området. Dette gælder især i løgfrøernes yngletid fra sidst i marts til udgangen af september, hvor de voksne og/eller uforvandlede haletudser opholder sig i vandet. Lokalplan L04 Varde Kommune 37

38 - Undgå løsgående hunde og katte for at hindre øget predation på padder og markfirben. Det er især kendt, at katte kan fange og dræbe firben. - Undgå påvirkning af projektområdets diger, indsander og klitheder. Som forbedringer, der kan bidrage til at opveje eventuelle negative virkninger for padder og firben anbefales det at placere en del af det opgravede sand som en løs vold eller som løse sandbunker nær vandhullet, som alternativ til at udjævne eller fjerne det opgravede materiale. Lignende anlæg af nye ynglesteder for padder og markfirben har været gennemført i forbindelse med anlæg af veje. Nye sandbunker og sandvolde andre steder i projektområdet vil også kunne forbedre områdets værdi som potentielt levested for løgfrø og markfirben. De øvrige arter på bilag IV omfatter bl.a. alle danske flagermus, odder, ulv, en række insektarter samt flere paddearter som for eksempel stor vandsalamander. Desuden er flere plantearter anført på bilag IV. Der kan forekomme flagermus, ulv og odder i eller i nærheden af projektområdet i forbindelse med dyrenes fouragering. Projektet og de mulige afværgeforanstaltninger vurderes ikke at kunne have betydning for disse arter. Skovbyggelinje Fortidsminde NATURBESKYTTELSESLOVEN EN Inden for lokalplanområdet ligger der: For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer fra Ho Klitplante mod syd, nord og mod vest. Byggeri inden for skovbyggelinje kræver dispensation fra Varde Kommune efter naturbeskyttelsesloven, eller eventuelt ophævelse eller reduktion af skovbyggelinjen hvor Miljøstyrelsen er myndighed. Byggeri i lokalplanområdet kan opføres med en mindste afstand på ca m fra nærmeste skovbryn, der udgør den sydlige del af lokalplanområdet, mens den nordlige bebyggelse placeres langs et højt, kraftigt læhegn, der skal bevares. Læhegnet og byggefeltets placering bevirker, at bebyggelsens påvirkning af skoven som landskabselement vurderes at være uvæsentlig. I forhold til vurderingen af skovbrynets værdi som levested, forventes afværgeforanstaltningerne beskrevet omkring bilag IV-arter tillige at sikre og delvist forbedre levevilkår. Langs lokalplanens sydlige skel forløber et beskyttet dige. I forbindelse med terrænmodellering i området, må der ikke foretages gravearbejdet indenfor 2 m af digets fod. Der er ikke kendskab til forekomst af de øvrige bilag IV arter i eller i nærheden af projektområdet. Varde Kommune vurderer, at de angivne afværgeforanstaltninger vil forhindre negative påvirkninger af bilag IV-arterne. I forbindelse med de tilladelser, som Varde Kommune efterfølgende vil meddele til projektet, vil der blive stillet vilkår om etablering af de relevante dele af afværgeforanstaltningerne, herunder terrænmodellering i delområde 4. 3-områder I lokalplanområdet findes en sø beskyttet efter 3. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold eller etableres nyt byggeri eller ændret anvendelse i tilknytning til et 3-beskyttet areal, før der er opnået dispensation hertil fra naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanens byggefelt er fastlagt min. 20 m fra søens bred. Lokalplan L04 Varde Kommune 38

39 JORDFORURENINGSLOVEN Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været agerjord. Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger viden om, at arealet tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening. Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslovens 50 og 50a. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Regionsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens 71. Idet arealerne altid har været agerjord, er det hermed sandsynliggjort, at det øverste 50 cm s jordlag ikke er forurenet, jf. jordforureningslovens 72b. VEJLOVEN Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, afvanding mv. samt områdets tilslutning til eksisterende veje. SOMMERHUSLOVEN Erhvervsmæssig eller længerevarende udlejning af ferieboliger kræver Naturstyrelsens tilladelse i henhold til sommerhuslovens 2, og sådanne tilladelser gives som regel ikke. Undtaget er dog selvstændig erhvervsvirksomhed til modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering (hotel, bed and break fast og lignende), såfremt der til virksomheden ikke er knyttet fritliggende enheder, som udlejes mere end 5 nætter ad gangen, jf. sommerhuslovens 1, stk. 4. For at der skal være tale om fritliggende enhed, vil disse normalt skulle placeres med mindre end 5-6 m indbyrdes afstand, for herved at give en mere arealintensiv udnyttelse end for fx almindelige sommerhuse. Måltidet skal være et af dagens hovedmåltider, og der skal være et passende lokale, hvor måltidet kan serveres. Efter fast praksis gives tilladelse til erhvervsmæssig udlejning i mere end 5 nætter af huse eller hytter i tilknytning til hotelvirksomhed når følgende vilkår er opfyldt. - Bebyggelsen der udgør hotelfaciliteter (modtagelse og servering mm) og tilknyttede overnatningsfaciliteter skal fremstå som ét samlet anlæg. - Hele bebyggelsen indenfor anlæggets afgrænsning skal drives som hotel-virksomhed. - For områder, hvor der tillades både hotel med tilhørende hotellejligheder og private ferieboliger, der ikke skal drives som hotellejligheder må placeringen af henholdsvis hotellejligheder og ferieboliger ikke være blandet, men der skal være en klar afgrænsning imellem disse, der betyder at hotelfaciliteter (modtagelse og servering) og overnatningsfaciliteter (værelser såvel som hotellejligheder) fremstår som et samlet anlæg. Eventuelle ferieboliger der ikke drives som hotel skal være placeret udenfor denne klare afgrænsning. Tilknyttede hytter og huse skal være væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusudstykninger eller feriehuse. I praksis stilles det vilkår, at husene skal være placeret i en samlet opstilling, evt. i klynger og med en afstand på maks. 5-6 mener mellem de enkelte hytter eller huse. LANDBRUGSPLIGT Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves. I henhold til Landbrugslovens 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved erklæring fra en praktiserende landinspektør. Lokalplan L04 Varde Kommune 39

40 Det er ansøgers opgave at søge landbrugspligten ophævet. MILJØBESKYTTELSESLOVEN EN Støj fra virksomheder er omfattet af miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at kommunen har mulighed for at meddele påbud om nedbringelse af støjulemper, hvis der viser sig væsentlige for omgivelserne, bl.a. støj, støv, lys og lugt. De nærmeste sommerhuse ligger ca m syd for den nye overkørsel til lokalplanområdet. Der ændres ikke i de vejledende grænseværdier for støj fra lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter, at overfladevand skal håndteres lokalt i planområdet. I forbindelse med nedsivning af regnvand skal der ansøges om tilladelse ved Varde Kommune. MUSEUMSLOVEN, ARKÆOLOGI OG SKJULTE FORTIDSMINDER Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor museet ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale sig om, hvorvidt der er fortidsminder og deres væsentlighed. Engen lige nedenfor Jens Jessens Sande er plan og har sandsynligvis i mindre omfang været udsat for fygesand, hvilket kan have været en forudsætning for netop at bosætte sig her i middelalderen. Fra tidligere fund på Hovænget vides det, at der er middelalderlag i området. På Hovænget fandtes rige kulturlag med knogler og rester af gulvlag fra flere huse. Der er tale om spor af en del af den bebyggelse, der har udgjort menigheden til den middelalderlige Ho Kirke. Det kan derfor ikke afvises, at der kan være spor af middelalderbebyggelse flere steder i området. Nye fund kan medvirke til at belyse middelalderbebyggelsen omkring Ho og bidrage til at belyse bebyggelseshistorien i lokalområdet. En forundersøgelse vil give museet mulighed for at komme med en gældende udtalelse for arealet og de evt. fortidsminders bevaring og væsentlighed. Da der er tale om en større forundersøgelse, er det bygherre, der iflg. Museumsloven 25 skal finansiere denne. Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om ArkVest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med mange fortidsminder. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet udføres. I forbindelse med Slots-og Kulturstyrelsens vurdering af museernes budgetter m.m. tages der stilling til, hvorvidt Styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til en større for- eller slutundersøgelse i henhold til museumslovens 26, stk. 2, 3. pkt. Uanset om der ydes tilskud eller ej, har bygherre en klagemulighed, der ikke bare går på fravær eller størrelse af tilskud, men i det hele taget styrelsens samlede vurdering og godkendelse af budget. Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil Ark- Vest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning. Se i øvrigt folderen Vejledning til bygherrer - arkæologi og Museumsloven om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan ses på ARKVEST hjemmeside: Lokalplan L04 Varde Kommune 40

41 Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til ARKVEST, Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail LANDZONE Lokalplanen erstatter tilladelser efter 35, stk. 1 i planloven, som er nødvendige for at foretages terrænmodellering i lokalplanens delområde 4, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom. EKSPROPRIATION TIL VIRKELIGGØRELSE V AF EN LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen kan i medfør af 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves: Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation. Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes gennemført. Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen. Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet. Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private. Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for. Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens Det indebærer bl.a.: At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan, At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel, At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås, At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme, At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation, At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter åstedsforretningen kan Lokalplan L04 Varde Kommune 41

42 træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen. En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven, TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHE- DER END VARDE KOMMUNE Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil. Dette vedrører bl.a. følgende tilfælde: Et areal, der er pålagt landbrugspligt. Skovbyggelinjer LOV OM BYGNINGSFREDNING NG OG BEVARING AF BYGNINGER B Alle bygningsarbejder på Skallingevej 6 herunder nedrivning, ude såvel som inde, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Varde Kommune. Dette gælder også opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer, dog har ingen haft betydning for disponeringen af området. Der kan dog være tinglyst servitutter af betydning for den enkelte grundejeres brug af ejendommen. Lokalplan L04 Varde Kommune 42

43 08.01.L04 Kortbilag 1 Matrikelkort 19n D3 5v D2 D1 Signaturforklaring 31a 19m Lokalplangrænse Delområde 3-beskyttet sø D4 37v 22æ 31h Skalingevej 37p 37n 37t 37q 37m 37a 37b 37u 37o 37l Kortet indeholder et lokalt oprettet matrikelkortet. Skellets placering er ikke konstateret i marken. Kortforsyningen, GST. Målforhold ca. 1:2500 (A4) Ho By, Ho 37i Juni 2019

44 08.01.L04 Kortbilag 2 Luftfoto 19n D3 5v D2 D1 Signaturforklaring 31a Lokalplangrænse Delområde 19m D4 37v 22æ 31h Skalingevej 37p 37n 37t 37q 37m 37a 37b 37u 37o 37l Kortet indeholder et en kopi af det digitale matrikelkortet og luftfoto fra Skellets placering er ikke konstateret i marken. Ho By, Ho 37i Kortforsyningen, GST. Målforhold ca. 1:2500 (A4) Juni 2019

45 08.01.L04 Kortbilag 3 Lokalplankort 19n B1 B4 D3 5v B2 B3 31a D2 D1 Signaturforklaring Lokalplangrænse Delområde m Vejadgang Byggefelt B1 Byggefelt B D4 37v Byggefelt B3 Byggefelt B4 Skærmende beplantning Bevaringsværdig bebyggelse 22æ h p 37n 37q Reguleret terræn - 50 cm kurve 3-beskyttet sø 37t 37m 37a 37b 37u 37o 37l Kortet indeholder en kopi af det digitale matrikelkortet. Skellets placering er ikke konstateret i marken. Kortforsyningen, GST. Målforhold ca. 1:2500 (A4) Ho By, Ho 37i Juni 2019

46 08.01.L04 Kortbilag 4 Illustrationsplan 19n 5v 31a 19m 37v 22æ 31h 37p 37n 37q 37t 37m 37a 37b 37u 37o 37l Kortet indeholder en kopi af det digitale matrikelkortet. Skellets placering er ikke konstateret i marken. Kortforsyningen, GST. Målforhold ca. 1:2500 (A4) Ho By, Ho 37i Juni 2019

47 BILAG 5 LOKALPLAN L04 BILAG 5 - Planteliste Bilag 5 har til formål at sikre områdets naturpræg. For at minimere forekomsten af invasive plantearter er der udarbejdet en planteliste, der er specifikt rettet mod dette planområde. Plantelisten tager udgangspunkt i områdets naturligt hjemmehørende planter, samt planter, der efter Varde Kommunes vurdering harmonerer med området. Bilag 5 er retsgyldigt. PLANTELISTE A Art Botanisk navn Træer og større buske Birk (vortebirk og dunbirk) Dunet gedeblad Eg (stilkeeg og vintereg) Ene, alm. Gråpil Havtorn Hunderose Hvidtjørn (alm. og engriflet) Hyld Kaprifolie, vild Lind, småbladet Mosepors Navr Pil, krybende Rødel Røn, alm. Seljepil Seljerøn Skovæble Slåen Skovfyr Syren, alm. Betula pendula og Betula pubescens Lonicera xylosteum Quercus robur og Quercus petraea Juniperus communis Salix cinerea Hippóphaë rhamnoides Rosa canina Crataegus laevigata og Crataegus monogyna Sambucus nigra Lonicera periclymenum Tilia cordata Myrica gale Acer campestre Salix repens Alnus glutinosa Sorbus aucuparia Salix caprea Sorbus intermedia Malus sylvestris Prunus spinosa Pinus sylvestris Syringa vulgaris Bilag 5 side 1

48 BILAG 5 LOKALPLAN L04 Tørst Vrietorn Frangula alnus Rhamnus catharticus PLANTELIGE B - Lavere beplantning Art Botanisk navn Blåbær Engelskgræs Engelsød Hedelyng Hedemelbærris Hjælme Klitrose Klokkelyng Marehalm Mosebølle Revling Rosmarinlyng Sand-star Tormentil Tranebær Tyttebær Vårkobjælde Vaccinium myrtillus Armeria maritima Polypodium vulgare Calluna vulgaris Arctostaphylos uva-ursi Ammophila arenaria Rosa pimpinellifólia Erica tetralix Leymus arenarius Vaccinium uliginosum Empetrum nigrum Andromeda polifolia Carex arenaria Potentilla erecta Vaccinium oxycoccos Vaccinium vitis-idaea Pulsatilla vernalis Bilag 5 side 2

49 BILAG 5 LOKALPLAN L04 Invasive arter: Planter, der fortrænger den naturlige danske flora, og som derfor ikke må plantes. Art Bjergfyr Butblæret sargassotang Bynke-ambrosie Canadisk bakkestjerne Canadisk gyldenris Contortafyr/Klitfyr Engelsk vadegræs Glansbladet hæg Gul kæmpekalla Japansk pileurt Kæmpe-balsamin Kæmpe-bjørneklo Kæmpe-pileurt Mangebladet lupin Pastinak Pilebladet spiræa Rød hestehov Rynket rose Sildig gyldenris Botanisk navn Pinus mugo Sargassum muticum Ambrosia artemisiifolia Conyza canadensis Solidago canadensis Pinus contorta Spartina anglica Prunus serotina Lysichiton americanus Fallopia japonica Impatiens glandulifera Heracleum mantegazzianum Fallopia sachalinensis Lupinus polyphyllus Pastinaca sativa Spirea salixifolia Petasites hybridus Rosa rugosa Solidago gigantea (Naturstyrelsen, pr. juli 2014, opdateret februar 2015) Bilag 5 side 3

50 Bilag 6 - Visualiseringer Lokalplan L04 1

51 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen, Luftofoto hentet i maj Visualiseringerne og billeder er udført af LandSyd - Landinspektører I/S Maj 2019

52 Visualiseringer De visualiserede bygninger svarer til en fuld udbygning af lokalplanområdet, med de maksimale fodaftryk og højder for de enkelte bygninger i de enkelte byggefelter. Visualiseringen afgiver hermed et større byggeri end hvad lokalplanen tillader, idet der ikke er medregnet etageareal fra en evt. 1. sal. Bygningerne er vist som kasser uden detaljer eller arkitektonisk behandling, og skal således udelukkende betragtes som volumenstudier og ikke som et udtryk for en fotorealistisk gengivelse af et forventet byggeri. 1 2 Billederne til visualiseringen er optaget med normalobjektiv, for at give et retvisende perspektiv i visualiseringerne. De visualiserede bygninger er vist med sort, fotostandpunktets placering og orientering er vist med vist med rødt. Fotos er taget ca. 1,60 m over terræn. Billederne til visualiseringen er taget i maj Betragtningsafstanden for visualiseringen er ca. 27 cm, såfremt dette bilag printes i A4. 3

53 Fotostandpunkt 1 Eksisterende forhold

54 Fotostandpunkt 1 Visualisering 5

55 Fotostandpunkt 2 Eksisterende forhold

56 7 Fotostandpunkt 2 Visualisering

TILLÆG. Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand

TILLÆG. Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JANUAR 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde

Læs mere

VEJLEDNING OPBYGNING OFFENTLIG HØRING

VEJLEDNING OPBYGNING OFFENTLIG HØRING VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 29 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 23. august 2018 til den 04. oktober 2018. Med kommuneplantillægget

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals

Lokalplan nr Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Lokalplan nr. 5.36 Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals Fremlagt fra den 25.06.2003 til den 20.08.2003 Endelig vedtaget den 19.11.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 23.02.R08 Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 RAMMEOMRÅDE 23.02.R08 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren Lokalplan nr. 5.41 Område til offentligt formål ved Skiveren Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006 Endelig godkendt den 21.06.2006 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund s. 2 Lokalplanændring s. 2 Lokalplanens formål s. 3 Lokalplanens indhold s. 3 Lokalplanens forhold til s. 4 anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

24.01.O07. Forslag Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE O07

24.01.O07. Forslag Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE O07 24.01.O07 Forslag Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE 24.01.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Forslag Rekreativt område i Ho TILLÆG 22

Forslag Rekreativt område i Ho TILLÆG 22 08.01.R08 Forslag Rekreativt område i Ho TILLÆG 22 Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, COWI, Varde Kommune Mål: 1: 4.000 RAMMEOMRÅDE 08.01.R08 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning.

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 16. marts 2010 til den 12. maj 2010. Med kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 167 For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

Tillæg 19 KP17. Nyt rammeområde for Henne Strand Camping.

Tillæg 19 KP17. Nyt rammeområde for Henne Strand Camping. Tillæg 19 KP17 Nyt rammeområde for Henne Strand Camping. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 6 uger fra

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 23.02.O07 Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 RAMMEOMRÅDE 23.02.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i

Læs mere

23.02.R02. Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE R02

23.02.R02. Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE R02 23.02.R02 Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE 23.02.R02 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017, Varde

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 # # Februar Indsigelsesfrist xx. xxxxxx Rønne. Nexø

LOKALPLAN NR. 078 # # Februar Indsigelsesfrist xx. xxxxxx Rønne. Nexø LOKALPLAN NR. 078 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2014 Rønne # # # Nexø Bevarende lokalplan for sammenhængende dobbelt-og rækkehusbebyggelser i Rønne og Nexø Februar 2014 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR KOMMUNEPLAN 07 PLANHÆFTE FOR HO Kommune 08. Ho 08.0 Ho By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen,

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Lokalplan nr. 5.35 Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Fremlagt fra onsdag den 20-02-2002 til onsdag den 17-04-2002 Endelig vedtaget den 22.05.2002 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 161 Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby. Lokalplanens redegørelse

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse Stølgård Strøby. Lokalplanens redegørelse -1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 2 Tillæg til Valløs kommuneplan 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 48. For et område til opførelse af præstebolig og konfirmandstue

Lokalplan 48. For et område til opførelse af præstebolig og konfirmandstue Lokalplan 48 For et område til opførelse af præstebolig og konfirmandstue i Thorsø Januar 2002 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HO Kommune 1 08. Ho 08.01 Ho By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Tillæg 19 KP17. Nyt rammeområde for Henne Strand Camping.

Tillæg 19 KP17. Nyt rammeområde for Henne Strand Camping. Tillæg 19 KP17 Nyt rammeområde for Henne Strand Camping. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 23. august 2018 til den

Læs mere

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune Lokalplan Nr. 80 For et blandet boligområde i Næsbjerg Helle Kommune Toften 2 6818 Årre telf. 76774600 Juli 2002 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2013 FORSLAG. ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne. Rammeområde 5.L.

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2013 FORSLAG. ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne. Rammeområde 5.L. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 FORSLAG ændret afgrænsning af rammeområde 5.L.2. og aflysning af rammeområderne Rammeområde 5.L.2 Offentlig høring fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Forslag til til, for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TILLÆG Helle Hallen ENKELTOMRÅDE C01

TILLÆG Helle Hallen ENKELTOMRÅDE C01 13 TILLÆG Helle Hallen ENKELTOMRÅDE 06.10.C01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2014 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.14 for erhvervsområde ved Havnevej September 1987 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 04.14 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED HAVNEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 1 LOKALPLAN...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VEJLEDNING OPBYGNING OFFENTLIG HØRING

VEJLEDNING OPBYGNING OFFENTLIG HØRING VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 23. august 2018 til den 04. oktober 2018. Med kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Tillæg 15 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Endeligt vedtaget 8. august 2016 Offentliggjort 11. august 2016 Silkeborg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG. Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der

Læs mere