Byggetilladelse Lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggetilladelse Lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning"

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Plan g Byg Byggetilladelse Lastbilværksted, vaskehal g adinistratinsbygning Matr. nr. 11ø, Vassingerød By, Uggeløse Dat:

2 ALLERØD KOMMUNE Plan g Byg Stadata Virkshedens navn Virkshedens adresse Matrikelnuer Hillerød Ejendsselskab A/S Bøgehl Alle 4 g 6, 345 Allerød 11ø, Vassingerød By, Uggeløse CVR nr P nr Hvedaktivitet Lastbilværksted, vaskehal, adinistratinsbygning Tilladelsen fatter Byggetilladelse til lastbilværksted, vaskehal g adinistratinsbygning Tilsynsyndighed Kntaktpersn Allerød Kune Ejer: Christian Bødker Pedersen Mail: Tlf.: Jurnalnuer Ansøger: Tegnestue Fælles, Vejlevej 59, 87 Hrsens Sagsbehandler Tilladelsesdat Steinar Bakke Xx Side 2 af 2

3 Allerød Kune Tegnestue Fælles Vejlevej Hrsens Frvaltningen Plan g Byg Bjarkesvej Allerød Tlf: BYGGETILLADELSE Åbningstider: Mandag g trsdag Matr. nr. 11ø Vassingerød By, Uggeløse, Bøgehl Alle 4-6 I henhld til byggelvens 16 eddeles tilladelse til at påbegynde byggearbejder, der fatter følgende: 1. Værkstedsbygning, 6.976* ² 2. Vaskehal, 1.54* ², heraf 53 ² verdækkede arealer 3. Adinistratinsbygning, 3.913* ², heraf 33 ² verdækkede arealer g ventilatinsanlæg på 12 ² på taget. 4. Hegning Dat: 22. januar 221 Jurnalnr.: Sagsbehandler: Steinar Bakke Direkte telefn: *Arealer ifølge indsendt BBR arealskea. Der er tale 4 deltilladelser, jf. byggelvens 16, stk. 9, s eddeles salet i en byggetilladelse. Hver af de 4 frhld påbegyndes, ibrugtages/afsluttes, annulleres g/eller brtfalder derfr uafhængig af de andre frhld. Den salede sag kan ikke afsluttes før alle 4 frhld er afsluttet. Den på aterialet beskrevne verdækning af affaldscntainere på 211 ² fregår af prjektet, en indgår ikke i denne byggetilladelse. Se sag Byggetilladelsen vedrører vennævnte ejend, der tilhører Hillerød Ejendsselskab A/S Alle aktiviteter på ejenden er knyttet til transprtvirksheden på stedet, herunder alle dele af adinistratinsbygningen (kntr, drift- g velfærd) i 3 etager, jf. plysningerne her i svar på angelskrivelse af 15. septeber 22. Niveauplan fr bygningerne fastsættes i verenssteelse ed kunens vejledningsbrev af 4. aj 22 således: Værkstedsbygning: kte 47,8 Vaskehal: kte 47,5 Adinistratinsbygning: kte 47, Arbejdet skal udføres i verenssteelse ed Bygningsregleent 218 (BR18) g øvrige gældende lve g besteelser, sat de plysninger der er givet i ansøgningen af 2. deceber 219 ed sidste nødvendige plysninger dtaget den 27. ktber 22. Byggeriet pføres ed brandklasse 3 (BK3) g knstruktinsklasse 2 (KK2). Der er fretaget teknisk byggesagsbehandling af kapitel 15 knstruktiner. Ved brev af 19. ktber 22 har kunen gdkendt at der tilknyttes en certificeret brand-

4 rådgiver, g der er indsendt relevant ateriale den 27. ktber 22, g den tekniske gdkendelse er derfr udført at rådgiveren. Kunen pkræver dg gebyr fr teknisk byggesagsbehandling af kapitel 5 fre til ktber 22. Det beærkes, at bygningerne udelukkende skal benyttes af persner s kan bringe sig selv i sikkerhed, g af persner s har kendskab til flugtvejene. Byggeriet er ikke indsatstaktisk traditinelt, g kunen har derfr frelagt sagen fr Nrdsjællands Brandvæsen til udtalelse. Der er fretaget sagsbehandling af BR18, kapitel 8 g 2. Dkuentatinskravet ved ansøgning fregår af BR18, kap. 1, 1, g da det kun er den indsendte dkuentatin ved ansøgning der vurderes, jf. BR18, kap. 1, 36, er der ikke fretaget en teknisk sagsbehandling af bygningsregleentets øvrige kapitler, hvis ikke andet er angivet. Byggeriet å ikke tages i brug, før Allerød Kune har eddelt ibrugtagningstilladelse jf. BR18, kap. 1, 43, stk. 1. Byggeriet kan blive udtaget til stikprøvekntrl, hvilket vil blive eddelt højst en åned efter ibrugtagningstilladelsen, jf. BR18, kap. 1, 46, stk. 1 g 2. PÅBEGYNDELSE VILKÅR FOR BYGGETILLADELSEN Byggeriets frhld til byggelven g bekendtgørelser heraf: 1. Påbegyndelse af byggearbejdet skal eddeles jf. BR18, kap. 1, 15, via Byg g Miljø. Byggearbejdet skal være påbegyndt inden 1 år fra dags dat. Herefter brtfalder tilladelsen, jf. byggelvens 16, stk. 1. BOM-systeet understøtter ikke deltilladelser, g der å derfr indsendes dkuenter vedr. deltilladelserne i tilfælde af at frhld skal indberettes tidsæssigt frskudt. 2. Afsætningsplan attesteret af en landinspektør jf. BR18, kap. 1, 1, stk. 5, indsendes senest ved eddelelse påbegyndelse, via Byg g Miljø. 3. Byggearbejder g arbejder ed befæstigelser Tag g verfladevand å ikke å ikke påbegynde før peranent eller idlertidig tilladelse til håndtering/afledning, jf. iljøbeskyttelseslvens besteelser her. BYGGEPLADSEN 4. Byggepladsen skal indrettes i henhld til BR18, kap. 7 g der å ikke fregå vernatning på byggepladsen. Tilslutning til klak skal aftales ed Nvafs, g tilslutning af vand g el skal aftales ed de respektive værker. 5. Det skal sikres ved tilstrækkelig afskærning af bygninger, sat indhegning af grund, at der ikke pstår gener fr færdsel på grunde sat private g ffentlige vej- g frtvsarealer jf. BR18, kap. 7, 164. Der skal satidig sørges fr, at der ikke sker skade på persner eller bygninger jf. 161, nr. 1, f.eks. ved at sikre, at der ikke er adgang til byggepladsen fr uvedkende persner. 6. Under byggearbejdets udførelse, skal der genneføres de nødvendige brandværnsfranstaltninger, herunder, at der skal være adgang til byggepladsen fr redningsberedskabets køretøjer, jf. BR18, kap. 7, Kørsel til g fra ejenden skal ske via eksisterende verkørsel, g til- g frakørsel fra entrepriserådet skal så vidt uligt undgås i tidsruet 7:- Side 2

5 9: g 14:-16: af hensyn til den øvrige trafik. Overkørsel skal hldes fri g rengjrt, jf. BR18, kap. 7, 164, nr Det skal sikres, at affald håndteres på byggepladsen jf. BR18, kap. 7, 164, nr. 3. Affald skal kildesrteres g brtskaffes jf. Allerød kunes affaldsregulativer. Der å ikke pstå uhygiejniske frhld eller ske frurening af luft, vand eller jrd. BYGGERIETS OPFØRELSE 9. Byggearbejdet skal fretages i verenssteelse ed vedlagte nedkpierede gdkendte tegninger. Originale tegninger berr på sagen. 1. Der å ikke etableres ventilatinsanlæg på taget af bygningerne, ed undtagelse af aftrækshætter af sædvandligt fang sat teknikhuset på adinistratinsbygningen, jf. plysningerne her i svar på angelskrivelse af 15. septeber Hvis der fretages ændringer i byggearbejdet, s ikke steer verens ed byggetilladelsen eller de gdkendte tegninger, skal det eddeles til Allerød Kune, jf. BR18, kap. 1, 37, stk Ved fundering, udgravning g terrænændringer på grunden skal der træffes enhver franstaltning, der er nødvendig, fr at sikre kringliggende grunde, bygninger g ledningsanlæg af enhver art jf. Byggelvens Arbejder i frbindelse ed raning skal varsles indst 14 dage frud fr arbejdets påbegyndelse jf. Byggelvens 12, stk De anvendte byggevarer skal pfylde kravene i en teknisk specifikatin (CEærkning eller tilsvarende) jf. bek. CE-ærkning. 15. Bygninger/enheder skal ved både nybyggeri g bygning, frsynes ed individuel åling af el, gas, vand, vare g køling, jf. Bygge- g Bligstyrelsens bek. individuel åling. Beærk at bygningerne kan være undtaget fr åling af vare g køling, jf. 1, stk. 7: Bygninger, der pvares ed luftvare eller køles ed luft, er undtaget fra individuel åling af vare eller køling. 16. Bygninger/enheder skal energiærkes af energiknsulent, jf. bek. energiærkning, ed indre kategrien er undtaget jf. bekendtgørelsens 3-5 g 18, stk. 2 (tilbygninger). 17. Byggedningen skal være fuldført før ibrugtagning jf. byggelvens 4. VILKÅR FOR BYGGERIETS IBRUGTAGNING Følgende skal fresendes via Byg g Miljø: 18. Færdigelding af byggearbejdet, jf. BR18, kap. 4, stk. 1, g alt øvrig dkuentatin, skal være indsendt senest ved færdigeldingen. BOM-systeet understøtter ikke deltilladelser, g der å derfr indsendes dkuenter vedr. deltilladelserne i tilfælde af at frhld skal indberettes tidsæssigt frskudt. 19. I tilfælde af, at der er ønske en delvis g/eller idlertidig ibrugtagningstilladelse, jf. BR18, 44, skal der frinden indsendes relevant dkuentatin her fra de relevante certificerede rådgivere, jf. BR18, 41 g Det er en frudsætning fr (delvis g/eller idlertidig) ibrugtagningstilladelse, at frhld efter anden lvgivning er på plads, herunder relevante frhld på Side 3

6 Bøgehl Alle 8 (atr. nr. 11a), fx adgangsfrhld. 21. Der skal indsendes dkuentatin fr bebyggelsens byggede højde (kter på terræn sat kter på tag) indenfr 8,5 kravet i lkalplanens 7.3, attesteret af en landinspektør jf. BR18, kap. 1, 1, stk Erklæring, at det færdige byggeri er i verenssteelse ed byggetilladelsen g bygningsregleentet jf. BR18, kap. 1, 4, stk. 2, nr. 2. Erklæringen er vedlagt s bilag på sidste side, en kan gså underskrives igenne Byg g Miljø. 23. Fr byggeri fattet af brandklasse 2-4, jf. BR18, kapitel 27, skal der ed færdigeldingen indsendes en sluterklæring, jf. 59, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver, jf. BR18, Dkuentatinen fr, at bygningsregleentets besteelser verhldes, jf. BR18, kap. 1, 4, stk. 2, nr. 3. Dkuentatinen skal bestå af alt relevant ateriale i frbindelse ed byggeriet g skal svare til erklæringen, hvilke tekniske frhld byggearbejdet er fattet af, der blev udfyldt ved ansøgning g s er vedlagt byggetilladelsen. Vi henviser til Trafik-, Bygge- g Bligstyrelsens vejledning: Relevante drifts- g vedligehldelsesanualer fr bebyggelsens installatiner, jf. BR18, kap. 1, 4, stk. 2, nr. 4. Manualerne skal indehlde tegninger ed plysning placering af installatiner, der skal vedligehldes, sat hvrdan g hvr fte vedligehldelsen skal ske: Kap. 4, 8, stk. 2 fr afløbsinstallatiner Kap. 12, 328, stk. 2 fr installatiner til energifrsyning Kap. 19, 392, stk. 2 - fr installatiner til vare- g køleanlæg Kap. 21, 419, stk. 3 fr vandinstallatiner Kap. 22, 452, stk. 2 fr ventilatinssysteer 26. Kunen skal indkaldes til færdigsyn af bygningen g givelserne, fr at påse verhldelse af byggetilladelsens vilkår, lkalplanfrhld, v. Færdigsynet fatter ikke de byggetekniske frhld, s er undtaget fra kunens kntrl. Færdigsynet skal genneføres inden der kan eddeles en ibrugtagningstilladelse. 27. Byggearbejdet g arbejdet ed givelserne skal være afsluttet, g al relevant dkuentatin skal være indsendt, inden kunen kan eddele en ibrugtagningstilladelse. Kunen har ulighed fr at eddele en delvis g idlertidig ibrugtagningstilladelse hvis der søges her, g hvis frhldene kan accepteres. Se BR18, Beærk lkalplanvilkår vedr. antal p-pladser. 29. Hvis parkeringsarealet eller dele heraf er fattet af bekendtgørelse frberedelse til g etablering af ladestandere i frbindelse ed bygninger, skal kravene frberedelse til g/eller etablering af ladestandere verhldes, jf. BR18, 4, stk. 2. Side 4

7 BETINGELSER I FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING (Jf. BR18, kap. 1, 35, stk. 3) PLANLOVEN Ejenden er fattet af lkalplan fr Erhvervsråde ved Farresen, Der er ansøgt g eddelt en dispensatin fra lkalplanen til terrænreguleringer. Se egen afgørelse her. Der er ikke ansøgt eller eddelt andre dispensatiner fra lkalplanen. Der skal ved færdigelding dkuenteres, at der er etableret tilstrækkeligt antal p- pladser, jf. lkalplanens 5.7. JORDFORURENINGSLOVEN Knstatering af frurening under byggearbejdet Hvis der under bygge- g jrdarbejdet knstateres en frurening af jrden skal arbejdet standses g kunen skal rienteres, jf. jrdfrureningslvens 71, stk. 1. Kunen skal kntaktes på e-ail MILJØBESKYTTELSESLOVEN Håndtering af byggeaffald Affaldet fra byggeriet skal kildesrteres på stedet eller sendes til et gdkendt srteringsanlæg, g det srterede affald skal brtskaffes efter reglerne i Allerød Kunes regulativ fr erhvervsaffald af 14. ktber 211. Det skal sikres, at frurenet affald s PCB g bly identificeres g frasrteres de genanvendelige aterialer. Asbesthldigt affald, farligt affald g frurenet affald skal aneldes til Allerød Kune, s anviser affaldet til et dtageanlæg Støv, støj g vibratiner Støvende, støjende eller vibratinsfrebringende aktiviteter s bygge- g anlægsarbejde, nedrivning, facadebehandling, sandblæsning v. skal aneldes til Allerød Kune senest 14 dage inden arbejdet ønskes påbegyndt. Aneldelsen fregår via Allerød Kunes hjeeside på Ved valg af askiner g arbejdsetder, g ved indretningen af byggepladsen, skal der tages hensyn til givelserne, så disse bliver generet indst uligt. Allerød Kune vejleder, at støjende aktiviteter skal udføres inden fr tidsruet andag til fredag Allerød Kune kan i edfør af iljøbeskyttelseslven give påbud begrænsning af støv, støj g vibratiner. Ved eddelelse af påbud tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fr støj (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier betyder, at det ikke er uligt i bligbebyggelser, at udføre ngen fr fr støjende aktiviteter uden fr venstående tidsru, uden at de vejledende grænseværdier verskrides. Af støjende aktiviteter kan nævnes haren, banken, brug af elektrisk støjende håndværktøjer (fx breaskiner, vinkelsliber), trykluftværktøjer, aflæsning g pålæsning af stenaterialer sv. Afledning af tagvand/verfladevand Se egen afgørelse her. Frskrift fr idlertidige bygge- g anlægsarbejder Side 5

8 Yderligere vejledning venstående iljøfrhld kan findes på kunens hjeeside eller ved kntakt til Natur g Miljø, tlf eller e-ail VEJLOVEN Vej- g frtvsarealer å ikke anvendes til plag af byggeaterialer g affald jf. vejlven 8. Eventuelle skader på ffentligt vejareal eller andre anlæg, repareres af Allerød Kune, fr bygherres regning. Hvis du vil udvide eller flytte verkørsel til grunden, skal vejyndigheden gdkende ændringen, inden den udføres. Henvendelse til Teknik g Drift Veje på tlf eller e-ail BBR-LOVEN Ejenden skal frsynes ed synligt husnuer, jf. BBR-lvens 3c, stk. 1. Det er ejers ansvar at fresende krrekte plysninger byggeriet til indberetning i BBR, jf. bekendtgørelse ajurføring af BBR, 2. LOV OM AUTORISATION Elektriske installatiner, VVS-arbejder g klakarbejder skal udføres af autriseret installatører g klakester, edindre arbejdet er undtaget fr autrisatinskrav, jf. lv autrisatin af virksheder på el-, vvs- g klakinstallatinsrådet, kap. 2, 2-8. MUSEUMSLOVEN Allerød kune underretter Museu Nrdsjælland i frbindelse ed, at der eddeles byggetilladelse, tilladelse til råstfindvinding eller dispensatin fra frtidsindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslven, jf. useuslvens 24, stk. 1. I henhld til Museuslvens 25, stk. 1 kan der inden et jrdarbejde sættes i gang, indhentes en udtalelse eventuelle frtidsinder fra Museu Nrdsjælland. Afhængigt af fanget af arbejdet, afhldes udgiften til udtalelsen af enten bygherre eller useet, jf. 26. Hvis der under jrd- g anlægsarbejdet findes spr af frtidsinder, skal arbejdet standses i det fang det berører frtidsindet i henhld til Museuslvens 27, stk. 2. Frtidsinder skal straks aneldes til Museu Nrdsjælland, GENERELLE BEMÆRKNINGER Byggetilladelsen indehlder ikke dispensatin fra byggelvgivningens besteelser, lkalplaner eller servitutter, edindre dispensatinen er ansøgt g eddelt særskilt. Vi gør pærks på, at der kan være tinglyst servitutter på ejenden, g at det er ejerens ansvar, at de verhldes. Du kan se de tinglyste dkuenter på din ejend på Byggetilladelsen ændrer ikke pligten til at berigtige frhld, s er ulvlige i henhld til gældende besteelser i byggelvgivningen, jf. byggelvens 17. Der vedlægges gdkendte tegninger vedrørende byggeriets frhld til BR18, kap. 8 g kap. 2. Side 6

9 Øvrige tegninger, beregninger, drift- g vedligehldelsesanualer sat anden dkuentatin fr, at byggeriet verhlder de ørige besteelser i BR18, registreres g pbevares i kunens arkiv uden sagsbehandling. Det er bygherrens ansvar, at den øvrige frnødne dkuentatin freligger senest ved færdigelding af byggeriet. GEBYR Kr. Antal tier Gebyr (kr.) Byggesagsbehandling , 1, 836, Byggesagsbehandling , 11, ,3 Gebyr i alt, kr ,3 Faktura fresendes til ejendens ejer. Beærk, gebyr pkræves i 2 rater, henhldsvis ved udstedelse af tilladelse g ved afslutning af sagen. Gebyret fr afslutning af sagen pkræves efter den tiesats, der er gældende på tidspunktet fr sagens afslutning. Detaljeret tidsregistrering findes i sagen. Afgørelsen kan påklages, se vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen Steinar Bakke Byggesagsbehandler Side 7

10 LOVHENVISNINGER Byggelven: Byggelv, jf. lvbek. nr af 23. septeber 216 Bekendtgørelse tilgængelighedsfranstaltninger: Bekendtgørelse tilgængelighedsfranstaltninger i frbindelse ed bygninger i eksisterende byggeri, nr. 125 af 13. deceber 24 Bekendtgørelse CE-ærkning: Bekendtgørelse arkedsføring, salg g arkedskntrl af byggevarer, nr. 688 af 17. juni 213 Bekendtgørelse individuel åling: Bekendtgørelse individuel åling af el, gas, vand, vare g køling, nr. 563 af 2. juni 214 Bekendtgørelse energiærkning: Bekendtgørelse energiærkning af bygninger, nr. 127 af 29. august 217 Skrstensfejerbekendtgørelsen: Bekendtgørelse brandværnsfranstaltninger fr skrstene g ildsteder, nr. 541 af 22. aj 217 Beredskabslven: Beredskabslven, jf. lvbek. nr. 314 af 3. april 217 Planlven: Lv planlægning, jf. lvbek. nr af 1. juli 22 Jrdfrureningslven: Lv frurenet jrd, jf. lvbek. nr. 282 af 27. arts 217 Miljøbeskyttelseslven: Lv iljøbeskyttelse, jf. lvbek. nr. 681 af 2. juli 219 Naturbeskyttelseslven: Lv naturbeskyttelse, jf. lvbek. nr. 24 af 13. arts 219 Vejlven: Lv ffentlige veje.v., nr. 152 af 27. deceber 214 BBR-lven: Lv bygnings- g bligregistrering, jf. lvbek. nr. 797 af 6. august 219 Bekendtgørelse ajurføring af BBR: Bekendtgørelse ajurføring af Bygnings- g Bligregistret, nr. 11 af 24. ktber 212 Lv autrisatin: Lv autrisatin af virksheder på el-, vvs- g klakinstallatinsrådet, nr. 3 af 11. januar 219 Museuslven: Museuslv, jf. lvbek. nr. 358 af 8. april 214 Side 8

11 ERKLÆRING VEDRØRENDE TEKNISKE FORHOLD Byggearbejdet er s erklæret ved ansøgning, fattet af følgende tekniske kapitler i bygningsregleentet BR18, g fungerer s aftalegrundlag fr, hvilken dkuentatin der skal indsendes ved færdigelding, jf. BR18, kap. 1, 1, stk. 1, nr. 8 sat 4, stk. 2, nr. 3: Kap. 2 Adgangsfrhld ( 48-62) Kap. 3 Affaldssysteer ( 63-68) Kap. 4 Afløb ( 69-81) Kap. 5 Brand ( ) Kap. 6 Brugerbetjente anlæg ( ) Kap. 7 Byggepladsen g udførelsen af Byggearbejder ( ) Kap. 9 Bygningens indretning ( ) Kap. 1 Elevatrer ( ) Kap. 11 Energifrbrug ( ) Kap. 12 Energifrsyningsanlæg i tilknytning til bygninger ( ) Kap. 13 Frurening ( ) Kap. 14 Fugt g vådru ( ) Kap. 15 Knstruktiner ( ) Kap. 16 Legepladser v. ( ) Kap. 17 Lydfrhld ( ) Kap. 18 Lys g udsyn ( ) Kap. 19 Terisk indeklia g installatiner til vare- g køleanlæg ( ) Kap. 21 Vand ( ) Kap. 22 Ventilatin ( ) Side 9

12 KLAGEVEJLEDNING Byggelven g bygningsregleentet FORHOLD DER KAN PÅKLAGES Det er kun retlige frhld der kan påklages, jævnfør byggelvens 23, stk. 1. Det betyder, at der kan klages, hvis klager ener, at kunen ikke har haft lvhjeel til at træffe afgørelsen. Et eksepel kan være, hvis du ener kunen har tlket reglerne frkert. Der kan derid ikke klages ver skønsæssige afgørelser. HVEM KAN KLAGE Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig g individuel interesse i sagens udfald. Desuden kan danske handicaprganisatiner klage ver afgørelse vedrørende handicapfrhld. KLAGEMYNDIGHED Klager efter byggelven behandles af Nævnenes Hus, s er klageyndighed, g s tager stilling til din klage kan behandles. Klagen skal indsendes til Nævnenes Hus via eller på e-ail til KLAGEFRIST Afgørelsen kan, efter byggelvens 24 stk. 1, påklages skriftligt inden 4 uger fra du har dtaget afgørelsen. Klagen skal være dtaget af Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. DOMSTOLSPRØVELSE Hvis afgørelsen ønskes indbragt fr dstlene, skal dette ske inden 6 åneder fra daten fr dtagelsen af afgørelsen jævnfør 25, stk. 1 i byggelven. GEBYR I BYGGESAGER Kunen pkræver gebyr i byggesager jf. BR18, kap. 1, 39. Fastsættelse g pkrævning af byggesagsgebyr er ikke en retlig afgørelse, en kan saenlignes ed et privatretligt køb. En klage ver fastsættelse g pkrævning af byggesagsgebyr er derfr ikke fattet af byggelvens regler, en kan indbringes fr dstlene. Søgsål skal anlægges senest 6 åneder efter den dag, beslutningen er eddelt. OMBUDSMANDEN Når du har brugt din klageulighed hs Nævnenes Hus, har du ulighed fr at indbringe spørgsålet fr budsanden. Obudsanden kan derefter vælge, at tage din klage p g give en udtalelse til kunen, hvis sagsbehandlingen giver anledning til kritik eller beærkninger i øvrigt. Side 1

13 ERKLÆRING VEDRØRENDE DET FÆRDIGE BYGGERI Jf. bygningsregleent BR18, kap. 1, 4, stk. 2, nr. 2 UNDERTEGNEDE ANSØGER ERKLÆRER HERMED: At byggearbejdet på atr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse, jurnalnr , er pført i verenssteelse ed byggetilladelsen g bygningsregleentet BR18. Dat: Sted: Underskrift: Side 11

14 EL Oversigtskrt Jf. åleblad landinspektør 46.25* N * * *46.1 Delnr. 1 af 11 a. Areal: ² * 45.8 * Delnr. 6 af 11 a. Areal: ² *46.84 * * Opstuvning: Vluen: *45.5 * *4 *43.5 *5.5 *47.1 *47.1 *46.5 ble Telefnka C æn af TD et på terr afærk -9 stu vn 19.4 :1 3 DK: 47.1 BK: 45.9 ø4 PVC :4 *54. BK 3 / -6 VC P 2 e ø nd 14 sre pr. øb iber fl A p ø4 DK: 47.7 BK: 45.5 el Sk *47.5 AREALOVERSIGT 5 *47.8 Stueplan Haller 1 7. *4 15 ø3 de en DK: 47.1 BK: 45.5 EL sr øb Afl n: 4.1 e : lu g dv vnin å tu V s Op C PV - 6 VC 4 P r. 1 2 r p e ø pibe nd re ø4 s øb Afl -5 Dykket indløb: OK rør: 44.3 UK rør: 43.6 *47.7 DK: 47.7 BK: Trailer- g skadeværksted , (#####) pr 15 ø3 er pib C PV * / 5 ø2 ald Aff pr er pib DK: BK: 46. C PV Matr. 11a Del nr. 1 af 11a -2 Gulvkte ,8 (11.1) (11.1) (11.1) *47.6 S UN SP EL el Sk - DK: 47.7 BK: pr er pib 6 ø1 Matr. 11ø Del nr. 6 af 11a , ,2 136,8 132,2 (52.8) 7737, Areal delnr. 6 af 11a (bygninger) Bebyggelsesprcent Vluen bygninger (³) ,3 111,8 11, ,6 43,6 Matr. nr. 11ø - delnr. 6 af 11a: Persnbiler v. kntr + v. vaskehal Persnbiler handicapparkering 175 stk. 2 stk. Krav jf. lkalplan 151 stk. 33 stk. 86 stk. OPHOLDSAREALER: el Sk Matr. 11ø - delnr. 6 af 11a: Ophld ved belægninger kring kntr Udendørs balkner ved kntr Udendørs balkn ved velfærd *47.6 DK: 47.1 VSK: 45.2 *47.1 DK: 47.7 BK: 45.4 *47.1 jve NGS22 DK: 47.3 BK: *47.7 ø4 3 Hegn Krav jf. lkalplan 5% af det bebyggede areal: /1 * 5 SS. S S DK: 47.1 VSK: 45.7 * ² 21 ² 4 ² Udendørs arealer til phld excl. grønne råder Skel Lkalt sænkning af bunden fr "pupesup" til vaskehal. Ofang iht. bygherreønske, dg in. 4 ³ Vaskehal Vaskehal Kntr g teknik (99)1.1 - SITUATIONSPLAN 1 ø1 Skel Indløb: (2.) (15.) Ingen bygninger, ingen krav jf. lkalplan el Sk ² Matr. 11ø Delnr. 6 af 11a 4.1 pr er pib C PV 11,5 Ventilatinshus Mellebygning Overdækning cykler Overdækning affald Matr. 11a - delnr. 1 af 11a: Persnbiler Lastbiler/trailer * el Sk Olieudskiller O lie (I) 25 L / >5. L Prøvetagningsbrønd eta PARKERINGSFORHOLD el Sk el Sk * Max vluen 6 x 26391: ³ Udl..t. (via skakt) DK: 47.1 VSK: 45.9 de en sr øb Afl 5 de en sr øb Afl Overdækket areal (-BBR etageareal) Terrasse (-BBR etageareal) Salet grundareal 1+6 af 11a 7.1 * GK: :4 :4 BK Kntr, kantine, velfærd, drift Ialt 1 ø1 Fedtudskiller 4 L / 4 L Prøvetagningsbrønd Indløb: 44.8 BK 111,8 Velfærd 1. sal Overdækning (-BBR etageareal) r kle Cy ø2 - gn He 4.1 pr er pib Reg istre ret va ndle dnin g C PV DK: 47.1 VSK: 45.1 / Olieudskiller (II) 1 L / 2.5 L Prøvetagningsbrønd Max VSP: 46.6 BK: ,3 DK: 47.7 BK: pr er pib de en sr øb Afl - C PV /,8-7 ø6 Bassin 3.72 ³ TK: ,1 Adinistratin g driftskntrer -5 ø7 de en sr øb Afl DK: 47.1 VSK: 45.1 el Sk :.4 3 Bassin frbehldt en 2.68 : 6 afvanding af lu ning v Bøgehl Allé Våd tuv n: e s Op lu V DK: 47.1 VSK: 45.4 DK: 47.1 VSK: *4 ialt Upvaret lager Overdækning affald Ind-/udløb UK: *4 Tag Dækværksted, indskudt dæk de en sr øb Afl * * *4 2. sal Lager g velfærdsbygning *47.7 Eksisterende se 556, Dæk værksted- g lager RB. DK: 47.1 BK: 45.8 * sal Rep. g serviceværksted Serviceværksted, indskudt dæk Trailerværksted, indskudt dæk Sede- g kranværksted Kranværksted, indskudt dæk Synshal 1-1 *47.7 *46.5 *47.23 ing DK: 47.1 BK: : 4.6 TK p s x v sp.4 a er. v p Regulatrbrønd + pupebrønd 3,12 l/s Udløb: 44.4 RB. DK: 47.1 BK: 45.9 TK: 47.1 Max VSP: 46.6 BK: 44.9 el Sk Op Dykket indløb: OK rør: 44.3 UK rør: 43.8 *45.4 *5.5 PV * * 45.91* * * C *47.5 el Sk * * Udløb: KT ing kn er æ ted erd rks Ov væ ald ff A 46.99* 1.3 ² 575 ² SIGNATURER: ø2 el Sk Jrdvlde, jf. lkalplan VB DK: Bassiner- g grøfter *4 *46.69 c 3, Re h: d S t ve UN ere SP lac (P r.) at Græs- g beplantning Ophldsarealer Regnvandsledning Spildevandsledning VB DK: Skel elle delnr. 1 & 6 af 11a x 46,77 Revisin nr: 7 Dat: Byggesag: Bygherre: Kntr, værksted g vaskehal SCT Beskrivelse: Nedgravet lietank udgår - flytet til lieru i værksted / fedtudskiller tilføjet. Sags nr: 1768 SITUATIONSPLAN (99)1.1 - SITUATIONSPLAN Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: JC 1:

15 Facade d Nrd - Øst Terræn før regulering (99) 4.3 FACADER - VÆRKSTED kt: kt: 47.8 Facade d Syd - Vest Terræn før regulering A B C D E F F E D C B A OPSTALT SYD-ØST Terræn før regulering OPSTALT NORD-VEST Terræn før regulering Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Eksisterende terrænkurver tilføjet Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 FACADER VÆRKSTED Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 4.3 FACADER - VÆRKSTED JC 1:

16 V5 V4 V3 V2 V1 VL VK VJ VI VH VG VF VE VD VC VB VA kt: kt: 52.6 (99) 4.5 FACADER - VASKEHAL Facade d Syd-Vest Terræn før regulering kt: 47.8 Facade d Nrd-Vest Terræn før regulering V1 V2 V3 V4 V5 VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL kt: kt: kt: 52.6 kt: 5.8 kt: kt: 47.8 Facade d Nrd-Øst Facade d Syd-Øst kt: 47.8 Terræn før regulering Terræn før regulering Revisin nr: 2 Dat: Beskrivelse: Eksisterende terrænkurver tilføjet Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 FACADER - VASKEHAL Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 4.5 FACADER - VASKEHAL BP 1:

17 AL AK AJ AI AH AG AF AE AD AC AB AA A11 A1 A7 A5 A2 A1 kt: 62.8 kt: kt: SCT Facade d Nrd - Vest Terræn før regulering Facade d Syd - Vest Terræn før regulering 48.5 kt: AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A1 A3 A4 A6 A8 A9 A11 (99) 4.4 FACADER - ADMINISTRATION kt: 62.8 kt: kt: Facade d Syd - Øst 45.5 Terræn før regulering kt: Facade d Nrd - Øst Terræn før regulering Versin nr: 4 Dat: Beskrivelse: Eksisterende terrænkurver tilføjet Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 FACADER ADMINISTRATION Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 4.4 FACADER - ADMINISTRATION JC 1:

18 AI M Vaskerende + taphane 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5T TRAVERSKRAN 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. 5,x4,8. 5,x4,8. ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 5,x4,8. 5,x4,8. 5,x4,8. 5,x4,8. 4,x3,. 12M 1M 5,x4,8. 5,x4,8. 5,x4,8. ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt ledhejseprt Vindfang 11.2 ² 5T TRAVERSKRAN 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5T TRAVERSKRAN 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt Gang 5.8 ² 1M 3, x 3,. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt 1M 1M 1M 1M 5,x4,8. ledhejseprt 5,x4,8. ledhejseprt A A1 A2 A5 A7 A1 A (99) (99) AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL (99) 4.1 Indskudt dæk GRUNDPLAN Oliegrav Indgang Olie 46.3 ² Oliegrav Rep. + Service ² Reperatinsgrav Vaskerende + taphane Handicap / Gæstetilet 8.9 ² Tilet - værksted 18.5 ² Reservedelslager ² Nat indlevering Elevatr 5. ² Teknik 1.1 ² Kntr 42.5 ² Tilet ² Tilet - værksted 19.3 ² Reng. + dept 7.1 ² Trailer + Skade ² KLINKER EPOXY KLINKER Frru 4. ² (99) 4.2 Vaskerende + taphane Reperatinsgrav (99) 4.3 Indskudt dæk Indskudt dæk Stålplade i gulv endelig størrelse g placering e.n.a. Kran- g sedevæksted 67.6 ² KLINKER BREMSESTAND Syn 25.9 ² EPOXY Reperatinsgrav Værkfører Kntr 21.3 ² Tilet Pissir 3.6 ² 3.6 ² Venteråde 15.8 ² Indskudt dæk PV- LIFT Vaskerende + taphane Reperatinsgrav Dæk + Dæklager ² EPOXY 7.1 Upvaret lager ² BETON F E (99) 3.1 VÆRKSTED STUEPLAN D (99) 4.1 C B A8 A4 A11 A9 A6 A3 A1 Revisin nr: 6 Dat: Beskrivelse: Diverse tilretninger Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 VÆRKSTEDER Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 3.1 VÆRKSTED STUEPLAN JC 1:

19 AI T TRAVERSKRAN 1M 5T TRAVERSKRAN 5T TRAVERSKRAN A A1 A2 A5 A7 A1 A (99) (99) AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL (99) 4.1 Indskudt dæk ² PLAN 1. SAL Brandventilatin aa = 1 ² (ILK 3) Reps til fdtøj 15.9 ² Vaskeri + Dept brugt tøj 36. ² Sve 8.3 ² Tagterrasse 36.2 ² Mekanikere Herreklædning ² Sve 8.4 ² Kantine 91.2 ² Frdelingsgang 45.6 ² Dept nyt tøj, værneidler + Kntr artikler 27.9 ² Sve 8.3 ² Sve 8.3 ² Sve 8.4 ² Elevatr 5. ² Køkken 58. ² Handicaptilet 5.1 ² Tiletter 18.7 ² Tilet/bad 4.8 ² Chauffør / Mekanikere Daeklædning 17.3 ² Dept/reng ² Teknikru 44.7 ² Disp. ru 7.6 ² Chaufførstue. tekøkken 35.5 ² (99) 4.2 Reps til fdtøj 16.7 ² Brandventilatin aa = 1 ² (ILK 3) (99) 4.3 Indskudt dæk ² Indskudt dæk ² 5.3 Brandventilatin aa = 1 ² (ILK 3) Brandventilatin aa = 2% (ILK 3) Indskudt dæk 111. ² Brandventilatin aa = 1 ² (ILK 3) Brandventilatin aa = 1 ² (ILK 3) F E (99) 3.2 VÆRKSTED 1 SAL D (99) 4.1 C B A8 A4 A11 A9 A6 A3 A1 Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 (99) 3.2 VÆRKSTED 1 SAL 1. SAL VÆRKSTED JC Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: 1:

20 Snit B:B (99) 4.2 Snit A:A (99) 4.2 V5 Snit C:C (99) 4.21 Kntr 24.3 ² GK: Gang 5.6 ² Tiletter 1.8 ² Teknik 69.8 ² GK: Pit: d = 2,5 Overdækning 52.8 ² Pit: d = 2,5 Slagrav 5 72 V4 Snit C:C (99) 4.21 Luge 266 V (99) 3.2 PLAN - VASKEHAL Vaskehal ² GK: Brandventilatin aa = 2% (ILK 3) Vaskehal ² GK: Brandventilatin aa = 2% (ILK 3) V2 V VL VK VJ VI VH VG VF VE VD VC VB VA 5114 Snit B:B (99) 4.2 Snit A:A (99) 4.2 Revisin nr: Dat: Beskrivelse: sal ver kntr- g teknikru Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 PLAN - VASKEHAL Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: BP 1: (99) 3.2 PLAN - VASKEHAL

21 (99) 3.21 PLAN 1. SAL - VASKEHAL Snit B:B (99) 4.2 Snit A:A (99) 4.2 VL VK VJ VI VH VG V5 R. V4 Snit C:C (99) 4.21 Lunge 22.6 ² Reng. 2.9 ² Gang 7.5 ² Dept 6.5 ² WC 2.6 ² Okl ² V3 R. WC 2.6 ² WC 2.6 ² Snit B:B (99) 4.2 Snit A:A (99) 4.2 Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Byggesag: Bygherre: Sags nr: Kntr, værksted g vaskehal SCT 1768 PLAN 1. SAL- VASKEHAL Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: JC 1: (99) 3.21 PLAN 1. SAL - VASKEHAL

22 N Snit A-A (99) 4.1 Snit B-B (99) 4.1 Snit C-C (99) 4.1 Indgang fra værksted A11 A : Møde ² 91: Dept 19.8 ² 11: Møderu ² 42: Dispnibel 29.4 ² 93: Garderbe 32: Thekøkken 23: Tilet ² 3: Kntr - Mrten 29.8 ² 55 A1 A7 Snit D-D (99) 4.11 A : Tilet 12.1 ² 8: Vindfang 13.5 ² 15: Receptin 21.2 ² 21: Hvedtrappe 22.9 ² 96: Garderbe 5.2 ² 22: Elevatr 5.8 ² 27: Teknik 13.4 ² 24: Tilet ² 31: Thekøkken 3.7 ² 2: Print/Kpi ² 19: IT/Server 7.4 ² 29: Arkiv ² 1: Entreprenør 91.7 ² 12: Møderu ² 88: Garderbe 3.7 ² 2: Bagtrappe 15.2 ² A8 A4 A9 A6 Snit D-D (99) 4.11 (99) 3.1 STUEPLAN - DRIFTSKONTORER A2 6: Fakturering 12.2 ² 18: Print/ Kpi ² 85: Reng. 6.1 ² 4: Kran ² A3 5: Kntr - Lne 29.8 ² : Arkiv ² A1 A1 Stueplan AA AB AC Snit A-A (99) 4.1 AD AE Snit B-B (99) 4.1 AF AG AH AI AJ Snit C-C (99) 4.1 AK AL Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Under revisin Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT PLAN STUEETAGE - DRIFTSKONTORER Sags nr: 1768 PLAN STUEETAGE DRIFTSKONTOR Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 3.1 STUEPLAN - DRIFTSKONTORER JC 1:

23 N A11 A11 A1 A7 A5 A Terrasse 81.4 ² 34: Kntr - Henning 29.8 ² 36: HR/Løn 61.9 ² 33: Kntr - Hanne 44: Møderu ² 21.3 ² 35: Kntr - Christiani Lunge 29.8 ² 29.4 ² 9: Arkiv 16.6 ² 45: Møderu ² 52: Hvedtrappe 23.5 ² 37: Salg/Miljø 89.7 ² Garderbe Thekøkken 2 58: Teknik 13.4 ² 49: Print/ Kpi ² 54: Tilet ² Tilet ² 95: Reng. 6. ² 89: Køreskle 29.4 ² 61: Thekøkken 13. ² 48: Print/Kpi ² 5: IT/Server 7.4 ² 39: Økni 91.1 ² 4: Marketing 6.8 ² 59: Arkiv ² 41: Hvileru 13.9 ² 92: Garderbe 3.4 ² 88: IT kntr 3.7 ² 51: Bagtrappe 15.3 ² 43: Møderu ² A9 A8 A6 A4 A3 (99) 3.11 PLAN 1 SAL - ADMINISTRATION 43 Arkiv ² A1 A1 1. sals plan AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Under revisin Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT PLAN 1. SAL - ADMINISTRATION Sags nr: 1768 PLAN 1. SAL ADMINISTRATION Uarbejdet af: kntrlleret af: Mål: Dat: (99) 3.11 PLAN 1 SAL - ADMINISTRATION JC 1:

24 A11 A11 A1 A7 A5 A Terrasse 81.5 ² 97: Frkstøde 2.1 ² 64: Kantine (7 pers) 17.6 ² 65: Auditriu 6.6 ² 66: Køkken 54.2 ² Durchsicht 22.5 ² Ovenlys 87: Dispnibel 59.9 ² Opvask 12.2 ² Dept/Lager 12.2 ² 82: Tilet ² 72: Garderbe/ phld 3. ² 83: Tilet ² Adg. tag 78: Teknik 13.4 ² 68: Fysi. 9.5 ² 74: Rengøring / Dept 29.4 ² 81: Oklædning - Herre 42.1 ² 96: Yga 29.4 ² 71: Spinning 9.1 ² 8: Oklædning - Dae 75: Bagtrappe 42.1 ² 15.3 ² 79: IT/Server 9.4 ² 7: Fitness 9.1 ² A9 A8 A6 A4 (99) 3.12 PLAN 2. SAL - KANTINE OG VELFÆRD A : Massage 16.5 ² A1 A1 2. sals plan AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Revisin nr: Dat: Beskrivelse: Under revisin PLAN 2. SAL - KANTINE & VELFÆRD Byggesag: Kntr, værksted g vaskehal Bygherre: SCT Sags nr: 1768 PLAN 2. SAL KANTINE OG VELFÆRD (99) 3.12 PLAN 2. SAL - KANTINE OG VELFÆRD Uarbejdet af: JC kntrlleret af: Mål: 1:2 Dat:

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen Kirsten Srnum HOLBÆK KOMMUNE Kullegaard A/S 10, 2.sal 4300 Hlbæk Att. Sille Ltzfeldt Dat: 21-03-2017 Sagsb.: Kirsten Srnum Sagsnr.: 17/1019 Telefn: 7236 4917 E-mail: kirs@hlb.dk Byggetilladelse Matr. nr:

Læs mere

I henhold til byggelovens 16 meddeles tilladelse til at påbegynde byggearbejder, der omfatter

I henhold til byggelovens 16 meddeles tilladelse til at påbegynde byggearbejder, der omfatter Allerød Kommune Dansk Hal A/S Vejlevej 59 8700 Horsens Forvaltningen Plan og Byg Tlf: 48 100 100 planogbyg@alleroed.dk www.alleroed.dk BYGGETILLADELSE Matr. nr. 11f Vassingerød By, Uggeløse, som er en

Læs mere

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune.

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune. Hurtig-byggesagsbehandling af ukmplicerede byggesagstyper i Kalundbrg kmmune. 1. Hvad er byggeri af begrænset kmpleksitet, der ikke skal teknisk byggesagsbehandles g hvad er fuldt plyst i denne sammenhæng?

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Thomas Brixvold Hviid Strandtoften 5 8250 Egå By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse,

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 1. august 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg Byg og BBR Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 33 33 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 2019-0214 Ejendommen: Kragekærvej 12 Ejendomsnr.: 51364

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 3. november 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den

Ansøger anmodede om fornyet VVM-tilladelse den , da den tidligere VVM-tilladelse udløb den Ecpartner ApS Egå Havvej 21 8250 Egå Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Att. Erling Olesen Frnyet VVM-tilladelse pstilling af 3 vindmøller i Trrild Odder Kmmune meddeler hermed frnyet VVM-tilladelse

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4).

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4). Peder Jørgensen Gammelskvvej 3 6400 Sønderbrg Landznetilladelse til at pføre et udhus på 53 m² sm erstatning fr et ældre udhus på 36 m² på ejendmmen matr.nr. 36 Bjskv, Ullerup, der ligger på Gammelskvvej

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato:23. februar 2017 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer)..

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer).. Retningslinjer ved arrangementer Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2 Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 persner)..4 Retningslinjer fr arrangementer på kirkegårde.6 Center fr Trafik

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål Den gode ansøgning Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål 1 Byggesagsprocessen 2 Forhåndsdialog Afklaring af projektet i en tidlig fase Kræver det dispensation Kræver det tilladelse fra andre

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 31. maj 2017 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på nedenstående

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet.

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet. Teknik g Miljø Bytften 2, 6800 Varde 79947400 12-01-2017 Afgørelse m etablering af afvandingsprjekt Per Knldsvej Knud Jhanssn har på vegne af Blåvand Grundejerfrening, Vejlaug Vest d. 28. juli 2016 søgt

Læs mere

Byggesagsbehandling Visioner og mål

Byggesagsbehandling Visioner og mål Rev. kt. 2015 Side 1 af 15 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning.... 3 1.1. Frmål... 3 1.2. Organisatin... 4 1.3. Visin g Målsætninger... 4 1.4. Service... 5 1.5. Orienteringer til udvalg... 5 1.6. Udvalgs-

Læs mere

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder Frskrift fr Srø Kmmune Om visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder Frskrift fr visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder i Srø Kmmune Vedtaget af Teknik g Miljøudvalget

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Kirsten Flagstad Østerbrogade 80,4. th 2100 København Ø Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr.

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr. Kaj Munk Hestehavevej 45 5856 Ryslinge Erhverv, Blig g Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendbrg LANDZONETLLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETLLADELSE TL NYT MENGHEDSHUS Sagsnr.: 2017-0223

Læs mere

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Eksempel på www.byggeprces.dk BAR Bygge & Anlæg Skabeln Ansvarsmatri i henhld til ydelsesbeskrivelse fr rådgivning Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Revisin : Revisinsdat : Sagsnr. : 100000-0001

Læs mere

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014 Vejdirektratet uldalderen 12 260 Hedehusene Afgørelse illadelse til udledning Den 11-07-201 gedal mmune giver hermed Vejdirektratet tilladelse til udledning af vejvand fra bassin D, i frbindelse med rederikssundsmtrvejen

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Byggetilladelse efter Bygningsreglementet (BR15)

Byggetilladelse efter Bygningsreglementet (BR15) 1. Byggetilladelse - Enfamiliehuse mv. Alex Slot Hansen Mølgårdsvej 35 7120 Vejle Øst Byggetilladelse efter Bygningsreglementet (BR15) Adresse: Matr. nr.: Sag: Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Øst 26X BREDBALLE

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Att.: Jannik Noe-Nygaard LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 19d Lynge By, Lynge, Røglevej 152 A Stenagergård Landzonetilladelse til opførsel af en maskinhal

Læs mere

Ansøgning om rørlægning

Ansøgning om rørlægning Ansøgning m rørlægning Vedrørende: Ansøgning m rørlægning Sagsnavn: Rørlægning af grøft, ved Frederiksdalvej, 8940 Randers Ansøger: Ale Weinreich E-mail: Ale.Weinreich@randers.dk, tlf: 89151013 Frvaltning:

Læs mere

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3 Eivind og Jannie Knudsen Sætervej 3 3200 Helsinge Sag: 2016/30636 009 Id: 026008 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 26. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Hans Georg Kemper Hortensienstrasse 17 A 40474 Düsseldorf Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. marts 2015 J. nr. 02.34.00K08-0141

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Grundejerforening Møllemarksgård. v. formand Thomas Olsen sendt til:

Grundejerforening Møllemarksgård. v. formand Thomas Olsen sendt til: Grundejerfrening Møllemarksgård v. frmand Thmas Olsen sendt til: Dat: 3. maj 2016 Dispensatin fra lkalplan 4 til fjernelse g genetablering af bevaringsværdige træer. Ringsted Kmmune har mdtaget en henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamilieshus

Landzonetilladelse til enfamilieshus JB TEGN & DESIGN V/JANE TONIE BECH Kirkegade 26 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-25-18 4. april 2018 Landzonetilladelse til enfamilieshus Ejendommen matr. 3m Sletelte By, Valby, Stæremosevej 3, 3200 Helsinge

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Kim Østergaard Nyhusvej Ringsted Sendt på mail:

Kim Østergaard Nyhusvej Ringsted Sendt på mail: Kim Østergaard Nyhusvej 7 4100 Ringsted Sendt på mail: oestergaardsvvs-aps@hotmail.vom Landzonetilladelse til udvidelse af bolig over 250 m 2 ved ibrugtagning af uudnyttet areal af tagetage på ejendommen

Læs mere

Ny daginstitution Østerhåb II i Torsted. Prækvalifikationsbetingelser HORSENS KOMMUNE 1. MARTS Projekt nr.: Version 2 Revision

Ny daginstitution Østerhåb II i Torsted. Prækvalifikationsbetingelser HORSENS KOMMUNE 1. MARTS Projekt nr.: Version 2 Revision Ny daginstitutin Østerhåb II i Trsted Prækvalifikatinsbetingelser HORSENS KOMMUNE 1. MARTS 2019 Prjekt nr.: 10404209 Versin 2 Revisin Udarbejdet af BIGM Kntrlleret af JLPN Gdkendt af Indhld 1. INDLEDNING...

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56.

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56. NATUR OG MILJØ Ole Hansesgaard Olsen Holmgårdsvej 9 Elsø 7900 Nykøbing M Landzonetilladelse Tilladelsesdato 22-08-2016 Sags nr. 20160005 Ejendoms nr. 39356 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Sagsnummer: 17/34930 Indsendt af Tue Trærup Madsen Nansensgade 92 4 tv 1366 København K E-mail: tue.t.elskaer@gmail.com Telefon 27216967 Indsendt: 08-01-2018 14:40

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Gorm Helles Nivåvænge 241 2990 Nivå E-mail: hellesarchitects@gmail.com Telefon 21461672 Indsendt: 16-01-2018 13:35 BOM-nummer: byg-2018-193972 Indsendelse

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Myndigheds projekt. Nybyggeri Stranden 34a Kolding Bygherre: Sine og Carsten

Myndigheds projekt. Nybyggeri Stranden 34a Kolding Bygherre: Sine og Carsten Myndigheds projekt - Bygherre: 17-12-2018 AS.0-01 600 15525 Projektdata: 4586 Benævnelse: Matr. nr: Delnr.2 af 3d 2700 Adresse: Grundareal: 787m2 Solceller Min. iht. energi ramme beregning Boligareal:

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Jacob Franch Christensen Frederiksborgvej 40A 3450 Allerød Sag: 2017/13294 007 Id: 008133 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 06. juni 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Hegnsloven Infografik

Hegnsloven Infografik Hegnslven Infgrafik Undgå knflikter med din nab. Sådan fungerer hegnslven: Intr De fleste fretrækker et gdt nabskab - en hyggelig snak ver hækken søndag eftermiddag g fælles løsninger på hverdagens prblemer.

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

TILLÆG NR. 103 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 103 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDAGE hyregd Give Vnge Givskud Gadbjerg elling Vandel Bredsten Vejle dsted erlev Brejning Hvidbjerg kærup BrkpGårslev Egtved Gravens idstrup ILLÆG NR. 1 IL PILDEVANDPLAN Fr et nyt bligråde "Lindagerparken",

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755615 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-43-19 10.4.2019 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opførelse af uisoleret

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2 B 3230 Græsted Att.: Amalie Lunde Hagensen Sag: 2017/09515 006 Id: 024869 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts

Læs mere

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Hillerød Kommune Indsendt af Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej 130 3310 Ølsted E-mail: sv.erikogleni@mail.dk Telefon 20273602 Indsendt: 05-10-2017 15:27 BOM-nummer: byg-2017-176230

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune TCMA v/torben Rasmussen Sommervej 22 5250 Odense SV LANDZONTILLADLS Matr. nr. 22a Lynge By, Lynge, Lyngevej 230, 3540 Lynge Landzonetilladelse til opførelse af 250 m 2 bolig. Vi har den

Læs mere

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2018 til 2021 (emyndigelsesplan) Fra Miljø- udvalget 14/17010 Oprettet: 13. marts 2018 Sidst opdateret: - - - Til,

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL MOTORRING 4 0410 TAASTRUP FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN DECEMBER 2011

LEDNINGSPROTOKOL MOTORRING 4 0410 TAASTRUP FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 622 Trben Sønnichsen TORS@vddk 7244 375 LEDNINGSPROTOKOL MOTORRING 4 4 TAASTRUP FREDERIKSSUNDMOTORVEJEN DECEMBER 2 Gladsaxe Ringvej 5 273 Herlev vd@vddk EAN 579889345

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Søren Illum Larsen Brændeskovvej 17 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer. Side/dømr.

Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer. Side/dømr. VALLØ KMMUNE Myndighedsafdelingen Hvedgaden 46 4652 Haariev Tlf. 56 29 75 20 Åbningstider: Mandag-nsdag kl. 9.30-4.00 Trsdag kl. 9.30-7.30 Fredag lukket Mdtaget dat Ansøgningen indsendes til Vaø Kune Rådhuset

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Samtidig er der søgt om dispensation til ikke at etablerer en inspektionsbrønd i forbindelse med hver boring.

Samtidig er der søgt om dispensation til ikke at etablerer en inspektionsbrønd i forbindelse med hver boring. Returadresse: Køge Kmmune, Miljø Trvet 1, 4600 Køge Jens Osvald Erfurth Østervang 22 4100 Ringsted Dat Teknik- g Miljøudvalget Klik her fr at angive tekst. Tilladelse til etablering af t dybe jrdvarmebringer

Læs mere