Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University"

Transkript

1 Aalborg Universitet Inspirationskatalog: Work-Life Indsatsområde 2 i den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet på Aalborg Universitet Bloksgaard, Lotte; Faber, Stine Thidemann Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Bloksgaard, L., & Faber, S. T., (2018). Inspirationskatalog: Work-Life: Indsatsområde 2 i den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet på Aalborg Universitet , 10 s. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal - Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: January 14, 2022

2 Inspirationskatalog Work-Life Indsatsområde 2 i den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet på Aalborg Universitet Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) Inspirationskataloget er udarbejdet af Lotte Bloksgaard & Stine Thidemann Faber 1

3 Baggrund for kataloget Som led i implementeringen af AAU s nye strategiske handleplan for ligestilling og diversitet i er dette inspirationskatalog blevet udarbejdet for at hjælpe til med at sikre, at handleplanens forskellige indsatsområder implementeres på tværs af fakulteter og institutter. Inspirations-kataloget her dækker indsatsområde 2: Work-life i den overordnede strategi. I AAUs nuværende handleplan er der i tilknytning til netop dette indsatsområde formuleret følgende overordnede målsætninger: o AAU skal være en fleksibel, inkluderende og familievenlig arbejdsplads, hvor det er muligt at kombinere karriere og familieliv. o På AAU skal vi forbedre work-life balance for alle ansatte i alle livsfaser og dermed bidrage til, at AAU bliver en mere attraktiv og rummelig arbejdsplads. De målsætninger, der er formuleret i den nuværende handleplan tager afsæt i en vision om, at AAU vil sætte fokus på work-life balance i et ligestillings- og diversitetsperspektiv. Worklife balance bidrager ikke bare positivt til medarbejdertrivsel og arbejdsglæde (herunder modvirke stress og udbrændthed), men er også en vigtig parameter ift. virksomheders konkurrenceevne, rekrutteringsevne, branding, etc. Igennem årene har AAU allerede implementeret en del foranstaltninger på området bl.a. via arbejdet med APV og via diverse aktiviteter og tiltag på tværs af institutter, men der synes at være basis for, at en del af arbejdet kan styrkes og/eller udbredes til andre dele af organisationen, ligesom at arbejdet med WLB bør hægtes mere tydeligt op på det øvrige strategiarbejde på AAU; ikke mindst så indsatserne samtænkes med AAU s visioner på ligestillings- og diversitetsområdet. Dette inspirationskatalog blevet udarbejdet for at tilstræbe, at de strategier, som er formuleret i den seneste handleplan for ligestilling og diversitet, bliver omsat til handlinger og tiltag i praksis. Inspiration til handlinger og konkrete tiltag På de næste sider gennemgås 7 overordnede temaer, med tilhørende forslag til handlinger og konkrete tiltag, som kan bruges til inspiration i fakulteternes og institutternes arbejde med indsatsområde 2 i den overordnede strategi for ligestilling og diversitet. Forslagene tager i nogen grad afsæt i en rapport, som ULD fik udarbejdet i 2017, og hvor der trækkes på viden fra den tilhørende rundspørge blandt medarbejderne, som blev udarbejdet dengang (Faber, Gemzøe & Nielsen 2017), ligesom der vil blive inkluderet viden fra andre relevante rapporter og ved at give eksempler på, hvordan andre universiteter og større institutioner/virksomheder har grebet arbejdet an. 2

4 1. Formulér en balance-politik (i et diversitets- og ligestillingsperspektiv) I en dansk kontekst bruger vi ofte betegnelsen arbejds- og familielivsbalance, men work-life balance skal forstås bredere end det; det omhandler flere forskellige dimensioner og vedrører forskellige grupper af medarbejdere, hvilket fremgår af nedenstående figur: Figur 1: Eksempler på typer af work-life udfordringer hos forskellige medarbejdergrupper Forældres forpligtelser ifm. omsorg for børn Ansattes omsorgsforpligtelser for øvrige familiemedlemmer (fx ældre, syge pårørende, osv.) Ansattes egen balance mellem arbejdsliv og fritid (bl.a. for at sikre trivsel, undgå stress) Alder: seniorordninger eller -politikker Handicap: forskellige former for tilpasninger i arbejdslivet Etnicitet, kultur, religion: accept af diversitet inden for og på tværs af forskellige medarbejdergrupper Seksuel orientering/lgbt: accept af diversitet (ex. homoseksuelles forældreskab) Figuren er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Kramar & Syed (2012) AAU-rapporten fra 2017 peger bl.a. på udfordringer ifm. at sikre work-life balance hos medarbejdere med anden etnicitet, religion osv. Samtidig peger rapporten på en ligestillingsproblematik, idet udfordringer med at balancere familie- og arbejdsliv tendentielt opfattes og omtales som et problem for kvinder (se også Munar & Villesèche 2016). Fokusset på at sikre balance mellem arbejds- og privatliv bør imidlertid ikke reduceres til et kvindeproblem : Mandlige medarbejdere oplever tilsvarende udfordringer ved at skulle kombinere arbejds- og privatliv; forskerfædre vil ofte også gerne holde (længere) barselseller forældreorlov, ligesom der kan være andre årsager til, at det også for mandlige ansatte kan opleves udfordrende at få arbejde og privatliv til at gå op i en højere enhed (stress, egen sygdom, syge familiemedlemmer mv.). I forlængelse af ovenstående bør udarbejdelse og implementering af work-life balance-politikker ikke ske ud fra en one-fits-all tilgang men netop ud fra et diversitets- og ligestillingsperspektiv: ü Formulér en politik om work-life balance i et diversitets- og ligestillingsperspektiv. Som eksempel kan nævnes, at Universitetet i Bergen har formuleret en helhedsorienteret livsfasepolitik for alle stillingsgrupper. Her er fokus på samspillet mellem sociale kategorier fx køn og alder samt stilling og livsfase centralt, når det kommer til at afdække særlige udfordringer for balance i forskellige grupper af medarbejdere ( ü Hav i diskussionerne på fakultets-, institut- og forskningsgruppeniveau et blik for diversitet og ligestilling, dvs. betydningen af fx køn, anciennitet (yngre vs. seniorer), livsfase og familiesituation, etc. ü Ud over overordnede politikker på AAU-niveau kan yderligere politikker udformes på institutniveau. Dette kan være et vigtigt led i at brede fokusset på og arbejdet med dette område ud i hele organisationen og i at finde kollektive løsninger (se senere). 3

5 ü Ud fra samme tanke kan der endvidere indføres krav om, at forskningsgrupperne reflekterer over work-life balance i deres strategidokumenter. ü Der kan sættes mere fokuseret ind på medarbejderudvikling og karriereplanlægning for alle typer af medarbejdere, herunder fx mentorordninger, netværksaktiviteter, aktiviteter med henblik på anerkendelse af forskelligheder. ü Som en del af at skabe et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø kan der fra ledelsens side fokuseres på at sikre fleksible karriereplaner (fx i relation til udenlandsophold samt i forhold til forældre- og barselsorlov) (se senere). 2. Udarbejd en grænseløshedspolitik Universiteterne er kendetegnet ved at repræsentere en særlig arbejdskultur, særligt for de VIP-ansatte, hvor dét at være forsker ofte portrætteres som et kald eller en livsstil, hvilket for mange kan føre til, at der ingen øvre begrænsninger er på arbejdstiden. Universiteterne repræsenterer derfor den type af institutioner, der inden for arbejdslivsforskningen er blevet betegnet grådige (Brandth og Kvande 2001) eller grænseløse (Holt et al. 2013, Kristensen 2011). At have et arbejdsliv i en sådan institution er baseret på et engagement, der kræver en høj grad af fleksibilitet, hvilket kan føre til en situation, hvor arbejds- og privatliv ender i en konkurrence om det enkelte individs tid og opmærksomhed. Samtidig er universitetsansatte i høj grad selvledende, hvorfor det ofte bliver op til den enkelte at sætte grænser for, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri. Med tanke på dette kan følgende anbefales: ü Udarbejd og implementér en grænseløshedspolitik. Et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, nedsat af Akademikerne i 2017, anbefaler, at alle virksomheder implementerer en sådan, hvoraf det tydeligt for alle medarbejdere skal fremgå, hvornår det forventes, at ansatte og ledere er tilgængelige uden for normal arbejdstid (Akademikerne 2017). ü I forlængelse af ovenstående: Udarbejd og implementér specifikt en mailpolitik, der omfatter alle medarbejdere og ledere. I Frankrig har man eksempelvis i 2017 indført, at det er forbudt for virksomheder med over 50 ansatte at sende arbejdsrelaterede mails efter arbejdstid, i weekender og ferier. I en dansk kontekst kan nævnes, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i sin ministerperiode indførte et forbud mod at ansatte sendte hinanden mails om søndagen. ii ü Diskutér skrevne og uskrevne regler og normer for tilgængelighed og tilstedeværelse (fx på institutniveau og i regi af forskningsgrupperne). Hav et sensitivt blik for betydningen af alder (yngre vs. seniorer) samt forskellighed (køn, etnicitet, bopæl/transport (medarbejdere som er tilrejsende/ikke bor ved ansættelsesstedet) osv.). Hav også et blik for at de usagte og sagte normer kan variere afhængig af om man ser på regler og 4

6 normer på hhv. (individuelt eller kollektivt) niveau. ü I disse diskussioner kan der eksempelvis sættes fokus på præstationsfælden, som kan forekomme på arbejdspladser, der er præget af en ambitiøs og præstationsorienteret kultur, fx universiteterne. Præstationsfælden vedrører den svære balance mellem arbejdsbegejstring og arbejdsbelastning og hvordan man undgår at ansatte i deres iver efter at præstere optimalt tipper over i en uproduktiv og usund spiral (Kring, Pedersen & Kristensen 2013: 15). Ledelse spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng (uddybes senere). 3. Skift fokus fra individuelt ansvar til kollektive løsninger; identificér barrierer og adressér dem I forståelserne af og den måde vi taler om work-life balance på, i samfundet og i virksomheder, er fokus ofte på individet og på at det er individets eget ansvar at skabe balance. Hertil er der knyttet en forestilling om eget valg medarbejderne vælger selv, om de vil prioritere arbejde eller familie (og må så acceptere de omkostninger valget har) (fx Lewis et al. 2007). Denne forestilling medvirker til at sløre, at udfordringer i forhold til WLbalance ofte er af både strukturel, kulturel og praktisk karakter. Og samtidig er målsætningen jo at give medarbejdere mulighed for at prioritere både arbejds- og privatliv. Det er vigtigt også at flytte fokus fra individuelle strategier; at skulle navigere og mestre eget (arbejds)liv og over mod hvornår/hvordan håndteringen af balanceudfordringer skal ske kollektivt. Indsatser på området kan bl.a. være: ü Foretag barriereanalyser og vær villig til at ændre på praksis. Det handler eksempelvis om konkret at afdække hvilke særlige udfordringer, der i perioder kan udfordre nogle grupper af medarbejdere i organisationen, fx yngre medarbejdere der skal indpasse barsel- og orlovsperioder. ü Undersøg og synliggør hvilke faktorer i organisationen, der støtter og/eller modvirker mulighederne for medarbejdernes (individuelle og kollektive) håndtering af egen livsfase- og arbejdssituation. ü Vær opmærksom på, hvad der måske kan få medarbejdere til at fravælge at ville benytte sig af WLB-tiltag på arbejdspladsen. Dette er vigtigt, da forskning viser, at balancetiltag i virksomheder ofte ikke benyttes; bl.a. fordi disse opfattes som værende i modstrid med forventningerne til hvad der på arbejdspladsen kendetegner den gode medarbejder eller den gode leder. ü Iværksæt eksempelvis en idé-stafet eller send formularer ud til medarbejderne og lad dem (evt. anonymt) komme med gode ideer, kritik og input til, hvordan balance mellem arbejdsliv og privatliv kan skabes. 5

7 ü Udbyd ikke kun kurser i hvordan den enkelte medarbejder får kompetencer i stresshåndtering, kalenderstyring, osv. men også kollektive seminarer om forventninger; artikulerede krav, udfordringer og muligheder i fleksible arbejdskulturer, kollektive refleksionsrum hvor der defineres fælles og individuelle handlerum, osv. ü Der kan, jf. ovenfor, være modstrid mellem at tale om trivsel og balance på den ene side og så udvikling og strategisk karriereplanlægning på den anden side. I stedet for, eller som supplement til, individualistisk orienterede dialogværktøjer med fokus på medarbejderudvikling (MUS), kan der ske etablering af psykiske arbejdsmiljøsamtaler med fokus på trivsel, balance og sociale/relationelle aspekter af arbejdet. ü WLB-tiltag er ofte ikke relateret til, og i modstrid med, krav i arbejdslivet, jf. ovenfor. WLB-politikker bør fremadrettet i højere grad relateres til og indtænkes i krav i forbindelse med rekruttering, lønsystemer og forfremmelse. 4. Ledelsesmæssig forankring og ledere som rollemodeller Arbejdet med at skabe en reel forandring hen imod større balance kræver, at AAU gør balance til en del af kulturen. Det kræver endvidere, at visionen om at skabe de bedst mulige WLB-betingelser forankres i ledelsen (samtidig med at det er en pointe, at arbejdet skal udbredes til hele organisationen). Arbejdet kræver en vedvarende og langsigtet indsats. Tiltag på området kunne være: ü Diskutér i ledelsesfora, hvad ledelsen kan gøre for at skabe WL-balance i organisationen. ü Ledere på alle niveauer kan tilbydes et kursus i, hvordan man som ledelse og ledere kan medvirke til at undgå, at medarbejdere i deres iver efter at præstere optimalt tipper over i en uproduktiv og usund spiral. For nyansatte og yngre ledere på AAU anbefales det konkret, at de i løbet af de første to år af deres lederkarriere skal certificeres til at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø. ü Leading by example: Ledere bør tilstræbe at gå i front, eksempelvis ift. mailadfærd. På universiteterne, hvor arbejdet er grænseløst, bør man som leder være særligt opmærksom på de normer og forventninger, som ens egne handlinger bidrager til: Sender man fx en eller en sms kl , signalerer man, at det er acceptabelt eller ligefrem naturligt at arbejde og kommunikere på dette tidspunkt. Signalet er endnu stærkere, hvis indholdet i beskeden kræver, at modtageren reagerer (hurtigt) på den (Væksthus for Ledelse 2008: 14). ü Udvikle et tool-kit til AAU-ledelsen vedr. work-life balance. Dette er udbredt på udenlandske universiteter. Til eksempel kan henvises til følgende: o Creating work-life flexibility: A toolkit for chairs, deans, and committees, Boise State University: 6

8 o Career Flexibility and Work-Life Balance for SCU Faculty: A Toolkit for Chairs and Deans, Santa Clara University: pdf o Creating a Family Friendly Department: Chairs and Deans Toolkit, UC Berkeley: ü AAU bør tilstræbe, at fokus ikke blindt er rettet mod produktivitet men også på at skabe plads til rummelighed og det gode arbejdsmiljø. Det kan i den sammenhæng indføres, at ledere på AAU - på lige fod med andre opgaver vurderes efter, om de skaber trivsel blandt medarbejderne og efter hvordan de understøtter et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Hermed sættes fokus på den fulde ledelsesopgave ud fra tanken om, at trivsels- og produktivitetskurver hænger sammen. ü Problematikker omkring grænseløshed og selvledelse kan med fordel adresseres i samtaler med medarbejdere (inklusiv i MUS-samtaler). 5. Sæt særligt fokus på ansættelses-/arbejdsvilkår og WLB for yngre forskere Mange (bl.a. Nielsen 2014) har påpeget, at ph.d. og adjunkt/post doc ansættelser udgør de mest kritiske faser i en forskerkarriere. Rækken af sådanne midlertidige meriterende ansættelser falder ofte sammen med den livsfase, hvor de yngre forskere gerne vil etablere sig, stifte familie og have nogenlunde trygge økonomiske vilkår. De usikre karriereforløb kan være medvirkende til, at universiteterne taber talenter. De unge (især kvinderne) søger ofte andre steder hen, hvor der er bedre muligheder for orlov, fastansættelse, mv. Konkrete tiltag som kan iværksættes for at sætte fokus på yngre forskeres arbejdsbetingelser kan være: ü Arbejd med forskellige eksempler på ansættelsesformer; herunder tenure track (fx fra adjunkt til lektor). ü Arbejd med fleksible modeller for miljøskifte i ph.d.-uddannelsen, fx flere, men kortere udenlandsophold. ü Undersøg hvordan det bedre kan sikres, at de høje præstationskrav i meriteringsfaserne bliver mulige at forene med et fritids- og familieliv. ü Vær opmærksom på uformelle normer og skjult diskrimination. Den tidligere undersøgelse, som ULD fik foretaget i 2017 viste tegn på, at der er risiko for, at AAU i sin rekruttering styrer udenom medarbejdere (særligt kvinder), der har eller står for at skulle have børn. ü Overvej at oprette en funktion, der har til opgave at modtage og håndtere henvendelser 7

9 om diskrimination, mobning mm., og overvej muligheden for at medarbejdere skal kunne henvende sig anonymt. Til eksempel har CBS en Equal Opportunities Officer s (EOO), der har som opgave at hjælpe CBS med at nå ambitionen om at være mangfoldig og inkluderende ved at fungere som organisatorisk vagthund og rådgiver (se: 6. Skab bedre vilkår for barsel, forældreorlov eller anden form for orlov Som ansat i en forskerstilling på universitetet er barsels- og forældreorlov et af de områder, der mere end noget andet kan udfordre. Ifølge undersøgelser på området (fx Munar og Villesèche 2016) opfattes barselsorlov som en modsætning til dét at være en god forsker: Børnene stjæler tiden fra forskningen, orlov kædes sammen med mangel på engagement, forskerdedikation og mindre konkurrenceånd, og især kvindelige forskere kommer bagefter i deres karriereforløb. En anden problemstilling er, at det kan være svært for en gruppe eller et (eksternt finansieret) forskningsprojekt at rumme længerevarende barsler. Derfor er det oplagt at tænke i løsninger på universitetsniveau, ikke på gruppeniveau, for i modsat fald kan dette få betydning for, hvilket køn man hyrer til en opgave. For at imødekomme denne problemstilling har AAU besluttet, at der skal etableres en fælles barselsfond på AAU. Dette er i tråd med udviklingen på området, hvor også flere andre danske universiteter arbejder med forskellige former for udligningsordninger, der sikrer mulighed for kompensation ved medarbejderfravær pga. barsels- og forældreorlov. Sådanne udligningsordninger kan evt. også træde i kraft ved sygeorlov. AAU skal signalere positivt, at man vil understøtte dem, der stifter familie. Dette kan bl.a. sikres ved: ü Barsel/forældreorlov skal omtales i organisationen ikke som en udfordring, men som en livsfaserelateret begivenhed, der vedrører både mænd og kvinder. ü Vær opmærksom på de mere eller mindre usagte normer og forventninger, som kan skabe barrierer for særligt yngre medarbejdere i relation til familieforpligtelser, fx forventninger om, at mænd prioriterer deres arbejde frem for familien. Det er vigtigt, at dette tages højde for på alle niveauer i organisationen; også i forskningsmiljøerne og blandt Ph.D.-vejledere, adjunktmentorer, m.m. ü Det skal tilsikres, at både mænd og kvinder i organisationen informeres fuldt ud om muligheder i forbindelse med barsel/forældreorlov (fx muligheder for aftaler om barsel på deltid, mm). ü Opfordr mandligt ansatte til at tage orlov. Dette er også i tråd med Regeringens nuværende initiativ, Aktion Fars orlov; se mere her: Overvej om ikke AAU skal med på listen over deltagende virksomheder/organisationer. 8

10 ü Overvej hvordan der kan arbejdes eksplicit med at sikre, at flere AAU-fædre tager orlov. Til eksempel kan nævnes at flere større private virksomheder har forsøgt sig med sådanne tiltag, fx TDC som er kendt for at have lanceret kampagnen Fars Kram, som en del af deres personalepolitik (se fx mere her: ü Implementér modeller for fleksibel tilbagevenden til arbejdet efter barsel (skal selvsagt gælde både mænd og kvinder), fx ved at tilbyde er undervisningsfrit semester efter længerevarende barsel/forældreorlov, så der er tid og rum til at komme ind i forskningen igen. Dette er allerede praksis på eksempelvis KU, SDU og CBS. Det kan evt. gøres fleksibelt, hvor det undervisningsfrie semester ønskes placeret (om det er umiddelbart efter endt barsel eller i det efterfølgende semester, idet nogle medarbejdere af uddannelseshensyn kan være tvunget til at undervise umiddelbart efter endt barsel, og disse kan med fordel få lov at udskyde brugen af det undervisningsfri semester). ü Udover at SDU tilbyder et undervisningsfrit semester til forskere, der vender tilbage fra barsel/forældreorlov, har de også en ordning, hvor de udbyder et valgfrit tilbud om kontakt til arbejdspladsen under barsel, så man kan blive ført ajour med aktuel forskning uden at skulle arbejde dobbelt efter sin orlov. ü HR-kontoret og andre centrale enheder bør tilsikre, at blanketter vedr. fx forældreorlov mm. indeholder ikke-binære kønskategorier og ikke-diskriminerende sprogbrug. ü AAUs valgregler bør ændres, så man både er valgbar og stemmeberettiget ved valg til medarbejdervalgte organer også under barsel og forældreorlov. 7. Skab synlighed omkring og ejerskab for WLB-arbejdet Det kan være en vigtig indsats i sig selv at få synliggjort WLB-arbejdet på AAU blandt medarbejderne og ledere. Følgende kan iværksættes: ü Det anbefales at arbejdet med WLB i højere grad dokumenteres og fremvises med henblik på at skabe en øget organisatorisk bevidsthed. ü Det vil være en fordel at etablere en hjemmeside, hvor vigtige informationer, politikker på området, mm. samles og synliggøres. I rapporten Promoting Work/Life Balance fra Oregon State University var netop udviklingen af en hjemmeside en af anbefalingerne, som efterfølgende blev ført ud i livet; se mere her: ü Sørg for at der er en klar kommunikation af værdier/holdninger til WLB. Brug gerne dette til afsæt for en aktiv profilering af work-life balance ambitionerne på AAU, internt såvel som ekstern, fx vha. små film- og videosekvenser etc., som kan bruges i forbindelse med eksempelvis rekruttering. 9

11 Referencer Akademikerne (2017): Forslagskatalog. Ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø: Brandth, Berit & Elin Kvande (2001). Flexible Work and Flexible Fathers. I Work, Employment & Society, 15(2), s Kring, Camilla; Pedersen, Vivi Bach & Anders Raastrup Kristensen: Copenhagen Balance (2013). Balance mellem arbejdsliv og privatliv i et forretningsperspektiv. Faber, Stine Thidemann; Gemzøe, Anna Stegger & Helene Pristed Nilesen (2017): Ligestillingsog diversitetsindsatser på AAU Perspektiver, tilgange og tendenser. Aalborg Universitet: Holt, Helle, Hvid, Helge Søndergaard; Kamp, Anette & Henrik Lund (2013). Et arbejdsliv i acceleration. Tiden og det grænseløse arbejde. Roskilde Universitetsforlag. Kramar, Robin & Jawad Syed (2012). Human Ressource Management in a global perspective. A critical approach. London: Palgrave Macmillan. Kristensen, Anders Raastrup (2011). Det grænseløse arbejdsliv. At lede de selvledende medarbejdere. Gyldendal Business. Lewis, Suzan et al. (2007). The constraints of a work life balance approach: an international perspective, The International Journal of Human Resource Management, 18:3, Munar, Ana María & Florence Villesèche (2016). Gender and Academic Leadership Practices at Copenhagen Business School. An Action Research Project. The Diversity and Inclusion Council, Copenhagen Business School. Copenhagen Nielsen, Mathias Wullum (2014). Justifications of gender equality in academia: comparing gender equality policies of six Scandinavian universities. NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 22(3), s Væksthus for ledelse (2008): Ledelse uden grænser. Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv: i Se den fulde strategi her: ii DJØF (2018) Har du styr på din tid? Tema om det grænseløse arbejde: 10

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

AAU s strategiske handleplan for ligestilling og diversitet

AAU s strategiske handleplan for ligestilling og diversitet AAU s strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021 Forord AAU s strategiske handleplan for ligestilling og diversitet tager afsæt i AAU s strategi Viden for verden og understøtter således

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Downloaded from vbn.aau.dk on: January 28, 2019 Universitet Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2011 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Citation for published version (APA): Jensen, O. B. Cyklismens iscenesættelse: en ny forståelsesramme for hverdagscyklismen.

Citation for published version (APA): Jensen, O. B. Cyklismens iscenesættelse: en ny forståelsesramme for hverdagscyklismen. Aalborg Universitet Cyklismens iscenesættelse Jensen, Ole B. Publication date: 2013 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere