Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn afskedigelse under graviditet uddannelse fagretlig kommuner medhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn afskedigelse under graviditet uddannelse fagretlig kommuner medhold"

Transkript

1 Udskriftsdato: 15. januar 2022 KEN nr af 22/01/2014 (Gældende) Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn afskedigelse under graviditet uddannelse fagretlig kommuner medhold Ministerium: Social og Indenrigsministeriet Journalnummer:

2 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - uddannelse - fagretlig - kommuner - medhold En gravid kvinde, der var under uddannelse til pædagogisk assistent, fik ophævet sin uddannelsesaftale, mens hun var i praktik, på grund af for meget sygefravær. En del af fraværet skyldtes en lav blodprocent på grund af graviditeten. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i klagers graviditet. Opsigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven, og klager fik derfor medhold og en godtgørelse på kr, svarende til ca. seks måneders løn. Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kommune ophævede uddannelsesaftalen for en gravid kvinde, der havde meget sygefravær under uddannelsen til pædagogisk assistent. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indkalgede ophævede klagers uddannelsesaftale. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 7. december 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Sagsfremstilling Klager, der på daværende tidspunkt var 18 år, og den indklagede kommune indgik aftale om, at klager skulle gennemgå en uddannelse til pædagogisk assistent. Uddannelsesaftalen skulle løbe fra den 15. august 2011 og afsluttes den 15. november Uddannelsesaftalen omfattede grundforløb og hovedforløb (praktikadgangsvej). De tre første måneder af praktiktiden var prøvetid, hvor aftalen kunne opsiges uden varsel. Klager begyndte på uddannelsen den 15. august I perioden frem til den 26. februar 2012 var klager på skole. Klager begyndte i praktik den 27. februar Klager meddelte den 30. januar 2012 indklagede, at hun var gravid med termin den 8. juli Der blev den 22. februar 2012 holdt møde med henblik på en helhedsvurdering af det hidtidige uddannelsesforløb. I mødet deltog klager og hendes støtte-kontaktperson samt den uddannelsesansvarlige i kommunen og en uddannelsesvejleder. Baggrunden for helhedsvurderingen var klagers fravær og graviditet, og det fremgik, at klager havde haft en del fravær under skoleperioden, herunder en del "mandagsfravær", og at dette ikke kunne fortsætte. Klager tilkendegav, at hun havde svært ved at komme op om morgenen, især efter en weekend. Den uddannelsesansvarlige undrede sig over, at klager ikke tog i skole, når hun var vågnet, så hun ikke fik hele fraværsdage. Det var dog gået bedre med at komme til undervisningen på det seneste, og klager lovede at mindske fraværet fremover. Den uddannelsesansvarlige oplyste, at klagers prøveperiode på tre måneder startede i praktikken, og at hun skulle være mødestabil i praktikperioden. For så vidt angik graviditeten havde den uddannelsesansvarlige og klager haft en samtale for nylig. Klager, der havde termin til den 8. juli 2012, ville nå at komme ud i sin første lange praktikperiode, inden hun KEN nr af 22/01/2014 1

3 skulle på barsel. For at det kunne passe med, at der startede et hold i praktik, blev det planlagt, at klager skulle genoptage uddannelsen den 13. maj 2013, og der blev reserveret en plads til hende. Ved brev af 29. marts 2012 blev klager varslet om, at indklagede påtænkte ensidigt at ophæve uddannelsesaftalen i prøvetiden. Baggrunden for den påtænkte ophævelse af uddannelsesaftalen var klagers store fravær dels i den første skoleperiode og dels i praktikperioden, hvor klager havde været fraværende i 11 ud af 20 dage. Det var ved tidligere samtaler indskærpet over for klager, at hun skulle nedbringe sit høje fravær, hvilket ikke var sket. Klager havde heller ikke som aftalt givet meddelelse om sit fravær til uddannelseskonsulenten, således som det var aftalt. Indklagede meddelte ved brev af 12. april 2012, at kommunen havde besluttet at ophæve klagers uddannelsesaftale i prøvetiden. Klager skulle fratræde den 15. april Det fremgår af brevet af 12. april 2012, at indklagede havde noteret sig de synspunkter, som klagers faglige organisation havde fremsat på klagers vegne i et høringssvar. Den faglige organisation havde anmodet indklagede om at trække ophævelsen af uddannelsesaftalen tilbage under henvisning til, at ophævelsen ville være i strid med ligebehandlingsloven. Indklagede fastholdt, at når der havde været et fravær på 128 lektioner under skoleforløbet og på 11 ud af 20 dage under praktikforløbet, så havde fraværet haft et sådant omfang, at det var uforeneligt med en fortsat ansættelse. Indklagede henviste til, at klager den 30. januar 2012 havde gjort opmærksom på, at hun havde svært ved at komme op om morgenen, og at hun havde det dårligt med mandage. Klager havde desuden en kontaktperson, som skulle hjælpe hende med at komme op om morgenen, men dette havde ikke forbedret hendes fremmøde. Det store fravær skyldtes også problemer i klagers privatliv, idet hun pt. var boligløs og havde problemer med sit parforhold. Ganske få dage/lektioner af fraværet havde skyldtes graviditetsgener. Det var derfor indklagedes opfattelse, at en ophævelse af uddannelsesaftalen på det foreliggende grundlag ikke var i strid med ligebehandlingsloven. Der blev den 27. april 2012 afholdt forhandling mellem klagers faglige organisation og indklagede i anledning af den ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen. Det fremgår af referat af forhandlingen blandt andet, at den faglige organisation havde anført, at klager havde lav blodprocent, som ikke var forbedret trods behandling, og at klager fortsat blev undersøgt herfor. Der er fremlagt en mailkorrespondance mellem indklagede og klagers faglige organisation. Det fremgår heraf blandt andet, at indklagedes personalejuridiske konsulent i mail af 27. november 2012 oplyste, at "I forhold til bemærkningen om gennemførelse af uddannelse når barnet kommer, kan vi ikke afvise at der har været en formulering om at når [klager], jf. referatet, har svært ved at komme op om morgenen og har det svært med mandagen på nuværende tidspunkt, hvordan vil det så være når [klager] er blevet mor." Indklagede har udarbejdet følgende oversigt over klagers fravær i perioden fra den 15. august 2011 til den 22. marts Det er i den forbindelse oplyst, at en skoledag normalt består af seks lektioner, det vil sige fra kl til kl , men få dage kan bestå af fire lektioner. Sygefravær under skoleforløbet: KEN nr af 22/01/2014 2

4 Uge/dag/tidsrum/antal/lektioner /mandag/ /6 35/tirsdag/ /4 torsdag/ /6 36/mandag/ /6 38/mandag/ /6 39/mandag/ /6 45/mandag /6 onsdag/ /6 torsdag/ /6 46/mandag/ /1 tirsdag/ /4 fredag/ /6 47/torsdag/ /6 48/onsdag/ /6 49/mandag/ /6 50/mandag/ /6 onsdag/ /6 fredag/ /6 51/mandag/ / /mandag/ /6 2/tirsdag/ /2 fredag/ /6 3/fredag/ /6 4/mandag/ /6 tirsdag/ /2 6/onsdag/ /6 fredag/ /2 KEN nr af 22/01/2014 3

5 7/fredag/ /6 Sygefravær i praktikken, som startede den 27. februar 2012: Mandag 5. marts Tirsdag 6. marts Mandag 12. marts Tirsdag 13. marts - mødte op, men gik igen Onsdag 14. marts Torsdag 15. marts Fredag 16. marts Mandag 19. marts Tirsdag 20. marts Onsdag 21. marts - mødte op, men gik igen Torsdag 22. marts Der er desuden fremlagt udtalelse af 2. juni 2013 fra klagers praktiserende læge. Det fremgår heraf, at der ved klagers henvendelse til lægen den 9. november 2011 blev konstateret graviditet. Den 28. februar 2012 fik klager konstateret lav blodprocent. Dette kunne godt være betinget af graviditeten. Lægen havde ingen oplysninger om klagers blodprocent til sammenligning fra før graviditeten. Det fremgår videre af lægens erklæring, at lav blodprocent kan medføre træthed, utilpashed med kvalme og svimmelhed og give anledning til hurtig puls og åndedrætsbesvær. Lægen har i supplerende udtalelse af 24. august 2013 oplyst, at man under henvisning til, at klager havde en normal blodprocent igen tre uger efter fødslen, godt kan sige, at den lave blodprocent med stor sandsynlighed skyldtes klagers graviditet og ikke anden sygdom. Parternes bemærkninger Klager gør gældende, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var i strid med ligebehandlingsloven. Det er klagers opfattelse, at den egentlige grund til ophævelsen af uddannelsesaftalen var, at hun var gravid, og at graviditeten og den forestående barsel havde spillet en rolle for ophævelsen af uddannelsesaftalen. Klagers fravær var betinget af en lidelse, som havde en snæver sammenhæng med hendes graviditet, nemlig uoplagthed og træthed på grund af for lav blodprocent. Klager henviser til, at indklagede under en samtale den 29. marts 2012 gav udtryk for manglende tillid til klagers evner til at fuldføre uddannelsen efter barslen. Dette fremgår af erklæring af 30. april 2012 fra klagers støtte-kontakt-person, der havde deltaget i samtalen den 29. marts 2012, hvor indklagede lagde vægt på, at klager under den forudgående evalueringssamtale havde sagt, at hun havde svært at komme op om morgenen. Indklagede gav udtryk for, at "vi KEN nr af 22/01/2014 4

6 har ikke tiltro til at du kan gennemføre uddannelsen når barnet kommer". Der blev ikke talt om klagers faglige kunnen under samtalen. Udtalelsen om indklagedes manglende tillid til at gennemføre uddannelsen efter barslen følger også af mailkorrespondancen mellem klagers faglige organisation og den personalejuridiske konsulent, som deltog i samtalen den 29. marts Klager oplyser i øvrigt, at sagen ikke har været forelagt for det faglige udvalg (PASS) eller for Tvistighedsnævnet, da hverken PASS eller Tvistighedsnævnet er kompetent til at behandle sagen. Klager henviser i den forbindelse til, at sagen ikke angår en tvistighed i den forstand, hvori dette begreb anvendes i erhvervsuddannelseslovens 63, nemlig som et spørgsmål om, hvorvidt ophævelse af en uddannelsesaftale er berettiget og i givet fald om udmåling af en erstatning til skadelidte. I klagers tilfælde skete opsigelsen inden udløbet af prøvetiden, hvilket efter erhvervsuddannelseslovens 60 kan ske uden varsel og begrundelse. Opsigelsen af klager var derfor ikke i strid med reglerne i erhvervsuddannelsesloven. Opsigelsen er derimod efter klagers opfattelse i strid med ligebehandlingsloven, da den skete på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren vidste, at klager var gravid. Opsigelsen var ganske vist udtrykkeligt begrundet i klagers sygefravær, men eftersom dette fravær måtte antages at være betinget af hendes graviditet, var opsigelsen uberettiget. Der henvises i den forbindelse til udtalelserne fra klagers læge. Indklagede afviser, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var i strid med ligebehandlingsloven. Indklagede henviser til, at klager forud for uddannelsens start deltog i et informationsmøde, hvor indklagede fortalte, at kommunen lagde stor vægt på mødestabilitet både i skole- og i praktikperioderne, og at der ville blive reageret på et for stort fravær. Der blev på informationsmødet udleveret informationsfolder, hvoraf blandt andet fremgik regler for sygemelding. I den første skoleperiode fra den 15. august 2011 til den 2. oktober 2011 havde klager seks hele fraværsdage. I den anden skoleperiode fra den 17. oktober 2011 til den 26. januar 2012 havde klager 17 hele fraværsdage, samt to dage, hvor hun kom for sent, og tre dage, hvor hun gik før tiden. Klager havde således fravær i 28 dage ud af 125 skoledage. På baggrund af telefonsamtale den 30. januar 2012 blev klager på et møde den 6. februar 2012 konfronteret med sit store fravær. Klager begrundede fraværet med, at hun havde svært ved at komme op mandag morgen, og at hun havde mange problemer i privatlivet/parforholdet. Klager havde en kontaktperson, der skulle hjælpe hende med at komme op om morgenen. Klager havde oplyst, at kun få fraværsdage/lektioner skyldtes hendes graviditetsgener. Ved helhedsvurderingen den 22. februar 2012 blev klager mindet om, at hendes prøveperiode først begyndte i praktikperioden efter den første skoleperiode. Indklagede forventede, at klager var mødestabil i praktikperioden. Klager oplyste, at hun havde svært ved at komme op om morgenen, og hun lovede at formindske sit fravær fremover. Der blev ved helhedsvurderingen indgået aftale om, at klager skulle give uddannelseskonsulenten meddelelse om fravær. En måned inde i praktikforløbet blev klager indkaldt til samtale den 29. marts 2012 på grund af det fortsatte store fravær. Klager havde nu yderligere ni hele dages fravær samt to dage, hvor hun mødte op, KEN nr af 22/01/2014 5

7 men gik igen. Indklagede meddelte under samtalen, at klagers fraværsprocent var uacceptabel i forhold til såvel skole- som praktikforløbet, og at dette ikke var foreneligt med at fortsætte uddannelsesforløbet. Klager havde heller ikke overholdt den aftale, der var indgået under helhedsvurderingen om, at hun skulle give uddannelseskonsulenten meddelelse om fravær. Indklagede havde både ved studiestarten og i februar måned indskærpet over for klager, at hun skulle nedbringe det høje fravær, hvilket ikke skete. Indklagede nævnte under samtalen, at når klagers sygefravær på daværende tidspunkt ikke var foreneligt med at fortsætte uddannelsen, så havde indklagede ikke tiltro til, at dette ville ændre sig i fremtiden. Klager havde i øvrigt på intet tidspunkt under forløbet sygemeldt sig med den begrundelse, at det skyldtes graviditet. Klager havde heller ikke på noget tidspunkt gjort gældende, at fraværet skyldtes en for lav blodpro cent, der gjorde hende træt og uoplagt, eller at denne lidelse skulle have en snæver sammenhæng med hendes graviditet. Tværtimod havde klagers faglige organisation under forhandlingen den 27. april 2012 anført, at klagers fravær skyldtes stress på grund af en presset social position, og at hun havde brug for opbakning. Ud fra en samlet vurdering af klagers fravær under skole- og praktikperioden sendte indklagede herefter den 29. marts 2012 brev til klager og den faglige organisation om den påtænkte ophævelse af uddannelsesaftalen. Indklagede henviser i den forbindelse til, at en arbejdsgiver ved ophævelse af et ansættelsesforhold ikke kun kan lægge vægt på det fravær, som medarbejderen har haft, men også er nødt til at vurdere udsigten til fremtidigt fravær. Eftersom klager på daværende tidspunkt havde meget fravær, og selv en kontaktperson ikke kunne hjælpe hende med at komme op om morgenen, så var det indklagedes vurdering, at dette ikke ville blive forbedret, når klager fik et barn. Indklagede henviser videre til, at efter erhvervsuddannelsesloven er begge parter berettiget til at opsige uddannelsesaftalen i prøvetiden uden angivelse af grund og uden varsel. Baggrunden for, at ophævelsesretten er meget fri i prøveperioden er, at uddannelsesaftalen efterfølgende som hovedregel er uopsigelig, medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse eller bristede forudsætninger. Indklagede vurderede på baggrund af klagers store fravær både i skole- og praktikperioden - i alt 39 dage ud af 145 dage - at hun ikke var egnet til uddannelsen. For højt fravær er en saglig begrundelse for at ophæve en uddannelsesaftale i prøvetiden. Klagers sygefravær på 27 procent var uacceptabelt højt. Det er indklagedes opfattelse, at klagers fravær ikke skyldtes graviditetsgener. Skulle nævnet nå frem til, at en del af klagers fravær skyldtes graviditeten, så gør indklagede gældende, at der var tale om en så lille del af det samlede fravær, at der var uden betydning for ophævelsesgrundlaget. Indklagede anfører, at lægen skriver, at lav blodprocent kan være betinget af graviditeten, men det kan efter indklagedes opfattelse ikke påvises, at dette var tilfældet for klagers vedkommende. Klager blev således opsagt på grund af det store sygefravær og ikke på grund af graviditeten. Det forhold, at klager fagligt klarede sig nogenlunde tilfredsstillende, gjorde ikke mødestabiliteten mindre vigtig. Indklagede henviser i den forbindelse til, at mødestabilitet er vigtig både i forhold til at passe et skoleforløb og i forhold til at passe et praktikforløb. Det er således vigtigt både for at bestå eksaminerne, men også i forhold til det fremtidige arbejdsliv. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion KEN nr af 22/01/2014 6

8 Ligebehandlingsnævnet lægger efter parternes oplysninger til grund, at hverken PASS eller Tvistighedsnævnet kan behandle den foreliggende sag. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse (ligebehandlingsloven). Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet. Ligebehandlingsnævnet finder, at ophævelsen af uddannelsesaftalen må sidestilles med afskedigelse i relation til spørgsmålet om, hvorvidt klager er omfattet af ligebehandlingslovens regler om beskyttelse under graviditet. Klager var gravid, da indklagede den 29. marts 2012 varslede hende om den påtænkte ophævelse af uddannelsesaftalen. Det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke - hverken direkte eller indirekte - var begrundet i klagers fravær som følge af graviditet. Nævnet lægger til grund, at klager fra begyndelsen af uddannelsesforløbet havde et betydeligt sygefravær, herunder særligt om mandagen. Klager har både under samtalen den 6. februar 2012 og under helhedsvurderingen den 22. februar 2012 oplyst, at hun havde svært ved at komme op om morgenen, særligt om mandagen. Klager har også oplyst, at hendes store fravær skyldtes problemer i privatlivet, og at kun lidt af fraværet skyldtes graviditeten. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var begrundet i klagers betydelige sygefravær, og klagers fraværsmønster har efter nævnets vurdering ikke ændret sig afgørende, efter at hun blev gravid. Det er klagers synspunkt, at hun på grund af en for lav blodprocent var uoplagt og træt, hvilket har været medvirkende årsag til hendes sygefravær. Det er ubestridt, at klager ikke inden ophævelsen af uddannelsesaftalen har fortalt indklagede herom. Klagers læge har senest i brev af 24. august 2013 oplyst, at den lave blodprocent med stor sandsynlighed skyldtes graviditeten. Klager blev gravid kort tid efter uddannelsesaftalens begyndelse den 15. august Under disse omstændigheder finder nævnet ikke, at indklagede fuldt tilstrækkeligt har godtgjort, at en del af det sygefravær, der begrundede ophævelsen af uddannelsesaftalen, ikke var betinget af klagers graviditet. Klager får derfor medhold i klagen. Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til kr., svarende til omkring seks måneders løn. Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen. Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 7. december 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. KEN nr af 22/01/2014 7

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold KEN nr 9759 af 12/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-14030 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer KEN nr 10313 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100199-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold KEN nr 9854 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100310-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold KEN nr 10191 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100273-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer KEN nr 9141 af 18/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-6810-09584 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold AFG nr 10764 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500259-10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 16.03.2018 ELEV HAVDE IKKE KRAV PÅ DOBBELTGODTGØRELSE FOR UBERETTIGET OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALE 16.3.2018 Under et uddannelsesforløb ophævede en arbejdsgiver

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold KEN nr 9543 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100565-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold KEN nr 9486 af 23/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 19-18129 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold KEN nr 10250 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100600-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold KEN nr 10268 af 08/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-07122 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold KEN nr 11221 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-57850 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag (FV ) for. mod. for. X Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag (FV ) for. mod. for. X Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag (FV 2017.0133) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A mod KL for X Kommune - 2 Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om X kommunes afskedigelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Administrativ procedure tvistighedssager

Administrativ procedure tvistighedssager Administrativ procedure tvistighedssager Erhvervsuddannelsesloven 63, stk. 1: En tvistighed mellem en elev og praktikvirksomheden kan alene indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe

Læs mere

------=----- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse

------=----- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse ------=----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 49.2016 A ved forhandlingssekretær Flemming H Grønsund 3F/Den Grønne Gruppe mod B I sagens behandling

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. februar 2018 Sag 234/2017 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod B (advokat Peter Blenstrup Nielsen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring KEN nr 10131 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-6810-02947 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV 2018.0003 Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Region Sjælland (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold KEN nr 9108 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-6811-10239 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse

NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse - -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 31.2016 A ved forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F mod B ved kurator, advokat Erik Matthiesen I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold KEN nr 9501 af 13/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500166-09 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold KEN nr 10206 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100481-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold KEN nr 10277 af 11/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500008-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold KEN nr 10896 af 19/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-27304 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

SU - arbejdstager - dokumentation for udført arbejde - lav timeløn

SU - arbejdstager - dokumentation for udført arbejde - lav timeløn KEN nr 10423 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 13/029272 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen SU - arbejdstager - dokumentation

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------4,--- - NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE Afsagt aftvistighedsnævnet den 30. november 2017 i sag 47.2017 A ved Heidi H. Nonbo, Krifa mod B ved advokat Jesper L. Hollegaard, DOFK I sagens behandling

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [forbund] v/[x] klaget over advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel, Aarhus C.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [forbund] v/[x] klaget over advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel, Aarhus C. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2461/CSI 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [forbund] v/[x] klaget over advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel, Aarhus C. Klagens tema:

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. oktober 2008 i faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark Sagen forhandledes den 7. oktober 2008. Den faglige voldgiftsret bestod af Gerda Christensen

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 156 af 22/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-5945 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom.

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2018.0087 Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for X Apotek (advokat Yvonne Frederiksen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie KEN nr 9510 af 19/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-60724 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus

------=--- NÆVNENES Hus ,.. -. ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2017 i sag 51.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved (B) I sagens behandling har

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE - -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE Afsagt aftvistighedsnævnet den 23. oktober 2017 i sag 16.2017 A ved 3F Fagligt Forbund, Byggegruppen (Morten Lehmann) mod B, CVR nr...., under likvidation I

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold KEN nr 10424 af 30/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500009-11 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold KEN nr 9861 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-56656 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

ELEVER - EN SÆRLIGT BESKYTTET GRUPPE

ELEVER - EN SÆRLIGT BESKYTTET GRUPPE ELEVER - EN SÆRLIGT BESKYTTET GRUPPE SIDE: 2 UDDANNELSESAFTALEN FORHOLD UNDER UDDANNELSEN OPHÆVELSE TVI STER REGLER FOR ELEVER SIDE: 3 / Erhvervsuddannelsesloven / Kollektive overenskomster / Ansættelsesretlige

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - handicap - uanset handicap - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - national oprindelse - handicap - uanset handicap - afskedigelse - ej medhold KEN nr 9880 af 13/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Journalnummer: 7100607-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - raskmelding - passivitet - ferie - arbejdsgivers partsstatus - partshøring - refusion

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - raskmelding - passivitet - ferie - arbejdsgivers partsstatus - partshøring - refusion KEN nr 9746 af 21/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3320-47538 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift FV CO10. for. Dansk Kirkemusiker Forening. for. (advokat Peter Breum) mod. Kirkeministeriet. for.

Kendelse. faglig voldgift FV CO10. for. Dansk Kirkemusiker Forening. for. (advokat Peter Breum) mod. Kirkeministeriet. for. Kendelse i faglig voldgift FV 2017.0115 CO10 for Dansk Kirkemusiker Forening for A (advokat Peter Breum) mod Kirkeministeriet for X Menighedsråd (advokat Casper Lauritzen) 2 1. Tvisten Sagen angår, om

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold KEN nr 9826 af 22/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100097-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere