Den 15.december 2021 Sagsnr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 15.december 2021 Sagsnr:"

Transkript

1 Den 15.december 2021 Sagsnr: AFGØRELSE OM PÅBUD Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af reaktivt kombineret ældretilsyn og sundhedsfagligt organisationstilsyn udført hos JYSK Hjemmepleje Aps den 18. oktober 2021 truffet beslutning om at give påbud til plejeenheden om: 1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse og livkvalitet ved livets afslutning, herunder: a. at plejeenheden sikrer en praksis for, hvordan at borgernes ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet (målepunkt 1.2) b. at plejeenheden sikrer, at alle relevante medarbejdere ved, hvor de kan finde borgernes ønsker til livets afslutning i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 1.2) 2. Plejeenheden skal sikre borgernes trivsel og relationer, herunder: a. at plejeenheden sikrer, at aftaler af betydning for borgernes daglige hjælp, pleje og omsorg er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 2.1) 3. Plejeenheden skal sikre hjælp, pleje og omsorg til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug, herunder: a. at plejeenheden sikrer, at der hos borgere med kognitiv funktionsnedsættelse findes beskrivelser i den social- og plejefaglige dokumentation af den hjælp, pleje og omsorg, som ydes til disse borgere i relevante situationer (målepunkt 3.1). 4. Plejeenheden sikrer, at der er fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand, herunder: a. at plejeenheden sikrer en praksis, hvor der systematisk: o opspores ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand (målepunkt 3.3) o følges op på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand (målepunkt 3.3) o anvendes faglige metoder og redskaber samt arbejdsgange til systematisk opsporing og opfølgning på ændringer (målepunkt 3.3.) b. at plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen (målepunkt 3.3) 1

2 c. at plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen (målepunkt 3.3) 5. Plejeenheden skal sikre forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne, herunder: a. at plejeenheden sikrer anvendelse af fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere med risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne (målepunkt 3.4) b. at plejeenheden sikrer, at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af tryksår og fald fremgår af borgerenes dokumentation (målepunkt 3.4) 6. Plejeenheden skal sikre sin organisation, ledelse og kompetencer, herunder: a. at plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens udførelse af kerneopgaverne (målepunkt 4.1) 7. Plejeenheden skal sikre sin dokumentationspraksis, herunder: a. at plejeenheden sikrer, at der er en fastlagt praksis for den socialog plejefaglige dokumentation, herunder hvornår, hvor og hvordan der skal dokumenteres (målepunkt 5.1) b. at plejeenheden sikrer, at der er en fastlagt praksis for, hvordan relevant viden bliver delt mellem medarbejderne (målepunkt 5.1) c. at plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender praksis for den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1) d. at plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger praksis for den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1) e. at plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation i forhold til: f. mobilitet g. mentale funktioner (målepunkt 5.1) h. at plejeenheden sikrer, at borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje bliver afdækket og de afledte social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1) 8. Plejeenheden skal sikre, at borgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning får dette tilbudt, herunder: a. at plejeenheden sikrer en praksis for, hvordan genoptræningsog vedligeholdelsesforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt (målepunkt 6.3) b. at plejeenheden sikrer, at medarbejderne kan redegøre for hvordan træningselementer og aktiviteter bliver inddraget i den 2

3 daglige hjælp, pleje og omsorg hos relevante borgere (målepunkt 6.3 Påbuddet skal være efterlevet dato for endelig afgørelse, som er den 15. december Begrundelse Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 18. oktober 2021 et reaktivt kombineret sundhedsfagligt organisations og ældretilsyn. Dette påbud angår ældretilsynet udført ved JYSK Hjemmepleje Aps efter servicelovens 150. Baggrunden for styrelsens beslutning om at udføre et reaktivt ældretilsyn var, at styrelsen den 9. september 2021 og den 11. oktober 2021 modtog bekymringshenvendelser beskrivende bekymrende forhold omkring pleje- og behandlingsforløb hos borgere, særligt borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som modtog personlig og praktisk hjælp, pleje og omsorg fra JYSK Hjemmepleje. Der fremgik endvidere bekymrende oplysninger omkring medicinhåndtering samt det ledelsesmæssige sikring af kompetencer til varetagelse af opgaver i forbindelse med pleje og behandling. Styrelsen valgte derfor at foretage et kombineret ældretilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn hos JYSK Hjemmepleje. Ældretilsynet har foretaget en vurdering af om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, som plejeenheden udøver efter servicelovens regelsæt herom var af den fornødne kvalitet. Styrelsen har ved ældretilsynet anvendt de målepunkter, der er udarbejdet til brug for ældretilsynets vurdering af om den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder har den fornødne kvalitet. Målepunkterne er udarbejdet ud fra, hvad som der efter styrelsens opfattelse skal efterleves af plejeenhederne for at understøtte, at den tilbudte hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet. Målepunkterne er opstillet og gennemgået i ældretilsynsrapportens afsnit 3. Styrelsen har ved afgørelsen om påbud anvendt de oplysninger, der fremkom ved ældretilsynets besøg hos JYSK Hjemmepleje, og som er beskrevet nærmere i ældretilsynsrapporten. Styrelsen har lagt vægt på, at der ved ældretilsynet blev konstateret uopfyldte målepunkter inden for 6 ud af 6 temaer i målepunktsættet for ældretilsynet, og at disse fund samlet set vurderes at udgøre større problemer af betydning for den fornødne kvalitet i den hjælp, omsorg og pleje, som ydes af JYSK Hjemmepleje. JYSK Hjemmepleje har indsendt forskelligt materiale til styrelsen i forbindelse med høring over ældretilsynsrapport og påbud. Blandt andet en handleplan for de tiltag, som der sættes i værk til udbedring af de forhold, der er omfattet af påbuddet, og som gennemgås nærmere neden for. Styrelsen anerkender, at plejeenheden har påbegyndt de indledende tiltag til udbedring af de af ældretilsynet konstaterede mangler i forhold til at sikrer, at der i plejeenheden fremadrettet ydes personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet. 3

4 Styrelsen har dog vurderet, at det ikke findes dokumenteret, at tiltagene på nuværende tidspunkt er implementeret, og dermed har haft den tilstrækkelige virkning i forhold til at rette forsvarligt op på den fornødne kvalitet af i den tilbudte socialog plejefaglige hjælp, pleje og omsorg på stedet, hvorfor den indsendte handleplan ikke ændrer på styrelsens vurdering af, at der er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet i den af JYSK Hjemmepleje udførte personlige og praktiske hjælp, pleje og omsorg for borgerne. I det følgende begrundes de enkelte dele af påbuddet. Mangelfuld sikring borgernes selvbestemmelse og livkvalitet ved livets afslutning Styrelsen har fundet, at målepunktet under dette tema ikke var opfyldt. Tilsynet konstaterede, at plejeenheden ikke havde en systematisk metode til at indhente borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning. Borgerens ønsker til livets afslutning blev indhentet i situationen ved livets afslutning eller ad hoc i dagligdagen. Under dokumentationsgennemgang konstaterede tilsynet, at hos borgere tilknyttet Mariagerfjord Kommune, kunne medarbejderne ikke fremfinde oplysninger og var heller ikke bekendt med, hvor i omsorgsjournalen borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning skulle dokumenteres. Hos borgere tilknyttet Rebild Kommune, kunne medarbejderne fremvise, hvor i omsorgsjournalen dette kunne fremgå. Styrelsen finder, at det har betydning for den fornødne kvalitet i hjælp, pleje og omsorg ved livets afslutning, at borgernes eventuelle ønsker til den sidste tid og til livets afslutning er indhentet rettidigt og kan fremfindes, når det er aktuelt. Det er styrelsen vurdering, at den manglende systematiske metode til at indhente og dokumentere borgernes ønsker til den sidste tid og til livets afslutning udgør en større risiko for, at hjælpen, plejen og omsorgen i disse situationer ikke har den fornødne kvalitet, idet disse ønsker eventuelt først indhentes i den terminale fase, hvor borgeren ikke altid har mulighed for at udøve sin selvbestemmelse og medindflydelse på sit livsforløb, jf. servicelovens 83-87, jf. 150, stk. 2. Mangelfuld sikring af borgernes trivsel og relationer Styrelsen har fundet, at målepunktet ikke var opfyldt under dette tema. Tilsynet konstaterede at der ved borger bosiddende i Rebild kommune ikke var beskrevet aftaler med pårørende, som havde betydning for borgerens daglige hjælp, pleje og omsorg. Eksempelvis fremgik det ikke at ægtefælle hjalp med den personlige pleje. Det er styrelsens vurdering, at den manglende dokumentation af eventuelle aftaler omkring hjælp til borgerne udført af pårørende/nære relationer, indebærer en væsentlig risiko for, at den af plejeenheden tilbudte og udførte social- og plejefaglige hjælp, pleje og omsorg ikke har den fornødne kvalitet, idet den tilbudte hjælp, pleje og omsorg bliver for personafhængigt, når grundlaget mangler for efter borgernes ønsker og behov at inddrage pårørende samt for at understøtte borgernes 4

5 tilknytning til pårørende. Derfor er der risiko for, at plejeenheden ikke medvirker til at understøtte borgerens trivsel og relationer med den fornødne kvalitet, jf. servicelovens 83-87, jf. 150, stk. 2. Mangelfuld sikring af fornøden hjælp, omsorg og pleje til særlige målgrupper og mangelfuld anvendelse af faglige metoder Styrelsen har fundet, at der var målepunkter, som ikke var opfyldt under dette tema. Tilsynet konstaterede, at der i plejeenheden manglede beskrivelser af de socialog plejefaglige indsatser i relation til ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt manglende dokumentation for opfølgning herpå. Medarbejderne kunne ikke fyldestgørende, over for tilsynet, redegøre for opsporing af og opfølgning på ændringer hos borgerne. Tilsynet konstaterede ved interview med en borger, at der var sket ændring i borgerens habituelle tilstand vedrørende mobilitet, men ændringen fremgik ikke i den social- og plejefaglige dokumentation. Medarbejderne kunne ikke redegøre for iværksættelse af social- og plejefaglige indsatser i relation til borgerens ændrede fysiske funktionsevne. Over for tilsynet redegjorde plejeenheden for praksis med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes tilstand, hvor man i plejeenheden deltog i triagemøder, som de to kommuner afholdt, henholdsvis hver 14. dag i Rebild Kommune og en gang ugentlig i Mariagerfjord Kommune. Tilsynet kunne konstatere, at opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand ikke fremgik systematisk af omsorgsjournalerne, hvor der i to udvalgte stikprøver til dokumentationsgennemgang, kunne konstateres manglende beskrivelser af de opfølgende indsatser i relation til bl.a. fald og forebyggelse af tryksår. Tilsynet konstaterede, at der i den social- og plejefaglige dokumentation hos borger med kognitiv funktionsnedsættelse var mangelfuld beskrivelse af sproglige udfordringer, og af den heraf afledte anvendte social- og plejefaglige tilgang, som medarbejderne skulle benytte i daglige hjælp, pleje og omsorg af borger. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at der i plejeenheden var manglede fokus på opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand. Disse mangler relaterede sig til den social og plejefaglige dokumentation, og til manglende systematik i arbejdsgange til implementering af faglige metoder til at opspore og følge op på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand. Styrelsen vurderer, at det er en skærpende omstændighed, at der hos borgere med nedsat funktionsevne, ikke forefindes et fyldestgørende beskrevet grundlag for at udføre sammenhængende social- og plejefaglige indsatser af fornøden kvalitet, fordi denne borgergruppe ofte befinder sig i situationer, hvor de ikke selv kan gøre opmærksom på deres behov eller ændringer i disse. 5

6 Styrelsen vurderer, at metoder til opsporing af samt forebyggelse af ændringer i borgernes tilstand ikke var implementeret i fyldestgørende omfang, hvorved der er en betydelig risiko for, at opsporingen og forebyggelse af funktionsevnetab samt forringet helbred ikke har den fornødne kvalitet, jf. servicelovens 83-87, jf. 150, stk. 2. Styrelsen vurderer, at den mangelfulde beskrivelse af den relevante hjælp, pleje og omsorg, der tager højde for borgernes særlige behov samt mangelfulde beskrevne grundlag omkring relevante socialpædagogiske tilgange samlet udgør en betydelig risiko for, at ikke alle medarbejdere kan yde en relevant hjælp, pleje og omsorg af fornøden kvalitet til borgere med særlige behov og nedsat kognitiv funktionsevne, og at den relevante hjælp, omsorg og pleje bliver for sårbar og personafhængig i forhold til den enkelte medarbejders faglige kompetencer og personlige kendskab til borgerne jf. servicelovens 83-87, jf. 150, stk. 2. Mangelfuld sikring af organisation, ledelse og kompetencer Styrelsen har fundet, at målepunktet ikke var opfyldt under dette tema. Tilsynet konstaterede, at den af plejeenheden fastlagte social- og plejefaglige dokumentationspraksis ikke var fyldestgørende implementeret, idet der i var forskel i den fastlagte dokumentationspraksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som angik borgere i Mariagerfjord Kommune og borgere i Rebild Kommune, og dermed manglede det beskrevne grundlag til at sikre understøttelse af plejeenhedens kerneopgaver døgnet igennem over for alle borgere. Tilsynet konstaterede, at der internt i plejeenheden ikke var en fast struktur for møder til drøftelse af borgernes forløb. Styrelsen vurderer, at der herved er risiko for, at den mundtlige og skriftlige videndeling omkring hjælp, pleje og omsorg til borgerne bliver for sårbar og personafhængig i forhold til den enkelte medarbejders kompetencer og personlige kendskab i forhold til borgerens behov for hjælp, pleje og omsorg. Styrelsen vurderer, at organiseringen i plejeenheden ikke gennem hele døgnet kan understøtte varetagelse af kerneopgaven med den fornødne kvalitet, idet der var en mangelfuld systematiske dokumentationspraksis i forhold til social - og plejefaglige indsats, aftaler med pårørende, opsporing af ændringer i og opfølgning på borgernes funktionsevne og helbredstilstand, samt generelle funktionsniveau samt mangelfuld dokumentation af socialpædagogisk tilgang til borgere med særlige behov udgør, hvilket samlet set medfører en mangelfuld organisering, der udgør en betydelig risiko for, at hjælpen, plejen og omsorgen ikke har den fornødne kvalitet i varetagelse af kerneopgaven hos borgerne gennem hele døgnet, jf , jf. 150, stk. 2. Mangelfulde procedurer og dokumentation Styrelsen vurderer, at målepunktet ikke var opfyldt under dette tema. Tilsynet konstaterede, at det var gennemgående, at der manglede overskuelighed i forhold til borgernes plejeforløb i omsorgsjournalerne, herunder manglende beskrivelser af afledte social- og plejefaglige indsatser i relation til at sikre den fornødne hjælp, pleje og omsorg til borgeren. 6

7 Tilsynet konstaterede også, at der var mangelfulde og ikke opdaterede beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer i forhold til mobilitet og mentale funktioner. Endvidere konstaterede tilsynet, at det ikke i omsorgsjournalerne fremgik systematisk observationer tilknyttet en tilstand/indsats, hvilket gjorde det svært at få et samlet overblik over borgerens forløb i dokumentationssystemet. Tilsynet konstaterede, at den manglende systematik og overskuelighed i den social- og plejefaglige dokumentation betød, at medarbejderne ikke kunne finde de relevante oplysninger i dokumentationssystemet. Tilsynet kunne konstatere, at plejeenheden manglede at få implementeret den fastlagte dokumentationspraksis for den social- og plejefaglige dokumentation i relation til borgere fra de to kommuner, herunder hvornår, hvor og hvordan der skulle dokumenteres. Ved dokumentationsgennemgang var det gennemgående i omsorgsjournalerne, at der manglede overskuelighed og systematik i den social- og plejefaglige dokumentation, idet dokumentationen af de social- og plejefaglige indsatser, herunder aftaler med pårørende som betød noget for borgerens hjælp, pleje og omsorg samt opfølgning på ændringer hos borgerne, ikke systematisk var beskrevet. Tillige var de forebyggende tiltag i forhold til funktionsevnetab og forringet helbred heller ikke systematisk beskrevet. Plejeenheden kunne ikke i alle tilfælde redegøre for de manglende beskrivelser i forhold til den udførte hjælp, pleje og omsorg hos borgerne. Styrelsen vurderer, at det er afgørende for at sikre den fornødne kvalitet i hjælp, pleje og omsorg af borgerne, at alle medarbejdere har den relevante og nødvendige viden om borgerne. Hertil er dokumentation af den social- og plejefaglige indsats samt opfølgning og evaluering heraf det nødvendige grundlag for, at enhver medarbejder kan varetage den relevante hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen af borgernes vaner, ønsker, særlige behov og forebyggende indsatser. Styrelsen bemærker endvidere, at hjælpen løbende skal tilpasses borgernes behov, jf. servicelovens 83, stk. 5. De medarbejdere, som udfører hjælpen skal derfor kontinuerligt dokumentere såvel forbedringer som forværringer i borgernes funktionsevne og helbred, således at hjælpen, pleje og omsorgen løbende kan justeres efter det aktuelle behov hos borgerene. Det er styrelsens vurdering at en systematisk og overskuelig social- og plejefaglig dokumentation bidrager til at skabe overblik, så alle medarbejdere altid kan fremfinde relevante oplysninger, og derigennem få grundlaget til at kunne udføre hjælp, pleje og omsorg til borgerne, som understøtter sammenhængende indsatser. Dette med hensyn til kontinuitet i hjælp, pleje og omsorg, intern kommunikation i plejeenheden og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere samt ved hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut opstået ændring i borgernes funktionsevne eller helbredstilstand. Det er vores vurdering, at den fastlagte praksis for den social- og plejefaglige dokumentation ikke var fuldt implementeret i plejeenheden, og at dette udgør en større risiko for, at den udførte hjælp, pleje og omsorg til borgerne døgnet igennem ikke har den fornødne kvalitet. 7

8 Det er derfor styrelsens samlede vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i forhold til plejeenhedens dokumentationspraksis rummer en betydelig risiko for, at borgerne ikke får en sammenhængende social- og plejefaglig indsats af den fornødne kvalitet, jf. servicelovens 83-87, jf. 150, stk. 2. Mangelfuld sikring af aktiviteter og rehabilitering Styrelsen vurderer, at målepunkt ikke var fyldestgørende opfyldt under dette tema. Tilsynet konstaterede, at medarbejderne ikke over for tilsynet kunne redegøre for, hvordan træningselementer og aktiviteter blev inddraget i den daglige hjælp, pleje og omsorg hos borgere, hvor dette var relevant, idet der i plejeenheden ikke var tydelige arbejdsgange i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af tværfaglige forløb og indsatser i relation til at kunne vedligeholde og om muligt forbedre borgernes nedsatte funktionsevne. Fx var der sket ændring i en borgers mobilitet, men der var i plejeenheden ikke fulgt op på eventuel vurdering af mulige indsatser i forhold til denne ændring. Det er styrelsens vurdering, at manglende tydelighed i arbejdsgange i det tværfaglige samarbejde vedrørende ændringer i borgernes funktionsevne udgør en betydelig risiko for, at plejeenheden ikke udfører hjælp, pleje og omsorg, som sikrer, at der arbejdes rehabiliterede i forhold til at forebygge yderligere tab i funktionsevnen hos borgerne, jf. servicelovens 150. Konklusion Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af ovenstående forhold angående ældretilsynets fund omkring JYSK Hjemmepleje Aps mangelfulde understøttelse af borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, værdige død samt trivsel og relationer, JYSK Hjemmepleje Aps mangelfulde kendskab til og anvendelse af faglige metoder og arbejdsgange over for målgrupperne, JYSK Hjemmepleje Aps mangelfulde dokumentationspraksis, JYSK Hjemmepleje Aps mangelfulde organisering i forhold til varetagelse af kerneydelsen gennem hele døgnet samt JYSK Hjemmepleje Aps mangelfulde sikring af rehabiliterende tilgang samlet set udgør en betydelig og væsentlig risiko for, at der i plejeenheden ikke ydes personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet efter servicelovens 83-87, jf Aps sikrer borgernes selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død fra dato for endelig afgørelse den 15. december Aps understøtter borgernes trivsel og relationer fra dato for endelig afgørelse den 15. december

9 Aps sikrer, at der er kendskab til og anvendelse af faglige metoder og arbejdsgange over for målgrupperne til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet fra dato for endelig afgørelse den 15. december Aps sikrer, at plejeenhedens organisering understøtter varetagelse af kerneopgaverne gennem hele døgnet fra dato for endelig afgørelse den 15. december Aps sikrer en dokumentationspraksis, der understøtter, at den hjælp, omsorg og pleje, som der ydes har den fornødne kvalitet fra dato for endelig afgørelse den 15. december Endelig påbyder Styrelsen for Patientsikkerhed på den baggrund, at JYSK Hjemmepleje Aps sikrer den fornødne indsats og kvalitet i forhold til rehabiliterende tilgang i den tilbudte hjælp, omsorg og pleje fra dato for endelig afgørelse den 15. december Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. servicelovens 157 a, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved nyt tilsyn har konstateret, at påbuddet i sin helhed er efterlevet, jf. servicelovens 150. Offentliggørelse Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre alle afgørelser efter serviceloven 150 d. Det følger af 16 i bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet. Påbuddet offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at den enkelte plejeenhed også skal offentliggøre påbuddet på plejeenhedens egen hjemmeside samt gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt i selve plejeenheden. Det samme gælder for de stedlige kommuner. Dette følger af 14 i bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet. Klagevejledning Man kan ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og sagsbehandling til en anden administrativ myndighed, jf. servicelovens 150 d, stk. 2. Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb Modtager en plejeenhed et påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats, jf. servicelovens 150 d, stk. 1 skal vedkommende registreringspligtige enhed tage imod et opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold under Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, jf. servicelovens 150e. For nærmere information se venligst vedlagte pamflet om Videnscenter for værdig ældrepleje. 9

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Lev Vel Sjælland Energivej 7 4690 Haslev 2. april 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 27. november 2018 et påbud til Lev Vel Sjælland ApS om: Sagsnr.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: Team Midt Anlægsvej 4A 4920 Søllested Sendt pr. Digital Post AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om: 1) At plejeenheden

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter Lynggården, om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter Lynggården, om: Ældrecenter Lynggården Østergade 30 9850 Hirtshals Sendt via Digital Post AFGØRELSE 28. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6. november 2018 et påbud til Ældrecenter

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om:

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et påbud til Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør om: Distrikt 3 - Hjemmeplejen Klostermosevej 101 3000 Helsingør Alene sendt pr. digital post 23. maj 2019 AFGØRELSE Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 24. januar 2018 et

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Egevangsvej 1 5540 Ullerslev

Læs mere

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Vurdering Tilsynsrapport Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Øresundsvej 52 3050 Humlebæk VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Tølløse Tølløsevej 46 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov Vurdering Tilsynsrapport Langeskov hjemmepleje Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej 6 5550 Langeskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg Vurdering Tilsynsrapport Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Sanddalsparken

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup VR- eller P-nummer: 1013330049

Læs mere

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå Vurdering Tilsynsrapport Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Risikobaseret og planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Mergeltoften 8 2990 Nivå

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Vurdering Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OPP Tølløse Plejecenter Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Vurdering Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcentret Kristiansminde Margrethekær 2-12 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Leve o Søparken, Frederikshavn kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Leve o Søparken, Søparken 3 9900 Frederikshavn VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lillevang plejecenter Lillevænget 1 3520 Farum VR- eller P-nummer: 1007522009 Dato

Læs mere

Ældretilsynet. Erfaringsopsamling fra september 2018 til februar 2019

Ældretilsynet. Erfaringsopsamling fra september 2018 til februar 2019 Ældretilsynet Erfaringsopsamling fra september 2018 til februar 2019 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Klostermosevej 101 3000 Helsingør VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Elim Villagade 2 Kolding Kommune 6580 Vamdrup VR- eller P-nummer:

Læs mere

Den selvejende institution Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende institution Hareskovbo Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Den selvejende institution Hareskovbo c/o dvokaterne rup & Hvidt,

Læs mere

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Toftehaven Plejehjemsboliger Toftegårdsvej 3 9381 Sulsted P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Vurdering Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg VR- eller P-nummer: 1020061533

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Hovedgaden 60 4295 Stenlille VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Herlevgaard Center

Tilsynsrapport Herlevgaard Center Vurdering Tilsynsrapport Herlevgaard enter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Herlevgaard enter Herlevgårdsvej 3 2730 Herlev VR- eller P-nummer: 1003265727 Dato for

Læs mere

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Kirkealle

Læs mere

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Vurdering Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HTSH team - rehabilitering Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Fyns Hjemmepleje ApS

Tilsynsrapport Fyns Hjemmepleje ApS Vurdering Tilsynsrapport Fyns Hjemmepleje ps Møller og Møller, Skårup - Fyn Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fyns Hjemmepleje ps Møller og Møller Skårup Stationsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ørestad Plejecenter sger Jorns llé 5 2300 København S VR- eller P-nummer: 1017914908

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport TRSO /S Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 TRSO /S Jernager 9 4050 Skibby VR- eller P-nummer: 1002330762 Dato for tilsynet: 27-06-2019 Tilsynet

Læs mere

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Vurdering Tilsynsrapport Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Dalumvej 95 5250 Odense SV VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Nybøllevej 11 2765 Smørum VR- eller P-nummer: 1003269801 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune Vurdering Tilsynsrapport Rosengården rønderslev kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosengården Voldgade 69 9740 Jerslev J VR- eller P-nummer: 1003376804 Dato

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum entret Favrskov kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Voldum entret Toftevej 1 8370 Hadsten VR- eller P-nummer: 1013349149 Dato

Læs mere

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg,

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vurdering Tilsynsrapport Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vejen Kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe,

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Svinninge yparken 2 4520 Svinninge VR- eller P-nummer: 1003297280 ato

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Levebo bildparken Frederikshavn kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Levebo bildparken bildvej 12 9900 Frederikshavn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Egecentret

Tilsynsrapport Egecentret Vurdering Tilsynsrapport Egecentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egecentret Fægangen 1 4180 Sorø VR- eller P-nummer: 1017220515 Dato for tilsynet: 16-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Tagenshus Falhøj 1 2770 Kastrup VR- eller P-nummer: 1016842830 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solbakken Ole Hansens Vej 10 4100 Ringsted VR- eller P-nummer: 1004354521

Læs mere

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Vurdering Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Integrerede Pleje Syd Høng Odinsvej 20 4270 Høng VR- eller P-nummer: 1003293455 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter Solgården M P Jensens Vej 4 3550 Slangerup VR- eller P-nummer: 1011109175

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Hasle Toftelunden 3 3790 Hasle VR- eller P-nummer: Dato for tilsynet: 26. marts 2019 Tilsynet

Læs mere

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund VR-

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DLS Service grovej 1 4800 Nykøbing F VR- eller P-nummer: 1001286968 Dato for tilsynet: 25-06-2019

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vallensbæk Stationstorv 6 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel,

Læs mere

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Vurdering Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Nedergården Plejecenter Kirkegade 1 7171 Uldum VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Kirsebærvej 4 6000 Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte Vurdering Tilsynsrapport OK-entret Prinsesse enedikte Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OK-entret Prinsesse enedikte c/o OK-Fonden, Sankt Nikolaj Vej 4-6 1953 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Elmely Plejehjemsbolig Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejeboligerne enter Vest Holstebro kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne enter Vest Kirkebyvej 9 6990 Ulfborg VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Højstruphave

Tilsynsrapport Højstruphave Vurdering Tilsynsrapport Højstruphave Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Højstruphave Højstrupparken 81 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Krogstenshave Krogstens lle 47 2650 Hvidovre VR- eller P-nummer: 1003268027

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Holmbohjemmet Klostervej 39 6950 Ringkøbing VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Lindegårdsvej 3 7400 Herning VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Fjordparken 2 9370 Hals

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport

Ældretilsynet Tilsynsrapport Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Lavsenvænget 8 5200 Odense V VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter akkebo Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter akkebo Østre lle 30 3250 Gilleleje VR- eller P-nummer: 1012193803 ato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Tokesvej 3 4180 Sorø VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested

Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Team Midt, Søllested Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Midt, Søllested nlægsvej 4 4920 Søllested VR- eller P-nummer: 1023012363 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Vurdering Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Fugleparken Nattergalevej 1 4250 Fuglebjerg VR- eller P-nummer: 1015434437

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport HV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HV-FJORD PLEJEHJEM Vesterhavsgade 164 7680 Thyborøn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Vurdering Tilsynsrapport Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Rønnebærparken 1 4983 Dannemare

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-rande kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rolighedsparken Rolighedsvej 1 7430 Ikast VR- eller P-nummer: 1003346605

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård Vurdering Tilsynsrapport ofællesskabet Krogholmgård Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ofællesskabet Krogholmgård Krogholmgårdsvej 1 2950 Vedbæk VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Bistrupvang

Tilsynsrapport Bistrupvang Vurdering Tilsynsrapport istrupvang Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 istrupvang istrup yvej 6 3460 irkerød VR- eller P-nummer: 1017730246 Dato for tilsynet: 18-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport Verdishave

Tilsynsrapport Verdishave Vurdering Tilsynsrapport Verdishave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Verdishave Tartinisvej 31 2450 København SV VR- eller P-nummer: 1003256560 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vintersbølle Vintersbølle Strand 1 4760 Vordingborg VR- eller P-nummer: 1003307044

Læs mere

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Vurdering Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5 2000 Frederiksberg VR- eller P-nummer: 1010496019

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ApS

Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ApS Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ps Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lev-Vel Sjælland ps Energivej 7 4690 Haslev VR- eller P-nummer: 1013722265 Dato for

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne oruphøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne oruphøj Jernhøj 1 4140 orup VR- eller P-nummer: 1018340298 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vurdering Tilsynsrapport Øsby Plejecenter, Haderslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Øsby Plejecenter, Haderslev Øsbygade 89K 6100 Haderslev VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle. Solgave Alle Vejle. Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens

Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle. Solgave Alle Vejle. Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens Vurdering Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Solgaven, Vejle Solgave lle 14 7100 Vejle VR- eller P-nummer: 19165299

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Vurdering Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecentret, Nylars Rønnevej 106 3720 akirkeby VR- eller P-nummer: 1003308246 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune

Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Hjemmeplejen Team Ulfborg Holstebro kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Team Ulfborg Skovgaardvej 1 6990 Ulfborg VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg Vurdering Tilsynsrapport Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Damgade 5 6400 Sønderborg VR-

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel Vurdering Tilsynsrapport Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Favrskov kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Jagtvej 4 8450 Hammel

Læs mere

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Vurdering Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vorup Plejehjem øsbrovej 70 8940 Randers SV P-nummer: 1019242281 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Tingstedet

Tilsynsrapport Tingstedet Vurdering Tilsynsrapport Tingstedet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Tingstedet Vedskøllevej 1 4681 Herfølge VR- eller P-nummer: 1006554808 Dato for tilsynet: 18-03-2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen - ssens Syd Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen - ssens Syd Odensevej 29, 1 5610 ssens VR- eller P-nummer: 1017161373

Læs mere

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Spangsbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenborgcentret

Tilsynsrapport Rosenborgcentret Vurdering Tilsynsrapport Rosenborgcentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosenborgcentret Rosengade 1 1309 København K VR- eller P-nummer: 1017825433 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S Vurdering Tilsynsrapport Slottet, De Gamles y ygning S Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Slottet, De Gamles y ygning S gnes Henningsens Vej 7, 4 2200 København N VR-

Læs mere

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov Vurdering Tilsynsrapport Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Planlagt risikobaseret tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Mølle llé 5 4900 Nakskov VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Rosenhaven ybjergvej 11 2740 Skovlunde VR- eller P-nummer: 1003260543

Læs mere

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Vurdering Tilsynsrapport Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Tingvejen 31 7000 Fredericia

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ApS

Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ApS Ældretilsynet Tilsynsrapport Lev-Vel Sjælland ps Reaktivt tilsyn, 2019 Tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lev-Vel Sjælland ps Energivej 7 4690 Haslev VR- eller P-nummer: 1013722265 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solgården ggersundvej 31 9690 Fjerritslev P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Vurdering Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcenter Møllestien Grønnegade 8 8000 arhus VR- eller P-nummer: 1016630515

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Skanselyet Skanselyet 1 3400 Hillerød VR- eller P-nummer: 1004632089 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Vurdering Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Kløvermarken Solsikkevej 43 7752 Snedsted P-nummer: 1003371723 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Berit s Hjemmepleje A/S Horsens kommune

Tilsynsrapport 2019 Berit s Hjemmepleje A/S Horsens kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 erit s Hjemmepleje /S Horsens kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 erit s Hjemmepleje /S Emil Møllers Gade 41 8700 Horsens VR-nummer: 38669362

Læs mere

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 Bælum Ældrecenter Rebild kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 Bælum Ældrecenter Rebild kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport 2019 ælum Ældrecenter Rebild kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ælum Ældrecenter Møllevangen 1 9574 ælum VR- eller P-nummer: 1003382633

Læs mere

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Den selvejende Institution Ellen

Læs mere

Tilsynsrapport 3 - Aften Område Syd, Kragebjergvej 89, 1 Odense M

Tilsynsrapport 3 - Aften Område Syd, Kragebjergvej 89, 1 Odense M Vurdering Tilsynsrapport 3 - ften Område Syd, Kragebjergvej 89, 1 Odense M Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - ften Område Syd, Kragebjergvej 89, 1 5230 Odense M VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 3140 Ålsgårde CVR- eller P-nummer: 1009296693

Læs mere

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune

Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Vurdering Tilsynsrapport Jebjerg Ældrecenter Skive kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Jebjerg Ældrecenter Søndergade 20 7870 Roslev P-nummer: 1003371437 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Vurdering Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Trongårdsbakken 1-3 3210 Vejby VR- eller P-nummer: 1003279259 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTERET BALDERSBO

Tilsynsrapport PLEJECENTERET BALDERSBO Vurdering Tilsynsrapport PLEJEENTERET LDERSO Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEENTERET LDERSO harlotteager 7 2640 Hedehusene VR- eller P-nummer: 1003268684 Dato for tilsynet:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Søster Sophies Minde

Ældretilsynet Tilsynsrapport Søster Sophies Minde Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Søster Sophies Minde Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Søster Sophies Minde Søndre Fasanvej 2 2000 Frederiksberg VR- eller P-nummer: 1003149374

Læs mere