Samværets betydning. Kontakt mellem anbragte børn og deres forældre plejeforældrenes positive medvirken. V/ Marianne Folden, fagchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samværets betydning. Kontakt mellem anbragte børn og deres forældre plejeforældrenes positive medvirken. V/ Marianne Folden, fagchef"

Transkript

1 Samværets betydning Kontakt mellem anbragte børn og deres forældre plejeforældrenes positive medvirken V/ Marianne Folden, fagchef Familieplejekonference 24. maj 2019 Bergen

2 Samvær mellem anbragte børn og deres familier Fabu - overgang fra familieplejeorganisation til konsulenthus Samvær i Fabu - største private aktør i Danmark Status 2018: 415 oprettede samværssager - hver sag kan indeholde flere søskende, skilte forældre og netværk. Heraf 86 sager med overvåget samvær og pt. har vi ca. 15 familieindsatssager I Fabu oplever vi en stigning i overvåget samvær i forhold til tidligere Fra 26% i 2017 til 29 % i

3 Hensigten med samvær Rigtig mange samvær foregår uproblematisk og uden støtte og i hjemmet. Når samvær bliver problematisk og derfor skal støttes eller overvåges, er formålet det samme for alle anbragte børn, der kommer på weekend hos deres forældre: Hensigten med støttet og overvåget samvær er, at børnene skal kende og forstå deres historie for at blive et samlet menneske Derudover at arbejde pædagogisk med det udgangspunkt at barnet/den unge udvikler en øget tolerance, overfor de eventuelle vedligeholdende faktorer eller traume- triggere, der kan have været i kontakten med deres forældre Dette øves bedst i børneårene, hvor der er ressourcer til at støtte kontakten mellem det anbragte barn og dets forældre 3

4 Nyere udviklingspsykologi I modsætning til de øvrige skandinaviske lande har Danmark længe være repræsentant for synspunktet, at barnets tarv bedst varetages ved, at de biologiske forældre juridisk og relationelt forsat spiller en væsentlig rolle for barnet under en anbringelse. Nyere udviklingspsykologi peger på, at børn der mødes relevant, formår at knytte sig til mere end én voksen uanset alder. For at det kan blive muligt for barnet at skabe dobbelt tilknytning, skal plejeforældrene stille sig til rådighed og invitere til, at barnet knytter sig til dem Dette sker ved at plejeforældrene engagerer og involverer sig i barnet. Plejefamilien skal inddrager barnet i familiens hverdag med respekt for, at barnet er et selvstændigt individ med eget perspektiv. Samtidig skal plejeforældrene arbejde aktivt på, at barnet bevarer relationen til forældrene, og opmuntre kontakten til forældrene og eventuelt øvrige familiemedlemmer Bryderum, Engen & Kring,

5 Nyere udviklingspsykologi Plejeforældrene skal ikke erstatte barnets forældre, men supplere dem Dette fokusskifte fra den gamle udviklingspsykologi understøtter den nyere danske lov Barnets Reform 2011, der var banebrydende i Danmark, loven havde større fokus på barnets ønsker og hele udvikling. Svensk undersøgelse påpeger, at selv børn, der er knyttede til deres plejeforældre og ikke ønsker at blive hjemgivet, alligevel tænker meget på deres forældre, søskende og bedsteforældre. Det fremgår tillige, at båndene til forældre, kan være overvejende negative, men de er ofte stærke. Undersøgelsen påpeger, at et barn kun opnår en dobbelt tilknytning til nye omsorgsgivere, hvis disse omsorgsgivere og forældrene kan arbejde gensidigt og respektfuld sammen om barnet. Espring, Ulla og Hagbart, Sigbritt (1992) Almänna Barnhuset 5

6 Samvær i DK - serviceloven 71 Anbragte børn har ret til samvær og kontakt med deres forældre, søskende og netværk. Lovens udgangspunkt er, at samvær skal være til barnets bedste - under hensyntagen til beskyttelse af barnets sundhed, udvikling og beskyttelse af barnet mod overgreb Kommunen har pligt til at sørge for at forbindelsen mellem forældre og barnet holdes ved lige. Barnet skal høres og inddrages i afgørelser om samvær, og afgørelse skal træffes ud fra, hvad der gavner barnet bedst. 6

7 Overvågning af samvær Børne- og unge udvalget træffer afgørelse efter indstilling Overvågning af samvær Forudsætninger herfor er at det skal være nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling og afgørelsen men kan kun træffes for en bestemt periode af gangen Der kan etableres psykologiske observationer til anvendelse af forældreevne undersøgelser mv. i selve samværet med forældrenes tilladelse 7

8 Fra Anbringelsesreformen 2006 til Barnets Reform 2011 Med anbringelsesreformen blev betegnelsen støttet samvær indført efter pres fra praksis, hvor der allerede var erfaring med at anvende støttet samvær uden egentlig lovhjemmel hertil (Schjær Jensen 2008) Før dette var overvåget samvær forvaltningens eneste mulighed for at have en repræsentant til stede i samværene Støttet samvær er ifølge serviceloven frivilligt med samtykke fra forældrene og har til formål at støtte forældrene, hvorimod Overvåget samvær har til formål at beskytte og sikre barnet mod overgreb fra forældrene 8

9 Overvåget samvær Overvåget samvær kan af hensyn til barnets sundhed og udvikling besluttes af følgende årsager: Barnet udviser stort utryghed under samvær Forældre, der overskrider barnets grænser Forældrenes psykiske sindstilstand svinger for voldsomt Forælderen inddrager barnet i egne problemer Barnet har særlige følelsesmæssige problemer, så barnet har behov for rammer og forudsigelighed under samværet Forælderen overser barnets behov eller er optaget af sine egne behov 9

10 Støttet samvær Kommunen kan træffe afgørelse om, at samvær mellem forældre og barn skal støttes ved 3 person. Støtten er tænkt til forældrene, men barnets behov for støtte er også relevant. Betingelse Samtykke fra forældre og unge fra 15 år og derover Forudsætning At der ikke er en skjult dagsorden om aftalt overvågning At støtten ikke bruges til systematisk indsamling af oplysninger 10

11 Anbragte børn og unges rettigheder Børn over 12 år kan klage til Ankestyrelsen over beslutninger vedrørende samvær Børn over 12 år har ret til egen valgt advokat, betalt af kommunen. Barnet har ret til en støtteperson fra barnets netværk, kommunen har pligt til grundigt at undersøge mulighederne Hvis barnet selv foreslår en bestemt støtteperson, skal det overvejes, om støttepersonen vil kunne udgøre en stabil voksenkontakt i barnet liv, med positiv betydning for barnets fremtidige udvikling Her skal også indtænkes eventuelle konflikter mellem forældrene og støttepersonen, der kan sætte barnet i en loyalitetskonflikt 11

12 Faglige begrundelser for fastsættelse af samvær Samværets karakter og omfang vurderes af den enkelte sagsbehandler ud fra viden om, hvorvidt det konkrete samvær skal være et kendskabssamvær eller med henblik på udvidelse og eventuelt hjemgivelse. Hvor mange personer skal deltage, hvilke og hvor hyppigt (barnets ret til samvær med familie og netværk) Nyere forskning viser, at det anbragte barn ofte vil forsøge at opsøge sit biologiske ophav før eller siden - uanset hvilke former for samvær, der har været i løbet af barnets anbringelse Fastlæggelse af samvær bør inddrage dette perspektiv og dermed sikre barnet og dets forældre og pårørende mulighed for at indgå i en kontakt, der kan skabe de fornødne redskaber og udviklingsmuligheder hos begge parter. Professor Inge Bryderup, Danmark

13 Afsøgning af barnets netværk Familie Slægt Far Faster Kusine Farmor Lærere, pædagoger o.lign. Professionelle Barn/ ung Skole/fritidskammerater Kolleger naboen Naboer, venner, m.fl. 13

14 Samværsafdelingen i Fabu Samværskoordinatorens rolle Samværskonsulentens rolle Ændring fra familieplejeopgaver til samværsopgaver Faglig udvikling af området Metoder forpligtelse af at videns dele 14

15 Samværsprojekt i Fabu

16 Før og eftersamtaler Før og eftersamtaler i 80% af Fabus samværsopgaver, udgangspunkt i den anerkendende tilgang Effekt: Afgiftning af frustrationer (blandt andet efter nye afgørelser i sagen), opsamling fra sidste samvær - hvad gik godt, hvad kan/skal du gøre mere af - er der noget nyt om barnet, som forældrene skal vide, inden de går ind i rummet Praktisk forberedelse sammen med konsulenten f.eks. bakke med kaffe/te, inden barnet ankommer 16

17 Samværsprojekt i Fabu 17

18 Forandringshjulet 18

19 Kursus for plejeforældre om samvær 19

20 Plejeforældres udfordringer med samvær Én til Én kursusforløb for plejeforældre 2 gange 1½ times samtale med plejeforældre med fokus på samvær Fokus: Plejeforældrenes vanskeligheder og bekymringer ved at aflevere barnet til samvær Eksempel: At træde ind i samværsrummet med barnet - attitude Forberedelse: Hvad er det børnene møder? Kan konsulenten passe godt nok på barnet? Kontakten med forældrene før under og efter samværet Betryggelse af barnet før og efter samvær Samvær bør ses som noget der hører med i barnets liv, og som perler på snor, der er i hverdagen (Søren Hertz) Ikke tilbyde is eller særlige byture bagefter, når det er overstået Tale det farlige ud af situationen og fremhæv tryghed 20

21 Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre 21

22 Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre Et samtaleforløb med en neutral konsulent, hvor emner kan tages op og drøftes, uden at en involveret myndighedsperson er til stede. Parterne finder selv emner til debat, der omhandler deres barn/plejebarns trivsel En metode, der kan styrke samarbejdet mellem forældre og plejeforældre/døgninstitution og mindske sammenbrud i anbringelser Kan have stor effekt i starten af anbringelsen (sikre samarbejde og forståelse mellem forældre og plejeforældre) samt i konflikt sager, hvor der er tvivl om anbringelsen kan holde 22

23 Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre Hvad kan man tale om? Alt, hvad der ikke er besluttet via sagsbehandler, herunder samvær eller andre lovmæssige beslutninger. Hårklipning, mobil brug, alkohol mv. 6 faser Højt til loftet! Sjældent børnene deltager, men. Eks. Lars har hilsen fra sin plejemor til sin mor ved samvær 23

24 Samarbejdssamtaler Samtalerne kan føre til en forbedring af samarbejdet på følgende punkter: Parterne kan få et mere nuanceret syn på hinanden Accepterer hinandens forskelligheder Udvikler højere grad af forståelse og sympati for hinanden Begge parter føler sig hørt, inddraget og forstået i højere grad end tidligere De opnår øget fælles viden om barnets liv og hverdag i plejefamilien og hos forældrene Samarbejdssamtaler benyttes også i særlige komplicerede forløb hvor der er stor konflikt mellem forældre og plejeforældre Når samtalerne ikke nytter - afklaringsforløb 24

25 Samvær med de helt små børn Der er større opmærksomhed på børns mistrivsel, og socialforvaltningerne sundhedspersonale og skoler i Danmark har etableret et tættere samarbejde mellem hinanden for at kunne forebygge og støtte op om udsatte familier Vi har fået en større viden om, hvad det betyder for det lille barn ikke at få tilgodeset sit basale behov for omsorg, samt betydningen af forældrenes mentaliseringsevne ift. tilknytning selv med massiv støtte i hjemmet Ingen egentlige undersøgelser af, hvad meget eller lidt samvær med forældrene betyder for småbørn i den fase, hvor der skal opbygges en relation til plejeforældre, og hvor der kan være traumatiske reaktioner hos det helt lille barn, som endnu ikke har tilegnet sig et sprog. Mangler forskning på dette område- samværsområdet er et forsømt forskningsområde Plejeforældres deltagelse i selve samværet fordele og dilemmaer Plejeforældrenes rolle i samværet 25

26 Hvordan skabe det gode samvær Det er en stor og vigtig opgave for en samværskonsulent at kunne spotte barnets signaler under samværene. Ligeledes tager vi plejeforældrenes udsagn om barnets reaktioner alvorligt, men vi udfordrer årsagerne bag barnets adfærd: Er det tegn på overstimulering eller savn og sorg efter adskillelsen, utryghed eller udfordringer ved tilknytningsbrud Er plejeforældre usikre og modvillige? Mangler de indsigt i, hvorfor det er vigtigt, at barnet har kontakt til sine forældre, selvom disse kan have gjort skade på barnets udvikling? Vigtigt med gode beskrivelser efter samvær med fokus på barnets reaktioner og relation til forældrene og ikke på selve aktiviteten 26

27 Udviklingszoner Hvordan registrerer man barnets næste zone? Foregår samværet uden for barnets mestringszone Mestringszone Realistisk næste zone Ønskede zone 27

28 Hvordan skabe det gode samvær I vanskelige samvær er det af stor betydning, at en fagligt funderet og erfaren konsulent støtter op, guider forældrene, observerer barnets reaktioner og tilstræber at regulere samværet, så barnet kan føle sig tryg. Vigtigt ikke at forveksle et barns eventuelle resignation med, at samværet går godt! Ofte vil barnet forsøge at oversamarbejde for at tilgodese forældrene, og derefter får plejeforældrene et udmattet barn med hjem, med reaktioner som straks at lukke af og falde i søvn i bilen, mareridt om natten og være klæbende i kontakten efter samværet. Det betyder ikke, at samvær i sig selv er forkert for dette barn, men at barnets signaler måske ikke er blevet mødt tilstrækkeligt i situationen. 28

29 Plejebørns manglende kontakt til deres forældre Forholdsvis mange plejebørn har aldrig kontakt til enten deres far (43%) eller deres mor (18%) En tiendedel ser aldrig nogen af deres forældre Godt en tredjedel ser deres mor/far én gang om måneden En stor andel er ikke alene med en af forældrene under samværet Flertallet, 60% af børnene, overnatter ikke hos hverken deres mor eller far i forbindelse med samværet (dog flest hos mor), og samtidig viser undersøgelser, at en meget stor del af de anbragte børn søger tilbage til deres rødder, når de er teenagere eller voksne Burde vi så ikke hjælpe de anbragte børn og unge til at lære at være sammen med deres forældre på godt og ondt, i trygge rammer, inden de selv får ansvaret for kontakten? Er der andre måder, vi kan tænke kontakt og kendskab ind på, eks. digital kontakt? Jf. Familiepleje i Danmark, Inge M. Bryderup m.fl Undersøgelsen dækker plejeforældre 29

30 Jacob har pause i samværet på ubestemt tid Jacob 11 år har pause på ubestemt tid i forhold til kontakten til sin mor Var det en rigtig beslutning. Grundkursus i netværkspleje v/ Gitte Nyboe Jakobsen 30

31 Rasmus har samvær med hans far og farmor Rasmus vokser op de 4 første år med sine forældre, der begge har et voldsomt temperament, og han oplever mange konflikter I et skænderi, hvor Rasmus er hos sin farmor, ender konflikterne i, at far slår mor ihjel ved at skubbe hende hårdt bagover Rasmus bliver anbragt i plejefamilie som 4-årig Far bliver dømt og kommer i fængsel Farmor og far holder fast i, at det ikke var far, der slog mor ihjel, men et uheld, hvilket Rasmus hører gentagne gange Rasmus har samvær med far i fængslet og besøg hos farmor, begge dele overvåget Rasmus i dag 10 år 31

32 Tak for jeres opmærksomhed! Marianne Folden

Temaaften om forældresamarbejde

Temaaften om forældresamarbejde Temaaften om forældresamarbejde SL fagligt selskab for udsatte børn og unge. Tirsdag den 16. januar 2018 Oplæg v/tilsynskonsulent Marianne Thiele, nygodkendelsesteamet, Socialtilsyn Øst. Læringsmål 4 De

Læs mere

Netværkspleje erfaringer

Netværkspleje erfaringer Netværkspleje erfaringer SFI konference 2011 Netværksanbringelser Marianne Folden Faglig leder, Netværksansvarlig Netværkspleje I forbindelse med anbringelsesreformen i 2006, blev der meldt et ønske, ud

Læs mere

Efteruddannelseskurser for plejefamilier, institutioner og kommunale fagpersoner

Efteruddannelseskurser for plejefamilier, institutioner og kommunale fagpersoner Efteruddannelseskurser for plejefamilier, institutioner og kommunale fagpersoner Samvær, tilknytning og forældresamarbejde Plejebørn i teenagealderen Efterværn og ungdomsuddannelse Samtaler og kommunikation

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06.

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Netværkspleje En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket Om begrebet netværkspleje Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Først lidt om ordet netværkspleje. Netvækspleje har indtil anbringelsesreformen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg Forældresamarbejde Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg 23.1 2018 Et værdifuldt samarbejde Har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling Vigtigt for forældrene at

Læs mere

Anbringelse hos slægten

Anbringelse hos slægten Anbringelse hos slægten Workshop ved konference i Vejle den 9. og 10. maj den gode anbringelse www.fabu.dk Slægtspleje netværkspleje i vores organisation 2004 - Særlig opmærksom på netværksplejefamiliernes

Læs mere

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet Forældresamarbejde Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet Et værdifuldt samarbejde Har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling Vigtigt for forældrene at

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt?

Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt? Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt? Mette Lausten VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd FORSKNINGEN SIGER: Uenighed om, hvorvidt kontakt tjener til

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. Familien som arbejdsplads

Velkommen til 1. kursusdag. Familien som arbejdsplads Velkommen til 1. kursusdag Familien som arbejdsplads 6 læringsmål 1. Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns trivsel. Løbende tilegne

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE PRAKSIS I ARBEJDET MED STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE PRAKSIS I ARBEJDET MED STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE PRAKSIS I ARBEJDET MED STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR INDHOLD Projekt styrket samvær for børn og forældre... 2 Procedure ved opstart af en samværssag... 2 Den første kontakt

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE 1 Carsten Kirk Alstrup De fl este teenagere trives i deres plejefamilie Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som plejemor eller plejefar

Læs mere

Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier

Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier Oplægsholdere: Vibeke Riis og Ina Skov Christesen, familieplejekonsulenter Program Præsentation af Vibeke og Ina Præsentation af gruppens deltagere

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn FOU nr 2012.0019 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2012-19. Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Resumé

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011 Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv Ida Schwartz 2011 Program 1. Grundforståelser i forældresamarbejde 2. Lovgivning Barnets Reform 3. Forældresamarbejde set ud fra børn og unges perspektiver

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Sådan afdækker du problemer i en gruppe

Sådan afdækker du problemer i en gruppe Sådan afdækker du problemer i en gruppe Det er ikke alltid let at se med det blotte øje, hvad der foregår i en elevgruppe. Hvis man kan fornemme, at der er problemer, uden at man er sikker på, hvad det

Læs mere

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet.

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. Plejefamilier Fortæller Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. 2005 Plejeforældre fortæller er en filmserie i

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Bortadoption uden samtykke - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Dagens program Velkomst og præsentation v/charlotte Veistrup De lovgivningsmæssige rammer for adoption Hvorfor adoption fremfor anbringelse? PAUSE

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Godkendelsesrammen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialtilsyn Hovedstaden, Øst, Midt og Nord. Formålet med arbejdsgruppen har

Læs mere

Tilbud til børn/unge og deres forældre Familierådslagning

Tilbud til børn/unge og deres forældre Familierådslagning Tilbud til børn/unge og deres forældre Familierådslagning Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Familierådslagning Har du brug for, at der skal komme en positiv forandring i dit liv? En familierådslagning

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn

Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn ner er Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn Når en forælder bliver alvorligt syg, bliver hele familien påvirket. Dette gælder også børnene, som i perioder kan have brug

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd mel@sfi.dk Inspirationsmøde om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge Pr. 31. december

Læs mere

Redskaber til trivselsevaluering, som du finder i dette materiale

Redskaber til trivselsevaluering, som du finder i dette materiale Trivselsevaluering Du foretager din trivselsevaluering med udgangspunkt i trivselsdimensionerne for børn i sundhedsplejen og trivselsdimensionerne for forældre til børn i sundhedsplejen (se oversigter).

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 6 Offentligt Adoption uden samtykke Ekspertmøde i Folketingets Socialudvalg 19. marts 2015 2 Adoption uden samtykke Definition: En adoption, der gennemføres uden samtykke

Læs mere

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området. Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

1 RIFT Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel oplæg og cases arrangement 30/9 2015

1 RIFT Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel oplæg og cases arrangement 30/9 2015 1 RIFT Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel oplæg og cases arrangement 30/9 2015 EKSEMPLER PÅ CASES- illustration af de udfordringer, der er baggrund for dette arrangement: (PS. Cases er anonymiserede

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed Det er vigtigt at beskytte udsatte børn, der skal flyttes fra én livsverden til en anden. Alt for ofte går det så stærkt, at barnet ikke kan nå at forberede sig. Men midt i krisen skal barnet have en oplevelse

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdi: I forhold til børnene: I forhold til forældrene: I forhold til kollegerne: Åbenhed Vi lytter til hvad børnene

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Familieplejen. Kurser forår 2019

Familieplejen. Kurser forår 2019 Familieplejen Kurser forår 2019 Arbejdet som familieplejer Obligatorisk grunduddannelse for alle, der ønsker at blive godkendt som familieplejer. Som plejefamilie skal I kunne varetage omsorgen for plejebarnet,

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Hovedgaden Skibby tlf www. curam.dk

STØTTEKONTAKTTILBUD. Hovedgaden Skibby tlf www. curam.dk STØTTEKONTAKTTILBUD Hovedgaden 79-81 4050 Skibby tlf. 2112 5019 post@curam.dk www. curam.dk CURAM: Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 pkt. 2 Vores speciale

Læs mere

Velkommen til kursusdag 2. Mødet med plejebarnet

Velkommen til kursusdag 2. Mødet med plejebarnet Velkommen til kursusdag 2 Mødet med plejebarnet Mødet med plejebarnet 8.30-9.15 Opsamling fra dagen før. 9.15 10.00 Fra barn til barn i pleje. 10.00-10.15 Pause 10.15 10.45 Gruppearbejde 10.45 11.15 Opsamling

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager Beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 9. april 2013 af Karina Adsbøl (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Karin

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Carsten Kirk Alstrup 1 Flere teenagere kan anbringes i familiepleje Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som sagsbehandler skal tage

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage Sammenhængskraft mellem SFO og klub Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Overgangssamtale for børn i rød position Alle

Læs mere

Ankestyrelsen besluttede på et møde den 7. december 2016 at meddele samtykke til, at C blev bortadopteret.

Ankestyrelsen besluttede på et møde den 7. december 2016 at meddele samtykke til, at C blev bortadopteret. DOM Afsagt den 4. august 2017 i sag nr. BS 2-727/2017: A (advokat Thomas Ghiladi) og B (advokat Lars Burgaard Sørensen) mod Statsforvaltningen Kammeradvokaten ved advokat Kristin Alstad Mathiasen) Yderligere

Læs mere

Principper for fremme af trivsel og forebygning af mobning (Antimobbestrategi)

Principper for fremme af trivsel og forebygning af mobning (Antimobbestrategi) Principper for fremme af trivsel og forebygning af mobning (Antimobbestrategi) Formålet er at udvikle trygge børnefællesskaber med plads til alle. Fællesskaberne bygger på værdier, der er forpligtende

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18 Antimobbestrategi for Seden Skole Gældende fra den Skoleåret 2017/18 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi på Seden Skole? Formålet med antimobbestrategien er at: alle børn er glade for at gå

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Nyhedsbrev December 2015

Nyhedsbrev December 2015 Nyhedsbrev December 2015 Kære aflastnings- og plejefamilier Her, hvor vi nærmer os årets slutning vil vi gerne sige tak for jeres dygtige og engagerede indsats gennem året, som er forudsætningen for at

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Velkommen til 3. kursusdag. Plejefamiliens kompetencer

Velkommen til 3. kursusdag. Plejefamiliens kompetencer Velkommen til 3. kursusdag Plejefamiliens kompetencer Dagens Læringsmål At deltagerne: Kan fremme plejebarnets selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling gennem inddragelse af plejebarnet i forhold

Læs mere

Skolebestyrelsens principbeslutning

Skolebestyrelsens principbeslutning HER ER VI GODE VED HINANDEN Her er vi gode ved hinanden er Gjern Skoles trivselspolitik/antimobbestrategi. Formålet med strategien er løbende at have fokus på den enkelte elevs trivsel i fællesskabet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2019

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2019 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt mandag

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 2 Mål med indsats Målet er at understøtte forældrene til at tage vare på og ansvar for barnet

Læs mere