Regulativ, Super Brevet Scandinavia 2022 Regulations, Super Brevet Scandinavia 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ, Super Brevet Scandinavia 2022 Regulations, Super Brevet Scandinavia 2022"

Transkript

1 1: Audax Clubs Nordiques arrangerer Super Brevet Scandinavia (SBS) den august SBS er et 1200 km BRM-løb, hvor deltagerne ikke må modtage anden support end den, der tillades af arrangørerne. 2: Betingelser for deltagelse SBS er åbent for ryttere, der er fyldt 18 år på startdatoen. Deltagerne skal have gennemført en superrandonneur serie (200, 300, 400 og 600 km brevet) i løbet af de to år Enhver brevet af længere distance kan erstatte en af kortere. En km LRM-brevet gennemført i et af de to samme år, kan erstatte superrandonneurserien. Antallet af deltagere er begrænset til 100. Det er ikke muligt at deltage i SBS uden den af arrangørerne fastlagte supportpakke. Ved starten skal deltageren kunne fremvise dokumentation for at han eller hun er fuldt vaccineret mod Covid 19. 3: Registrering Registrering kan kun foretages på SBS-hjemmesiden ifølge de anførte procedurer. Ved registreringen accepterer deltageren reglerne gældende for SBS. Deltageren accepterer også at data afgivet ved registreringen eller som opsamles under løbet, må gemmes af arrangørerne. Deltageren accepterer at arrangørerne kan beslutte, men ikke er forpligtiget til at offentliggøre resultater mv. 4: Betaling Betaling skal ske som anvist af arrangørerne. Deltagerne betaler alle omkostninger for overførsler til SBS arrangørernes konto. Article 1: The Audax Clubs Nordiques will organize Super Brevet Scandinavia (SBS) on August 19-22, SBS is a 1200 km free-paced BRM event, where riders are not allowed any support, except that permitted by the organizers. Article 2: Conditions of entry SBS is open to riders who are 18 years at the date of the start. Riders must have completed a Super Randonneur brevet series (200, 300, 400 and 600 km brevets) in the period Any brevet of longer distance can substitute for a missed brevet. A LRm- brevet of km can substitute the SR-series. The number of participants is restricted to 100. No riders will be allowed without accepting the support package. At the start, the rider must provide proof of being fully vaccinated against covid 19. Article 3: Registration Registration can only be made on the SBS website, following the procedures given there. By registration the participant accepts the rules governing the SBS. The participant also accepts that the data given at registration and collected during the ride can be filed by the organizers. The participant accepts that the organizers can, but are not obliged to publish results etc. Article 4: Payment Payment must be made as directed by the organizers. The participant pays all costs associated with the transfer to the SBS organizers account 1/7

2 Startgebyret vil blive oplyst på hjemmesiden inden registreringen åbner. Startgebyret inkluderer: Deltagelse i SBS 2022 SBS 2022 brevetkort Medalje Overnatning i fem nætter Aftensmad og morgenmad fem gange Transport af én taske fra overnatningssted til overnatningssted. Tasken må højst veje 10 kg. Bagage herudover vil blive efterladt i Hirtshals på deltagerens egen regning og risiko. Færgeoverfart ved Hals-Egense, Aarhus-Odden, Rørvig- Hundested, Helsingør-Helsingborg, Moss-Horten samt færgen Kristiansand-Hirtshals. Regning for ikke afleverede nøgler på overnatningsstederne vil blive opkrævet relevante ryttere. Alkoholiske drikkevarer samt drikkevarer i Kristiansand er ikke inkluderet. Arrangørerne gør udtrykkeligt opmærksom på at alle andre udgifter, herunder udgifter til mad ud over hvad der er nævnt ovenfor samt hvis nødvendigt udgifter til hjemtransport er for deltagernes egen regning. 5: Afbud og aflysning Afbud på deltagerens foranledning Efter at startgebyret er betalt, kan startgebyret kun tilbagebetales delvist, hvis din plads kan afsættes til en anden rytter. Arrangørerne forbeholder sig ret til at afgøre hvem den ledige plads tilfalder. Afbuddet er forbundet med et gebyr på DKK 100. Muligheden for at overføre pladsen til anden deltager stopper 30. juni Aflysning på arrangørernes initiativ Hvis arrangementet må aflyses af arrangørerne på grund af uforudsete omstændigheder, uanset om arrangørerne er The registration fee will be published on the SBS website before the registration process starts. The registration fee includes: Participation in SBS 2022 SBS 2022 brevet card Medal Bedding for five nights Breakfast and dinner five times Transport of one drop-bag from accommodation to accommodation. The maximum weight of the drop-bag is 10 kg. Luggage beyond that will be left in Hirtshals on the participants own expense and risk. Transport by ferry at Hals-Egense, Aarhus-Odden, Rørvig- Hundested, Helsingør-Helsingborg, Moss-Horten, and the ferry Kristiansand-Hirtshals. Costs associated with non-returned keys at the accommodations will be paid by the participant Alcoholic beverages and beverages in Kristiansand are not included. The organization explicitly express that all other expenses, including the expenses of food in excess of what is stated above and, if necessary, the costs of return transport, are the sole responsibility of the participants. Article 5: Cancellation Initiated by the participant After the registration fee is paid, the fee can only be recovered in part if your place can be taken over by another rider. The organizers reserve the right to decide who shall take over the place. The cancellation is associated with a handling fee of 100. The service of transferring the place to another participant stops at June 30, Initiated by the organizers If the event has to be cancelled by the organizers because of unforeseen circumstances, whether the organizers are 2/7

3 ansvarlige eller ej, vil kun den del af gebyret, som arrangørerne er i stand til at få refunderet, blive tilbagebetalt. Der vil ikke herudover blive betalt nogen form for erstatning. I begge ovennævnte tilfælde Hvis T-shirts eller anden merchandise allerede er bestilt hos leverandøren, når arrangementet aflyses, vil disse blive leveret og derfor ikke refunderet. 6: Regler om cykler og udstyr Enhver maskine med to eller tre hjul, der styres via et styr og fremdrives ved muskelkraft via en drivværk bestående af et eller flere tandhjul, kan benyttes. Maskinen må ikke overstige 1 meter i bredden. Maskiner, der ikke opfylder disse krav skal godkendes af arrangørerne. Tristyr/bøjler er tilladt, hvis de ikke går længere frem end bremsegrebene, der ikke må pege fremad. Tristyr/bøjler må ikke anvendes, når der køres i gruppe. Maskinen skal være monteret med 1 forlygte der kan ses på mindst 100 meters afstand forfra og 1 baglygte, der kan ses på mindst 150 meter bagfra. Blinkende baglygter er forbudt. Et sæt reservelygter skal være tilgængelige. Lygterne skal være tændt mellem solnedgang og solopgang samt på andre tidspunkter med dårlige lysforhold uanset om deltagerne cykler alene eller i gruppe. Hvis kontrollanterne stopper en deltager på grund af manglende eller mangelfuld lygteføring, vil deltageren ikke blive tilladt at fortsætte før lygteføringen er bragt i orden. For at lette kontrollerne vil hver enkelt deltager blive forsynet med et deltagernummer. Dette skal være monteret på cyklen under hele SBS. Hjelm er obligatorisk Om natten SKAL der bæres en refleksvest samt på andre tidspunkter med dårlige lysforhold. Denne vest skal fremvises ved cykelkontrollen. responsible or not, only that part of the entry fee, that the organizers can retrieve, will be refunded. No other indemnity will be paid. In the two preceding cases If the order for the T-shirt and/or other merchandise has already been placed by the suppliers at the date of cancellation of the event, it will be honored and therefore not refunded. Article 6: Rules for bikes and equipment Any machine with two or three wheels steered by a handlebar and propelled by muscle power via a transmission consisting of one or several chain rings may be used. The machine must not exceed 1 meter wide. Machines not meeting these criteria will have to be vetted by the organizers. Tri-bars / extended bars Handlebars extensions are allowed only if they don t extend beyond a line created between the front of the brake levers, which must not be pointed forward. Machines must have 1 front light which can be seen at least 100 m from the front and 1 rear light which can be seen at least 150 m from the rear. Flashing rear LEDs are forbidden. A set of spare lights has to be available Lights must always be turned on between sunset and sunrise or other low-light conditions, irrespective whether the participant rides alone or in a group. If the controllers stop a rider because of no lighting or insufficient lighting, the rider will not be allowed to continue until the lighting failure has been remedied. In order to make checks easier, all participants will be given a frame number. It must remain attached to the bike throughout the ride. Helmets are mandatory A reflective vest MUST be worn when riding at night or at other low-light conditions. This vest must be presented at the bike check. 3/7

4 Hvis din refleksvest er skjult (fx fordi du har en rygsæk på), skal du sikre dig, at du har yderligere refleksmateriale på, så du kan ses. Der gennemføres en cykelkontrol dagen før start. Brevet-kortet udleveres når cykel, lygter og refleksvest er godkendt. 7: Rute og kontroller Den officielle rutebeskrivelse kan downloades fra SBShjemmesiden. Da rutebeskrivelsen kan revideres i løbet af foråret og den tidlige sommer i 2022, bør du sikre dig, at du får downloadet den endelige version, der vil være mærket Final Ruten og kontrolstederne kan til en hver tid blive ændret, hvis arrangørerne finder dette nødvendigt. Deltagerne skal følge den officielle rute. Alle deltagere og supportteams skal til enhver tid og overalt opføre sig korrekt overfor kontrollanterne. Værelser tildeles således, at din værelseskammerat er den person, der står ved siden af dig. Hvis du er en kvinde, lægger vi dig ikke i et værelse med en mand uden din godkendelse og omvendt. Hvis du er alene i et værelse, kan vi ikke garantere, at du ikke bliver vækket, når den næste person ankommer og tildeles dit værelse 8: Ansvar og forsikring Deltagerne skal under alle omstændigheder respektere de nationale færdselsregler. Brug af mobiltelefoner under kørslen er forbudt. På grund af toldkontrol er alkoholiske drikke forbudt i den bagage, som overlades til supporten Deltagere i SBS cykler på deres eget ansvar. Der er ikke fra arrangørernes side tegnet nogen form for forsikring af If your reflective vest is hidden (e.g. because you are carrying a backpack or riding a recumbent), make sure that you have additional reflective material to ensure you are seen. A bike check will be conducted on the day before the start. The brevet card will be handed over when bike, lighting and reflective vest has been approved. Article 7: Route and controls The official route sheet can be downloaded from the SBS website. As the route sheet can be revised during the spring and early summer of 2022 make sure that you download the final version, designated Final. The route and checkpoints can be changed at any time if the organizers deem this necessary. Riders must stay on the official route. All riders and all support crews must act correctly towards the controllers everywhere and at all times. Rooms will be assigned such that your roommate will be the person standing next to you. If you are a female, the organizers will not put you in a room with a man without your approval and vice versa. If you are alone in a room, we cannot guarantee that you will not be woken when the next person arrives and is assigned to your room. Article 8: Responsibilities and insurance Under all circumstances, riders must respect and obey the national traffic laws. The use of a cell phone is forbidden while riding. Due to the customs, alcoholic beverages are prohibited in the drop-bag. It is expressly noted that cyclists participating in SBS ride at their own risk and that the organizers do not provide personal 4/7

5 deltagerne eller deres udstyr. Deltageren accepterer ansvaret for egen forsikring når deltageren foretager registrering. Alle deltagerne skal sikre sig, at de er forsikret herunder mod sygdom og hjemtransport Arrangørerne har ikke tegnet forsikring imod skader på eller tyveri af cykler. Deltageren må selv forsikre sig mod disse risici. Deltagerne skal selv tage vare på deres personlige ejendele under hele SBS. Arrangørerne kan ikke gøres ansvarlige for tab eller tyveri. Arrangørerne kan ikke gøres ansvarlige for omkostningerne til returrejsen for de deltagere, der udgår under løbet. 9: Deltagerkontrol Et brevetkort vil blive udleveret til hver deltager efter cykelkontrollen og før start. Deltagerne skal altid have dette kort med sig og skal personlig sikre sig at kortet stemples ved hver kontrol, hvad enten den er normal eller hemmelig. Tab af brevetkortet, manglende eller mangelfuld stempling, hvad enten det er fra en normal eller hemmelig kontrol, vil kunne medføre diskvalifikation. Deltagerne skal være forberedt på grænsekontrol mellem Danmark og Sverige, mellem Sverige og Norge og mellem Norge og Denmark kan finde sted. Skandinaver skal medbringe gyldig billedlegitimation, for øvrige gyldigt pas. 10: Kontrolstedernes åbne- og lukketider Åbne- og lukketiderne, der er angivet i brevetkortet skal overholdes. Kun et alvorligt materiel defekt kan accepters som undskyldning for at ankomme sent og forsinkelsen skal senest indhentes inden de næste to kontrolsteder. insurance coverage or insurance cover for bicycles etc. The participant accepts responsibility for his own insurance at the registration. All participants should take out coverage for medical assistance and repatriation. The organizer's policy does not cover any damage to bike or equipment in case of a fall or in case of theft. Personal insurance must be taken out to cover these risks. All riders have to care for their personal belongings during ths SBS. The organizers cannot be held responsible in case of loss or theft. The organizer cannot be held responsible for the return costs of participants who abandon the ride. Article 9: Rider control A brevet card will be distributed to each rider after the bike control and before the start. Riders must always carry their brevet card and must personally ensure that their card is validated at each control, whether official or secret. Loss of the brevet card, missing or incomplete validation, whether from an official or a secret control, may result in disqualification. Participants must expect that border control between Denmark and Sweden, between Sweden and Norway and between Norway and Denmark can take place. Scandinavians must bring valid legitimation with pictures, others must bring their passport. Article 10: Opening and closing time of the controls The opening and closing times indicated in the brevet card must be respected scrupulously. Only a serious material incident may be accepted as justification for late arrival, and the delay must be recovered within the next two controls at the latest. 5/7

6 11: Homologation, udgåede og ryttere, der ikke overholder åbne- og lukketiderne. Uanset ankomsttidspunkt vil en brevet kørt på mindre end 43 timer 56 minutter eller på mere end 90 timer ikke blive homologeret. Alle ryttere, der har kørt i overensstemmelse med reglerne, vil modtage en medalje. Deltagere, der udgår undervejs skal afleveres deres brevetkort til en kontrollant, underskrive det og notere DNF eller Udgået på det. En rytter, der udgår uden at møde en af kontrollanterne, skal snarest muligt ringe til det telefonnummer, der er angivet på brevetkortet for at meddele, at deltageren er udgået. 12: Supportbiler Deltagere, der ønsker at have en supportbil med (selv om det kun er for en enkelt kontrol), skal registrere dette ved tilmeldingen. Supportbiler skal være forsigtige med ikke at være til hindring for deltagerne og skal også være opmærksomme på ikke at skabe farlige situationer og må ikke følge rytterne. Deltagerne må kun møde deres supportbil ved kontrolstederne. 13: Miljøet Alle deltagere skal tage vare på miljøet på kontrolstederne og på ruten. Det er strengt forbudt at smide affald på vejen. 14: Straffe Arrangørerne forbeholder sig ret til at nægte en rytter adgang til SBS og til at diskvalificere en rytter i tilfælde af væsentlig overtrædelse af reglerne. Enhver overtrædelse af reglerne, vil blive straffet som angivet nedenfor STRAFTIDER Article 11: Homologation, DNFs and failure to comply with the time limits Whatever the time of arrival, a brevet ridden in less than 43 hours, 56 minutes and more than 90 hours will not be homologated. All participants who have ridden in compliance with the rules will be granted a medal. Riders who abandon must return their brevet card to a controller or another member of the organization, sign it and annotate it with "DNF" or "Abandon". A rider, who abandons without meeting one of the official controllers, should without hesitation phone the number stated on the brevet card to state that the participant has abandoned. Article 12: Support vehicles Riders who wish to have a support vehicle (even for only one control) must specify it at registration. Support vehicles must take great care not to interfere with the participants riding. Support vehicles should also take great care not to cause any dangerous situations and must not follow the riders. Riders can meet their support vehicle only at the checkpoints Article 13: Environment All riders must respect the environment in the control towns and all over the route of the SBS. It is strictly forbidden to litter on the road. Article 14: Penalties The organizers reserve the right to refuse entry to SBS and to disqualify riders in case of major transgressions of the regulations. Any violation of the regulations will be penalized according to the following scale. SCALE OF PENALTIES 6/7

7 Køre uden lys i mørke eller dårlig sigtbarhed: 1 time Bryde færdselsloven eller benyttelse af mobiltelefon: 1 time Smide affald fra sig eller på anden måde svine miljøet: 2 timer Ingen (eller skjult) refleksvest om natten eller dårlige lysforhold: 2 timer Ikke følge kontrollanters anvisninger: 2 timer Følgebil bryder reglerne 5 timer Modtage support uden for kontrolsted eller fra ikke-registreret køretøj: 5 timer Upassende opførsel af deltager eller supporthold overfor kontrollanter: 5 timer No lighting at night or under conditions of poor visibility: Violating the traffic law or using cell phone while riding: Environmental pollution: No (or hidden) reflective vest at night or low light conditions: Refusal to obey controllers: Support vehicle breaks regulations Support given outside the control place or by a non-registered vehicle: Incorrect behavior by the rider or support crew towards the controllers: 5 H 1 H 1 H 2 H 2 H 2 H 5 H 5 H 14: Billedrettigheder Deltagerne giver udtrykkeligt arrangørerne af SBS - eller dem, arrangørerne måtte udpege såsom samarbejdspartnere eller mediavirksomheder - ret til at benytte billeder og film, hvor rytterne optræder i løbet af deltagelse i SBS, til reklamer, beretninger og lignende. 15: Ændringer Arrangørerne forbeholder sig ret til at ændre disse regler og til at træffe beslutninger om forhold, der ikke er taget højde for i disse regler. Ændringer i regulativet vil blive offentliggjort på SBS hjemmesiden. Dateret: Oktober 2021 Article 14: Image rights and liberties Riders expressly authorize the organizers of the SBS or their proxies such as partners and media organizations to use static or moving images on which they may appear and which have been captured during their participation in SBS for publicity purposes, including promotional material and/or advertising. Article 15: Updating The SBS organizers reserves the right to modify these rules and if needed to decide about eventualities not foreseen in the present rules. Modifications to the regulations will be posted on the SBS website Dated: October /7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 English version further down Kim Finne med 11 kg laks Laksen blev fanget i denne uge øst for Bornholm ud for Nexø. Et andet eksempel er her to laks taget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Populært med tidlig færgebooking Booking af færgebilletter til TMB 2014 er populært. Vi har fået en stribe mails fra teams, som har booket,

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Ny præmie Trolling Master Bornholm fylder 10 år næste gang. Det betyder, at vi har fundet på en ny og ganske anderledes præmie. Den fisker,

Læs mere

Page 2: Danish. Page 4: English

Page 2: Danish. Page 4: English Identifikationsdokumenter når du har adresse i udlandet / Identification documents when you live abroad Guide til dokumentation/ Documentation Guidelines Page 2: Danish Page 4: English 1 Adresse i udlandet

Læs mere

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning Side 1 af 9 SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning 23.11.2015 1. Indledning Denne guide kan anvendes af kreditorer, som ønsker at gøre brug af SEPA Direct Debit til opkrævninger i euro. Guiden kan

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

MEDLEY CHALLENGE 2016/2017

MEDLEY CHALLENGE 2016/2017 For English version, see p. 3 MEDLEY CHALLENGE 2016/2017 I vores Medley Challenge turnering dystes der i år mellem Gladsaxe- (GSC) og Gentofte- (GSK) svømmere. Turneringen er et samarbejde på tværs af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone Special VFR - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone SERA.5005 Visual flight rules (a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

South Baileygate Retail Park Pontefract

South Baileygate Retail Park Pontefract Key Details : available June 2016 has a primary shopping catchment of 77,000 (source: PMA), extending to 186,000 within 10km (source: FOCUS) 86,000 sq ft of retail including Aldi, B&M, Poundstretcher,

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

An expression of care Notification. Engelsk

An expression of care Notification. Engelsk An expression of care Notification Engelsk Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Familierådgivningen Professionals who work with children and young have a special responsibility to ensure that

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition OPTIONS Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DANISH OPEN FARRIER CHAMPIONSHIP 2019

DANISH OPEN FARRIER CHAMPIONSHIP 2019 2019 MCH MESSECENTER HERNING 7. 9. MARTS ARRANGED BY We proudly present our sponsors/vores sponsorer: Main sponsor/hovedsponsor: MUSTAD Ib Jessen ApS Special-butikken Herning Silverback Chaps Smedjeriet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Oversigt over fejlbeskeder (efter fejlnummer) ved indberetning til SMDB via webløsning og via webservices (hvor der dog kan være yderligere typer fejlbeskeder).

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen Uret er stillet til vintertid, og det betyder, at der nu er mørkt både morgen og aften. Det er vigtigt, at du er synlig i trafikken i vintermørket, og derfor opfordrer vi dig til at bruge din refleksvest,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage Exterior

Læs mere

Endelig tilmelding til PBP

Endelig tilmelding til PBP Endelig tilmelding til PBP 2019 28-5-2019 Vejledning i hvordan du tilmelder dig endeligt til PBP 2019. Gå til PBP-hjemmesiden (i vejledningen er den engelske version vist) http://www.paris-brestparis.org/index2.php?lang=en&cat=inscription&page=comment_sinscrire

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Læs mere

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Can I withdraw money in [country] without paying fees? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse #0 Re: SV: SV: Your Conference Registration G #0

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse #0 Re: SV: SV: Your Conference Registration G #0 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 952892#0 Re: SV: SV: Your Conference Registration 81.00.00-G00-5-16 16-03-2016 952888#0 Betaling til Spanien tilmelding konference i Bilbao Tina

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE

ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CYKELTAXA I RØD ZONE 5. oktober 2018 ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE English version Der er nu mulighed for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Mandag den 31 Oktober 2011, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af lommeregner

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Info og krav til grupper med motorkøjetøjer

Info og krav til grupper med motorkøjetøjer Info og krav til grupper med motorkøjetøjer (English version, see page 4) GENERELT - FOR ALLE TYPER KØRETØJER ØJER GODT MILJØ FOR ALLE Vi ønsker at paraden er en god oplevelse for alle deltagere og tilskuere,

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

OXFORD. Botley Road. Key Details: Oxford has an extensive primary catchment of 494,000 people

OXFORD. Botley Road. Key Details: Oxford has an extensive primary catchment of 494,000 people OXFORD Key Details: Oxford has an extensive primary catchment of 494,000 people Prominent, modern scheme situated in prime retail area Let to PC World & Carpetright and close to Dreams, Currys, Land of

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

HA-SPAD MEDIA KIT

HA-SPAD MEDIA KIT HA-SPAD0223185808 2017 MEDIA KIT 147,912 1,064,820 WITH 55.6% MOBILE 3.76 (4.24 MOBILE) Source: Omniture Nov. 16 - Jan 17; Nielsen PRIZM 2015, Compete June 2014 - June 2015 Average USA Today Cars.com

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning the 25. June 2010 Dommer/Judge: Ramon Podesta, Chile SUNDS SØ Søgårdvej 1 7451 Sunds Arrangør Organizer LHASA APSO CLUB IN DENMARK CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning

Læs mere

United Nations Secretariat Procurement Division

United Nations Secretariat Procurement Division United Nations Secretariat Procurement Division Vendor Registration Overview Higher Standards, Better Solutions The United Nations Global Marketplace (UNGM) Why Register? On-line registration Free of charge

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv.

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0291 Klageren: XX og XX 8501 Bissegem, Belgien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Generalforsamling i Studenterrådet i VIA 2019 General meeting of the Student Council in VIA 2019

Generalforsamling i Studenterrådet i VIA 2019 General meeting of the Student Council in VIA 2019 Generalforsamling i Studenterrådet i VIA 2019 General meeting of the Student Council in VIA 2019 Sted/place: Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Lokale B6.09 Mødedato/date: 22. februar 2019 Kl.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

ArbejsskadeAnmeldelse

ArbejsskadeAnmeldelse ArbejsskadeAnmeldelse OpretAnmeldelse 001 All Klassifikations: KlassifikationKode is an unknown value in the current Klassifikation 002 All Klassifikations: KlassifikationKode does not correspond to KlassifikationTekst

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende Changes for Rottedatabasen Web Service The coming version of Rottedatabasen Web Service will have several changes some of them breaking for the exposed methods. These changes and the business logic behind

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 IBM Network Station Manager esuite 1.5 / NSM Integration IBM Network Computer Division tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 New esuite Settings in NSM The Lotus esuite Workplace administration option is

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Mandag den 7 Januar 2008, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af lommeregner

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere