DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 23. SEPTEMBER 1982 '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 23. SEPTEMBER 1982 '"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 23. SEPTEMBER 1982 ' almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbh mod Hauptzollamt Mainz (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Rheinland-Pfalz)»Den fælles toldtarif ildfaste produkter«sag 237/81 Sammendrag Den fcelles toldtarìf positioner ildfaste masser i pos K kriterier ildfasthed på mindst C Position K i den fælles toldtarif for 1979 skal fortolkes således, at kun produkter, der har en ildfasthed på mindst C, kan henføres til de dér omhandlede ildfaste masser. I sag 237/81 angående en anmodning, som Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag ALMADENT DENTAL-HANDELS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH mod HAUPTZOLLAMT MAINZ at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af pos K i den fælles toldtarif, har 1 Processprog: Tysk. 2981

2 DOM AFSAGT SAG 237/81 DOMSTOLEN (anden afdeling) sammensat af afdelingsformanden O. Due, dommerne A. Chloros og F. Grévisse, generaladvokat: Sir Gordon Slynn justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühi afsagt følgende DOM Sagsfremstilling De faktiske omstændigheder, retsforhandlingernes forløb og indlæggene for Domstolen kan sammenfattes således: I Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at sagsøgeren i hovedsagen den 16. november 1979 lod en vare med oprindelse i USA ekspedere til fri omsætning; varen anmeldtes som»modelgips«. Sagsøgte i hovedsagen, Hauptzollamt Mainz, henførte varen under»codenummer« (pos U) og opkrævede en told på 14,4 %. På grundlag af sagsøgerens administrative klage, hvori det blev gjort gældende, at det drejede sig om et ildfast formemateriale (formmasse), lod Hauptzollamt en senere udtaget vareprøve undersøge ved Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt i Frankfurt am Main. I dennes erklæring af 3. juni 1980 beskrives varen som»en varesammensætning, der ved kemisk undersøgelse viser sig at bestå af følgende bestanddele: 1. et hvidt, lugtfrit pulver, pakket i tilsvejsede poser med et indhold af 60 g, bestående af kiselsyre, ammoniumphosphat, magnesiumoxid og graphit (Complete Investment), 2. en lyserød klar væske, aftappet på kunststofflaske med et indhold af 946 ml, bestående af en farvet vandglasopløsning (Complete Liquid Concentrate), 3. en lysegrå, ca. 35 mm bred, sammenrullet asbestpapstrimmel (Asbestos Tape) og 4. en kunststofmålecylinder med angivelser fra 1 til 40 ml«. Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt tariferede varen efter grundsætningerne i den almindelige tariferingsbestemmelse 2982

3 ALMADENT / HAUPTZOLLAMT MAINZ 3 b) på grundlag af varesammensætningens vigtigste kendetegn, der er det som»complete Investment«betegnede pulver, som efter tilsætning af 10,5 ml»complete Liquid Concentrate«, fortyndet med vand i forholdet 1:1, danner 60 g af formematerialet. Skønserklæringen fastslog, at varesammensætningen må henføres under pos U (»Codenr.« ). Man er herved gået ud fra, at varen ikke er et ildfast produkt under pos K, fordi det ifølge første afsnit af de forklarende bemærkninger til denne position er en forudsætning, at ildfastheden er på mindst grader celsius bestemt efter ISO-rekommandation R og R ; dette er imidlertid ikke tilfældet for den indførte vares vedkommende. Efter klage, som toldvæsenet gav afslag på ved afgørelse af 4. juli 1980, nedlagde sagsøgeren under sit søgsmål for Finanzgericht påstand om, at den beskrevne varesammensætning henføres under pos K (»Code-nr.« ) med en tredjelandstoldsats på 3,2 %, og at der sker en tilsvarende ændring af den anfægtede toldafgørelse af 16. november Sagens udfald afhænger således af, om de indførte varesammensætninger må henføres under pos K eller under pos U. Pos K i den fælles toldtarif omfatter»ildfast mørtel«uden at det defineres, hvad der skal forstås ved»ildfast«. Finanzgericht Rheinland- Pfalz har derfor fundet, at der gennem en præjudiciel forelæggelse for De europæiske Fællesskabers Domstol skal skabes klarhed om fortolkningen af pos K med hensyn til begrebet»ildfasthed«. Finanzgericht har stillet Domstolen følgende spørgsmål: Skal pos K i den fælles toldtarif for 1979 fortolkes således, at kun produkter med en ildfasthed på mindst grader celsius, bestemt efter ISOrekommandation R og R , kan henføres under de ildfaste masser, der er omfattet af denne position, eller kan tillige produkter med et lavere smeltepunkt anses som»ildfaste«efter denne position (alt efter materiale og anvendelsesformål)? Forelæggelseskendelsen er registreret på Domstolens justitskontor den 27. august Hauptzollamt har støttet sin modsatte opfattelse på første afsnit af de forklarende bemærkninger til pos K. Det hedder her ordret:»et af de vigtigste kendetegn for de ildfaste produkter henhørende under denne position er en ildfasthed på mindst grader celsius (bestemt efter ISO-rekommandation R og R )«. Da det er ubestridt, at det pågældende formemateriale»complete Investment«ikke udviser dette kendetegn, må det efter Hauptzollamt's opfattelse henføres under pos U (»Code-nr.« ). I henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen er der indgivet skriftlige indlæg af sagsøgeren i hovedsagen ved advokat Redeke og af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent P. Karpenstein, som befuldmægtiget, bistået af Steuerberater R. Streckmann, Hamburg. På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen ved kendelse af 2983

4 DOM AFSAGT SAG 237/ Januar 1982 besluttet at henvise sagen til anden afdeling og at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse. II Skriftlige indlæg i henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen 1. Sagsøgeren i hovedsagen, almadent, har anført, at den forelæggende ret ved spørgsmålets affattelse har begrænset sagen til at angå spørgsmålet om fortolkningen af begrebet»ildfast«i pos K i den fælles toldtarif. Efter almadent's opfattelse kan denne formulering af spørgsmålet føre til fejlslutninger. Sagsøgeren har herved gjort gældende, at det i de forklarende bemærkninger til toldtariffen vedrørende gruppe K i første afsnit kun hedder, at»et af de vigtigste kendetegn for de ildfaste produkter henhørende under denne position er en ildfasthed på mindst C (bestemt efter ISO-rekommandation R og R )«. Sagsøgeren har henledt opmærksomheden på, at det i de forklarende bemærkninger to afsnit senere hedder:»hertil henføres endvidere ildfaste masser fremstillet af siliciumdioxyd, bestemt til brug i tandteknikken og til brug ved støbning af bijouterivarer i engangsforme«. Sagsøgeren har dernæst anført, at sagen for Finanzgericht angår tariferingen at en sådan ildfast masse fremstillet af siliciumdioxyd og bestemt til fremstilling af engangsforme til brug i tandteknikken, nemlig fabrikatet»complete Investment«fra selskabet Jelenko, som sagsøgeren gennem adskillige år har importeret. Almadent har anført, at den pågældende varesammensætning er en phosfatbundet, ildfast formmasse (formemateriale) til brug ved støbning med ædelmetal i tandteknikken. Voksmodeller trykkes ned i formmassen. Metallet, der er opvarmet til ca grader celsius, gydes derpå i formen. Når henses til brugen af højtemperaturbestandigt formemateriale ved støbning af legeringer med højt smeltepunkt, der dog har klart lavere smeltetemperatur end grader celsius, stilles der ikke krav om den ildfasthed på grader celsius, der kræves efter de anførte ISO-rekommandationer. Anvendelsen af ISO-rekommandationerne ved tariferingen er derfor sagligt urimelig. Stoffet»Complete Investment«må efter sin beskaffenhed og sit anvendelsesformål anses som et ildfast produkt under pos K. Ifølge sagsøgeren er det ubestridt, at ingen af de produkter til brug ved fremstilling af tandtekniske engangsforme på grundlag af siliciumdioxyd, der er kendt på det tyske marked, er blevet underkastet en kontrolundersøgelse vedrørende deres ildfasthed på "C, idet det hverken er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at kræve så høje temperaturer ved fremstilling af engangsforme i tandteknikken. Sagsøgeren har herved henvist til de ekspertudsagn, der under nærværende sag er afgivet af professor H. Marx, der er leder af Institut für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mundund Kieferkrankheiten ved Johannes Gutenberg-universitet i Mainz. Ifølge ekspertudsagnet er betegnelsen af produktet»complete Investement«som»modelgips«uberettiget, idet den er materielt fejlagtig; når henses til 2984

5 ALMADENT / HAUPTZOLLAMT MAINZ sammensætningen og brugen af produktet, der i mange år har tjent til fremstilling af tandtekniske afstøbninger, må det principielt ligestilles med en ildfast masse, idet det kan tåle støbning med legeringer med et højt smeltepunkt C selv om det ikke ganske når op på den ildfasthed på "C, der stilles krav om efter ISO-rekommandationen. Efter almadent's opfattelse fremgår det både af den praksis, der hidtil er blevet fulgt af toldmyndighederne, og af de ovennævnte forklarende bemærkninger, at også ildfaste masser, fremstillet af siliciumdioxyd (som produktet Complete Investment) og bestemt til brug i tandteknikken ved støbning i engangsforme, skal henføres under position K uden hensyn til, om der foreligger en ildfasthed på C eller ikke, idet en modsat regel ville være meningsløs, fordi samtlige på det tyske marked kendte produkter i så fald måske ikke ville være omfattet af position K,... idet dette dog indtil nu ikke er blevet kontrolleret af de ovennævnte grunde. Endelig har almadent anført, at det ikke kan tjene hensynet til omkostningsbegrænsning inden for sundhedsvæsenet at pålægge produkter som»complete Investment«høje toldsatser, idet det sagsøgende selskab i lighed med de konkurrerende selskaber ville være nødt til at lade den omkostningsstigning på mere end 10 %, der ville ramme dem, slå igennem, hvilket kun kan føre til en yderligere stigning i prisen på fremstilling af tandproteser. Efter sagsøgerens opfattelse er dette imidlertid en grund til, at disse produkter tariferes under position K og således behandles lempeligere. 2. Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har henvist til definitionen af begrebet»ildfasthed«, som den fremgår af»de forklarende bemærkninger til De europæiske Fællesskabers toldtarif«vedrørende pos K. Efter Kommissionens opfattelse kan sagen på grundlag af det af Finanzgericht stillede spørgsmål sammenfattes til, hvorvidt udtrykket ildfast i pos K skal forstås som et teknisk kriterium, der er fastsat én gang for alle, eller om der alene skal tages hensyn til, hvorvidt et produkt kan tåle de temperaturer, der opstår ved den brug, det er bestemt til. Anderledes udtrykt: om ildfast skal forstås absolut eller relativt. Kommissionen finder, at alene den førstnævnte brug af udtrykket er mulig. Kommissionen har medgivet, at betegnelsen ildfast efter almindelig sprogbrug kan anvendes om produkter, der udviser en ildfasthed på mindre end C. Det er imidlertid Kommissionens opfattelse, at denne almindelige brug af ordet ildfast ikke kan påberåbes, når man søger at fastlægge en brugbar sondring mellem produkter, der kort udtrykt betegnes som ildfaste. Videnskabeligt og teknisk forbeholdes dette udtryk således for ikke-metalliske produkter, der kan tåle temperaturer på mindst C. Kommissionen har i denne forbindelse anført definitioner vedrørende ildfasthed fra tekniske leksika og ordbøger; der opstilles her et krav om en ildfasthed på mindst 1500 C som et nødvendigt element i dette begreb. Kommissionen har tilføjet, at mens resultaterne af metoderne til afprøvning af ildfastheden varierer efter forsøgsbetingelserne (opvarmningshastigheden, for- 2985

6 DOM AFSAGT SAG 237/81 men af den udtagne prøve), har ISO (International Organization for Standardization) uarbejdet rekommandationer, der i detaljer fastlægger de betingelser, hvorunder forsøgene skal ske. Kommissionen har fremhævet, at temperaturkravets begyndelsespunkt ligger på C, idet denne temperatur anses som grænsen for ildfasthed, således som det fremgår af, at ISO-rekommandation R udtrykkeligt omfatter de ildfaste produkter, og at ISO-rekommandation R taler om en ildfasthed på C. Kommissionen har anført, at Fællesskabet i de forklarende bemærkninger til pos K har overtaget denne sidste definition af ildfasthed, der er almindeligt anerkendt inden for videnskab og teknik. Kommissionen har anført, at det ville være et vilkårligt og uberettiget skridt, der ville medføre usikkerhed og stridsspørgsmål under toldbehandlingen, dersom man ville lægge højere eller lavere temperaturer end C til grund for definitionen af ildfasthed efter den fælles toldtarif, når henses til enigheden herom i videnskabelige og tekniske kredse. Efter Kommissionens opfattelse kan et relativt begreb, som det sagsøgeren har hævdet, måske være acceptabelt for de erhvervsdrivende, men er lidet tjenligt ved fortolkningen af den fælles toldtarif, der skal anvendes på grundlag af objektive og ens kriterier, jfr. Domstolens dom af 28. marts 1978 (sag 158/78, Sml. 1979, s. 1103, præmis 8, sidste sætning). Kommissionen har i øvrigt henvist til Domstolens praksis, hvorefter tariferingen af et produkt principielt sker på grundlag af dets»objektive karakteristika og særegenheder«(generaladvokat J. P. Warner's forslag til afgørelse i sag 11/79 (Sml. 1979, s. 3069) s. 3088, højre spalte, øverst), og det»objektive særkendetegn og egenskaber«(dom af i sag 53/75, Sml. 1975, s. 1647, præmis 9). Da det særlige kendetegn ved de produkter, der hører under pos K, er deres ildfasthed, kan denne egenskab kun konstateres objektivt, dersom den udtrykkes gennem en målelig størrelse, der er fastsat til C, hvorved der gøres brug af en talværdi, der er almindeligt anerkendt. De forklarende bemærkninger har ikke herved ændret den fælles toldtarif, men de har inden for de tilladte grænser fortolket og forklaret denne. Selv om det foreliggende produkt, der er et formemateriale, er varmebestandigt efter sit formål og den tekniske fremgangsmåde ved dets anvendelse, kan det imidlertid efter Kommissionens opfattelse ikke karakteriseres som ildfast, idet det ikke under nogen forhold kan modstå temperaturer over C. Kommissionen har i øvrigt fremhævet, at tredje afsnit i de forklarende bemærkninger til pos K, der til denne position henfører»ildfaste masser fremstillet af siliciumdioxyd, bestemt til brug i tandteknikken«, ikke indebærer, at formematerialer, der anvendes i tandteknikken og ved støbning af bijouterivarer, automatisk kan henføres under denne position. Dette kan kun ske, såfremt der foreligger den ildfasthed, der omtales i det første afsnit af den forklarende bemærkning til pos K, altså såfremt der foreligger en ildfasthed på mindst "C. I modsat fald ville tredje afsnit ikke angå»ildfaste masser«, men ganske enkelt formematerialer, idet udtrykket ildfast bevarer den betydning, det har i første 2986

7 ALMADENT / HAUPTZOLLAMT MAINZ afsnit, hvilket også fremgår af den negative afgrænsning i fjerde afsnit. (»Under denne position henføres ikke sammensætninger, der ikke er ildfaste, såsom... «'). Det tredje afsnit i den forklarende bemærkning har efter Kommissionens opfattelse til formål at fastslå, at udtrykket»ildfaste masser«ikke alene omfatter stoffer, der som cement og mørtel er emballeret i sække og bruges i store partier, men tillige stoffer, der forarbejdes i meget små partier, som tilfældet er det i dentallaboratorier og bijouteriværksteder. Formålet med dette er at forhindre en fejlagtig fortolkning af udtrykket»similairesähnliche«2 i pos K. Kommissionen har endelig anført, at produktet ganske vist fremstilles på grundlag af siliciumdioxyd, der i sig selv er et ildfast stof, men at dets varmebestandighed på grund af tilsætning af andre stoffer falder til under grænseværdien for ildfasthed. Denne betragtning forhindrer således, at produktet kan henføres under pos K, og den fører til, at det må henføres under pos U i den fælles toldtarif. Kommissionen har derfor foreslået, at Domstolen besvarer det spørgsmål, der er stillet af Finanzgericht Rheinland- Pfalz, således:»de ildfaste masser, der henhører under pos K i den fælles toldtarif, skal besidde en ildfasthed på mindst C. Ildfastheden afgøres i overensstemmelse med ISO-rekommandation R og R «III Mundtlig forhandling I retsmødet den 17. juni 1982 er der afgivet mundtlige indlæg af sagsøgeren i hovedsagen ved advokat Claus-Michael Redeke, Mainz, og af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Peter Karpenstein. Sagsøgerens og Kommissionens repræsentanter og Kommissionens sagkyndige, Straub, har besvaret spørgsmål fra Domstolen. Generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 8. juli Præmisser i Ved kendelse af 13. august 1981, indgået til Domstolen den 27. august s.a., har Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af begrebet ildfaste masser i forbindelse med pos K i den fælles toldtarif i den affattelse, der var gældende for 1979 (EFT L 335, 1978, s. 1). Finanzgericht har ønsket fortolkningen af begrebet klarlagt med henblik på tariferingen af et siliciumbaseret produkt,»complete investment«, som er bestemt til brug i tandteknikken ved støbning i engangsforme. Produktet indføres fra De forenede Stater af det selskab, der er sagsøger i hovedsagen. 1 O.a.: Domstolens oversættelse. 2 O.a.: fremgår ikke af den danske oversættelse. 2987

8 DOM AFSAGT SAG 237/81 2 Hauptzollamt Mainz henførte produktet, der ved indførslen anmeldtes som»modelgips«, under pos U, hvilket medførte, at der skulle betales en told på 14,4 %. 3 Sagsøgeren i hovedsagen er af den opfattelse, at produktet skulle have været tariferet under pos K,»ildfast mørtel«, også selv om det ikke har en ildfasthed på mindst C, således som det kræves ifølge første afsnit vedrørende den pågældende position i de forklarende bemærkninger til den fælles toldtarif. Sagsøgeren har anført, at begrebet ildfaste masser kan omfatte produkter, der er ildfaste i forhold til den brug, de er bestemt til, selv om ildfastheden ligger under C, idet en så høj ildfasthed hverken er nødvendig eller hensigtsmæssig for produkter, der er bestemt til brug i tandteknikken ved støbning i engangsforme. 4 Hauptzollamt har gjort gældende, at det forhold, at den pågældende vare har en ildfasthed, der er lavere end C, medfører, at varen ikke er»ildfast«som omhandlet i første afsnit i de forklarende bemærkninger til pos K, idet den anvendte generelle formulering ligeledes må gælde de produkter, der omtales i tredje afsnit af de forklarende bemærkninger til positionen. s Finanzgericht har med henblik på sin afgørelse af tvisten forelagt Domstolen følgende spørgsmål:»skal pos K i den fælles toldtarif for 1979 fortolkes således, at kun produkter med en ildfasthed på mindst grader celsius, bestemt efter ISO-rekommandation R og R , kan henføres under de ildfaste masser, der er omfattet af denne position, eller kan tillige produkter med et lavere smeltepunkt anses som 'ildfaste' efter denne position (alt efter materiale og anvendelsesformål)?«6 De forklarende bemærkninger til pos K har følgende ordlyd:»et af de vigtigste kendetegn for ildfaste produkter henhørende under denne position er en ildfasthed på mindst C (bestemt efter ISO-rekommandation R og R ). 2988

9 ALMADENT / HAUPTZOLLAMT MAINZ Hertil henføres visse præparater bestående af ildfaste stoffer såsom chamotte, etc... Hertil henføres endvidere ildfaste masser fremstillet af siliciumdioxyd, bestemt til brug i tandteknikken og til brug ved støbning af bijouterivarer i engangsforme. Denne position omfatter ikke præparater, der ikke er ildfaste...«7 Ifølge Domstolens praksis er de forklarende bemærkninger til den fælles toldtarif et vigtigt bidrag til fortolkningen, hvorved de enkelte positioners og underpositioners rækkevidde kan præciseres eller forklares. s Det skal herved understreges, at det afgørende kriterium for varernes tarifering i almindelighed skal søges i deres kendetegn og objektive egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af den fælles toldtarifs positioner og de hertil hørende bemærkninger. 9 Begrebet ildfaste masser i forbindelse med pos K, skal forstås således, at der skal foreligge en ildfasthed på "C. Dette kriterium er fastlagt i Fællesskabets forklarende bemærkninger på grundlag af ISO-rekommandationerne, og det giver det sikre holdepunkt, der er nødvendigt af hensyn til en ensartet anvendelse af den fælles toldtarif. io Omtalen i tredje afsnit af siliciumbaserede produkter, der er bestemt til brug i tandteknikken og ved støbning af bijouterivarer, er blot en angivelse af en række produkter, der kun henføres under pos K, hvis de falder ind under den definition af ildfaste masser, der opstilles i første afsnit af bemærkningerne

10 DOM AFSAGT SAG 237/81 ii Det følger heraf, at pos K i den fælles toldtarif for 1979 skal fortolkes således, at kun produkter, der har en ildfasthed på mindst "C, kan henføres til de dér omhandlede ildfaste masser. Sagens omkostninger i2 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, der har indgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (anden afdeling) vedrørende det spørgsmål, som er forelagt den af Finanzgericht Rheinland- Pfalz ved kendelse af 13. august 1981, for ret: Pos K i den fælles toldtarif for 1979 skal fortolkes således, at kun produkter, der har en ildfasthed på mindst C, kan henføres til de dér omhandlede ildfaste masser. Due Chloros Grévisse Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. september Justitssekretæren efter bemyndigelse H. A. Rühi Ekspeditionssekretær O. Due Formand for anden afdeling 2990

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988* DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988* I sag 357/87, angående en anmodning, som Finanzgericht Baden-Württemberg i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * MEICO-FELL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * I sag C-273/90, angående en anmodning, som Hessisches Finanzgericht i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * DOM AF 20. 9. 1988 SAG 252/87 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * I sag 252/87, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * DOM AF 14. 4. 1994 SAG C-389/92 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-389/92, angående en anmodning, som Belgiens Raad van State i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * DOM AF 10. 10. 1985 SAG 252/84 DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * I sag 252/84 angående en anmodning, som Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 *

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * DOM AF 10. 7. 1990 SAG C-326/88 DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * I sag C-326/88, angående en anmodning, som Vestre Landsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 * DEUTSCHE SEE-BESTATTUNGS-GENOSSENSCHAFT DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 * I sag C-389/02, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-342/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 *

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 * DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 * I sag 58/84 angående en anmodning, som Cour du travail de Liège i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. april 1988*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. april 1988* HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS / KRÜCKEN DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. april 1988* I sag 316/86, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 *

DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 * NATURALLY YOURS COSMETICS LTD / COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 * I sag 230/87, angående en anmodning, som Value-Added Tax Tribunal, London, i medfør af EØF-Traktatens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986*

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* DOM AF 18. 3. 1986 SAG 24/85 DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* I sag 24/85 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOM AF 8.3. 1988 SAG 102/86 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 102/86, angående en anmodning, som House of Lords i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * SCHMIDT DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-392/92, angående en anmodning, som Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 *

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * I sag C-2/00, angående en anmodning, som Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 * DOM AF 15. 5. 1990 SAG C-365/88 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 * I sag C-365/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * TELLERUP / DADDY'S DANCE HALL DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * I sag 324/86, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 SAG 238/87 DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 * I sag 238/87, angående en anmodning, som High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Patents Court, London, i medfør af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * ROQUETTE FRÉRES DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * I sag C-114/99, angående en anmodning, som Cour administrative d'appel de Nancy (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 *

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * I sag 203/87, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent S. Fabro, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * DOM AF 6. 5. 1992 SAG C-20/91 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * I sag C-20/91, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Tredje Afdeling) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 * DOM AF 8. 2. 1990 SAG C-320/88 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 * I sag C-320/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. juni 1992 *

DOMSTOLENS DOM 17. juni 1992 * DOMSTOLENS DOM 17. juni 1992 * I sag C-26/91, angående en anmodning, som Frankrigs Cour de cassation i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens fortolkning af konventionen af 27. september

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987*

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* KOMMISSIONEN / ITALIEN DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* I sag 118/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved Sergio Fabro, Den Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget og med valgt adresse i Luxembourg

Læs mere

Maggi GmbH mod Hauptzollamt Münster (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Münster)

Maggi GmbH mod Hauptzollamt Münster (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Münster) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 12. JULI 1979 1 Maggi GmbH mod Hauptzollamt Münster (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Münster)»Aktiv forædling monetære udligningsbeløb«sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * KAPASAKALIS M.FL. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * I de forenede sager C-225/95, C-226/95 og C-227/95, angående en anmodning, som Diikitiko Protodikio, Athen, i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * VESTERGAARD DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * I sag C-59/00, angående en anmodning, som Vestre Landsret (Danmark) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juli 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juli 1991 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juli 1991 * I sag C-202/90, angående en anmodning, som Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Afdelingen for Forvaltningssager) i medfør af EØF-Traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* I sag 101/87, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * DOM AF 3.7.2001 SAG C-380/99 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * I sag C-380/99, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * TOLSMA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * I sag C-16/93, angående en anmodning, som Gerechtshof, Leeuwarden (Nederlandene), i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (FØRSTE AFDELING) AF 16. MARTS 1978 1 Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) Sag 104/77

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 13. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 13. december 1990 * DOM AF 13. 12. 1990 SAG C-238/89 DOMSTOLENS DOM 13. december 1990 * I sag C-238/89, angående en anmodning, som Landgericht München I i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * DAIBER / HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * I sag 200/84 angående en anmodning, som Finanzgericht Baden-Württemberg i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * UNITRON SCANDINAVIA OG 3-S DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * I sag C-275/98, angående en anmodning, som Klagenævnet for Udbud i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 * I sag C-379/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Østre Landsret (Danmark) ved afgørelse af 15.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 *

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * I sag C-171/91, angående en anmodning, som Bundesverwaltungsgericht i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 27. september 1988*

DOMSTOLENS DOM 27. september 1988* DEN BELGISKE STAT /HUMBEL DOMSTOLENS DOM 27. september 1988* I sag 263/86, angående en anmodning, som fredsdommeren i Neufchâteau (Belgien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 *

DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 * DOMSTOLENS DOM 26. mans 1987 * I sag 235/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Johannes Føns Buhl som befuldmægtiget, bistået af advokat Marten Mees, Haag, og med valgt

Læs mere

dom afsagt sag 26/62 angående en anmodning, som i medfør af artikel 177, stk. 1, litra a og stk. 3 i traktaten

dom afsagt sag 26/62 angående en anmodning, som i medfør af artikel 177, stk. 1, litra a og stk. 3 i traktaten dom afsagt 5. 2. 1963 sag 26/62 bedømmelse, når denne træffer præjudiciel afgørelse1. 3. Det europæiske økonomiske Fællesskab udgør en nyt folkeretligt system, til hvis fordel staterne, om end inden for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 * I sag C-100/02, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 * I sag C-456/93, angående en anmodning, som Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar

DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar 1985 1 I sag 268/83 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 2001 *

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 2001 * DOMSTOLENS DOM 4. oktober 2001 * I sag C-517/99, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i en sag, der er indbragt for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 * JESTEL DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 * I sag C-454/10, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

stk. 1, når der ikke foreligger nogen aftale, vedtagelse eller samordnet praksis i henhold til denne bestemmelse, eller af

stk. 1, når der ikke foreligger nogen aftale, vedtagelse eller samordnet praksis i henhold til denne bestemmelse, eller af Processpr: DOMSTOLENS DOM AF 29. FEBRUAR 1968 1 Parke, Davis and Co. mod Probel, Reese, Beintema-Interpharm Centrafarm (Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af appelretten i Haag)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * INSTITUTE OF THE MOTOR INDUSTRY DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * I sag C-149/97, angående en anmodning, som VAT and Duties Tribunal, London (Det Forenede Kongerige), i medfør af EF-traktatens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * RUSH PORTUGUESA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * I sag C-113/89, angående en anmodning, som tribunal administratif de Versailles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 16. september 2004 * I sag C-404/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988* I sag 269/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991* DOM AF 11. 7. 1991 SAG C-97/90 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991* I sag C-97/90, angående en anmodning, som Finanzgerich München i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 * DOM AF 2.5.1996 SAG C-231/94 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 * I sag C-231/94, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

følgende draget at udføre tjenesteydelser af NV Fonior draget at udføre en sådan tjenesteydelse.

følgende draget at udføre tjenesteydelser af NV Fonior draget at udføre en sådan tjenesteydelse. til henviser DOM AFT 27. 3. 1974 draget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det tilkommer således den nationale dommer at undersøge, om en virksomhed, som støtte for en fravigelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 *

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * ANTONISSEN DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * I sag C-292/89, angående en anmodning, som High Court of Justice, Queen's Bench Division, London, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 16. september 1999*

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 16. september 1999* DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 16. september 1999* I sag C-27/98, angående en anmodning, som Bundesvergabeamt (Østrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. juni 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. juni 1991 * DOM AF 20. 6. 1991 SAG C-60/90 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. juni 1991 * I sag C-60/90, angående en anmodning, som Gerechtshof, Arnhem, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 * ENKLER DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 * I sag C-230/94, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * I sag C-415/98, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. juli 2004 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. juli 2004 * I sag C-169/03, angående en anmodning, som Regeringsrätten (Sverige) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for den nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 24. november 1993 ""

DOMSTOLENS DOM 24. november 1993 DOM AF 24.11.1993 FORENEDE SAGER C-267/91 OG C-268/91 DOMSTOLENS DOM 24. november 1993 "" I de forenede sager C-267/91 og C-268/91, angående anmodninger, som Tribunal de grande instance de Strasbourg (Frankrig)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 DOM AF 6.11.1997 SAG C-116/96 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 I sag C-116/96, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOM AFSAGT SAG 40/70

DOM AFSAGT SAG 40/70 DOM AFSAGT 18. 2. 1971 SAG 40/70 2. Varemærkeretten som retligt begreb besidder ikke i sig selv de i artikel 85, stk. 1 nævnte kendetegn ved aftaler eller former for samordnet praksis; imidlertid kan rettens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (fjerde afdeling) 7. maj 1986*

DOMSTOLENS DOM (fjerde afdeling) 7. maj 1986* GÜL / REGIERUNGSPRÄSIDENT DÜSSELDORF DOMSTOLENS DOM (fjerde afdeling) 7. maj 1986* I sag 131/85 angående en anmodning, som Verwaltungsgericht Gelsenkirchen i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOM afsagt sag 22/71

DOM afsagt sag 22/71 DOM afsagt 25. 11. 1971 sag 22/71 2.a) Det forhold, at en af de virksomheder, som deltager i en aftale, har sæde i et tredjeland, udgør ikke en hindring for anvendelsen af EØF-traktatens artikel 85, når

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. om præjudiciel afgørelse. Sag 166/73. Sammendrag. til at følge den af den overordnede ret. tilkendegivne retsopfattelse.

DOMSTOLENS DOM. om præjudiciel afgørelse. Sag 166/73. Sammendrag. til at følge den af den overordnede ret. tilkendegivne retsopfattelse. Processprog: DOMSTOLENS DOM AF 16 JANUAR 1974 1 Rheinmühlen-Düsseldorf mod Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Retsvirkninger

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 * VAN DER STEEN DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 * I sag C-355/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * SPI DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * I sag C-108/00, angående en anmodning, som Conseil d'état (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOM AFSAGT SAG 127/75. angående en anmodning, som i henhold til EØF-traktatens artikel 177 er indgivet

DOM AFSAGT SAG 127/75. angående en anmodning, som i henhold til EØF-traktatens artikel 177 er indgivet DOM AFSAGT 22. 6. 1976 SAG 127/75 I sag 127/75 angående en anmodning, som i henhold til EØF-traktatens artikel 177 er indgivet til Domstolen af Finanzgericht Düsseldorf for i den dér verserende sag mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. juni 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. juni 1990 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. juni 1990 * I sag C-185/89, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOM AFSAGT SAG 237/83

DOM AFSAGT SAG 237/83 DOM AFSAGT 12. 7. 1984 SAG 237/83 skabet for den pågældende fællesskabsvirksomheds regning. Det følger heraf, at ved anvendelsen af den medlemsstats lovgivning, hvori virksomheden er hjemmehørende, vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * I de forenede sager C-64/96 og C-65/96, angående to anmodninger, som Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 4. marts 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 4. marts 2004 * VILUCKAS ET JONUSAS DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 4. marts 2004 * I de forenede sager C-238/02 og C-246/02, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 * DOM AF 1.7.1999 SAG C-173/98 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 * I sag C-173/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 * 1 sag C-383/95, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 2003 * DOM AF 9.1.2003 SAG C-292/00 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 2003 * I sag C-292/00, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 *

DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * DOM AF 30. 1. 1985 SAG 143/83 DOMSTOLENS DOM 30. januar 1985 * I sag 143/83 Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Johannes Føns Buhl, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 *

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * I sag C-63/92, angående en anmodning, som Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* I sag C-400/95, angående en anmodning, som Sø- og Handelsretten i København i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 *

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 * SOCIETY FOR THE PROTECTION OF UNBORN CHILDREN IRELAND DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 * I sag C-159/90, angående en anmodning, som High Court, Dublin, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere