Kommunen har oplyst at Esbjerg Kommune og Psykiatricenter Vest har indgået følgende aftale om lægebetjeningen på Birkevangen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen har oplyst at Esbjerg Kommune og Psykiatricenter Vest har indgået følgende aftale om lægebetjeningen på Birkevangen:"

Transkript

1 1/10 Den 8. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 17. januar 2007 af Birkevangen. I rapporten anmodede jeg Birkevangen om nærmere oplysninger mv. vedrørende enkelte forhold. Jeg bad om at Birkevangens oplysninger mv. blev sendt gennem kommunen for at kommunen kunne få lejlighed til at kommentere det som Birkevangen anførte. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 10. juli 2008 med bilag fra Esbjerg Kommune der har oplyst at kommunen (Sociale Tilbud) har samarbejdet med Birkevangen om formuleringen af oplysningerne i udtalelsen. Når jeg i det følgende henviser til hvad kommunen har oplyst, dækker det således også Birkevangens oplysninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 4.2 Medicin, læge mv. Psykiatriafdelingen i Esbjerg Kommune havde rettet henvendelse til Psykiatricenter Vest for at få afklaret den fremtidige lægebetjening på Birkevangen, men havde endnu ikke modtaget svar herpå. Ønsket er at beboerne kan benytte distriktspsykiatrien og psykoseteamet på samme vilkår som kommunens øvrige borgere. Jeg bad om at få oplyst om kommunen nu havde modtaget svar, og hvad Psykiatricenter Vest i givet fald havde svaret. Kommunen har oplyst at Esbjerg Kommune og Psykiatricenter Vest har indgået følgende aftale om lægebetjeningen på Birkevangen: Psykiatricenter Vest sikrer den psykiatriske behandling til Birkevangens beboere via lægekonsulentordning. Lægekonsulenten kommer på Birkevangen en gang om ugen på fast ugedag i fast tidsrum. Mange af Birkevangens beboere har ophold på Birkevangen i en forholdsvis kort periode. Med henblik på at sikre kontinuiteten i den psykiatriske behandling i forløbet fra før indflytning på Birkevangen, under opholdet på Birkevangen og efter

2 2/10 udflytning, er det aftalt med Psykiatricenter Vest, at nye beboere, som er tilknyttet Distriktspsykiatrien bibeholder kontakten dertil, og bliver således ikke omfattet af lægekonsulentordningen. Samtidig er der igangsat, at Slusens beboere gradvist overgår fra lægekonsulentordningen til Distriktspsykiatrien med henblik på at sikre kontinuiteten i den psykiatriske behandling i forbindelse med en eventuel udflytning fra Slusetilbuddet. Målet er, at alle beboere benytter de almindelige behandlingspsykiatriske tilbud på lige fod med andre borgere, og der arbejdes aktuelt på sagen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 4.4 Beboernes økonomiske forhold Jeg noterede mig at kontanthjælpsmodtagerne på Birkevangen efter Birkevangens og kommunens opfattelse nu har et acceptabelt rådighedsbeløb. Jeg bad dog fortsat om at få oplyst hvor stort dette rådighedsbeløb er efter at der er betalt udgifter til Birkevangen og medicin. Kommunen har oplyst at Birkevangen har vurderet at et acceptabelt månedligt rådighedsbeløb er kr., og at det skal dække beboerens personlige fornødenheder. Det er endvidere oplyst at beløbet svarer til taksten i Sundhedsstyrelsens takstsystem 2008 vejledning af april Der er i den forbindelse henvist til Sundhedslovens 91 og bekendtgørelse nr af 14. september 2007 (bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. (sygehusbekendtgørelsen) der nu er afløst af bekendtgørelse nr af 6. november 2008 der trådte i kraft den 7. november 2008). Efter sundhedslovens 91 (nu lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008) kan ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætte nærmere regler om at sygehusvæsenet og tilknyttede institutioner udbetaler et beløb til personlige fornødenheder til personer, der ikke oppebærer pension eller anden indkomst under længerevarende indlæggelser. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter beløbets størrelse. Beløbet er fastsat i sygehusbekendtgørelsens kapitel 7 ( 27, stk. 2, i den nugældende bekendtgørelse) og pris- og lønreguleres en gang om året efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Jeg har ingen bemærkninger til opfattelsen med hensyn til størrelsen af det beløb som kontanthjælpsmodtager bør have til rådighed under ophold på Birkevangen. Med den bemærkning at jeg går ud fra at kontakthjælpsmodtagerne faktisk også har det nævn-

3 3/10 te beløb til rådighed til personlige fornødenheder, har jeg derfor noteret mig det oplyste. Ad punkt 4.7 Alkohol og euforiserende stoffer Kommunen havde i den tidligere udtalelse bl.a. oplyst at Birkevangen havde revurderet sine værdier, og at det senest med udgangen af september 2007 ville fremgå af Birkevangens hjemmeside at misbrug af alkohol og euforiserende stoffer er uacceptabelt på alle Birkevangens afdelinger. I forbindelse med at jeg noterede mig det oplyste om håndteringen af misbrug mv., bemærkede jeg at jeg ved søgning på Birkevangens hjemmeside den 6. maj 2008 ikke havde kunnet finde de nævnte oplysninger (under punktet om værdigrundlaget). I kommunens udtalelse er det oplyst at Birkevangens hjemmeside nu er opdateret så botilbuddets politik for misbrug af alkohol og euforiserende stoffer fremgår af værdigrundlaget. Dette har jeg noteret mig. Ad punkt 4.8 Vold Kommunen havde i den tidligere udtalelse oplyst at Sociale Tilbud havde taget initiativ til at udarbejde en fælles voldspolitik for alle de tilbud der hører under Sociale Tilbud. Jeg bad kommunen om at underrette mig om resultatet af kommunens overvejelser herom og at sende mig en kopi af voldspolitikken når den forelå. Jeg gik i den forbindelse ud fra at kommunen ved udarbejdelsen af voldspolitikken ville inddrage mit synspunkt med hensyn til anmeldelse af vold og trusler om vold at det er mest hensynsfuldt over for den forurettede at ledelsen (afdelingsledelsen) under normale omstændigheder indgiver politianmeldelse, dog med mulighed for at undlade dette af hensyn til den forurettede. Kommunen har oplyst at Sociale Tilbud har truffet beslutning om at Esbjerg Kommunes overordnede retningslinjer for vold og trusler om vold er dækkende for alle tilbud under Sociale Tilbud. Kommunen har vedlagt et eksemplar af disse retningslinjer og af en vejledning der er udarbejdet i tilknytning hertil (Vejledning når en medarbejder har været udsat for vold og trusler om vold). Af denne vejledning fremgår det at den ansvarlige leder skal indberette hændelse til politiet (afhængig af voldsepisodens karakter og omfang) og den lokale sikkerhedsorganisation.

4 4/10 Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af det vedlagte materiale, herunder de krav der stilles til ledelsen og medarbejderne bl.a. om at udarbejde retningslinjer og arbejdsmetoder som således (nu) også gælder for Birkevangen. Ad punkt 4.10 Beboerråd (beboerindflydelse mv.)/kontaktråd Kommunen har udarbejdet retningslinjer efter servicelovens 17 ( Brugerindflydelse ældre ) og oplyste i den tidligere udtalelse at disse retningslinjer er overordnede og også gælder for tilbuddene under Sociale Tilbud. Jeg havde ingen bemærkninger til at de regler som kommunen skal fastsætte efter servicelovens 16, indholdsmæssigt (i tilpasset form) svarer til de regler som fastsættes efter servicelovens 17. Da reglerne efter min opfattelse imidlertid bør findes i to særskilte dokumenter der hver især angiver hjemmelsgrundlaget og (dermed) hvilket område reglerne gælder for, bad jeg kommunen om at overveje at udfærdige et særligt (tilpasset) dokument med de retningslinjer som kommunen skal udfærdige efter servicelovens 16, og meddele mig resultatet heraf. Kommunen har oplyst at spørgsmålet har været drøftet i Sociale Tilbud, og at der er truffet beslutning om at Sociale Tilbud ikke for tiden udfærdiger retningslinjer efter servicelovens 16. Begrundelsen herfor er at Sociale Tilbud kontinuerligt er opmærksomt på tilbuddenes håndtering af beboerråd, beboerindflydelse og brugerinddragelse, ligesom brugerinddragelse er et tilbagevendende tema i de årlige tilsynsrapporter. Retningslinjer for brugerindflydelse på de enkelte tilbud fremgår endvidere af tilbuddenes servicedeklarationer. Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens 16 pligt til at fastsætte skriftlige (generelle) retningslinjer for brugerindflydelsen på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene efter serviceloven. For så vidt angår botilbud efter servicelovens 108 skal reglerne om brugerindflydelse indgå i de kvalitetsstandarder som kommunalbestyrelsen skal fastsætte for sådanne tilbud, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter 108 i serviceloven, og pkt. 46 i vejledning nr. 98 af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (vejledning nr. 7 til serviceloven). Reglerne om brugerinddragelse er nærmere beskrevet i pkt i vejledning nr. 93 af samme dato om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven (vejledning nr. 1 til serviceloven). Pligten til at fastsætte generelle retningslinjer for brugerindflydelse gælder selv om kommunen kontinuerligt er opmærksom på brugerindflydelsen mv., herunder i forbindelse med de tilsyn som kommunen foretager på kommunens konkrete botilbud, og selv om der foreligger retningslinjer om brugerindflydelse i servicedeklarationer for

5 5/10 disse tilbud. Retningslinjer der er udfærdiget efter servicelovens 17, som indeholder en særlig pligt til at etablere bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem mv., kan efter min opfattelse heller ikke fritage for pligten til at udfærdige retningslinjer efter 16 for andre tilbud, men som anført i min opfølgningsrapport kan pligten efter 16 opfyldes ved en tilpasning af sådanne retningslinjer. Jeg fastholder derfor min opfattelse hvorefter der bør udfærdiges særskilte retningslinjer efter servicelovens 16, og jeg henstiller på denne baggrund til kommunen på ny at overveje spørgsmålet om udfærdigelse af sådanne retningslinjer. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Esbjerg Kommune havde oplyst at kommune endnu ikke havde udarbejdet en pårørendepolitik til erstatning for den pårørendepolitik som Ribe Amts Psykiatriudvalg havde formuleret, og som derfor indtil videre blev videreført. Jeg bad om en kopi af kommunens pårørendepolitik når den forelå. Esbjerg Kommune har oplyst at kommune ikke har udarbejdet en overordnet pårørendepolitik til erstatning for Ribe Amts Psykiatriudvalgs pårørendepolitik. Kommunen har begrundet det med at Sociale Tilbud kontinuerligt er opmærksomt på tilbuddenes håndtering af pårørendesamarbejdet. Kommunen har i den forbindelse nævnt at retningslinjer for Birkevangens pårørendesamarbejde fremgår af tilbuddets hjemmeside. Jeg forstod det tidligere oplyste om at kommunen endnu ikke havde udarbejdet en pårørendepolitik til erstatning for den pårørendepolitik som Ribe Amts Psykiatriudvalg havde formuleret, sådan at der ville blive udarbejdet en sådan pårørendepolitik. Jeg har noteret mig at det ikke er tilfældet, og da kommunen ikke er forpligtet til at udarbejde en egentlig overordnet pårørendepolitik, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg har samtidig noteret mig at Birkevangen har en pårørendepolitik der fremgår af botilbuddets hjemmeside. Ad punkt 5.2 Modtagne registreringer Jeg gik ud fra at alle de magtanvendelser som jeg modtog skemaer på, var blandt de 27 indberetninger der var nævnt i referatet fra et møde i amtets psykiatriudvalg den 11. december 2006.

6 6/10 Kommunen har bekræftet min antagelse. Dette har jeg noteret mig. Kommunen har videre bekræftet at der i de skemaer der nu skal anvendes til registrering af magtanvendelse, gøres notat om tidspunktet herfor. Også dette har jeg noteret mig. Ad punkt 6.1 Normeringer og sammensætning mv. Jeg bad om en kopi af Birkevangens skriftlige personalepolitik der efter det tidligere oplyste blev revideret af MED-udvalget da Birkevangen overgik til Esbjerg Kommune den 1. januar Birkevangen har over for kommunen oplyst at Birkevangen følger Esbjerg Kommunes overordnede personalepolitik. Kommunen har vedlagt kopi heraf. Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af kommunens personalepolitik. Jeg bad om underretning om resultatet af evalueringen af ordningen på Slusen og Rosa afdeling hvorefter en beboer efter en måneds ophold på Birkevangen kan vælge en ny kontaktperson hvis han/hun ønsker det. Birkevangen har oplyst at Birkevangen på grund af andre presserende arbejdsopgaver endnu ikke har evalueret ordningen. Birkevangen har ikke planlagt hvornår ordningen skal evalueres, og der er derfor ikke umiddelbart planer om at udvide ordningen der fortsat kun fungerer på Slusen og Rosa afdeling, og til de andre afdelinger. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg fortsat er interesseret i at modtage underretning når ordningen til sin tid er blevet evalueret. Ad punkt 6.2 Vikarer og sygdom Jeg bad om en kopi af Esbjerg Kommunes sygepolitik som Birkevangens medarbejdere med overgangen til Esbjerg Kommune pr. 1. januar 2007 var blevet omfattet af. Kommunen har vedlagt en kopi af kommunens politik vedrørende sygefravær. Politikken indeholder afsnit der omhandler formål, mål, sygemelding, handlingsplan, samta-

7 7/10 ler, opdelt i omsorgssamtaler, kontaktsamtaler og statussamtaler, opsigelse og et særligt afsnit om tjenestemænd og reglementsansatte. I afsnittet om sygemelding er det anført at den sygemeldte ved sygemeldingen så vidt muligt skal oplyse hvornår den pågældende venter at møde på arbejde igen, og det anbefales at den sygemeldte oplyser om sygdomsårsagen. Jeg går ud fra at kommunen er bekendt med lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsmæssige oplysninger på arbejdsmarkedet mv. der bl.a. regulerer arbejdsgiverens mulighed for (i forbindelse med ansættelsen eller) under ansættelsen at stille spørgsmål om en lønmodtagers helbred, jf. lovens 2. Med hensyn til en arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger under ansættelsen henviser jeg i den forbindelse til beskæftigelsesministerens svar af 2. september 2004 på spørgsmål nr. S 5110 hvor følgende er anført: En arbejdsgiver kan under ansættelsen alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst om lønmodtageren lider af en sygdom, der har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden. En sygdom i udbrud har selvsagt konkret betydning for arbejdsdygtigheden. Det giver imidlertid ikke arbejdsgiver adkomst til at spørge om sygdommens navn, diagnosen, mens arbejdsgiver selvsagt kan spørge til udsigterne til at arbejdet kan genoptages, prognosen. Loven indeholder omvendt ikke noget forbud mod, at lønmodtageren af sig selv oplyser en diagnose, og der er heller ikke noget til hinder for, at arbejdsgiver eller en tredjemand, der handler på vegne af arbejdsgiver, efterfølgende gør brug af en sådan oplysning, fx ved at iværksætte foranstaltninger på arbejdspladsen, som kan nedbringe sygefraværet. Endvidere vil en generel opfordring til åbenhed omkring årsager til sygefravær, eksempelvis i en sygefraværspolitik for den pågældende arbejdsplads, utvivlsomt kunne fremsættes uden at 2, stk. 1 overtrædes derved. Jeg har noteret mig at det i sygefraværspolitikken alene anbefales de sygemeldte at oplyse årsagen til sygefraværet, men jeg anbefaler at kommunen overvejer at supplere dette med oplysning om at der ikke er pligt til at oplyse herom. Jeg har i øvrigt noteret mig indholdet af sygefraværspolitikken. Ad punkt 7.1 Generelt Jeg bad kommunen om at oplyse om der er udarbejdet en generel kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108.

8 8/10 Kommunen har vedlagt kopi af Esbjerg Kommunes kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud efter servicelovens 108 (fra november 2006) og af servicedeklarationen for Birkevangen der i udtalelsen ligesom i kommunens sidste udtalelse omtales som kvalitetsstandard/servicedeklaration for Birkevangen. Jeg har noteret mig at kommunen har udfærdiget en generel kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108. Reglerne om kvalitetsstandarder findes i bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter 108 i serviceloven og er nærmere beskrevet i den tidligere nævnte vejledning nr. 7 til serviceloven (kapitel 1 og 7-11). Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, skal en kvalitetsstandard indeholde information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser som kommunalbestyrelsen tilbyder ved ophold i de nævnte botilbud, og dermed beskrive det serviceniveau som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Bekendtgørelsens 2 angiver hvad kvalitetsstandarden som minimum skal omfatte en beskrivelse af. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 1, stk. 3, at kvalitetsstandarden og opfølgning og revision herpå skal gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internettet. Af bekendtgørelsens 1, stk. 4, fremgår det endvidere at kommunalbestyrelsen skal revidere kvalitetsstandarden mindst hvert andet år. Den generelle kvalitetsstandard som kommunen har vedlagt, opfylder ikke alle de minimumskrav der fremgår af bekendtgørelsen. På hjemmesiden er der under et punkt om kvalitetsstandarder 2008 en kort generel angivelse af hvad en kvalitetsstandard/servicedeklaration er, og det oplyses at kvalitetsstandarderne er tilgængelige på de enkelte tilbuds hjemmesider. Jeg går ud fra at der hermed sigtes til de enkelte tilbuds servicedeklarationer. Der skal foreligge såvel en generel kvalitetsstandard efter servicelovens 139, jf. 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter servicelovens 108, som konkret information, f.eks. i form af servicedeklarationer, om de enkelte botilbud. Jeg henviser bl.a. til pkt. 34 i vejledning nr. 7 til serviceloven. Da kommunens generelle kvalitetsstandard er fra november 2006, går jeg ud fra at den snart vil blive revideret, og at kommunen i den forbindelse vil sikre at kvalitetsstandarden opfylder de minimumskrav der fremgår af bekendtgørelsen. Til inspiration kan jeg henvise til den kvalitetsstandard som Aalborg Kommune har udarbejdet, og som findes på kommunens hjemmeside.

9 9/10 Ad punkt 7.2 Esbjerg Kommunes tilsyn Jeg bad kommunen om at oplyse om det blev overvejet at udarbejde en manual der kan benyttes når der foretages tilsyn. Kommunen har oplyst at Sociale Tilbud udover de tidligere tilsendte retningslinjer for tilsyn har udarbejdet Lovpligtigt tilsynsbesøg for tilbud under psykiatrienheden 2007 der bl.a. angiver fremgangsmåden ved tilsyn, og Rapport over tilsynet på der anvendes som manual ved de konkrete tilsyn. Kommunen har vedlagt kopi heraf. Kommunen har videre til orientering oplyst at Sociale Tilbud ved tilsynsbesøgene i 2007 havde fokus på tre temaer: brugerinddragelse, handleplaner og fremtidige indsatsområder. Der blev afholdt gruppeinterviews af 2½ times varighed med tre brugerrepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter, og disse er indarbejdet i tilsynsrapporten for (bl.a.) Birkevangen for Kommunen har samtidig vedlagt kopi af de to interviewguider der er anvendt. Det fremgår af dokumentet Lovpligtigt tilsynsbesøg for tilbud under psykiatrienheden 2007 at der er udarbejdet en (vedhæftet) skabelon som det dialogbaserede tilsyn gennemføres efter. Jeg går ud fra at denne skabelon er den Rapport over tilsynet på som kommunen har vedlagt, men ikke var vedhæftet det eksemplar som jeg har fået. Tilsyn består herudover af interviews med medarbejder- og brugerrepræsentanter med nærmere angivne fokusområder og rundvisning. Som nævnt foreligger der guider (manualer) for de interviews der foretages med medarbejder- og brugerrepræsentanter. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg nævnte at den ordning som Esbjerg Kommune havde oplyst at kommunen vil benytte ved tilsyn, efter min opfattelse ikke i tilstrækkelig grad sikrer uafhængighed. Da spørgsmålet om at sikre et uafhængigt tilsyn også var rejst i bl.a. sagen om ombudsmandens inspektion af Bornholms Regionskommune, og regionskommunen skulle have møde med Velfærdsministeriet herom, meddelte jeg at jeg afventede resultatet af mødet med Velfærdsministeriet inden jeg tog endeligt stilling til spørgsmålet om habilitet ved Esbjerg Kommunes tilsynsordning. Kommunen har oplyst at kommunen afventer min tilbagevenden vedrørende spørgsmålet om habiliteten ved Esbjerg Kommunes tilsynsordning inden der træffes beslutning om en eventuel ændring af kommunens tilrettelæggelse af denne ordning.

10 10/10 Ombudsmanden har endnu ikke modtaget underretning i sagen om inspektionen af Bornholms Regionskommune, og jeg afventer således fortsat denne underretning. Kommunen har i øvrigt vedlagt kopi af bl.a. kommunens årlige redegørelse efter servicelovens 148 om tilsynsvirksomheden på det sociale område med påtegning hvoraf det fremgår at Borger & Sundhedsudvalget på et møde den 17. marts 2008 tog redegørelsen til efterretning. Fra kommunens hjemmeside er jeg desuden bekendt med at byrådet godkendte indstillingen den 16. juni Opfølgning Jeg afventer underretning om hvad der videre sker i anledning af min henstilling under pkt. 4.10, om evalueringen til sin tid af forsøgsordningen under pkt. 6.1, og i sagen om ombudsmandens inspektion af Bornholms Regionskommune, jf. pkt Jeg beder om at de underretninger som jeg har bedt Birkevangen om, sendes gennem Esbjerg Kommune. Underretning Denne rapport sendes til Birkevangen, Esbjerg Kommune, Folketingets Retsudvalg og Birkevangens beboere og deres pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. oktober 2004 af boenhederne Skovbo og Rhedersborg samt dagbeskæftigelsen Skovbogård. I rapporten

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 18. november 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 2

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00139-1/PK 2/7 Den 14. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektionen den 12. oktober 2010 af

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2. Generelt om Birkevangen Jeg bad om at få oplyst hvornår Birkevangen blev etableret som et socialpsykiatrisk botilbud.

Ad punkt 2. Generelt om Birkevangen Jeg bad om at få oplyst hvornår Birkevangen blev etableret som et socialpsykiatrisk botilbud. 1/23 Den 16. maj 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 17. januar 2007 af Birkevangen. I rapporten anmodede jeg Birkevangen og Esbjerg Kommune om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien.

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien. 1/6 Den 27. november 2007 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 14. juni 2007 af distriktspsykiatrien i Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus, der hører under Region Nordjylland. I

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Amtet har oplyst at erstatningsbyggeriet blev godkendt den 24. august 2006.

Amtet har oplyst at erstatningsbyggeriet blev godkendt den 24. august 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Spurvetoften den 1. marts 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 16. januar 2012 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/7 Den 14. oktober 2011 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999.

Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Folketingets Ombudsmand 1 Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 Den 1. september 2009 Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 OPFØLGNINGS- RAPPORT NR. 2 J.nr. 2007-1473-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008

Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008 Den 23. november 2011 Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2008-1405-062/PH 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Boenhederne... 2 Ad 3.2. Beboernes boliger... 3 Ad 4.2. Medicin,

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen

Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger vedrørende forskellige

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 20. december 2010 Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-0462-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Havebyvej 3... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. oktober 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad pkt Isolationsrum

Ad pkt Isolationsrum 1/9 Den 7. maj 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 30. oktober 2003 af Specialinstitutionen Sølager. I rapporten bad jeg Sølager, regionen og Socialministeriet (nu Velfærdsministeret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. januar 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. og 3. december 2003 af Statsfængslet ved Horserød. I rapporten bad jeg om underretning mv.

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation).

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation). Den 8. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg om Direktoratet for Kriminalforsorgens bemærkninger vedrørende et

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense.

Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anførte jeg at jeg

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 Den 14. december 2011 Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-3444-4248/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3 Bygningsmæssige forhold... 2 Ad 3.5 Cykelskur... 3 Ad 4.1 Funktionsniveau

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 5. august 2005 fra Københavns Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 5. august 2005 fra Københavns Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. januar 2005 af Bostedet Solstriben. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen.

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. I rapporten bad jeg Udlændingestyrelsen om nærmere underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 14. januar 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om underretninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det.

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede oplysninger

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Den 22. februar 2011 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-4191-424/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 5.5. Medicin... 2 Ad pkt. 5.6. Forplejning... 3 Ad pkt.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Arrestforvareren har vedlagt en kopi af den reviderede husorden (der er dateret 10. maj 2008).

Arrestforvareren har vedlagt en kopi af den reviderede husorden (der er dateret 10. maj 2008). 1/5 Den 11. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. september 2006 af Arresthuset i Viborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede oplysninger om et enkelt forhold og underretning

Læs mere

Jeg modtog herefter Bornholms Regionskommunes svar i brev af 10. november 2006.

Jeg modtog herefter Bornholms Regionskommunes svar i brev af 10. november 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 17. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere