VISIONSOPLÆG. Arena Aabenraas Svømmehal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONSOPLÆG. Arena Aabenraas Svømmehal"

Transkript

1 VISIONSOPLÆG Arena Aabenraas Svømmehal 1

2 INDHOLD Visionsoplæg for Arena Aabenraas Svømmehal Marts 2021 Opdragsgiver: Indholdsfortegnelse 4 Rammer 17 Faciliteter 27 Analyse 37 Udviklingsproces Udført af: 2

3 FORMÅL OG BAGGRUND Formål Formålet med dette visionsoplæg har været at give Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune et grundlag for at kunne træffe beslutninger om renovering og genopbygning af svømmehallen ved Arena Aabenraa, og sikre at der bygges til fremtidens behov. Visionsoplægget skal ses i sammenhæng med en Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter og aktiviteter i Aabenraa Kommune som er blevet udarbejdet parallelt med dette oplæg. Baggrund Svømmehallen ved Arena Aaabenraa er truet af lukning da fundamenterne under den originale svømmehal og omklædningsområdet ikke er stabile. Derfor har Byrådet afsat kr. 50 mio til en genetablering af de eksisterende faciliteter i en ny og sikker udformning. Svømmehallens anden del med varmtvandsbassin m.m. er ikke berørt af sætningsskaderne men har byggetekniske problemer med tag og ovenlys, der forventes at skulle udbedres. Arbejdet med visionsoplægget har tjent til at afklare hvordan de nye faciliteter bør disponeres. 3

4 4

5 RAMMER PROJEKTETS FYSISKE, FUNKTIONELLE OG ÆSTETISKE AFGRÆNSNINGER 5

6 RAMMER FRA HELHEDSPLAN FOR SVØMME- OG VANDFACILITETER OG AKTIVITETER I AABENRAA KOMMUNE Indpasning i den kommunale helhedsplan Formålet med Helhedsplanen har været at få et oplyst grundlag for at foretage fremtidige prioriteringer af tiltag inden for de indendørs og udendørs vandfaciliteter. Helhedsplanen peger på at svømmehallen ved Arena Aabenraa skal udvikles til at være en magnet for hele familien og specialiseres inden for træning, undervisning og wellness. Andre forslag til prioriteringer fra Helhedsplanen, som f.eks. forslaget om flere badefaciliteter ved Sønderstrand, kan desuden på sigt få konkrete følgevirkninger for svømmehallen ved Arena Aaabenra. De skal derfor tages med i betragtningerne, når der kigges lidt længere frem i tiden. På de følgende sider refereres Helhedsplanens anbefalinger, og deres mulige konsekvenser for svømmehallen ved Arena Aabenraa. 6 Fremtidens Arena: En magnet for hele familien og specialiseret inden for træning, undervisning og wellness. (Vejen IC)

7 FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR ARENAENS SVØMMEHAL Helhedsplanens betydning for Arenaen Hvis Helhedsplanen gennemføres som skitseret vil det få en række implikationer for svømmehallen ved Arena Aabenraa. Hvis svømmehallen skal udvikles til at være en magnet for hele familien og specialiseres inden for træning, undervisning og wellness, vil det kræve både nogle kortsigtede og nogle langsigtede investeringer. Investeringer i genetablering nu På den korte bane skal de eksisterende faciliteter fremtidssikres så der også i fremtiden er et 25 meter bassin og tidssvarende omklædningsrum. Begge dele er i dag truet af svømmehallens ringe byggetekniske stand. Der er da også allerede afsat kr. 50 mio på det kommunale budget til genetablering af Arenaens nuværende faciliteter. Hvis svømmehallen på den lange bane skal kunne mere for flere, og blive til en magnet for en bred gruppe af borgere, foreninger, institutioner og måske også turister, vil det kræve, at faciliteterne udvikles med hver enkelt brugergruppe for øje. Mulige investeringer på længere sigt Et øget antal foreningsbrugere, herunder elitesvømmere, vil f.x. kræve at der er flere svømmebaner til rådighed end de eksisterende 6 baner. Det gælder også hvis man eksempelvis gerne vil have offentlig adgang til dele af bassinet, samtidig med at der er svømmeundervisning i andre dele. Et højere aktivitetsniveau med genoptræning i vand, vandgymnastik, vandspinning etc. vil desuden kræve et nyt varmtvandsbassin med de rigtige vanddybder, som også kan afskærmes akustisk og visuelt fra de øvrige bassiner. Det eksisterende varmtvandsbassin egner sig mere til leg end træning, og kan ikke afskærmes Erfaringer fra andre svømmeanlæg (som bl.a. blev besøgt på den gennemførte studietur) viser desuden, at der generelt er efterspørgsel på udendørs wellness elementer som årstidsbassiner, boblebade, koldtvandskar og saunaer med adgang udefra. Hvis svømmehallen ved Arena Aabenraa i fremtiden skal leve op til intentionerne i helhedsplanen og udvikle sig til en multifunktionel vand-facilitet, bør det således overvejes om program og beløbsramme for den planlagte genetablering bør udvides, eller om der skal beskrives nogle fremtidige udvidelsesetaper. Første etape og senere etaper Nogle tillægselementer som f.eks. udvidelse af 25 meter bassinets bredde og dermed antal baner, vil give mest mening at gennemføre i den første etape, da det vil være uforholdsmæssigt svært og bekosteligt at tilføje senere. Der er derfor tænkt medtaget et bredere bassin, hvilket forventes at kunne holdes inden for budgettet. Etablering af et nyt varmtvandsbassin i et selvstændigt bygningsafsnit kan bedre udføres som en senere etape. Her skal der dog også tages stilling til, om Helhedsplanens øvrige anbefalinger vil betyde et mere akut behov for disse faciliteter. Udendørs wellnessfaciliteter kan også udføres i en senere etape. Der bør tages højde for en eventuel placering af faciliteter til de kendte tillægsbehov, allerede ved skitseringen af den første etape. Dette er da også blevet undersøgt og skitseret diagrammatisk i den udviklingsproces, der ligger til grund for dette visionsoplæg. 7

8 ARENA AABENRAA _ MULIG FREMTIDIG DISPONERING Diagrammatisk forslag til disponering Som det fremgår af procesafsnittet bagest i dette visionsoplæg har der undervejs været diskuteret forskellige scenarier for såvel indhold som placering af kommende tilbygninger. Diagrammet her til højre viser et af de konkluderende forslag som opfylder en række af de kriterier der fremkom i løbet af processen. Bl.a. er hensynet til fortsat drift af eksisterende 25 meter bassin og omklædning under byggeriet vægtet højt i denne model. Det vil dog i sidste ende være op til de konkurrerende teams i et entrepriseudbud, at foreslå en endelig placering og udformning, på baggrund af de præferencer der oplistes i et konkurrenceprogram. Eksisterende Administration Omklædning Café Sauna Damp Etape 1 Vinterbad Varmtvand 20*25 bassin Etape 2 8 Skematisk forslag til om- og udbygning af svømmehallen ved Arena Aabenraa

9 ARENA AABENRAA _ RESUME AF SVØMMEHALLENS STATUS Anvendelse Der er god søgning mod svømmehallen i Aabenraa Arena som i 2019 solgte ca. halvdelen af de billetter der samlet blev solgt i kommunen. Foreninger og skoler er også hyppige brugere, selvom alle de tildelte foreningstimer ikke har kunnet udnyttes fuldt ud. Som det ses på graferne nedenfor er der dog fortsat næsten 40% ledig tid i svømmehallen set over tidsrummet 6-22 hele ugen inkl. weekend. I primetime på hverdage er alle tider imidlertid booket. Der er lidt flere foreningsaktiviteter i varmtvandsbassinet end i 25 meter bassinet. Faciliteter 16 x 25 m svømme- og springbassin, 6 baner Organisk formet lege og varmtvandsbassin 60 m vandrutsjebane Fælles sauna, spa pool og dampbad Aktivitet (2019) Antal solgte billetter Tildelte foreningstimer Anvendte foreningstimer Tildelte skoletimer 450 Est. kommunalt tilskud (kr/2021) ,- Tilstand Svømmehallen ved Arena Aabenraa fra 1971 har store byggetekniske problemer da fundamentet under 25 meter bassinet og omklædningsbygningen er ustabilt. Der er desuden byggetekniske problemer i den nyere del af bygningen, der blandt andet medfører utætheder i taget. (opført i 2007). Der er afsat kommunale midler til etablering af et nyt 25 m bassin og ny omklædning. Energiforbrug Da udgifter til energi ikke opgøres særskilt for Arenaens svømmehalsafdeling foreligger der ikke oplysninger om udgifter til varme og el. 9

10 FYSISKE RAMMER FOR UDBYGNING _ MATRIKELGRÆNSER Matriklerne Hele Arena Aaabenraa ligger på en samlet matrikel (3034) som ejes af Aabenraa Kommune. Græsarealerne syd og vest for Arenaen er ligeledes ejet af kommunen så overholdelse af matrikelgrænsen på dette sted er ikke altafgørende. Mod nord-vest ligger en række private villaer og her skal regler for nærhed til matrikelskel m.m. naturligvis overholdes punktligt. Mod nordvest ligger også et ældre klubhus ejet af kommunen (matrikel 3092), som er sikret vej-ret langs Arenaens matrikel. Fremtiden for dette klubhus er ikke afgjort. Målforhold 1:500 Dato Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen Signaturforklaring Matrikelskel Optaget vej 10

11 FYSISKE RAMMER FOR UDBYGNING _ BYGGEFELT Byggefeltets udstrækning Der skal i forhold til kommende skitsering defineres en udstrækning af et muligt fremtidigt byggefelt. Det forventes ikke, at det vil være formålstjenligt at bygge svømmefaciliteterne længere mod nord og nord-vest, end der hvor de er placeret i dag. Derfor kan byggefeltet her følge den eksisterende sokkel. Vest for anlægget ligger en smuk allé som synes bevaringsværdig, og byggefeltet bør derfor forløbe syd for denne i sikker afstand af træernes rødder. Mod øst ligger bygningerne der forbinder svømmehallen med resten af Arenaen. Her vil det være op til det enkelte forslag, hvordan der i fremtiden bedst kan tilbygges, og hvilke bygningsdele der skal bevares. Byggefeltet er her derfor vejledende. Mod syd er den eneste umiddelbare binding de baner til fodbold m.m. der skal kunne udlægges / opstribes. Målforhold 1:500 Dato Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen Signaturforklaring Matrikelskel Optaget vej 11

12 FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE Sammenhæng og transparens Genopførelsen af svømmehallen skal ses som en anledning til at skabe en forbedret visuel og funktionel sammenhæng mellem Arenaen og svømmehallen. I dag skal man forbi Arenaens café og rundt om hjørnet, før man får øje på svømmehallen. Det kræver derfor skiltning at finde frem. Der er et ønske om at man i fremtiden kan se vand fra Arenaens foyerområde, og at foyer og caféområde får en nærhed til svømmehallens indgang. Indgangen fra de tilstødende udeområder skal også forbedres. 12 Udsigt til banerne fra det nuværende indgangsområde

13 ÆSTETISKE SAMMENHÆNGE Arkitektonisk sammenhæng Den oprindelige svømmehal blev bygget i 1971 og var dengang den første idrætsbygning i området. Idrætshallerne kom til lidt senere. Såvel svømmehallen som idrætshallerne er formgivet efter et unikt princip, der ikke ses i mange idrætsanlæg i Danmark. Der er tale om en asymmetrisk saddeltagsopbygning med en række kvadratiske lyskasser på facaden. Tilbygningen fra 2007 respekterer tagformen med et knækket saddeltag, men har mere moderne facader med store åbninger i glas. En markant muret sokkel optager en del af det spring der er i terrænet fra boldarealerne til gulvniveauet i svømmehallen og Arenaens foyer. Tilbygningen fra 2007 har muret sokkel og meget glas Tilbygningens møde med den oprindelige svømmehal Den nybyggede del af Arenaen har et helt andet formsprog med pladebklædte facader der runder i hjørnerne. Det vil være en del af den arkitektoniske udfordring at skabe en ny bygning, som i formgivning og materialevalg formidler harmonisk mellem stilarterne i de bestående bygningsafsnit fra forskellige epoker. Svømmebadsteknisk kan en høj kælder/sokkel der rummer de tekniske anlæg, ifølge erfaringer fra andre projekter, evt være attraktiv. Den oprindelige svømmehal fra 1971 med lyskasser Masser af lys og udsigt til det grønne fra tilbygningen 13

14 MULIG DISPONERING 1 Den kommende tilbygning Her vises to forskellige varianter (af flere mulige) for placering af den fremtidige tilbygning af 25 meter bassinet i etape 1. Der gøres opmærksom på de driftsmæssige implikationer af forskellige løsninger. Alt holdes åbent i byggeperioden I denne variant 1 bygges både omklædning og svømmehal på nye arealer. Derfor kan både de eksisterende bassiner og omklædninger benyttes i byggeperioden under visse forudsætninger. Administration Eksisterende Omklædning Café Sauna Damp Vinterbad Varmtvand 20*25 bassin Etape 1 Etape 2 Målforhold 1:500 14

15 MULIG DISPONERING 2 Omklædning sker i midlertidige lokaler I denne variant 2 bygges kun svømmehallen på nye arealer., mens omklædningen nyopføres samme sted som de eksisterende. De eksisterende bassiner kan benyttes i byggeperioden, mens omklædning skal ske andetsteds i Arenaen. Etape 2 Etape 1 15

16 HENSYN TIL SENERE ETAPER Fremtidig disponering af byggefeltet. Ud over de elementer der indgår i etape 1 og etape 2, må det også forudses, at der skal være mulighed for at tilbygge senere etaper på en måde, så der skabes en funktionel og æstetisk helhed. I skitseringsfasen bør der derfor indgå et program for en række sandsynlige fremtidige faciliteter og anvises overordnede løsninger på integration af disse i helheden. Det kunne f.eks. være et ekstra øvelsesbassin, et modstrømsbassin eller en udendørs svømmesø. 16 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen Målforhold 1:500 Dato Signaturforklaring Matrikelskel Optaget vej

17 FACILITETER KRAV OG ØNSKER TIL DE FACILITETER DER SKAL ETABLERES 17

18 SVØMMEHALLEN - EN VIGTIG DEL AF ARENA AABENRAA Det multifunktionelle center. Arena Aabenraa er et stort multifunktionelt center med mange typer af aktiviteter og faciliteter under ét tag. Samtidig ligger det placeret lige op til byens største samling af fodboldbaner, som også bidrager med mange aktive borgere hver dag. En stor del af centeret er næsten nybygget (2018), og bindes sammen med de oprindelige haller af et stort nyt sammenhængende foyerområde. Denne foyer giver adgang til alle sale, haller og rum, herunder også den nuværende indgang til svømmehallen. Svømmehallens integration med foyeren og Arenaen er af afgørende betydning. Dobbelthallen bruges både til opvisningskampe og til store koncerter. I dagligdagen er det to separate træningshaller. Som en stor åben niche i foyeren ligger Arenaens Motionscenter, og aktiviteterne her er synlige for Arenaens øvrige gæster. Arena Aabenraa set fra nordøst 18 Hovedindgangen Den dobbelthøje foyer ved hovedindgangen Et lille lokalbibliotek er også bygget ind som en niche.

19 ANKOMST OG VELKOMST TIL SVØMMEHALLEN Synlig og imødekommende Den nye Arenas foyer er kendetegnet ved at skabe en flydende sammenhæng mellem alle Arenaens aktivitetsområder. Aktiviteterne bliver synlige og inviterende for gæsten der bevæger sig gennem centret. Det samme skal gælde for aktiviteterne i svømmehallen som, i endnu højere grad end i dag, bør være inde i synsfeltet hos gæster der måske kommer af andre grunde end for at svømme. Svømmehallen skal gennem sit indbydende ankomstområde, og gennem personalets imødekommenhed, aktivt byde nye gæster velkommen. Det store rum kan brydes af mindre rum der tilbyder varierende muligheder for ophold Det ville være rart at kunne se børnene lege ude fra foyeren. Foyeren Foyeren ved svømmehallen skal have en dynamisk stemning præget af flow og bevægelse, men samtidig indeholde mere intime og akustisk dæmpede områder der inspirerer til rolig samtale og ophold. Rummet skal opleves som trygt og overskueligt med appeal til en bred brugergruppe. Dagslys bør være den naturlige lyskilde i de fleste opholds-zoner. Foyeren skal give mulighed for at unge, såvel som ældre på tværs af interesser, har lyst til at opholde sig her, måske i hver sin niche. Både materialer og lys skal afstemmes med resten af Arenaens foyerområde. Den nuværende cafe tæt på svømmehallens indgang Den nuværende foyer og billetsalget 19

20 OMKLÆDNINGSRUM _ PRINCIP 20 Betydningen af omklædning En række undersøgelser har vist at et af de vigtigste fokuspunkter for brugere af svømmehaller er oplevelsen af områderne til omklædning og bad. Der bruges meget tid i disse afsnit før og efter den egentlige vandaktivitet, og derfor er indretning og hygiejne i omklædningen afgørende for brugernes indtryk. Det er ikke alene de funktionelle rammer om tøjskifte og bad der skal være appelerende, men i lige så høj grad den sanselige oplevelse. Samtidig skal omklædningsområdet ses som en social zone der lægger op til snak og samvær, også når der tørres hår og lægges make up. Hvis der sker en tidlig og klar askillelse af zoner med og uden sko, bliver det enklere at indrette flydende overgange mellem zonerne til bad, omklædning og socialt samvær som alle ligger i den skofri zone. Rummene må gerne have udvalgte varme og stoflige overflader samt stemningsskabende kunst- eller dagslys Omklædning for alle I Svømmehallen skal det være muligt for den enkelte bruger at vælge præcist den omklædningsform han foretrækker afhængig af præferencer for privathed, særlige fysiske behov, stemning m.m. Der etableres derfor en vifte af forskellige omklædningstyper som alle udgår fra en fælles barfodslounge. Omklædningsrummene fungerer som en sluse mellem foyeren og svømmehallen, og man skal have mulighed for at klæde om i primært tre forskellige rumtyper: Mænd, kvinder, grupper/familier. Skozone Der skal vægtes en fælleszone med siddemøbler til på- og aftagning af sko for alle brugere. Der skal være mulighed for at stille skoene uden gene for andre, hvis man ikke vil bære dem ind i omklædningen. Der ønskes en klar overgang mellem skozonen og barfodsloungen af hygiejnemæssige årsager. Barfodslounge Barfodsloungen skal være for alle svømmehalsbrugere og fungere som et fælles opholdssted til hårtørring, frisering og samvær. For at gøre stemningen mere tryg, kan kvinder- og mænds friseringszoner placeres længst fra hinanden med en let rumadskillelse. I barfodsloungen skal der placeres hårtørrere, spejle, vaske, siddemøbler, møbler til toilettasker osv. I den skofri zone kan der være flydende overgange mellem bad, omklædning og sociale områder. FOYER SKOZONE BARFODS LOUNGE SVØMMEHALLEN SKABSOMRÅDE OMKLÆDNINGSRUM Svømmehallen kan deles op i en række forskellige zoner

21 OMKLÆDNINGSRUM _ TYPER Det klassiske fælles-omklædningsrum De to store fællesomklædninger henvender sig både til klubbernes medlemmer og de offentlige brugere som ikke har specielle fordringer til omklædningen. Man finder her de klassiske omklædningsbænke, måske med et tvist. Opbevaring af private ejendele skal ske i skabe placeret i selve omklædningsrummet. I tilknytning til hvert omklædningsrum etableres 15 brusere. Der skal opsættes lette skærmvægge mellem de enkelte brusere så der sikres en tydelig intimsfære. Den lille gruppe og de særlige behov En gruppe af børn der sammen skal til svømmetræning, eller en familie der allesammen skal i svømmehallen, kan vælge at klæde om og bruse i mindre grupperum. Rummene skal indrettes så der er plads til den enkelte og mulighed for at rette sig mod hinanden. Rummene skal også kunne bruges af svømmehallens handicappede brugere, samt brugere med andre særlige behov.. Det er væsentligt at der i alle kabinerne er plads til at en kørestolsbruger kan benytte disse omklædninger sammen med en hjælper. Der skal være mulighed for at låse sine ting af i skabe i et semi fælles skabsområde, der er placeret mellem svømmehallen og omklædningen Det mindre rum til en gruppe Grafik og materialeskift kan give liv i omklædningen Stemningen kan være mere intim i de mindre rum Puslepladser kan placeres i niche med åben forbindelse til svømmehallen 21

22 ØVELSESBASSIN Bassinrummet Visionen er at der ikke blot skal være liv i vandet, men også i de omgivende arealer i svømmehallen. Der skal være attraktive steder at opholde sig, hvorfra man har udsigt til bassinerne, foyeren og landskabet. Samtidig skal svømmehallen indrettes så der er et naturligt flow med korte afstande til de enkelte bassiner og nicher, både nye og eksisterende. Fordelingsarealerne skal være rummelige nok til at sikre at der ikke opstår flaskehalse og samtidig byde på interessante forløb. Over det store bassin skal der være en loftshøjde på minimum 7 meter, mens der i andre afsnit kan være lavere frihøjde. Trænings- og konkurrencebassin Der etableres et 21x25 meter bassin som muliggør afholdelse af kortbanestævne med 8 parallelle baner. Fordelene ved et 21 x 25 meter bassin er desuden at bassinet kan deles op på flere måder, og dermed anvendes synkront af mange typer brugere. Bassinet indrettes med officielle banemål og med udspringsskamler og markering af svømmebaner i den retning, hvor der svømmes fra det dybe mod det lave område. Af hensyn til udspring fra vipper er vanddybden i den ene ende 4 meter, mens den i den anden ende er 1, 35 meter Opbevaring Tæt på bassinerne skal der etableres indbyggede depotrum til opbevaring af rekvisitter af forskellig art. Nogle depoter skal være offentligt tilgængelige mens andre kun skal kunne tilgåes af personale og klubber. Udsigt/indblik Dagslys fra facader og tag skal sikre et højt niveau af naturlig belysning som overflødiggør kunstlys de fleste af døgnets timer. Der skal skabes udsigt til boldbanerne, de øvrige bassiner og foyeren. Vinduerne skal kunne afskærmes mod blænding med mekaniske gardiner e.l. 22

23 APTERING, VIPPER OG DRYLAND Forberedelse af leg og aktiviteter Der ønskes generelt et finmasket net af fastgørelsesbeslag i loftet over bassinet, hvor systemer og trisser til ophæng af mobile trænings- og legeredskaber kan monteres. Det er en vision for svømmehallen at kunne tilbyde udfordrende legelandskaber til børn på tidspunkter hvor banesvømningen ikke er i fokus. På andre tidspunkter er det tove, trapezer, klatrevægge m.m. som skal kunne hejses ned og muliggøre vandbaseret Crossfit som ny træningsform. Endelig skal bassinet kunne bruges til livredningskonkurrencer med nedsænkede baner samt kajakpolo o.lig Dryland og depoter Der skal etableres et passende areal langs bassinkanten til øvelser på land og til placering af tilskuere ved stævner. Der ønskes let tilgængelige depoter i umiddelbar nærhed af dryland området. Vipper Som i det eksisterende bassin ønskes der udført vipper til 1 og 3 meter udspring. Vipperne placeres så tæt på den ene langside som sikkerhedsmæssigt muligt, så der evt kan holdes svømmebaner åbne i den modsatte side, også når der springes. Fleksible vipper til udspring Udenfor hele året (Fremtidig etape) Der ønskes forslag til et udendørs wellness-område, som placeres sammen med svømmehallen. Området skal have god visuel forbindelse til de rekreative udearealer. Det skal afklares nærmere hvilke elementer der skal indgå i området. Det kunne f.eks. være et varmt jacuzzibassin, et årstidsbassin, en udendørs sauna m.m. Der skal indarbejdes et dæk til træning, ophold og solbadning, som skal have en størrelse så det kan anvendes til undendørs crossfit og dryland øvelser for svømmeklubberne. Udendørsområdet skal være afskærmet med et hegn der sikrer mod indgang og indblik udefra, men muliggør udsigt. Der etableres vindfang samt bruser og fodbad ved indgangen til svømmehallen. Bred bassinkant til dryland aktiviteter og ophold skal prioriteres Der ønskes udsigt over udeområderne fra udendørs bassinerne 23

24 TEKNISKE INSTALLATIONER OG BÆREDYGTIGHED Placering af bassin og teknikrum Ved placeringen af øvelsesbassinet kan niveauerne på det omkringliggende terræn tages med i betragtning. Det vil være en klar fordel at bassinkanten har samme top-kote som de eksisterende bassiner. Modsat vil det også være en økonomisk og byggeteknisk fordel hvis bassin og teknikrum skal graves så lidt ned som muligt. Da terrænet falder ud mod fodboldbanerne vil der være mere frihøjde i denne retning. Bassintype Mange moderne bassiner udføres som stålbassiner da det ofte er mere økonomisk fordelagtigt. Det vil dog komme an på en lokal undersøgelse om det i netop dette tilfælde vil være bedst med et bassin støbt i beton eller et stålbassin. Poser til opbevaring af banetove i kælderen ved bassinets ender kan være attraktive (Thyborøn) Bæredygtighed Svømmehallen ved Arena Aabenraa skal træde ind i en ny tidsalder hvor bæredygtighed spiller en stor rolle. Det gælder bl.a. både energiforbrug til fremstilling af de materialer der anvendes til byggeriet, materialernes genanvendelighed samt de tekniske installationers energiforbrug i driftsperioden over de næste mange år. Det skal herunder vurderes om de energikilder der i dag anvendes til at opvarme Arenaen også i fremtiden vil være de rigtige, eller om nybyggeriet skal gribes som en andledning til at infase nye og mere bæredygtige energikilder. Det kunne eksempelvis være varmepumper til brug for opvarmning af luft og vand. Vandrensningsanlæg Ved valg af vandrensningssystem skal der tages hensyn til de erfaringer der er gjort i kommunens øvrige svømmehaller. Balancen mellem anlægsudgifter, driftsikkerhed og driftsomkostninger er især væsentlig at analysere. Der bør søges ekstern teknisk ekspertise til afklaring af specifikationerne af de tekniske anlæg. 24

25 ØKONOMISK OVERSLAG Etape 1 Arena Aabenraa Indledende økonomisk overslag Syntese Etape 1 Ankomstområde inkl sammenbygning 50 Træningsbassin 1,5/4,0 x 21 x 25 m 525 Promenadedæk 350 Sum netto åbne områder 925 Sum inkl bruttofaktor 1, Personale og kontorrum 50 Omklædningrum og bad 200 Omklædning og bad familier 2 stk 50 Teknikrum 280 Sum netto åbne områder 580 Sum inkl bruttofaktor 1,3 754 Total inkl bruttofaktor Gennemsnitlig m2 pris Håndværkerudgifter bygning og bassiner Vandbehandling mv Nedrivning og bortskaffelse I alt entrepriseudgifter Omkostninger, honorar, uforudsete mv 20% Totaludgifter excl moms Etape 2 Indledende overslag Der er udført et indledende økonomisk overslag på baggrund af estimerede arealer og anslåede udførelsespriser pr m2. Budgettet skal kvalificeres nærmere ved en viderebearbejdning af projektet, herunder indhentning af mere præcise overslag på eksempelvis de tekniske anlæg. Budgettet er opgjort for Etape 1 som udelukkende indeholder et nyt 25 meter bassin samt nye omklædningsrum, svarende til bevillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget. Udgifter til renovering af den eksisterende bygning som bibeholdes er ikke medtaget. Nedenfor er suppleret med mulige bud på priser for fremtidige tilføjelser. Syntese Etape 2 Varmtvandsbassin1,3 x 8 x 12,5 m 100 Udendørs vinterbad og dyp-pool 50 Ude Sauna 30 Dampbad 15 Sum netto åbne områder 195 Sum inkl bruttofaktor 1,3 254 Total inkl bruttofaktor 254 Gennemsnitlig m2 pris Håndværkerudgifter bygning og bassiner Vandbehandling mv I alt entrepriseudgifter Omkostninger, honorar mv 20% Totaludgifter excl moms

26 26

27 ANALYSER UNDERSØGELSER DER LIGGER TIL GRUND FOR PROJEKTET 27

28 OFFENTLIG BRUG AF SVØMMEFACILITETERNE _ SAMMENLIGNING DER ER STORT UDSVING I ANTAL SOLGTE BILLETTER I SVØMMEFACILITETERNE 28 Sammenligning af svømmehaller i kommunen For at give et indtryk af den rolle som svømmehallen i Arene Aabenraa spiller i det samlede kommunale vandlandskab vises her nogle sammenlignende opgørelser over besøgstal og booking hentet fra Helhedsplanen. Stor forskel på antal solgte billetter Hvis anvendelsen af de forskellige svømmefaciliteter opgøres alene på antallet af solgte billetter og klippekort i den offentlige åbningstid, er der meget stor forskel mellem faciliteterne. Svømmehallen i Arena Aaabenra ligger med ca solgte billetter på en klar førsteplads efterfulgt af Bov Svømmehal med ca solgte billetter. Rødekro og Tinglev svømmehal er langt bagefter med ca solgte billetter. Antallet af solgte billetter beskriver ikke det samlede aktivitetsniveau i svømmehallerne idet foreninger, skoler og institutioners brug her også skal tælles med. Eksempelvis er der i Rødekro Svømmehal mange bookinger af foreninger Rødekro Svømmehal Fordeling af købte billetter Bemærk: Friluftsbade er anslået Arena Aabenraa Svømmehal Tinglev Svømmehal Bov Svømmehal Ravsted Svømmebad Bylderup Friluftsbad Antal solgte billetter 2019, Kilde: Aabenraa Kommune

29 BOOKING AF SVØMMEFACILITETER _ SAMMENLIGNING SVØMMEHALLERNE UDNYTTES BEDRE PÅ HVERDAGE END I WEEKENDERNE MORGEN OG EFTERMIDDAG ER DE BEDST UDNYTTEDE TIDSPUNKTER Forskellige aktivitetsniveauer Som det ses nedenfor er Arenaens Svømmehal den mest bookede svømmehal i kommunen. Det er desuden karakteristisk at den har næsten lige så meget booket aktivitet i weekenderne som på hverdage. Booket aktivitet indbefatter også de planlagte offentlige åbningstider. Højt aktivitetsniveau om morgenen Morgensvømning er populært i mange svømmehaller og derfor ses der også et højt antal bookinger i tidsrummet 6-8 på hverdagene. Ellers er det primetime fra som er mest booket, mens de sene aftentimer ikke er så populære. Det gælder særligt aftener i weekenden selvom det ikke ses af nedenstående. Morgen 6-8 Skoletid 8-16 Eftermiddag Aften

30 SVØMMEFACILITETERNES ANVENDELSE _ SAMMENLIGNING FLERTALLET AF DE BOOKEDE TIMER ANVENDES TIL OFFENTLIG ADGANG DER ER FORHOLDSVIST MANGE FORENINGSTIMER I RØDEKRO Booking af svømmehaller i kommunen Arenaens svømmehal er den svømmehal i Aabenraa Kommune der har klart flest bookede timer pr. år. Ser man på fordelingen, har Rødekro svømmehal en større andel af foreningstimer i forhold til offentlige åbningtimer. Fordelingen af de bookede timer for hele kommunen ligger meget godt på linje med opgørelsen på nationalt plan. Dog fylder foreningerne i Aabenraa Kommune lidt mere end på landsplan. Svømmehaller i hele Danmark Fordeling af bookede timer Fordeling af bookede timer i svømmehaller i hele Danmark Alle svømmehaller Svømmehaller i Aabenraa Kommune Bov Rødekro Tinglev Arena Offentlige timer Foreningstimer Skoletimer Offentlige timer Foreningstimer Skoletimer Fordeling af de bookede timer i 4 svømmehaller (2019) 30 Fordeling af de bookede timer i alle svømmehaller

31 ARENA AABENRAA _ ANVENDELSE _ BRUGERNE Offentlig svømning 45% Skoler/inst 12% Kongehøjskolen 4% Høje Kolstrup 1% Fjordskolen 1% Kongehøjens børnehave 0% Løjt kirkeby skole 2% Aabenraa Friskole 1% Stubbæk Skole 1% UC Syddanmark 0% Ungdomsskolen Slusen 0% Deutsce Privatschule 1% Nygade Børnehave 0% Campusdag 0% Reserveret 10. klasse (flytning) 0% Foreninger 40% Svømmeklubben Opnør 31% AAIG Atletik tri og motion 5% Aabenraa Handicap Idrætsforening 2% Aabenraa Sportsdykkerklub 2% Parasport Aabenraa 1% Andre 3% Aabenraa Firma & Senioridrætsforening 1% Arena Aabenraa Seniorsvømning 1% Gratis pensionist 1% Voksen-svømning 0% Brugere af svømmehallen i hele 2019 (% afrundet) Mange skoler og institutioner Som det ses til venstre er der mange skoler, institutioner og foreninger der benytter svømmehallen i Arenaen. Opgjort samlet er det dog de offentlige åbningstider samt svømmeklubben Opnør der lægger beslag på de allerfleste af de bookede timer. 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 Arena 25 m bassin - Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Morgensvømning Morgensvømning Morgensvømning Morgensvømning Morgensvømning Kongehøjskolen Offentlig svømning Svømmeklubben Opnør AAIG Atletik, Tri og Motio Høje Kolstrup Skole Fjordskolen Kongehøjskolen Arena Aabenraa Seniorsvømning Svømmeklubben Opnør Offentlig svømning Kongehøjens Børnehave Løjt Skole Aabenraa Friskole Stubbæk Skole UC Syddanmark pædagog uddannelsen Offentlig svømning Svømmeklubben Opnør Mange tidspunkter med offentlig åbning Skemaet nedenfor viser en typisk uge i Arenaens Svømmehal og hvordan bookingerne fordeler sig. Der er morgensvømning alle hverdage, skolesvømning om formiddagen og foreninger om eftermiddagen. I weekenden er der offentlig åbent mange timer. Løjt Skole Høje Kolstrup Skole Høje Kolstrup Skole Ungdomsskolen - Slusen Gratis pensionistsvømning Svømmeklubben Opnør Offentlig Svømning Fredag Lørdag Søndag Aabenraa Firma og Senioridræt Deutsche Privatschule Apenrade Svømmeklubben Opnør Aabenraa Handicap Idrætsforening Aabenraa Sportsdykkerklub Svømmeklubben opnør Offentlig svømning AAIG Tri Offentlig Svømning Svømmeklubben Opnør Bookingskema Arena Aabenraas 25 meter bassin uge 2 i

32 ARENAEN _ FORDELINGEN AF TIMER MANGE OFFENTLIGE ÅBNINGSTIMER OM SOMMEREN 5000 Parasport Aabenraa Aabenraa Sportsdykkerklub Aabenraa Handicap Idrætsforening AAIG Atletik tri og motion Aabenraa Firma & Senioridrætsforening Arena Aabenraa Seniorsvømning Gratis pensionist Voksen-svømning 32 Stadig ledig kapacitet i Arenaen Hvis benyttelsen af Arenaens 25 meter bassin opgøres over hele året i et dagligt tidsrum fra er der ledige timer i 33% af tiden. Som det ses af et typisk bookingskema på den foregående side (uge 2, 2020) fordeler de ledige timer sig i små intervaller rundt omkring og særligt sidst på dagen i weekenderne. Det er således en udfordring at få skabt aktiviteter der kan sikre en bedre udnyttelse i ydertidsrummene. Hertil kommer at der om sommeren i uge kun er ganske lidt foreningsaktivitet, hvilket kun delvist opvejes af længere offentlige åbningstider. På diagrammerne længs til højre vises fordelingen af timer mellem skoler, foreninger, offentligt åbent og andre. Som det ses er der en lille forskydning mellem opgørelsen af de typiske uger (uge 34 og 39) og opgørelsen af hele året. I helårsopgørelsen fylder den offentlige åbningstid således lidt mere pga. de udvidede åbningstider i sommerperioden hvor foreningerne ligger stille. Udviklingen i fordelingen af timer har været relativ stabil over de seneste 3 år. Dog har antallet af skoletimer varieret en del Foreningstimer Skoletimer Offentlige timer Udviklingen i bookingfordelingen for begge bassiner over de 3 seneste år. Foreningsbooking tæller dobbelt. (side 33) Ledige timer 33% Andre 3% Foreninger 14% Skoler/inst 10% Offentlig svømning 40% Arenaens 25 meter bassin. Fordeling af timerne inkl. ledige timer i tidsrummet kl alle dage i hele 2019 Reserveret 10. klasse (flytning) Campusdag Nygade Børnehave Deutsce Privatschule Ungdomsskolen Slusen UC Syddanmark Svømmeklubben Opnør Stubbæk Skole Aabenraa Friskole Løjt kirkeby skole Deutsce Privatschule Kongehøjens børnehave Fjordskolen Svømmeklubben Opnør Stubbæk Skole Aabenraa Friskole Løjt kirkeby skole Høje Kolstrup Parasport Aabenraa AAIG Atletik tri og motion Høje Kolstrup Kongehøjskolen Aabenraa Firma & Senioridrætsforening Arena Aabenraa Seniorsvømning Gratis pensionist Offentlig svømning Arenaens 25 meter bassin. Fordeling af timer i hele 2019 Offentlig svømning Arenaens 25 meter bassin. Fordeling af timer i uge 34 og 39 (normaluger)

33 ARENAEN _ FORDELINGEN AF DET SAMLEDE ANTAL BOOKINGER FORENINGSTIMER BOOKES SÆRSKILT FOR 25 M BASSIN OG VARMTVANDSBASSIN Mange foreningsbookinger I Arenaens Svømmehal kan foreninger booke 25 meter bassinet eller varmtvandsbassinet hver for sig. Det betyder at der samtidig kan være 2 forskellige foreninger i svømmehallen i den samme time, eller at den samme forening har 2 bookinger i den samme time. Derimod tæller en skoletime og en time med offentlig åbningstid kun for 1 samlet booking. Det er også denne model, der gives kommunalt tilskud efter. Når antallet af bookinger opgøres på denne måde,opnår foreningerne en større andel af det samlede antal bookinger, og kommer næsten på omgangshøjde med den offentlige åbningstid. Aabenraa Handicap Idrætsforening AAIG Atletik tri og motion Svømmeklubben Opnør Parasport Aabenraa Aabenraa Sportsdykkerklub Aabenraa Firma & Senioridrætsforening Arena Aabenraa Seniorsvømning Gratis pensionist Voksen-svømning Offentlig svømning Svømmeklubb en AAIG Atletik tri og Aabenraa Handicap Aabenraa Parasport Aabenraa Fordeling af foreningsbookinger i begge bassiner i hele 2019 Opnør AAIG-Tri Handicapidræt Sportsdykker Parasport Reserveret 10. klasse (flytning) Campusdag Nygade Børnehave Deutsce Privatschule Ungdomsskolen Slusen UC Syddanmark Stubbæk Skole Aabenraa Friskole Kongehøjskolen Høje Kolstrup Fjordskolen Kongehøjens børnehave Løjt kirkeby skole Fordeling af bookede timer i begge bassiner i hele I skoletid og off. åbningstid bookes begge bassiner som en samlet booking. I foreningstiden bookes hvert bassin for sig og der kan være 2 bookinger på 1 time 33

34 ARENAEN _ UDVIKLINGEN I BESØGSTAL DER SÆLGES FLERE BILLETTER TIL ARENAENS SVØMMEHAL Besøgstal pr. åben time Stigende antal besøgende i Arenaen Set over de sidste 3 år har der været en klar tendens mod en stigning i antallet af solgte billetter i den offentlige åbningstid. Totalt set er der naturligvis blevet solgt færre billetter i 2020 pga. Covid-19 situationen. Men hvis de dage der har været lukket i 2020 tages ud af ligningen, har besøgstallet været stigende. Som det ses til højre kommer der i gennemsnit ca. 100 betalende gæster på de dage hvor der er offentligt åbent. 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 16,38 15,32 13, Besøgstal Besøgstal Besøgstal pr. åben dag Besøgstal Besøgstal 34

35 BRUGERNES MOTIVATION FOR AT BENYTTE SVØMMEHALLERNE BRUGERNE GÅR FORTRINSVIST EFTER LEG OG MOTION Brugerne har mange forskellige formål DGI gennemførte i 2018 en spørgeskemaundersøgelse om borgernes benyttelse af svømmehallerne i Aabenraa Kommune. Respondenterne afspejlede i høj grad de borgere der i dag bruger svømmehallerne, og var let domineret af kvinder i alderen år. Som det ses er ønsket om motion og leg de mest fremherskende motivationsfaktorer. Målrettet træning samt genoptræning kommer et stykke længere nede på listen. På modstående side ses det hvilke specifikke aktiviteter brugerne i forskellige aldersgrupper udtrykte interesse for at deltage i. Det er værd at bemærke at de ældre aldersgrupper er meget interesserede i aqua-træning og morgenbadning. Blandt alle aldersgrupper er der desuden høj interesse for almindelig svømning og wellness % 0 Motion Leg Undervisning Målrettet træning Velvære Genoptræning % Forskellige aktiviters popularitet i svømmefaciliteter i Aabenraa Kommune. Kilde: DGI; Svømmehalsanalyse Aabenraa (2018) 35

36 AKTIVITETER AKTIVITETS-INTERESSER ER MEGET AFHÆNGIG AF ALDER 30% Aktiviteter i svømmehallen 25% 20% 15% 10% 5% 0% Foreningshold for bør n Foreningshold for voksne Familiesvømning Babysvømning Svømning i åbningstid Aquafitness/gym Udspring Wel lness Dykning Vandskrækhold Morgenbadning Livredning 0-10 år år år år år 61+ år 36 Forskellige aldersgruppers ønsker til aktiviter i svømmefaciliteter i Aabenraa Kommune. Kilde: DGI; Svømmehalsanalyse Aabenraa (2018)

37 UDVIKLINGSPROCES PROCESFORLØBET DER ER GÅET FORUD FOR VISIONSOPLÆGGET 37

38 UDVIKLINGSPROCESSEN - ANALYSE, STUDIETUR OG WORKSHOPS 38 Forløb Visionsoplægget er blevet udformet gennem en inddragelsesproces, der har forløbet fra sommer til vinter 2020 med deltagelse af en række interessenter. Keingart besøgte indledningsvist Arenaen i juni 2020, og efterfølgende har Aabenraa Kommune stillet en række data til rådighed, som angiver den aktuelle booking af svømmehallen, samt opgørelser over antallet af solgte indgangsbilletter i den offentlige åbningstid. På basis af disse data og øvrige statistiske data udførte Keingart en foreløbig analyserapport, der gennemgik den aktuelle udnyttelsesgrad og brugerprofil. Arbejdsgruppen tog den 19. august 2020 på studietur til 3 udvalgte svømmehaller i Vestjylland og noterede her observationer. Analyse og observationer blev fremlagt på workshop 1, som var et arbejdsgruppemøde den Deltagerne fik på mødet desuden til opgave at besvare en række mulige dilemmaer ift. den fremtidige prioritering af vandfaciliteter. På baggrund af analysen og responsen fra arbejdsgruppemødet udarbejdede Keingart 5 scenarier for en mulig fremtidig udvikling. Disse 5 scenarier blev fremlagt på workshop 2, et arbejdsgruppemøde der blev afholdt den Deltagerne udfyldte efterfølgende ark med fordele og ulemper ved de enkelte scenarier. Keingart sammenfattede på denne baggrund et udkast til et endelig visionsoplæg, som blev fremlagt til kommentering på et digitalt arbejdsgruppemøde den , samt på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget, og herefter tilrettet. Besigtigelse To medarbejdere fra Keingart blev vist rundt i svømmehallen og de øvrige faciliteter i Arena Aabenraa Ved rundvisningerne blev både de fysiske faciliteter og de vigtigste brugergrupper introduceret af lederen af Arenaen. Anlægget blev fotodokumenteret både ude og inde, og der blev stillet spørgsmål til anvendelsesgrad, byggeteknisk stand m.m. Tidligere undersøgelser DGI gennemførte i september 2018 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende svømmefaciliteterne i Aabenraa Kommune. Undersøgelsen var dels en evaluering af tilfredsheden med de eksisterende faciliteter indenfor en række kriterier, dels en undersøgelse af brugernes nuværende og fremtidige motivation for at benytte svømmehaller og friluftsbade. Udover DGI s undersøgelse er der hentet oplysninger og inspiration fra rapporten Badegæster i Danmark fra 2019 udgivet af Dansk Svømmebadsteknisk Forening, samt rapporten Evaluering af fire nye svømmeanlæg udført af Niras i 2018 for Lokale- og Anlægsfonden. Rundvisning i Arena Aabenraa Registrering af bookinger Ud over den fysiske registrering har det været afgørende at skabe et overblik over hvem der bruger svømmehallen og hvor meget. Som udgangspunkt for dette har kommunen via bookingsystemet tilvejebragt oversigter over hvem der har booket hvilke tider i de enkelte bassiner i kommunens faciliteter. Ugerne 34 og 39 i 2019 blev anvendt som repræsentative. Brugen af svømmehallerne er opdelt i kategorierne Skoler, Foreninger, Offentlig Åbningstid samt Ledig tid og fordelt indenfor en mulig daglig åbningstid fra 6.00 til Timerne der anvendes af skoler og foreninger, er desuden blevet verificeret gennem Aabenraa Kommunes oversigt over de timer der årligt ydes tilskud til. Analyse På baggrund af den bookede aktivitet opgjorde Keingart oversigter over belægningsgraden i de enkelte faciliteter i kommunen, herunder Arenaen. Opgørelsen viste at der generelt er ledige timer i ca. 33% af tiden fra 6 morgen til 22 aften set over alle ugens 7 dage. I prime time på hverdage fra kl er der til gengæld fyldt godt op med aktiviteter. Der er meget forskel på udnyttelsesgraden af svømmehallerne hvor Arena Aabenraas svømmehal er mest belagt. Antallet af solgte billetter i den offentlige åbningtid følger samme mønster.

39 STUDIETUR Rundtur til 3 svømmehaller Den 19. august 2020 drog projektets tilknyttede arbejdsgruppe på studietur til 3 svømmehaller i Vestjylland. De 3 svømmehaller var interessante som referenceprojekter ud fra forskellige kriterier. Varde Fritidscenter Ved Varde Fritidscenter er der netop blevet anlagt et nyt wellnesområde med udendørs årstidsbassin og jacuzzi i tilknytning til et indendørs område med sauna, IR sauna og dampbad. Projektet er et interessant eksempel på udvikling af et eksisterende klassisk anlæg, med henblik på at tiltrække nye brugergrupper. Udendørs årstidsbassin i Varde Ny sauna med udsigt 25 meter bassin med tilskuer balkon Øvelsesbassin med bølgeeffekt 39

40 STUDIETUR Ringkøbing Svømmehal Svømmehallen i Ringkøbing er et nationalt kendt eksempel på ombygning af en eksisterende svømmehal, så den fremstår med en helt ny stemning og nye funktioner. Rundvisningen afdækkede dog, at der også var problemer forbundet med drift og vedligeholdelse af det lidt kringlede og uoverskuelige anlæg. Udsigt til Ringkøbing Fjord Svømmehallen i Thyborøn I Thyborøn har man ombygget den ene ende af en relativt nybygget idrætshal til en nye svømmehal. Svømmehallen har et træningsbassin, som ikke er 25 meter langt, et lege- og øvelsesbassin, samt et varmtvandsbassin i et aflukke for sig selv. Rumligheden og valget af materialer blev rost af studieturens deltagere. Omklædning med naturlige materialer 40 Udspringsbassin og fitness på første sal Bassiner i flere niveauer i Thyborøn

41 WORKSHOP 1 _ DILEMMAER Arbejdsgruppemøde 1 Den mødtes ca. 15 medlemmer af arbejdsgruppen til et indledende møde om Visionsoplægget for svømmehallen ved Arena Aabenraa. Repræsentanter for Aaabenraa Kommune bød velkommen, og redegjorde for den forestående proces og programmet for mødet. Keingart fremlagde herefter kort resultaterne fra det forudgående interessentmøde om Helhedsplanen for vandfaciliteter, samt de forløbige analyser af svømmehallen ved Arenaen Dilemmaer Ved anden del af workshop 1 præsenterede Keingart 20 dilemmaer for den fremtidige udvikling af svømmehallen ved Arenaen. Dilemmaerne omhandlede både aktiviteter, faciliteter og organisation. Deltagerne diskuterede de 20 dilemmaer og markerede hvor på skalaen mellem de to yderpunkter, fremtidens indsats burde ligge. VISIONSOPLÆG FOR ARENA AABENRAAS SVØMMEHAL _WS1_ ARENA AABENRAA BØR BÅDE HAVE INDENDØRS OG UDENDØRS FACILITETER VS ARENA AABENRAA BØR KUN HAVE INDENDØRS FACILITETER X FORDI: På sigt bør der udvikles udendørs faciliteter SVØMMEHALLEN SKAL INTEGRERES ENDNU MERE MED DE ANDRE IDRÆTSFACILITETER X VS SVØMMEHALLEN SKAL PRIMÆRT LIGGE OG FUNGERE FOR SIG SELV FORDI: Svømmehallen kunne godt være mere synlig og integreret. Se på indgange. MANGE FORSKELLIGE TYPER OG STØRRELSER AF OMKLÆDNING VS FÅ STORE FÆLLES- OMKLÆDNINGER MED GOD PLADS X FORDI: Enkle rum til skoler, bedre forhold for babyer, kabiner med flow som i udlandet, sko-lounge, fodbassin 3 af de 20 dilemmaer inkl. besvarelser fra workshop 1 41

42 WORKSHOP 2 _ 5 SCENARIER FOR DEN FREMTIDIGE UDVIKLING 42 Scenarier Med afsæt i analysen og interessenternes svar på dilemmaerne udformede Keingart 5 scenarier for en mulig udbygning af Arenaens Svømmehal. Scenarierne udsprang af tidlige idéer til scenarier for Helhedsplanen for vandfaciliteter og var afstemt med disse. De tog udgangspunkt i de bestående faciliteter, og foreslog forskellige principper for, hvordan de kunne udvikle sig, samt hvilke nye faciliteter der eventuelt skal tilføjes. Der blev lagt vægt på at formålet ikke var at vælge mellem det ene eller det andet scenarie, men at påpege de fordele og ulemper, som de enkelte interessenter kunne se ved hvert scenarie. Ud fra denne kortlægning af holdningen til fem principielle tilgange, var det intentionen at skabe en ny syntese med en kombination af de mest fordelagtige elementer fra alle scenarierne. Workshop 2 Det andet arbejdsgruppemøde blev afholdt den og ca. 15 personer deltog. Her præsenterede Keingart de 5 scenarier, og deltagerne kunne efterfølgende stille spørgsmål. Deltagerne diskuterede herefter fordele, ulemper og idéer som de forbandt med de enkelte scenarier. Disse kommentarer blev indsamlet og analyseret af Keingart. 1: VANDRIGT LOKALOMRÅDE 2: FAMILIERNES MAGNET Terapibassin Vinterbad 16*25 bassin 8*16 bassin 3: DISCIPLINERNES DOMÆNE Tørsvømning Sauna 25*25 bassin Udspring Eksisterende Sauna Modstrømskar 8*12,5 bassin Splashpool Sauna Sauna 8*12,5 bassin Udendørs wellness 8*16 øvelsesbassin Eksisterende Udendørs Wellness 8*16 øvelsesbassin Eksisterende Damp Administration Omklædning 16*25 bassin Foyer Omklædning Eksisterende faciliteter Etape 1 Etape 2 Udendørs facilit Café Eksisterende faciliteter Etape 1 Etape 2 Udendørs facili Omklædning Udendørs wellness Evt. udvid café Eksisterende faciliteter Etape 1 Etape 2 Udendørs faci Arenaens nuværende faciliteter genskabes og indgår i et netværk af små og store vandtilbud Etape 1 kunne indeholde følgende: 16x25 meter trænings- og udspringsbassin Nyt dampbad Nye omklædningsfaciliteter Den eksisterende svømmehal inkl. omklædning kan benyttes i byggeperioden. Senere etaper kunne indeholde: 8x16 meter øvelsesbassin, udendørs bad og wellness Arenaen udbygges med tilbud om leg, svømning og terapi til hele familien Etape 1 kunne indeholde: 16x25 meter svømme- og øvelsesbassin 8x12,5 meter spring- og klatrebassin, varmt vand Hæve/sænke bund, kan også bruges til undervandsrugby, ældregymnastik og babysvømning. 2 x 2 meter udendørs vinterbad, udendørs splash Senere etaper: 8 x 16 meter varmt bassin med bølger i aflukke. Arenaen specialiserer sig i elitesvømning og wellnessaktiviteter Etape 1 kunne indeholde: 25 x 25 meter konkurrencebassin, afskærmes fra område med varmtvand, spa og saunaer Kan opdeles til parallelt brug af flere brugergrupper Modstrømskar, Tørsvømningsareal IR sauna og vandsauna, udendørs boblebad. Senere etaper: Udendørs wellnessområde, årstidsbassin, 8 x 16 meter øvelsesbassin, udspringsbassin

43 4: NATURENS VAND 5: KOMMUNENS VAND-ELDORADO Udendørs leg og rutsjebane Eksisterende faciliteter Etape 1 Etape 2 Udendørs faciliteter 8*16 varmt bassin 8*16 øvelsesbassin Strøm Bølgebassin Splash og leg Sauna Sauna Omklædning Eksisterende 16*25 bassin Park 20*25 bassin Eksisterende Kanal Varmt 5*10 bassin Sauna 16*50 bassin udendørs Modstrøms-Å Omklædning Årstidsbassin Rensningssø Eksisterende faciliteter Etape 1 Etape 2 Udendørs faciliteter Dæk Café Terasse Café Arenaens drift skal være bæredygtig og naturens ressourcer skal aktiveres Etape 1 kunne indeholde: Arena Aabenraa får nye bæredygtige vandbehandlingsanlæg til de nuværende og de nye bassiner. Solceller på taget og jord til luft varmepumpe til opvarmning. 15 x 25 meter indendørs svømmebassin 16 x 50 meter udendørs naturpool med org. rensning Senere etaper: Kunstigt simuleret å-løb, anneks ved Sønderstrand Arenaen gøres til et vand-eldorado for turister og kommunens borgere i alle aldre Etape 1 kunne indeholde: 15 x 25 meter svømmebassin, forbindelse til udendørs bassin. Ungdomsbassin i afgrænset område med bølger, fælles-rutsjebane, modstrømskanal samt lys- og lyd 5 x 10 meter udendørs bassin Senere etaper: Kæmpe splash og legeområde, udendørs rutsjeområde, udendørs årstidsbassin, saunaer etc. Kommentarer til scenarierne De mange fordele, ulemper og idéer, der blev nævnt på workshop 2, gav en tydelig fornemmelse af en mulig linje for den fremtidige udvikling: Ved Scenarie 1 (Vandrigt Lokalområde) blev det noteret som en fordel, at svømmehallen fortsat kunne være åben i byggeperioden. Dog blev det set som en ulempe, at der var ringe sammenhæng og overskuelighed. Ved Scenarie 2 (Familiernes Magnet) blev kompaktheden set som positivt, mens omklædningens blokering for indblik til vandet var en ulempe. Ved Scenarie 3 (Disciplinernes Domæne) blev det set som en fordel, at der var så stort et bassin som kunne bruges fleksibelt på mange måder. Placeringen kunne dog være bedre. Ved Scenarie 4 (Naturens Vand) var der stor tilslutning til fokus på natur og bæredygtighed, som også ligger i tråd med de kommunale mål. Dog var der skepsis overfor et udendørs 50 meter bassin, som man mente ville blive brugt for lidt. Udendørs wellness var efterspurgt. Ved Scenarie 5 (Kommunens Vand-Eldorado) blev den gode sammenhæng mellem udendørsområdet og caféen set som en fordel. Dog var der skepsis overfor at koncentrere kommunens svømmefaciliteter så meget. 43

44 DE UNGES ØNSKER OG BEHOV Paneldebat med unge Der blev efter workshop 2 afholdt en særskilt paneldebat, hvor fire gymnasieelever fra Aabenraa blev stillet fire opgaver om deres behov og ønsker til faciliteter og områder. Stemningsopgaven klarlagde hvilke stemninger, de opsøger, når de gerne vil være henholdsvis alene, sammen og i bevægelse. Aktivitetsopgaven undersøgte hvilke vand-relaterede aktiviteter, de unge allerede dyrker eller gerne vil dyrke. I dilemmaopgaven skulle de tage stilling til dilemmaer som: skal vi bygge faciliteter til alle aldre eller kun til unge. De tegnede til sidst en facilitet, de drømmer om. Her nævnes hovedpointer fra paneldebatten. Anderledes vandsport De leder efter alternative sportsgrene at dyrke i og ved vandet. De fremhæver vandbasket, beach/ vandvolley, vandpolo eller ekstremsportsaktiviteter og forhindringsbaneløb. De vil gerne kunne starte et spil med vennerne på egen hånd, men nævner samtidig, at en træner kan være afgørende for, om de begynder på sporten. Især om vinteren dyrker de primært den sport, de går fast til. Rolige aktiviteter Også vinterbadning, spa og wellness både indendørs og udendørs har interesse for de unge. De mener dog faciliteterne til vinterbadning skal opgraderes. Store vand-mekkaer De vil helst have få store vandfaciliteter, der ligger centralt og tæt på bymidten. Det har betydning, at der er gode busruter dertil og det ikke er længere væk end IBC. 44 Udfordring Udfordring er et ord, de nævner mange gange både ifm. sport og mere spontan leg. De mangler udfordring i svømmehallen og oplever, at faciliteterne er mere til de yngste. Derudover oplever de, at små børn og andre gæster kan være en barriere for, at de kan lege mere vildt eller udfordrende. De ønsker sig forhindringsbaner, klatrevægge og hoppeborge, der er egnet til vild leg. Vilde, aktive omgivelser De vil helst have vilde, aktive omgivelser med et sportspræg fremfor parkpræg. De foretrækker mindre rumligheder fremfor store åbne arealer. Flere niveauer De melder sig ikke ind i svømme klubberne bl.a. fordi, de bliver skræmt af niveauet på holdene og mangler et hold, der er mindre ambitiøst.

45 DE UNGES ØNSKER TIL STEMNINGER OG SITUATIONER Ønsker og oplevelser De unge i paneldebatten havde forskellige baggrunde og interesser. De unge beskrev udfordring eller udfordrende som noget de opsøger, når de skal være i bevægelse eller sammen med venner. Udfordring er noget, de mangler i svømmehallerne i dag. De søger noget udfordrende, spændende konkurrence og/eller leg. Man oplever at den leg, der opstår i dag i svømmehallerne er langt mere for yngre børn, og at de yngre børn kan være en barriere for, at de unge kan lege/spille/konkurrere mere vildt. Steder hvor man er alene De centrale ord som de unge lagde vægt på var her: Hygge, Roligt, Helt Ro, Balance, Jordnært, Afslappet Stemning, Frihed, Eventyr. Det blev især eksemplificeret gennem valg af nedenstående billeder: Steder hvor man er sammen Her var de gennemgående ord: Venner, Fællesskab, God Snak, Hyggeligt, Spænding, Minder, Udfordring. De billeder der bl.a. blev udvalgt til at repræsentere dette var følgende: Steder hvor man er i bevægelse Til de mere dynamiske situationer associerede de unge ord som: Sjov, Udfordring, God Stemning, Sammenhold, Vildt, Leg, Hygge. Det blev bedst repræsenteret af følgende billeder: To deltagere nævnte venner flere gange, mens ingen af deltagerne nævnte familie eller andre relationer på noget tidspunkt i løbet af debatten eller i deres svar-materiale. Venner var ofte forbundet med Hygge. Hygge, hyggeligt, hyggelig snak o.l. er den beskrivelse, deltagerne har brugt flest gange og en af de få beskrivelser, alle deltagerne har brugt. Hygge ser ud til for deltagerne både at kunne opstå i situationer, de også beskriver som rolige eller afslappet og i situationer, de beskriver med udfordring, eventyr, spænding mm. 45

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Kulturafdelingen August Strategi for udviklingen af svømmehallerne i Køge Kommune

Kulturafdelingen August Strategi for udviklingen af svømmehallerne i Køge Kommune Kulturafdelingen August 2007 Strategi for udviklingen af svømmehallerne i Køge Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Kommissorium... 3 2. Baggrund...3 3. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 4. Konkurrenternes

Læs mere

FREMTIDENS SVØMMEANLÆG ERFARINGER FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

FREMTIDENS SVØMMEANLÆG ERFARINGER FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN FREMTIDENS SVØMMEANLÆG ERFARINGER FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN FREMTIDENS SVØMMEANLÆG TITEL Fremtidens Svømmeanlæg UDGIVER Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 4A 1437 København K Tlf.: 3283 0330 fonden@loa-fonden.dk

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

INPUT TIL, HVOR DER SKAL BYGGES

INPUT TIL, HVOR DER SKAL BYGGES INPUT TIL, HVOR DER SKAL BYGGES Dyrskuepladsen Øvelsesområde ved kasernen Stenlængegård Kanalvej Gode veje dertil Ved havnen det vil give et fedt dejligt miljø (evt. med cafeteria med udsigt til vand og

Læs mere

Frederikssund Idrætsby. Fritids- og Kulturudvalget

Frederikssund Idrætsby. Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Idrætsby Fritids- og Kulturudvalget 05.04.18 Helhedsplan Byrådets beslutninger om idrætsbyen Idrætsvisionen angående fase 1 - Uddrag fra beslutning som del af budget 2016 I første omgang

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Sagsnr.: 16/12904 November 2016 1 Indhold: 1. Baggrund 2. Tre hovedformål og målgrupper som kriterie for politisk valg om løsning o Hovedformål 1: Tilbud til visiteret

Læs mere

Klubfaciliteter til Herstedøster I C. - 2 Skitseforslag

Klubfaciliteter til Herstedøster I C. - 2 Skitseforslag Klubfaciliteter til Herstedøster I C - 2 Skitseforslag SKITSEFORSLAG Klubfaciliteter til HIC 2 SKITSEFORSLAG Maj 2019 Opdragsgiver: Albertslund Kommune INTRO Denne publikation er en undersøgelse af 2 scenarier

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

VISIONSPLANER FOR GANLØSE IDRÆTSCENTER

VISIONSPLANER FOR GANLØSE IDRÆTSCENTER Visionsplanens intensioner Det har været målsætningen for visionsgruppen at se fordomsfrit på mulighederne for udvikling af idrætsfaciliteterne i Ganløse med baggrund i Egedal Kommunes kommissorium for

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER

PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER Wellness Varmtvandsbassin Motionscenter PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER 2017 Vi bygger om... - og skaber et nyt fantastisk Vestbad! Tak fordi du tager det med et smil! Vi bygger om... - og skaber et nyt fantastisk

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

FREMTIDENS FYSISKE RAMMER FOR AKTIVITETSCENTRET PÅ SYDVESTVEJ 10 Analyse af mulige scenarier Marts 2015 udarbejdet af Glostrup Ejendomme

FREMTIDENS FYSISKE RAMMER FOR AKTIVITETSCENTRET PÅ SYDVESTVEJ 10 Analyse af mulige scenarier Marts 2015 udarbejdet af Glostrup Ejendomme FREMTIDENS FYSISKE RAMMER FOR AKTIVITETSCENTRET PÅ SYDVESTVEJ 10 Analyse af mulige scenarier Marts 2015 udarbejdet af Glostrup Ejendomme 2 NUVÆRENDE INDRETNING AF SYDVESTVEJ 10 Sydvestvej Aktivitetscenter

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

- Revideret

- Revideret ...Parterne er samtidig enige om at prioritere opførelse af idrætshal på Lundehusskolen næste gang der i overførelsessag eller budgetforhandlingere findes penge til idrætsfaciliteter Indledning Den kommende

Læs mere

Åbent alle årets dage arrangementer kvm. under tag

Åbent alle årets dage arrangementer kvm. under tag Velkommen Åbent alle årets dage 2.500 arrangementer 30.000 kvm. under tag Vigtige bud på at tiltrække gæster: Aktiviteter i koldt og varmt vand Holdaktiviteter Aktiviteter for overvægtige Saunaaktiviteter

Læs mere

Idræt. Kultur, Idræt og Frivillighed

Idræt. Kultur, Idræt og Frivillighed Idræt Kultur, Idræt og Frivillighed Idræt i Frederikssund Kommune Idrætsfaciliteter Organiseret idræt Selvorganiseret idræt Talentindsats Anlægsprojekter fra Facilitetspuljen 2013-2017 Centerdannelser

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 14. august 2017 til 31. december 2017 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning

Læs mere

Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin

Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin Programoplæg 15. Juni 2016 side [1] BRUNSGAARDLAURSEN arkitekter / FORORD På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. marts 2016 blev oplægget vedr. anlæg af 50 m svømmebassin

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. Efterår 2018 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. Efterår 2018 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2018 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra den 20. august 2018 til 31. december 2018 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning

Læs mere

FÆLLESSKABEREN - Byens Hus i Skibby

FÆLLESSKABEREN - Byens Hus i Skibby FÆLLESSKABEREN - Byens Hus i Skibby 2018 BYENS HUS SKIBBY Juni 2018 Opdragsgiver: Styregruppen for helhedsplan i Skibby Udarbejdet af: INDHOLD Intro 04 Helhedsplanen 04 Det fjerede scenarie 05 Brugerne

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet. Supplerende fordelingsprincipper

Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet. Supplerende fordelingsprincipper Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet Supplerende fordelingsprincipper I tillæg til fordelingsprincipperne i 3 er der fastsat supplerende fordelingsprincipper for lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Vandkulturhus. Informationsmøder d.26.november og d.1.december

Vandkulturhus. Informationsmøder d.26.november og d.1.december Vandkulturhus Informationsmøder 2015 d.26.november og d.1.december Program Velkomst og præsentation Byrådets beslutning Hvem bygger, driver og ejer vandkulturhuset Offentlig/privat partnerskab (OPP) Økonomi

Læs mere

30. Svømmesale og svømmehaller

30. Svømmesale og svømmehaller Vandidræt betegner den brede vifte af idræts- og fritidsaktiviteter, der er knyttet til vand. Aktiviteter som svømning, udspring, vandpolo, og synkrosvømning er blot en del af de mange udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

Disse aktiviteter kunne omfatte: Opholdsareal Bordfodbold Klatrevæg 4 mands fodbold i glas boks Uofficielt møderum

Disse aktiviteter kunne omfatte: Opholdsareal Bordfodbold Klatrevæg 4 mands fodbold i glas boks Uofficielt møderum IFV har i gennem en lang årrække forsøgt, at afdække behov og muligheder for en mulig udbygning af Varde Fritidscenter. Der har været lagt stor vægt på ansvarlighed omkring den juridiske situation og selve

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

BILAG 1 Analyse af badets brugerprofil Profil for East Kilbride Badet 2019

BILAG 1 Analyse af badets brugerprofil Profil for East Kilbride Badet 2019 BILAG 1 Analyse af badets brugerprofil Profil for East Kilbride Badet 2019 1 HVAD ER EAST KILBRIDE BADET FOR EN SVØMMEHAL? East Kilbride Badet East Kilbride Badet ligger i dag som en del af Ballerup Idrætsby

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin,

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal og kultur- og fritidschef Freddie Davidsen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2015 til 30. juni 2015 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin, og

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune

Fremtidens idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune Oplæg til eksterne rådgivere Fremtidens idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune Projektperiode 2015-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål og indhold... 2 Udvælgelse af ekstern rådgiver... 3 Oplæg...

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008 Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Kærsmindebadet Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2016 til 24. juni 2016 MANDAG 12 00-14 00... Offentlig svømning (varmtvandsbassin)

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Byråd 29. januar/punkt 103 om svømmehal - OMSKRIVNING

Byråd 29. januar/punkt 103 om svømmehal - OMSKRIVNING Kommunaldirektørens område Kommunikation Sagsnr. 229048 Brevid. 1863283 Ref. LINK Dir. tlf. 4631 3130 linek@roskilde.dk INTERNT NOTAT: Bilag 1 11. marts 2014 Byråd 29. januar/punkt 103 om svømmehal - OMSKRIVNING

Læs mere

MENATEKET ØSTER HORNUM

MENATEKET ØSTER HORNUM MENATEKET ØSTER HORNUM UDVIKLINGSFORSLAG VED IDRÆTSHALLEN MAJ 2017 SIDE 2 kirken idrætshallen ældrecenter børneuniverset skole,sfo & børnehave Indledning Forslaget beskriver en udvidelse af den eksisterende

Læs mere

Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter

Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter mellem Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyn Kommune (herefter

Læs mere

MAD- OG BEVÆGELSES- FÆLLESSKABER I FRYDENLUND

MAD- OG BEVÆGELSES- FÆLLESSKABER I FRYDENLUND MAD- OG BEVÆGELSES- FÆLLESSKABER I FRYDENLUND FÆLLES MORGENMAD OG GÅTUR Kunne du tænke dig at starte dagen på bedste vis med morgenmad efterfulgt af en frisk gåtur sammen med andre? Du har nu mulighed

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Voksen i Vand Workshop 6. januar DGI Midtjylland Svømning

Voksen i Vand Workshop 6. januar DGI Midtjylland Svømning DGI Midtjylland Svømning Voksen i Vand Workshop 6. januar 2019 Kom til Herning og bliv inspireret i alt fra Aqua Fitness til crawltræning og svømning for voksne. www.dgi.dk/201906753003 2 Voksen i vand

Læs mere

BRUG AF SVØMMEBANER I KILDESKOVSHALLENS SVØMMEHAL

BRUG AF SVØMMEBANER I KILDESKOVSHALLENS SVØMMEHAL BRUG AF SVØMMEBANER I KILDESKOVSHALLENS SVØMMEHAL Husk Dialog er altid at foretrække Vi skal hjælpe hinanden - men ved tvivl gælder følgende retningslinjer. Indhold Banetove... 2 Baneskilte... 4 Brug af

Læs mere

Notat. 8. juni 2016 Sagsbeh.:JS. J.nr.: G Udbud og Indkøb

Notat. 8. juni 2016 Sagsbeh.:JS. J.nr.: G Udbud og Indkøb Notat 8. juni 2016 Sagsbeh.:JS J.nr.: 88.12.16-G01-8-15 Udbud og Indkøb Behandlingen af sag om Udbud af Frederiksberg Svømmehal på Magistratens dagsorden 6. juni 2016 (dagsordenspunkt nr. 208) blev udsat,

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler.

Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler. Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler. Baggrund Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 04.05.16 anmodet administrationen om at undersøge mulighederne for, at dele af Svendborg Kommunes

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Forord. Henvendelser angående rapporten rettes til i, Tlf.:

Forord. Henvendelser angående rapporten rettes til i, Tlf.: Forord Denne rapport er udarbejdet i foråret 214 af medlemmer af Visual analysis of People Laboratory, Aalborg Universitet, www.vap.aau.dk. Tak til de medarbejdere på idrætsanlæg og skoler, der har hjulpet

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr.

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr. Projektkatalog Helhedsplan I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER 1 2 Vejle Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til DM Junior på kortbane (åben klasse), som finder sted fra torsdag den 31. oktober til og med søndag den 3. november 2019 i Vejle. PRAKTISKE

Læs mere

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad & Wellness 1 Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad Oplev Billund Bad! Her bliver hele familien forkælet i et moderne bad, udstyret med svømmebassiner,

Læs mere

DSF ERFA-MØDE Herning Svømmehal Friluftsbad. Torsdag den 24. august 2017

DSF ERFA-MØDE Herning Svømmehal Friluftsbad. Torsdag den 24. august 2017 DSF ERFA-MØDE Herning Svømmehal Friluftsbad Torsdag den 24. august 2017 Fra 1970 til Danmarks største Bassiner 25 x 12, 5 meter bassin 12,5 x 12,5 springbassin 16 x 8 meter træningsbassin og 4 x 2 meter

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Udvidelsesforslag - anlæg

Udvidelsesforslag - anlæg anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000

Læs mere

ISHØJ SVØMMEHAL EFTERÅR

ISHØJ SVØMMEHAL EFTERÅR ISHØJ SVØMMEHAL 18 EFTERÅR Ishøj Store Torv 14 2635 Ishøj Tlf. 43 57 71 72 VELKOMMEN TIL ISHØJ SVØMMEHAL ARRANGEMENTS KALENDER Ishøj Byråd har ved anlæggelsen af Ishøj Svømmehal ønsket at give borgerne

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER 1 2 Vejle Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til DM på kortbane (åben klasse), som finder sted fra den 1. til og med den 4. november 2018 i Vejle. Formanden for Vejle Svømmeklub Lars

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2013-14 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Kærsmindebadet hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7.

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (3)

Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (3) Sagsnr. 04.04.00-P20-1-18 Projekt Nye vand- og svømmefaciliteter Dato 14-06-2019 Dokument Valg af vand- og svømmefaciliteter Sagsbehandler Henriette Hemmingsen Anbefalinger og indstillinger fra administrationen

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Belægningsanalyse. Tønder Sport- og Fritidscenter

Belægningsanalyse. Tønder Sport- og Fritidscenter Sport- og Fritidscenter Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode:... 3 Ugeanalyse for uge 18 og 48 for hallerne i Sport- og Fritidscenter... 4 Hal 1 uge 18... 4 Hal 2 uge 18... 5 Hal 3 uge 18... 6 Hal

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2017 til 21. juni 2017 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning

Læs mere

GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER. Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden

GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER. Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden ET FÆLLES VERDENSBILLEDE? Dansk Svømmeunion Elite-træning Leg og bevægelse Nationale stævner Sikkerhed

Læs mere

Fritids- og Idrætspolitik

Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: 2016 2017 2018 2019 Side Drift: Anlæg: FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 5.498 0 0 0 FRI-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 9.338 0 0 0 FRI-A-03 Renovering - ombygning

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Forslag til helhed for et område! ved Tanghavevej 5883 Oure!

Forslag til helhed for et område! ved Tanghavevej 5883 Oure! Forslag til helhed for et område ved Tanghavevej 5883 Oure Svømmehal, dykkercenter, spisehus, udstilling, spa, hostel, møde, lounge, værksteder, gymnastikhal, 40 til 60 boliger og en masse andet bare fordi

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

frederikssund svømmehal

frederikssund svømmehal Indholdsbeskrivelse Del 1 frederikssund svømmehal BYGGEPROGRAM 18.11.2016 1. Forord Forord Frederikssund Kommune har grebet en sjælden mulighed for at anlægge et samlet nyt idrætsområde på en bar mark.

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. Efterår 2019 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. Efterår 2019 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2019 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER Gældende fra 12. august 2019 til 31. december 2019 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning 12 00-14

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere