ER DER STUDERENDE TIL DE UDFLYTTEDE STUDIEPLADSER?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER DER STUDERENDE TIL DE UDFLYTTEDE STUDIEPLADSER?"

Transkript

1 ER DER STUDERENDE TIL DE UDFLYTTEDE STUDIEPLADSER? Notat

2 Udarbejdet af: Josefine Kjær, projektassistent Lukas Hidan, seniorøkonom Mads Fjord Jørgensen, programleder Udgivet december 2021 Tænketanken DEA Fiolstræde København K

3 Indhold Indledning 6 Hovedresultater 10 Implikationer 12 Antallet af studiesøgende, der er åbne for uddannelse uden for de fire store byer 15 Litteratur 25 Appendiks 27

4 01 Indledning

5 Indledning I juni 2021 landede man en politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Et bredt flertal i Folketinget (alle partier bortset fra Radikale Venstre og Liberal Alliance) besluttede, at de videregående uddannelsesinstitutioner beliggende i de fire store uddannelsesbyer København, Aarhus, Aalborg og Odense (inklusive Roskilde på universitetsområdet) 1 skal udflytte uddannelsespladser eller reducere optaget af studerende. Den politiske ambition er, at der skal være endnu flere videregående uddannelsestilbud uden for de fire største byer, som kan tiltrække unge, der ellers ville have valgt en uddannelse i en større by. Derfor har uddannelsesinstitutionerne i de største byer fået til opgave at udflytte uddannelsespladser eller reducere optaget frem mod 2030 med op til 10 pct. med udgangspunkt i optaget af studerende i Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner og kunstneriske institutioner 2 skal derfor præsentere, hvor de kan nedskalere og/eller udflytte uddannelser ift. at nå i mål med et reduceret optag i de største byer på samlet set 10 pct. frem mod I regeringens oprindelige udspil vurderes det, at der skal etableres uddannelsespladser på tværs af uddannelsestyper uden for de fire store uddannelsesbyer. Den har derudover lagt til grund, at ca. 90 pct. af de studerende, der ikke bliver optaget i de største byer som resultat af aftalen, vil søge uddannelse uden for de største byer. 10 procent vil forventeligt søge mod andre ledige pladser i de store byer på uddannelser, der ikke er omfattet af den geografiske dimensionering, bl.a. velfærds- og erhvervsuddannelser (Uddannelsesog Forskningsministeriet, 2021). Regeringen og aftalepartierne har hverken i forbindelse med udspillet eller indgåelsen af aftalen fremlagt analyser af, hvorvidt det er realistisk, at 90 pct. af de studerende vil følge med uddannelserne ud af de største byer. Spørgsmålet er, om der vil være en reel interesse hos de studerende i at tage en uddannelse uden for de største uddannelsesbyer, eller om der er en reel risiko for, at færre påbegynder og gennemfører en videregående uddannelse. I begyndelsen af 2022 vil institutionernes individuelle institutionsplaner blive indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ikke lang tid herefter vil der foreligge sektorplaner, der viser, hvordan Uddannelsesdanmark på det videregående niveau kan komme til at se ud i de kommende år. 1 Disse byer vil vi henvise til på flere måder. Bl.a. de fire store uddannelsesbyer, storbyerne og de største byer. 2 De maritime og kunstneriske uddannelser indgår i de tre nævnte uddannelsesbetegnelser, hvis de har optagelse igennem KOT, alt efter deres indplacering i Danmarks Statistik. 3 De fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver) i København, Aarhus, Aalborg og Odense er undtaget 10 pct.- begrænsningen, da de håndteres særskilt i forbindelse med 60/40-initiativet. Her udflyttes uddannelsespladser, mens der dertil oprettes yderligere uddannelsespladser uden for disse byer (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2021). 6

6 Denne analyse ser på, hvordan rekrutteringspotentialet er for de udflyttede uddannelsespladser ud fra de studiesøgendes nuværende søgemønstre med udgangspunkt i Det er forventeligt, at de studiesøgende vil tilpasse deres søgning efter de ændrede muligheder, når den politiske aftale er implementeret. Derudover kan de kommende mindre årgange også medføre, at antallet af potentielle studerende per studieplads vil ændre sig, selvom søgemønsteret er det samme. Med de forbehold in mente kan analysen give os et indblik i, hvor meget søgemønstrene eventuelt skal ændre sig ift. de forskellige uddannelsestyper, hvis antagelsen om, at 90 pct. følger med, er realistisk. Udmeldingerne fra uddannelsesinstitutionerne og særligt universiteterne har indtil videre været, at aftalen primært vil blive implementeret igennem en reduktion af uddannelsespladser i de store uddannelsesbyer og altså i mindre grad igennem udflytning (KU, 2021; DR, 2021; Omnibus, 2021). I den sammenhæng er det værd at bemærke, at der allerede i dag er væsentlig ledig kapacitet på de videregående uddannelser uden for storbyerne, hvor ca pladser ikke blev besat efter sommerens optag via Den Koordinerede Tilmelding (UFM, 2021c). Selvom udgangspunktet for beregningerne i denne analyse er, om der kan være et rekrutteringspotentiale i forbindelse med de udflyttede studiepladser, vil der, uanset om pladserne bliver udflyttet eller nedlagt, være en væsentlig ledig kapacitet uden for de store byer. Derfor bidrager denne analyse med relevant viden om, hvorvidt vi kan forvente et øget optag uden for de fire store uddannelsesbyer, uagtet hvordan aftalen bliver adresseret af uddannelsesinstitutionerne. Den samlede analyse beskæftiger sig ikke med, hvor de studerende helst vil studere. I analysen ser vi udelukkende på, om der er tilstrækkeligt med studerende i storbyerne, der i kraft af at have søgt en uddannelse uden for de fire store byer kan være åbne for at påbegynde en videregående uddannelse her. Tiltrækning af studerende er en væsentlig forudsætning for, at reformen kan lykkes. Desuden er der en række andre udfordringer forbundet med den politiske aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, som ikke er analyseret og heller ikke er omfattet af denne analyse, men som potentielt kan få afgørende betydning for, om aftalen kommer til at indfri sit mål eller få utilsigtede konsekvenser. Heriblandt kan nævnes: Damvad Analytics har i en analyse for Danske Professionshøjskoler vist, at 38 procent af de studerende ikke bor i kommunen, hvor uddannelsen ligger. Og blandt de studerende, der flytter til kommunen, hvor uddannelsen ligger, er 43 procent fraflyttet to år efter deres dimission. På regionalt niveau er der en større fastholdelse, men det ændrer ikke ved, at flyttemønsteret for de studerende, der ikke længere kan få plads i de store byer, vil være afgørende for effekterne af aftalen. En analyse fra DEA viser en stærk sammenhæng mellem, hvilken prioritet man bliver optaget på, og sandsynligheden for frafald. Desuden viser analysen, at studerendes frafaldssandsynlighed påvirkes negativt, jo større en andel af deres medstuderende, der ikke er kommet ind på deres førsteprioritet (DEA, 2021b). Konsekvenserne for nettoproduktionen af dimittender som følge af aftalen er ikke belyst. Deloitte har vist, at for universitetsuddannelser og mindre grad for professionsbacheloruddannelser har små udbud et højere omkostningsniveau end større udbud. Det tyder på, at reformen vil medføre en mindre omkostningseffektiv udbudsmodel, hvilket vil være relevant at undersøge nærmere. Det er valgt, da tal fra dette år er de senest tilgængelige i KOT. Tal fra 2020 er også tilgængelige, men da dette år er stærkt påvirket af corona og en deraf øget søgning, vil rekrutteringspotentialet fremstå unaturligt stort i modsætning til det mere naturlige niveau fra

7 skal ses i lyset af, at Danmark allerede bruger færre midler per studerende på uddannelsesaktiviteter end gennemsnittet af EU- og OECD-landene. Akkrediteringsinstitutionen har vist, at mindre uddannelsesudbud af universitets- og professionsbacheloruddannelser oftere er udfordret med hensyn til vidensgrundlaget. DEA har desuden vist, at for udbud med under 250 studerende er mindre udbud ensbetydende med større frafald. Det betyder, at der kan være kvalitetsudfordringer forbundet med udflytningen. Det kan der med fordel følges op på. På baggrund af tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) ser analysen på søgemønstre blandt ca optagne på en videregående uddannelse i 2019 og deres ansøgninger i og uden for en af de fire store byer. 8

8 02 Hovedresultater 9

9 Hovedresultater Mange, der bliver optaget på professionshøjskoler og erhvervsakademier i storbyerne, har også søgt en uddannelse uden for. 24 pct. af de studerende, der i dag bliver optaget på hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i de fire store uddannelsesbyer, søgte også en uddannelse uden for de største byer. Dette svarer til hhv. ca og ca studerende. Disse tal er altså noget højere end det antal, der ifølge aftalen kan blive flyttet fra storbyerne og ud i det øvrige Danmark, nemlig ca og ca. 600 studiepladser på hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Med til billedet hører det dog, at der allerede ved optaget i 2021 var knap ledige pladser på de videregående uddannelser uden for storbyerne. Omkring en ud af syv studerende, der bliver optaget i en af de fire store uddannelsesbyer, men som også har søgt uden for storbyerne, søger rent faktisk samme uddannelse både i og uden for storbyerne, når det kommer til professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Her er der altså tale om studerende, der alene skal gå på kompromis med geografi og uddannelsessted. Antalsmæssigt svarer det til hhv. ca og ca studerende på de to områder. Isoleret set er der altså tilstrækkeligt mange studerende, der udviser en mulig interesse for at læse uden for storbyerne ift. til de op 10 pct. planlagte udflyttede studiepladser på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Men langt fra nok til også at kunne udfylde de allerede eksisterende ledige studiepladser uden for storbyerne. Samtidig skal der dog mere end blot tilstrækkeligt mange studerende til, for at aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark lykkes i bredere forstand. Få søger en uddannelse uden for de fire store uddannelsesbyer blandt dem, der bliver optaget på universitetsbacheloruddannelser i storbyerne. Kun 5 pct. af de studerende svarende til knap studerende der blev optaget på en universitetsbacheloruddannelse i storbyerne, havde også søgt en videregående uddannelse uden for de fire store uddannelsesbyer. Blandt dem er der meget få, der har søgt en universitetsuddannelse, formentlig primært grundet de få muligheder, der eksisterer uden for storbyerne i dag. Antallet af berørte studiepladser er i aftalen op til ca på universitetsområdet. 44 pct. af de studerende, altså ca. 600 studerende, der blev optaget på et universitet i de fire store uddannelsesbyer, men som også har søgt en uddannelse uden for, havde søgt en professionsbacheloruddannelse uden for storbyerne. Der er altså samlet set omkring 2 pct. af de studerende, der er blevet optaget på universiteterne i de fire store uddannelsesbyer, der også har søgt en professionsuddannelse uden for storbyerne. 10

10 03 Implikationer 11

11 Implikationer Vær opmærksom på om de studerende, der har vist interesse for at studere uden for storbyerne, rent faktisk påbegynder, og om de fuldfører. På professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne er der en anseelig gruppe studerende, som i dag bliver optaget i de fire store uddannelsesbyer, men som også søger den samme uddannelse uden for de fire store uddannelsesbyer. Hvis vi ser på antallet af optagne på disse uddannelsestyper i storbyerne, der søger både i og uden for byerne, er dette umiddelbart større end det planlagte maksimale antal pladser, der vil blive udflyttet via den politiske aftale. Men dog ikke nok til også at fylde de ledige pladser, der allerede eksisterer uden for de fire store uddannelsesbyer. Boks: Illustration af hvordan optag på lavere rangerende Alligevel kan den politiske aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark medføre, at færre vil gennemføre en videregående uddannelse i fremtiden, da det må forventes, at flere bliver optaget på en lavere prioritet i deres ansøgning. For det første ved vi, at der er færre studerende, der rent faktisk starter på den uddannelse, som de bliver optaget på, jo lavere prioritet uddannelsen havde for de studerende. Fx er det 81 pct. af de optagne, der starter på deres førsteprioritet, mens tilsvarende andel er på 66 pct. for studerende optaget på deres tredjeprioritet. For det andet er frafaldet også typisk større blandt studerende optaget på en uddannelse med lavere prioritet. Vi har tidligere vist, at studerende, der ikke kom ind på deres førsteprioritet, alt andet lige har et større frafald inden for fem år på mindst 9 procentpoint (DEA, 2021b). prioriteter kan føre til færre unge med en videregående uddannelse Blandt ansøgere, der blev optaget på deres førsteprioritet i 2019, bliver 81 pct. også registreret som at starte på den pågældende uddannelse. Samtidig ved vi fra tidligere årgange, at frafaldet blandt studerende, der studerer på deres førsteprioritet, ligger på 32 pct. efter fem år. Dvs. at hvis 100 studerende er optaget på deres førsteprioritet, vil vi forvente, at ca. 100 x 81 pct. (andel der rent faktisk starter) x 68 pct. (andel, der er færdige eller stadig i gang efter fem år) = 55 studerende stadig vil være i gang eller færdige med deres videregående uddannelse efter fem år. Hvis vi bruger denne tilgang for studerende optaget på hhv. deres første-, anden- og tredjeprioritet, får vi ud fra erfaringer fra tidligere årgange: Førsteprioritet: 100 studerende x 81 pct. x 68 pct. = 55 studerende færdige eller i gang efter fem år Andenprioritet: 100 studerende x 72 pct. x 59 pct. = 42 studerende færdige eller i gang efter fem år Samlet set peger det i retning af, at færre studerende rent faktisk vil påbegynde deres uddannelse, hvis de bliver optaget på en lavere prioritet end i dag. Og de, der starter på en lavere prioritet, end de tilsvarende studerende gør i dag, vil samtidig også falde fra i højere grad. Tredjeprioritet: 100 studerende x 66 pct. x 56 pct. = 37 studerende færdige eller i gang efter fem år Så hvis flere unge bliver optaget på en lavere prioritet, end de gør i dag, kan det altså føre, at færre unge afslutter en videregående uddannelse, da færre af dem vil starte, samtidig med at flere af de resterende vil falde fra. Implementer trinvist, særligt på universitetsområdet, og monitorer og korriger efter behov. Når få af de optagne på universitetsbacheloruddannelserne i de største byer også søger den samme uddannelse uden for storbyerne, og da det langt fra er alle, som påbegynder og fuldfører uddannelsen, ser det altså ikke ud til, at der i dag er studerende til de studiepladser, der maksimalt er lagt op til, skal udflyttes på universitetsområdet. Der er dog den usikkerhed, at søgemønsteret også 12

12 afspejler den nuværende udbudsstruktur, og derfor er det vanskeligt at sige, hvorvidt det nuværende søgemønster skyldes, at ansøgere til universitetsuddannelserne har en præference for storbyerne eller for at læse netop en universitetsuddannelse. Det kan tale for at bruge tiden frem til 2030 på en trinvis implementering. Med en uændret søgeadfærd vil der altså være færre, som vil påbegynde en universitetsuddannelse i fremtiden. Idet udflytningen kommer, netop som konsekvenserne af den ledighedsbaserede dimensionering viser sig, er det et åbent spørgsmål, hvad det vil betyde for muligheden for at imødekomme efterspørgslen efter universitetskandidater. Det vil være relevant at følge. Samtidig kan vi se, at en del af dem, der i dag bliver optaget på en universitetsuddannelse i storbyerne, men som også har søgt en uddannelse uden for, søger professionsbacheloruddannelser, hvorfor der i fremtiden med færre studiepladser i storbyerne kan ske en bevægelse fra universiteterne mod professionshøjskolerne. I det hele taget er det et åbent spørgsmål, om udflytningen af bestemte uddannelsestyper vil medføre en omfordeling mellem erhvervsakademi-, professionsbachelor og universitetsbacheloruddannelserne. En forskydning mellem uddannelsestyperne er ikke en målsætning i aftalen, og det vil være relevant at følge udviklingen over de kommende år. Med de store usikkerheder, der følger af udflytningen og særligt på universitetsområdet bør den politiske målsætning om en reduktion på op til 10 pct. af studiepladserne i storbyerne blive implementeret med tålmodighed, så de studiesøgende har tid til at tilpasse deres søgeadfærd til det ændrede udbud. Set ud fra det nuværende søgemønster vil flere søge uddannelse forgæves. Hvis ikke de studerende tilpasser deres søgning til det ændrede uddannelsesudbud, vil en gruppe påbegynde uddannelse senere eller slet ikke. Det er samfundsøkonomisk dyrt. En trinvis implementering vil give mulighed for at følge de mulige konsekvenser af det ændrede uddannelsesudbud, så der kan blive korrigeret efter behov. 13

13 04 Antallet af studiesøgende, der er åbne for uddannelse uden for de fire store byer 14

14 Antallet af studiesøgende, der er åbne for uddannelse uden for de fire store byer Med den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark vil antallet af uddannelsespladser i de fire store uddannelsesbyer (inklusive Roskilde på universitetsområdet) blive reduceret med op til 10 pct. af optaget med udgangspunkt i niveauet for optaget i 2019 (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2021b). Mens antallet af uddannelsespladser i det øvrige Danmark vil stige. Nedenstående tabel beror på optaget i 2019, hvor der udelukkende er taget optaget på bacheloruddannelserne med på universitetsområdet. Tabel 1 // Udvalgte optagetal 2019 Optaget i alt (inkl. standby) Søgt i og uden for de fire store byer (men optaget i en af de fire store byer) Optaget de fire store byer (inkl. standby) Potentielt antal studiepladser udflyttet fra de fire store byer (10 pct.) Antal optagne * * 10 pct. reduktion på universitetsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser samt uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser og 10 pct. reduktion på de øvrige professionsbacheloruddannelser. Hvis vi antager, at reduktionen er 10 pct. af de anvendte uddannelsespladser i 2019, og reduktionen indfases samlet, så vil det, som det fremgår af tabel 1, udgøre pladser 5. Heraf skal universiteterne i de fire store uddannelsesbyer reducere med ca pladser (udelukkende bacheloruddannelser 6 ), professionsbacheloruddannelserne skal reducere med pladser på de fire store velfærdsuddannelser 7, samt med knap 900 pladser på de øvrige professionsbacheloruddannelser 8, mens erhvervsakademiuddannelserne skal reducere med ca. 600 pladser. Såfremt antallet af studiesøgende er på niveau med 2019, så vil reduktionen på uddannelsespladser derfor ramme de , der bliver optaget i de store byer. Spørgsmålet er, om de vil komme ind på en anden uddannelse fremover, når kapaciteten i de fire store byer bliver reduceret. Derfor er det relevant at undersøge, hvor mange af de studerende, der er optaget i en af de fire store byer, som har vist interesse i en uddannelse uden for de fire store byer. Altså undersøge potentialegruppen, da man ellers kan risikere, at færre på en årgang tager en videregående uddannelse i fremtiden. 5 Her ser vi udelukkende på erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsbacheloruddannelser, selvom kandidatuddannelser også er indbefattet i den politiske aftale. 6 Reduktionen af uddannelsespladser i de fire store uddannelsesbyer på universitetsområdet indbefatter både bachelor- og kandidatuddannelser. Vi ser udelukkende på bacheloroptaget, da kandidatoptaget ikke indgår i KOT yderligere uddannelsespladser oprettes på de fire store velfærdsuddannelser uden for de fire store byer. De indgår ikke i måltallet for professionsbachelorudddannelserne, da vi udelukkende ser på potentielt udflyttede studiepladser i denne analyse. 8 Udregnet ved at tage 10 pct. af de ca optagne på øvrige professionsbacheloruddannelse i de fire store uddannelsesbyer. 15

15 Hvorvidt de studerende, der søger en uddannelse både i og uden for de fire store byer, reelt er dem, der i fremtiden vil blive ramt af reduktionen af uddannelsespladserne i de fire store uddannelsesbyer, er vanskeligt entydigt at dokumentere. Men når vi undersøger studiesøgendes søgemønstre, søger de, der er i risiko for ikke at komme ind på deres førsteprioritet grundet adgangsnit, generelt bredere. Det er en indikation på, at en del af denne gruppe vil blive ramt af reduktionen af uddannelsespladser, da færre uddannelsespladser i storbyerne vil medføre et højere adgangsnit, hvorfor de vil skulle tage deres lavere rangerende studieønsker i brug. Figur 1 // Hvor mange af studiepladserne bliver maksimalt udflyttet? (2019) universitetsbacheloruddannelse Optaget i storby i alt (inkl. standby) professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Potentielt antal udflyttede studiepladser (10 pct.) Kilde: egne beregninger på baggrund af tal fra KOT Andelen af studerende, der blev optaget på en uddannelse i en af de fire store uddannelsesbyer, men også søger en uddannelse uden for, varierer på de forskellige uddannelsestyper i tabel 2. Det gælder 5 pct. af de optagne på universitetsbacheloruddannelserne, mens det gælder 24 pct. på både professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Hvis vi ser på andelen, der søger den samme uddannelse i og uden for de fire uddannelsesbyer, så er andelen 1 pct. på universitetsbacheloruddannelserne, mens den er ca. 17 pct. på både professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Det er forventeligt, at især andelen af studerende, der har søgt den samme universitetsbacheloruddannelse i og uden for byerne, er meget begrænset, da 90 pct. af udbuddet af universitetsbacheloruddannelser ligger i de fire store byer. Omvendt gælder det samme kun for ca. 50 pct. og under 40 pct. af hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne (DEA, 2021). Samtidig kan vi se, at det er relativt få studerende omkring en femtedel på tværs af alle tre uddannelsestyper, der søger inden for mere end én uddannelsestype. 16

16 Tabel 2 // Andel optaget i en af de fire store uddannelsesbyer, som også har prioriteter i en mindre by universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Andel søgt i og uden for storby (kom ind i storby) Andel søgt samme uddannelse i og uden for storby (kom ind i storby) 5 % 24 % 24 % 1 % 16 % 17 % Når vi i figur 2 undersøger antallet af studiesøgende, der blev optaget i en af de fire store uddannelsesbyer, men både havde uddannelser i og uden for de fire store byer blandt prioriteterne i deres KOT-ansøgning i 2019, og holder det op imod reduktionen af uddannelsespladser i storbyerne, så viser der sig forskellige billeder alt efter uddannelsestype. I 2019 blev knap studiesøgende optaget på en universitetsbacheloruddannelse i en af de fire store uddannelsesbyer (og Roskilde), mens de samtidig havde en uddannelse uden for de fire store uddannelsesbyer som lavere prioritet i deres ansøgning, jf. figur 2. Gruppen udgør derfor ca. halvdelen af de 10 pct., som målsætningen maksimalt er at udflytte. Der ses ingen forskelle i andelen af studerende, der bliver optaget i storbyerne, som også søger en uddannelse uden for, hvad angår Hovedstaden 9, Aarhus og Aalborg, mens gruppen i Odense er dobbelt så stor, jf. figur 6 i appendikset 10. Desuden kan vi se, at 44 pct. af de optagne på universiteterne i de fire store uddannelsesbyer, der også søger en uddannelse uden for, har søgt en professionsbacheloruddannelse uden for storbyerne, jf. figur 3. Det indikerer, at reduktionen af studiepladser på universiteterne i de fire store uddannelsesbyer kan medføre en større søgning mod professionsbacheloruddannelserne uden for de fire store uddannelsesbyer. Man må dog forvente et ændret søgemønster, hvis der bliver udbudt flere universitetsuddannelser uden for de fire store uddannelsesbyer, end tilfældet er i dag. Den sidste gruppe, vi ser på, er dem, der er optaget i de fire store uddannelsesbyer, men har søgt den samme uddannelse 11 uden for storbyerne. Såfremt de ikke i fremtiden kan få en uddannelsesplads i en af de fire store uddannelsesbyer, vil gruppen udelukkende være nødsaget til at gå på kompromis med geografien ift. deres uddannelsesvalg. Af figur 2 fremgår det, at der blandt universitetsbachelorerne er 230 optagne i de fire store uddannelsesbyer i 2019, der har søgt den samme uddannelse uden for storbyerne. Heraf har ca. to tredjedele søgt 9 Inklusive Roskilde. 10 Potentialegruppen udgør 4 pct. for Aarhus og Hovedstaden, 5 pct. for Aalborg og 10 pct. for Odense. 11 Samme uddannelse indebærer samme uddannelseskode i Danmarks Statistik. 17

17 uddannelser, hvor der er ledige pladser i dag 12. De relativt få studerende er bl.a. et udtryk for, at der i dag ikke er et stort udbud af universitetsbacheloruddannelser uden for de fire store uddannelsesbyer. Figur 2 // Hvor mange af dem, der er optaget på en uddannelse i en storby, har også søgt en uddannelse uden for storbyerne? (2019) universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Potentielt antal udflyttede studiepladser (10 pct.) Søgt i og uden for storby (kom ind i storby) Søgt samme uddannelse i og uden for storby (kom ind i storby) Kilde: egne beregninger på baggrund af tal fra KOT På professionsbacheloruddannelserne og erhvervsakademiuddannelserne skal der reduceres med op til hhv. ca og 600 studiepladser i de fire store uddannelsesbyer, jf. figur 2. De optog i 2019 hver især hhv og studerende i storbyerne, der også havde søgt en uddannelse beliggende uden for de fire store uddannelsesbyer. Grupperne af studerende på de to uddannelsestyper, der i dag bliver optaget i de største byer, men også har søgt en uddannelse uden for de fire store uddannelsesbyer, er derfor omtrent dobbelt så stor for begge uddannelsestyper, som antallet af uddannelsespladser, der maksimalt bliver udflyttet. Andelen af optagne i storbyerne, der også har søgt en uddannelse uden for, varierer ikke meget sammenholdt med byernes samlede optag. Gruppen er relativt set størst i Odense og mindst i Aarhus for både professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne 13. På professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne søger denne gruppe overordnet de samme uddannelsestyper uden for storbyerne, jf. figur 3. Antallet af optagne studerende i de fire store uddannelsesbyer, som har søgt den samme uddannelse uden for storbyerne, er godt og på hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. For ud af 230. Uddannelser med ledige pladser er defineret ud fra uddannelser med fuldt optag. 13 Potentialegruppen optaget på professionsbacheloruddannelserne udgør 21 pct. for Aarhus, 23 pct. for Hovedstaden, 26 pct. for Aalborg og 29 pct. for Odense, mens potentialegruppen udgør 22 pct. for Aarhus, 24 pct. for Hovedstaden, 24 pct. for Aalborg og 27 pct. for Odense på erhvervsakademiuddannelserne. 18

18 både professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne er antallet af optagne studerende i de fire store uddannelsesbyer, der søger den samme uddannelse uden for, ca. halvanden gang så stor som antallet af studiepladser, der maksimalt skal udflyttes. Knap 40 og 50 pct. af denne gruppe studerende på hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne har søgt uddannelser med ledige pladser 14. Der er forskelle i andelen af studerende, der bliver optaget i storbyerne, som også søger den samme uddannelse uden for, når vi holder det op mod byernes samlede optag på professionsbacheloruddannelserne. I Aarhus og Hovedstaden udgør gruppen hhv. ca. 15 og 17 pct., mens den udgør ca. 20 og 22 pct. i hhv. Aalborg og Odense, jf. figur 7 i appendiks. Der er mindre forskelle i gruppens størrelse på erhvervsakademiuddannelserne, hvor den udgør 15 pct. i Aarhus, ca. 16 pct. i Hovedstaden og Aalborg samt 19 pct. i Odense, jf. figur 7 i appendiks. Figur 3 // Hvilke uddannelsestyper søger de, der optages i de fire store uddannelsesbyer, uden for storbyerne? (2019) 100% 90% 80% 70% 92% 84% 60% 50% 40% 44% 50% 30% 20% 10% 17% 9% 4% 16% 7% 0% universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Søgt erhvervsakademiuddannelse Søgt profesionsbacheloruddannelse Søgt universitetsbacheloruddannelse Kilde: egne beregninger på baggrund af tal fra KOT Anm.: [Tekst] 58 pct. af de studiesøgende, som er optaget på en universitetsbacheloruddannelse i en af de fire store uddannelsesbyer, men som også har søgt den samme uddannelse uden for, har uddannelsen uden for storbyerne som tredjeprioritet eller lavere, jf. figur 4. Hvis studerende bliver tilbudt optag på en lavere uddannelsesprioritet, kan det medføre hhv. at færre takker ja til uddannelsen og en øget frafaldsrisiko for dem, der påbegynder uddannelsen, jf. faktaboks 1 og 2. Ca. 15 procentpoint færre af de studiesøgende, der bliver tilbudt deres tredjeprioritet fremfor deres førsteprioritet, vil påbegynde uddannelsen. Desuden vil studerende, der er 14 Svarer til ca studerende på professionsbacheloruddannelserne og ca. 500 studerende erhvervsakademiuddannelserne. 19

19 optaget på tredjeprioriteten fremfor førsteprioriteten, have ca. 12 procentpoint større frafaldsrisiko (fem år efter optag). Figur 4 // Hvor højt er uddannelsen uden for byen blevet prioriteret blandt optagne i storbyerne, der har søgt samme uddannelse uden for storbyerne? 58% 57% 41% 28% 30% 24% 24% 16% 15% 1% 3% 4% universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Førsteprioritet Andenprioritet Tredjeprioritet Fjerdeprioritet eller lavere Kilde: egne beregninger på baggrund af tal fra KOT. Faktaboks 1 // Andel, der har påbegyndt en uddannelse, fordelt på den prioritet, personen bliver tilbudt optagelse på i 2019 (pct.) 15 Årgang 2019 Førsteprioritet Andenprioritet Tredjeprioritet Fjerdeprioritet 81 pct. 72 pct. 66 pct. 61 pct. 15 Flere ansøgere, der bliver optaget på universitetsbacheloruddannelserne, påbegynder uddannelsen, uanset hvilken prioritet de kommer ind på, mens færrest ansøgere, der bliver optaget på erhvervsakademiuddannelserne, påbegynder uddannelsen, uanset hvilken prioritet de kommer ind på. 20

20 Billedet er lidt anderledes på hhv. professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne, hvor Femteprioritet eller lavere 58 pct. 58 pct. har samme uddannelse uden for de fire Kilde: egne beregninger på baggrund af tal fra KOT og Danmarks Statistik store byer som en andenprioritet. Altså højere rangeret end, hvad tilfældet var på universiteterne. Hvis de følger det generelle mønster, vil 9 pct. færre af de studiesøgende i denne gruppe påbegynde uddannelsen end blandt dem, der bliver optaget på deres førsteprioritet. For dem, der bliver optaget og påbegynder uddannelsen, vil det alt andet lige medføre en øget frafaldssandsynlighed på 9 procentpoint inden for de første fem år, sammenlignet med hvis de var blevet optaget på deres førsteprioritet. Det fremgår også af figur 4, at der er mellem ca. 1 og 4 pct. på tværs af uddannelsestyperne, der har søgt uddannelsen uden for de fire store uddannelsesbyer som førsteprioritet, men er kommet ind i storbyen. Når uddannelsespladser flytter ud af de fire store uddannelsesbyer, vil uddannelseskapaciteten blive øget, hvorfor gruppen måske i fremtiden vil komme ind her. Gruppen udgør et meget begrænset antal, hvorfor de ikke bliver behandlet særskilt. Faktaboks 2 // Frafald (målt hhv. ét og fem år efter at årgang 2018 og 2014 påbegynder uddannelse) fordelt på den prioritet, personen er optaget på (pct.) Årgang 2018 Årgang 2014 Førsteprioritet Andenprioritet Tredjeprioritet Fjerdeprioritet Femteprioritet eller lavere Kilde: DEA, 2021b. I det følgende ser vi på de videregående uddannelser, der bliver udbudt i og uden for de fire store uddannelsesbyer, hvor flest studerende i dag bliver optaget i storbyerne. Dette kan give en indikation på, hvilke uddannelser der i dag har studerende, der bliver optaget i en af de fire store uddannelsesbyer, men også har søgt uden for. I og med at ca. 90 pct. af alle universitetsuddannelsesudbud i dag findes i de fire store uddannelsesbyer, er der relativt få universitetsbacheloruddannelser, der både udbydes i og uden for de fire store uddannelsesbyer. Blandt de universitetsbacheloruddannelser, der findes både i og uden for storbyerne, hvor flest studerende bliver optaget i en af de fire store uddannelsesbyer, er de største uddannelser HA almen erhvervsøkonomi, economics and business administration, design og international virksomhedskommunikation, jf. tabel Uddannelser med et optag på under 50 studerende er sorteret fra. 21

21 På den største af universitetsuddannelserne, HA almen, har 8 pct. af de optagne i en af de større byer også søgt samme uddannelse uden for (fx i Slagelse, Esbjerg eller Herning). Til sammenligning har mere end hver fjerde optaget på designuddannelsen på Det Kongelige Akademi i København også søgt ind på Designskolen Kolding. Næsten hver femte optaget på economics and business administration i en af de fire store byer har også søgt uddannelsen uden for de fire store byer. Tabel 3 // Top-4 blandt universitetsbacheloruddannelser med størst optag, som bliver udbudt i og uden for de fire største uddannelsesbyer (2019) Antal optaget i en af de fire store byer Heraf: søgt samme uddannelse uden for en af de fire store byer HA almen erhvervsøkonomi % International virksomhedskommunikation, engelsk 295 7% Economics and business administration % Design 78 26% I tabel 4 oplistes de ti professionsbacheloruddannelser, der udbydes i og uden for storbyerne, hvor flest studerende er optaget i de fire store uddannelsesbyer i Listen toppes af de største uddannelser som pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver. På disse fire uddannelser er der over optagne studerende i de fire store uddannelsesbyer, som også har søgt uddannelsen uden for storbyerne. Godt 40 pct. af de optagne på sygeplejerskeuddannelsen i de fire store uddannelsesbyer har søgt samme uddannelse uden for. Mens omkring 30 pct. af de optagne på pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen i de fire store uddannelsesbyer har søgt samme uddannelse uden for. Blandt de optagne på læreruddannelsen i de fire store uddannelsesbyer er det knap 20 pct., der har søgt læreruddannelsen i en mindre by. Modsat ser det ud for de optagne i fire store uddannelsesbyer på uddannelserne finans og maskinmester, hvor hhv. 4 og 8 pct. også har søgt uddannelserne uden for storbyerne. Tabel 4 // Top-10 blandt professionsbacheloruddannelser med størst optag, som bliver udbudt i og uden for de fire største byer (2019) Antal optaget i en af de fire store byer Heraf: søgt samme uddannelse uden for en af de fire store byer Pædagog % Sygeplejerske % Folkeskolelærer % Socialrådgiver % Finans % Fysioterapi % Bygningskonstruktør % Ergoterapi % 22

22 Offentlig administration % Maskinmester % Bioanalytiker % Architectural technology and construction management % Jordemoder % Når vi retter blikket mod de ti erhvervsakademiuddannelser, der udbydes i og uden for storbyerne, hvor flest studerende optages i de fire store uddannelsesbyer, ligger store uddannelser som markedsføringsøkonom, finansøkonom, serviceøkonom og datamatiker i top. På disse fire uddannelser er der over 500 optagne studerende i de fire store uddannelsesbyer, som også har uddannelsen uden for storbyerne på en lavere prioritet i deres ansøgning. Relativt få blandt de tre største erhvervsakademiuddannelser i de store byer har søgt samme uddannelse uden for. Under 20 pct. af de optagne på markedsførings-, finans- og serviceøkonomuddannelserne i de store uddannelsesbyer har også søgt samme uddannelse uden for. Omvendt gælder det for de optagne på marketing manager og computer science i de fire store uddannelsesbyer, hvor ca. 40 pct. af de optagne har søgt samme uddannelse uden for en af de fire store uddannelsesbyer. Tabel 5 // Top-10 blandt erhvervsakademiuddannelser med størst optag, som bliver udbudt i og uden for de fire største byer Antal optaget i en af de fire store byer Heraf: søgt samme uddannelse uden for en af de fire store byer Markedsføringsøkonom % Finansøkonom % Serviceøkonom % Datamatiker % Multimediedesigner % Marketing management % Service, hospitality and tourism management % Laborant % Multimedia design % 23

23 05 Litteratur 24

24 Litteratur Danmark Akkrediteringsinstitution (2021). Er det træls at være lillesøster? DEA (2021). Et Uddannelsesdanmark i balance?: Et Uddannelsesdanmark i balance? DEA DEA (2021b). Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse: Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse DEA Deloitte (2015). Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser: DR (2021). CBS lukker seks uddannelser og fjerner 334 studiepladser: CBS lukker seks uddannelser og fjerner 334 studiepladser Seneste nyt DR Danmarks Evalueringsinstitut (2021). Geografiske mønstre i universitetsstuderendes optag og søgning: Geografiske mønstre i universitetsstuderendes optag og søgning EVA KU (2021). Udflytningsplan fjerner studiepladser i København: Udflytningsplan fjerner studiepladser i København Københavns Universitet (ku.dk) Omnibus (2021) Udflytning: Aarhus Universitet lægger op til at udflytte eller nedlægge 745 studiepladser: Udflytning: Aarhus Universitet lægger op til at udflytte eller nedlægge 745 studiepladser (au.dk) Uddannelses- og Forskningsministeriet (2020). Minister: Vi skal have et bedre optagelsessystem: Minister: Vi skal have et bedre optagelsessystem Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk) Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021). De overordnede principper for begrænsningen af optag i de største byer: De overordnede principper for begrænsning af optag i de største byer (ufm.dk) Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021b). Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark: politisk-aftale-om-rammerne-for-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark.pdf (ufm.dk) Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021c). Optagelsen 2021: Land og by: notat-4-land-og-by.pdf (ufm.dk) 25

25 06 Appendiks 26

26 Appendiks Figur 6 Andel af optaget i storbyer, hvor ansøgerne også har en prioritet i en mindre by (2019) 35% 30% 25% 20% 23% 21% 29% 26% 24% 22% 27% 24% 15% 10% 5% 4% 4% 10% 5% 0% universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Hovedstaden Aarhus Odense Aalborg Figur 7 Andel af optaget i storbyer, hvor ansøgerne også har en prioritet i en mindre by på samme uddannelse (2019) 25% 20% 15% 17% 22% 20% 16% 15% 15% 19% 16% 10% 5% 0% 0% 1% 2% 1% universitetsbacheloruddannelse professionsbacheloruddannelse erhvervsakademiuddannelse Hovedstad Aarhus Odense Aalborg 27

27 Tænketanken DEA Fiolstræde København K

Optagelsen Overblik. Nr. 1

Optagelsen Overblik. Nr. 1 Overblik Nr. 1 1. Den samlede optagelse i hovedtal Optagne: 65.714. 82 pct. er optaget på deres 1. prioritet. Standby: 4.034 Afviste kvalificerede ansøgere: 8.418 Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav

Læs mere

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 1. Det endelige optag Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør resultatet af årets optagelse to gange årligt den 28. juli samt den 1. oktober. Den 28. juli blev

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli] Oversigt over søgningen pr. 5. juli [juli 2019 revideret 5. juli] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og de mest søgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper 5 3. Søgningen

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner Nr. 1 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2018 på 64.943 studerende, hvilket er 0,3 pct. lavere end sidste år, svarende til

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper Søgning 2017 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli, 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Indhold 1. Professionshøjskolerne uddanner lærere til hele landet...2 2. Byer med læreruddannelsesudbud i 2008 og i 2017...3 2.1 Uddannelsesstationer...4

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 15 1. Udvikling i grænsekvotienter 48 pct. af uddannelserne (udbuddene) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser og dermed en

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2018] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2019] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold Fakta om pædagoguddannelsen Indhold 1. Kort om pædagoguddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Pædagoguddannelsen i og uden for de fire store byer 4. Pædagoguddannelsen tiltrækker og fastholder til lokalområdet

Læs mere

Sagsnr:19/ Tabelbilag over tilbudt optag på de videregående uddannelser

Sagsnr:19/ Tabelbilag over tilbudt optag på de videregående uddannelser Tabelbilag over tilbudt optag på de videregående uddannelser Dette bilag indeholder en oversigt over det tilbudte optag på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2019 og sammenligner optaget med tidligere

Læs mere

Optag Køn. Nr. 13

Optag Køn. Nr. 13 Køn Nr. 13 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2018, med 57 procent, flertallet blandt de nye studerende. Det er en stigning i kvindeandelen blandt de optagne på 1 procentpoint i forhold til

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Uddannelsesstationer på professionshøjskolerne 3. Optag af studerende i og uden for de fire 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler 28. august 2018 Ref: CLN Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K Tel. 3338 2200 uc-dk@uc-dk.dk danskeprofessionshøjskoler.dk Indhold 1. De lærerstuderendes karaktergennemsnit

Læs mere

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold Fakta om pædagoguddannelsen Indhold 1. Kort om pædagoguddannelsen 2. Søgning og optag 3. Frafald på pædagoguddannelsen 4. Pædagoguddannelsen i og uden for de fire store byer 5. Optagne studerendes uddannelsesbaggrund

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen,

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen, Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende Den 29. maj 2018 Sag.nr. Dok.nr. jc/jc Af Chefanalytiker Jan Christensen, jc@ac.dk Analysen afdækker sammenhængen mellem forældres uddannelsesmæssige

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Januar 2019 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Generelt om uddannelsen Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler 1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til

Læs mere

De engelsksprogede studerende

De engelsksprogede studerende De engelsksprogede studerende Registeranalyse August 2018 Udgivet af Bredgade 40 1260 København K Tel.: 3544 6200 sfu@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer ISBN (elektronisk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Fakta om læreruddannelsen Indhold

Fakta om læreruddannelsen Indhold Fakta om læreruddannelsen Indhold 1. Læreruddannelsernes placering i Danmark 2. Optag på læreruddannelsen 3. De lærerstuderendes karaktergennemsnit ved optagelse på læreruddannelsen 4. Antal optagne studerende

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018 Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender November 2018 Hovedresultater En tredjedel af de studerende flytter for at tage en uddannelse Professionshøjskolerne tiltrækker i gennemsnit

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden

Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden 213-23 Fremskrivningen af antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser tager udgangspunkt i analyserapporten

Læs mere

Kvalitet og decentrale uddannelsesudbud

Kvalitet og decentrale uddannelsesudbud Fremtidens decentrale uddannelser Holbæk, 26. november 2018 Kvalitet og decentrale uddannelsesudbud Anette Dørge, Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Indhold Hvad er afgørende for kvalitet i uddannelser?

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28. Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28. Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28 Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008 Institution/ Ansøgninger Ansøgere Optagne Total- Uddannelse 1.prioritet incl.standby

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

ANALYSE: Optag 2018: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser

ANALYSE: Optag 2018: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser ANALYSE: Optag 2018: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser Danmark på Vippen, august 2018 For vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark Degnemosen 1 8740 Brædstrup www.danmarkpaavippen.dk

Læs mere

Undersøgelse af det faglige indgangsniveau

Undersøgelse af det faglige indgangsniveau Undersøgelse af det faglige indgangsniveau 74 pct. af undervisere på første studieår på 11 udvalgte uddannelser vurderer, at nye studerende har et tilstrækkeligt indgangsniveau. Over de seneste 20 år er

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

61 % af dem, der har haft sabbatår, begrunder det med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet.

61 % af dem, der har haft sabbatår, begrunder det med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet. Studerendes sabbatår 28. maj 2019 Baggrund Sabbatår betegner perioden, fra gymnasiet er gennemført, til man påbegynder en videregående uddannelse. I denne minianalyse kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal Tabel 1:Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2013

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal Tabel 1:Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2013 Tabel 1:Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2013 Institution/ Ansøgninger Ansøgere Optagne Total- Uddannelse 1.prioritet incl.standby afviste Bacheloruddannelse 112.101 41.267

Læs mere

Faglærte læser også videre

Faglærte læser også videre Erhvervsuddannelserne giver direkte adgang til arbejdsmarkedet, hvorimod studenter fra gymnasiet skal læse videre for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Men selvom en uddannelse til tømrer,

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på erhvervsakademierne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på erhvervsakademiuddannelser?

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på erhvervsakademierne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på erhvervsakademiuddannelser? Gymnasiale karakterers betydning for frafald på erhvervsakademierne Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på erhvervsakademiuddannelser? INDHOLD Gymnasiale karakterers betydning for frafald på erhvervsakademierne

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%).

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%). Notat om KOT-optaget den 28. juli 2018 Studieservice Fibigerstræde 10 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Ann-Pia Valentin Sørensen Telefon: 99 40 94 21 Email: avs@adm.aau.dk Dato: 28. juli 2018 Sagsnr.:

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Notat. Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående

Notat. Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående Notat Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående uddannelser Initiativet om øget brug af dimensionering på de videregående uddannelser indgik i regeringens vækstudspil Danmark

Læs mere

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne?

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne? Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne? INDHOLD Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC. Professionsbachelor. Adgangsgivende eksamen STX HTX HF HHX * GIF Alle

TH. LANGS HF & VUC. Professionsbachelor. Adgangsgivende eksamen STX HTX HF HHX * GIF Alle Tilbage til forside Tabel 1: Ansøgere (1. prioritet) TH. LANGS HF & VUC Adgangsgivende eksamen STX HTX HF 47 155 83 7 HHX * GIF Alle 47 155 83 7 TH. LANGS HF & VUC Tabel 2: Ansøgere (1. prioritet) D Adgangsgivende

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark. Fakta. side 1/10

Fakta om uddannelser til hele Danmark. Fakta. side 1/10 22. august 2018 Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K Tel. 3338 2200 uc-dk@uc-dk.dk danskeprofessionshøjskoler.dk Fakta Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold Fakta

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på professionsbacheloruddannelser? INDHOLD Gymnasiale karakterers betydning for frafald

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Under hver anden kommune har en videregående uddannelse

Under hver anden kommune har en videregående uddannelse Under hver anden kommune har en videregående uddannelse Siden midten af 9 erne er der kommet færre kommuner, hvor det er muligt at læse en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Faldet i antallet

Læs mere

Alkohol i studiestarten

Alkohol i studiestarten Alkohol i 21. august 2019 Baggrund Alkohol fylder en del i på de videregående uddannelser, og det er der forskellige holdninger til. I debatten taler nogle om alkohol som en social isbryder, mens andre

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse Ansøgning og optagelse Klar til at søge? - eller er du i tvivl om, hvilken uddannelse du vil søge ind på? - eller skal du supplere i et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav? GSK = gymnasialt

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Godkendelsesbrev. Aarhus Universitet. Afgørelse om godkendelse af nyt udbud

Godkendelsesbrev. Aarhus Universitet.   Afgørelse om godkendelse af nyt udbud Godkendelsesbrev Aarhus Universitet E-mail: au@au.dk Afgørelse om godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets (AU)

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det

Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det 2. september 2017 Baggrund Studievalget udgør et af de vigtige valg i mange unge menneskers liv. Som kommende studerende skal man

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Mere fleksible universitetsuddannelser. 6. december Uddannelses- og Forskningsministeriet

Mere fleksible universitetsuddannelser. 6. december Uddannelses- og Forskningsministeriet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Mere

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående uddannelser

Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående uddannelser Opgørelse af kønsfordelingen på optaget til de videregående DI 1. Stor forskel på uddannelsesvalg Der er stor forskel på, hvilke mænd og kvinder vælger at søge og bliver optaget på. Der er en klar overrepræsentation

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier

ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier ADGANGSKRAV for Kommunikation og Globale studier CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Kommunikation og Internationale

Læs mere