SAMARBEJDSPLAN 2021 KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN 2021 KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN 2021 KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS

2 Indholdsfortegnelse FORORD KREDSRÅDETS ORGANISERING OG ANSVAR LOKALRÅDENES ORGANISERING OG ANSVAR ØVRIGE RÅD OG NÆVNS ORGANISERING OG ANSVAR Ungdomskriminalitetsnævnet i Østjyllands Politikreds Bevillingsnævn og samarbejdet med restaurations- og arrangørmiljøet Beredskabskommissionen Den Lokale Beredskabsstab DET TRYGHEDSSKABENDE OG SYNLIGE LOKALPOLITIARBEJDE Digital tryghed Forebyggelse af radikalisering (antiradikaliseringsindsatsen) Bandeexit-programmet Konfliktråd Offerrådgivningen SSP Østjylland (Skole, Socialforvaltning og Politi) PSP (Politi, sociale myndigheder og psykiatri) Social Pejling SUB (Særligt Udsatte Boligområder) SÆRLIGE INDSATSER Tryghed, herunder forebyggelse og efterforskning af sager vedr. personfarlig kriminalitet Indbrud i privat beboelse Færdselssikkerhed Rocker- og bandekriminalitet Terror og sikkerhed

3 FORORD Denne samarbejdsplan er grundlaget for det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende samarbejde mellem politiet og kommunerne samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Østjyllands Politikreds. Samarbejdsplanen er delt op i to dele. Første del beskriver den overordnede organisering af samarbejdet mellem kommunerne og Østjyllands Politi, samspillet mellem Kredsrådet og lokalråd samt øvrige råd og det kriminalitetsforebyggende arbejde. Anden del beskriver de særlige nationale og lokale fokusområder, der er gældende for indeværende år, og som myndighedssamarbejdet centrerer sig om. Med udgangspunkt i samarbejdsplanen vil Østjyllands Politi og kommunerne skabe grundlaget for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Samarbejdsplanen offentliggøres på politikredsens hjemmeside. Aarhus, den 26. januar 2021 Kirsten Dyrman Nielsen Politidirektør Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Kommune Torben Hansen Borgmester i Randers Kommune Nils Borring Borgmester i Favrskov Kommune Jan Petersen Borgmester i Norddjurs Kommune Ole Bollesen Borgmester i Syddjurs Kommune Uffe Jensen Borgmester i Odder Kommune Marcel Meijer Borgmester i Samsø Kommune 2

4 DEL 1: 1. KREDSRÅDETS ORGANISERING OG ANSVAR Kredsrådet har hjemmel i retsplejelovens og er forum for det overordnede samarbejde mellem politiet og kommunerne i Østjyllands Politikreds. Kredsrådet fungerer som et strategisk forum, hvor de langsigtede mål for samarbejdet bliver fastlagt, og hvor de nødvendige overordnede aktiviteter, metoder og ressourcer bliver prioriteret og koordineret. Kredsrådet består af politidirektøren, som er formand, samt borgmestrene i de syv kommuner i politikredsen, hvoraf en vælges som næstformand. Kredsrådets opgave er at drøfte væsentlige spørgsmål vedrørende politiets drift og borgerbetjening, herunder spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og politiets samarbejde med lokalsamfundet. Det er navnlig vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde. 2. LOKALRÅDENES ORGANISERING OG ANSVAR Lokalrådene udgør basis for det lokale samarbejde mellem politiet og de enkelte kommuner. Lokalrådene fungerer som lokale fora, hvor parterne aktivt samarbejder om at udarbejde og gennemføre fælles handleplaner og fokuserede generelle og konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser i forhold til Kredsrådets langsigtede mål. Lokalrådenes hovedarbejdsområde er at sikre, at de overordnede rammer og mål for den konkrete kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende indsats drøftes og udmøntes lokalt i forhold til de lokale kriminalitetsproblemer og behov. Lokalrådene skal endvidere opmærksomt følge udviklingen og udviklingstendenserne lokalt og agere i forhold hertil. Herunder skal lokalrådene drøfte spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP- og PSPsamarbejdet samt politiets øvrige samarbejde i lokalområdet. Der er et lokalråd i hver kommune. Alle lokalråd mødes 4 gange årligt efter mødeindkaldelse og dagsorden. Hvert lokalråd udarbejder en årlig/flerårlig handlingsplan, der giver en beskrivelse af lokalrådets arbejdsområder i det kommende år. Handlingsplanen udmønter Kredsrådets overordnede beslutninger og lokalrådets egne fokusområder til lokale indsatser. Handleplanen godkendes af relevante parter fra politi og kommuner. 3. ØVRIGE RÅD OG NÆVNS ORGANISERING OG ANSVAR 3

5 3.1. Ungdomskriminalitetsnævnet i Østjyllands Politikreds Pr. 1. januar 2019 blev Ungdomskriminalitetsnævnet i politikredsen etableret. Formålet med oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet er at forebygge kriminalitet gennem målrettede indsatser for børn og unge i alderen fra 10 til 17 år. De primære aktører i forhold til nævnets arbejde er kommunerne, retskredsene, ungekriminalforsorgen og politiet. Nævnet behandler sager vedrørende personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven og knivloven, og hvor den kriminelle samtidig vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet Bevillingsnævn og samarbejdet med restaurations- og arrangørmiljøet Der er nedsat bevillingsnævn i samtlige kommuner, der afgør de ansøgninger/sager, der kommer på restaurationsområdet. I Randers, Aarhus, Odder, Favrskov, Samsø og Norddjurs Kommune er der udvalgt og nedsat deciderede bevillingsnævn, mens det i Syddjurs kommune er økonomiudvalget, som varetager opgaven. Østjyllands Politi deltager som aktivt medlem af bevillingsnævnene i flere kommuner og bidrager med politifaglig ekspertise ved møderne. I Aarhus, Randers og Odder er der desuden etableret et restauratørnetværk, hvor der samarbejdes på tværs af kommunen, restauratørerne og politiet. Østjyllands Politi behandler herudover ansøgninger om tilladelse til arrangementer, koncerter og offentlige forlystelser, ligesom politiet vejleder arrangørerne og følger op med tilsyn og planlagte operative indsatser, hvor det er påkrævet. Arbejdet foregår i tæt dialog med arrangørerne, de enkelte kommuner og andre myndigheder, der deltager i den beredskabsmæssige indsats, for bl.a. at imødegå ulykker og opretholde almindelig ro og orden. Samarbejdet foregår ofte ved myndighedsmøder, hvor alle interessenter er repræsenteret Beredskabskommissionen Af Beredskabslovens 10, stk. 2, følger, at der skal nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste ledelse af det kommunale redningsberedskab. I Østjylland er der to beredskabskommissioner, hhv. 4

6 Østjyllands Brandvæsen, der dækker Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg Kommune. Beredskab og Sikkerhed, der dækker Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers Kommune. Politidirektøren i Østjyllands Politi og borgmestrene for de stedlige kommuner er, foruden en række andre interessenter, medlemmer af beredskabskommissionen Den Lokale Beredskabsstab Der er nedsat en lokal beredskabsstab i Østjyllands Politi, som består af repræsentanter for Østjyllands Politi samt andre relevante myndigheder. Beredskabsstabens arbejde er fastlagt i en rammeplan, som skal sikre en effektiv, koordineret indsats i tilfælde af såvel varslede som uvarslede hændelser, herunder ulykker og katastrofer, ekstreme vejrsituationer, terrorhændelser, og andre omfattende hændelser og begivenheder, hvor der er behov for en tværgående koordination. Beredskabsstaben etableres med henblik på - med kort varsel - at varetage den lokale og regionale koordinering og samvirke, herunder håndteringen af et sammenhængende øget beredskab for de relevante beredskabsmyndigheder- og komponenter. 4. DET TRYGHEDSSKABENDE OG SYNLIGE LOKALPOLITIARBEJDE I forlængelse af Justitsministeriets udspil Nærhed og tryghed styrker Østjyllands Politi indsatsen vedrørende det tryghedsskabende og synlige lokalpolitiarbejde med henblik på at komme tættere på borgerne, være et synligt politi og skabe tryghed i lokalområderne. Østjyllands Politi prioriterer fortsat anvendelsen af mobile politistationer i lokalsamfundene samt tryghedsinitiativet Bestil en betjent, som giver borgere mulighed for eksempelvis at bede politiet holde et oplæg om en given utryghedsskabende problemstilling, bestille en færdselskontrol eller et virksomhedsbesøg. Østjyllands Politi har i slutningen af 2020 gennemført et forsøg med virtuelle oplæg om forebyggelse af indbrud. Muligheden for afholdelse af virtuelle oplæg vil yderligere blive afsøgt i Ligesom i 2020 vil aktiviteter vedr. anvendelsen af den mobile politistation, virksomhedsbesøg mv. være afpasset restriktioner affødt af COVID-19. Østjyllands Politi har i starten af 2021 påbegyndt et nyt stærkt samarbejde med Aarhus Kommune, hvor vi i fælleskab med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Aarhus vil sætte fokus på forebyggelse af brug af rusmidler på ungdomsuddannelserne Digital tryghed 5

7 Digitaliseringen af samfundet har medført ændringer i kriminalitetsbilledet og i kriminalitetsformerne. Brug af nettet som handelsplatform har gennem de seneste år været en medvirkende årsag til, at anmeldelserne vedrørende databedrageri og bedrageri med stjålne kreditkort er steget markant. Derudover er der flere markante eksempler på, hvordan internettet bruges som kanal for ulovlig besiddelse og distribution af billeder med seksuelt eller andet krænkende indhold. De nye trends i den digitale kriminalitet kræver et stærkt og fælles myndighedsfokus på at skabe mere viden hos borgerne om sikker færdsel på nettet. Derfor er særligt samarbejdet om de forebyggende indsatser, der kan sikre borgernes digitale tryghed, vigtigt. Østjyllands Politi vil fortsat og i nært samarbejde med kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og civilsamfundet gennemføre en række oplæg målrettet såvel unge, forældregruppen som ældre medborgere i løbet af Østjyllands Politi tilbyder igen i år et værktøj målrettet udskolingseleverne i folkeskolen. Den sikre side er navnet på et koncept udviklet af Rigspolitiet, som sætter spot på nogle af de udfordringer, de ældre folkeskolelever kan møde i den digitale verden. Østjyllands Politi og kommunerne vil via lokalrådene indgå i dialog om lokal forankring af dette værktøj. Knap unge østjyder har i 2019 deltaget i en interaktiv quiz om digital tryghed. I samarbejde med Ældre Sagens lokalafdelinger har Østjyllands Politi gennemført et oplæg om digital tryghed i 6 ud af 7 kommuner i På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt fysiske møder om digital tryghed i Forebyggelse af radikalisering (antiradikaliseringsindsatsen) I samarbejde med Aarhus Kommune har Østjyllands Politi udviklet et program, som har til formål at forebygge politisk og religiøs radikalisering. Målgruppen er både unge under 18 år og voksne. Som led i programmet er der i 2018 etableret infohuse i Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune som supplement til det eksisterende infohus i Aarhus. Infohusene behandler sager vedrørende radikalisering fra alle kommuner i politikredsen, og der er via lokalrådene tillige fokus på dette område. Programmet skal ses som et supplement til politiets og PET s indsats på området. Der afholdes to gange årligt et infohus-netværksmøde for alle kommuner i politikredsen. Dette er blandt andet med til at sikre videndeling til de kommuner, der ikke har egne infohuse Bandeexit-programmet I samarbejde med de syv kommuner i Østjyllands Politikreds har der siden 2012 eksisteret et program, som har til formål at hjælpe personer til at forlade bandekriminalitet. Målgruppen er motiverede personer fra bandemiljøet, som ikke er i stand til at forlade dette uden støtte. 6

8 Der er nedsat en exit-enhed, som er forankret i Østjyllands Politi. Enheden samarbejder med Kriminalforsorgen og et netværk af medarbejdere, som er udpeget af kommunerne Konfliktråd I konfliktrådet mødes forurettede og gerningsmand i det omfang, det er muligt. Konfliktrådet giver gerningsmanden mulighed for at se og forholde sig til de menneskelige følger af den kriminelle handling og påtage sig ansvaret for handlingen, mens den forurettede i sagen får mulighed for at bearbejde den angst og vrede, som den kriminelle handling kan have medført. Konfliktrådet kan således have såvel en kriminalitetsforebyggende som en tryghedsskabende effekt. Såfremt parterne ønsker at mødes, og mægler Gennemførte konfliktråd: 2014: : : : : : : 54 vurderer, at parterne er motiverede for at indgå i en konstruktiv dialog, etableres et konfliktråd. Ved mødet kan der indgås en aftale, som vil fremgå af sagens akter, når den afgøres ved retten. Fra slutningen af 2017 har Østjyllands Politi sammen med en række andre politikredse i et samarbejde med Rigspolitiet og Aarhus Universitet indgået i et forskningsprojekt, som er støttet af Trygfonden, og som har til formål at undersøge, hvorvidt det er muligt at reducere gerningsmandens risiko for ny kriminalitet ved brug af mægling. Projektet fortsættes i Offerrådgivningen Offerrådgivningen i Østjylland består af et korps af frivillige med en bestyrelse. Der er altid rådgivere på vagt til at give telefonisk rådgivning og støtte døgnet rundt. Driften forestås af bestyrelsen, som især fokuserer på rekruttering af nye rådgivere, kompetenceudvikling og udbredelse af kendskabet til Offerrådgivningen. Selve driften understøttes af politiet med hjemmel i Det er også muligt at iværksætte personlig rådgivning. Rådgivningen foregår i Fredensgade 25 i Aarhus. Der er åbent på: Lov om Offerrådgivning fra Bestyrelsen træffer selv beslutninger om udvikling og drift efter samråd med politiet SSP Østjylland (Skole, Socialforvaltning og Politi) SSP Østjylland blev etableret efter beslutning i Kredsrådet og er forankret under lokalrådene. Formålet er at skabe et kredsdækkende netværk på tværs af fagområder i kommuner og politi med et kriminalpræventivt sigte. Organisationen understøtter kompetenceudvikling blandt medarbejdere, som beskæftiger sig med dette område samt implementering af metoder, der har en dokumenteret effekt. Koordineringen foretages af Østjyllands Politi. 7

9 SSP Østjylland har i 2020 haft fokus på de forebyggende indsatser i forbindelse med færden på de sociale medier på internettet. Dette bl.a. i form af temamøder for skolebestyrelser og fagpersoner. SSP Østjylland vil i 2021 fortsætte indsatsen PSP (Politi, sociale myndigheder og psykiatri) PSP-samarbejdet er et led i den forebyggende indsats over for særligt udsatte personer, så disse personer hjælpes på den rigtige måde, og så det forebygges, at de pågældende personer udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. PSP-arbejdet er forankret i Østjyllands Politi. Der bliver udpeget en tovholder for hver kommune, der sammen med kommunerne står for afviklingen af møderne i PSP-udvalgene. Der er etableret PSPsamarbejde i alle syv kommuner. Samarbejdspartnere: Politi Sociale myndigheder Psykiatrien Region Midtjylland indgår i samtlige PSP-udvalg dog er Region Syddanmark repræsenteret i PSP-udvalget i Odder Kommune. Der er ligeledes tilknyttet en repræsentant for Kriminalforsorgen til PSP-samarbejdet. PSParbejdet vil også i 2021 have fokus rettet mod psykisk syge med ekstremistiske holdninger og foregå i et samspil med antiradikaliseringsindsatsen. Rigspolitiet har i forbindelse med satspuljen for sundhedsområdet fået bevilget midler til at udføre et pilotprojekt af et fælles udrykningsteam, hvor personale fra politiet og psykiatrien i fællesskab rykker ud og håndterer hændelser, hvor personer med psykiske lidelser er involveret. Østjyllands Politi er én af 4 politikredse, der deltager i projektet. Det fælles udrykningsteam tester en ny patruljetype bestående af to beredskabsbetjente og en psykiatrisk sygeplejerske. Første patrulje kørte ud fra Politigården i Aarhus den 1. august Kommunernes landsforening er medlem af projektets styregruppe. Pilotprojektet løber fra 2019 til september 2021, hvor projektet skal evalueres Social Pejling Social Pejling-indsatsen er et eksempel på en vidensbaseret metode, som er blevet implementeret i hele politikredsen med forankring i SSP Østjylland. Metoden er baseret på Ringstedforsøget og forebygger risikoadfærd blandt børn og unge. En spørgeskemaundersøgelse viser, at børn i 5. eller 6. klasse har store sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Ved gennemførelse af et klasseforløb opnås en målbar forebyggende effekt. Social Pejling Metoden har siden 2011 været udbredt til alle syv kommuner. Ca. 250 klasser/5.000 børn deltager i forløbet hvert år. 8

10 4.9. SUB (Særligt Udsatte Boligområder) I Østjyllands Politikreds er der for 2021 udpeget tre SUB-områder, hvor der, ud over lokalrådet, foregår en lang række samarbejder i dagligdagen. SUB-områderne er placeret i Aarhus Kommune i henholdsvis Gellerup/Toveshøj Bispehaven Herredsvang Ud over kommunen samarbejder politiet tillige med boligforeninger, klubber, herunder sportsklubber, foreninger, skoler, virksomheder m.v. Østjyllands Politi har i samarbejde med Rigspolitiet iværksat et Co-creation projekt, hvor det primære mål er at forhindre, at der hverves nye medlemmer til kriminelle bander samt øge trygheden i Bispehaven. Erfaringer og læring fra projektet vil endvidere fremadrettet blive anvendt i forhold til de øvrige kommuner i politikredsen. 9

11 DEL 2: 5. SÆRLIGE INDSATSER Østjyllands Politi vil også i 2021 i samarbejde med kommunerne sætte fokus på en række overordnede mål, som er rettet mod bekæmpelse og forebyggelse af kriminaliteten på en række helt centrale områder samt mod at øge borgernes tryghed. Der er tale om følgende områder: Tryghed, herunder forebyggelse og efterforskning af sager vedr. personfarlig kriminalitet Indbrud i privat beboelse Færdselssikkerhed Rocker- og bandekriminalitet Terror og sikkerhed 5.1. Tryghed, herunder forebyggelse og efterforskning af sager vedr. personfarlig kriminalitet Alle borgere i Østjylland skal føle sig trygge. For Østjyllands Politi vil indsatsen på tryghedsområdet derfor fortsat tage udgangspunkt i, at det høje tryghedsniveau i det danske samfund skal fastholdes. Forebyggelse og efterforskning af sager vedrørende personfarlig kriminalitet har høj prioritet for politiet. Borgere udsat for personfarlig kriminalitet risikerer langvarige gener. Derfor skal der arbejdes bredspektret med at forebygge sager vedrørende personfarlig kriminalitet. Det sker bl.a. i regi af de indsatser og værktøjer, som politiet og kommunerne kan anvende i forbindelse med bekæmpelse af den organiserede rocker- og bandekriminalitet, se afsnit 5.4. Det sker ligeledes ved de indsatser, der retter sig mod at sikre et trygt natteliv i Østjylland. I gennem flere år har politi, kommuner og restauratørnetværk arbejdet målrettet for et trygt natteliv. De nuværende indsatser fortsætter uhindret med små justeringer, så indsatsen afspejler tendenser og udviklinger i det omgivende samfund. Disse justeringer vil bl.a. ske i samarbejdet med restauratørnetværket og dørmændene. Fokus for indsatsen for trygt natteliv vil til stadighed være narkotika, vold, pirattaxaer og uorden i øvrigt, der ikke er foreneligt med et trygt og godt natteliv. I efterforskningen af sager vedrørende personfarlig kriminalitet vil de opsatte tryghedskameraer, som er placeret på centrale lokationer i flere af kredsens større byer, være et blandt flere andre værktøjer, der kan medvirke til både at skabe tryghed og til at sager vedr. personfarlig kriminalitet opklares. Øvrige tryghedsskabende initiativer Østjyllands Politi har i 2020 i forlængelse af Justitsministeriets udspil Nærhed og tryghed styrket en række områder for at komme tættere på borgerne og øge trygheden. Der er opsat tryghedskameraer på følgende lokaliteter: - Storegade i Randers - Åboulevarden i Aarhus - Klostertorvet i Aarhus - Torvet i Grenå - Torvet i Odder - Banegårdspladsen i Aarhus (etableres i løbet af 2021) 10

12 Det nære og lokale politi er blevet styrket, og Østjyllands Politi vil i 2021 bl.a. øge nærværet i områder præget af utryghed eller mindre byer, hvor borgere efterspørger et mere synligt politi, gennem anvendelse af mobile politistationer og synligt lokalpoliti. I forbindelse med vedtagelse af en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed i er et af initiativerne placering af 20 nye nærpolitienheder rundt omkring i politikredsene for derved at sikre, at politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt. For Østjyllands Politis vedkommende er valget faldet på en ny og udvidet nærpolitistation i Odder. Arbejdet med implementering af den nye nærpolitistation forventes tilendebragt i løbet af Herudover gennemfører Østjyllands Politi opfølgende tryghedssamtaler med borgere, som har anmeldt hændelser til politiet, der har efterladt borgerne utrygge. Igennem tryghedsinitiativet Bestil en betjent er der blevet en større tilgængelighed for at melde lokal utryghedsskabende adfærd, som politiet efterfølgende kan følge op på. Det kan enten være igennem forebyggende oplæg, virksomhedsbesøg eller udmønte sig i konkrete målrettede indsatser og initiativer Indbrud i privat beboelse Politiet prioriterer særligt at bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der rammer borgerne i deres hverdag, og som de oplever som utryghedsskabende, herunder særligt indbrud i privat beboelse. Selvom færre borgere udsættes for indbrud i privat beboelse, er denne kriminalitetsform, der er til stor gene og bekymring for borgerne, fortsat et landsdækkende problem. Derfor vil politiet i 2021 fortsat styrke indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Østjyllands Politi tilbyder med konceptet Bestil en betjent muligheden for, at borgere m.fl. kan anmode om, at der eksempelvis kommer en betjent ud og fortæller om, hvad der kan gøres for i højere grad at sikre sig mod indbrud i nabolaget. Østjyllands Politi vil i 2021 herudover fortsætte samarbejdet med Trygfonden med henblik på at nedbringe antallet af indbrud. Konceptet nabohjælp understøttes via borgermøder i de enkelte kommuner med fokus på sikring af private boliger. Afholdelse af borgermøder vedr. nabohjælp og indbrud aftales via lokalråd, eller gennem bestil en betjent. I 2020 er en del af borgermøderne på grund af situationen med covid-19 flyttet til at være virtuelle informationsmøder. Østjyllands Politi har et godt og konstruktivt samarbejde med Trygfonden, hvor fonden blandt andet understøtter indbrudsforebyggelsen bredt i kredsen gennem Bo Trygt! kampagnen. Indbrud i privat beboelse i østjyllands politikreds 11

13 5.3. Færdselssikkerhed Ulykker i trafikken betyder store samfundsmæssige udgifter til hospitalsophold, efterfølgende behandling og nedsat arbejdsevne og medfører store personlige og familiemæssige konsekvenser. Det er derfor af stor betydning for trygheden i trafikken og for samfundet som helhed, at der gøres en markant indsats for at forhindre ulykker. Østjyllands Politi har både i 2018, 2019 og med konceptet Bestil en betjent - indført muligheden for, at borgere mv. via politiets hjemmeside eksempelvis kan tippe en færdselsbetjent i områder, hvor det opleves, at hastigheden er for høj. Dette giver politiet et bedre overblik over særligt udsatte vejstrækninger, som færdselsindsatsen kan koncentreres omkring. Konceptet fortsætter i Rocker- og bandekriminalitet Rocker- og bandemedlemmers aktiviteter skaber fortsat utryghed i det offentlige rum, og derfor skal der fortsat sættes massivt og bredt ind over for de rocker- og bandegrupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og opgør skaber utryghed i befolkningen. Det vil bl.a. ske gennem helhedsorienterede indsatser, hvor der er et koncentreret fokus på bekæmpelsen af de kriminalitetsudøvende aktører, herunder de toneangivende bagmænd, men også ved at gennemføre forebyggende tiltag, der skal hindre tilgangen til rocker- og bandemiljøerne. Den seneste bandepakke III og de heraf afledte initiativer giver såvel politi, kommuner som andre myndigheder en række muligheder, der kan være med til at stresse rocker- og bandegrupperingerne. Østjyllands Politi og kommunerne ser i bandepakke III en række potentialer og muligheder for et stadig stærkere samarbejde både for så vidt angår forebyggelse og bekæmpelse af rocker- og bandekriminaliteten, herunder bandepakke III, initiativ 30, der vedrører samarbejde mellem politi, skat og kommuner og indeholder initiativer mod rocker- og bandemedlemmer, der uberettiget modtager sociale ydelser. Endvidere intensiveres det eksisterende samarbejde mellem politi, kommuner og andre relevante aktører i forbindelse med eventuelle bandekonflikter. Østjyllands Politi vil også i 2021 i samarbejde med de enkelte kommuner fastholde det høje pres på rockerog bandegrupperingerne med henblik på at bekæmpe aktiviteter, som skaber utryghed i befolkningen Terror og sikkerhed Terrortruslen mod Danmark har gennem en årrække været alvorlig, og politiet vil også i i et løbende samarbejde med såvel Politiets Efterretningstjeneste og de enkelte kommuner - have fokus på at forebygge, 12

14 modvirke og efterforske terrorisme og ekstremisme, således at borgernes tryghed og sikkerhed i det offentlige rum er sikret. I lyset af en række hændelser i de europæiske storbyer gennem de seneste år og det generelle trusselsbillede er der ved gennemførelse af arrangementer og events i 2019 og 2020 blandt andet stillet betingelser om sikring af de lokaliteter, hvor arrangementerne er blevet gennemført. Samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne og de enkelte arrangører vil fortsætte i Der vil herudover også i 2021 være en løbende dialog mellem Østjyllands Politi og de enkelte kommuner i politikredsen om tilpasning af de hastighedsdæmpende tiltag, der blev gennemført i Eventuelle nye tiltag vil blive drøftet, såfremt Politiets Efterretningstjeneste kommer med nye eller ændrede anbefalinger. 13

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2019

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2019 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

31. marts Referat af møde i Kredsrådet. onsdag den 23. marts 2017 kl i Slagelse Kommune

31. marts Referat af møde i Kredsrådet. onsdag den 23. marts 2017 kl i Slagelse Kommune 31. marts 2017 LEDELSESSEKRETARIATET Referat af møde i Kredsrådet onsdag den 23. marts 2017 kl. 10.00 i Slagelse Kommune Til stede var: Borgmester Knud Larsen Borgmester Carsten Rasmussen Borgmester Knud-Erik

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Lokalrådet i Viborg Kommune

Lokalrådet i Viborg Kommune Lokalrådet i Viborg Kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet skal virke som et fremtidsudviklingsorienteret partnerskab. Samarbejdet skal være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet for

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Tryg i Aarhus Østjyllands Politis og Aarhus Kommunes fælles tryghedsstrategi

Tryg i Aarhus Østjyllands Politis og Aarhus Kommunes fælles tryghedsstrategi Tryg i Aarhus Østjyllands Politis og Aarhus Kommunes fælles tryghedsstrategi Ny hjemmeside: www.aarhus.dk/tryghed Fokusområde Konkrete indsatser Status Indbrudsforebyggelse og nabohjælp Tovholder AaK:

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015

Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 Referat af kredsrådsmøde den 12. maj 2015 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Niels Borring, borgmester Jan Petersen og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla Fabricius,

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Afbud: Gitte Byg De Araujo, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted

Afbud: Gitte Byg De Araujo, Kriminalforsorgen, Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18. marts 2019 Sted: Ploven, Hillerød Rådhus Deltagere: Kultur og Udviklingschef Pia Kjær (formand), Vicepolitiinspektør Brian Stybe

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Fyns Politis Årsberetning

Fyns Politis Årsberetning 2017 Fyns Politis Årsberetning Det er ikke forkert at sige, at 2017 blev et af de rigtig travle år i Fyns Politi. Blandt meget andet fortsatte afgivelser, en række tunge sager krævede ekstra opmærksomhed

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Samarbejdsplan 2018 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Samarbejdsplan 2018 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan 2018 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan 2018 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jacob Bundsgaard, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet. mandag den 12. februar 2018 kl på Politistationen i Næstved

Referat af møde i Kredsrådet. mandag den 12. februar 2018 kl på Politistationen i Næstved 16. februar 2018 LEDELSESSEKRETARIATET Referat af møde i Kredsrådet mandag den 12. februar 2018 kl. 10.00 på Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Borgmester Ole

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Referat fra det individuelle kredsrådsmøde i Vejle den 2. maj 2017

Referat fra det individuelle kredsrådsmøde i Vejle den 2. maj 2017 Sydøstjyllands Politi Ledelsessekretariat Holmboes Alle 2, 8700 Horsens Tlf. 76281448 Journalnr.: 3700-10290-00004-17 Dato: 29. maj 2017 Sagsbehandler: 07508 Id-nr: Kredsrådet Referat fra det individuelle

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Punkt 1.4: Trygt Furesø 1 Trygt Furesø Furesø s strategi og indsatser for færre indbrud og øget tryghed Under Byrådets

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Samarbejdsplan 2019 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2019 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2019 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Indhold Forord 2 Indsatsområder Overgreb mod børn 3 Narkotika i nattelivet 4 Indbrud 5 Adfærd på nettet

Læs mere

ÅRSBERETNING MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

ÅRSBERETNING MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 218 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forord Indbrudsindsats Færdselskontrol Målrettet indsats mod hash Kriminelle grupperinger Unges brug af det offentlige rum Beredskabssamarbejde Året i hovedtal MIDT-

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Gladsaxe og Ballerup

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Gladsaxe og Ballerup Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Gladsaxe og Ballerup Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Gladsaxe og Ballerup

Læs mere

Samarbejdsplan for Kredsråd Fyn 2018

Samarbejdsplan for Kredsråd Fyn 2018 Samarbejdsplan for Kredsråd Fyn 2018 Fyns Politi og kommunerne vil i 2018 sætte fokus på: 1. Introduktion af det nye kredsråd, og opgradering af det forebyggende arbejde i lokalråd og dagligdag mellem

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Politiets Tryghedsambassadør -koncept

Politiets Tryghedsambassadør -koncept FOREBYGGELSESSEKRETARIATET & OPERATIV FOREBYGGELSE Politiets Tryghedsambassadør -koncept Nordsjællands Politi Side / Baggrund for konceptet Mange kriminalitetsudfordriger kan ikke løses af politiet alene,

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere