Tlf: CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: CVR-nr"

Transkript

1 Tlf: Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde GRIBSKOV KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR ÅRET 2010/2011 og 2011 FOR DET OFFENTLIGT STØTTEDE BOLIGBYGGERI,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 GENERELT Formål Lovgrundlaget for tilsynet TILSYNETS OMFANG ANBEFALINGER M.M. TIL FORVALTNINGEN AFRAPPORTERING OM GENNEMGANGEN AF DE ENKELTE REGNSKABER KAN VI OPLYSE FØLGENDE: Postfunktionærernes Andels-Boligforening, regnskabsperiode 1/ / Revisors supplerende oplysninger Arbejdernes Andels Boligforening, regnskabsperiode 1/ / Revisors supplerende oplysning Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt Boligselskabet Nordsjælland, regnskabsperiode 1/ / Den selvejende almene ældreboliginstitution Ellen Marie, regnskabsperiode 1/ / Herudover er i relation til tilsynet konstateret VIBO, regnskabsperiode 1/ / Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt Herudover er i relation til tilsynet konstateret... 11

3 Til Vi har efter aftale foretaget gennemgang af de forelagte regnskaber for året 2010/2011 og 2011 vedrørende offentligt støttet boligbyggeri i. 1 Generelt 1.1 Formål Gennemgangen har til formål at opfylde byrådets tilsynsforpligtelse over for de i kommunen beroende boligselskaber/selskabsafdelinger. Gennemgangen foretages i henhold til gældende regler herom, jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger. Opmærksomheden skal henledes på, at vor gennemgang alene omfatter det regnskabsmæssige tilsyn, og ikke det tekniske tilsyn - tilsyn med den vedligeholdelsesmæssige tilstand, jf. almenboliglovens 166 og driftsbekendtgørelsens 117. Det tekniske tilsyn forudsættes udført af kommunen. Det skal anføres, at vi ikke har foretaget revision af regnskaberne, men at vi alene har foretaget den gennemgang og de vurderinger, der i henhold til de gældende bestemmelser om tilsynets udførelse er foreskrevet. 1.2 Lovgrundlaget for tilsynet Grundlaget for tilsynet er følgende: Lov om almene boliger m.v. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene boliger m.v. Side 1

4 2 Tilsynets omfang Vi har foretaget en gennemgang samt vurdering af følgende materiale: Regnskaberne for 2010/2011 og 2011 vedrørende: Postfunktionærernes Andels-Boligforening 2 afdelinger Boligselskabet Postfunktionærernes Andels-Boligforening har hjemsted i Glostrup Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. 107 i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - påhviler Glostrup Kommune. Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) 4 afdelinger Boligselskabet AAB har hjemsted i Københavns Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. 107 i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - påhviler Københavns Kommune. Boligselskabet Nordsjælland 5 afdelinger Boligselskabet Nordsjælland har hjemsted i Hillerød Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. 107 i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - påhviler Hillerød Kommune. Den selvejende almene ældreboliginstitution Ellen Marie Tilsynet omfatter gennemgang af regnskab vedrørende 26 almene boliger (ejerlejlighed) Boligselskabet VIBO Tilsynet omfatter gennemgang af organisationsregnskab samt 13 afdelinger Udover regnskaberne har gennemgangen endvidere omfattet: revisionsprotokollat bestyrelsens årsberetning vedligeholdelsesplaner (i det omfang de har foreligget) henlæggelser, herunder vurdering af tilstrækkelighed Ved gennemgangen har vi påset, at regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med gældende regler. Herunder bl.a. om der: foreligger noter til de konti i regnskabet, som foreskrevet i driftsvejledningen er sket korrekt behandling af over-/underskud er udarbejdet vedligeholdelsesplaner for mindst 10 år (i det omfang de har foreligget) er sammenhæng mellem indestående på henlæggelseskontiene og de foreliggende vedligeholdelsesplaner Side 2

5 i bestyrelsens årsberetning er nævnt forhold, som der ved udførelsen af det økonomiske tilsyn skal tages stilling til Vi har endvidere påset, at der foreligger: revisionspåtegning bestyrelsens godkendelse Side 3

6 3 Anbefalinger m.m. til forvaltningen Krydstilsyn Generelt anbefaler vi, at - i de tilfælde, hvor tilsynet med boligorganisationerne henhører under en anden kommune - indgår aftale med disse kommuner om det, der i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri benævnes Krydstilsyn. Krydstilsyn vil sige, at der sker en gensidig orientering - kommunerne imellem - omkring godkendelser og afslag i forhold til de enkelte boligorganisationer. Der kan med fordel anvendes det i håndbogen optrykte skema, som anfører de bestemmelser i almenboligloven og driftsbekendtgørelsen, hvor kommunen skal foretage en godkendelse, et tilsyn eller andre forhold for almene boligorganisationer. Udsendelse og behandling af meddelelse til boligselskaberne Der bør umiddelbart efter byrådets behandling foretages udsendelse af meddelelser til de enkelte boligselskaber. Samtidig bør fastsættes en svardato, der ikke ligger for langt ude i fremtiden (anbefalet max. 1 måned fra udsendelse). Forvaltningen skal foretage opfølgning på, om besvarelserne indkommer og hvis ikke, tage kontakt til regnskabsføreren i de enkelte boligselskaber og rykke for svar. Ved modtagelse bør forvaltningen forvisse sig om, at alle meddelelsens punkter er besvaret i tilstrækkelig omfang, og at eventuelle krav om indsendelse af manglende materiale, oplysninger m.m. er sket, som ønsket. Forvaltningen bør i øvrigt forholde sig kritisk til boligselskabernes besvarelser og gerne i umiddelbar tilknytning til modtagelsen af disse reagere, såfremt der forekommer mangler eller utilstrækkelig redegørelse i forhold til de fremsatte punkter. 4 Afrapportering I efterfølgende kapitel redegøres for tilsynets gennemgang i et underkapitel for hver enkelt boligorganisation. De enkelte kapitler er overordnet opdelt i afsnit således: 1. Revisors forbehold 2. Revisors supplerende oplysninger 3. Generelle forhold nævnt i revisionsprotokollatet 4. Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt 5. Herudover er i relation til tilsynet konstateret Afsnittene vil alene fremkomme, såfremt vi finder årsag til at belyse emner herunder. I kapitel 5 vil alene blive anført revisors forbehold og supplerende oplysninger samt de forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende regelsæt for området. Konklusionsdelens punkter vil omhandle de områder, som vi mener, særskilt skal meddeles det enkelte boligselskabs bestyrelse. Nærværende rapport vedlægges bilag, hvori nævnes konstaterede mindre væsentlige forhold, som ikke er i direkte strid med gældende regelsæt, og som ikke umiddelbart har en væsentlig betydning for regnskabet eller for som garant. Side 4

7 Forholdene vil i de fleste tilfælde være vurderet egnet til forelæggelse for boligselskabets repræsentanter i forbindelse med de fremadrettede dialogmøder. De nævnte forhold vil således efterfølgende skulle tilrettes af enten boligselskabets administration eller selskabets revisor. (Boligselskabets administration meddeler egen revisor, hvilke forhold der fremadrettet skal forholdes til). Side 5

8 5 Om gennemgangen af de enkelte regnskaber kan vi oplyse følgende: 5.1 Postfunktionærernes Andels-Boligforening, regnskabsperiode 1/ / Regnskabet for boligorganisationen hører tilsynsmæssigt under Glostrup Kommune, hvorfor dette ikke er omhandlet af nærværende gennemgang. Afdelingsregnskaberne for afdeling 13 og 17 er påtegnet af revisor henholdsvis den 9. marts og 21. februar Revisionen har, jf. det fremlagte, ikke givet anledning til forbehold. Der er afgivet supplerende oplysninger i revisionspåtegning for afdelingerne Revisors supplerende oplysninger Revisor anfører således i sin påtegning af afdelingsregnskaberne: Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. BDO tilsyn Det af revisor anførte forhold har ingen betydning i forhold til korrektheden i de aflagte regnskabstal. Konklusion/anbefaling Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2011, der er udført af A/S, har taget regnskabet for afdeling 13 og 17 med tilhørende revisionsprotokol til efterretning. 5.2 Arbejdernes Andels Boligforening, regnskabsperiode 1/ / Regnskabet for boligorganisationen hører tilsynsmæssigt under Københavns Kommune, hvorfor dette ikke er omhandlet af nærværende gennemgang. Afdelingsregnskaberne for afdeling 56, 57, 93 og 94 er påtegnet af revisor henholdsvis den 2. april, 9. maj og 16. april Revisionen har givet anledning til samme supplerende oplysning i de 4 regnskaber Revisors supplerende oplysning Revisor anfører således i sin påtegning af afdelingsregnskaberne: Side 6

9 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. BDO tilsyn Det af revisor anførte forhold har ingen betydning i forhold til korrektheden i de aflagte regnskabstal Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt Afdeling 56 Revisor anfører om udlån af henlæggelsesmidler: Afdelingen har pr. 31. december 2011 udlån af henlæggelsesmidler ca. kr til midlertidig finansiering af forbedringsarbejder. Med henvisning til vejledning om drift af almene boliger m.v. skal vi gøre opmærksom på, at henlagte midler kun kan udlånes til midlertidig finansiering af moderniserings- og forbedringsarbejder m.m., og kun såfremt der er en modsvarende trækningsret i bank, sparekasse eller lignende. Boligforeningens ledelse har overfor os oplyst, at afdelingen har tilsagn om lån fra pengeinstitut. Afdeling 57 Revisor anfører om udlån af henlæggelsesmidler: Afdelingen har pr. 31. december 2011 udlån af henlæggelsesmidler kr kr., hvoraf kr til midlertidig finansiering af forbedringsarbejder og kr til tilgodehavender. (lignende forhold har været gældende vedrørende regnskabet for 2008, 2009 og 2010) BDO tilsyn: I forlængelse af det af revisor anførte, har vi valgt at foretage en vurdering af afdelingernes likviditet. Afdeling 56: Afdelingen har i indeværende regnskabsår nedbragt det akkumulerede underskud fra t.kr. 234 til t.kr Afdelingens samlede tilgodehavender udgør t.kr. 32, og likvidbeholdningen (inkl. tilgodehavende ved foreningen) udgør t.kr De samlede omsætningsaktiver udgør således t.kr Dette beløb skal umiddelbart kunne dække afdelingens hensættelser samt den kortfristede gæld. Dette er imidlertid ikke tilfældet i og med, at disse 2 poster tilsammen udgør t.kr Det kan således konstateres, at afdelingen pr. 31. december 2011 har en manglende likviditet på i alt t.kr Side 7

10 Afdeling 57: Afdelingen har i indeværende regnskabsår forøget det akkumulerede underskud fra t.kr til t.kr Afdelingens samlede tilgodehavender udgør t.kr , og likvidbeholdningen (inkl. tilgodehavende ved foreningen) udgør t.kr De samlede omsætningsaktiver udgør således t.kr Dette beløb skal umiddelbart kunne dække afdelingens hensættelser samt den kortfristede gæld. Dette er imidlertid ikke tilfældet i og med, at disse 2 poster tilsammen udgør t.kr Det kan således konstateres, at afdelingen pr. 31. december 2011 har en manglende likviditet på i alt t.kr bør indkalde til dialogmøde/tage kontakt til boligselskabets bestyrelse og forlange redegjort, hvornår og hvorledes bestyrelsen forventer afdelingernes underskud og likviditet bragt på fode igen. Herudover anbefales, i lighed med tilsynet vedrørende regnskabet for 2010, at Gribskov Kommune tager kontakt til tilsynsførende kommune for boligselskabet i dette tilfælde Københavns Kommune for at drøfte forholdet og samtidig forvisse sig om, at selskabet til en hver tid kan/vil dække afdelingernes manglende likviditet. På vor opfordring har den 12. november 2012 i form af brev fra boligselskabets regnskabschef - modtaget AABs respons på tidligere års tilsyns notat. I brevet der udelukkende forholder sig til problematikken omkring afdeling 57 anføres, at administrationen har ændret kurs og kræver, at afdelingen hurtigere får afviklet sine underskud. Det samlede akkumulerede underskud på ca. 2,5 mio. kr. pr. ultimo regnskabsår 2011 er iflg. det oplyste aftalt afviklet over en 10 årig periode, således at underskuddet vil være afviklet senest i år Vi anbefaler - løbende (over de kommende 1-3 år) - nøje at følge udviklingen i afdelingen. Konklusion/anbefaling Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2011, der er udført af A/S, har taget regnskaberne for afdelingerne 56, 57, 93 og 94 med tilhørende revisionsprotokol til efterretning, dog under forudsætning af, at boligselskabets bestyrelse sikrer/foranlediger: at der på tilfredsstillende vis snarest redegøres for, hvornår og hvorledes de i afdeling 56 og 57 akkumulerede underskud og den negative likviditet forventes bragt på fode igen. (AABs regnskabschef har dog i brev af 12. november 2012 til, redegjort for det i tidligere års tilsynsnotat anførte omkring manglende likviditet i afdeling 57) Side 8

11 5.3 Boligselskabet Nordsjælland, regnskabsperiode 1/ / Regnskabet for boligorganisationen hører tilsynsmæssigt under Hillerød Kommune, hvorfor dette ikke er omhandlet af nærværende gennemgang. Afdelingsregnskaberne er, jf. revisionsprotokollat af 6. februar 2012, påtegnet af revisor, uden at revisionen har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Konklusion/anbefaling Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2011, der er udført af A/S, har taget regnskaberne for afdelingerne Byporten, Bryggervej 8, Bryggerparken, Mårum og Høbjergparken med tilhørende revisionsprotokol til efterretning. 5.4 Den selvejende almene ældreboliginstitution Ellen Marie, regnskabsperiode 1/ / Regnskabet for den selvejende ældreboliginstitution er revideret og påtegnet af revisor. Jf. revisionsprotokollatet, dateret af revisor den 7/3 2012, har revisionen ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger Herudover er i relation til tilsynet konstateret Forvaltningsrevision Boligselskabets bestyrelse: I årsberetningen vedrørende regnskabsår 2009 og 2010 anførtes således: Bestyrelsen vil medio 2010 indlede arbejdet med at opfylde målet med at færdiggøre forvaltningsrevision, hvor der vil blive sat fokus på de artede opgaver, som boligorganisationen skal håndtere for efterfølgende at lade administrationen udarbejde arbejdsbeskrivelser. Det forventes, at retningslinjerne omkring forvaltningsrevision er klar ved udgangen af I ledelsesberetningen for 2010 anfører bestyrelsen, at arbejdet omkring færdiggørelse af retningslinjer vedrørende forvaltningsrevision fortsætter, og at disse nu forventes klar ved udgangen af I svar til på fremsendte kommentarer til de anførte regnskaber har Fonden Marie Hjemmene den 13. april 2012 anført således: Vi har noteret os deres bemærkninger omkring en egentlig rapportering af mål sammenholdt med opnåede resultater. Vi kan imidlertid ikke opfylde dette ønske før regnskabet for 2012, da det reviderede regnskab for 2011 allerede er godkendt af bestyrelsen 7. marts Side 9

12 BDO tilsyn: På baggrund af besvarelsen til Gribskov kommune den 13. april 2012 anbefales, at der i lighed med sidste år afgives samme kommentar til den selvejende ældreboliginstitution men med den tilføjelse, at man er opmærksom på det i skrivelsen anførte. Konklusion/anbefaling Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i, at det i svarskrivelse til ældreboliginstitutionens bestyrelse meddeles: at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med ældreboliginstitutionen og gennemgang af regnskabet for 2011, der er udført af A/S, har taget regnskaberne for institutionen med tilhørende revisionsprotokol til efterretning under forudsætning af, at institutionens bestyrelse som i svarskrivelse af 13. april 2012 tilkendegivet - sikrer/foranlediger: at der i fremtidige årsberetninger rapporteres om mål og opnåede resultater på baggrund af den gennemførte obligatoriske forvaltningsrevision. (Reglerne omkring forvaltningsrevision har været gældende siden 1. oktober 1999). (jf. 70 stk. 2 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.) 5.5 VIBO, regnskabsperiode 1/ / Regnskabet for boligorganisationen, byggefonden samt afdelingerne er revideret og påtegnet af revisor. Jf. revisionsprotokollatet, dateret af revisor den 21/9 2012, har revisionen ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt Afdelinger i drift særlige forhold Revisor har tidligere anført, at der ved opførsel af afdeling 212, Bavne Ager og afdeling 213, Langedam er konstateret væsentlige overskridelser i byggeomkostningerne (ca. 7,4 mio. kr.) Det er ligeledes tidligere anført, at selskabsledelsen er af den opfattelse, at der kan gøres krav gældende mod bygherrerådgiver herfor, og der forventes anlagt søgsmål med henblik på at holde afdelingerne skadesløse. Revisor har i indeværende års protokollat oplyst, at der er indgået forlig med bygherrerådgiver, og at sager er afsluttet. BDO tilsyn: Vi er ikke eksakt vidende om, hvorledes forliget har været udformet, men kan af regnskaberne for de omhandlede afdelinger se, at tidligere gæld til boligorganisationen 2,3 mio. kr. vedrørende afdeling 212, Bavne Ager er nedbragt til 0 kr. og gælden på 1,2 mio. kr. vedrørende afdeling 213, Langedam nu er reduceret til ca. 500 t.kr. Det er vores umiddelbare vurdering, at forliget har medført udligning/nedskrivning af de tidligere gældsforhold, som afdelingerne 212 og 213 har haft overfor boligorganisationen. Det er vores umiddelbare vurdering, at afdeling 212, Bavne Ager rent likviditetsmæssigt er bragt på fode igen, hvorimod vi er mere bekymrede for afdeling 213, Lange- Side 10

13 dam, som - jfr. efterfølgende oversigt - har et akkumuleret underskud på ca. 863 t.kr. og en negativ likviditet på ca. 923 t.kr. ved regnskabsårets udgang. Idet vi afventer det endelige resultat af den 5-dels ordning, som i fællesskab med realkredit og Landsbyggefonden er indgået i, skal vi fortsat anbefale øget bevågenhed og udvidet opfølgning omkring denne afdeling Herudover er i relation til tilsynet konstateret Disponering af overskud Jævnfør 74 stk. 1 i driftsbekendtgørelsen skal overskud som udgangspunkt anvendes til dækning af underskud eller underfinansiering. Først herefter kan der disponeres henlæggelser. Da der er konstateret underfinansiering vedrørende forbedringsarbejder i afdeling 214 (samme forhold nævnt ifm. foregående regnskabsperiode), er det vor umiddelbare vurdering, at anvendelsen af overskud ikke er behandlet korrekt i regnskabet for denne afdeling, idet de i afdelingen underfinansierede forbedringsarbejder skal dækkes ind, inden der foretages henlæggelse til andre formål. Underfinansieringen udgør ultimo regnskabsår 2010/ kr., og overskuddet udgør kr. Der skal redegøres for, hvorledes berigtigelse er eller vil blive foretaget. Underskud / underfinansiering og likviditet Vi har ved gennemgangen konstateret, at en del af afdelingerne er kommet ud af regnskabsåret med underfinansiering af forbedringsarbejder m.v., et driftsmæssigt underskud og/eller et akkumuleret underskud. De aktuelle afdelinger har som følge af ovennævnte ligeledes en negativ likviditet. Negativ likviditet er målt på forskellen mellem afdelingens omsætningsaktiver og afdelingens samlede sum af henlæggelser og kortfristet gæld. Den negative likviditet er således et udtryk for, at afdelingen ikke pr. opgørelsestidspunktet har tilstrækkelige midler til at indfri de samlede forpligtelser. Afd. Underfinansiering Årets underskud Akk. underskud Negativ likviditet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.* kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.* kr. 0 kr kr. Side 11

14 kr.* kr kr kr kr.* kr kr.** kr. De rødt markerede tal er udtryk for, at regnskaberne udviser et regnskabsmæssigt overskud * Afdelingerne har ikke eksternt finansieret de forbedringsarbejder, der er udført afdelingen har således selv finansieret arbejdet ved lån af henlagte midler. Dette er i og for sig fornuftigt nok, da man i en vis udstrækning undgår dyr forrentning af realkredit- eller banklån man skal dog holde sig for øje, at der til enhver tid skal være likviditet til afholdelse af den nødvendige udførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder m.m. ** se ovenstående afsnit Disponering af overskud Boligselskabet skal snarest redegøre for, hvorledes og hvornår de anførte underskud, underfinansieringer og den opgjorte likviditet kan forventes genoprettet. Samtidig skal boligselskabet anføre, hvorvidt selskabet indestår for til hver en tid at ville dække afdelingernes negative likviditet, hvis dette måtte blive aktuelt. Afdeling 267 Underskud Afdelingen har i året præsteret et underskud på kr. Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, som ultimo 2009/2010 regnskabet udviste en negativ saldo på kr. Resultatkontoen burde således - pr. ultimo regnskabsår 2010/2011 udvise en negativ saldo på i alt kr. Imidlertid udviser resultatkontoen kun en negativ saldo på kr. Årsagen til dette skyldes, at der fra henlæggelseskonto 401, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, er overført kr. Dette er ikke sædvanlig praksis, idet de henlagte midler på konto 401 som udgangspunkt skal svare meget nøje overens til de 10 års vedligeholdelsesplaner, som boligselskabet er pligtig at udarbejde for afdelingen og samtidig holde disse ajour. Vi er ikke blevet præsenteret for ajourført vedligeholdelsesplan i forbindelse med tilsynet, hvorfor vi ikke har kunnet tage stilling til korrekt sammenhæng til de registrerede henlæggelser. opfordres til snarest at tage kontakt til boligselskabet dels for at få en udtalelse fra selskabets bestyrelse, om hvorvidt man er bevidst omkring den nævnte transaktion og ligeledes få godtgjort, hvorvidt der er et rette sammenhæng mellem de henlagte midler på konto 401 og vedligeholdelsesplan for afdelingen. bør for at sikre sig bedst mulig dækning for de oplysninger, som indhentes, have boligselskabets revisor til at indestå for korrekt sammenhæng mellem registrerede henlæggelser på konto 401 og den ajourførte vedligeholdelsesplan. Konklusion/anbefaling Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2010/2011, der er udført af A/S, har taget regnskaberne for afdelingerne 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270 og 293, med tilhørende revisionsprotokol til efterretning under forudsætning af, at boligselskabets bestyrelse sikrer/foranlediger: Side 12

15 at der i regnskabet for regnskabsår 2012/2013 for afdeling 214 foretages korrektion ( kr.) i forhold til, at årets overskud skulle have dækket den bogførte underfinansiering vedrørende forbedringsarbejder, forinden henlæggelse til andre formål blev disponeret meget hurtig respons på, hvorvidt selskabets bestyrelse er bevidst omkring den nævnte transaktion i afdeling 267, hvor der overføres kr. fra henlæggelseskonto til nedbringelse af den negative resultatkonto godtgjort, hvorvidt der er et rette sammenhæng mellem de henlagte midler på konto 401 og vedligeholdelsesplan for afdelingen. ønsker en snarlig revisor udtalelse/påtegning herom redegørelse for, hvorledes og hvornår de anførte underskud, underfinansieringer og den opgjorte likviditet kan forventes genoprettet. Samtidig skal boligselskabet anføre, hvorvidt selskabet indestår for til hver en tid at ville dække afdelingernes negative likviditet, hvis dette måtte blive aktuelt (Bemærk med ovenstående, at byrådet til trods for de tilsyneladende fortsættende problemer i afdeling anbefales, at tage regnskabet for denne afdeling til efterretning, men at der samtidig anbefales/forudsættes fastlagt en fortsat øget bevågenhed og udvidet opfølgning omkring denne afdeling som minimum indtil virkningen af den indgåede 5-dels ordning er kendt.) Roskilde, den 21. november 2012 Bygge- og Anlæg, Bygherrerådgivning Jørgen-Ulrik Christensen Registreret revisor Flemming Arp Konsulent Side 13

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR REGNSKABSÅRET 2011 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BILAG TIL NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR ÅRET 2015 FOR DET OFFENTLIGT STØTTEDE BOLIGBYGGERI

GRIBSKOV KOMMUNE BILAG TIL NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR ÅRET 2015 FOR DET OFFENTLIGT STØTTEDE BOLIGBYGGERI Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde GRIBSKOV KOMMUNE BILAG TIL NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR ÅRET 2015 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR ÅRET 2009 og 2008/2009 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2010/13540 Dato: 15-11-2010 Sag: Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/ samt Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Der foreligger

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR REGNSKABSÅRET 2010/2011 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

Sagsnr.: 2010/13540 Dato: Boligselskabernes svar på bemærkninger til deres regnskaber Sagsbehandler: Flemming Byrgesen

Sagsnr.: 2010/13540 Dato: Boligselskabernes svar på bemærkninger til deres regnskaber Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Sagsnr.: 2010/13540 Dato: 16-03-2011 Sag: Boligselskabernes svar på bemærkninger til deres regnskaber Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2012 for det offentligt støttede boligbyggeri

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2012 for det offentligt støttede boligbyggeri Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2012 for det offentligt støttede boligbyggeri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Strandvejen 44, Hellerup T: 3945

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Halsnæs Kommune. Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri

Halsnæs Kommune. Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri 1. Arresø Boligselskab 2. Den selvejende institution, ældreboligerne i Melby 3. Boligselskabet

Læs mere

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den 28. februar 2019 Center for Almen Analyse ENI/RKP/FMJ/LVR/HBS Gode tips og råd til selvejende ældreboliginstitutioner Indhold Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift... 2

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Middelfart Den 3. oktober 2018 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligse

ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligse ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligselskab Odense Kommune Vestre Stationsvej 5 Nørregade

Læs mere

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS BDO Kommunernes Revision CVR-nr. 29 79 40 30 Godkendt revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 wvvw.bdo.dk DK-5100 Odense C DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS Revisionsprotokollat (side

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

Notat. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune 2013 og 2012/13.

Notat. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune 2013 og 2012/13. Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 18. november 2014 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune 2013

Læs mere

Notat. Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010

Notat. Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010 Notat Økonomi Økonomi og Indkøb Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 30. november 2011 Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2010 Acadresagsnr: 11/39316 Indledning...2

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Notat. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune

Notat. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune Notat Økonomi Økonomi og Indkøb Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 18. november 2013 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Regnskab 2017 E/F Kastaniegården

Regnskab 2017 E/F Kastaniegården Regnskab 2017 Afd.nr. 60-422 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Renter 2.660 0 3.162 Indtægter i alt 2.660 0 3.162 Udgifter Forsikringer 26.616 31.700

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR. 14 28 00 30 Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKA BET FOR 2017 OG OPGØRELSE AF SKATT EPLIGTIG INDKOMST

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016 Årsberetning 1. oktober 2015-30. september 2016 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2015/2016 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 2 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen. Regnskab 2018

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen. Regnskab 2018 Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Regnskab 2018 Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0580 Administratornr. 8012 Kommunenr. 0230

Læs mere

Regnskab 2018 E/F Kastaniegården

Regnskab 2018 E/F Kastaniegården Regnskab 2018 Afd.nr. 60-422 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2018 2018 2017 ej revideret Indtægter Renter 1.643 0 2.660 Korrektioner vedrørende tidligere år 127 0 0 Indtægter i alt 1.770

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr Regnskab 2017 Afd.nr. 60-224 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Tilskud fra afdelinger 623.594 557.000 487.542 Renter 7.796 0 8.389 Udlejning af beboerhus

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER. REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE 25-27) ÅRSREGNSKAB 2017

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER. REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE 25-27) ÅRSREGNSKAB 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT 2016 Årsrapporten

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 Ejerforeningen Åhavnen II Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Regnskabsberetning 1. januar 31. december 2014

Regnskabsberetning 1. januar 31. december 2014 Regnskabsberetning 1. januar 31. december 2014 Beder-Malling Boligforening Afdeling 1 16, samt hovedforeningen Arbejdernes Andels Boligforening i Odder Afdeling 1 29, samt hovedforeningen. DOMI Administration

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

BRAND DIRECT APS ESPLANADEN 8A, 4., 1263 KØBENHAVN K 1. JANUAR JUNI 2016

BRAND DIRECT APS ESPLANADEN 8A, 4., 1263 KØBENHAVN K 1. JANUAR JUNI 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAND DIRECT APS ESPLANADEN 8A, 4., 1263 KØBENHAVN

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. UDDRAG AF ÅRSRAPPORT SAMT DRIFTSBUDGET REGNSKABSÅR

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. UDDRAG AF ÅRSRAPPORT SAMT DRIFTSBUDGET REGNSKABSÅR Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2017

Læs mere

Regnskab Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr

Regnskab Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr Regnskab 2017 Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr. 60-287 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Renter 0 0 36 Drift af fællesvaskeri 29.409

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

AFV.SELSK. AF APS U/FRIV.LIKV HUMLEMARKEN 10, 9500 HOBRO 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017

AFV.SELSK. AF APS U/FRIV.LIKV HUMLEMARKEN 10, 9500 HOBRO 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017 Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Jeppe Aakjærs Vej 10 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AFV.SELSK. AF 23.01.2018 APS U/FRIV.LIKV HUMLEMARKEN

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

NIELS JEPPESEN HADERSLEV APS FJORDAGERVEJ 21, 6100 HADERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2016

NIELS JEPPESEN HADERSLEV APS FJORDAGERVEJ 21, 6100 HADERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Nordhavnsvej 12, 1. sal, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIELS JEPPESEN HADERSLEV APS FJORDAGERVEJ

Læs mere

KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET METROPOL

KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET METROPOL Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET METROPOL ÅRSRAPPORT Års 2014

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk E/F Lindebakken Revisionsprotokollat af 23. marts 2018

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

AlmenNet Årsregnskab 2013

AlmenNet Årsregnskab 2013 AlmenNet Årsregnskab 2013 Sekretariat: BL - Danmarks Almene Boliger Indhold Side Hovedtal 3 Årsberetning 4 Revisionspåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Side 3 4 års hovedtal

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Hadsund

Årsberetning Lejerbo, Hadsund Årsberetning 1. januar 2012 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2012 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

JN VALUE APS VED BØLGEN 19, 1. TH., 7100 VEJLE 1. JANUAR DECEMBER 2016

JN VALUE APS VED BØLGEN 19, 1. TH., 7100 VEJLE 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JN VALUE APS VED BØLGEN 19, 1. TH., 7100 VEJLE ÅRSRAPPORT

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere