Lovforslag nr. L 152. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag nr. L 152. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til"

Transkript

1 5366 F. t. 1. vedr. social pension m.v. Lovforslag nr. L 152. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: d, stk. 1, ændres»7.600 kr.«til:» kr.«2. I 72 d, stk. 8, 2. pkt., ændres»2008«til:»2009«. 2 I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret ved 14 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: affattes således:» 21. Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået retten til pension gjort hvilende, jf. 44 a, stk. 1. Stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.«2.1 44, stk. 1, ændres» 21, stk. 1, 1. pkt.«til:» 21, stk. 1« , stk. 3, ændres» 21, stk. 1, 2. pkt.«til:» 21, stk. 2«. 3 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, 15 i lov nr af 20. december 2006, 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: ophæves indsættes efter 1. pkt.:»dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet.«4 Loven træder i kraft den 1. juli Velfærdsmin., j.nr

2 F. t. 1. vedr. social pension m.v Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen ' af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for Som led i den del af finanslovsaftalen for 2008, der vedrører en styrket indsats for ældre, er regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance enige om at gennemføre yderligere forbedringer for de økonomisk vanskeligst stillede folkepensiónister ved at forhøje den supplerende pensionsydelse. Det foreslås derfor at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse til kr. (2008-niveau) med virkning fra 1. januar I den del af finanslovsaftalen, der handler om arbejdsmarked og udsatte grupper, foreslås forbedring for førtidspensionisterne på den gamle ordning (efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.). bet foreslås at harmonisere reglerne om invaliditetsydelse, så alle modtagere af førtidspension på gammel ordning tilkendes invaliditetsydelse uden forudgående individuel vurdering, når den pågældende førtidspensionist får retten til førtidspension gjort hvilende. Endelig foreslås den servicebetaling ophævet, som modtagere af mellemste og højeste førtidspension betaler ved ophold i boformer efter servicelovens 108 eller på plejehjem efter servicelovens 192. Med forslaget opnås større gennemsigtighed og mere enkle regler i betalingen for målgruppen uafhængig af den tilkendte førtidspension. Samtidig vil en afskaffelse af servicebetalingen understøtte institutionsbegrebets ophævelse. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Lovforslagets indhold 2.1. Højere supplerende pensionsydelse Forslaget om at forhøje den supplerende pensionsydelse indebærer, at maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse hæves til kr. (2008- niveau). Det svarer til en stigning på kr. i forhold til gældende sats (2008-niveau). Den supplerende pensionsydelse udbetales årligt i januar måned, og den supplerende pensionsydelse er således allerede blevet udbetalt for Forhøjelsen får derfor virkning fra Den maksimale supplerende pensionsydelse på lù: reguleres'den 1. januar 2009 med satsreguleringsprocenten. Der er i dag ca folkepènsionister, der modtager den supplerende pensionsydelse Invaliditetsydelse Invaliditetsydelse kan efter gældende regler tilkendes personer i alderen 18 til 65 år, hvis invaliditet helbredsmæssigt vurderet er så alvorlig, at de ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis de ikke havde erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå en sådan pension. Det er en forudsætning, at ansøgerens erhvervsevne ud fra en rent helbredsmæssig vurdering må anses for nedsat med mindst to tredjedele. Det foreslås, at invaliditetsydelsen skal tilkendes alle førtidspensionister på gammel ordning, der får gjort pensionen hvilende, så også førtidspensionister, som har ret til almindelig og forhøjet almindelig pension, kan få tilkendt invaliditetsydelse. Det foreslås endvidere, at invaliditetsydelse skal tilkendes uden individuel vurdering, når en person får retten til førtidspension gjort hvilende. Med forslaget vil alle, der kommer i beskæftigelse og får pensionen gjort hvilende, modtage invaliditetsydelse, uanset om de hidtil har modtaget almindelig, forhøjet almindelig, mellemste eller højeste førtidspension. Samtidig vil forslaget medføre en forenkling af reglerne, da der ikke skal foretages en individuel vurdering af retten til invaliditetsydelse. Den tekniske udformning af lovforslagets ændringer vedrørende invaliditetsydelse tager udgangspunkt i loven som den affattes ved Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, re-

3 5368 F. t. 1. vedr. social pension m.v. duceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension), som fremsættes samtidig med dette forslag, og hvor der foreslås indført sikkerhed for ret til førtidspension og præcisering af reglerne om hvilende pension for personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v Afskaffelse af servicebetalin g Med lov nr af 22. december 1993 om ændring af lov om social bistand, lov om social pension m.v. (udbetaling af pension til beboere i plejehjem m.v.) blev der gennemført en række ændringer i reglerne om betaling for ophold i botilbud og plejehjem. Ændringerne, der trådte i kraft den 1. januar 1994, indebar, at beboerne ikke længere fik standset pensionsudbetalingen i forbindelse med optagelsen i botilbud eller på plejehjem, men fortsat fik udbetalt pension. Samtidig skulle beboerne i stedet betale for ydelser som følge af opholdet. Lovændringen skulle fremme processen i retning af normalisering og integration af borgere med handicap i samfundet. I forbindelse med serviceloven, der trådte i kraft den 1. januar 1998, blev institutionsbegrebet på voksenområdet ophævet. Bolig og service blev dermed adskilt, og målet var at fortsætte en udvikling, hvor hjælpen i botilbud tilpasses den enkelte borger. Udviklingen blev understreget med lov nr. 222 af 22. marts 2006 om ændring af lov om social service og andre love (krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.). I den forbindelse blev der indført skærpede krav til kommunernes afgørelser om blandt andet botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens 108, hvorefter afgørelserne skal indeholde oplysninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet med indsatsen. Lovændringen indebar, at kommunens afgørelse ikke kun skal indeholde oplysninger om retten til et tilbud men også beskrivelse af den konkrete indsats og formålet med indsatsen. Lovændringen indebar desuden, at borgeren kan udnytte de partsbeføj eiser, som findes i forvaltningsloven. Borgeren kan dermed klage over kommunalbestyrelsens beslutning om den konkrete indsats og formålet med indsatsen. Med forslaget om at afskaffe servicebetalingen opnås større gennemsigtighed og mere enkle regler i betalingen for målgruppen uafhængigt af den. tilkendte førtidspension. Forslaget omfatter borgere, der har ophold i boformer efter servicelovens 108 eller på plejehjem efter servicelovens 192, og som får førtidspension efter 14, stk. 1 eller 2, i lov om højeste, mellemste, forhø- jet almindelig og almindelige førtidspension m.v. Afskaffelsen af servicebetalingen øger rådighedsbeløbet for personer på mellemste og højeste førtidspension, der er omfattet af servicebetalingen, med op til henholdsvis kr. årligt og kr. årligt (2008-niveau). 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner I det følgende redegøres der for de økonomiske konsekvenser af de enkelte forslag Højere supplerende pensionsydelse Forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse til kr. i 2008-niveau vil indebære årlige merudgifter fra 2009 og frem på 480 mio. kr. Der er ingen administrative konsekvenser forbundet med forslaget Invaliditetsydelse De økonomiske konsekvenser af denne del af forslaget udgør i 2008-niveau en merudgift for det offentlige på 7,5 mio. kr. i 2008 og herefter 15 mio. kr. årligt. Kommunerne afholder 65 pet. af udgifterne. Forslaget om invaliditetsydelse til førtidspensionister på gammel ordning, når pensionen gøres hvilende, vil medføre merudgifter for det offentlige som følge af øgede udgifter til invaliditetsydelse. Invaliditetsydelsen er skattefri og udgør kr. i Det skønnes med betydelig usikkerhed, at yderligere omkring 500 pensionister vil opnå ret til invaliditetsydelse. Der er ingen administrative konsekvenser forbundet med forslaget Afskaffelse af servicebetaling Denne del af forslaget vil have økonomiske konsekvenser for kommunerne som følge af mistede indtægter fra beboernes servicebetaling. Det skønnes, at kommunernes indtægter fra servicebetalingen efter gældende regler vil udgøre 95,0 mio. kr. i 2008, og derefter falde i takt med, at antallet af førtidspensionister på gammel ordning mindskes. Forslaget træder i kraft den 1. juli De økonomiske konsekvenser ved at afskaffe servicebetalingen skønnes i 2008-pl således at udgøre 47,5 mio. kr. i 2008, 88 mio. kr. i mio. kr. i 2010 og 75 mio. kr. i 2011, faldende til 0 kr. på lang sigt. Der vil være en administrativ lettelse forbundet med ikke længere at skulle opkræve servicebetalingen. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

4 Tillæg A (672) Folketingsåret (2. samling) Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgeme. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten, Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget sendes samtidig med fremsættelsen i høring hos: Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrel- F. t. 1. vedr. social pension m.v. 9. Sammenfattende skema. I sen, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, Statsforvaltningsdirektørerne, Finansrådet, Forsikring & Pension, Foreningen af jurister ved statsforvaltningerne, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Danske Regioner, KL, Kommunernes Revision, Danske Handicaporganisatio,ner, Dansk Socialrådgiverforening, Landsforeningen Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Danske Ældreråd, Det Centrale Handicapråd, Center for Ligebehandling af Handicappede, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Kristelig Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, FTF, FOA, SL, DUKH, Organisationen af Selvejende Institutioner, Ældreboligrådet, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Ledernes Hovedorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Socialchefforeningen. Vurdering af lovforslagets konsekvenser I 홢 I. ' Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Forslaget medfører merudgifter i stat, kommuner og regioner 2008 på 55,0 mio. kr., 583,0 mio. kr. i 2009,576,0 mio. kr. i 2010 og 570,0 mio. kr. i Heraf vedrører den kommunale andel 52,4 mio. kr. i.2008, 97,8 mio. kr. i 2009, 90,8 mio. kr. i 2010 og 84,8 mio. kr. i Administrative konsekvenser for Forslaget medfører administrative Ingen stat, kommuner og regioner lettelser for kommunerne. Økonomiske konsekvenser for er- Ingen Ingen hvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet 홢 ' Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen. Administrative konsekvenser for Ingen, Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at den supplerende pensionsydelse forhøjes til maksimalt kr. (2008-niveau). Da ydelsen udbetales i januar måned, er den således ud- Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 672 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag) betalt for Forhøjelsen får derfor virkning fra Til nr. 2 Satsen for den supplerende pensionsydelse på kr. er i 2008-niveau, og ydelsen foreslås derfor satsreguleret første gang den 1. januar 2009.,.

5 5370 F. t. 1. vedr. social pension m.v. Til 2 Til nr. 1 Der kan ikke tilkendes førtidspension eller invaliditetsydelse til person, som ikke allerede er tilkendt en sådan ydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Invaliditetsydelse kan efter de gældende regler være tilkendt personer i alderen 18 til 65 år, hvis invaliditet helbredsmæssigt vurderet er så alvorlig, at de ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis de ikke havde erhvervsindtægt, der afskærer fra at opnå en sådan pension. Efter de gældende regler, skal det vurderes, om ansøgerens erhvervsevne ud fra en rent helbredsmæssigt vurdering må anses for nedsat i et omfang, der er angivet i lovens 14, stk. 1 eller 2, dvs. med mindst 2/3. Der skal derudover som led i vurderingen af erhvervsevnen lægges vægt på, om ansøgeren ved det arbejde, der udføres, gør en indsats, der er udover, hvad der kan forventes i betragtning af invaliditeten. Endvidere skal det vurderes, om ansøgerens erhvervsindtægt efter den vurdering, der skal foretages efter lovens 15, stk. 3, afskærer pågældende fra at modtage højeste eller mellemste førtidspension. Den opnåede erhvervsindtægt skal være udtryk for en reel arbejdsindsats. Hvis arbejdsindtægten ikke er udtryk for pågældendes arbejdsindsats, men fx skyldes velvilje fra arbejdsgivers side eller opnås gennem familiens indsats, har ansøgeren ikke ret til invaliditetsydelse, men derimod pension. Forslaget betyder, at personer, der modtager førtidspension og som får pensionen gjort hvilende på grund af en arbejdsindsats, vil modtage invaliditetsydelse, uden at kommunen skal foretage en konkret individuelvurdering og uafhængig af den tilkendte pensionstype. Den tekniske udformning af lovforslagets ændringer vedrørende invaliditetsydelse skal ses i sammenhæng med det fremsatte Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension), hvor der foreslås indført sikkerhed for ret til førtidspension og præcisering af regler om hvilende pension for personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Dette forslag indeholder forslag om, at førtidspensionen kan gøres hvilende for alle typer førtidspension, og at invaliditetsydelse ikke skal kunne frakendes på kommunens foranledning. Invaliditetsydelsen udbetales fra udgangen af den måned, hvori kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at gøre retten til pensionen hvilende, og indtil pensionsudbetalingen genoptages, jf. 2, nr. 3 i det fremsatte Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension), med den forslåede affattelse af 44 a, stk. 3 og 4. Affattelsen af 21, stk. 2, i lovforslagets 2, nr. 1, svarer til den hidtil gældende 21, stk. 1, 2. pkt. Der ændres således ikke i det oprindelige kriterium for tilkendelse af invaliditetsydelse til personer, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontantvanskeligheder. Personer, der ved lovforslagets ikrafttræden modtager invaliditetsydelse, tilkendt efter den gældende 21, stk. 1, 1. pkt., og som ikke tidligere er tilkendt førtidspension, kan ikke få frakendt invaliditetsydelse, jf. 2, nr. 3 i det fremsatte Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension), med den foreslåede affattelse af 44 a, stk. 3 og 4. Denne gruppe er ved den oprindelige tilkendelse af invaliditetsydelse blevet vurderet til at ville kunne tilkendes mellemste eller højeste førtidspension og kan således fortsætte med at modtage invaliditetsydelse, uanset at retten til pension ikke er blevet gjort hvilende. Til nr. 2 og 3 Der er tale om tekniske konsekvensrettelser, som er udformet i forhold til det fremsatte Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension). Til 3 Til nr. 1 Det foreslås, at 162 i lov om social service ophæves. Dette indebærer, at beboeren ikke længere skal betale for den særlige service m.v., som følge af op- - holdet. Til nr. 2 Af bemærkningerne til 137, stk. 1, i lov om social service, lovforslag nr. L 229 fremsat den 16. april

6 F; t. 1. vedr. social pension m.v fremgår følgende: "Der har siden 1. januar 1988 ikke kunnet opføres plejehjem og beskyttede boliger efter bistandsloven. Stoppet for plejehjemsbyggeri m.v. blev indført i forbindelse med, at ældreboligloven, nu lov om almene boliger m.v., trådte i kraft den 1. januar Allerede bestående plejehjem og beskyttede boliger kan dog fortsat drives efter bistandsloven. Som følge af nedlæggelser eller ombygning af utidssvarende plejehjem m.v. til plejeboliger efter lov om almene boliger m.v. vil de bestående plejehjem og beskyttede boliger gradvist få antalsmæssigt mindre betydning. Det kan derfor påregnes, at der inden for en årrække ikke vil være behov for særlige regler om plejehjem og beskyttede boliger. Derfor foreslås reglerne om botilbud og betaling herfor i bestående plejehjem og beskyttede boliger placeret i en overgangsbestemmelse, der indeholder en bemyndigelse til at fastsætte regler, der svarer til de gældende regler i bistandslovens 81 og 83 samt 85 og 86. Serviceydelser i plejehjem og beskyttede boliger ydes efter forslagets øvrige bestemmelser. Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler, der er tilnærmet til reglerne for lignende almindelige boliger, dvs. ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v. Bemyndigelsen vil blive brugt til at videreføre den gældende regel i bistandslovens 83, stk. 5. Det betyder, at en person, der ikke. vil flytte fra en institution, kun kan kræves flyttet, såfremt kravet kan støttes på en af de opsigelsesgrunde, der er nævnt i lejelovens kapitel XIII." Det fremgår således af bemærkningerne til 137, stk. 1, i lov om social service, at bemyndigelsen an- vendes til at fastsætte regler svarende til de gældende regler i bistandslovens 85, stk. 4, at bestemmelsen om betaling for den særlige service, som tilbydes som led i institutionsopholdet efter 115 a, stk. 2, også finder anvendelse for beboere på plejehjem. Socialministeren har i bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger fastsat regler om beboeres betaling for opholdet. Efter bekendtgørelsen skal beboere i plejehjem bl.a. betale for den særlige service, som tilbydes som led i opholdet, når de modtager mellemste eller højeste førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Bestemmelsen i 192 i den gældende servicelov viderefører bestemmelsen i 137, stk. 1, i den oprindelige lov om social service, lov nr. 454 af 10. juni 1997 med tekniske ændringer som følge af kommunalrefotinen. Det foreslås, at det fastsættes i 192, stk. 1, 2. pkt., i lov om social service, at velfærdsministeren ikke længere skal kunne udnytte bemyndigelsen i 192, stk. 1, til at fastsætte regler om betaling for den særlige service, som tilbydes som følge af institutionsopholdet efter lov om social bistand 85, stk. 4, jf. 115 a, stk. 2. Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Der kan således for sidste gang opkræves betaling for den særlige service samtidig med betalingen for boligen for juni måned 2008.

7 5372 Bilag til f. t. 1. vedr. social pension m.v. Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension, jf. 12, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales en årlig supplerende pensionsydelse på op til kr. Stk Stk. 8. De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Stk. 9. Udgiften til den supplerende pensionsydelse afholdes af staten. 1. I 72 d, stk. 1, ændres»7.600 kr.«til:» kr.«2. I 72 d, stk. 8, 2. pkt., ændres»2008«til:»2009«. 2 I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, foretages følgende ændringer: 21. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år, der ikke modtager anden pension, men som ville have ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis de ikke havde erhvervsmæssigt arbejde, jf. 15. Invaliditetsydelse kan også tilkendes personer, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder affattes således:» 21. Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået retten til pension gjort hvilende, jf. 44 a, stk. 1. Stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.«

8 Bilag til f. t. 1. vedr. social pension m.v Gældende formulering af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v" med de ændringer som det følger afforslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.(øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhedfor ret til førtidspension) 44. Pension tilkendt efter 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter 21, stk. 1,1. pkt., kan ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilkende højere pension, hvis der er sket en væsentlig forringelse af erhvervsevnen, jf. 15. Stk.3. Bistands- og plejetillæg tilkendt efter 16 og invaliditetsydelse tilkendt efter 21, stk. 1,2. pkt., skal frakendes, hvis betingelserne for at modtage ydelseme ikke længere er opfyldt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan frakende ydelser eller overflytte ydelsesmodtageren til en lavere pension, jf. stk. 1, efter anmodning fra modtageren, med mindre det vurderes at være til skade for pågældende. Gældende formulering 162. Personer, der har ophold i boformer efter 108, og som får pension efter 14, stk. 1 eller 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., betaler henholdsvis kr. og kr. om året for den særlige service m.v. som følge af opholdet. Stk. 2. For personer, der på grund af nedsat funktionsevne har nødvendige udgifter i forbindelse med individuelle aktiviteter, som ikke dækkes af opholdet i boformen, nedsættes eller bortfalder betalingen efter stk. 1. Stk. 3. Personer, der er tilkendt førtidspension efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler, er ikke omfattet af bestemmelsen om servicebetaling efter stk , stk. 1, ændres:» 21, stk. 1,1. pkt.«til:» 21, stk. 1« , stk. 3, ændres:» 21, stk. 1, 2. pkt.«til:» 21, stk. 2« ophæves.

9 5374 Bilag til f. t. 1. vedr. social pension m.v Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet regleme for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig indsættes efter 1. pkt.:» Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plej e- hjemsopholdet.«

10 F. t. 1. vedr. social pension m.v ' Til lovforslag nr. L 152. Skriftlig fremsættelse (28. marts 2008) Velfærdsministeren (Karen Jespersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) (Lovforslag nr. L 152). Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for Som led i en styrket indsats for ældre, foreslås det at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse til kr. (2008-niveau) med virkning fra 1. januar Som led i den del af finanslovsaftalen, der handler om arbejdsmarked og udsatte grupper, foreslås forbedringer for førtidspensionister på den gamle ordning (efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.). Det foreslås, at invaliditetsydelsen skal tilkendes alle førtidspensionister på gammel ordning, der far gjort pensionen hvilende, så også førtidspensionister, som har ret til almindelig og forhøjet almindelig pension, kan fa tilkendt invaliditetsydelse. Det foreslås endvidere, at invaliditetsydelse skal tilkendes uden individuel vurdering, når en person får retten til førtidspension gjort hvilende. Med forslaget vil alle, der kommer i beskæftigelse og far pensionen gjort hvilende, modtage invaliditetsydelse, uanset om de hidtil har modtaget almindelig, forhøjet almindelig, mellemste eiler højeste førtidspension. Samtidig vil forslaget medføre en forenkling af reglerne, da der ikke skal foretages en individuel vurdering af retten til invaliditetsydelse. Endelig foreslås den servicebetaling ophævet, som modtagere af mellemste og højeste førtidspension betaler ved ophold i boformer efter servicelovens 108 eller på plejehjem efter servicelovens 192. Med forslaget opnås større gennemsigtighed og mere enke regler i betalingen for målgruppen uafhængig af den tilkendte førtidspension. Samtidig vil en afskaffelse af servicebetalingen understøtte institutionsbegrebets ophævelse. Forslaget medfører samlede merudgifter i 2008 på 55,0 mio. kr., 583,0 mio. kr. i 2009, 576,0 mio. kr. i 2010 og 570 mio. kr. i Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli Høring over lovforslaget sker samtidig med fremsættelsen. Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 171,AMU alm. del - Bilag 133 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2007-08 Fremsat den X 2008 af velfærdsministeren (Karen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. j.nr. 2008-4821 Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Der er ikke i gennemgangen medtaget konsekvenser for de øvrige udvalg.

Der er ikke i gennemgangen medtaget konsekvenser for de øvrige udvalg. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Central Stab og Sekretariat Bilag a: Nye love og lovforslag på Psykiatri- og Handicapudvalgets område NOTAT Dato: 30. maj 2008 Af: G. Næsby, S. Jensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2018-19 Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge

Læs mere

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer: Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 413 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service +Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Bemyndigelse til at give beboere i boformer efter serviceloven visse lejerrettigheder)

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2:

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.) 1 I lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere