SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning

2 Til byrådet i Mariagerfjord kommune Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen af regnskabet for 2006 af Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord kommune den 11. september Om den afsluttede revision afgives følgende beretning: 1 Revisionspåtegning har den 11. september 2007 forsynet Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommunes årsregnskab med følgende revisionspåtegning: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende regnskabsopgørelse, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, bemærkninger til regnskabet og noter, der aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser, udvisende et forbrug på 37,369 mio. kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision.vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i Hadsund kommunes revisionsregulativ samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører re-

3 visionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen har vi overvejet kommunens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede, for at udforme revisionshandlinger, som under omstændighederne er hensigtsmæssige. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af Økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af Økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommunes resultatet af udvalgets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser.

4 2 Generelt 2.1 Indledning Jævnfør bestemmelserne i 28 i Lov om revision af den kommunale inddeling antager sammenlægningsudvalget en sagkyndig revision, til at revidere sammenlægningsudvalgets regnskab. Som Sammenlægningsudvalgets valgte revisor har vi foretaget afsluttende revision for Regnskabsføringens tilrettelæggelse Regnskabsføringen for Sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune varetages af Hadsund Kommune. Regnskabsføringen er underlagt Hadsund Kommunes kasseog regnskabsregulativ samt revisionsregulativ. 2.3 Ansvarsfordeling Sammenlægningsudvalget har ansvaret for regnskabsføringen og for at sikre, at der i forvaltningen af udvalgets midler tages skyldige økonomiske hensyn. Ledelsen har ligeledes ansvaret for tilrettelæggelsen af registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurer for regnskabsaflæggelsen med henblik på at sikre et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af et regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne. Revisor har ansvaret for at planlægge og udføre revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik samt danske revisionsstandarder og herunder gennemgå og vurdere, om ledelsen har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved udførelse af Sammenlægningsudvalgets beslutninger. 2.4 Lovpligtig forvaltningsrevision Som anført i bemærkningerne til 42 i styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Den løbende forvaltningsrevision udføres sideløbende med den finansielle revision.

5 2.5 Rapportering Af bekendtgørelse nr. 391 af 2. maj 2006 fremgår bl.a., at Sammenlægningsudvalgets regnskabsområder revideres efter bestemmelserne i 42 i lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår bl.a., at revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er korrekt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Sammenlægningsudvalgets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af Sammenlægningsudvalgets beslutninger og den øvrige forvaltning af Sammenlægningsudvalgets anliggender ikke er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

6 3 Revisionens formål og omfang Formålet med revisionen er at forsyne Sammenlægningsudvalgets årsregnskab med en revisionspåtegning med erklæring om, at årsregnskabet er revideret, dvs. at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, giver et retvisende billede af sammenlægningsudvalgets drift i perioden og viser den økonomiske stilling pr. afslutningsdagen. Revisionen planlægges og udføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, således at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet og de dele af registreringssystemer, herunder bogholderi og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst. Revisionen omfatter ikke en systematisk gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved test af de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt. Det kan være nødvendigt at indhente ekstern dokumentation for på anden vis at få bekræftet bogføringens og regnskabets rigtighed. Edb-anvendelsen gennemgåes i nødvendigt omfang. Revisionen foretages ved stikprøver i det omfang, det findes forsvarligt og sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl eller mangler, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsregnskabet. Ved revisionen af årsregnskabet påses, at regnskabet på grundlag af bogføringen er korrekt opstillet og aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver et retvisende billede af driften i den betragtede periode samt den økonomiske stilling på statusdagen. Revisionen påser, at årsregnskabet er opgjort med hensyn til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser, herunder overbevise os om at de er til stede, at de tilhører sammenlægningsudvalget. Endvidere påses, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser m.v. der påhviler Sammenlægningsudvalget, er medtaget og forsvarligt værdiansat, samt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet. Endelig påses, at oplysningerne i årsberetningen er korrekte. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet anmodes Sammenlægningsudvalgets daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser, retssager og regnskabsposter, hvortil der knyttes særlig risiko eller usikkerhed. Revisionen afsluttes, når ledelsen har taget endelig stilling til årsregnskabet, og vi har forsynet årsregnskabet med revisionspåtegning.

7 4 Redegørelse for den udførte revision 4.1 Løbende revision Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen Regnskabsføring For at efterprøve regnskabsføringens korrekthed har vi gennemgået et udsnit af bogføringsbilag og herunder efterprøvet, om grundlaget for bogføringen kan dokumenteres godkendelsesprocedurer overholdes udbetaling sker korrekt og rettidigt gældende konteringsregler er iagttaget der foretages optimal udnyttelse af betalingsfristerne. Vi har endvidere efterprøvet, om regnskabsføringen og de interne kontroller er tilrettelagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser. Målet med de interne kontroller er bl.a. at sikre nøjagtige og fuldstændige regnskabsdata samt producere rettidige finansielle og styringsmæssige informationer til ledelsen. Det er vor opfattelse, at regnskabsføringen er betryggende og i overensstemmelse med bestemmelserne i Hadsund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. 4.2 Afsluttende revision Generelt Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

8 4.2.2 Driftsregnskabet Det er påset, at regnskabets indtægter og udgifter har hjemmel i det af Sammenlægningsudvalget vedtagne budget og givne tillægsbevillinger. Endvidere er det efterprøvet, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, sammenlægningsudvalgets beslutninger samt med indgåede kontrakter og lignende. Vi har analyseret driftsregnskabet og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Det er vor vurdering, at driftsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Lønninger og vederlag Lønninger og vederlag er udbetalt og administreret af Hadsund Kommune, som også forestår afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser. Vi har gennemgået vederlag til Sammenlægningsudvalgets medlemmer og lønninger til Sammenlægningsudvalgets administrative ledelse samt efterprøvet, om udbetalingerne er i overensstemmelse med ansættelsesbreve og gældende regler på området. Vor gennemgang viser, at udbetalte vederlag og løn m.m. er i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Anlægsudgifter Vi har påset, at afholdte anlægsudgifter følger gældende regler og bevillinger, samt at reglerne for udarbejdelse og aflæggelse af anlægsregnskaber er efterlevet. Vi har konstateret, at der har været et merforbrug på 1,987 mio. kr. vedrørende anlægsudgifterne. Af regnskabsbemærkningerne fremgår, at merforbruget kan henføres til ombygning af rådhuse i Hobro og Mariager. Bevillingsreglerne er således ikke overholdt vedrørende anlægsudgifterne.

9 I øvrigt er det vor opfattelse, at anlægsudgifter er afholdt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser Noter Vi har påset, at de udarbejdede noter til driftsregnskabet givet et korrekt billede af de respektive regnskabsposters indhold. Det er vores vurdering, at noterne giver korrekte supplerende/uddybende oplysninger i forhold til driftsregnskabet Øvrige forhold Ledelseserklæring Ifølge 29 i lov om revision af den kommunale inddeling aflægges Sammenlægningsudvalgets regnskab af Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune. Ved revisionen af regnskabet har vi derfor anmodet Mariagerfjord kommunes ledelse om at bekræfte en række oplysninger om særligt vanskeligt reviderbare områder. Sammenlægsningsudvalgets protokol Sammenlægningsudvalgets beslutningsprotokol er gennemgået, og det er påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for sammenlægningsudvalgets vedtægter og almindeligt gældende regler. Det er endvidere påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

10 5 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Aalborg, den 11. september 2007 KOMMUNERNES REVISION A/S (sendt via mail med digital signatur) Thomas Jensen / Flemming Nielsen Chefrevisor Ledende revisor

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE 63-65 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 3 7 44 1 O INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR. 14 28 00 30 Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKA BET FOR 2017 OG OPGØRELSE AF SKATT EPLIGTIG INDKOMST

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER. REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE 25-27) ÅRSREGNSKAB 2017

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER. REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE 25-27) ÅRSREGNSKAB 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 29. juni 2018 (SIDE

Læs mere

AB Strandparken 1. Revisionsprotokollat af 10. januar (side 11-14)

AB Strandparken 1. Revisionsprotokollat af 10. januar (side 11-14) AB Strandparken 1 Revisionsprotokollat af 10. januar 2019 (side 11-14) vedrørende årsregnskabet for 2018 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2018 11 2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE 61-63 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 37 44 10 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Holstebro Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse og med statsforvaltningens godkendelse antaget PwC PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i

Læs mere

Revisionsregulativ for Odense Kommune

Revisionsregulativ for Odense Kommune Revisionsregulativ for Odense Kommune Den sagkyndige revision Revisionens virksomhed 1 ODENSE Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. ODENSE Kommunes afskedigelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

REVISIONSREGULATIV NORDDJURS KOMMUNE. for. Norddjurs Kommune

REVISIONSREGULATIV NORDDJURS KOMMUNE. for. Norddjurs Kommune REVISIONSREGULATIV for NORDDJURS KOMMUNE Norddjurs Kommune Den sagkyndige revision 1 Norddjurs Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Norddjurs Kommunes

Læs mere

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk E/F Lindebakken Revisionsprotokollat af 23. marts 2018

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS BDO Kommunernes Revision CVR-nr. 29 79 40 30 Godkendt revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 wvvw.bdo.dk DK-5100 Odense C DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS Revisionsprotokollat (side

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt af Byrådet:

SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt af Byrådet: SOLRØD KOMMUNE Revisionsregulativ Godkendt af Byrådet: Den 18. juni 2007 Den sagkyndige revision... 1 Revisionens virksomhed... 1 Revisionens formål... 1 Revisionens område... 1 Revisionens undersøgelsesadgang

Læs mere

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk 20 22 26 70 Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T Institutionens 11.

Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T Institutionens 11. Gårdbørnehaven i Tofte Spirevippen Skovhavevej 3A, Tofte 5400 Bogense Å R S R A P P O R T 01.01.2007-31.12.2007 Institutionens 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... Revisionspåtegning...

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning for 2012

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Socialministeriet for 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Socialministeriet for 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Socialministeriet

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Revisionsprotokollat af 22. februar (side 48-51)

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Revisionsprotokollat af 22. februar (side 48-51) Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Revisionsprotokollat af 22. februar 2018 (side 48-51) vedrørende

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013 Hf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding THORSMINDE HAVN Revisionsprotokollat (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg RENOVEST I/S Revisionsprotokollat af 6. juni 2016 Side nr. 85 92 BDO Kommunernes Revision, Godkendt, en danskejet revisions-

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Foreningen Andelsgaarde. Sofievej Hellerup CVR Rapportering til selskabets øverste ledelse

Foreningen Andelsgaarde. Sofievej Hellerup CVR Rapportering til selskabets øverste ledelse Henningsens Alle 8 DK - 2900 Hellerup CVR.nr. 36 44 53 86 Tel. +45 60 80 60 90 Foreningen Andelsgaarde Sofievej 33 2900 Hellerup CVR 39432943 Rapportering til selskabets øverste ledelse 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR 2015

MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE 21-23 VEDRØRENDE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 2) tager udgangspunkt i en situation,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015

Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat til Likvidationsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008 Fabrikvej 11 8800 Viborg VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 110-116) Delberetning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PEDERSEN. Den selvejende institution Hyttefadet

PEDERSEN. Den selvejende institution Hyttefadet Kb. - p o(p- i-ol KRØYER statsautoriserede revisorer Den selvejende institution Hyttefadet Revisionsprotokollat af 29. januar 2014 (side 45-47) vedrørende årsregnskabet for 2013 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BERETNING NR. 31 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BERETNING NR. 31 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BERETNING NR. 31 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 3) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1)

Læs mere

Solrød Strands Strandrenselaug. Årsrapport for tiden fra lauget stiftelse 17. maj december 2010

Solrød Strands Strandrenselaug. Årsrapport for tiden fra lauget stiftelse 17. maj december 2010 Solrød Strands Strandrenselaug Årsrapport for tiden fra lauget stiftelse 17. maj - 31. december 2010 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 17. maj - 31.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2018 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2018 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2018 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2018 16.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

TV Sydsjælland CVR. nr

TV Sydsjælland CVR. nr TV Sydsjælland CVR. nr. 35 36 36 61 Årsrapport for perioden 7. december 2013 31. december 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 Dirigent:!"#$%&! Kirkhoff & Tyrrestrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat)

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Byggetilbud ApS Tømrergade 7, 3. - 1 2200 København N CVR-nr.: 29916365 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S GUNDERUP DEPONI Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET Side 8 13

I/S GUNDERUP DEPONI Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET Side 8 13 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 I/S GUNDERUP DEPONI Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SKALBORG SPORTSKLUB ÅRSREGNSSKAB FOR ÅRET

SKALBORG SPORTSKLUB ÅRSREGNSSKAB FOR ÅRET SKALBORG SPORTSKLUB ÅRSREGNSSKAB FOR ÅRET 2011 Skalborg Sportsklub 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers påtegning 3 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Huset Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

Huset Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Huset Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 i Statsautoriseret Revisionspartnersekkab, CVR-nr. 33 yy 12 31 Skelagervej 9000 Aalborg T: 9635 4000, F: 9635 4099, Huset Revisionsprotokollat til årsrapport

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere