Høringsnotat. over. Social- og Indenrigsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt. Enhed CPR- Administrationen. Sagsbehandler Grete Kongstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. over. Social- og Indenrigsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt. Enhed CPR- Administrationen. Sagsbehandler Grete Kongstad"

Transkript

1 Social- og Indenrigsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Høringsnotat over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af personnummer til færinger, udlevering af oplysninger om tilog fraflytning til almene boligorganisationer m.v., ændring af reglerne for behandling af sager om bopælsregistrering af børn m.v.) 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 29. juni 2020 til den 10. august 2020 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP-ejendomme, BAT-Kartellet, Bedre Psykiatri, BL Danmarks Almene Boliger, BOSAM, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Center for Boligsocial Udvikling, Danner, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Lejere, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Udlejere, Danske Ældreråd, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Departementet for Uddannelsen, Kultur og Kirke i Grønland, Det Centrale Handicapråd, DI, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Finans Danmark, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, FSR- Danske Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Forsikring og Pension, Frivilligrådet, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kollegiekontorerne i Danmark, KommuneKredit, Kommunernes Revision BDO, Landsbyggefonden, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, Landsforeningen Hjælp Voldsofre, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Landstyreområdet for Miljø, Industri og Erhverv på Færøerne, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lev Uden Vold, LOS, Mandecentret, Mødrehjælpen, OK Fonden, Offerrådgivningen i Danmark, Psykiatrifonden, Red Barnet, Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, SAND De hjemløses Landsorganisation, SBi/AAU (Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg

2 Universitet), Selveje Danmark, Sind, SMV- Danmark, Socialpædagogernes Landsforbund, TEKNIQ, Udbetaling Danmark, VIVE og Ældre Sagen. Social- og Indenrigsministeriet har modtaget svar fra følgende: Ankestyrelsen, BL Danmarks Almene Boliger, Danner, Danske Lejere, Danske Regioner, Datatilsynet, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland, FSR- Danske Revisorer, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsforeningen Hjælp Voldsofre, Landstyreområdet for Miljø, Industri og Erhverv på Færøerne, Lev Uden Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen, Udbetaling Danmark og Ældresagen. I det følgende gengives og kommenteres de væsentligste punkter i de modtagene høringssvar. Der er ud over de punkter, som omtales i det følgende, på baggrund af ministeriets egen kvalitetssikring af lovforslaget indarbejdet mere tekniske, herunder lovtekniske, ændringer i lovforslaget inden fremsættelsen. 2. Generelt Institut for Menneskerettigheder, KL og Ældresagen har ingen bemærkninger til lovforslaget. 3. Høringssvarene 3.1. Forslag m.v., der ligger uden for lovforslagets område Ankestyrelsen har foreslået, at der tilvejebringes hjemmel til, at Ankestyrelsen kan registrere navne- og adressebeskyttelse på børn, som Ankestyrelsen midlertidigt placerer efter adoptionslovens 32 a hos den ansøger med godkendelse som adoptant, der er udvalgt af Adoptionsnævnet til at adoptere barnet. Ankestyrelsen har endvidere foreslået, at Ankestyrelsen får mulighed for at registrere forældremyndighed under de kommende adoptanters blad i CPR. Danske Lejere bemærker, at udlejere ikke altid anfører korrekte oplysninger om en boligs kvadratmeter i Bolig- og Byggeregisteret (BBR), hvilket er problematisk, idet en lejer gennem Udbetaling Danmark nøje får ydelser afstemt efter oplysninger om kvadratmeter i BBR. Danske Lejere bemærker også, at forudsætninger omkring lejeforhold ved ind- og fraflytning og løbende vedligeholdelse kan være afhængige af, om udlejer har et eller flere lejemål på tidspunktet for en lejers indflytning. Danske Lejere foreslår derfor, at en udlejer over for en lejer på tro og love skal erklære sig som enkeltudlejer eller flerudlejer. Danske Regioner har bemærket, at regionerne har erfaringer med, at oplysningerne i CPR kan være fejlbehæftede. Derfor opfordrer Danske Regioner til, at der fra statens side gøres en indsats for at rette op på mangler og forkerte oplysninger i CPR, og at staten følger op på kendte problematikker i forhold til CPR. Som eksempel nævnes, at når domstolene træffer en afgørelse om ændring af forældremyndighed, registrerer bopælskommunen ændringen i CPR-registret. Dette giver efter Danske Regioners opfattelse forsinkelser i forhold til, hvornår ændringen fremgår af CPR-registret. 2

3 Danske Regioner foreslår endvidere, at staten udvikler og drifter en national postfordeler, der sikrer, at myndighedernes kommunikation dirigeres til rette modtager. Ministeriet vil indgå i en dialog med Ankestyrelsen om de af styrelsen fremsatte forslag, der begge ligger uden for lovforslagets område, med henblik på stillingtagen til, om forslagene skal medtages i forbindelse med et kommende lovforslag på CPR-området. Til de af Danske Lejere anførte forhold bemærkes, at disse ikke har sammenhæng med det foreliggende lovforslag. Forslagene, der begge vedrører lejelovgivningen, er oversendt til Transport- og Boligministeriet til eventuel videre foranstaltning. Til de af Danske Regioner anførte betragtninger vedrørende datakvaliteten i CPR bemærkes, at det anførte ikke har sammenhæng med det foreliggende lovforslag. Herudover bemærkes, at det er ministeriets opfattelse, at datakvaliteten i CPR generelt opleves som meget høj. CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. personer, der fra oprettelsen af CPR i 1968 enten har opfyldt kriterierne for bopælsregistrering, eller hvor en offentlig myndighed har tildelt et såkaldt administrativt personnummer. Fejl vil derfor i sagens natur kunne forekomme. Til det anførte eksempel vedrørende registrering af forældremyndighed bemærkes, at der ikke er tale om fejl i data, men om, at ajourføringen af CPR kan finde sted med en vis mindre forsinkelse i forhold til datoen for afsigelse af en dom om forældremyndighed som følge af de procedurer, der er fastsat for indberetning til CPR. Til det af Danske Regioner fremsatte forslag om, at staten udvikler og drifter en national postfordeler, der sikrer, at myndighedernes kommunikation dirigeres til rette modtager, bemærkes, at spørgsmålet om oprettelse og drift af en national postfordeler ikke har sammenhæng med lovforslaget og desuden ikke er undergivet Social- og Indenrigsministeriets ressort. Forslaget herom er derfor videresendt til Digitaliseringsstyrelsen til eventuel videre foranstaltning Særlig partshøringsprocedure i tilfælde, hvor der anmeldes flytning for et barn til et krisecenter Danner, Lev Uden Vold, Mødrehjælpen, Hjælp Voldsofre og Mandecentret anser forslaget om, at den særlige partshøringsprocedure i CPR-lovens 13, stk. 3, skal gælde i alle tilfælde, hvor der anmeldes flytning for et barn til et krisecenter, for positivt. Lev Uden Vold opfordrer til, at der gøres særlige bestræbelser på at udbrede kendskabet til de foreslåede ændringer inden reglernes ikrafttræden med henblik på at sikre, at kommunerne opnår kendskab hertil. Ministeriet vil udsende et orienteringsbrev til alle kommuner om de nye regler i forbindelse med reglernes ikrafttræden Registrering af almindelig navne- og adressebeskyttelse i forbindelse med registrering af særlig adressebeskyttelse Hjælp Voldsofre støtter forslaget om, at kommunerne pålægges at registrere almindelig navne- og adressebeskyttelse i en periode på 100 år i alle tilfælde, hvor der registreres særlig adressebeskyttelse. 3

4 Danske Regioner foreslår, at det også pålægges kommunerne at registrere almindelig navne- og adressebeskyttelse for mindreårige børn i alle tilfælde, hvor en forældremyndighedsindehaver anmoder om eller har almindelig adressebeskyttelse, og hvor den mindreårige bor hos den pågældende forældremyndighedsindehaver. Mandecentret har bemærket, at centret finder forslaget om at pålægge kommunerne at registrere almindelig navne- og adressebeskyttelse for en periode på 100 år i forbindelse med registrering af særlig adressebeskyttelse problematisk. Mandecentret henviser til, at der i forvejen i tilfælde, hvor et barn er omfattet af CPR-lovens 6, stk. 6, ikke foretages partshøring af en ikke-medflyttende forælder, jf. herved CPR-lovens 13, stk. 2, 3. pkt. Mandecentret anfører, at man ved ændringsforslaget vil gøre det umuligt i 100 år for den ikke medflyttende forælder at få oplyst sit barns adresse, såfremt barnet er undergivet særlig adressebeskyttelse. Mandecentret anfører, at centret ikke finder det trygt at foretage de foreslåede ændringer i CPR-lovens 28 uden samtidigt effektivt at sikre kvaliteten af registreringer af særlig adressebeskyttelse i CPR og ophævelse heraf. Centret anfører, at når registrering af særlig adressebeskyttelse viser sig ikke (længere) at være berettiget, skal den ophæves så hurtigt som muligt. Mandecentret anfører, at det i den forbindelse er vigtigt, at kommunen får pligt til på eget initiativ at oplyse den anden forælder om ophævelsen af den særlige adressebeskyttelse. Til det af Danske Regioner anførte bemærkes, at ministeriet ikke finder, at der i alle situationer, hvor et mindreårigt barn, for hvem der ikke er registreret navne- og adressebeskyttelse, bor på samme adresse som en forældremyndighedsindehaver, der har eller anmoder om at få registreret almindelig navne- og adressebeskyttelse, er grundlag for at antage, at registrering af almindelig navne- og adressebeskyttelse er nødvendigt eller ønskeligt. Det bemærkes i den forbindelse, at alle, der ønsker det, kan få registreret navne- og adressebeskyttelse uden, at der skal være en nærmere begrundelse herfor. Når det ved lovforslaget foreslås, at kommunerne pålægges at registrere almindelig navne- og adressebeskyttelse i alle tilfælde, hvor der iværksættes særlig adressebeskyttelse, har det baggrund i, at personer, som undergives særlig adressebeskyttelse, befinder sig i en situation, hvor de er udsat for persontrusler og dermed i en situation, der kan udvikle sig meget alvorligt for den pågældende og hjemmeboende mindreårige børn. For så vidt angår Mandecentrets bemærkninger synes de at hvile på en forkert forståelse af rækkevidden af den foreslåede ændring henholdsvis de gældende regler om særlig adressebeskyttelse. Den foreslåede ændring vedrører alene de forholdsvis få tilfælde, hvor der iværksættes særlig adressebeskyttelse efter de gældende regler i CPR-loven. De gældende regler om særlig adressebeskyttelse medfører, at den faktiske adresse slet ikke registreres i CPR og derfor ikke fra CPR kan videregives til andre. Det fremsatte forslag om at pålægge kommunerne at registrere almindelige navne- og adressebeskyttelse for en periode på 100 år samtidig med registreringen af særlig adressebeskyttelse indebærer alene, at private, som forespørger på en beskyttet persons adresse, får oplyst, at personen har navne- og adressebeskyttelse. Som anført i de specielle bemærkninger til bestemmelsen er det allerede i dag ministeriets anbefaling, at kommunerne registrerer almindelig navne- og adressebeskyttelse for en længere periode i forbindelse med iværksættelse af særlig adressebeskyttelse. 4

5 Det bemærkes herudover, at de gældende regler om partshøring i CPR-lovens 13 alene afskærer partshøring af en ikke medflyttende forælder i de tilfælde, hvor der er iværksat særlig adressebeskyttelse for barnet som hovedperson, f.eks. fordi barnet er udsat for persontrusler i forbindelse med æresrelaterede konflikter. I tilfælde, hvor barnet er biperson f.eks. hvor barnet undergives særlig adressebeskyttelse, fordi barnet flytter til samme adresse som en forælder med særlig adressebeskyttelse gennemføres der partshøring af en ikke medflyttende forælder, men den anmeldte tilflytningsadresse og -kommune oplyses ikke. Ministeriet finder ikke grundlag for at pålægge kommunerne at oplyse en forælder om et barns adresse i forbindelse med ophævelse af den særlige adressebeskyttelse. Det skyldes navnlig, at kommunen ikke har indsigt i de forhold, der har medført iværksættelse af særlig adressebeskyttelse henholdsvis ophævelse heraf, og at kommunen som myndighed på CPR-området ikke af egen drift videregiver oplysninger fra CPR, men alene forholder sig til anmodninger om videregivelse, hvilket i almindelighed forudsætter identifikation af den person, som anmodningen vedrører Adgang for Rigsombudsmanden på Færøerne til at tildele personer med dansk indfødsret bosat på Færøerne et dansk personnummer Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland støtter forslaget om, at Rigsombudsmanden på Færøerne får adgang til at kunne tildele personer med dansk indfødsret, som er bosat på Færøerne, et dansk personnummer. Departementet henviser til, at forslaget gør det nemmere for de færinger, der ønsker at bosætte sig og arbejde i Grønland, at de umiddelbart kan benytte allerede etablerede og fremtidige digitale muligheder for selvbetjeningsløsninger. Udbetaling Danmark har bemærket, at såfremt en færing uden personnummer fremgår som relation til en person med et personnummer, og denne færing i medfør af lovforslaget står til at få tildelt et administrativt personnummer, forudsætter Udbetaling Danmark, at de allerede i CPR kendte oplysninger og relationer på denne færing, overføres til den pågældendes nye administrative personnummer. Til det af Udbetaling Danmark anførte bemærkes, at når Rigsombudsmanden på Færøerne efter forslaget tildeler personer med dansk indfødsret bosat på Færøerne et dansk administrativt personnummer, skal Rigsombudsmanden bl.a. registrere oplysning om pågældendes civilstand. Er den pågældende f.eks. gift, skal Rigsombudsmanden registrere ægtefællens danske personnummer, hvis ægtefællen er tildelt et sådant. CPR-systemet kobler i den forbindelse automatisk de to personnumre sammen på begge ægtefælle civilstandsoplysninger. Ministeriet bemærker endvidere, at generelt gælder, at der ved tildeling af et administrativt personnummer i CPR ikke registreres oplysning om pågældendes forældre og evt. børn, men at disse oplysninger typisk registreres i CPR af kommunen, såfremt den pågældende på et tidspunkt anmelder indrejse i Danmark. Kommunen vil i den forbindelse bl.a. gøre brug af allerede eksisterende oplysninger i CPR Persondataretlige betragtninger vedrørende adgangen for Rigsombudsmanden på Færøerne til at tildele personer med dansk indfødsret bosat på Færøerne et dansk personnummer 5

6 Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland har anført en række betragtninger vedrørende den persondataretlige beskrivelse i lovforslaget om Social- og Indenrigsministeriets videregivelse af oplysninger fra CPR til Rigsombudsmanden på Færøerne til brug for dennes varetagelse af opgaven med tildeling af personnumre til færinger. Departementet har anført, at baggrunden herfor er, at ministeriets persondataretlige vurderinger rejser spørgsmål i relation til rigsmyndigheders persondataretlige stilling i Grønland. Det drejer sig efter det i høringsvaret anførte om det forhold, at Social- og Indenrigsministeriet har vurderet, at videregivelse af personoplysninger til Rigsombudsmanden på Færøerne en overførsel af personoplysninger til en modtager i et såkaldt tredjeland, da Færøerne ikke er medlem af EU eller EØS. Det drejer sig efter det anførte herudover om det forhold, at det er lagt til grund i lovforslaget, at Rigsombudsmanden på Færøernes behandling af personoplysninger ikke er omfattet af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse af 5. marts 2010 (afgørelse 2010/146/EU), der alene vedrører behandling af personoplysninger på Færøerne omfattet af den færøske lov om behandling af personoplysninger. Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland henviser i den forbindelse bl.a. til en udtalelse af 9. oktober 2007 fra den tidligere såkaldte Artikel 29-gruppe. Departementet henviser herudover vedrørende det i lovforslaget anførte om udarbejdelse af et retligt bindende instrument til EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Schrems II sag af 16. juli 2020 og stiller spørgsmål om udformningen af det retligt bindende instrument. Endelig har Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland stillet spørgsmål om, hvordan rigsmyndighederne på Færøerne kan opnå status af sikkert tredjeland, samt hvorvidt Danmark som et EU-land kan anmode EU-Kommissionen om en tilstrækkelighedsafgørelse efter artikel 45 i databeskyttelsesforordningen for et territorium, der ikke er medlem af EU, med udgør en del af Kongeriget Danmarks territorialhøjhed, som Færøerne er, og hvor danske rigsmyndigheder er hjemmehørende og udøver deres magtbeføjelser inden for dette territorium. Datatilsynet har under henvisning til det i bemærkningerne til lovforslaget, afsnit anførte, hvorefter den foreslåede videregivelse af oplysninger fra CPR til færøske offentlige myndigheder, under hensyntagen til EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse, kan ske uden yderligere betingelser, bemærket, at EUkommissionen i øjeblikket er i gang med at gennemgå tilstrækkelighedsafgørelsen med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at opretholde afgørelsen. Datatilsynet anfører, at tilsynets høringssvar er afgivet med forbehold for, at tilstrækkelighedsafgørelsen opretholdes. Til det af Datatilsynet anførte bemærkes, at ministeriet er opmærksomt på det anførte forhold. Såfremt den anførte tilstrækkelighedsafgørelse ikke opretholdes, vil ministeret tage stilling til konsekvenserne heraf for den foreslåede videregivelsesadgang. Til det af Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland anførte skal ministeriet bemærke, at det nævnte dokument af 9. oktober 2007 er en udtalelse fra den tidligere såkaldte Artikel 29-gruppe om det databeskyttelsesretlige beskyttelsesniveau på Færøerne i henhold til den færøske lov om behandling af personoplysninger. Dokumentet er således ikke EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse af 5. 6

7 marts 2010, der vedrører de færøske myndigheders behandling under den færøske lov om behandling af personoplysninger. Det følger af 5. betragtning i Kommissionens afgørelse, at Færøerne skal betragtes som et tredjeland i forhold til de databeskyttelsesretlige regler. Det fremgår endvidere af 6. betragtning, at afgørelsen alene vedrører videregivelse af personoplysninger fra EU til modtagere på Færøerne, der er omfattet af den færøske lov om behandling af personoplysninger. Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse omfatter således ikke videregivelse fra EU til de danske rigsmyndigheder, der er underlagt den tidligere danske persondatalov, som er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Det anførte giver således ikke ministeriet anledning til en ændret vurdering af det i lovforslaget anførte om de persondataretlige forhold ved Social- og Indenrigsministeriets videregivelse af oplysninger fra CPR til Rigsombudsmanden på Færøerne. For så vidt angår bemærkningerne til udarbejdelsen af et retligt bindende instrument mellem Social- og Indenrigsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne kan det oplyses, at ministeriet har revideret lovforslagets afsnit herom. Det fremgår nu af lovforslagets almindelige bemærkninger, at ministeriet forud for den foreslåede ikrafttræden af Rigsombudsmanden på Færøernes adgang til at tildele personnumre vil arbejde på at identificere et passende overførselsgrundlag i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V. Det konkrete format for overførselsgrundlaget vil således blive nærmere fastlagt i forbindelse med dette arbejde, herunder med øje for EU-domstolens såkaldte Schrems II-afgørelse. For så vidt angår spørgsmålet om, hvordan rigsmyndighederne på Færøerne kan opnå status af sikkert tredjeland, og spørgsmålet vedrørende Danmarks mulighed for at anmode EU-Kommissionen om en tilstrækkelighedsafgørelse efter artikel 45 i databeskyttelsesforordningen for Færøerne, kan det bemærkes, at lovforslaget er udarbejdet under hensyntagen til de aktuelle persondataretlige forhold, herunder Færøernes aktuelle status som tredje land i forhold til videregivelse af oplysninger, og det forhold, at EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse for Færøerne ikke omfatter videregivelse af oplysninger til Rigsombudsmanden på Færøerne. Det kan bemærkes, at vurderingen af, om et tredjeland, et område eller en sektor i et tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, herunder artikel 45. Begge de ovenfor anførte spørgsmål ses imidlertid at ligge uden for lovforslagets kontekst og hører herudover ikke under Social- og Indenrigsministeriets ressort Løbende digital adgang for visse private udlejningsvirksomheder og almene boligorganisationer til oplysninger om til- og fraflytninger BL Danmarks Almene Boliger støtter forslaget om løbende digital adgang for visse private udlejningsvirksomheder og almene boligorganisationer til oplysninger om til- og fraflytninger. BL Danmarks Almene Boliger anbefaler, at den tidsmæssige grænse på et år, som foreslås fastsat for så vidt angår videregivelse af oplysninger om navne på personer, som bor eller har boet på den adresse, som forespørgslen vedrører, kan fraviges ved særskilt forespørgsel efter en konkret vurdering. BL Danmarks Almene Boliger har under henvisning til de specielle bemærkninger til 1, nr. 17 (før nr. 15) i lovforslaget, hvorefter en administrator i visse tilfælde vil kunne modtage oplysninger efter den foreslåede ordning som databehandler for en privat udlejer henholdsvis en almen boligorganisation, bemærket, at BL Danmarks Almene Boliger tolker dette således, at der ved administration af en almen boligorganisation 7

8 ikke er noget til hinder for, at administrator er modtageren af oplysninger om til- og fraflytninger. BL Danmarks Almene Boliger har endvidere givet udtryk for, at fastsættelsen af prisen for videregivelse af oplysninger efter forslaget via den webbaserede klient fastsættes til et niveau, som er overkommeligt i forhold til formålet med at få udleveret de pågældende oplysninger, og som samtidigt også tager hensyn til at sikre, at huslejeniveauet ikke stiger som følge heraf. Det bemærkes i den forbindelse, at et lavt omkostningsniveau også vil stemme overens med det i lovforslagets bemærkninger anførte om, at forslaget vil have positiv økonomisk betydning for erhvervslivet, herunder for de almene boligorganisationer. Danske Lejere udtrykker betænkelighed ved, at der gives private udlejere løbende adgang til offentlige adressedata. Organisationen foreslår, at der indføres en autorisationsordning, så kun private udlejere, der underlægger sig denne, får mulighed for at tilgå data. Danske Lejere problematiserer endvidere, at beskyttede adresser, som er modtaget gennem den foreslåede ordning, af en uansvarlig modtager kan bringes til andres kendskab, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for den beskyttede. FSR danske revisorer støtter forslaget om at styrke oplysningsgrundlaget for så vidt angår beboersammensætningen i især almene boligorganisationer. FSR danske revisorer bemærker herved, at bopælsoplysningerne er væsentlige for den boligsociale indsats, hvor de almene boligorganisationer spiller en særlig vigtig rolle i at målrette den boligsociale indsats bedst mod de udfordringer, der følger af specifikke beboersammensætninger i de hårdest belastede boligområder, herunder de såkaldte ghettoområder. FSR danske revisorer bemærker, at den øgede oplysningsadgang via CPR samtidigt stiller krav til udlejeres håndtering af personfølsomme data, og at det må antages, at adgangsbegrænsningen til oplysningerne bliver en integreret del af den enkelte boligorganisations/udlejers GDPR-politik, således at det sikres, at bopælsoplysningerne ikke tilgås uden fornødent og legitimt formål. Ministeriet finder ikke grundlag for at efterkomme forslaget fra BL Danmarks Almene Boliger om, at den tidsmæssige grænse på et år skal kunne fraviges, således at videregivelse efter en konkret vurdering også skal kunne finde sted for så vidt angår personer, som bor eller har boet på adressen i mere end et år. Ministeriet finder således, at den i lovforslaget indeholdte ordning er udtryk for en passende afvejning af hensynet til behovet for oplysninger hos de almene boligorganisationer og private udlejere henholdsvis hensynet til de personer, som bor eller har boet på den adresse, som forespørgslen vedrører. Der henvises herved også til de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit in fine. Det bemærkes endvidere, at en model uden dispensationsmuligheder på baggrund af konkrete vurderinger samtidig understøtter digitale og automatiserede arbejdsgange i overensstemmelse med principperne for digitaliseringsklar lovgivning. Hertil kommer, at almene boligorganisationer henholdsvis private udlejere, som kan godtgøre en retlig interesse, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse efter CPR-lovens 43 kan få udleveret oplysninger om en forud identificeret person, såfremt de i bestemmelsen anførte betingelser er opfyldt. CPRlovens 43 er således udtryk for en videregivelsesbestemmelse, som er baseret på en konkret afvejning. 8

9 For så vidt angår videregivelse af oplysninger til en administrator bemærkes, at det i bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i lovforslagets 1, nr. 16, er anført, at i de tilfælde, hvor den daglige drift af de boliger, som ejes af den private udlejer eller almene boligorganisation, er overladt til en administrator, som samtidig må anses for at være databehandler på vegne af den private udlejer eller almene boligorganisation, vil administrator kunne modtage oplysninger efter den foreslåede bestemmelse som databehandler for den private udlejer henholdsvis almene boligorganisation. Det beror på en konkret vurdering efter persondataretten, om en administrator kan anses for at være databehandler på vegne af f.eks. en almen boligorganisation og dermed kan modtage oplysninger efter den foreslåede bestemmelse. Som anført i de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 17, vil Social- og Indenrigsministeriet efter CPR-lovens 40, stk. 1, fastsætte nærmere vilkår, herunder om sikkerhedsforanstaltninger og betalingen, for videregivelse af oplysninger efter den foreslåede ordning. Ministeriet vil fastsætte vilkår for betaling, som ministeriet forventer vil være økonomisk attraktive for almene boligorganisationer og private udlejere. Til det af Danske Lejere anførte vedrørende en autorisationsordning bemærkes, at det generelt må lægges til grund, at private, herunder private udlejere, som har adgang til oplysninger fra CPR, behandler disse efter de regler, der gælder herfor, herunder de vilkår, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter for videregivelse af oplysninger efter den foreslåede bestemmelse. Efter CPR-lovens 40, stk. 2, 1. pkt., må oplysninger indhentet efter CPR-lovens 39 således ikke videregives til andre private, medmindre det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, eller Social- og Indenrigsministeriet har givet tilladelse hertil. Ved videregivelse af navne- og adresseoplysninger skal oplysning om eventuel navne- og adressebeskyttelse efter CPRlovens 40, stk. 2, 2. pkt., tillige videregives. Efter CPR-lovens 57, stk. 1, nr. 4, kan en overtrædelse heraf straffes med bøde. Ministeriet finder således ikke grundlag for at indføre en autorisationsordning som den foreslåede. Ministeriet har herved også taget i betragtning, at enhver ejer allerede i dag ved henvendelse til en kommunalbestyrelse kan få oplyst navne på personer, som er bopælsregistreret i en bolig, som den pågældende ejer. Ministeriet har herved også taget i betragtning, at etablering af en autorisationsordning som betingelse for adgang til oplysninger om til- og fraflytninger for så vidt angår private udlejere vil indebære forskelsbehandling i forhold til adgangen til CPR s data, hvilket ikke harmonerer med, at det er et grundlæggende formål med CPR, at oplysningerne heri på en hensigtsmæssig måde kan videregives til offentlige myndigheder og private med en berettiget interesse heri, jf. herved CPR-lovens 1, nr. 4. Til det af Danske Lejere anførte, hvorefter beskyttede adresser, som er modtaget gennem den foreslåede ordning, af en uansvarlig modtager kan bringes til andres kendskab, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for den beskyttede, bemærkes, at der ikke efter den foreslåede ordning vil blive videregivet oplysninger om beskyttede adresser, men alene oplysninger om navne på personer, som bor på den forespurgte adresse, samt oplysninger om dato for tilflytning og dato for fraflytning. Disse oplysninger vil i langt de fleste tilfælde i kraft af lejeforholdet være udlejer bekendt allerede. I de tilfælde, hvor en person har navne- og adressebeskyttelse, vil oplysning herom - som anført i de specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse - tillige blive videregivet med henblik på, at den private udlejer henholdsvis den almene boligorganisation kan overholde CPR-lovens 40, stk. 2, som er gengivet ovenfor. 9

10 Til det af FSR danske revisorer anførte vedrørende udlejeres håndtering af persondata, herunder om adgangsbegrænsning, bemærkes, at den behandling af personoplysninger, som vil ske hos almene boligorganisationer henholdsvis private udlejere i forbindelse med den foreslåede digitale adgang, skal ske under iagttagelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det bemærkes endvidere, at de oplysninger, der i medfør af lovforslagets 1, nr. 17, kan videregives efter den foreslåede ordning, i vidt omfang svarer til de oplysninger, som enhver ejer af en bolig i medfør af CPR-lovens 45 i dag kan få oplyst ved at rette henvendelse til en kommunalbestyrelse. 10

Hermed sendes vedlagte udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje i høring.

Hermed sendes vedlagte udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje i høring. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0103-00038 07-03-2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra BL, Danmarks Lejerforeninger, Danske Studerendes Fællesråd, Datatilsynet,

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra BL, Danmarks Lejerforeninger, Danske Studerendes Fællesråd, Datatilsynet, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

Lovforslagene På baggrund af ovennævnte aftaler er det oprindelige udkast til forslag til

Lovforslagene På baggrund af ovennævnte aftaler er det oprindelige udkast til forslag til tbst.dk Edvard Thomsens Vej 14 Til høringspartere, jf. vedlagte høringsliste Høring over udkast til 2 lovforslag - lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: 20. september 2018 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger: BL, Brabrand Boligforening, KL, Landsbyggefonden, Svendborg Kommune og Aarhus

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger: BL, Brabrand Boligforening, KL, Landsbyggefonden, Svendborg Kommune og Aarhus NOTAT Dato: 27. november 2018 J. nr. 2018-6393 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter 61 a, stk.3 i lov om almene boliger m.v. Transport-,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0102-00025 03-09-2018 Høringsnotat Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-293 Doknr. 23490 Dato 01-10-2018 Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer Bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Høringsnotat. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 L 185 Bilag 1 Offentligt MINISTEREN Dato Høringsnotat 7. februar 2019 J. nr. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat om de indkomne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Dato J. nr. 27. marts

HØRINGSNOTAT. Dato J. nr. 27. marts HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. marts 2019 2018-5990 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1. Indledning Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat BO0103-00038 30-04-2019 Høringsnotat Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 1. Indledning

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (ghettorepræsentanter)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (ghettorepræsentanter) Enhed Kommunaljura Sagsbehandler Lise Brandi- Hansen Koordineret med Sagsnr. 2018-362 Doknr. 19926 Dato 18-09-2018 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat 16. februar 2018 Høringsnotat med kommentarer vedrørende forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om landsbyfornyelse. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om landsbyfornyelse. 1. Indledning Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Sagsnr.: BO0302-00008 Bekendtgørelse om landsbyfornyelse 1. Indledning Trafik-, Bygge- og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Høringsnotat. 3 bekendtgørelser samt revisionsinstruks - effektivisering af den almene boligsektor. 1. Indledning

Høringsnotat. 3 bekendtgørelser samt revisionsinstruks - effektivisering af den almene boligsektor. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 3 bekendtgørelser samt revisionsinstruks - effektivisering af den almene boligsektor 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne)

Forslag. til. lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne) Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne) I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister J.nr. 2017-202 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse) I lov om Det Centrale Personregister, jf.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat BO0102-00010 20-08-2017 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 97 35 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2019-584 Doknr. 85659 Dato 29-03-2019 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering af børn i CPR

Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering af børn i CPR Til samtlige kommuner IT og CPR Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 97 35 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2019-1299 Doknr. 85054 Dato 27-03-2019 Orienteringsbrev nr. 2019/2 om bopælsregistrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Social- og Indenrigsudvalget 2018-19 (2. samling) SOU Alm.del - Bilag 19 Offentligt Sagsnr. 2019-1635 Doknr. 112946 Dato 12-08-2019 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Forslag til lov om ændring af lov om valg

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 176 Bilag 1 Offentligt Enhed Udsatte Voksne og Civilsamfund Sagsbehandler Mie Henriette Eriksen Sagsnr. 2017-1329 Doknr. 453845 Dato 20-03-2017 Kommenteret

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 29. oktober 2018 2018-3614 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hørte den

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding DATABEHANDLERAFTALE Omsorgsbemanding Nærværende databehandleraftale er indgået mellem Omsorgsbemanding, via Manningsmart IVS (CVR-nr.: 40217231) og brugeren af Omsorgsbemanding. Partnerne omtales i nærværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

By- og Boligudvalget L 45 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget L 45 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2013-14 L 45 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato:15. oktober 2013 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2013-1397 Sagsbehandler: pel/eb Dok id: Høringsnotat vedrørende L 45 - forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside frederikshavnboligforening.dk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven (International adoption)

Læs mere

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for It og Læring, j.nr. 18/13045 Senere ændringer til

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Orienteringsbrev nr. 2019/1 om kommunernes registrering af udrejste udlændinge

Orienteringsbrev nr. 2019/1 om kommunernes registrering af udrejste udlændinge Til landets kommuner Orienteringsbrev nr. 2019/1 om kommunernes registrering af udrejste udlændinge Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-2110 Doknr. 75076

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat BO0106-00036 29-09-2017 Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.bovia.dk er Bovia, Engstien 2 A, 6000 Kolding, CVR

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere 1. Indledning

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 33 92 93 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2015-9015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside er Foreningen Børglum Kollegiet, CVR 46973119, Børglumvej 2, 8240 Risskov

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Conscia A/S. Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf

DATABEHANDLERAFTALE. Conscia A/S. Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf DATABEHANDLERAFTALE Conscia A/S Conscia A/S Kirkebjerg Parkvej 9 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 7020 7780 www.conscia.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. OMFANG... 3 3. VARIGHED... 3 4. DEN

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring 1. Indledning 1.1. Denne cirkulæreskrivelse er udarbejdet af Styrelsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 211 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 211 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 L 211 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSK/DEPLGR Koordineret med: Sagsnr.: 1708759 Dok. nr.: 537156 Dato: 09-03-2018

Læs mere

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger.

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger. GDPR - PROCEDURE/POLITIK FOR PERSONDATABESKYTTELSE Dataansvarlig Vincit Advokater ApS CVR-nr. 29 63 56 33 Trondhjems Plads 3, 4 2100 København Ø (herefter Vincit Advokater ) Tlf.nr.: +45 70 260 264 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-224 Doknr. 544686 Dato 03-10-2018 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Fylgiskjal 3 Notat Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen)

Læs mere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere Formål Hos Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe vil vi løbende behandle forskellige persondata,

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr.

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr. CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2018 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 7520 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om fælles dataansvar

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere