SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2011:5 10. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2011:5 10. juni 2011"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2011:5 10. juni 2011 Den sociale ressourceopgørelse for voksenområdet april 2010 Resumé: voksne handicappede mv. var i 2010 indskrevet på botilbud med længerevarende ophold var indskrevet i midlertidige botilbud. I alt var der botilbud (dvs. institutioner) til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var indskrevet i tilbud med beskyttet beskæftigelse, mens deltog i aktivitets- og samværstilbud. I alt var der 680 tilbud (dvs. institutioner) til disse formål. På landets 45 krisecentre boede i alt 457 personer, hvoraf hovedparten var kvinder. Kort om statistikken: Den sociale ressourceopgørelse for voksne omfatter belægningsforhold ved sociale tilbud for voksne handicappede mv. samt sociale serviceydelser mv., der administreres af kommunerne. Oplysningerne indsamles hvert år i april. 1. Botilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Botilbud efter 107 og botilbud for voksne Botilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer drives efter to bestemmelser i lov om social service. 108 angår længerevarende ophold, mens 107 vedrører midlertidige ophold. I april 2010 var der botilbud (dvs. institutioner) for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sindslidende. Af de tilbud (dvs. institutioner) var 933 oprettet/godkendt af kommunerne og 87 af regionerne. Kommunerne har ansvaret for opgaven, mens regionerne har en forsyningspligt. Sammenlignet med året før, er der 24 flere kommunale og 18 færre regionale botilbud. Figur 1. Indskrevne i botilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. April Beboere Længerevarende ophold 108 Midlertidigt ophold Fysisk funktionsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Sociale problemer Sindslidende

2 2 2011:5 Længerevarende ophold Tabel 1. Det fremgår af tabel 1, at der i alt er indskrevet beboere på botilbud med længerevarende ophold i 2010 mod i I tilbud med længerevarende ophold er der flest beboere i alderen år. I tilbud med midlertidigt ophold er der flest beboere i alderen år. Indskrevne i botilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fordelt på alder. April 2009 og 2010 Længerevarende ophold 108 Midlertidigt ophold I alt Under 20 år år år år år år år år år Gennemsnitsalder cirka 50 år Tabel 2. Gennemsnitsalderen for beboere i længerevarende ophold kan skønnes til cirka 50 år. Der er som det fremgår af tabel 2 forholdsvis flest mænd blandt de indskrevne. Målgruppen Psykisk funktionsnedsættelse omfatter mere end halvdelen af beboerne, jf. tabel 3. Indskrevne i botilbud for voksne med nedsat psykisk eller psykisk funktionsevne, fordelt på køn. April 2009 og Længerevarende ophold 108 i alt Mænd Kvinder Midlertidigt ophold 107 i alt Mænd Kvinder Midlertidige ophold Gennemsnitsalder cirka 35 år Ændring i inddeling på målgrupper I de botilbud, der er oprettet til midlertidige ophold, er der i alt indskrevet beboere i 2010 mod i Det ses af tabel 1, at beboerne er yngre end i den del af botilbuddene, der angår længerevarende ophold. Gennemsnitsalderen for beboere skønnes til cirka 36 år. Der er forholdsvis flest mænd på de midlertidige botilbud ligesom på de længerevarende, jf. tabel 2. Målgruppen Psykisk funktionsnedsættelse udgør halvdelen af beboerne, jf. tabel 3 og figur 1. Tallene for 2009 og 2010 kan på grund af ændringer i indberetningerne ikke uden videre sammenlignes med tal for tidligere år. Målgruppen Sindslidende var for årene 2007 og 2008 en del af Psykisk funktionsnedsættelse, men er i 2009 blevet en selvstændig målgruppe. Dette vedrører botilbud for voksne handicappede efter 107 og 108.

3 2011:5 3 Tabel 3. Indskrevne i botilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fordelt på målgruppe. April 2009 og Længerevarende ophold 108 i alt Fysisk funktionsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Sociale problemer Sindslidende Midlertidigt ophold 107 i alt Fysisk funktionsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Sociale problemer Sindslidende Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Tilbud efter 103 og 104 En vigtig forskel 680 tilbud efter 103 og 104 Tabel 4. Kommunerne skal ifølge 103 i lov om social service tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Ifølge 104 skal kommunerne tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Som tommelfingerregel får personer i beskyttet beskæftigelse løn, mens personer i aktivitets- og samværstilbud ikke får løn. I april 2010 var der 680 tilbud (dvs. institutioner) med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter 103 og 104 i lov om social service. Af de 680 tilbud var 633 oprettet/godkendt af kommunerne og 47 af regionerne. Også på dette område har regionerne en forsyningspligt. Indskrevne i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, fordelt på alder. April 2010 Under 20 år år år år år 67 år+ Ikke aldersfordelt I alt 2010 I alt 2009 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Største målgruppe er udviklingshæmmede I alt er personer indskrevet i tilbud med beskyttet beskæftigelse, jf. tabel 4. Knap halvdelen af de indskrevne, 47 pct. er i alderen år. Gennemsnitsalderen kan skønnes til at være 43 år. Der er relativt flest mænd inden for alle fem målgrupper. Mændene udgør 59 pct., jf. tabel 5. Den største målgruppe for beskyttet beskæftigelse er med 71 pct. Udviklingshæmmede, herunder autister, jf. figur 2.

4 4 2011:5 Tabel 5. Indskrevne i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, fordelt på køn og målgruppe. April 2010 Mænd Kvinder Uoplyst I alt Beskyttet beskæftigelse 103 i alt Sindslidende Udviklingshæmmede, herunder autister Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Aktivitets- og samværstilbud 104 i alt Sindslidende Udviklingshæmmede, herunder autister Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Aktivitets- og samværstilbud Sindslidende og udviklingshæmmede er største målgrupper Figur 2. Aktivitets- og samværstilbud foregår efter 104 i lov om social service. I aktivitets- og samværstilbud deltager personer, jf. tabel 4. Lidt mindre end halvdelen er i alderen år og gennemsnitsalderen kan skønnes til at være 46 år. I aktivitets- og samværstilbud er mændenes samlede andel ca. 56 pct. og der er forholdsvis flest mænd i alle målgrupperne, jf. tabel 5. I tabel 5 ses også, hvordan de indskrevne fordeler sig på målgrupper. Målgrupperne: Sindslidende og Udviklingshæmmede, herunder autister er især store og fordeler sig med hhv. 36 og 37 pct. Indskrevne i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. April Personer Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud 104 Sindslidende Udviklingshæm. mv. Fys handicap. mv. Misbrugere mv. Øvrige personer Stigning på grund af ændret indberetning I 2009 og 2010 er der af Danmarks Statistik udsendt indberetningsblanket vedrørende Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter 103 og 104 til alle tilbud også når det foregår på et botilbud. Tidligere var disse oplysninger en integreret del af blanketten vedr. indberetning om botilbud, hvorved tallene ikke uden videre kan sammenlignes.

5 2011: Krisecentre Krisecentre efter krisecentre 457 boede på krisecenter Tabel 6. Kommunerne skal sørge for, at der er krisecentre til at modtage personer, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kommuner og regioner driver i alt 45 krisecentre efter 109 i lov om social service. Heraf er 44 kommunale. På de 45 krisecentre, der er med i opgørelsen, boede der i tællingsugen 457 personer, hvoraf 433 var kvinder, jf. tabel krisecentre indskrev udelukkende kvinder, 1 krisecenter udelukkende mænd og 4 havde både kvinder og mænd blandt beboerne. De personer, der havde ophold på krisecentrene, medbragte i alt 431 børn. Indskrevne på krisecentre, fordelt på alder og køn. April 2010 Under 20 år år år år år I alt I alt Mænd Kvinder Anm.: Antal fremmødte dagklienter i gennemsnit pr. åbningsdag er år+ I alt 4. Støtte- og kontaktpersonordninger, ledsagerordninger mv. Kommunale støtte- og kontaktpersonordninger Tabel 7. Kommunerne har indberettet oplysninger om støtte- og kontaktpersonordninger, tilskud til ansættelse af hjælpere samt ledsagerordninger mv. I alt personer er omfattet af støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende efter 99 i lov om social service, jf. tabel 7. Som det ses, er lidt over halvdelen mænd. Støtte- og kontaktpersonordningen for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse benyttes af personer, hvoraf mere end 2/3 er mænd. Støtte- og kontaktpersonordninger. April 2009 og 2010 Sindslidende efter 99 Stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter I alt Mænd Kvinder Uoplyst Øvrige ordninger Tabel 8. Oplysninger om tilskud til ansættelse af hjælpere efter 96, pasning af nærtstående efter 118 og kontaktpersonordninger for døvblinde efter 98 er belyst i tabel 8. Tilskud til ansættelse af hjælpere mv. April 2010 Personer Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter Kontaktpersonordning for døvblinde efter Ledsageordninger for unge Ledsagerordninger for de årige bevilges efter 45 af kommunerne. Ordningen omfatter i alt 28 personer, jf. tabel 9.

6 6 2011:5 og for voksne Tabel 9. Ledsagerordninger for voksne (18 år og derover) bevilges efter 97. I alt personer er omfattet, heraf lidt flere kvinder end mænd. Det fremgår, at personer har valgt at udpege en person til opgaven, mens 565 personer har valgt at få et kontant tilskud til at udpege en ledsager. Ledsagerordninger. April 2010 Mænd Kvinder Uoplyst I alt Ledsagerordninger efter 45 (16-17 årige) Ledsagerordninger efter 97 (18 år og derover) Heraf: Personer der i henhold til 97, stk. 3 har valgt at udpege en person til at udføre opgaven Personer, der i henhold til 97, stk. 5 har valgt at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager Socialpædagogisk bistand/støtte og behandlingsmæssige tilbud får disse tilbud Tabel 10. Ifølge 85 i lov om social service skal kommunerne tilbyde socialpædagogisk bistand/støtte, dvs. hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 102 er om behandlingsmæssige tilbud, idet kommunerne ud over tilbud efter 85 kan give tilbud af behandlingsmæssig karakter. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på, at bevare eller forbedre borgernes fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Disse tilbud er belyst i tabel 10 og 11. I alt er personer omfattet af socialpædagogisk bistand/støtte, mens kun 175 er omfattet af behandlingsmæssige tilbud. De største målgrupper er Sindslidende og Udviklingshæmmede, herunder autister. Socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud, fordelt på alder. April Under 30 år år år år 67 år+ Ikke aldersfordelt Socialpædagogisk bistand efter Behandlingsmæssige tilbud efter I alt

7 2011:5 7 Tabel 11. Socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud, fordelt på målgruppe og køn. April 2010 Mænd Kvinder Uoplyst I alt Socialpædagogisk bistand efter Sindslidende Udviklingshæmmede, herunder autister Fysisk handicappede mv. herunder døve og blinde Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Behandlingsmæssige tilbud efter Sindslidende Udviklingshæmmede, herunder autister Fysisk handicappede mv. herunder døve og blinde Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Oplysninger på kommuneniveau findes i Den sociale ressourceopgørelse for voksenområdet april 2009 udkom 14. juni 2010 i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2010:4 (Statistiske Efterretninger). Den sociale ressourceopgørelse for voksenområdet april 2011 udkommer i juni 2012 i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger). Steffen Hougaard, tlf , 7. Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationen Kommunalreform Indkøringsproblemer og usikkerhed Stamdata fra Tilbudsportalen Pladser Personale På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Kommunalreformen i begyndelsen af 2007 betød, at en række sociale opgaver blev samlet hos kommunerne og at langt størsteparten af de hidtidige amtskommunale botilbud til voksne samt tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud mv. overgik til kommunerne. De nyoprettede regioner driver dog fortsat en række tilbud. Servicestyrelsen under Socialministeriet etablerede samtidig Tilbudsportalen, hvori kommunernes og regionernes tilbud er oprettet. Indtil kommunalreformen fandt opgørelsen sted i uge 10. Samtidig med aktiviteternes overgang fra amtskommuner til kommuner i forbindelse med kommunalreformen vedtog Folketinget, at kommunerne kun måtte bruge tilbud, der er oprettet i Tilbudsportalen. Kommunerne og regionerne skulle sørge for, at alle tilbud var indberettet til Tilbudsportalen inden 1. april Danmarks Statistik udskød derfor i 2007 opgørelsen til uge 16. Da en del botilbud ikke er korrekt registreret i Tilbudsportalen, er der en vis usikkerhed i opgørelsen. Danmarks Statistik er fra 2007 overgået til at anvende flest mulige oplysninger fra Tilbudsportalen. Dette gælder stamdata vedrørende tilbuddenes navn, adresse, ejerforhold mv. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om pladser på de enkelte tilbud. Oplysninger om personale findes i statistikbanken på

8 8 2011:5 Kun statistik om indskrevne Databrud Andre opgørelser Danmarks Statistik udsendte i april 2010 blanketter til alle relevante tilbud i Tilbudsportalen både kommunale og regionale tilbud. Blanketterne angik kun oplysninger om belægningsforhold, herunder oplysninger om de indskrevnes fordeling på alder, køn og målgrupper. Der er samtidig udsendt blanketter til kommunerne om en række serviceydelser såsom kontaktperson- og ledsageordninger. Denne artikel omhandler resultaterne efter kommunalreformen. Ved kommunernes overtagelse af tilbuddene er der sket sammenlægninger, opdelinger og en række andre organisatoriske ændringer af de hidtidige tilbud. Lovgivningens bestemmelser om de forskellige tilbud er ligeledes ændret. Det er derfor ikke muligt at sammenligne data tilbage til tiden før kommunalreformen. Oplysninger om forsorgshjem og institutioner for stofmisbrugere indgår ikke længere i opgørelsen. Oplysninger herom indsamles bl.a. af Ankestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2011:5 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: eller Tlf.: Abonnement for 2011: 655 kr. som pdf. Løssalg: 60 kr. + ekspeditionsgebyr Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2017:7 12. december 2017 1 pct. færre både lagde til i de danske havne Fritidssejlerturisme 2017 Resumé: I maj-september 2017 var der 426.400 gæstebådsovernatninger

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Der er kun to hvor ydelsen skal stoppe når borgerne fylder 65 år, og det er 100 merudgifter, og 103 beskyttet beskæftigelse.

Der er kun to hvor ydelsen skal stoppe når borgerne fylder 65 år, og det er 100 merudgifter, og 103 beskyttet beskæftigelse. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Handicapydelser efter borgeren fylder 65 år NOTAT Dato: 02.10.2007 Af: Birgitte Hebo Schmidt Bilag a Dette notat beskriver

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2008:26 3. november 2008 Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) Resumé: Samlet set opfyldte de 27 EU-lande ØMU-kriterierne for både det

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2019:2 10. april 2019 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2018 Resumé: I løbet af 2018 var der i gennemsnit 702.600 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Elsa Undén Hende 49283258 euh43@helsingor.dk Overskrifter

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

LANDBRUG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:21 7. november Priser på landbrugsjord Resultater af undersøgelsen

LANDBRUG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:21 7. november Priser på landbrugsjord Resultater af undersøgelsen STATISTISKE EFTERRETNINGER LANDBRUG 2007:2 7. november 2007 Priser på landbrugsjord 2006 Resumé: Prisen på køb af ekstra landbrugsjord er for 2006 opgjort til 70.000 kr. pr. hektar, med udsving fra 56.000

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2018:3 20. april 2018 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2017 Resumé: I løbet af 2017 var der i gennemsnit 731.700 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område

Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område 1 Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område Lov om social service = SEL Sundhedsloven = SUL Lov om almene boliger = ABL Lov om trafikselskaber = TSL Lov om specialundervisning

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 N O T A T Februar 2018 Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 J.nr. SYD SAE/MEPE 1. Indledning og sammenfatning Reformen af førtidspension

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE KL MARTS 2019 FAKTAARK FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 2 01/ KOMMUNERNE LEVERER SPECIALISERET HJÆLP TIL FLERE Over 67.000 voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet

Kompetenceplan for Voksen- og handicapområdet plan for Voksen- og handicapområdet 84 (Visitation til aflastning af nære pårørende) Visitation til aflastning af nære pårørende har bevillingskompetence op til tre ugers aflastning. Ved akutte sager kan

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM. Hans Hummelgaard Forsknings- og analysechef for VIVE Effektmåling

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM. Hans Hummelgaard Forsknings- og analysechef for VIVE Effektmåling Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM Hans Hummelgaard Forsknings- og analysechef for VIVE Effektmåling Baggrund for udviklingen af SØM Stigende interesse hos politikerne for de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:18 21. december 2018 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 3. kvt. 2018 Resumé: Den offentlige finansielle nettogæld blev

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017

6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017 6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

12 Kvalitetsstandard for ledsagerordning for voksne

12 Kvalitetsstandard for ledsagerordning for voksne 12 Kvalitetsstandard for ledsagerordning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 9 Kvalitetsstandard for ledsagerordning: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ

Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Baggrundsnotat om kommunernes budgetter til indsats for socialt udsatte Budgetter - den politiske prioritering For offentlige myndigheder er budgetterne

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:34:53 - Helle Wittrup-Jensen 23 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere