Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 :.La Sl.Ji- h i MARSELISBORG SKOLE AARHUS KOMMUNALE FULDSTÆNDIGE HØJERE ALMENSKOLE 19^1 CLEMHNHTBYKKER1ET. AABSUS

3 ORDENSREGLER 1. Eleverne møder om Morgenen i god Tid, tidligst dog 1 Kvarter før Skoletidens Begyndelse. 2. Al Cykling til og fra Skolen foregaar ad Birketinget. Cyklestativer anvises Eleverne af Gaardinspektor. Elever med lang Skolevej har Fortrinsret til Stativ. Skolen paatager sig intet Ansvar for Cyklerne. Udenfor Skolens Grund maa Elevernes Cykler ikke henstilles. 3. Naar der ringes op 2 Min. før Undervisningens Begyndelse, stiller alle Eleverne op udenfor deres Klasser. Naar der ringes til Morgensang, gaar de klassevis og i Orden ned i Gymnastiksalen. 4. I Frikvartererne maa kun Ordensduksen opholde sig i Klassen, med mindre Gaardinspektor har givet Tilladelse til, at Eleverne bliver paa Gangene. Dette markeres ved et blaat Flag paa hver Gang. 5. Fra Sang- og andre Særlokaler begiver Eleverne sig direkte ned paa Pladsen, medens Materialer og Bøger bringes til Klassen af Ordensduksen. 6. I Spisefrikvarteret spiser Eleverne i Klasserne, hvor der skal herske Ro og Orden. Indtil der ringes 1. Gang, maa ingen Elev opholde sig i Gaarden. Naar der ringes 2. Gang, skal alle Elever forlade Klasserne. Det er ikke tilladt at læse i Spisefrikvarteret. 7. Ingen Elev maa forlade Skolen i Skoletiden, medmindre Tilladelse er givet af Rektor eller en Inspektor. 8. Paa Skolen er al Handel forbudt. Indsamlinger o. lign, maa kun finde Sted med Rektors Tilladelse. 9. Traktementer mellem Eleverne, f. Eks. i Anledning af Fødselsdage, maa ikke finde Sted paa Skolen. 10. Det henstilles, at Eleverne har saa faa Værdigenstande med i Skole som muligt. Penge o. lign, maa ikke efterlades i Overtøjet. Er det nødvendigt, at en Elev har Penge med i Skole, bør de afleveres straks om Morgenen til Ganginspektor til Opbevaring. 11. Enhver Elev er ansvarlig for sin Plads i Klassen. Forsætlig eller tankeløs Beskadigelse af Skolens Inventar (f. Eks. Ruder) vil blive forlangt erstattet af Eleven. Enhver Beskadigelse maa straks meddeles til Inspektor. (Fortsattes Omslagets 3. Side.)

4 MEDDELELSER OM MARSELISBORG SKOLE AARHUS KOMMUNALE FULDSTÆNDIGE HØJERE ALMENSKOLE FOR SKOLEAARET CI.EMENSTRYKKERIET (C. REIMANN) AARHUS

5 SKOLEKOMMISSIONENS MEDLEMMER Hr. Overlærer K. Mousten (Formand) Fru Esther Aggebo Overbetjent, Frøken Johanne Berg Hr. Købmand Vald. Kloster Hr. Kontorbestyrer Hans Madsen Hr. Overlærer J. Riber Hr Maskinassistent E. Winterberg Hr. Bankbud Friis Jensen Hr. Skomagermester Jens. Madsen SKO LEU DVALG ETS M EDLEM M ER Hr. Overlærer K. Mousten Fru Esther Aggebo Overbetjent, Frøken Johanne Berg Hr. Kontorbestyrer Hans Madsen Hr. Overlærer J. Riber LÆRERRAADETS FORMAND Hr. Adjunkt A. Rossen Rektor trælles i Reglen daglig Kl TIf. 741

6 MARSELISBORG SKOLE (Aarhus kommunale fuldstændige højere Almenskole) sorterer, efter de i Skolelovgivningen og Undervisningsministeriets Bestemmelser givne Regler, under Byens Skolemyndigheder. Adgang til Skolen har Børn saavel af Forældre, der bor i Aarhus, som af Forældre, der bor uden for Byen. Dog har Børn fra Aarhus fortrinsvis Adgang. Skolen er en fuldstændig højere Almenskole med Mellemskole, Realklasse samt nysprogligt og matematisk Gymnasium. Optagelse af nye Elever finder regelmæssigt Sted i Slutningen af Juni, eventuelt ved Skoleaarets Begyndelse i August. I Skoleaarets Løb optages kun undtagelsesvis Elever. I 4 M, II og III G kan ingen Elev optages uden Ministeriets Tilladelse, og denne vil kun blive meddelt i særlige Tilfælde. I 1. Mellemskoleklasse optages hvert Aar efter de kommunale Skolemyndigheders Bestemmelse et Antal Elever fra Aarhus Kommunes øvrige Skoler, som har bestaaet den krævede Optagelsesprøve. Udmeldelse maa ske med en hel Maaneds Varsel, og i Juni og Juli kan ingen Udmeldelse finde Sted, saa den sidste Udmeldelsesfrist er 30. April. For Ferieplanen gælder til enhver Tid de for Statsskolen fastsatte Regler.

7 4 Om Skoleafgift. De Elever, der fra Aarhus kommunale Skolevæsens øvrige Skoler optages i Gymnasiet eller i 1. Mellemskoleklasse, nyder gratis Undervisning. Friplads i andre Tilfælde bevilges efter Ansøgning, men kun naar Skoleudvalget skønner det rimeligt. løvrigt gælder for Gymnasiet og Realklassen de samme Afgiftsregler som ved Statsskolerne, saaledes at Afgiftens Størrelse gøres afhængig af Forsørgerens skattepligtige Indtægt samt af Antallet af uforsørgede Børn. I Dimissionspenge betales ved Mellemskoleeksamen 5 Kr., ved Realeksamen 10 Kr. og ved Studentereksamen 15 Kr. Timefordeling HIG II G I G R 4M 3M 2M 1M S m s ni S m Religion Dansk l>) Engelsk » 4 5 6e) Tysk Fransk Latin Oldtidskundskab Historie Geografi Naturhistorie Naturfag i Gym Fysik og Kemi. 6 6«) 6a) Matem. og Regn a) 2 6a) 5 6b) Skrivning... le) Id, 1 1 Tegning... Ib) Kv. Haandarb Sang... 1 (1) 1 O) Sammensang... 1 (1) (1) (1) (1) (1) (O 1 (1) (1) (1) Legemsøvelser » Id) 3 3 Sløjd Sum a) i 2 af 6 Timer har Halvdelen af Eleverne Fysik, Resten Matematik, b) Ikke-Latinere har en Time ekstra i hvert af Fagene Dansk, Engelsk, Matematik og Tegning. c) Drengene i Saminensangstimen. d) Drengene i 2 Sangtimer. e) fra dette Skoleaar paabegyndes Engelsk i 1M, Tysk begyndes i 2M.

8 Om Undervisningen. Skolen er en Fællesskole, hvor Drenge og Piger undervises sammen undtagen i Fagene Gymnastik, Sløjd og Haandarbejde. I Mellemskolen begyndes der med Engelsk i første, med Tysk i anden Klasse. I fjerde Klasse undervises der i Latin, og det tilraades alle de Elever, som Skolen skønner egnede dertil, at deltage i denne Undervisning. Latinprøven er en Betingelse for Optagelse i det sproglige Gymnasium, men mange Matematikere maa senere, naar de vælger Fagstudium, underkaste sig den, dersom de ikke har gjort det i Skolen. Ønsker Hjemmet, at en Elev i Aarets Løb skal opgive at læse Latin, maa dette meddeles Skolen inden 20. Februar. Lærerpersonalet. 22. August 1940 udnævntes Timelærer ved Frederiksborg Statsskole, cand. mag. Leo Melchior Larsen til Adjunkt ved Marselisborg Skole. 1. Oktober 1940 udnævntes Adjunkt A. E. Skjøt-Pedersen til Lektor. Fagene har i Skoleaaret været fordelt paa følgende Maade: Rektor: Dansk II s (4), II m (4), Engelsk R (5) Lektor Gundel: Dansk III s (4), III m (4), I s (4), I m (4), R (4), Oldtidskundskab III s (1), III m (1), Sanginspektion (2) Lektor Povl Jørgensen: Matematik III m (6), II m (8), R (5), 1 M (5) Lektor Fangel: Engelsk I s (4), I m (2), 4 Ma (5), 3 M (4), Fransk III s (4), R (5) Lektor Alstrup: Geografi R (2), 3 M (2), 2 M (2), 1 M (2), Naturhistorie 3 M (2), 2 M (2), 1 M (2), Naturfag III m (4), II s (2), I m (2), Sanginspektion (2) 24 Lektor Skjøt-Pedersen: Geografi 4 Ma (2), Naturhistorie R (2), 4 Mb (2), Naturfag III s (4), II m (2), I s (2), Fysik R (2), M (10) Adjunkt Rossen: Dansk 2 M (4), Tysk III s (5), II s (5), I m (1), R (3), 2 M (3), Fransk I s (4)... 24

9 6 Ad junkt Lyngbye: Engelsk III s (4), 4 Mb (4), 2 M (5), Tysk I s (5), 4 Ma (3), Sløjd 3 M (2), 2 M (2) 25 Adjunkt Madsen: Fysik og Kemi III m (6), II m (8), I m (8), Matematik II s (2) Adjunkt Kolstrup: Dansk 3 M (5),1 M (5), Fransk II m (4), Historie II m (3), I s (3), I m (3), 2 M (2), 1 M (2) Adjunkt Nielsen: Engelsk II s (4), 1 M (6), Gymnastik III, II, 4 M, 2 M, 1 M (17) Adjunkt Leo Larsen: Matematik I m (8), 4 Ma (6), Ikke-Latinere (1), 3 M (6), 2 M (5) Adjunkt Ahm: Fransk III m (4), II s (4), I m (4), Latin III s (3), 4 Ma (4), Gymn. I (4), 3 M (4) Lærerinde Frk. Kragh: Haandarbejde M (7), Gymnastik med Pigerne (28) Organist Rob. Jørgensen: Sang Pastor Poul Knudsen: Religion III s, II m, I s, 1 m... 4 Timelærer Bendtsen: Dansk 4 Ma (5), 4 Mb (5), Ikke- Latinere (1), Tysk II m (1), 4 Mb (3), 3 M (4), Historie 4 Ma (2), 4 Mb (2), Sløjd 1 M (3) Timelærer Nygård: Geografi 4 Mb (2), Naturhistorie 4 Ma (2), Matematik I s (2), 4 Mb (6), Skrivning 3 1 M (5), Tegning 4-1 M (7) Timelærer Kjærgaard: Latin II s (4), I s (4), 4 Mb (4), Oldtidsk. II s (1), II m (1), I s (1), I m (1), Tilsyn Gymnastik I (4) Vikar Keller Hansen: Religion III m, II s, 4 til 1 M (9), Engelsk II m (2), Historie III s (4), III m (4), II s (3), R (2), 3 M (2), Skrivning 4 M (1) Under Lektor Fangels Sygdom overtoges hans Timer i Marts og April af cand. mag. Tage Bentzen (III s, R og 3 M), cand. mag. Keller Hansen (4 M), Adjunkt Madsen (I m) og Rektor (I s). Inspektionen besørges siden 1. Marts af Lektor Gundel (Bibliotekar), Lektor Alstrup (Kontorarbejde og Materiel), Lektor Skjøt-Pedersen (Tilsyn med Samlingerne), Adjunkt Lyngbye (Gaardinspektion), Adjunkt Kolstrup (Karakterprotokoller og -bøger), Adjunkt Nielsen (Inventar og Ganginspektion), Adjunkt Ahm (Ganginspektion) og Frk. Kragh (Tilsyn med Pigerne).

10 SKOLENS AFGANGSPRØVER 1940 Studentereksamen. Den nysproglige Linie: Gerda Bogason 6,94 (mg). Søren Bruun 5,75 (gx). Hans Eiler Christensen 6,19 (mg-?). Vibeke Fangel 6,31 (mg-?-). Else Marie Jensen 5,89 (gx). Gurli Jørgensen 6,68 (mg). Bente Kier 6,82 (mg). Ole Juul Larsen 5,35 (gx). Kirsten Nielsen 7,04 (mg). Anton Nørager 6,34 (mg-?). Børge Olesen 6,83 (mg). Willy Olsen 6,48 (mg-?). Birthe Pedersen 6,42 (mg-?). Bodil Rasmussen 6,51 (mg-?). Poul Würtz Rasmussen 5,23 (gx). Niels Rytter 6,36 (mg-?). Karen Skaaning 6,38 (mg-?). Inger Margr. Thomsen 5,55 (gx). Kirsten Vigild 7,02 (mg). Den inatemalisk-nalurvidenskabelige Linie: Knud Bisgaard 7,74 (ug-?). Hans Dreyer 5,99 (gx). Vagn Dybdahl 6,46 (mg-?). Jørgen Gottlieb 6,29 (mg-?). Erik Bergholt Hansen 6,84 (mg). Hans Jørgen Hansen 7,06 (mg). Tove Kjær Hansen 7,50 (ug-?). Preben Høiriis 7,12 (mg). Børge Funck Jensen 5,70 (gx). Kaj Preben Jensen 6,08 (mg-?). Inger Lauridsen 6,06 (mg-?). Niels Jørgen Loft 7,39 (mgx)> Jens Peter Møller 6,19 (mg-?). Else Walther 6,27 (mg-?). Realeksamen. Viggo Baunsgaard 5,86 (gx). Eva Skytte Birkefeldt 6,33 (mg-?). Bent Caspersen 5,89 (gx). Aase Christophersen 6,81 (mg). Ruth Forsberg 6,59 (mg-?). Inge Jakobsen 6,83 (mg). Gerda Jensen 6,14 (mg-?). Joy Johansen 5,78 (gx). Birthe Kjeldbæk 6,25 (mg-?). Carl Krebs 6,33 (mg-?). Jørgen Krebs 5,79 (gx). Erik Madsen 6,43 (mg-:-). Elly Mikkelsen 6,94 (mg). Hans Mikkelsen 7,25 (mgx). Erik Kissmeyer Nielsen 6,28 (rag-?). Gerda Nielsen 7,13 (mg). Niels Henning Nielsen 5,43 (gx). Nina Lundberg Nielsen 6,33 (mg-?). Paul Chr. Nielsen 6,03 (mg-?). Paula Pedersen 6,69 (mg). Øjvind Petersen 6,38 (mg-?). Johnna Seiersen 6,50 (mg-?). Ruth Sørensen 6,34 (mg-?). Inger Conrau Thomsen 6,66 (mg-?). Gunhild Voldstedlund 6,40 (mg-?).

11 ELEVERNE Den 1. Maj var Elevtallet 295, 143 Drenge og 152 Piger. Eleverne opføres klassevis, idet Faderens eller Værgens Stilling er tilføjet. (Hvor intet andet er anført, er Hjemstedet Aarhus.) III Gns. 1. Bodil Andersen,Observator, mag. sc. 2.Knud Bjøreng, Landsretssagfører, Aabyhøj. 3. Maria Brorson Fich, Rektor. 4. Lissie Frandsen, Incassator. 5. Vermund Johansen, Sadelmagermester, Aabyhøj. 6. Jytte Jordahl, Bogholder. 7. Karen M. Larsen, Overlærer. 8. Ulla Larsen, Overassistent. 9. Annalise Lund, Bogholder. 10. Bent Melson, Kontorchef, Rosenvænget. 11. Inger Nielsen, Trafikassistent. 12. Børge Nøhr, Murermester. 13. Anna Holmsgaard Pedersen, Kusk. 14. Leif Pedersen, Enkefrue. 15. Børge Petersen, Købmand. III Gm. 1. Jens Bay, Oberstløjtnant, Risskov. 2. Grete Blok, Købmand. 3. Jørgen Christensen, Bankbestyrer, Ebeltoft. 4. Birthe Clausen, Fru C. 5. Iwar Dudzinski, Fyrbøder. 6. Inger Elmark, Telefonmester. 7. Bjørn Halkier, Kommunelærer. 8. Grethe Johansen, Togbetjent. 9. Birgit Kjær, Statskonsulent, Kongsvang. 10. Birthe Larsen, Overbanemester. 11. Ingrid Larsen, Vejinspektør. 12. Johanne Krogh Madsen, Overassistent. 13 Per Malchau, Landstingsmand, Overassistent. 14. Lene Marcussen, Ingeniør. 15. Knud-Erik Markussen, Købmand, Rønde. 16. Else Snedstrup Mogensen, Inspektør. 17. Orla Nicolaisen, Fabriksarb. 18. Jens Nørager, Forretningsfører. 19. Morten Pedersen, Prokurist. 20. Gurli Rasmussen, Arbejdsmand. 21. Knud Erik Rasmussen, Vognmand. 22. Erik Sørensen, Repræsentant. 23. Helen Zorn, Repræsentant. II Gns. 1. Oda Holm Andersen, Repræsentant, Aabyhøj. 2. Poul Bjerre gaard Andersen, Togbetjent. 3. Else Brauer, Murer. 4. Tage Bundgaard, Skræddermester, Skaade. 5. Kirsten Busch-Sørensen, Direk

12 9 tør. 6. Inger Christensen, Repræsentant. 7. Inger Friis, Bogholder. 8. Esther Glund, Repræsentant, Aabyhøj. 9. Tage Skou Hansen, Prokurist. 10. Agnes Hedver, Revisor. 11. Leif Ibsen, afd. Overlæge. 12. Per Jessen Jensen, Repræsentant. 13. Tove Jensen, Malermester. 14. Birte Jørgensen, afd. Registrator. 15. Aage Kirkegaard, Konstruktør Meiland. 16. Ruth Mahler, Repræsentant. 17. Agnete Mikkelsen, Antikvitetshandler. 18. Ellen Margrethe Møldrup, Ølhandler. 19. Norma Nielsen, Remisearbejder. 20. Norma Nissen, Chauffør. 21. Svend Aage Olsen, Oliearbejder. 22. Peter Schousbo, Læge. 23. Bente Tolderlund, Kontorchef. 24. Erik Winther, Vekselerer. 25. Inga Ostergaard, Direktør, Konsul. 26. Birgit Østenfjeld, Guldsmed. II Gm. 1. Niels Ole Andersen, Observator, mag. sc. 2. Boris Bech, Maler. 3. Anders Bergmann, Købmand, Risskov. 4. Erik Gebauer, Havneingeniør. 5. Hans Gottlieb, Distriksingeniør. 6. Alfred Jørgensen, Møbelhandler. 7. Walther Fenger Lassen, Fru F. L. 8. Bodil Madsen, Skomagermester. 9. Søren Møldrup, Ølhandler. 10. Gerda Niebuhr, Repræsentant. 11. Valther Vasard Nielsen, Værkfører. 12. Erik Olsen, Hovedkasserer. 13. Carl Erik Pedersen, Forvalter. 14. Helge Schierup, Ekspedient. 15. Torben Schjønning, Grosserer. 16. Norma Skou, Fabrikant. 17. Erling Holm Sørensen, Trafikassistent, Skanderborg. 18. Kaj Tarp Sørensen, Ekspedient. 19. Mogens Bregendal Sørensen, Undersøger. 20. Jørn Thomsen, Bestyrerinde. 21. Bodil Winther, Snedkermester. I Gns. 1. Sigrid Danielsen, Chauffør. 2. Vagn Fisker, Kunstmaler. 3. Inger Hansen, Overpakmester. 4. Knud Aage Harmsen, Handelsgartner, Hasle. 5. Leif Hildebrand, Receptionschef. 6. Jonna Kudal Jensen, Svømmelærerinde. 7. Erik Kauffeldt, Dekoratør, Kongsvang. 8. Carl Krebs, Overlæge, Dr. med. 9. Jørgen Larsen, Lagerarbejder. 10. Niels Tyme Møller, Hospitalsforvalter, Risskov. 11. Ellen Margrethe Nielsen, Snedkermester. 12. Nina Lundberg Nielsen, Fuldmægtig. 13. Edith Pedersen, Møbelhandler. 14. Bengt Pheiffer, Fabriksejer. 15. Johnna Seiersen, Købmand. 16. Christian Nie. Siersted, Sognepræst, Trige. 17. Bent Stellleld, Støberiarbejder. 18 Eva Thomsen, Overretssagfører. 19. Hanne Thomsen, Fru Th. 20. Paul Erik Werling, Købmand. 21. Gunhild Voldstedlund, Købmand. 22. Inger Wraae, Fuldmægtig.

13 10 I Gm. 1. Bent Langfeldt Andersen, Lagerarbejder. 2. Anker Axelsen, Fru A. 3. Jørn Gammeltoft Christensen, Kontrollør, Mejeribrugskand. 4. Peter Irving Christensen, Enkefrue. 5. Preben Frederiksen, Pakmester. 6. Elisa Jølk Hansen, Murer. 7. Jorgen Hesseldahl, Lærer, cand. phil. 8. Svend Erik Jensen, Arbejdsmand. 9. Knud-Werner Kaa, Værkmester. 10. Per Albert Kaae, Maier. 11. Poul Krabbenhøft, Repræsentant. 12. Inge la Cour, Ingeniør, cand, polyt. 13. Paul Klarskov Larsen, Gartner. 14. Knud Brandt Lassen, Kommunelærer. 15. Hans Mikkelsen, Repræsentant, Aabyhøj. 16. Axel Riber Nielsen, Portør. 17. Poul Erik Pedersen, Oliearbejder. 18. Else Perregaard, Tømrermester. 19. Johannes Perregaard, Købmand, Aars. 20. Øjvind Petersen, Ingeniør. 21. Hartvig Rasmussen, Maskindrejer. 22. Anton Riis Vestergaard, Enkefrue. 23. Hans Wermuth, Portner. 24. Birthe Willadsen, Trafikkontrollør. Realklassen. 1. Rigmor Aggebo, Læge. 2. Edith Christensen, Maler. 3. Kirsten Bann Christensen, Repræsentant. 4. Inge Ebbesen, Politibetjent. 5. Grethe Jakobsen, Købmand. 6. Henny Bitsch Jensen, Ekspedient. 7. Karen Vejlgaard Jensen, Telegraf kontrollør. 8. Agnete Juul, Telefonistinde. 9. Gudrun Larsen, Arbejdsmand. 10. Inge Frank Larsen, Berider. 11. Tove Møller, Fru M. 12. Karen Neerlin, Direktør, cand. polyt. 13. Aase Nielsen, Togbetjent. 14. Bibi Møller Nielsen, Smed. 15. Elise Svender Nielsen, Købmand. 16. Betty Pedersen, Fru P. 17. Johanne Rasmussen, Modelsnedker. 18. Nina Reimann Rasmussen, Trykkeriejer. 19. Else Skjold, Direktør. 20. Karen Wohlert, Direktør, Konsul, Skaade Bakker. 4 Ma. 1. Willy Agtby, Kriminalbetjent. 2. Willy Andersen, Snedker. 3. Vagn Brøkner, Arbejdsmand. 4. Erik Buus Pedersen, Overassistent. 5. Grethe Bøsgaard, Vognmand. 6. Grethe Christensen, Kontrolør. 7. Werner Clausen, Portør. 8. Eigil Dubgaard, Cyklehand ler. 9. Grethe Enevoldsen, Enkefrue. 10. Johanne Hansen, Kulhandler. 11. Lilly Hansen, Maler. 12. Tonny Jochumsen, Motorfører. 13. Hans Erik Jørgensen, Grosserer, Rosenvang. 14. Inge Larsen, Bestyrerinde Fru L. 15. Ulla Larsen, Smedemester. 16. Jørgen Madsen, Musiker. 17. Henning Nielsen, Vognmand. 18. Inger-Ulla Overgaard, Lokomotivfører. 19. Rita Pedersen, Togbetjent. 20. Kay Schaltz, Træhandler. 21. Vibeke Schytt, Fuldmægtig. 22. Knud Erik Svensson, Overbetjent. 23. Eigil Sørensen, Arbejdsmand. 24. Poul Vinther, Portør. 25. Ella Wiede, Arbejdsmand.

14 11 4 Mb. 1. Grethe Bjerregaard Andersen, Togbetjent. 2. Preben Anker stjerne, Telefonistinde 3. Jørn Bisgaard, Overassistent. 4. Inga Blom, Arbejdsmand. 5. Ole Dybbroe, Repræsentant. 6. Bodil Gottliebscn, Maskinarbejder. 7. Meriam Jensen, Dameskrædderinde. Minna Jensen, Maskinassistent. 9. Kirsten Juul, Telefonistinde. 10. Ib Jørgensen, Kontorassistent. 11. Fritz Knudsen, Bestyrerinde. 12. Ellen Johanne Koch, fhv. Postkasserer. 13. Alice Larsen, Møller. 14. Erik Madsen, Rørlægger. 15. Birgit Mahl Mikkelsen, Guldsmed. 16. Ina Malchau, Landstingsmand, Overassistent. 17. Solveig Mikkelsen, Arbejdsmand. 18. Poul Aage Niebuhr, Repræsentant. 19. Kurt Nielsen, Trafikassistent. 20. Lillian Nielsen, Købmand. 21. Ester Olsen, Kulhandler. 22 Birthe Pedersen, Maler. 23. Ellen Abild Pedersen, Vognmand. 24. Vagn Gammelgaard Pedersen, Lagerarbejder. 25. Valter Pedersen, Vognmand. 26. Victor Svensson, Tjener. 27. Bjarne Sørensen, Maskinarbejder. 28. Kaj Thorving, Købmand. 3 M. 1. Jens Aggebo, Læge. 2. Paul Krogh Andersen, Tegner. 3. Maja Asmussen, Overinspektør. 4. Else Bak, Karetmager. 5. Aase Bentsen, Trafikassistent. 6. Jørgen Christensen, Repræsentant. 7. Ebba Fabech, Ekviperingshandler. 8. Knud Fogsgaard, Faktor. 9. Grethe Friis, Bogholder. 10. Svend Gravesen, Lokomotivfyrbøder. 11. Gyril Hansen, Beslagsmed. 12. Aase Hansen, Repræsentant. 13. Bent Østergaard Jensen, Cigarhandler. 14. Yrsa Jensen, Blomsterhandler. 15. Arne Jørgensen, Togbetjent. 16. Egon Jørgensen, Fru A. J. 17. Sven Koch, Rejseinspektør. 18. Kirsten Larsen, Overlærer. 19. Ellen Lønskov, Pianist. 20. Bodil Madsen, Snedkermester. 21. Mogens Snedstrup Mogensen, Inspektør. 22. Kjeld Søderlund Nielsen, Repræsentant. 23. Erik Nissen, Vinduespolerer. 24. Helge Olsen, Hovedagent. 25, Jørgen Pedersen, Købmand. 26. Erik Rostbøll, Kommunelærer. 27. Sonja Ryom, Chauffør. 28. Margit Sindberg, Fru S. 29. Ole Skak, Violinist. 30. Kaja Svarning, Maler. 2 M. 1. Bente Aalsø, Kommunelærer. 2. Bodil Adelkvist, Konstruktør. 3. Inge Carlsen, Maskindrejer. 4. Else Christensen, Klaverbygger. 5. Arne Frees Christiansen, Veterinærinspektør. 6. Ruth Christiansen, Repræsentant, Rosenvang. 7. Søren Danielsen, Købm. 8. Inge Edslev, Fogedassistent. 9. Tove Enevoldsen, Enkefrue. 10. Viggo Esmann, Fru E. 11. Knud Fanger, Direktør, cand. polyt. 12. Frans Handest, Kunstmaler. 13. Else Hoff, Læge. 14. Else Kragh, Lands

15 12 retssagfører. 15. Otto Lauritzen, Fru L. 16. Tove Leffers, Frøhandler. 17. Erik Mathiesen, Smedemester. 18. Preben Meldgaard, Maler Mikkelsen. 19. Annalise Mikkelsen, Kedelsmed. 20. Karl Johan Nissen, Chauffør. 21. Aase Paulsen, Maskinarbejder. 22. Lillian Pedersen, Trafikassistent, 23. Birgit Rasmussen, Frisør. 24. Inge Schmidt, Kontorassistent. 25. Poul Sejer-Nielsen, Maler. 26. Henning Sørensen, Skomager. 27. Irma Sørensen, Arbejdsmand. 28. Kurt Sørensen, Ekspedient. 29. Esther Thomassen, Radiotelegrafist. 30. Inge Winther, Murermester. 1 M. 1. Søren Aggebo, Læge. 2. Inge Bech, Maler. 3. Edith Funch Bergmann, Bogholder. 4. Inge Berthelsen, Tømrermester. 5. John Busch-Sørensen, Direktør. 6. Erna Christensen, Arbejdsmand. 7. Ragna Christiansen, Malermester. 8. Walter Christiansen, Veterinærinspektør. 9. Frantz Aage Fischer, Trafikassistent. 10. Poul Fisker, Snedkermester. 11. Karen Margrethe Hed ver, Revisor. 12. Ole Herløv, Skibsmægler. 13. Henny Jensen, Direktør. 14. Ingerlise Jensen, Trafikkontrolør. 15. Elinor Krag, Landsretssagfører. 16. Lilly Kristensen, Cigarhandler. 17. Poul Henning Linnemann, Salgschef. 18. Henny Møller, Lagerekspedient. 19. Leo Møller, Lagerekspedient Holger Daniel Nielsen, Overtoldassistent. 21. Inge Richter Nielsen, Fabrikant. 22. Poul Børge Nielsen, Trafikassistent. 23. Tove Olesen, Overassistent. 24. Thorkil Herman Pedersen, Cigarhandler. 25. Andreas Rasmussen, Sømand. 26. Carl Christian Rokkjær, Bogholder. 27. Hugo Schmidt, Maskinmester. 28. Kirsten Sejerholt, Skoledirektør. 29. Wivi Sindberg, Fru S. 30. Birgit Svensson, Overbetjent. 31. Niels Jørgen Vester, Ingeniør. Den 19. Marts 1941 havde Skolen den Sorg at miste en af sine Elever, idet Annelise Pedersen (R) afgik ved Døden efter et kort Sygeleje. Hun var en flittig og samvittighedsfuld Pige med et venligt og stilfærdigt Væsen, en Elev, som Skolen kun havde Glæde af, og som vil blive savnet.

16 AARETS ARBEJDE 1. Mellemskoleklasse. Religion (Keller-Hansen). Hertz: Bibelhistorie for Mellemskolen. Fra Skabelsen til Det babylonske Fangenskab, de ti Bud, Salmer. Dansk (Kolstrup). Hansen og Heltoft: DanskLæsebogl. Jensen og Noesgård: Dansk Sproglære for Mellemskolen. Diktat hver Uge, Genfortælling hveranden Uge. Engelsk (Nielsen). Friis Hansen & Chr. Nielsen: Eng. f. Mellemskolen I, og II til S. 25. Elistorie (Kolstrup). Buchreitz og Rosing: Historie I, til Side 117. Geografi (Alstrup). C.C.Christensen: Geografi for Mellemskolen I. Forfra til Alperne. Naturhistorie (Alstrup). Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen I. Pattedyr og Spurvefugle. Balslev og Simonsen: Botanik for Mellemskolen I. Tryde: Skoleflora. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Forfra til Varmelære. Julius Petersen: Kemi for Mellemskolen. Indtil Ilt. Regning og Matematik (Jørgensen). C. C. Andersen og Damgaard Sørensens Regnebog for Mellemskolen I. Skrivning (Nygård). Gennemgang af Bogstavformerne. Afskrift. Tegning (Nygård). Plantegning. Farvelære. Haandarbejde (Frk. Kragh). Et Pudevaar. Et Par Skisokker. Sløjd (Bendtsen). Savning, Snitning og Høvling. Blomsterskammel, Skammel, Puslespil og Knivkasse.

17 14 2. Mellemskoleklasse. Religion (Keller-Hansen). Hertz: Bibelhistorie for Mellemskolen. Fra Saul til Den nye Pagt. Fra Bjergprædikenen til Aposteltiden. Trosbekendelsen, Salmer. Dansk (Rossen). Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog II. Jensen og Noesgård: Dansk Sproglære for Mellemskolen. Diktat el. Genfortælling hver Uge. Engelsk (Lyngbye). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I og Engelsk II, S Tysk (Rossen). Reincke: Tysk Begynderbog. Kap. XV ud. Kaper: Tyske Stiløvelser for Mellemskolen, Stk Historie (Kolstrup). Buchreitz og Rosing: Historie I, Side 117 ud. Geografi (Alstrup). C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I. Fra Alperne Bogen ud. Samme Bog II. Afrika. Naturhistorie (Alstrup). Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen I. Fugle, Krybdyr, Padder og Fisk. Balslev og Simonsen: Botanik II. Tryde: Skoleflora. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Varmelæren. Julius Petersen: Kemi for Mellemskolen. Ilt organisk Kemi. Regning og Matematik (Larsen): C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik for Mellemskolen II. Juul og Rønnau: Geometri for Mellemskolen, Stk Skrivning (Nygård). Gennemgang af Bogstavformerne. Afskrift. Tegning (Nygård). Plantegning og Rumvurdering. Bogstav- og Plakattegning. Haandarbejde (Frk. Kragh). Gymnastikdragt. Et Bælte. Stopning. Sløjd (Lyngbye). Boghylde bejdset og lakeret, Boldtræ, lige Slidsning.

18 15 3. Mellemskoleklasse. Religion (Keller-Hansen). Hertz: Bibelhistorie for Mellemskolen. Fra Hjemkomsten fra Babylon til Den nye Pagt. Fra Lignelserne til Den store Hedningemission. Salmer. Dansk (Kolstrup). Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog III. Jensen og Noesgård: Dansk Sproglære for Mellemskolen. Stil el. Genfortælling hver Uge. Engelsk (Fangel). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen II og III, S. 6 9, 12 19, 20 31, Øvelseshefte II og III. Tysk (Bendtsen). Kaper & Nielsen: Deutch für die mittere Stufe, S , 38 43, 50 57, Kapers Stiløvelse I, Stk Kapers Grammatik. Historie (Keller-Hansen). Ludv. Schmidt: Lærebog i Flistorie for Mellemskolen II. Den nyere Tid. Henrik Madsen: Historiske Billedhæfter III. Geografi (Alstrup). C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II. Asien, Australien og Nordamerika. Naturhistorie (Alstrup). Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi II. Insekter, Orme (inch). Balslev og Simonsen: Botanik III. Tryde Skoleflora. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Magnetisme og Elektricitet. Julius Petersen: Kemi for Mellemskolen. Organisk Kemi. Matematik og Regning (Larsen). C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik for Mellemskolen III. Juul og Rønnau: Geometri for Mellemskolen, Stk Skrivning (Drenge: Nygård). Indøvelse af tydelig FIaandskrift. Tegning (Nygård). Rumvurdering og Modeltegning. Skygning og Farveteori. Haandarbejde (Frk. Kragh). En Kittel. En Serviet med Kvadrathulsøm. Sløjd (Lyngbye). Et Kakkelbord, bejdset og lakeret, Skraaslidsning.

19 16 4. Mellemskoleklasse A. Religion (Keller-Hansen). Thomsen: Kirkehistorie. Dansk (Bendtsen). Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV. Blicher: Røverstuen. Hauch: Søstrene paa Kinnekullen. Svensk efter Christensens Læsebog. Genfort. el. Stil hver Uge. Engelsk (Fangel). O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen IV. S. 5 31, 34 54, 77 82, Øvelseshefte IV. J. Masefield: The Bird of Dawning, S Tysk (Lyngbye). Kaper og Nielsen: Deutch für die mittlere Stufe, S , 57 64, 76 81, 93 97, , , , , , , , , Kaper: Tysk Grammatik, Houken og Stenbjerre: Stiløvelser, Pünktchen Anton, Schulfunktext. Latin (Ahm). F. Kindt Jensen: Latinsk Begynderbog, Stk og I XXXIII. Historie (Bendtsen). Schmidt: Hist. f. Misk. II, Tiden fra H. Madsen: Hist. Biliedhefter IV. Geografi (Skjøt-Pedersen). C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II. Danmark ud. Naturhistorie (Nygård). Balslev og Simonsen: Botanik IV. Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi II. Bløddyr ud. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Sundorph: Fysik for Mellemskolen II. Matematik og Regning (Larsen). Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog IV. Jul. Petersen: Aritmetik for Mellemskolen fra Potens Bogen ud. Juul og Rønnau: Geometri for Mellemskolen, Stk , Mellemskoleklasse B. Religion (Keller-Hansen). Thomsen: Kirkehistorie. Dansk (Bendtsen). Som 4. A. Engelsk (Lyngbye). Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk IV. S. 5-14, 16-21, 24 31, 34-37, 64-74, 77 81, 83-86, 87 88, Lund-Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Extemporal Foster Brown: Everyday Life in England.

20 17 Tysk (Bendtsen).Kaper og Nielsen: Deutch für die mittlere Stufe, S , , , , Extemporal: S , Stiløvelse efter Øvebogen. Kapers Grammatik. Latin (Kjærgaard). F. Kindt Jensen: Latinsk Begynderbog, Stk og I-XXXIII. Historie (Bendtsen). Som 4. Ma. Geografi (Nygård). Som 4. Ma. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Som 4. Ma. Naturhistorie (Skjøt-Pedersen). Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen II. Bløddyr Bogen ud. Balslev og Simonsen: Botanik IV. Matematik og Regning (Nygård). Som 4. Ma. 4, Mellemskoleklasse, Ikke-Latinere. Dansk (Bendtsen). Dansk Grammatik, og Analyse paa Grundlag af Prof. Brøndum-Nielsens Analysefigurer. Haandbogsbenyttelse. Engelsk (Fangel). F. Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser for Mellemskolen. Repetition af Eksamenspensum. Regning (Larsen). Opgaver efter Petersen og Rotting: Mellemskolens Regnebog IV. Tegning (Nygård). Rumvurdering. Farveteori. Realklassen. Dansk (Gundel). Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V. Genboerne. En Landsbydegns Dagbog. Lilly Gad: Dansk Grammatik med Arbejdsopgaver. Stil hver 14. Dag. Engelsk (Rektor). Modern English Omnibus, v. Rosenmeier, S , Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Askgaard og Nørregård: Engelske Stiløvelser I. Ugentlig Stil, hjemme eller paa Skolen. Tysk (Rossen). Sigtryggsson: Tyske Læsestykker for Realklassen. Stk. 1 8, 11, 13 21, 27, 29, 31, 38 39, 41. Fransk (Fangel). Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog. S

21 18 Historie (Keller-Hansen). Blomberg og Hæstrup: Nordens Historie for Realklassen. Dahl: Samfundslære for Realklassen. Geografi (Alstrup). Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi. Naturhistorie (Skjøt-Pedersen). Balslev og Simonsen: Botanik for Realklassen. Balslev og Andersen: Zoologi for Realklassen. Naturlære (Skjøt-Pedersen). Sundorph: Fysik for Realklassen I. II Forfra til Tillæg. Regning og Matematik (Jørgensn). O. A. Smith og J. L. W. Jensen: Matematik for Realklassen. Friis Petersen og J. L. W. Jessen: Realklassens Regnebog. I Gymnasieklasse, nysproglig Linie. Religion (Knudsn). Efter Michael Neiendams Bog: Frikirker og Sekter, gennemgaaet Unitarismen, Pinsemissionen og Jehovas Vidner. Endvidere gennemgaaet Søren Kierkegaards Barndom og Ungdom. Dansk (Gundel). G. Brandes: Om Læsning. Cyklisk Læsning samlet om forskellige Emner (saasom Barnelivsskildringer, Studentersange), Poesi og Prosa. Prøver af oldnordisk Litteratur, dansk Heltedigtning, dansk Middelalder med Paralleller i Romantikken. Hovedværk: Hakon Jarl hin Rige. Falkenstjernes Haandbog I. (4. Udg.) Gundels litteraturhistoriske Oversigt I. Oxenvad: Vort Sprog I og II (Lydlære, Lydhistorie). Svensk Prosa efter Agerskov og Nørregaard: Svensk Læsebog. Stil hver 14. Dag (mest frit valgte Emner). Engelsk (Fangel). Modern Prose II. S. 3 16, 52 75, English Poems (V. Østerberg), S Sherriff: Journey s End. Kindt Jensen: Eng. Stiløvelser. O. Jespersen: Engelsk Grammatik. En Stil om Ugen. Tysk (Lyngbye). Sigtryggsson: Deutsche Kultur- und Charakterbilder Gad: 100 deutsche Gedichte. S , 50 60, Moe: Hverdagens Tysk. 6 13, 15, Mann: Buddenbrooks. S Schiller: Wilhelm Tell I. Reincke: Tyske Stiløvelser I. S

22 19 Fransk (Rossen). Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog. 9. Udg. S. 1 89, Latin (Kjærgaard). Caesar: De bello Gallico I og V. Oldtidskundskab (Kjærgaard). Iliaden v. Østergaard. I, VI og IX. Odysseen v. Østergaard. I VIII. Historie (Kolstrup). Munch og Miiller: Verdenshistorie I II. Ilsøe: Nordens Historie, til Tekstlæsning efter E. Skard: Fra Graccherne til Augustus. Billeder efter Bundgårds og Andrup m. fl.s Hefter. Fysik og Kemi (Skjøt-Pedersen). J. K. Eriksen: Fysik og Kemi for nysproglige. Matmatik (Nygård). Poul Mogensen: Mindre Lærebog i Matematik for Gymn. spr. Linier. Forfra til Logaritmer. I Gymnasieklasse, matematisk Linie. Religion (Knudsen). Som I G. spr. Dansk (Gundel). Som I n-spr. Engelsk (Fangel). G. Rosenmeier: A Modern English Omnibus. S. 5 65, Tysk (Rossen). Sigtryggsson: Tyske Læsestykker for det matematiske Gymnasium. S Fransk(Ahm).Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog. Stk. 1 32, Side 55-71, Oldtidskundskab (Kjærgaard). Som I Gns. Historie (Kolstrup). Som I n-spr. Geografi (Alstrup). Andersen og Vahl: Geologi. Fysik og Kemi (Madsen). Sundorph: Varmelære, Lysteori, med Undtagelse af Bølgeteorien. Elektricitetslærens Begyndelsesgrunde efter Diktat. Ring: Kemi, til Kogsaltmolekylet. Matematik (Larsen). Jul. Petersens System v. Alb. Kristensen I. III IV med enkelte Forbigaaelser.

23 20 II Gymnasieklasse, nysproglig Linie. Religion (Keller-Hansen). Haar og Nørregaard: Kirkehistoriske Læsestykker II. Nyere Tid. III Norden indtil den nyeste Tid. Dansk (Rektor). Dansk Litteratur og Litteraturhistorie fra Ewald til 1840 efter Mortensens og Falkenstjernes Udvalg og G. Christensens Litteraturhistorie. Oehlenschläger: Set. Hans Aften Spil, Hakon Jarl. Heiberg: En Sjæl efter Døden. H. C. Andersen: Et Udvalg af Eventyr. Modersmaalskundskab efter Oxenvad: Ældre danske Tekster. Svensk efter Agerskov og Nørregård. Stil hver 3. Uge. Engelsk (Nielsen). Rosenmeier: Contemporary Reader. S , 64-80, , , , English Poems (5te Udg.): S , 16, 27 29, 38 41, 47 48, Kindt Jensen: Stiløvelser for Gymnasiets højere Klasser gennemgaaet mundtligt, paa Tavlen, som Hjemme- eller Klassestil. Genfortællinger. Tysk (Rossen). Schiller: Wilhelm Tell, II V. Lessing: Emilia Galotti, I II. Mann: Buddenbrooks, S Keller: Das Fähnlein der sieben Aufrechten, S Sigtryggsson: Deutsche Kultur- und Charakterbilder. Stk. 11, 16. Reincke: Tyske Stiløvelser I. S. 63 ud, II. S Stil hver Uge. Fransk (Ahm). Marcel Pagnol: Topaze. Tage Brüel: Moderne franske Skribenter II. S , 53 61, Latin (Kjærgaard). Caesar: De bello Gallico VI. J. K. Larsen: Fra den romerske Republiks Opløsningstid. S , Romersk Poesi v. P. Krarup: Catul, Ovid 2, 3 og 4, Martial. Oldtidskundskab (Kjærgaard). Odysseen v. Ostergaard VI. Herodot v. Hude (Flefte II), S. 1 16, Sofokles: Elektra v. J. K. Larsen. Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Historie (Keller-Hansen): Munch og Müller: Verdenshistorie Bundgaard: Biliedhefte til Verdenshistorien. Ilsøe: Nordens Historie til Andrup m. fl.: Billedhefte til Nordens Historie. Fussing og Knudsen: Landbruget og Bonden i 18. Aarh.

24 21 Geografi (Alstrup). Andersen og Vahl: Geografisk Lærebog. Samme: Elementær Astronomi. Petersson og Ring: Fysik og Kemi, er repeteret. Matematik (Madsen). Mogensen: Mindre Lærebog, fra Logaritmer ud. Eksamenspensum repeteret. [ ' L_ LII Gymnasieklasse,Tmatematisk Linie. Religion (Knudsen). Efter Michael Neiendams Bog: Frikirker og Sekter, gennemgaaet Unitarismen, Pinsemissionen, Baptismen, Jehovas Vidner og Adventismen. Dansk (Rektor). Som II Gns. Engelsk (Keller-Hansen). K. V. Olsen: English Science Reader. Tysk (Bendtsen). S. Sigtryggsson: Tyske Læsestykker f. d. mat. Gymn. S , , , , , , , , Fransk (Kolstrup). Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog, Side 94 ud. Brüel: Moderne franske Skribenter II. Blinkenberg og Svanholt: Frankrig, Side Oluf Nielsen: Sproglære. Oldtidskundskab (Kjærgaard). Flerodot v. K. Hude (Hefte II). S. 1 33, og Sofokles: Elektra v. J. K. Larsen. Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Historie (Kolstrup). Som II n-spr. Geografi (Skjøt-Pedersen). Hellner og Humlum: Geografi for Gymnasiet. Fysik og Kemi (Madsen). Eriksen og Pedersen: Astronomi, til Planeternes fysiske Forhold. Sundorph: Elektricitetslære, til Vekselstrøm. Ring: Kemi. Syre-Basebegrebet, organisk Kemi. Matematik (Jørgensen). Albert Kristensen: Analytisk Plangeometri. Do.: Differential- og Integralregning. III Gymnasieklasse, nysproglig Linie. Religion (Knudsen). Gennemgaaet (efter Geismar) Søren Kierkegaards Barndom og Ungdom. Læst udvalgte Stykker af Enten Eller, Kærlighedens Gerninger, Opbyggelige Taler.

25 22 Dansk (Gundel). Litteraturlæsning: fra Oehlenschläger 1805 til op mod 1914 efter Mortensens Litteraturhefter. Litteraturhistorie, væsentligt mundtligt med dikterede Oversigter. Værker: En Sjæl efter Døden. En Landsbydegns Dagbog. Mogens. Hum Galgebakke. Han sidder ved Smeltediglen. Et Dukkehjem. Svensk Poesi efter Agerskov og Nørregaard. Modersmaalskundskab efter Oxenvad: Vort Sprog I og II (fra Ordforraad og ud). Stil hver 4. Uge. Engelsk (Lyngbye). Rosenmeier: A Contemporary Reader. S , , Stigaard: Dickens Reader, S Østerberg: English Essays II, S. 6 10, 12 16, 32 36, 68' 75, Helweg-Møller: Modern Prose II. S. 3 16, 39 52, 75 87, Sherriff: Journey s End. Østerberg: 100 English Poems, S , , 83 86, 88 91, 92 97, , Kindt Jensen: Engelske Stiløvelser. O. Jespersen: Engelsk Grammatik. En Stil om Ugen. Tysk (Rossen). Lessing: Emilia Galotti. Goethe: Faust, Vers , Trüber Tag Gad: 100 tyske Digte, S. 9 12, 21 39, Sigtrygsson: Deutsche Kultur- und Charakterbilder, Stk Mann: Buddenbrooks, S , , Keller: Das Fähnlein der sieben Aufrechten. Reincke: Tyske Stiløvelser II. S. 39 ud. Stil hver Uge. Fransk (Fangel). Blinkenberg og Svanholt: Frankrig. Michelet: La Prise de la Bastille. Charlotte Corday. T. Brüel: Moderne franske Skribenter. Oluf Nielsen: Fransk Sproglære og Stiløvelser. Latin (Ahm). J. K. Larsen: Fra den romerske Republiks Opløsningstid. S. 4 14, 21-36, 38-52, 63 69, 76-81, Oldtidskundskab (Gundel). Herodot (Hude) H. 2, fra S. 29 ud. Apologien og Faidon (Gertz). Tempelarkitektur. Olympia. Athens Akropolis (Templer og Skulpturer). Et Udvalg af Statuer fra de forskellige Perioder. Luckenbach og andre Billedværker. Historie (Keller-Hansen). Munch: Verdenshistorie efter

26 Ilsøe: Nordens Historie efter Morville: Samfundslære. Bundgård: Billedhefte til Verdenshistorien. Andrup m. fl.: Billedhefte til Nordens Historie. Speciale: Stillehavsproblemer (efter G. Hatt: Stillehavsproblemer). Endv. benyttet: Storpolitik i Stillehavet, udg. af Institut for Historie og Samfundsøkonomi. Naturhistorie (Skjøt-Pedersen). Aug. Krogh: Menneskets Fysiologi. Wesenberg-Lund: Biologi (1 107). Sophie Petersen: Plante- og Dyrelivets Udvikling. III Gymnasieklasse, matematisk Linie. Religion (Keller-Hansen). FIaar og Nørregaard: Kirkehistoriske Læsestykker III. Dansk (Gundel). Litteraturlæsning: Fra Grundtvig til op mod Se iøvrigt III n-spr. Fransk (Ahm). Blinkenberg og Svanholt: Frankrig. Jules Romains: Knock. Tage Brüel: Moderne franske Skribenter II. Oluf Nielsen: Fransk Grammatik. Oldtidskundskab (Gundel). Kong Ødipus (Lange). Antigone (Niels Møller). Apologien og Faidon. Kunsthistorie som III n-spr. Historie (Keller-Hansen). Som III s. N aturhistorie (Alstrup). Wesenberg-Lund: Biologi (undtagen Økologi). Krogh: Menneskets Fysiologi. S. Petersen: Plantelivets og Dyrelivets Udvikling. Fysik og Kemi (Madsen). Sundorph: Elektricitetslære. Vekselstrøm ud. Sundorph: Mekanisk Fysik. Eriksen og Petersen: fra Planeternes fysiske Forhold ud. Lysets Bølgeteori. Ring: Kvælstof, Fosfor, Kulstof, Silicum og Metaller. Eksamenspensum repeteret. Matematik (Jørgensen). Albert Kristensens Lærebøger Jul. Petersens System: Aritmetik II, Stereometri. Til Repetition er tillige benyttet sammes Lærebøger i Geometri og Trigonometri, Analytisk Geometri, Differential- og Integralregning, Aritmetik I.

27 24 Sang (Organist Jørgensen). Mellemskolen: Nodelære Hørelære. Enstemmige Sange. Enkelte flerstemmige Sange. Gymnasiet: I G. m og s. Hørelære. Enkelte store Komponister gennemgaaet. II og III G. m og s. Enstemmige Sange efter Højskolesangbogen og Skolens Sangbog. Hele Gymnasiet 18 Sange for Blandet Kor. Skolens Sangopvisning fandt Sted den 4. Juni Koret og Skoleorkestret Juni Maaned: Koncert paa Amtssygehuset og Kommunehospitalet. 8. December: Kor og Ork. Koncert paa Skolen. Program: De 24 Timer og 5 Sange f. Kor. 15. December: Kor og Orkester medvirker v. Liturgisk Gudstjeneste i Markus Kirken. Program: Lübecks Julekantate. 21. December: Juleafslutningen paa Skolen: Lübecks Julekantate. 28. Februar: Skoleorkestret medvirker v. Skolekomedie i Folkets Hus. 7. April: Koret medvirker v. Koncert i Musikforeningen Septimen med Opførelse af De 24 Timer. Gymnastik og Idræt. Drenge (Nielsen, Ahm). For Gymnasiets Vedkommende har Gymnastikundervisningen paa Grund af Lokaleforholdene været indskrænket til to Timer ugentlig, for 4. Mellem 1% Time ugentlig. De resterende Timer er anvendt til Boldspil (Haandbold) paa Stadion. I Vinterens Løb er de fleste af Stadiontimerne faldet bort (tilbragt i Klassen, Ydertimerne Fritimer); andre af Timerne anvendt til Skøjteløb. Paa Grund af manglende Adgang til Badeanstalt har Svømmeundervisningen været stærkt indskrænket. I Stedet er Timerne anvendt til Boldspil og Atletik. Fodboldspillet har været noget hæmmet af daarlige Baneforhold. Piger (Frk. Kragh). Gymnastik, Langbold, Haandbold, Svømning. Grundet paa Lokaleforholdene har Gymnastikundervisningen i Gymnasiet, Realklassen og 3. Mellem væ

28 25 ret indskrænket til to Timer ugentlig, i 4. Mellem til 1% Time ugentlig. De øvrige Timer er anvendt til Haandbold paa Stadion. I den koldeste Vintertid er Stadiontimerne faldet bort; Timerne er saa vidt muligt anvendt til Skøjteløb og Spadsereture. I daarligt Vejr har Eleverne tilbragt Timerne i Klasserne. Ydertimerne har i Reglen været Fritimer. EKSAMENSOPGIVELSER III Gns. Dansk. Hovedværker: Erasmus Montanus. Set. Hansaften-Spil. En Landsbydegns Dagbog. Prosaudvalg: I. P. Jacobsen: Mogens. Pontoppidan: Ørneflugt, Hum Galgebakke. Poesiudvalg: Af Mortensens I, 1909: Helge og Sigrun, Hakonarmal, 3 Marsk Stigviser. Af Mortensen II, 1910: Peder Paars: 1. Sang. Ankomst til Anholt. Myndighederne paa Anholt. Disputatsen. Brorson: Her vil ties. Stub: Kiedsom Vinter. Ewald: Rungsteds Lyksaligheder, Ode til min Moltke, Orlogsvise. Oehlenschläger: Guldhornene, Hakon Jarls Død, Morgenvandring. Grundtvig: Danmarks Trøst. Paul M. Møller: Torbisten og Fluen. Chr. Winther: Studentersang, Sjælland. Bødtcher: Mødet med Bacchus. Hertz: Hirschholm. Paludan-Müller: At være. Drachmann: Engelske Socialister. Desuden: Paludan-Müller: Prolog til Adam Homo. Litteraturhistorie efter dikterede Oversigter. Engelsk. Østerberg: English Poems, S , 73 77, 92 97, , Rosenmeier: Contemporary Reader, S. 8 15, 54 59, , Stigaard: Dickens Reader, S Østerberg: English Essays II, S Tysk. Schiller: WilhelmTell IV.Lessing: Emilia Galotti IV. Goethe: Faust I. (Reelam.) Vers , Gad: 100 tyske Digte: Die drei Ringe. Der Sänger. Prometheus. Grenzen der Menschheit. Das Göttliche. Das Lied von der Glocke. Mann: Buddenbrooks, S Sig-

29 26 tryggsson: Deutsche Kultur- u. Charakterbilder (2. Udg.), Stk. 21. Latin. Caesars Gallerkrig V, J. K. Larsen: Fra den romerske Republiks Opløsningstid, S. 1 17, 65 66, Historie. Ilsøe: Nordens Historie 1814 ud. Munch: Verdens Historie III og IV, indtil Morville: Samfundslære, Kap. II VI. Speciale: Stillehavsproblemer. Oldtidskundskab. Iliaden (Ostergaard): I, VI, , IX, Sophokles: Kong Ødipus (Lange). Apologien (Gertz). Herodot (Hude), 2. H., S. 2-16, 23 32, Mykeniske Kulturminder. Tempelarkitektur og Skulpturer i Delfi, Olympia og Athens Akropolis. Desuden: Apollon fra Tenea, Doryforos, Laokoon. Naturhistorie: Wesenberg-Lund: Biologi f. Gymn., S Krogh: Menneskets Fysiologi, S (h- S ). III Gm. Dansk. Som III n-spr. Historie. Som III n-spr. Matematik. Til Studentereksamen opives efter Albert Kristensens Lærebøger: Aritmetik I, 1 4, 24 26, 38 53, 55, 57, 61, 64, 78, 79. Aritmetik II, 5-8, 10. Trigonometri, 52, 53, 57, 60 63, 67, Analytisk Geometri, Infinitesimalregning, 5 21, 23 24, Cirklens Periferi og Buers Længde, 44 48, C. Hansens Stereometri, 39 49, 61 65, Fysik og Kemi. Sundorph: Varmelære, 5. Udg., 26 33, Elektricitetslære, 5. Udg. 1 32, 47 61, 79 84, , Mekanik, 5. Udg., 1 50, Eriksen og Petersen: Astronomi, 1 32, Ring: Kemi, 4. Udg., 58 69, 74-90, , , Øvelser: Afkølingskurver, Fordampningsvarme, Damptryk, Mikroskop, Brændvidde, Prismet, EMK og ri, Jerns magnetiske Egenskaber, Joules Lov, M og H, Elektromotorens Tomgangshastighed, Isogoner, Radioaktivitet, Vejning, Pendulet.

30 27 Undtagelser: Jens Nørager, Erik Sørensen og Birgit Kjær: Sekstanten i Stedet for Prismet. Nørager: Impedans, Spektroskop og Mariottes Lov i Stedet for Elektromotoren, Vejning og Pendulet. Naturhistorie. Wesenberg-Lund: Biologi, undtagen Plantesystemet, Dyrevæv, Dyresystemet og Økologi. Krogh: Fysiologi, undtagen Aandedræt, Forplantning, Orientering, Lugt, Smag og Hørelse. S. Petersen: Plantelivets etc., undtagen kænosoisk Tid. Oldtidskundskab. Som III n-spr. II Gns. Geografi og Naturlære. Andersen og Vahl: Geografisk Lærebog. Hovedpunkter af Petersen og Ring: Fysik og Kemi. Matematik. Mogensen: Mindre Lærebog, 7 11 og II Gin. Geografi. Hellner og Humlum: Geografi for m. n. Linie, undtagen S Realklassen. Dansk. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V, 1933, S. 4-6, 9 13, 64-77, 78-79, , , , Genboerne. En Landsbydegns Dagbog. Engelsk. Modern Engl. Omnibus, S , , Tysk. Sigtryggsson: Tyske Læsestykker for Realklassen. Stk. 1 8, 11, 13 19, 29, 31, 41. Fransk. Nielsen og Hoffmann: Fransk Begynderbog, Stk , 42-43, 45, Side Regning og Matematik. Friis Petersen og Jessen: Realklassens Regnebog. Jessen og O. A. Smith: Matematik for Realklassen.

31 28 Naturlære. Sundorph: Fysik for Realklassen I, 5 17, Fysik for Realklassen II, 1 36 (-4- Elektromotor, Grammes Maskine og Induktionsapp.). Historie. Blomberg og Hæstrup: Nordens Historie for Realkl., 5 62, Dahl: Samfundslære, 7 35, 40 44, 50 70, Geografi. Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi, undtagen textile Raastoffer, dyriske Produkter og Olieplanter. Naturhistorie. Botanik for Realklassen. Zoologi, undtagen Krybdyr. 4 Ma. Dansk. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV, S , 28-35, 42-43, 85-86, , , , , , , , Christensen: Svensk Læsebog, S , 26 27, 38 40, 67 71, 80 85, Blicher: Røverstuen. Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen IV, S. 8 11, 14 22, 24 27, 34-37, 39 54, Tysk. Kaper og Nielsen: Deutsch für die mittlere Stufe, S , 76 81, 93 97, , , , 124, , , , Historie. Schmidt: Lærebog i Historie II, S , Geografi. C. C. Christensen: Geografi II, fra Danmark Bogen ud, undtagen Sverige. Naturhistorie. Botanik IV. Zoologi II, fra Bløddyr Bogen ud, undtagen Sanser, Lunger og Blodomløb. Naturlære. Sundorph: Fysik II, undtagen S Regning og Matematik. Aritmetik fra Potens Bogen ud, undtagen Afsnittet om Decimalbrøker. Geometri, Stk , , Latin. F. Kindt Jensen: Latinsk Begynderbog, Stk og I XXXIII.

32 29 4 Mb. Dansk. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV: 19 26, 28, 35 39, 42 43, 85 86, , , , , , , , Hauch: Søstrene paa Kinnekullen. Christensen: Svensk Læsebog: 14 18, 18 26, 67 71, 91 97, Engelsk. Friis-Hansen og Nielsen, 5 14, 16 21, 64 74, 77 81, 83-86, 87 88, Tysk. Kaper og Nielsen: Deutsch f. d. mittlere Stufe, S , , , , , Øvrige Fag som 4. Ma. Skolebogsamlingen. Elevbogsamlingen var aaben for Udlaan hver Ugedag i sidste Frikvarter og lige efter Skoletid i Maanederne September April. Laanernes Antal fra 1. April 1940 til 1. April 1941 var 330. Det samlede Udlaan omfattede 5820 Bind (ca. 18 B. pr. Laaner). Heraf var 4752 Bind Skønlitteratur, 1068 B. oplysende Litteratur (ca. 18,4 pct. af det hele Udlaan). Udlaanet af oplysende Litteratur (inddelt efter Decimalsystemet) fordeler sig saaledes: 0. Skrifter af aim. og blandet Indhold 9 Bind (i Fjor: 9 B.) 10. Filosofi ( - 35» ) 20. Religion... 7 ( 6») 30. Samfundskundskab ( 29» ) 40. Geografi og Rejser ( 172» ) 50. Naturkundskab ( 54») 60. Praktiske Fag ( 151» ) 70. Kunst, Spil, Sport ( 117» ) 80. Litteratur og Sprog ( 75» ) 90. Historie og Personalhistorie ( 314» ) Ialt Bind (i Fjor962B.) Elevbogsamlingens Tilvækst: 117 Bind (46 B. Oplysning, 71 B. Skønlitteratur). Det samlede Antal Bind pr. 1. April 1941 udgør herefter: 2594 Bind.

33 Lærerbogsamlingens Tilvækst: 16 Bind. Samlede Antal Bind herefter: 133 Bind. Skolebogsamlingens samlede Antal Bind udgør herefter pr. 1. April 1941: 3012 Bind. Ved Udlaanet bistod Ulla Larsen (III n-spr.), Børge Nøhr (III n-spr.), Else Mogensen (III m-n), Vagn Fisker (I n-spr.) og Carl Krebs (I n-spr.). Af Skolens Dagbog. Forskellige Meddelelser. Undervisningen har i Aarets Løb været tilset af Lektor Eriksen, Lektor Frisch, Mag. Fleerup, Lektor Strehle, Adj. Frk. Martha Christensen og Lektor P. Andersen. 25. September mindedes Kongens Fødselsdag, idet Rektor fremhævede Kongens Betydning som et Samlingsmærke for vort Folk i lyse og mørke Tider. Et Hyldesttelegram afsendtes, og Hans Majestæts Svar indløb en Uges Tid senere. I Anledning af Dagen skænkede Købmand Seiersen Skolen et smukt Portræt af Kongen, som er ophængt i Korridoren. 4. Oktober toges Skolens nye Varmeanlæg i Brug. Fra 1. November til 1. Marts forlagdes Skoletiden til Kl. 9 14,10. Frikvartererne afkortedes, og Timerne indskrænkedes til 45 Minutter. 6. Januar havde Skolen Besøg af den svenske Rejselektor, Forfatterinden Frk. Jeanna Oterdahl, som gav to stærkt paaskønnede Timer for Skolen. 28. Februar afholdtes det aarlige Skolebal i Folkets Hus med stor Tilslutning. Elever fra II G. opførte Kærlighed uden Strømper, instrueret af Adjunkt Ahm, cand. mag. Kjærgaard og stud. mag. Bent Jespersen. Ved denne Lejlighed fremførtes for første Gang den nye Marselissang, med Tekst af Sv. Weiss Fogh og Melodi af Poul Schierbeck. Skolen er Digter og Komponist Tak skyldig for den nye Højtidssang.

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Elly Kristoffersen Møldrup 1-2-3-4 start 2 Jens Rasmussen Hjørring 3 Evald Kristoffersen Møldrup 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 5 Herdis Dahl Møldrup 2-3-4-1 start 6 Kirsten Nielsen Hjørring 7 Kjeld

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Krista Hansen Skodborg K 59 48 61 62 48 75 77 65 68 67 275 352 323 1 Dorte Haumann Øster Lindet K 75 62 57 65 57 75 68 71 66 64 269 344 326 2 Lene Fuglsig Øster Lindet K 73 67 68 58 58 71 64 70 64 74 269

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Albert Madsen Friheden M 78 81 79 74 64 64 76 75 68 86 305 305 369 40 Alfred Knudsen Friheden M 79 79 #NUM! #NUM! Anton Mosegaard Friheden M 76 76 66 66 67 72 #NUM! 139 #NUM! Bente Griepentrog Friheden

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 1 Elly Kristoffersen Møldrup 42 36 34 112 2 Andreas Søndergaard Blichergaarden 35 37 38 110 3 Erling Madsen Karup/Kølvrå 31 30 30 91 2 Nr- 2. 4 Gerda Hald Kjær Vridsted 45 44 38 127 5 Peter Jensen Stoholm

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen Dato: -0-0 Thorup-Klim BK Bane: -- Start: Start Mappenr Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen Amtoft Østerild Langholt Krolf Hjørring Krolf Klub Dommer: Tove Sønderhaven Dato: -0-0

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Hanne Gade Amtoft 1 1.2.3. start 2 Birgit S. Hansen IF Vagten 2 3 Bjarne Pedersen Krutuglerne 1 4 Sonja Olsen Langholt Krolf 1 5 Vagn Thomsen Langholt krolf 1 2.3.1. start 6 Per Pilgaard Amtoft 1 7 Henning

Læs mere

SMIFF krolf stævne. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

SMIFF krolf stævne. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 65 Henning Christensen Randers krolf 29 30 34 93 1 Nr.1. 19 Erling Madsen Karup/Kølvrå 29 34 32 95 2 Nr- 2. 10 Ebbe Jensen Gerlev krolf 30 32 34 96 3 Nr. 3. 3 Mogens Hansen Fjorden Øster Tørslev 31 34

Læs mere

31.marts 2003 Makkerpar

31.marts 2003 Makkerpar 31.marts 2003 Makkerpar 1. Anne Grethe Svare - Preben Jakobsen 134 2. Hanne Knudsen - Lene Jespersen 129 3. Hans J Ligaard - Ejvind V Rasmussen 118 4. Tove Nedergaard - Per Lund Thoft 116 5. Ole Svinth

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2017 Stævne: Række: Navn: Klub: Horne 3. september. Nordenskov 12. august. M1 Jan Grenaa Vesterhede M1 Anton Gade Vesterhede M1 Erling Christensen Vesterhede M1 Finn

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2016

Augustenborg Open & 27 August 2016 Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Hold Tid Navn Klub Række Resultat Placering Niere 1 08:30 Hugo Jensen Midtals Ældre 544 2 1 08:38 Anette Jensen Midtals Ældre 523 4 1 08:46 Estrid Schmidt Midtals

Læs mere

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Hold Tid Navn Holdnavn Resultat Placering 1 09:00 Gerhard Schmidt Stavnsbøllerne 432 1 1 09:07 Estrid Schmidt Stavnsbøllerne 401 3 1 Thea Guldborg Augusta 406

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra 1909-1975. Indmarch i Sognegården i 1954. Forrest leder Ella Larsen Figur 1. Efter indmarch i Sognegården. Hans Hansen med fanen, o. 1960. Ingeborg Nielsen

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere

Opstartsstævne Nr. Sundby 2017

Opstartsstævne Nr. Sundby 2017 1 Elly Kristoffersen Møldrup 34 37 38 34 143 3 Evald Kristoffersen Møldrup 37 34 35 38 144 287 2 Jens Rasmussen Hjørring 33 32 35 39 139 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 33 35 34 34 136 275 5 Herdis Dahl

Læs mere

Hold Finaler, DGI Sydvest

Hold Finaler, DGI Sydvest Række C2 Bane 23 Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Søren Tanghus Paula Andersen Annie Birkelund Tonny Andersen Vorbasse 4 - C2: C2 1: XXX XXX 0 0 0 2: XXX XXX 0 0 0 0 0 Række C1 Bane

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.: 59 27 32 55. Til orientering skal anføres: at der er morgenkaffe fra

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 24-25 & 26 August 2012 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 772 19 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

Augustenborg Open & 07 Sept. 2003

Augustenborg Open & 07 Sept. 2003 Augustenborg Open 05-06 & 07 Sept. 2003 1 09.30 Johannes Grau Midtals Ældre 467 2 1 09.38 Lillian Grau Midtals Ældre 483 1 1 09:46 Helga Cordsen Midtals Ældre 452 3 1 09:54 Frede Cordsen Midtals Ældre

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Landsmesterskab for HOLD

Landsmesterskab for HOLD Landsmesterskab for HOLD Vildbjerg den.-. september 0 Række: M Bane: 0' Egne Modst. Navne Klub ere point point Kibæk Kibæk Næstelsø Næstelsø Tistrup Tistrup Sole Sydøstjylland Sole Sydøstjylland Vinding

Læs mere

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Svend Aage Christensen Krutuglerne 1 1-2-3 start dommer 2 2 Esben Videbæk Aulum Krolf 1 3 3 Tage Thomsen Krutuglerne 1 dommer 4 4 Frode Nielsen Aulum Krolf 5 5 Preben Olsen Randers Naturmotion 2 2-3-1

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 800 29 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

Augustenborg Open & Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 30-31- 08 & 01-09 - 2002 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 728 2 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 807 29 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Marita Geinitz Fedelitas D.Ke.F. 741

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

LØBET 24. marts 2018

LØBET 24. marts 2018 M-klassen RESULTATLISTE LØBET 24. marts 2018 PL Licens Mandskab MK FN FS FT Rabat I alt DM JFM 1 081-05497 Børge Holm 0 0 21 0 0 21 50 50 311-07201 Jørn Mørup Etape 1 4 4 Etape 3.1 0 Etape 3.2 0 Etape

Læs mere

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor Augustenborg Open 27-28 & 29 August 2010 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor 791 30 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Marita Geinitz Sydals D.Ke.F. 752 16 Bedste

Læs mere

Strandstævne. Lakolk Rømø 31 august. C2 Pulje 1 Bane file:///c:/fr/c_proj/krocket/stævne_plan/source/tempdir/tempfileall.

Strandstævne. Lakolk Rømø 31 august. C2 Pulje 1 Bane file:///c:/fr/c_proj/krocket/stævne_plan/source/tempdir/tempfileall. 1 af 20 25-09-2014 22:17 C2 Pulje 1 Bane 37-38 Birte Søgård Per S. Christensen Endrup 1: XXX 20 6 20 2 46 43 3 3 Tove Pedersen Kirsten Linnet Tjæreborg 2: 7 XXX 20 20 2 47 28 19 1 Inge Sørensen Kjeld Burgby

Læs mere

Krolf stævne individuelt

Krolf stævne individuelt 1 Kathrine Uhrenholt Randers Krolf Grøn 1-2-3 fra start 2 Bente Grænse Hammelbanens Krolf 3 Irma Christensen LLI-Livlang Rosa 4 Lisbeth Thorsager Gjerlev 5 Herdis Dahl Møldrup Krolf Hvid 2-3-1 fra start

Læs mere

Landsstævne Kolding. DAI Landsstævne Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Landsstævne Kolding. DAI Landsstævne Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Astrid Madsen Karup/Kølvrå Krolf 1.2.3. start 2 Tove Christensen Skælskør Solskinsmotion 1 3 Jørgen Steiner Kolding KFUM Krolf 1 4 Egon Jensen Randers Krolf 3 5 Inge Bülow Skælskør Solskinsmotion 1 2.3.1.

Læs mere

DSF NÅL (uddeles ikke længere).

DSF NÅL (uddeles ikke længere). DSF NÅL (uddeles ikke længere). 1 Poul Susse Maj 1976 2 Kai Warming? 3 Henning Nielsen? 4 Svend Olsen 1978 5 Frode Foldager 24. april 1978 6 Frede Borre 1975 7 Richard Jensen? 8 Børge Schmidt? 9 Poul Magelund

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2017

Ny Thorup Mesterskab 2017 Total indv. Placering indv. Placering efter omspil Ny Thorup Mesterskab 2017 4. oktober 2017 Bane Bane Bane Bane Resultater # Navn: Klub: 1 2 3 4 65 Kirsten Fonager Krutuglerne Brønderslev 38 33 38 40

Læs mere

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM 2 TIDSPLAN Onsdag den 13. marts 2018 1-10 09:00 11-20 09:18 21-30 09:36 31-40 09:54 41-50 10:12 51-60 10:30 61-70 10:48 71-80 11:06 81-90 11:24 91-100 11:42 101-110 12:00 111-120 12:18 121-130 12:36 131-140

Læs mere

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Gruppe 3 Esbjerg Golfklub Kent Kikkenborg Gruppe 3 Esbjerg

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere