Social- og Sundhedsudvalg. 5 medlemmer. Kapitel 5 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalg. 5 medlemmer. Kapitel 5 16"

Transkript

1

2 Byråd 19 medlemmer Kapitel 1 Ad. hoc Beskæftigelsesudvalg 4 medlemmer Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer Kapitel Børne- og Undervisningsudvalg 5 medlemmer Klima- og Miljøudvalg 5 medlemmer Kultur- og Fritidsudvalg 5 medlemmer Social- og Sundhedsudvalg 5 medlemmer Teknik- og Bygningsudvalg 5 medlemmer Kapitel 5 13 Kapitel 5 14 Kapitel 5 15 Kapitel 5 16 Kapitel

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg, og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v Kapitel IV Økonomi- og Planudvalg... 5 Kapitel V De stående udvalg: Børne- og Undervisningsudvalg... 7 Klima- og Miljøudvalg... 8 Kultur- og Fritidsudvalg... 9 Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Bygningsudvalg Kapitel VI Vederlag m.v Kapitel VII Ændringer i vedtægten Side: 2

4 Kapitel 1 BYRÅDET Byrådet 1. Byrådet består af 19 medlemmer. Borgmester og en første og anden viceborgmester Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester jf. lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). Forretningsorden 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen). Kapitel 2 BORGMESTEREN Borgmesteren 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen. Daglig ledelse af administrationen 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelsesloven. Udførelse af beslutninger Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen. Sagernes ekspedition Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. Bevillingerne overholdes 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Social- og Integrationsministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet. 3

5 Kapitel 3 NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ALMINDELIGE REGLER OM UDVALGENES VIRKSOMHED M.V. Udvalg 6. Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomi- og Planudvalg 2. Børne- og Undervisningsudvalg 3. Klima- og Miljøudvalg 4. Kultur- og Fritidsudvalg 5. Social- og Sundhedsudvalg 6. Teknik- og Bygningsudvalg Beslutningsprotokol 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, byrådet eller til en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Høring af stående udvalg 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi- og Planudvalget og borgmesteren. Udvalgenes bestyrelse af bevillinger 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi- og Planudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 4

6 Økonomi- og Planudvalget Kapitel 4 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET 10. Økonomi- og Planudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer. Økonomi- og Planudvalgets opgaver Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelsesloven. Stk. 3. Udvalget fastsætter overordnede retningslinjer og politikker for personaleforhold indenfor ethvert af kommunens administrative områder og varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for kommunens administrative centre. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for den overordnede fysiske planlægning i henhold til planloven herunder kommuneplanlægningen, kommuneplanstrategi og lokalplaner samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel), samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter Integrationsloven og ydelser knyttet hertil (dog ekskl ). Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder. Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning efter lov om borgerservice: Folkeregister Pas/kørekort Ejendomsskat Øvrige opgaver i Borgerservice varetages af andre stående udvalg 5

7 Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af kommunens ejendomme, planlægning af anvendelse af kommunens bygninger i samråd med de involverede fagudvalg. udviklings-, erhvervs- og turistmæssige, og lignende opgaver, drift og vedligeholdelse af rådhuset og andre lokaler, der anvendes til administration venskabsbysamarbejde. Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de bestemmelser i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift, og kommunalt tilsyn, samt boliganvisning. Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasseog regnskabsregulativ. Stk. 10. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning og planlægning af opgaver indenfor Trygheds- og Kriminalitetsforebyggelse. Stk. 11. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 11. Økonomi- og Planudvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. 12, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, kommunens indkøbsfunktioner, o sikkerhedsbestemmelser indenfor It-området. 12. Økonomi- og Planudvalget fører tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde, at forvaltningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen er forsvarlig, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, at der udarbejdes en kvalitetskontrakt, jf. styrelsesloven, løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelsesloven. 6

8 Kapitel 5 DE STÅENDE UDVALG Børne- og Undervisningsudvalg 13. Børne- og Undervisningsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat indenfor udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i centrene. Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om social service 19, 32, 36, 52, Lov om specialundervisning for voksne, og Lov om forberedende voksenundervisning. Endvidere hartræffer udvalget ansvaret for at der træffes afgørelse i personsager vedr. specialundervisning til handicappede børn og unge. Det er udvalgets opgave, at sætte rammer og retning for: folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, særlige fritids- og klubtilbud, STU samt Ishøj Naturcenter, dagtilbud på 0-6 års området samt dagplejen inkl. specialgrupper og støttepædagogisk bistand, dispensation for vedtagne regler for optagelse i dagtilbud og skoler, opgaver i forbindelse med UU (ungdoms- og uddannelsesvejledning), specialpædagogisk bistand til børn og voksne, SSP-samarbejdet (Skole, Social og Politi), samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, udlån af lokaler, arealer og anlæg m.v. under udvalgets område til dagtilbudsog folkeskoleformål, anvendelse af daginstitutionstilbud og skolers bygninger, skolernes idrætsanlæg m.v. samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer til daginstitutions- og skoleformål. Stk.4 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende kommunens opgaver efter Lov om Social Service angående børn og unge. Udvalget har ansvaret for at der træffer i denne forbindelse træffes afgørelser i personsager i henhold til Lov om Social Service vedrørende børn og unge (dog jf. styrelsesvedtægten 10, stk.5). Det er udvalgets opgave, at sætte rammer og retning for: Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 2 cm + Indrykning: 2,63 cm Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 2 cm, Tabulatorstop: Ikke med 3,02 cm generel rådgivning og vejledning på det sociale område for børn og unge. visitering af børn og unge til behandling inden for misbrugs-, handicap- og psykiatriområdet, 7

9 anbringelser og foranstaltninger i henhold til Lov om Social Service for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kommunens egne og andre tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter Lov om Social Service, drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, bofællesskaber og aktivitetstilbud for handicappede og sindslidende børn og unge, dag- og døgntilbud for børn og unge, som reguleres efter Lov om Social Service indstilling til boliganvisninger/støtteskrivelser jf. Lov om aktiv socialpolitik Formateret: Indrykning: Venstre: 2,63 cm, Ingen punkttegn eller nummerering Stk. 5 Udvalget varetager den følgende forvaltning af kommunens opgaver vedrørende sundhedsloven. Opgaverne omhandler bl.a.: sundhedspleje børn- og ungelæge vederlagsfri fysioterapi til børn og unge Stk. 46 Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor specialpædagogisk bistand til børn og voksne i henhold til Lov om forpligtende samarbejder og STU. Udvalget varetager tillige Vallensbæk Kommunes opgaver inden for det specialiserede socialområde vedrørende børn og unge i henhold til lov om forpligtende samarbejde. Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 2 cm + Indrykning: 2,63 cm Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Første linje: 0 cm Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 2 cm, Tabulatorstop: Ikke med 3,02 cm Stk. 57 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: kvalitetsrapporter samt sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, jf. 10, regler for udlån af arealer og anlæg under udvalgets område til dagtilbuds- og skoleformål m.v., samt vedrørende institutioner, skoler og andre anlæg under udvalgets område: 8

10 Klima- og Miljøudvalg 14. Klima- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat indenfor udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i centrene. Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Lov om varmeforsyning, Lov om fremme af besparelser i energiforbruget, Havmiljøloven, Miljøskadeloven, Råstofloven, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om betaling for spildevandsanlæg mv., Lov om Miljømål, Lov om planlægning: herunder Lokal Agenda 21 plan og klimatilpasningsplan g VVMpligtige anlæg, Opgaverne omhandler bl.a.: miljøforhold, råstoffer og jordforurening, naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder, renovation, vandforsyning og besparelse, øvrige forsyningsvirksomheder, energi- og ressourcebesparelse, miljøhandlingsplan/agenda arbejde, skadedyrsbekæmpelse, spildevand, miljøbeskyttelse, levnedsmidler, vandløb, varmeforsyning, miljøtilsyn med virksomheder, landbrug m.v. Stk. 4 Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver indenfor natur og miljø i henhold til Lov om forpligtende samarbejder. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: Sektorplaner for klima- og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomiog Planudvalget jf. 10 stk. 4 herunder: o takster for forsyningsvirksomheder, o spildevandsplaner, o affaldsplaner og regulativer, o vandforsyningsplaner, o godkendelse af vandindvindings- og vandbehandlingsanlæg, o projekter efter varmeforsyningsloven, o klimaplan/agenda 21 plan, o energispareplaner. 9

11 Kultur- og Fritidsudvalg 15. Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat indenfor udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i centrene. Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle, kunstneriske og fritidsmæssige opgaver i henhold til Museumsloven, Musikloven, Teaterloven, Filmloven, Billedkunstloven, Lov om ungdomsskoler, Folkeoplysningsloven, koordinering af Integrationsloven m.fl. Opgaverne omhandler bl.a.: folkeoplysningsvirksomhed, voksenundervisning herunder daghøjskoler, ungdomsskolen, biblioteksvæsen, museumsforhold, kulturskole og andre musikaktiviteter, teater- og biografforhold, fritidstilbud for børn og unge, indenfor rammerne af det idrætslige- og det idébetonede foreningsliv, samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område, lokalhistorie, støtte til kulturelle arrangementer, kunst og kunstindkøb, udlån af arealer og anlæg under udvalgets område, udlån af arealer og anlæg til fritidsformål, idrætsanlæg m.v. samt andre fritidsfaciliteter og eventuelle andre anlæg under udvalgets område. Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: politikker inden for udvalgets område, udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det kulturelle-, fritids- og integrationsmæssige område i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, jf. 10, regler for udlån af arealer og anlæg under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v. regler for udlån af arealer og anlæg til fritidsformål i samarbejde med de udvalg, hvorunder bygningerne, arealerne og anlæggene hører, samt vedrørende institutioner, bygninger, rekreative områder, idrætsanlæg og andre anlæg under udvalgets område, sektorplan for kultur-, og fritidsområdet. 10

12 Social- og Sundhedsudvalg 16. Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat indenfor udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i centrene. Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i personsager vedrørende voksne i henhold til den sociale lovgivning (dog jf. styrelsesvedtægten 10 stk. 5), og bortset fra indskrivning til børne- og fritidsinstitutioner, idet udvalget dog har adgang til at indskrive et barn i en institution, hvor hensynet til barnet nødvendiggør dette jf. 15, stk. 2, og bortset fra støtte og tilbud til børn og unge med psykosociale problemer, jf. 15, stk. 3. Endvidere træffer udvalget afgørelse i personsager vedr. specialundervisning til handicappede voksne. Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedr. kommunens opgaver efter Llov om Ssocial Sservice. Opgaverne omhandler bl.a.: generel rådgivning og vejledning til voksne inden for det sociale område, visitering af borgere voksne til behandling inden for misbrugs- handicap og psykiatriområdet, visitering til krisecentre, forsorgshjem m.m., førtidspensionssager, samt tilkendelse heraf, handicap, kommunens egne botilbud til voksne, fogedudsættelser, generelt tilsyn med børn og unge og voksne i henhold til serviceloven, overgår til tilsynskommune d (i henhold til Tilsynsreformen), anbringelser og andre foranstaltninger i henhold til serviceloven, forebyggende foranstaltninger. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende sundhedsloven. Opgaverne omhandler bl.a.: udskrivningsforløb for svage og ældre patienter, indlæggelsesforløb, træningsområdet, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse, indsatsen for mennesker med sindslidelser, tandpleje, sygepleje, vederlagsfri fysioterapi til voksne, sundhedspleje, kommunelæge. 11

13 Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver. Opgaverne omhandler bl.a.: kommunens ældreinstitutioner og andre tilsvarende private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg under udvalgets område, drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, ældreboliger og andre særlige boliger indrettet med sigte på ældre og handicappede, bofællesskaber og aktivitetstilbud for handicappede og sindslidende, dag- og døgntilbud som reguleres efter serviceloven. Stk. 7. Udvalget varetager også opgaver i henhold til lov om individuel boligstøtte, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik.. Opgaverne omhandler bl.a.: kontanthjælp, enkeltydelser, indstilling til boliganvisninger/støtteskrivelser, sygedagpenge, regressager for så vidt angår sygedagpenge. Stk. 8. Udvalget varetager Vallensbæk Kommunes opgaver inden for genoptræning og det specialiserede socialområde (børn/voksne) i henhold til Lov om forpligtende samarbejder. Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, jf. 10, regler for udlån og udleje af bygninger, arealer og anlæg samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, 12

14 Teknik- og Bygningsudvalg 17. Teknik- og Bygningsudvalget består af 5 medlemmer. Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af lønforhold for medarbejdere ansat indenfor udvalgets område, bortset fra det administrative personale ansat i centrene. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, udstykningsloven, lov om trafikselskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.: Arealanvendelse, i henhold til planlovgivningen, herunder kommune- og lokalplanlægning, landzonelovgivning, matrikulære sager og deklarationer. Bygge- og boligforhold, herunder byggesagsbehandling og lokalplanbestemmelser, dvs. udstedelse af byggetilladelser og stillingtagen til dispensationsansøgninger fra byggelov og lokalplaner, deklarationer m.v. Veje, stier, broer, tunneller, lysregulering, vejafvanding m.v., herunder anlægsog vedligeholdelsesopgaver. Trafiksikkerhed og trafikhandlingsplaner, herunder hastighedsregulerende foranstaltninger, vejbelysning, skiltning, informationstavler m.v., Kollektiv trafik og hyrevognskørsel. Vedligeholdelse og anlæg af kommunale arealer, herunder pladser/torve, parker, skovbeplantninger, engarealer, søer og vandhuller, vandløb, idrætsanlæg, offentlige legepladser, havnearealer m.v. Projektforslag og udførelse af alle kommunale bygningsarbejder uanset benyttelsesformål. Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger, herunder tekniske anlæg og installationer, samt energiforsyning, energistyring og energirenovering. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: lokalplaner, sektorplaner for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget jf. 10 stk. 4. større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører, jf. 8, anlægsplaner for byggerier og friarealer i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører, jf. 8, 13

15 Kapitel 6 VEDERLAG M.V. Vederlag 18. Formanden og næstformanden for Teknik- og Bygningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør henholdsvis 20% og 6% af borgmesterens vederlag. Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør henholdsvis 20% og 6% af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden og næstformanden for Børne- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør henholdsvis 20% og 6% af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden og næstformanden for Kultur- og Integrationsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør henholdsvis 20% og 6% af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør henholdsvis 20% og 6% af borgmesterens vederlag. Stk. 5. Formanden for Børn og Ungeudvalget oppebærer et vederlag som udgør max 10 % af borgmesterens vederlag. Ved forfald Stk. 6. Den i stk. 1-4 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Vederlag som konstitueret formand 19. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden. Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder. 14

16 Kapitel 7 ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN Ikrafttræden 20. Denne vedtægt træder i kraft den 1. junianuar Stk. 2. Samtidig ophæves "Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Ishøj kommune af 1. januar 20140". Ændringer til styrelsesvedtægten Stk. 3. Forslag om ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne ændringer. Således vedtaget i byrådets møder. ISHØJ BYRÅD Ole Bjørstorp Borgmester / Anders Hvid Jensen Kommunaldirektør 15

17 16

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer.

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer. 1 Byråd 19 medlemmer Kapitel 1 Ad. hoc Beskæftigelsesudvalg 4 medlemmer Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer Kapitel 4 10-12 Børne- og Undervisningsudvalg 5 medlemmer Klima- og Miljøudvalg 5 medlemmer Kultur-

Læs mere

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer.

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer. Byråd 19 medlemmer Kapitel 1 Ad. hoc Beskæftigelsesudvalg 4 medlemmer Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer Kapitel 4 10-12 Børne- og Undervisningsudvalg 5 medlemmer Klima- og Miljøudvalg 5 medlemmer Kultur-

Læs mere

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer.

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer. 1. marts 2018 1 Byråd 19 medlemmer Kapitel 1 Beskæftigelsesudvalg Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer Kapitel 4 11-13 Uddannelsesudvalg Børne- og Undervisningsudvalg 5 medlemmer Klima- og Miljøudvalg 5

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommune Januar 2018 SOLRØD KOMMUNE Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Fanø Kommune

Styrelsesvedtægt. Fanø Kommune Styrelsesvedtægt Fanø Kommune I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indhold Kapitel I Byråd.... 3 Kapitel II Borgmesteren.... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Juli 2004 Kapitel I Byrådet Solrød Byråd består af 15 medlemmer 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i lov

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægt Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Indholdsfortegnelse KAPITEL I Kommunalbestyrelsen... 3 KAPITEL II - Borgmesteren... 3 KAPITEL III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune Dragør Kommune April 2014 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse... 3 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Vallensbæk Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommune 1 Kommunalbestyrelsen 1. Vallensbæk Kommunalbestyrelse har 15 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester,

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune 1 Udkast Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune 3. august 2006 2 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Dragør Kommune 1. marts Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune

Dragør Kommune 1. marts Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune Dragør Kommune 1. marts 2019 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse... 3 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018)

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018) Styrelsesvedtægt (Gældende pr. 1. februar 2018) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2018

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2018 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

F O R S L A G. Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

F O R S L A G. Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune F O R S L A G Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Gældende pr. 1. marts 2018 Indhold Kapitel I...3 Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II...3 Borgmesteren...3 Kapitel III...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. april 2019

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. april 2019 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. april 2019 Indhold Kapitel I...2 Byrådet...2 Kapitel II...2 Borgmesteren...2 Kapitel III...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv....3

Læs mere

ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT

ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt 2018 Godkendt af Assens Byråd 20. december 2017 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet...3 Borgmesteren...3 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018 Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018 Side 1 af 10 Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet 1 Frederikshavn Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. S T Y R E L S E S V E D TÆ G T FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland

Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland Kapitel 1 Regionsrådet 1 Regionsrådet består af 41 medlemmer, jf. regionslovens 8. Stk. 2. Regionsrådet vælger en regionsrådsformand og en første og en anden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019 Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019 Side 1 af 11 Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017

Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017 INDHOLD KAPITEL 1. BYRÅDET 2 KAPITEL 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1. Allerød Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Forfatter: Strategi og Politik Revideret den 30. november 2017 Dokument nr. 480-2017-373494 Sags nr. 480-2017-33490 Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Rudersdal Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Rudersdal Kommune for Rudersdal Kommune 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II: Borgmesteren... 3 Kapitel III: Udvalg og deres virksomhed m.v... 4 Kapitel IV: Økonomiudvalget...

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune 5. december 2017 SEKRETARIAT FOR POLITIK & LEDELSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd

EGEDAL KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd EGEDAL KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1...2 Byrådet...2 KAPITEL 2...2 Borgmesteren...2 KAPITEL 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2010) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Indhold Side 1 Byrådet 3 2 Borgmesteren 3 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 4 Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for Horsens Kommune 2018-2021 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE 2018 Indhold Kapitel I Kommunalbestyrelsen Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV Økonomiudvalget

Læs mere

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. december 2017 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE 1 KAPITEL l Kommunalbestyrelsen 1 Glostrup Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt #BREVFLET# Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Kapitel Byrådet........................................................................ 4 Borgmesteren... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet Ændringerne i styrelsesvedtægten er i teksten skrevet med rødt Styrelsesvedtægt Allerød Byråd består af 21 medlemmer. Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jf. 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune Hjørring Byråd 20.12.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...2 Byrådet...2 Kapitel 2...2 Borgmesteren...2 Kapitel 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE December 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I BYRÅDET 3 KAPITEL II BORGMESTEREN 3 KAPITEL III UDVALG M.M. 4 KAPITEL IV ØKONOMIUDVALGET 4 KAPITEL V DE STÅENDE UDVALG

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet. 1. oktober 2018

Styrelsesvedtægt for Byrådet. 1. oktober 2018 Styrelsesvedtægt for Byrådet 1. oktober 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 4 Kapitel II Borgmesteren... 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Kapitel II Borgmesteren

Kapitel II Borgmesteren Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der foretages ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt): Gældende styrelsesvedtægt Forslag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den xx og xx 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR

STYRELSESVEDTÆGT FOR STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kap. I Byrådet... side 3 Kap. II Borgmesteren... side 3 Kap. III Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6

Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6 2. De nærmere regler om forberedelse,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Indledning I henhold til regionslovens 36 b kan regionsrådet træffe bestemmelse om, at forretningsudvalget og stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den 28. februar og 21. marts 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU )

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU ) STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU 12.6.13) INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere