Samarbejdsaftale om krav fra ADST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om krav fra ADST"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om krav fra ADST Mellem Administrations- og Servicestyrelsen (ADST) Brændgårdvej 10, 7400 Herning (Fordringshaver) Og Gældsstyrelsen (GÆLDST) Teglgårdsparken Middelfart (Restanceinddrivelsesmyndigheden) Om overdragelse og inddrivelse af krav (fordringer) i medfør af 3 i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter gældsinddrivelsesloven ). 1

2 Indhold 1. INDLEDNING BAGGRUND Restanceinddrivelsen Inddrivelsesløsningen Tilslutning til PSRM AFTALEPARTER OG TREDJEMAND Administrations- og Servicestyrelsen som fordringshaver Gældsstyrelsen som Restanceinddrivelsesmyndighed ADSTs kontrakter med tredjemand DE OVERDRAGNE KRAV Omfattede krav Foreløbig afbrydelse af fordringers forældelse ADSTS OPGAVER Det retlige grundlag Underretning af skyldner om oversendelse til RIM Stamdata Obligatoriske Fordringshaverspecifikke stamdatafelter Datakvalitetskrav Aktioner og årsagskoder Erklæring om forældelse Udligning og afregning GÆLDST OPGAVER Afregning og underretning Udligningsunderretninger Renteunderretninger Afskrivningsunderretninger Udveksling af oplysninger i øvrigt UREGELMÆSSIGHEDER I DRIFTEN FORÆLDELSESKONTROL OG FRASORTERINGSREGLER NyMF MANGLENDE OPFYLDELSE Afvisning Høring ÆNDRINGER OG VARSLINGSSREGLER IKRAFTTRÆDELSE OG GYLDIGHEDSPERIODE DEFINITIONER DOKUMENTBIBLIOTEKET

3 1. INDLEDNING Denne samarbejdsaftale udgør grundlaget for den informationsudveksling, der finder sted mellem Administrations- og Servicestyrelsen ADST og Gældsstyrelsen GÆLDST, når et krav (fordring) oversendes til inddrivelse via portalløsningen. Aftalen er udtryk for en fælles forståelse mellem parterne af retningslinjerne for informationsudvekslingen samt rollefordelingen mellem ADST på den ene side og GÆLDST på den anden. Samarbejdsaftalen skaber ikke rettigheder eller forpligtelser for hverken GÆLDST eller ADST i et videre omfang, end hvad der følger af det til enhver tid værende retlige grundlag på såvel opkrævnings-, som inddrivelsesområdet. Såfremt der måtte opstå tvivl om fortolkningen af de i samarbejdsaftalen nævnte opgaver skal afklaringen ske med udgangspunkt i det retlige grundlag. GÆLDST og ADST er ved indgåelsen af aftalen enige om, at der fortsat udestår en række væsentlige afklaringer af rammerne for de to institutioners opgaver og virke, herunder organisatoriske. Det gælder fx spørgsmål om mulig rapportering over inddrivelsesaktiviteten, som GÆLDST kunne stille til rådighed for ADST, evt. frister for såvel ADSTs som GÆLDSTs oprettelse af nye kravtyper affødt af lovgivning, det nærmere samarbejde om vedligeholdelse af dokumentbiblioteket og udarbejdes en samarbejdsaftale mellem GÆLDST og ADST på de områder der omhandler håndtering i diverse bosager mv. Der henvises herom til punkt BAGGRUND 2.1 Restanceinddrivelsen Inddrivelse af gæld til det offentlige varetages af GÆLDST i overensstemmelse med gældsinddrivelseslovens regler herom. Gældsinddrivelsesloven indeholder de overordnede rammer for inddrivelsen, herunder fremgangsmåden ved overdragelse af krav til inddrivelse. Det følger af gældsinddrivelseslovens 2, stk. 1, at Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) forestår inddrivelse af fordringer (krav). ADST varetager opkrævningsopgaverne i Skatteforvaltningen for kravtyper omfattet af denne aftale. ADST som fordringshaver er en kreditor på en fordring (krav) til det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens 1, stk. 1, eller en der på vegne af kreditor forestår opkrævningen, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 2. RIM kan fastsætte nærmere retningslinjer for elektronisk dataudveksling med fordringshaverne, herunder retningslinjer for overdragelsesprocessen og den nærmere udveksling af nødvendige informationer for inddrivelsen, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen ). 3

4 2.2 Inddrivelsesløsningen Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) har udviklet et nyt inddrivelsessystem ( PSRM ) til understøttelse af inddrivelsesaktiviteterne i GÆLDST. Dette nye inddrivelsessystem understøtter den fremadrettede inddrivelse i henhold til gældsinddrivelseslovens regler og erstatter på sigt fuldt ud den eksisterende inddrivelsesløsning, DebitorMotor til Inddrivelse ( DMI ) Denne samarbejdsaftale vedrører krav fra ADST, der oversendes til inddrivelse i PSRM. Samarbejdsaftalen er baseret på en forudsætning om, at krav, der oversendes til inddrivelse, sendes i PSRM 2.3 Tilslutning til PSRM Ved indgåelsen af denne samarbejdsaftale tilsluttes ADST opkrævningssystem, inddrivelsessystemet PSRM, med henblik på at kunne overdrage krav til inddrivelse hos RIM. Tilslutning til PSRM forudsætter overholdelse af de lovgivningsmæssige betingelser, herunder afledte datakvalitetskrav, for krav, der sendes til inddrivelse. ADST er efter aftale med GÆLDST tilkoblet PSRM som portalbruger. På sigt ønsker ADST at være hybridbruger, hvilket indebærer, at ADST kan oversende fordringer både via systemløsningen og via portalløsningen for så vidt angår de fordringstyper, der er nævnt i bilagene til denne aftale. Tilkoblingen af ADST til PSRM sker via Ny Modtag Fordring komponent (herefter NyMF ), der håndterer al systemteknisk kommunikation mellem GÆLDST og ADST vedr. oversendelse af krav fra ADST. NyMF, der på samme måde som PSRM driftes af UFST (som systemejer) på vegne af GÆLDST, indeholder et indgangsfilter, der skal sikre, at de oversendte krav opfylder kravene. GÆLDST vedligeholder et dokumentbibliotek, hvis enkelte dokumenter for hver kravtype (fordringstype) fastlægger, hvordan oversendelse af stamdata skal håndteres. Dokumenterne skal løbende justeres i overensstemmelse med ændringer i lovgivningen eller i administrativ praksis i ADST og GÆLDST, jf. afsnit 10 om ændringer og varslingsregler. 3. AFTALEPARTER OG TREDJEMAND 3.1 Administrations- og Servicestyrelsen som fordringshaver ADST som fordringshaver er en kreditor på en fordring (krav) til det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens 1, stk. 1, eller en der på vegne af kreditor forestår opkrævningen, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 2. ADST varetager opkrævningsopgaven i Skatteforvaltningen. Hvis et fordringshaverskifte skulle være aktuelt i relation til de krav, ADST har ansvar for, fx at en anden styrelse i skatteforvaltningen overtager de for den konkrete styrelse relevante dele af kravene, er det ADSTs ansvar at foretage de nødvendige foranstaltninger for overgangen mellem ADST og en ny fordringshaver, herunder at give GÆLDST besked om nødvendige tilpasninger til samarbejdsaftalen, jf. nedenfor afsnit 10. 4

5 3.2 Gældsstyrelsen som Restanceinddrivelsesmyndighed ADST varetager opkrævningsopgaverne på vegne af skatteforvaltningen for kravtyper omfattet af denne aftale. ADST er i den sammenhæng fordringshaver på krav til det offentlige jf. gældsinddrivelseslovens 1, stk. 1 og er i øvrigt den, der på vegne af kreditor forestår opkrævningen, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 2. I medfør af gældsinddrivelseslovens 2, stk. 1, er skatteministeren eller den, skatteministeren bemyndiger dertil, restanceinddrivelsesmyndighed, som forestår inddrivelse af fordringer (krav) omfattet af gældsinddrivelsesloven. Skatteministeren har i medfør af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens 2 bemyndiget told- og skatteforvaltningen, dvs. Skatteforvaltningen, som restanceinddrivelsesmyndighed. I Skatteforvaltningen udøves kompetencen som restanceinddrivelsesmyndighed i underenheden Gældsstyrelsen (RIM). Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) har ansvaret for at koordinere udviklingen af et nyt inddrivelsessystem. Som led i dette arbejde gennemfører UFST tilslutning af fordringshavere med henblik på at sikre, at fordringsdata fremover leveres i den form og kvalitet, der er påkrævet i PSRM. 3.3 ADSTs kontrakter med tredjemand I det omfang ADST har kontrakter med tredjemand, hvor kontraktforholdet har betydning for denne samarbejdsaftale og -tilslutningsprocessen, herunder kontrakt med en systemleverandør, skal ADST, såfremt de pågældende kontraktforhold ændrer sig med betydning for samarbejdsaftalen, varsle GÆLDST og UFST (som systemleverandør) om ændringen, jf. Aftalens afsnit 10 om ændringer og varslingsregler. Såfremt GÆLDST som følge af ændringen har brug for oplysninger fra tredjemand, skal ADST efter GÆLDSTs anmodning, sørge for at indhente disse fra tredjemand hurtigst muligt og efter nærmere aftale med GÆLDST. Enhver ændring af en aftale med tredjemand, der har indflydelse på samarbejdsaftalen, eksempelvis ved skift af IT-leverandør, skal ske på en sådan måde, at ADST fortsat er i stand til at indsende korrekt data i overensstemmelse med parternes fælles forståelse for indholdet heraf. 4. DE OVERDRAGNE KRAV 4.1 Omfattede krav Aftalen omfatter specifikke kravtyper af ADSTs krav. Kravene, herunder det underliggende lovgrundlag, forældelsesregler samt stamdataregler, er beskrevet i det i pkt nævnte dokumentbibliotek. Hver kravtype er enten et hovedkrav eller et relateret krav, hvilket fremgår af det relevante dokument i dokumentbiblioteket. Et hovedkrav kan oversendes til inddrivelse alene, hvorimod en oversendelse af et 5

6 relateret krav til inddrivelse forudsætter, at der sker en henvisning til det hovedkrav, som det relaterede krav knytter sig til. For de relaterede kravtyper er det en betingelse, at der ved oversendelse af krav sker en udtrykkelig henvisning til det hovedkrav, som det relaterede krav hænger sammen med. Et relateret krav kan aldrig oversendes som et hovedkrav. 4.2 Foreløbig afbrydelse af fordringers forældelse Når en fordring oversendes til inddrivelse, vil fordringen som minimum have en forældelsesfrist på 3 år, dette fremgår af gældsinddrivelseslovens 18 a, stk. 7. Fristen på 3 år regnes fra den dag, hvor GÆLDST modtager fordringen til inddrivelse. Dette gælder som udgangspunkt også, hvis fordringen tilbagesendes til Fordringshaver. Hvis fordringshaver tilbagekalder fordringen, fortsætter den 3-årige frist med at løbe fra det oprindelige modtagelsestidspunkt, medmindre GÆLDST har foretaget forældelsesafbrydende skridt mens fordringen har været under inddrivelse. Den 3-årige frist regnes dog fra den nye modtagelsesdato, hvis fordringshaver har fået et særligt retsgrundlag for fordringen, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, efter fordringen har været tilbagesendt til fordringshaver, jf. gældsinddrivelseslovens 18 a, stk. 5. Hvis fordringshaver tilbagekalder fordringen på grund af fejl, vil den foreløbige afbrydelse ikke have virkning, idet overdragelsen annulleres med tilbagevirkende kraft. Gældsinddrivelseslovens 18 a har konsekvenser for fordringer med en længere forældelsesfrist end 3 år. Hvordan 18 a påvirker fordringstyperne fremgår af de fordringstypespecifikke bilag. 5. ADSTS OPGAVER 5.1 Det retlige grundlag ADST skal underrette GÆLDST såfremt ADST bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldners sociale eller økonomiske forhold, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens 1, stk Udstedes der proklama over for skyldner forud for oversendelse af det konkrete krav, skal der ske anmeldelse af kravet. 5.2 Underretning af skyldner om oversendelse til RIM Inden overdragelsen af et krav til inddrivelse finder sted, skal ADST skriftligt underrette skyldner om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 4, 1. pkt. ADST kan dog undlade at foretage underretning, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. ADST er således som udgangspunkt forpligtet til ved oversendelse af en kravet til inddrivelse hos GÆLDST at underrette skyldneren om, at overdragelsen af kravet finder sted. 6

7 5.3 Stamdata ADST har ansvaret for at sikre, at samtlige overdragne krav har de nødvendige og korrekte stamdata samt er af en sådan karakter og kvalitet, at det enkelte krav vil være administrerbart for GÆLDST og danne grundlag for en lovlig inddrivelse. Som følge heraf sikrer ADST, at alle stamdatafelter er udfyldt korrekt og er ansvarlig for, at indtastede og overførte oplysninger er i overensstemmelse med det aktuelle opkrævningsforløb forud for overdragelsen til GÆLDST. ADST overholder procesbeskrivelsen for udfyldelse af de relevante stamdatafelter, som disse er fastlagt og konkretiseret i beskrivelsen for de enkelte krav i dokumentbiblioteket, jf. pkt. 2.3, med henblik på at sikre en ensartet og korrekt levering af information fra ADST til NyMF om de til enhver tid oversendte krav. I tvivlstilfælde retter ADST henvendelse til GÆLDST således at der kan opnås enighed om den praktiske håndtering og daglige benyttelse af stamdata Obligatoriske Fordringshaverspecifikke stamdatafelter Nedenfor er angivet den mellem parterne fælles forståelse for, hvad ADST registrerer i følgende to obligatoriske Fordringshaverspecifikke stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces Fordringshaver Feltet anvendes til identifikation af fordringshaver. Fordringshaver er i Aftalen Skatteforvaltningen, Skatteministeriet, Fordringshaver-ID Fordringshaver Reference Feltet anvendes til angivelse af ADSTs entydige identifikation af kravet i form af et unikt ID. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som ADST har oprettet specifikt for kravet. For krav omfattet af aftalen skal ADST angive et unikt forsendelsesnummer. 5.4 Datakvalitetskrav ADST erklærer ved indgåelse af samarbejdsaftalen at være enig i, at de fastsatte datakvalitetskrav til enhver tid vil blive overholdt af ADST. Datakvalitetskravene vedrører særligt ADSTs håndtering af de forskellige kravtyper, herunder opdelingen i hovedkrav og relaterede krav, sondring mellem forskellige kravtyper samt ADSTs opfyldelse af de indholdsmæssige krav til stamdatafelter. ADST i samarbejde med UFST som systemejer, vedligeholder og opdaterer løbende opkrævningssystemet, så det kan oversende den korrekte information til PSRM via NyMF. Ved kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til forhold hos ADST, kan GÆLDST i medfør af gældsinddrivelseslovens 2, stk. 5, helt eller delvis suspendere inddrivelse af fordringer, der efter GÆLDSTs skøn kan være berørt af fejlen. 7

8 I sådanne tilfælde retter GÆLDST øjeblikkeligt henvendelse til ADST om mistanken, således at der kan indledes en dialog om det mulige problem. GÆLDST ophæver suspensionen, når ADST har identificeret og tilbagekaldt de krav, som efter en undersøgelse gennemført af ADST, har vist sig at være berørt af fejlen. GÆLDST ophæver ligeledes suspensionen, såfremt det konstateres i samarbejde med ADST, at der ikke eksisterer faktiske datafejl. Såfremt ADST ikke inden for en frist, der er opnået enighed om, har identificeret og tilbagekaldt de krav, der er berørt af fejlen, kan GÆLDST tilbagesende samtlige krav med renter og gebyrer, som omfattes af suspensionen, dog under hensyntagen til den nærmere fremgangsmåde beskrevet nedenfor afsnit Aktioner og årsagskoder Fordringshaver har mulighed for at anvende forskellige aktioner og årsagskoder. Disse kan anvendes når Fordringshaver har overgivet fordringer til inddrivelse. Aktionernes og årsagskodernes funktionalitet og virkning er beskrevet i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM). 5.6 Erklæring om forældelse ADST indestår for, at ADSTs praksis for registrering af en forældelsesdato i forbindelse med oversendelsen af krav til inddrivelse ikke vil medføre for lange forældelsesfrister i forhold til den forældelsesfrist, som gælder i henhold til det retlige grundlag. Beregningen af forældelsesfristen skal altid ske på den baggrund, som er blevet fastlagt forud for indgåelse af samarbejdsaftalen og indgår i de relevante dokumenter i dokumentbiblioteket. I den situation, hvor et krav overgår fra at være oversendt til modregning til at blive oversendt til inddrivelse, sikrer ADST, at den registrerede forældelsesdato ikke er overskredet. Forældelsesdatoen skal forstås som den sidste dag, hvor kravet er retskraftigt, og datoen skal ved oversendelse til GÆLDST være den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor kravet modtages af GÆLDST. ADST opbevarer dokumentation for forældelsesdatoen, herunder dokumentation for eventuel suspension af forældelsesfristen og for afbrydelse af forældelsesfristen, i hele den periode, hvor fordringen er under inddrivelse hos GÆLDST. 5.7 Udligning og afregning ADST modtager dagligt udligningsunderretninger fra GÆLDST, jf. afsnit 6.2, og sammenholder eventuelle bevægelser på et krav med Fordringshavers egne opgørelser. I det omfang ADST modtager indbetalinger fra en skyldner, efter kravet er oversendt til RIM, eller såfremt der i øvrigt sker bevægelser på et krav efter oversendelse til inddrivelse, registrerer ADST dagligt sådanne bevægelser og meddeler disse til GÆLDST hurtigst muligt, 8

9 6. GÆLDST OPGAVER 6.1 Afregning og underretning RIM afregner enten dagligt eller månedligt indbetalte beløb til RIM videre til Fordringshaver. RIM afgiver en specifikation over for ADST af de afregnede beløb. I tilfælde af for meget afregnet over for ADST, håndteres det således, at beløbet anvendes til modregning i næste afregning til ADST. 6.2 Udligningsunderretninger RIM udstiller dagligt underretninger om udligning af beløb til ADST. 6.3 Renteunderretninger RIM stiller renteunderretninger til rådighed for ADST. 6.4 Afskrivningsunderretninger RIM stiller afskrivningsunderretninger til rådighed for ADST. 6.5 Udveksling af oplysninger i øvrigt Udover de nævnte underretninger ovenfor kan ADST anmode GÆLDST om andre oplysninger angående de krav, som ADST har sendt til inddrivelse hos GÆLDST. 7. UREGELMÆSSIGHEDER I DRIFTEN Ved uregelmæssigheder i driften på GÆLDSTs eller ADSTs side skal den part, der opdager uregelmæssigheden, hurtigst muligt give besked herom til den anden part. Den relevante udbedring af driftsmæssige og tekniske problemer løses efter nærmere aftale mellem GÆLDST og ADST. 8. FORÆLDELSESKONTROL OG FRASORTERINGSREGLER 8.1 NyMF I indgangsfilteret i NyMF er der indarbejdet et datafilter bestående overordnet af en forældelseskontrol og en række frasorteringsregler for hver kravtype (fordringstype). De konkrete regler er beskrevet i det relevante dokument for den enkelte kravtype. Frasorteringsreglerne forebygger navnlig fejl i dato- og beløbsfelter samt bidrager til at identificere uvarslede ændringer i ADSTs dataregistreringspraksis. Forældelseskontrollen sikrer en kontrol af, at krav ikke er forældede på det tidspunkt, hvor kravene sendes til inddrivelse hos GÆLDST. ADST og GÆLDST er enige om, at det udgør en mistanke om forældelse eller fejl i stamdata, hvis et krav ikke består forældelseskontrollen i NyMF, eller hvis et krav frasorteres på grundlag af de frasorteringsregler, der er beskrevet i de relevante dokumenter for den enkelte kravtype, som ADST har adgang til at 9

10 oversende til inddrivelse hos RIM. Denne mistanke er således en anledning til at undersøge de pågældende krav nærmere i samarbejde mellem parterne. Såfremt det med sikkerhed kan konstateres, at et krav er forældet, afvises kravet. I det omfang der alene er mistanke om forældelse, vil kravets oversendelse til RIM blive midlertidigt stoppet, og kravet vil blive placeret i høring med henblik på nærmere undersøgelse af parterne. 9. MANGLENDE OPFYLDELSE Såfremt ADST ikke kan opfylde betingelserne for oversendelse af kravene til inddrivelse via PSRM, kan det medføre en række forskellige konsekvenser, afhængig af karakteren af og baggrunden for den manglende opfyldelse. 9.1 Afvisning Krav, der afvises, vil generere en fejlmeddelelse, og ADST vil få vist en meddelelse om afvisningen i form af en specifik fejlkode, der forklarer afvisningen nærmere. Såfremt kravet afvises, passerer den ikke indgangsfilteret i NyMF og kommer derfor heller ikke til PSRM, og inddrivelsen af kravet påbegyndes ikke. Et krav kan endvidere afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis den ikke oversendes med alle nødvendige oplysninger, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2, jf. 3, stk Høring Krav, hvis stamdata ser umiddelbart fejlagtige ud og derfor ikke består frasorteringsreglerne i NyMF, vil enten blive afvist, jf. afsnit 9.1, eller blive midlertidigt placeret til høring i NyMF og gennemgå en høringsproces, hvor kravet underkastes en nærmere undersøgelse i samarbejde med ADST. En placering til høring indebærer, at det oversendte krav afviger i et eller andet omfang fra normalbilledet for den konkrete kravtype, og filteret i NyMF har derfor markeret det til afklaring. En sådan afklaring vil ske gennem en nærmere dialog mellem GÆLDST og ADST for at kortlægge årsagerne til, at kravet blev frasorteret i første omgang. Placering i høringsportalen vil typisk finde sted for krav med værdier, der ligger markant uden for normalbilledet for kravtypen, hvor normalbilledet er baseret på ADSTS oplysninger om sædvanlige værdier og praksis for håndteringen af den konkrete kravtype. Såfremt dialogen i høringsfasen med ADST afklarer problemstillingen, vil kravet blive videresendt til PSRM til inddrivelse på normal vis. Medfører høringsfasen ikke en afklaring af problemet med den manglende information om det oversendte krav inden for en nærmere aftalt tidsfrist, vil kravet blive afvist, jf. afsnit

11 10. ÆNDRINGER OG VARSLINGSSREGLER Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for ADSTs opkrævning af krav i en kravtype, eller såfremt ADST beslutter at ændre sin praksis på en sådan måde, at det får indflydelse på registrering af stamdata på hele eller dele af en kravtype, såfremt der skal ske fordringshaverskifte eller der i øvrigt måtte opstå forhold, der indebærer, at de afgivne oplysninger ikke er korrekte, skal ADST meddele GÆLDST dette snarest muligt efter, at ADST får kendskab til den relevante ændring. GÆLDST skal i alle tilfælde gives tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige systemmæssige ændringer til NyMF og PSRM, førend ændringerne implementeres hos ADST. Omvendt skal GÆLDST på sin side sikre, at nødvendige ændringer gennemføres tilstrækkelig hurtigt, så ADST kan overholde sine lovgivningsmæssige forpligtelser. I det omfang den varslede ændring alene finder anvendelse på den fremadrettede population af krav, skal GÆLDST og ADST nærmere aftale håndteringen af den pågældende kravtype med henblik på at sikre en korrekt behandling af såvel eksisterende som nye krav. I det omfang ændringen indebærer, at en ny kravtype må oprettes, vil ADST tilpasse sit eget system tilsvarende, så kommunikationen mellem ADSTs system og NyMF til enhver tid er retvisende. Såfremt GÆLDST har behov for at foretage ændringer i de krav, der stilles til ADSTs registrering af stamdata på de krav, der oversendes til inddrivelse hos GÆLDST, skal GÆLDST hurtigst muligt indlede en dialog med ADST herom og i rimelig tid inden ændringen træder i kraft. GÆLDST og ADST er ved indgåelsen af aftalen enige om, at der fortsat udestår en række væsentlige afklaringer af rammerne for de to institutioners opgaver og virke, herunder organisatoriske. Det gælder fx spørgsmål om mulig rapportering over inddrivelsesaktiviteten, som GÆLDST kunne stille til rådighed for ADST, evt. frister for såvel ADSTs som GÆLDSTs oprettelse af nye kravtyper affødt af lovgivning, det nærmere samarbejde om vedligeholdelse af dokumentbiblioteket og udarbejdes en samarbejdsaftale mellem GÆLDST og ADST på de områder der omhandler håndtering i diverse bosager mv 11. IKRAFTTRÆDELSE OG GYLDIGHEDSPERIODE Denne samarbejdsaftale træder i kraft fra det tidspunkt, hvor ADST indberetter krav fra ADST til NyMF efter nærmere aftale med GÆLDST. Samarbejdsaftalen gælder, indtil andet aftales mellem parterne, og hver af parterne kan tage initiativ til en genforhandling af aftalens indhold. Det forudsættes, at Samarbejdsaftalen løbende evalueres en gang i kvartalet efter ikrafttræden. GÆLDST har ansvaret for at forestå dette. 11

12 12. DEFINITIONER Aftalen DMI EFI EksMF Denne aftale mellem GÆLDST og ADST. Til aftalen hører et underliggende dokumentbibliotek. DebitorMotor til Inddrivelse. Et Fælles Inddrivelsessystem. Eksisterende ModtagFordring. Det eksisterende indgangsfilter. Fordringshaver Kreditor på en fordring til det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens 1, stk. 1, eller den der på vegne af kreditor forestår opkrævningen, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 2. Fordringstypekode Kode for en specifik fordringstype/kravtype. NyMF Onboarding PSRM Ny ModtagFordring. Indgangsfilter til PSRM og DMI. Proces for opkobling af Fordringshaver med NyMF, PSRM og DMI. Betegnelsen for det nye it-system, der skal understøtte Restanceinddrivelsesmyndighedens arbejde med inddrivelse af gæld til det offentlige. PSRM er en forkortelse for Public Sector Revenue Management. RIM Restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. gældsinddrivelseslovens 2, stk. 1. Snitflader 12

13 13. DOKUMENTBIBLIOTEKET Dokument 1: Dokument 2: Dokument 3: Dokument 4: Dokument 5: Beslaglæggelsesomkostninger (BESLOMK) Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) Fakturakrav (CFFAKTU) For meget udbetalt løn m.m. (STFMLØN) Sagsomkostninger civile sager (SAGOMCS) 13

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM )

Aftale. mellem. [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) Aftale mellem [Kommune X] [Fordringshaver ID] (Herefter Fordringshaver ) og Restanceinddrivelsesmyndigheden (Herefter RIM ) om overdragelse og inddrivelse af fordringer i medfør af 3 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Generel information Forsyningsselskaber

Generel information Forsyningsselskaber Generel information Forsyningsselskaber 1 1 Om dette dokument Med denne generelle information får I viden om, hvordan I korrekt og lovligt indsender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Den generelle

Læs mere

Informationspakke til kommunerne

Informationspakke til kommunerne Informationspakke til kommunerne 1 1 Om denne informationspakke Med denne informationspakke bliver I klædt på til, hvordan I korrekt og lovligt oversender fordringer til den nye inddrivelsesløsning. Informationspakken

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Teleankenævnets tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Den Nationale Videnskabsetiske Komités

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Geodatastyrelsens tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang

Læs mere

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2018 Høring - lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Skatteministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 19. december 2018 Version 3.1.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indhold Indledning... 3 Datakrav (generelle formkrav til data)... 5 Datakrav 1: Hovedfordringer må ikke indeholde renter og

Læs mere

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1

Læs mere

Fuldt målbillede for ICI

Fuldt målbillede for ICI Notat Version 2.3.2. 13. december 2017 J.nr. 2017-4291 ICI Fuldt målbillede for ICI Indledning Dette dokument specificerer det målbillede, der gælder for alle fordringshavere, der er blevet onboardet til

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 12. november 2018 Version 3.0.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indledning Dokumentet indeholder de krav, der gælder for alle fordringshavere, der skal onboardes til Gældsstyrelsens nye

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET DAGINSTITUTION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 4 2.1 Overblik over a-kassernes fordringstyper... 4 2.2 Det retlige grundlag for a-kassernes

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Forbrug og renovation. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Forbrug og renovation". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage

Læs mere

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opdateringer efter opsamling 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OPDATERINGER PR. 16. SEPTEMBER 2019... 4 2.1 Ændret tilgang til oprettelse af fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Justitsministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 11/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 40 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 2 3 Bilag 41 Parkeringsafgift (KFPAFGI) 1. FORDRINGSTYPEN 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET SOCIALRET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 TVÆRGÅENDE AFKLARINGER

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET LEJERET... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4 3 FORDRINGSTYPER EFTER ONBOARDING...

Læs mere

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 226 Bilag 4 Offentligt 16. maj 2018 J.nr. 2018-2 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 226 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Socialret. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage jeres besvarelse

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Fordringshaverservice og -rådgivning 9. november 2018 Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Side 1 / 20 Indledning Som fordringshaver skal du forholde dig til kravene i dette dokument for at sikre, at

Læs mere

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 7/2-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 4 BILAG 14 SKOLEFRITIDSORDNING (KFSKOLF)... 22 BILAG 15 EFTERREGULERING

Læs mere

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag - udkast Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BILAG 13 FORDRINGER VEDRØRENDE DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD SAMT ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD EFTER DAGTILBUDSLOVENS

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER FORRETNINGSOMRÅDET FORBRUG OG RENOVATION... 4 2.1 Fordringstypesanering... 4

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 12/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 41 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 OVERBLIK OVER A-KASSERNES FORDRINGSTYPER... 3 2.1 Fordringstypesanering... 5 3 FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING...

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af politikredsene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over politikredsenes tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Opsamling 10/5-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Bortfaldsregler...

Læs mere

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Fordringstypebilag 1/10-19 Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD BILAG 3.1 PARKERINGSAFGIFT (KFPAFGI)... 4 BILAG 3.2 OPKRÆVNINGSGEBYR, KOMMUNALE PARKERINGSAFGIFTER (GEPAKOM)...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter

Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter Opsamling 5/9-19 Forretningsmæssig tilslutning af forsyningsselskaber Vand, spildevand og statsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF FORSYNINGSSELSKABERNES

Læs mere

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Fordringstypebilag 18/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD BEMÆRK: OPDATERINGER EFTER OPSAMLING... 3 BILAG 2.1 DAGINSTITUTION, BETALING (KFDAGIN)... 5 BILAG 2.2 SKOLEFRITIDSORDNING

Læs mere

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge

Spørgsmål til service, sundhed og sygedagpenge 1. Af materialet fremgår det, at fordringstypekoden KFETAND indeholder krav vedr. omsorgstandpleje og specialtandpleje. Vi har også patienter, der går på Socialmedicinsk Tandklinik. For at gå her skal

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Daginstitution Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Daginstitution 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1 Emne 1: Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge

Nuværende fordringstyper behandlet under forretningsområdet Service, sundhed og sygedagpenge Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Service, sundhed og sygedagpenge". Spørgeskemaet omhandler delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Daginstitution. Page 1 of 61 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Daginstitution". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Domstolsstyrelsen og domstolene 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over fordringshavers fordringstyper... 5 2.2 Det retlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens principafgørelse 93 16 ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens overvejelser i forbindelse med den nye principafgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen for manglende

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Parkeringsafgifter. Page 1 of 5 Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Parkeringsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 7. september 2017 J.nr. 2017-3491 Kontor: Jura (ICI) Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Initialer: NBl Med det vedlagte udkast

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 TILBAGEBETALING EFTER KAPITEL 12 I AKTIVLOVEN (KTTIBAK)... 4 BILAG 4.2 TILBAGEBETALING AF BOLIGINDSKUD ELLER LIGNENDE

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål... 3 Opsummering... 3

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter".

Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Vand, spildevand og statsafgifter. Page 1 of 52 Kære Spørgeskemaet skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Vand, spildevand og statsafgifter". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Udbud af juridisk bistand til Onboarding af fordringshavere og oprydning af deres fordringsmasse til det nye inddrivelsessystem

Udbud af juridisk bistand til Onboarding af fordringshavere og oprydning af deres fordringsmasse til det nye inddrivelsessystem Udbud af juridisk bistand til Onboarding af fordringshavere og oprydning af deres fordringsmasse til det nye inddrivelsessystem Orienteringsmøde, 23. april 2018, 11:30 Agenda Velkomst Onboarding - Det

Læs mere

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Resumé 6. marts 2019 På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer

Læs mere

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner

Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Fordringstypebilag 26/6-19 Forretningsonboarding af kommuner Service, sundhed og sygedagpenge Delområde 1: Tandpleje, sygedagpenge, anbringelse af børn og unge samt tilbagebetalingskrav efter servicelovens

Læs mere

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter

Opsamling Forretningsonboarding af kommuner. Parkeringsafgifter Opsamling Forretningsonboarding af kommuner Parkeringsafgifter 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM FORMÅLET MED SPØRGESKEMAET PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 3

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-7087 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og

Læs mere

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Fordringstypebilag 1/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD BILAG 5.1 MILJØGEBYRER (DGMILJØ)... 4 BILAG 5.2 GENBRUGSPLADSER, DAGRENOVATION M.V. BETALING PR. GANG (KFRENPG)...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Kravspecifikation. Overordnet beskrivelse. Aftalens ikrafttræden. Aftalens løbetid og opsigelse. Skadebehandlingsudgift

Kravspecifikation. Overordnet beskrivelse. Aftalens ikrafttræden. Aftalens løbetid og opsigelse. Skadebehandlingsudgift Kravspecifikation Overordnet beskrivelse Folkekirken har valgt at være selvforsikrende i forhold til skader anmeldt til Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre samt entreprise). Det bemærkes særligt,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Åstvej 10, B 7190 Billund CVR. nr. 30 56 13 17 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Curanet A/S Højvangen 4 8660 Skanderborg CVR. nr. 29

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 Udarbejdet af: Jansson Gruppen A/S på vegne af: Jansson EL A/S, CVR nr.: 73 28 93 19 Jansson Alarm A/S, CVR nr.: 74 78

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1. Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1. Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K lovgivningogoekonomi@skm.dk; ac@skm.dk 6. december 2016 Udkast til forslag til lov om ændring

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Resumé 7. juni 2019 Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret

Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner. Lejeret Fordringstypebilag 26/3-19 Forretningsonboarding af kommuner Lejeret 1 INDHOLD BILAG 1.1 LEJE M.V. EFTER LEJELOVEN (DFHUSLE)... 4 BILAG 1.2 LEJE M.V. EFTER ALMENLEJELOVEN (DFHUSAL)... 22 BILAG 1.3 LEJE

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere