Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Svinebestanden / 12

2 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag for prognoser over de kommende slagtninger og den fremtidige bestand af søer. Statistikken anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Svinebestanden har været opgjort efter forskellige opgørelsesmetoder siden Indhold Svinebestanden offentliggøres hvert kvartal i Statistikbanken, som svin i alt og søer i alt opgjort i tusind stk. Statistikken opgøres yderligere i 10 undergrupper, bl.a. avlssøer, pattegrise hos søerne, smågrise og slagtesvin. Der foretages en sæsonkorrektion af det totale antal svin. Svinebestanden er en stikprøvebaseret statistik, som er baseret på indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin, ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Bestanden opgøres den første dag i hvert kvartal. 2.1 Indholdsbeskrivelse Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Statistikken opgøres den første dag i hvert kvartal. Den er baseret på en stikprøve af indberetninger fra landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin, ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Antallet af svin er opgjort på 10 grupper samt en total for bestanden af søer. Der foretages endvidere en sæsonkorrektion af det totale antal svin. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Svinebestanden grupperes som svin i alt og søer i alt. Derudover grupperes bestanden ydereligere i følgende 10 undergrupper: - Avlsorner - Sopolte (50 kg-) til avl - Gylte (1. gangs drægtige) - Drægtige søer, andre - Goldsøer - Diegivende søer - Pattegrise hos søer - Fravænnede svin under 50 kg - Slagtesvin (50 kg -) - Orner og søer til slagtning 2.3 Sektordækning Landbrugssektoren. 2 / 12

3 2.4 Begreber og definitioner Landbrugsbedrifter i Danmark: En bedrift er en teknisk og økonomisk enhed, som producerer landbrugsafgrøder, enten i form af husdyr eller afgrøder. Goldsøer: Søer til avl, der hverken er løbet eller diegivende, men som skal løbes på ny. Avlsorner: En avlsorne er en hangris på 50 kg og mere, som anvendes til avl. Andre drægtige søer: Søer, der er løbet (parret), og det forventes at de er drægtige. Svin: Svin eller gris er defineret som tamdyr af arten Sus scrofa domesticus. Pattegrise hos søer: Nyfødte grise, der endnu dier hos soen. Sopolte til avl: Sogrise (sopolte) over 50 kg bestemt for avl. En sopolt er en hungris, der endnu ikke er løbet (parret) første gang. Svin i alt: Total antal svin i Danmark. Orner og søer til slagtning: Alvs orner og søer, som skal slagtes, da de ikke skal anvendes i avlen mere. Gylte (1. gangs drægtige): Hungrise, der er dægtige for første gang. Diegivende søer: Søer med pattegrise, hvor pattegrisen dier hos soen. Søer, i alt: Sum af Gylte, Andre drægtige søer, Diegivende søer og Goldsøer. En so er en hungris, der anvendes til avl. Fravænnede svin under 50 kg: Består af smågrise, som er taget fra deres mor og ungsvin op til en vægt på 50 kg. 2.5 Enheder Antal svin offentliggøres i stk. 2.6 Population Det totale antal svin i Danmark. 2.7 Geografisk dækning Danmark. 2.8 Tidsperiode Statistikken dækker tidsperioden fra første kvartal 1998 (1. januar 1998) og frem. Ældre tidserier beskrives under punktet Sammenlignelighed over tid. 3 / 12

4 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Måleenheden er antal svin i stk Referencetid Tællingsdagen er den første dag i hvert kvartal, dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Hyppighed Kvartalsvis Indsamlingshjemmel og EU regulering Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om 8. Statistikken falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker om husdyrbestande og kødproduktion Indberetningsbyrde Respondentbyrden er i 2014 beregnet til kr Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til. 3 Statistisk behandling Data til opgørelsen af svinebestanden indsamles via elekroniske spørgeskemaer eller system-tilsystem løsningen ArgoSofts Winsvin. Der er udvalgt en stikprøve på omkring landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin i følge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin. Stikprøven er inddelt i grupper efter det totale antal svin på den enkelte bedrift. Alle bedrifter med svin eller flere er med i statistikken. De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin. 4 / 12

5 3.1 Kilder Data indsamles fra en stikprøve af landbrugsbedrifter i Danmark, som har svin ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Oplysningerne indsamles overvejende via elektroniske spørgeskemaer på Andre indberetter via system-til-system løsning AgroSofts Winsvin. Størrelsen af stikprøven var: 01. januar 2016: bedrifter med svin ud af bedrifter med svin 01. april 2016: 2,501 bedrifter med svin ud af bedrifter med svin 01. juli 2016: bedrifter med svin ud af bedrifter med svin 01. oktober 2016: bedrifter med svin ud af bedrifter med svin 3.2 Indsamlingshyppighed Data indsamles hvert kvartal. 3.3 Indsamlingsmetode Indsamlingen af data til denne statistik, gør primært brug af den fællesoffentlige digitale indgang uploader spørgeskemaer til respondenterne, hvori de bedes indberette data til statistikken. Blanket til indberetning og vejledning kan findes på Informationssiden. Andre indberetter data via system-til-system løsningen ArgroSoft Winsvin. 3.4 Datavalidering Statistikken gennemgår en fejlsøgning i flere faser: 1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. 2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser i en database, hvor alle gennemgår et fejlsøgningsprogram. Fejl rettes og i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden. 3. I sidste fase undersøges de opregnede tal, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser. 5 / 12

6 3.5 Databehandling Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives som følgende: 1. Ved online-indberetningen er en simpel fejlsøgning, som sikre at indberetterne gøres opmærksom på usandsynlige data, således at de rettes af indberetteren. 2. De indkommende besvarelser behandles i et fejlsøgningssystem, hvor data fejlsøges ved fx at sammenligne data med data fra de seneste indberetninger. Fejl rettes med det samme, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden. 3. Det indsamlede data opregnes til populationen vha. SAS programmet CLAN. I forbindelse med opregningen dannes diverse opgørelser, hvor det er muligt at se ekstreme data i form af store stigninger eller store fald. Her vil det være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser. 4. Endeligt ses på de opregnede tal på de enkelte grupper af svin fordelt geografisk på landbrugslandsdele i forhold til seneste kvartal og sidste år. Ved dannelse af populationen medtages ikke bedrifter under konkurs og betalingsstandsning, da ikke må spørge disse. Hvis der sker konkurs, betalingsstandsning mv. efter bedriften er udtaget til stikprøven, kontrolleres i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) om der forsat er svin på ejendommen. Hvis der ikke mere er svin på ejendommen, indberettes der nul svin. Hvis der forsat er svin på ejendommen if. CHR, vurderes det individuelt om seneste data fra tidligere tælling kan anvendes. Hvis dette ikke er muligt, indgår enheden ikke i opregningen. Ved bortfald udgår bedriften af stikprøven, og opregningen hæves tilsvarende for det pågældende stratum. Der regnes med et bortfald på 5-10 pct. 3.6 Korrektion Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. 4 Relevans Opgørelsen anvendes af landbrugets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU som grundlag for udarbejdelse af prognoser over kommende slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Der er ikke lavet nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken. 4.1 Brugerbehov Opgørelsen af svinebestanden er af stor interesse for landbrugets organisationer som fx Landbrug & Fødevarer, slagterivirksomheder, Miljø- og Fødevareministeriet, EU, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt interesserede borgere i bred almindelighed. Svinebestanden danner bl.a. grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. 4.2 Brugertilfredshed Der er ikke lavet nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken. 6 / 12

7 4.3 Fuldstændighed af data Statistikken lever op til kravene i EU-forordningen 1165/ Præcision og pålidelighed Det største usikkerhedsmoment er opdateringen og matchningen af de forskellige registre. Den relative spredning - stikprøveusikkerheden - er for svin i alt under 1 pct. EU-kravet er maksimalt 2 pct. Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse. 5.1 Samlet præcision Dækningsgrad: Populationen omfatter alle aktive landbrug i Danmark, som er integreret i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), som føres af, og som er registret med svin i det CentraleHusdyrbrugsRegister (CHR). For at sikre, at populationen er aktuel foretager Danmarks Statistik jævnligt samkørsler med Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og hvert kvartal med det CentraleHusdyrbrugsRegister (CHR). Antagelsen er, at hvis en bedrift søger om enkelteltbetaling (tidligere hektarstøtte) eller anmelder husdyr til CHR, så er den også aktiv inden for landbrug, og bør derfor markeres om landbrugsaktiv i s register. I populationen til svinebestanden udvælges dernæst alle de bedrifter, som har svin ifølge CHR. Det er lovpligtig at være registreret i CHR, hvis der er svin på bedriften. Derfor udvælges kun de bedrifter, der er registreret med svin i CHR. 5.2 Stikprøveusikkerhed Den relative spredning - stikprøveusikkerheden - er for svin i alt under 1 pct. EU-kravet er maksimalt 2 pct. Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse. Stikprøven består af bedrifter ud af en population på knap bedrifter. I udvælgelsen inddeles bedrifterne i 24 strata efter antal svin i alt på bedriften opnået ved den seneste svinetælling hhv. landbrugs- og gartnerietælling. Alle bedrifter med svin eller mere bliver udvalgt hver gang, mens de udvalgte i andre strata er tilfældige første gang, men derefter deltager en enhed maksimalt 8 gange i træk i stikprøven. Udvælgelsesmetoden er optimal, dvs. den samlede stikprøve er fordelt sådan på strata, at variansen på det skønnede antal svin i alt bliver minimeret. 5.3 Anden usikkerhed Opgørelsen er foretaget den 1. dag i kvartalet. Der er større usikkerhed på visse af typerne af svin for 1. januar 2016, da der på dette tidspunkt var færre der anvendte system-til-system løsningen. Det drejer sig specielt om placering i typen diegivende søer, hhv. gylte og drægtige søer. Det har betydet, at antal pattegrise per diegivende so er blevet minimalt lavere. Der er også lidt større usikkerhed mht. hvornår en hungris over 50 kg bliver opgjort som en sopolt (avlsdyr) eller som et slagtesvin. Anden kilde til fejl, kan være at indberetteren kan "glemme" at medtage svin på alle ejendommene under bedrifter, især dyr på lejede ejendomme. Opgørelsen af svin under 50 kg hhv. 50 kg. kan være lidt usikker, da den normale opdeling af svin i staldende er ved ca. 30 kg. 7 / 12

8 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse. Statistikken opfylder kvalitetskravene i EU's forordning 1165/2008 med at stikprøvefejlen (med et konfidensniveau på 68 pct.) ikke må overstige 2 pct. af det samlede antal svin. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Der offentliggøres kun endelige tal. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken udkommer kvartalsvis, ca. seks uger efter tællingsdagen. Statistikken udkommer normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede, dog har der i 2012 og 2013 været udsættelse af offentliggørelsen på grund af for lav besvarelsesprocent ved det annoncerede udgivelsestidspunkt. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikkens resultater udkommer kvartalsvis, ca. seks uger efter tællingsdagen. Der offentliggøres kun endelige tal. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede. Dog har der i 2012 og 2013 været udsættelse af publicering af data pga. for lav besvarelsesprocent ved det forventede udgivelsestidspunkt. 8 / 12

9 7 Sammenlignelighed Statistikken har i sin nuværende form været gennemført siden april 1974, men har været opgjort siden 1915 efter forskellige opgørelsesmetoder med forskellige hyppighed. Da statistikken er forordningsbestemt, er der høj grad af sammenlignelighed med andre EU-lande, der leverer tilsvarende statistikker til Eurostat. 7.1 International sammenlignelighed Data for samtlige EU-lande kan findes på Husdyrbestanden efter enhed og besætningsstørrelse i Eurostat database. Alle EU-lande er underlagt samme forordning (Rådets forordning nr. 1165/2008) således at statistikkerne produceres efter fælles retningslinjer og principper. Danmark Statistik leverer hvert halve år nogle særlige aggregeringer af data til Eurostat, som ikke offentliggøres nationalt. Se 4.3 Fuldstændighed af data. 7.2 Sammenlignelighed over tid Svinebestanden har været opgjort siden 1915 efter forskellige opgørelsesmetoder, men har i sin nuværende form været gennemført siden Fra tællingen pr. 1. juli 2011 er udvalgspopulationen reduceret fra alle landbrugsbedrifter (ca ) til alle landbrugsbedrifter med svin (ca ). I 2013 ligger dette tal under bedrifter. Fra 2004 blev stikprøven reduceret fra til bedrifter og fra 2011 reduceret yderligere fra til bedrifter. Dog var stikprøven ekstraordinært på enheder ved tællingen pr. 1. april Fra 1998 blev grupperne; smågrise under 20 kg og fravænnede svin kg ændret til; pattegrise ved søerne og fravænnede svin under 50 kg. Dertil indførtes en oplysning om pattegrisens fravænningsvægt. Denne blev dog fjernet igen fra Efter 1980, hvor stikprøven blev reduceret fra til bedrifter, har det ikke været muligt at lave geografiske inddelinger. I 1974 ændres såvel opgørelsesmetode som tællingsgrupper, for at bringe det danske system i overensstemmelse med EF-direktiverne. I 1946 blev tællingen udvidet til at omfatte hele landet, mod tidligere kun landkommuner. Fra 1934 blev svinene talt hver 6. uge året igennem indtil 1974 og herefter hver 2. måned indtil 1998, hvor hyppigheden blev nedsat til fire gange årligt, ud over den årlige landbrugstælling. I 1933 blev inddelingen af svinebestanden ændret væsentligt fra 5 til 10 grupper. Samtidig ændrede man inddelingen af svinene fra aldersgrupper til vægtgrupper. Fra 1931 har stikprøvetællingerne været foretaget regelmæssigt halvårligt og dernæst hvert kvartal. Siden 1915 er Svinebestanden, ud over ved den årlige landbrugstælling, blevet opgjort ved stikprøvetællinger på forskellige tidspunkter og med forskellig hyppighed. 9 / 12

10 7.3 Sammenhæng med anden statistik Hvert år offentliggøres Landbrugs- og gartneritællingen, hvor antal svin opgøres på samme niveau. Se statistikbanktabellerne Husdyrbestanden efter område, enhed og art Husdyrbestanden efter areal, enhed og art Husdyrbestanden efter enhed og besætningsstørrelse. Der er en lille forskel i tallene fra hhv. Svinebestanden og Landbrugs- og gartneritællingen, hvilket skyldtes at der anvendes forskellige stikprøver og der opregnes på forskellige populationer. Se statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen for yderligere information. 7.4 Intern konsistens Ikke relevant for denne statistik. 8 Tilgængelighed Svinebestanden offentliggøres kvartalsvis i Statistikbankstabellen SVIN og halvårligt (januar og juli) i en Nyt fra. Se også emnesiden Husdyr. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Svinebestanden offentliggøres i Nyt fra. Svinebestanden. 8.5 Publikationer Data offentliggøres i Statistisk Tiårsoversigten og Statistisk Årbog. 8.6 Statistikbanken Hvert kvartal offentliggøres tal i statistikbanken SVIN: Svinebestanden opgjort på kvartaler efter type 8.7 Adgang til mikrodata Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata. 10 / 12

11 8.8 Anden tilgængelighed Der leveres hvert halve år data til EU s statistikbureau, Eurostat. Her leveres dog også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt. Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside Eurostats databank. Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper. 8.9 Diskretioneringspolitik I udarbejdelsen af Svinebestanden følges s Datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling Svinebestanden offentliggøres ikke på et detaljerings niveau der nødvendiggør diskretionering. I udarbejdelsen af Svinebestanden følges s Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik Reference til metodedokumenter Publiceret i "Stikprøveundersøgelser i " og den efterfølgende metodeændring ved udvælgelse og opregning findes i specielle notater Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevareerhverv. Den statistikansvarlige er Mona Larsen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Mona Larsen 11 / 12

12 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 12

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2015 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Bestanden opgøres på den første dag i hvert kvartal. Det

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 1 / 10 1 Indledning Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige

Læs mere

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser indgåelse og opløsning af ægteskaber i Danmark. 2 Indhold Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den danske skibsbestands struktur og udvikling. 2 Indhold Statistikken opgør skibe, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2014

Statistikdokumentation for Museer 2014 Statistikdokumentation for Museer 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med denne statistik er at belyse aktiviteten og økonomien ved forskningsbiblioteker i Danmark. Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget af udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Statistikken anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser det danske vejnet, trafikken herpå og investeringerne heri. Statistikken er sammenlignelig siden 1990. videreformidler

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 1 / 13 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2017

Statistikdokumentation for Museer 2017 Statistikdokumentation for Museer 2017 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer og omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion opgjort efter produktionsform. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal Statistikdokumentation for Ægproduktion 2018 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse størrelsen og værdien af den danske ægproduktion og dens produktionsformer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i antal tvangsauktioner over fast ejendom. Udviklingen anses for at være

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Udviklingen anses

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2016

Statistikdokumentation for Arkiver 2016 Statistikdokumentation for Arkiver 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2015 1. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg (hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i hvert

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 1 / 10 1 Indledning Den offentlige sektors finanser belyser dels de aktiviteter, der ejes eller effektivt kontrolleres af det offentlige

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2017

Statistikdokumentation for Arkiver 2017 Statistikdokumentation for Arkiver 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den offentlige sektors finanser, herunder de aktiviteter der ejes eller effektivt

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2014 3. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg ( hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i priserne på nybyggeri af boliger. Statistikken kan anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

MGR-lite Kvalitetsdeklaration

MGR-lite Kvalitetsdeklaration Dato: 3. maj 2018 KOR MGR-lite Kvalitetsdeklaration 1 Indledning: Formålet med MGR-lite er at stille oplysninger til rådighed for forskningen angående familiære relationer mellem forældre og børn, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af strukturen i og udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse prisudviklingen indenfor byggesektoren i første omsætningsled, dvs. den pris man

Læs mere

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse personaleforbruget inden for pleje og omsorg i den kommunale- og regional sektor samt

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver 2014 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Formålet med de kvartalsvise opgørelser af kommunernes og regionernes finansielle aktiver

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse it-anvendelse i befolkningen. Statistikken er udarbejdet siden 2001, hvor den frem

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Boformer 2016

Statistikdokumentation for Boformer 2016 Statistikdokumentation for Boformer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at tilvejebringe information om brugerne af boformer efter servicelovens 110, som omfatter forsorgshjem mv.

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervslivs udvikling og struktur

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019 Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2019 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser forbrugernes syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 1 / 10 1 Indledning Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger herunder e-bøger i Danmark. Statistikken indeholder oplysninger for 2007

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017

Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017 Statistikdokumentation for Forbrugerforventninger 2017 1 / 12 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere