At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv"

Transkript

1 2021, vol. 3, e3371 praxeologi.uib.no At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv Karin Anna Petersen Professor emerita, Universitetet i Bergen Marianne Høyen Lektor, Aarhus Universitet Abstract This article discusses how to work, especially with interviews, based on the work by the philosopher, ethnologist, and sociologist Pierre Bourdieu ( ), and the concepts and tools he offers. Bourdieu has described his work as empirical theoretical and as something that takes place in situ and in actu, that is, while happening, and as it occurs. Bourdieu has on several occasions been interviewed about his theoretical position and way of working (Bourdieu, 1990a; Bourdieu & Honneth, 2005; Bourdieu & Wacquant, 1996; Pécseli, 1995). In the article s final section an example of how to work with interviews during the research process is shown. Keywords: interview, data, break, theoretical construction, Bourdieu, praxeology Abstract Artiklen diskuterer, hvordan man kan arbejde med især interview, baseret på arbejder af filosoffen, etnologen og sociologen Pierre Bourdieu ( ) og de begreber og perspektiver, han tilbyder. Bourdieu har beskrevet sit arbejde som empirisk-teoretisk og som noget, der foregår in situ og in actu, dvs. i situationen og mens den pågår. Bourdieu er ved flere lejligheder blevet interviewet om sin teoretiske position og måder at arbejde på (Bourdieu, 1990a; Bourdieu & Honneth, 2005; Bourdieu & Wacquant, 1996; Pécseli, 1995). I slutningen af artiklen vises et eksempel på arbejde med interview i forskningsprocessen. Keywords: interview, data, brud, teoretisk konstruktion, Bourdieu, praxeologi Publisert: Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen DOI:

2 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv At arbejde med Bourdieus teoriunivers og begreber som værktøjskasse I denne artikel diskuteres hvordan man som forsker kan arbejde med udgangspunkt i filosoffen, etnologen og sociologien Pierre Bourdieus ( ) teoriunivers, begreber og den værktøjskasse, han tilbyder. Omdrejningspunktet i artiklen er således det metodologiske: Hvordan kan man konkret arbejde, når man gennemfører et studie med data 1 fra fx spørgeskemaer, interview og/eller observation? Hvilke videnskabsteoretiske overvejelser sætter man i værk og hvordan? Hvad gør man, og hvordan aktiverer man værktøjskassen i egne empiriske studier? Bourdieu har beskrevet sin forskning og fremgangsmåde med empirisk-teoretisk forskning som noget, der sker in situ og in actu (Bourdieu & Wacquant, 1996), hvilket vil sige undervejs i situationen og mens situationen pågår. Forskning kan således ikke planlægges fuldt ud i forvejen: Undervejs opstår der indsigter og spørgsmål, som man må forholde sig til i det videre arbejde. I en vis forstand er det urimeligt overhovedet at overveje at reducere Bourdieus samlede arbejde til en kort artikel som denne, for man mister selvsagt nuancerne i Bourdieus tænkning og fremgangsmåder. Vi kan derfor kun opfordre til, at man læser videre hos Bourdieu selv (Bourdieu, 1977, 1996a; Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 1991), i de mange interviews med Bourdieu, hvor han fortæller om sin teoretiske position og arbejdsmåde (se for eksempel Bourdieu & Honneth, 2005; Bourdieu & Wacquant, 1996; Pécseli, 1995) eller i de forskellige introduktioner, fx Reed- Danahay (2005), Prieur & Sestoft (2006) eller Medvetz & Sallaz (2018). Men vi håber igennem denne korte introduktion at kunne tilbyde en indføring, som både kan hjælpe i den videre læsning af de originale tekster og tjene som introducerende værktøj til egne studier af sociale praktikker. Vi vil vise, hvordan man kan arbejde, når man, i overensstemmelse med Bourdieu, ikke forstår data som sandheder, der ligger parat til skue for forskeren, men derimod ser data, som noget man som forsker må modellere og arbejde med i sin analyse: Data rummer muligheder for at forskeren kan konstruere sine forskningsspørgsmål og på den baggrund tilbyde en forklaring. At forstå sociale agenter og social handlen De sociale agenter 2, som forskeren studerer, har ikke svarene på forskerens spørgsmål; Agenterne eksisterer i, erfarer og forstår verden ud fra den levede situation, som Bourdieu kalder praktikken 3. Forskeren studerer agenternes verden ved at stille spørgsmål og at observere dem, for derefter i sin analyse af denne levede verden at vende den på hovedet og bryde med agenternes selvfremstillinger og -forståelser. Efterfølgende går forskeren, ved hjælp af sit teoretiske univers, sine begreber og sine konkrete metodiske fremgangsmåder, bag om selvfremstillingerne sådan som de præsenterer sig, med det formål at kunne forklare, hvordan det kan være, at agenterne handler, som de gør: for eksempel gifter sig eller ikke gifter sig, tager en uddannelse eller ikke tager en 1 Betegnelserne empiri og data dækker i artiklen over det samme. I de forskellige forskningstraditioner er der tendens til at empiri eller empirisk materiale betegner et mere sammensat, komplekst udtræk af en form for virkelighed (som man igen kan diskutere, hvorvidt eksisterer og i hvilken form), mens data i nordisk tradition ofte især anvendes i mere kvantitative orienterede traditioner. På engelsk anvendes begrebet data i såvel kvalitative som kvantitative traditioner. 2 En agent er i Bourdieus terminologi betegnelsen for den handlende i sociologisk forstand (individ, gruppe eller institution). Begrebet bruges ifølge Hovmark (1997) konsekvent og bevidst hos Bourdieu for at overskride modsætningen mellem en rationalistisk model af den sociale handling ( aktør ) og en deterministisk forståelse ( struktur ). 3 Undertiden opstår der forvirring om begrebet praktik. Bourdieus ambition var et opgør med den opfattelse at individet alene er strukturbærer, hvilket var en fremherskende tænkning i 1960 ernes franske sociologi. Han ville se individet som en agent, der handler og dermed er med til at skabe virkeligheden, og dermed opstår en dialektik mellem det handlende individ og de sociale strukturer, handlingen er indlejret i. Det, at agenten handler, opfører sig på en vis måde, kalder Bourdieu for praktik, mens den sociale sammenhæng som praktikken indgår i kaldes praksis i dansk sprogbrug. 2

3 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. uddannelse, søger arbejde på jobmarkedet eller forbliver uden for jobmarkedet etc. Forskerens ambition er ikke at vurdere handlingerne eller at give indspil til nye innovative handlinger, men at spørge til et socialt forhold: Hvordan kan det være, at praktikken er, som den er?; Hvoraf kommer denne praktik? (genese/historik); Hvordan virker den i forhold til at strukturere agenternes liv og selvforståelse? m.m. Data kan være mange slags: Ud over de mere traditionelle former som interview, spørgeskemametoder og observation, som Bourdieu selv har arbejdet med (se fx Bourdieu, 1986, 1990, 1999, 2004), så kan andre former være lige så relevante, fx dokument- og/eller registrantanalyse (se for eksempel Boge, 2021; Sestoft, Hansen & Esmark, 2019; Kropp, 2009). Forskeren søger andre svar end dem, agenterne i deres selvfremstillinger tilbyder, og disse svar forstås inden for en Bourdieu-reception som mere sande og præcise, end de svar agenten selv producerer om virkeligheden. Inden for sociologien er det oftest sådan, ikke kun hos Bourdieu, at agenterne selvfølgelig har adgang til deres egen verden men ikke til de strukturer eller regelmæssigheder, der former den verden, agenten eksisterer i. Bourdieus argument er, at forskeren for det første teoretisk, metodisk og systematisk har konstrueret sit svar frem og for det andet ved hjælp af auto-socioanalyse har præciseret ud fra hvilken social position, disse svar er studeret. På denne måde har forskeren lyttet til selvfremstillingerne og stræbt efter at forstå disses subjektive dimension gennem at sætte sig i agenternes sted og samtidig objektiveret fremstillingen ved at anskue den udefra. Begge dele må gøres og kontekstualiseres, nutidigt og historisk, for at skabe viden om sagen: Det sociale forhold. Men hvorfor, kan man spørge, er det forskeren forklarer mere sandt, end det agenten selv beskriver? Det er det ifølge praktikteorien fordi agenterne ikke er transparente for sig selv og ikke kan gennemskue egne handlinger (se også Callewaert, 1992). Forskerens opgave er at se bagom handlingerne og vise, hvordan de er blevet til (historik/genese), og hvordan tilblivelsen har formet agenternes praktikker. Altså hvordan handlingerne er blevet struktureret. Data, som vi indsamler, eksempelvis i form af interview, giver ikke i sig selv forskeren svar. Forskeren skal gennem de indsamlede data påpege forhold i form af strukturer og regelmæssigheder, der ikke er synlige, og ikke sjældent viser noget andet end agenterne umiddelbart selv oplever. Eksempelvis siger vi ofte, at vi gifter os af kærlighed og med den, som vi følte, var den rette for os. Det, vi sjældnere siger og måske slet ikke er opmærksomme på, men som også er på spil, er, at vi gifter os med en, som vi har et habitusmatch med. Det betyder omvendt heller ikke, at vi ikke giftede os af kærlighed. Det betyder snarere, at vi giftede os af kærlighed, men kærligheden var et udtryk for en genese/en historik og en strukturel situation, hvor to habitusser matchede i en bestemt social kontekst. Dette er det forskerens opgave at konstruere frem. Data i sig selv har altså ingen egen udsagnskraft i forhold til, hvad der er på spil. Forskeren skal i sin undersøgelse konstruere ny viden ud fra data med hjælp af de teoretiske, begrebslige og tekniske værktøjer og dertil benytte en systematisk fremgangsmåde, der dermed viser noget andet og mere end det, agenterne selv oplevede og forstod og derpå fortalte forskeren om. Oplevelser, erfaringer og refleksioner i form af fortællinger er centrale kilder til data fra agenter, som forskeren kan arbejde med, men data skal objektiveres ved hjælp af teori, begreber og teknikker eventuelt også med yderligere data. Dette kan udfordre den selvforståelse, som hersker i forskningsmiljøer, hvor fremgangsmåder er mere standardiserede i form af metodeanvisninger og bestemte essayistiske eller statistiske formater til præsentation og analyse af data, som man antager taler for sig selv. Hverken tekst eller tal er tilstrækkelige for at kunne forklare sociale praktikker, som fx ægteskab, uddannelse eller jobmarkedet. I en Bourdieu-optik kalder det at forstå og at forklare sociale forhold på en kontinuert refleksion (se især Bourdieu, 1977), en socioanalyse (Bourdieu & Wacquant, 1996; Prieur, 2002a, 2002b) og at man som forsker også udfordrer sit eget perspektiv (Bourdieu, 2006). 3

4 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv Bourdieu selv arbejdede tværfagligt og i forskerteams, hvor der foregik en vedvarende diskussion af forskningen og dens fund (se bl.a. Bourdieu, 1999). Noget sådant er ikke altid en mulighed i dag. Men selv om vilkårene for at bedrive undersøgelser er forskellige og underlagt tidens krav om effektivitet og at kunne præsentere hurtige resultater, kan man trods dette sagtens finde inspiration hos Bourdieu og læne sig op ad denne traditions måde at arbejde på, der er kendetegnende for denne tradition. Den praktiske sans For at få indblik i hvordan Bourdieu arbejdede, er et godt sted at starte Bourdieus tidlige tekster om praktikteorien. Ambitionen var at forstå hvordan det kan være, at mennesker handler, som de gør (Bourdieu, 1977, 2005, 2007), og spørgsmålene lød bl.a. Hvoraf kommer den sociale praktik?, Hvordan strukturerer praktikken agenternes liv? og Inden for hvilken social kontekst udfoldes denne praktik?. Senere blev feltet som begrebsligt værktøj udviklet til at indkredse agenters handling (fx Bourdieu, 1996), hvilket betød, at forskeren også spurgte og inden for hvilket felt udfoldes denne praktik?. Samlet kaldte Bourdieu det, der vejleder menneskers handling, for en praktisk sans. Social handlen kan altså forklares gennem undersøgelse af agenternes praktiske sans. Den praktiske sans, som ofte vil være fokus for undersøgelser, konstruerede Bourdieu teoretisk ved hjælp af begreberne agent, position, dispositioner og positioneringer, hvilket samlet definerer agentens habitus inden for et felt, hvori deltagerne kæmper om den rette definition af situationen, dvs. om feltets doxa: Hvad er den rette definition af det sociale forhold, som feltet er struktureret omkring? Det kan være om fx ægteskab, pleje og omsorg, skole og uddannelse samt en lang række andre sociale praktikker 4. De agenter, der i konkrete øjeblikke inden for et felt har tilkæmpet sig definitionsretten og dermed doxa, forsvarer deres position og kæmper imod dem, som måtte forsøge at definere feltets sociale forhold anderledes. De, som til enhver tid har ejerskab og definitionsret til feltets rationalitet, tvinges, når de udfordres, til at formulere en orthodoxi, hvilket vil sige at påkalde sig den rette lære. Dette kan eksempelvis ske gennem at henvise til deres forståelse af feltets oprindelige grundlag. De agenter, der er imod den dominerende definition og dermed imod doxa og dennes grundlag, orthodoxien, forstås som heterodoxiske (Bourdieu, 1977). Bourdieus ambition var at vise, at sådanne kampe er arbitrære, ikke tilfældige, men vilkårlige i betydningen at de er bestemt af vilkårene, de blev til under. Dermed udfordrede Bourdieu forestillingen om, at de sociale hierarkier, som eksisterer i samfundet og inden for forskellige felter, er praktikker, som ikke er naturgivne, men socialt tilkæmpede. Bourdieu argumenterede for, at det, som fremtræder for os, er miskendt (Bourdieu, 1977, 1991): Vi ved ganske enkelt ikke selv, hvordan og hvorfor vi opfører os, som vi gør. Samtidig kan vi uden vanskeligheder genkende, når noget er, som vi synes det bør være, og dermed erkende, hvad vi opfatter som rette handlinger, og dermed anerkender vi situationen, som den er defineret i samfundet. Dette er fordi forklaringen på, at et socialt forhold er blevet, som det er, altid også har en social side, oftest skjult for agenterne, hvilket kan påvises gennem forskningsarbejdet (Callewaert, 1997, 1999). Dette har konsekvenser på det metodiske plan: Når mennesker ikke véd, hvad de gør, når de handler eller hvorfor, og ikke kan gennemskue handlingerne eller forklare dem, så er årsagen, at vi ikke er transparente for os selv. Vi kan simpelthen ikke se og gennemskue den genese/historik og de 4 Der er mange eksempler fra forskellige forskningsmiljøer I Norden på empiriske studier, som har brugt Bourdieus teori og begrebssæt som analysestrategi: fx i Sverige findes utbildnings- och kultursociologi: Sociology of Education and Culture (SEC), se hjemmesiden i Danmark findes Foreningen HEXIS, se og i Norge findes Prax-miljøet, se 4

5 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. strukturer som vi og dermed vores praktik er indlejret i, og som gør at vi handler på en bestemt måde. Derfor kan vi heller ikke få svar på vores forskningsspørgsmål alene gennem at tale med mennesker. Vi må arbejde på en anden måde og konstruere en sociologisk forklaring, som er en anden end den, agenterne selv spontant fremkommer med. Den filosofiske tradition Bourdieu og hans tænkning er rundet af den videnskabsteoretiske tradition, der kendes som historisk epistemologi (Broady, 1991; Hovden, 2010; Larsen 2007; Lebaron 2017), undertiden og især af folk uden for Frankrig, betegnet fransk epistemologi (se for eksempel Peña-Guzmán, 2020). Centralt er, at viden må forstås som historisk betinget, hvilket vil sige, at det vi ved, har gennemløbet en historisk tilblivelsesproces, som er socialt knyttet til den tid og det sted, hvori viden blev produceret. Dette gælder også forskeren, som producerede kundskaben. Spørgsmålene, som den historiske epistemologi stiller, er: På hvilke sociale grunde forskes der, hvordan gennemføres forskningen og af hvem, hvad handler forskningen om, og hvad er det forskeren bidrager med i videnskaberne? Gennem Bourdieus arbejde kan dette summarisk ridses op i hovedpunkterne nedenfor. For det første: Al menneskelig forståelse af og i verden må man anskue som resultat af en kamp mellem tidligere og eksisterende forståelser. Det betyder, at i undersøgelse af sociale forhold i enhver form eksempelvis forståelse af sygdom og sundhed eller skole og undervisning og ægteskab og samlivsformer må man som forsker være klar over, at den sociale praktik ikke altid har været defineret sådan, som den er i dag. Dette gælder også begreberne, vi anvender i beskrivelserne: sygdom, sundhed, skole, uddannelse etc. har været forstået og defineret anderledes historisk, lige som betydningen ikke kan antages at være den samme på tværs af kulturer. Der er tale om arbitrært/vilkårligt definerede sociale forhold bestemt af de vilkår og den tid, hvorunder begreberne blev til. Tilsvarende gælder selvfølgelig også videnskabelige forståelser, hvor videnskabens tilblivelseshistorie tillægges stor betydning i den historisk epistemologiske tradition. Dette i modsætning til den mere udbredte og populære opfattelse af, at videnskabelig viden er akkumulativ, og at vi som konsekvens heraf ved mere og mere, jo mere der forskes. Den historiske epistemologi har en anden forståelse af hvordan videnskab bliver til, nemlig at ny viden og videnskab opstår som brud, hvor tidligere forståelser forkastes og nye indsigter opstår. Derfor kan vi ikke nødvendigvis trække en evolutionistisk linje fra et projekt til det næste og fra en viden til en større og mere sand viden. Sådan opstår viden simpelthen ikke (se også Schmidt, 2000). For det andet: Som mennesker eksisterer vi til enhver tid indenfor en kultur, hvorfra vi har overtaget bestemte forståelser. Fænomenet kalder Bourdieu præ-konstruktioner (Bourdieu, 1996). Det betyder, at vi når vi vil bedrive videnskab ifølge den historiske epistemologi vedvarende må sige nej til ethvert bud på forståelser (Bachelard, 1976). Det skal forstås sådan, at vi må stille spørgsmål til det, vi opfatter som selvfølgeligt, hvilket gælder både i forhold til kulturen omkring os og i forhold til vores selvforståelse. Vi må med andre ord være kritiske og udfordre de herskende definitioner. Når noget omtales som kritisk tænker man måske på noget negativt, men det er der ikke tale om her. Kritik kommer fra græsk kritikē (κριτική), og betyder her bedømmelse eller bedømmelseskunst. I filosofisk og videnskabelig sammenhæng, som eksempelvis hos Kant (2002) og senere hos Frankfurterskolen (Ebbesen, 2005), fastholdes den oprindelige betydning, nemlig at udskille det, der indgår i konstitutionen af noget, og derfra undersøge og finde mulighedsbetingelser for et socialt forhold. Det er i denne betydning, kritik skal forstås i det videre. For det tredje: Som konsekvens af ovenstående må vi også bryde med selvforståelser, vi møder hos andre, når de beskriver deres forståelser af verden. Det kan dreje sig om definitoriske beskrivelser af for eksempel hvad ægteskab, skole, uddannelse, sygdom osv. er, og det kan dreje sig om agenternes beskrivelser af deres oplevelser. Når vi oplever, reflekterer, forsøger at forstå og 5

6 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv sætter ord på den verden vi befinder os i, ja, selv når vi bruger vores sanser i denne beskrivelse, så beskriver vi inden for en given kulturel forståelse, som er formet af vores opvækst, skolegang, fritidsaktiviteter, foreningsliv og uddannelse og som siden i det professionelle arbejdsliv er blevet forstærket og specialiseret (Windolf, 1981). Grundlæggende drejer det sig om ikke at tage det, vi ser og taler om for pålydende, men at være opmærksom på, at vores forståelser både er formet af vores kultur, og at denne kultur er resultatet af en kamp, andre har kæmpet før os: Kulturelle forståelser er efterfølgende nødvendigvis farvet af det, kampen har resulteret i; Bourdieu beskriver fænomenet gennem udtrykket De døde griber de levende (Bourdieu, 1980). Gennem vedvarende at være opmærksom på disse tre hovedpunkter i det videnskabelige arbejde, muliggør vi at kunne frembringe en teoretisk reflekteret, rationel analyse baseret på empiri, som ikke bare reproducerer allerede eksisterende forståelser, men også både beskriver, forstår og tilbyder en forklaring på de sociale forhold hvorunder praktikkerne blev til. Man kan nok ane, at det at studere et kulturelt eller socialt fænomen ikke kan gøres på baggrund af en ide om at ville arbejde enten kvalitativt eller kvantitativt. Snarere end at være optaget af om data kan indsamles og analyseres på den ene eller den anden måde, skal vi interessere os for den sociale praktik og dennes opkomst, dvs. genese/historik samt strukturering. Videre skal vi være kritiske, i betydningen gå bag om det som spontant fremtræder eller spontant fortolkes. Gør vi ikke det, bliver resultatet en spontan sociologi (Bourdieu, 2019b), og vi hænger fast i præ-konstruerede objekter (Bourdieu & Wacquant, 1996). Vejen frem er at bryde med både vores egen forståelse og forståelsen hos dem og omkring det fænomen, vi studerer. Det gør vi for analytisk at kunne identificere de strukturer, som har formet og former de sociale praktikker, som vi ønsker at beskrive og forstå, for derpå at kunne forklare dem. Der er ikke nogen adskillelse mellem teori og metode i en Bourdieuoptik. At arbejde empirisk med teoretisk refleksion Når man arbejder empirisk med teoretisk refleksion, interesserer man sig for en afgrænset del af virkeligheden, og bestræbelsen bliver da at udvikle teori om denne afgrænsede del. Gennem afgrænsningen sætter man et udsnit af virkeligheden under lup ved at konstruere et forskningsobjekt og studere dette ved hjælp af både data og teoretiske analyser af samme data. Såvel teori og empiri er vigtige: - Data uden teori, der udfordrer og bryder med det, data præsenterer, og som også bryder med forskerens refleksioner, vil mangle det element, der kan løfte data og give anledning til at stille spørgsmål og søge efter svar, som kan forklare, hvordan det kan være, at tingene er, som de er. - Teori uden data bliver til filosoferen over virkeligheden. Dette forbliver imidlertid på et generelt niveau, for i stedet for data anvendes refleksioner over verdens beskaffenhed, som danner grundlag for den videre, filosofiske analyse. Ved at udvikle teori får man ikke kun analyseret et socialt forhold. Man får også udfordret de hverdagslige og professionelle selvfølgeligheder, præ-konstruktionerne, som ofte og uden vi har bemærket det, har naturaliseret vores forståelser af det sociale. Men forståelsen er jo resultat af en social konstruktion, som vi også må gøre til genstand for analyse: Vi må således analysere det selvfølgelige (Bourdieu, 1999). Vi skal desuden stræbe efter at vise noget, vi ikke allerede ved. Det drejer sig både om de forskellige former for praktisk baseret viden, dvs viden som er etableret gennem vores handlen i verden, og som ofte er ordløs og ikke bevidst, og om refleksionerne over denne samt den teoretisk baserede viden, der gælder inden for området, vi studerer: Vi må anskue denne viden som data, og data må vi undersøge kritisk. Hvis vi vil arbejde ud fra præmissen om, at hverken tal eller tekst eller 6

7 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. andre former for data er lig verden som den virkelig er, men derimod må forstås i relation til deres produktion og de betingelser, der har muliggjort dem, så må både data og produktion, som har ført til datas eksistens, undersøges. Ligesom forskeren, der laver undersøgelsen, må udsætte sig for den refleksive analyse gennem det samme værktøj. Den praxeologiske vidensform Lad os se på hvorfor disse tilsyneladende omveje er nødvendige og til dette formål vende os mod praxeologi som vidensform. Bourdieu viste, at det er en praktisk sans og ikke et rationelt regelsystem der er styrende for agenters handlinger (Bourdieu, 2005). De eventuelle regler, som forskere måtte kunne udlede gennem spørgeskemaer, observation af og interview med agenterne, er forskernes konstruktioner. For agenterne, der bliver studeret, er der ikke tale om at de handler ud fra regler, som var det en fremgangsmåde i en brugsanvisning: De gør blot, hvad de gør, baseret på deres praktiske sans, der igen er funderet i en habitus, som sætter fornuftige og adækvate handlinger i gang inden for givne betingelser. Bourdieu introducerede praxeologien (2019a) og forklarede denne ved at tage udgangspunkt i henholdsvis den fænomenologiske og den objektivistiske vidensform, der var fremherskende videnskabsteoretiske positioner omkring den tid, dvs 1950 erne og 1960 erne, hvor praxeologien blev formuleret. Både fænomenologien og objektivismen kan hver for sig give forskeren vigtige indsigter, men de var, ifølge Bourdieu, ikke tilstrækkelige for at kunne indfange agenternes praktikker. Det, der i stedet skal til, er en praxeologisk vidensform. Fremgangsmåden er følgende: 1. Når agenterne fortæller om deres oplevelser og erfaringer, må forskeren gøre disse eksplicitte ved at beskrive dem omhyggeligt hertil kan man benytte elementer fra en fænomenologisk vidensform. 2. Efterfølgende må forskeren bryde med den fænomenologiske vidensform og konstruere de bagvedliggende faktorer og strukturer, som har muliggjort agenternes konkrete erfaringer hertil benytter man elementer fra den objektivistiske vidensform. 3. Derefter må den praxeologisk arbejdende forskere bryde med den objektivistiske vidensform. 4. Slutteligt må den praxeologiske forsker bryde med sin egen tilgang som objektiverende forsker. Fremgangsmåden er her beskrevet trinvist, men i realiteten vil der være tale om en proces hvor de forskellige perspektiver væver sig ind i forskningsarbejdet efterhånden, som det skrider frem. Lad os se nærmere på de enkelte trin. Når forskeren hører en agents beskrivelser af sine handlinger, oplevelser og erfaringer, er dette agentens beskrivelse inden for en given sammenhæng. Det kan eksempelvis være en lærer, som man taler med om, hvordan hun har tilrettelagt sin undervisning i faget Natur & Teknologi. Læreren havde planlagt, at klassen skulle på tur til et nærliggende moseområde, men flere af eleverne viste sig ikke at have tøj til at gå tur i med, så i stedet læste læreren en historie for sin klasse. I forskerens umiddelbare forståelse (pkt. 1) bliver dette i forskerens øjne til, at læreren fortæller, at hun læste en historie for klassen. Gennem beskrivelsen fortæller agenten forskeren om hændelsen som et faktum, der har fundet sted, altså om noget, der allerede er sket. En sådan overstået hændelse og beskrivelsen af den, betegnede Bourdieu som opus operatum 5 (Bourdieu, 2019a, s. 13). Det, agenten gennem beskrivelsen også fortæller, er de indirekte forhold, altså om noget, der var muligt at gøre under bestemte betingelser og givet specifikke baggrundsfaktorer. Samtidig betyder det, at læreren læser en historie, at andre potentielle 5 Opus operatum kommer fra latin, og kan oversættes med 'den udførte gerning'. 7

8 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv muligheder blev fravalgt, fx at bede klassen om at tegne billeder af dyr, som bor i mosen, eller at læse på internettet om dyrenes levesteder. Men valget faldt konkret på historie-læsningen, som normalt ikke har plads i hendes undervisning: Tingene var gået galt den dag i forhold til det planlagte, så læreren greb til at gøre, hvad hun husker hendes egne lærere kunne finde på, når tiden skulle fyldes ud. At læse en historie for sin klasse giver kun mening, hvis vi forstår hvad læreren fortæller med relation til hendes egen skolegang, hvad en historie og i en klasse vil sige, og at en historie betyder en slags frikvarter/pause i den typiske skoledag. Men vi må også have viden om, hvordan en klasse reagerer, når læreren læser en historie, og hvad der typisk sker før og efter historielæsningen har fundet sted. Vi må endvidere også have en ide om forholdet mellem lærer og elever, om stemningen i rummet etc. Hvis vi ikke forstår alle disse ting, bliver agentens fortælling til forskeren ikke sociologisk meningsfuld for os som forskere. Gennem den praxeologiske vidensform påpeger Bourdieu (2019a, s. 14), at agentens handlinger så længe disse endnu ikke er gjort ligger foran agenten, men ikke som et eksisterende faktum. Handlingen er noget, som kan finde sted, altså en mulig handling, hvilket kan betegnes som modus operandi 6. I denne modus er det implicit, at agentens handlinger ofte optræder i en bestemt rækkefølge: I vores eksempel at læreren ikke blot læser en historie for klassen, men også at læreren vælger historien på baggrund af, hvad der i øvrigt er foregået i klassen, i lærerens eget liv og måske også endnu flere ting, at foretage netop denne handling: At læse en historie fremfor at arbejde med andre ting. Det, som vejleder lærerens praktik, hendes praktiske sans, bliver bestemmende for hvad der skal gennemføres, nu og i situationen. Når vi er i aktion, er vi praktikere, uanset hvad vores handlinger måtte dreje sig om: At yde omsorg, at undervise eller at læse en historie. Men også når vi arbejder som forskere. Det, som altså styrer vores handlinger, når vi agerer, er den praktiske sans. Forskeren interesserer sig for at indfange de regelmæssigheder, der uvægerligt findes i agenternes praktikker, at identificere hvilke betingelser agenternes praktik er underlagt, samt at pege på de sociale strukturer, der indrammer betingelserne. Konkrete handlinger må altid forstås som et ikke-bevidst, strategisk valg, dvs. et valg per praktisk sans, og fordi dette valg fletter sig ind i et længere og ganske specifikt hændelsesforløb, bliver valget i agentens verden også noget konkret, der kan gennemføres. Samtidig er valget unikt i den forstand, at handlingen gøres inden for et bestemt mulighedsrum, herunder på en bestemt tid i det konkrete rum. Agenten har, fordi handlingen er indlejret i agentens måde at eksistere og være handlende individ på, ikke blik for denne større, sammenhængende forklaring på sin handling. Som handlende individer befinder vi os i en praktisk tilstand, som ikke kun rummer oplevelser og erfaringer af handling, men heller ikke kun objektive strukturer omkring handlingen, selv om begge dele ifølge den praxeologiske optik er centrale størrelser. Den praktiske sans er det, der ikke-bevidst vejleder agenten til at handle i praktikken. Det er denne sans, forskeren gennem den praxeologiske vidensform må konstruere ved hjælp af data og det teoretiske blik, habitus-begrebet tilbyder. Agenten beskriver sine primære erfaringer uden at kunne medtænke de objektive strukturer, som skaber betingelser for den praktik, der faktisk finder sted. Ved at bryde med agentens primære erfaring og ved at inddrage den objektivistiske vidensform (pkt. 2) får forskeren mulighed for at konstruere det handlerum, som agenten ikke selv kan se og derfor heller ikke kan beskrive. Den praxeologiske vidensform kræver imidlertid også, at forskeren bryder med den objektivistiske vidensform (pkt. 3). Dette udfordrer den objektivistiske vidensforms særkende, idet den forstår sig som søgende efter en objektiv og universel forståelse af sandhed. I modsætning hertil hævder den historiske epistemologi, at vi skal stille spørgsmål til de eksisterende definitioner, og således også til de definitioner, forskeren bruger til at beskrive agenternes handlerum. Endelig skal forskeren bryde 6 Modus operandi, igen fra latin: måde at arbejde/virke på. 8

9 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. med sin egen forsker-objektivisme (pkt. 4). Den praxeologiske vidensform vil nemlig hævde, at heller ikke forskeren har adgang til at vide, hvad praktikken egentlig handler om. Forskeren må derfor vende de værktøjer, han/hun benytter til at indsamle data om agenterne, mod sig selv. Som forskere er vi, lige som agenterne, vi studerer, naturligvis også selv indlejret i bestemte kulturelt hverdagslige og professionelle forståelser, hvor indenfor vores praktiske sans er tilsvarende virksom. Auto-socioanalysen er en måde hvorpå forskeren kan få klarhed over, ud fra hvilken position i det sociale rum, han/hun anskuer verden, hvilken position han/hun indtager inden for sit forskningsfelt og hvilken position forskningsfeltet indtager i forskningsverdenen generelt, dvs på hvilke sociale grunde forskeren agerer som forsker? Formålet er, at forskeren skal bryde med sin egen forståelse på samme måde, som forskeren bryder med agentens (Bourdieu, 2006). Gennem auto-socioanalysen undersøger forskeren sin position, som forsker inden for det område som udforskes: Hvordan kan det være, at jeg vælger at interviewe og observere på denne måde, netop disse agenter og udspørge dem på den og den måde? Hvorfra stammer det, at jeg undres over netop dette sociale forhold og ikke over andre? Og hvordan har min sociale baggrund og den kultur, jeg er vokset op i, været med til at strukturere mine praktikker som forsker? Og videre: Inden for hvilket felt forsker jeg? Hvilken position beskrevet gennem økonomisk, kulturel og social kapital, har jeg som forsker inden for dette felt? Hvad har denne position ledt frem til af dispositioner? Og hvordan positionerer jeg mig som forsker? Igennem disse spørgsmål kan forskeren bryde med sine egne forforståelser eller prækonstruktioner og konstruere den position, ud fra hvilken han/hun taler og gennemfører sit forskningsarbejde. Dermed kan forskeren vise på hvilke sociale grunde, arbejdet er blevet til. Som social agent hverken er eller kan forskeren være neutral eller objektiv. Forskeren er en agent med en position, der former hans/hendes dispositioner, og igen fører til særlige positioneringer. Det spørgsmål, vi med et bourdieu sk perspektiv stiller er: Under hvilke betingelser eksisterer det studerede sociale forhold, hvilken forklaring om det sociale kan en kritisk analyse skabe, og hvorfra kommer forskerens kritiske blik? Ved at besvare disse spørgsmål kan vi formulere en videnskabelig teori om det sociale forhold, vi har studeret. Opsamling og eksempel Til sidst vil vi gennemgå et eksempel på forskningsprocessen og samtidig, gennem to cases, belyse mulighederne for hvilke metodologiske refleksioner, man kan gøre sig undervejs. Processen er opstillet trinvist, men reelt er der tale om en fremgangsmåde, hvor man går frem og tilbage mellem de enkelte punkter. I forhold til de fire punkter opstillet tidligere er rækkefølgen her i højere grad baseret på en undren og en deraf følgende praktisk fremgangsmåde. Overordnet kan den samlede praxeologiske proces se således ud: 1. Som forsker undrer man sig over et socialt forhold. Det kunne være spørgsmålet om, hvad sygepleje som fag egentligt er? Eller hvilket formål en skole egentligt tjener? I formuleringen af dette indledende spørgsmål beskriver man sin undren i hverdagssproglige termer. 2. På baggrund af det indledende spørgsmål udvikler man en foreløbig definition, der bryder med de umiddelbare forestillinger. Hertil kan man formulere svar på grundlæggende spørgsmål som: Hvordan kan det være? Hvoraf kommer det? Hvordan virker det? 9

10 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv 3. Derefter læser man teorier og forskningsarbejder om emner, der relaterer sig til den foreløbige definition, for eksempel om sygepleje, omsorg, professioner, skole, uddannelse, læring etc. 4. Nu vender man sig mod teori og begrebssæt. I et Bourdieu-perspektiv og afhængig af undersøgelsesspørgsmålet kan dette dreje sig om praktik, habitus, felt, doxa etc. Hvilke data skal man indsamle for at studere dette? 5. Så indsamler man data (interview, spørgeskema, observationer, dokumenter osv.), der på forskellig vis kan hjælpe med at belyse aspekter af den foreløbige definition. 6. Så konstruerer man med sine teoretiske begreber et forskningsobjekt. 7. Samtidig objektiverer man forskningsobjektet gennem brud-tænkningen: Har man udfordret selvfølgeligheden i de begreber, man benytter til at beskrive strukturer og rammer for det sociologiske forhold? 8. Endelig objektiverer man som forsker sig selv (auto-socioanalyse). Auto-socioanalysen kan imidlertid ikke udelukkende forstås som et punkt i et forskningsarbejde, men må kontinuert inddrages i forhold til den samlede forskningsproces. 9. Til sidst formulerer man en teori om det sociale forhold: I eksemplet her, om sygepleje som fag eller om skolens formål. Case 1 - et forskningsforløb omkring sygeplejerskearbejdet Ad 1. Den indledende undren kan lyde: Hvordan kan det være, at sygeplejersker i Danmark betegner deres arbejde som omsorgsarbejde? Ad 2. Udvikling af en foreløbig definition, der bryder med forestillingen om sygepleje som omsorg: - Hvordan kan det være, at sygeplejerskerne omtaler deres arbejde som et omsorgsarbejde? - Hvoraf kommer det? Dette kan man undersøge gennem omsorgsbegrebets og sygeplejearbejdets historik/genese. - Hvordan virker det? Hvordan er omsorgsforståelsen med til at forme sygeplejearbejdets praktikker ikke-bevidst og strukturelt? At stille disse spørgsmål begynder ofte med spontan sociologi (Bourdieu & Wacquant, 1996) og en vis indsigt i, hvilke generelle sociologiske spørgsmål, man typisk formulerer. Ad 3. Næste skridt kan være at læse om begrebet omsorg, om sygeplejearbejde, om sygeplejerskeprofession, om lønarbejde og om den medicinske klinik; man vil eksempelvis finde ud af, at forståelsen af begrebet omsorg er relateret til filosofiske og fænomenologiske diskurser hos Kari Martinsen (1975, 2003), og at de filosofiske diskurser ikke nødvendigvis svarer til, hvad der foregår i den praktiske virkelighed. Ad 4. Valg af teori og det begrebssæt, som skal styre formulering af forskningsobjekt og indsamlingen af data samt analysestrategi. Her kan eksempelvis fokuseres på Bourdieus teori om sociale praktikker, herunder habitus og begreberne position, disposition (økonomisk, social og kulturel kapital) og positioneringer samt felt. Ad 5. Indsamling af data drejer sig om at overveje hvilke data, der kan have betydning for den indledende undren, den foreløbige definition i lyset af empiri, teori og begrebssæt. En række datakilder vil kunne anvendes til at belyse dette. 10

11 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. Ad. 6. Hvilken analysestrategi og metodologiske refleksioner skal efterfølgende anvendes på de indsamlede data? Hvordan kan forskningsobjektet konstrueres teoretisk? Data benyttes således i en konstruktion af agenternes habitus, dispositioner, dvs. kapitaler (økonomisk, kulturel og social), og positioner, og videre af deres positioneringer inden for sygeplejerskefeltet, herunder feltets doxa, heterodoxa og orthodoxa. Gennem dataindsamlingen kan man eksempelvis se, at omsorg også er et socialt forhold, materialiseret gennem sygeplejerskearbejdet: Det er noget, sygeplejersker taler om, men omsorgsforståelsen kan ikke nødvendigvis identificeres på samme måde, som hvis vi havde studeret omsorg udelukkende som et socialt forhold. Derfor må en teori om sygeplejerskernes omsorgsarbejde også omfatte en analyse af sygeplejens objektive vilkår. Ad 7. Endelig objektiverer man forskningsobjektet og teoriens begrebssæt gennem brud-tænkningen. Har man udfordret selvfølgeligheden i begreber, man benytter til at beskrive strukturer og rammer for det sociologiske forhold? Selv om sygeplejerskegruppen i en vis forstand er vidende om at sygeplejerskearbejdet for deres vedkommende ikke kun er omsorg men også lønarbejde, rokker det ikke ved den legitimerende definition i sygeplejerskemiljøet selv, af doxa om at sygepleje er et omsorgsarbejde, og at sygepleje bør begrundes filosofisk og teologisk som et sådant. Studier der arbejder med kritiske akademiske analyser som Bourdieu-receptionen vil i det praktiske virksomhedsfelt opfattes som heterodox, og tvinger doxabærerne til at blive orthodoksiske dvs. gå tilbage til ur-definitionen af, hvad sygepleje er. Der vil være modstand imod de kritiske, akademiske analyser, som viser at det arbejde, sygeplejersker udfører, også handler om andet og mere end en omsorgsdiskurs. Ad 8. Til sidst er opgaven med at objektivere sig selv som forsker (auto-socioanalyse), dvs. at gennemføre en habituskonstruktion og undersøge egen position, dispositioner (økonomisk, social og kulturel kapital) og positionering i det sociale rum. Overvej også, hvordan disse kapitaler kan identificeres og indkredses? Bourdieus begreber er tomme i sig selv, men bliver først videnskabelige relevante, når forskere definerer indikatorer på det, som skal udforskes. Dertil kan man lære fra andre forskere, hvordan de har arbejdet (se fx Prieur, 2021; Prieur & Rosenlund, 2010). Man skal også overveje forskerens position inden for eller i forhold til feltet, der studeres. Formålet er dels at skabe et fundament for egen refleksion, dels at gøre sig transparent i forhold til fra hvilken plads man studerer fænomenet. Ad 9. Slutteligt udvikler man en teori om sygepleje. Dermed har man skabt ny viden om sygeplejerskers arbejde. Eksempler på sådan ny viden er: - At sygeplejerskernes arbejde er en komplementær opgave til den medicinske opgave inden for et institutionelt bureaukrati, hvor den medicinske profession står over den sygeplejefaglige profession (Larsen, 2005; Larsen, 2010; Martinsen, 1989; Petersen, 1993). - At sygeplejerskearbejdet også er et lønarbejde inden for en kapitalistisk økonomi, hvor nogen får mere for at arbejde med samme sag (patientens situation og vilkår) end andre, hvilket er bestemt og legitimeret af uddannelseshierarkier (Johnsen, 2003; Pawlica, 2018; Petersen, 1993, 1998). - En identifikation af det felt hvori agenter kæmper om definitionsretten på det sociale fænomen (Callewaert & Petersen, 1994; Horne, 2016). Ifølge Bourdieu er dette måden, 11

12 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv hvorpå den dominante gruppe i samfundet påtvinger de dominerede grupper definitionsret over hvad som pågår (Bourdieu, 1999; Callewaert & Petersen, 1994; Horne, 2016; Petersen & Callewaert, 2014). Case 2 - et forskningsforløb omkring lærerarbejdet Ad 1. Man undrer sig måske over, hvorfor lærerne kalder deres arbejde i klassen for undervisning og taler om at nogle elever har flere talenter eller evner og er mere intelligente eller begavede end andre børn. Ad 2. På baggrund af den indledende undren udvikler man en foreløbig definition, der bryder med forestillingen om at nogle elever har flere talenter/evner eller er mere intelligente/begavede end andre. De indledende spørgsmål kan være: - Hvordan kan det være, at lærerne omtaler deres elever som at de har mere eller færre talenter/evner eller er mere eller mindre intelligente/begavede? - Hvoraf kommer det? Hvad er begrebernes historik/genese? - Hvordan virker det? Hvordan er forestillinger om begreberne med til at forme lærerarbejdet ikke-bevidst og strukturelt? Ad 3. Så læser man teorier og forskningsarbejder om emner, der relaterer sig til den foreløbige definition. Det kan være om begrebet undervisning, om forståelser af evner, talent, intelligens og om begavelse. Og om lærerarbejde, om lærerprofessionen osv., og man vil eksempelvis se, at lærerarbejdet lige som sygeplejerskearbejdet relaterer sig til filosofiske og fænomenologiske diskurser (Colnerud, 2006; Noddings, 2010, 2013). Ad 4. Dernæst indkredsning af empiri, teori og begrebssæt, som skal styre indsamlingen af data og analysestrategi; fx Bourdieus teori om sociale praktikker og begreberne position, disposition (økonomiske, kulturelle og sociale kapitaler) og positionering (meninger, holdninger og attituder) inden for det studerede felt. Ad 5. Indsamling af data skal kunne indfange den indledende undren, den foreløbige definition, og den valgte teori og dens begreber skal kunne belyse empirien. Der er forskellige muligheder for datakilder, så overvejelserne skal handle om, hvordan man får belyst de sociale forhold, der knytter sig til lærerarbejdet, samt spørgsmålet om undervisning, evner og begavelse, sådan som det bliver materialiseret gennem lærerarbejdet? Altså som noget, lærerne taler om, men ikke nødvendigvis handler om tingene, som de er, men derimod som et socialt forhold, vi ønsker at beskrive, forstå og forklare. De data, man indsamler, skal kunne anvendes til en habituskonstruktion af agenterne i det sociale rum: position, disposition (gennem økonomisk, social og kulturel kapital), samt disses positioneringer. Også i forhold til det studerede felt, dvs. doxa, heterodoxa og orthodoxa. Ad 6. Herefter kan forskningsobjektet konstrueres teoretisk: Hvordan kan lærerarbejdet beskrives, forstås og forklares? Eksisterer der eksempelvis en legitierende diskurs, som kan forklare hvorfor lærerarbejdet er, som det er? Videre, hvordan kan man forstå og forklare de sociale agenters kamp om definitionsretten på sagen? Et eksempel kan være, at samtidig med at lærerene underviser skolens elever, udfører de også en opgave i forhold til den samfundsskabte arbejdsdeling. Samtidig understreges det gennem 12

13 Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. skolens kultur, den daglige gang og organisering af skemaet at nogle fag og uddannelser anses for vigtigere og bedre end andre. Eksisterer der et hierarki inden for skolens fag, således at nogle anses som væsentligere end andre (fx matematik og dansk fremfor idræt og musik)? Hvad er statens rolle i dette, og legitimeres visse fag og fagområder frem for andre og med hvilken begrundelse? Ad 7. Herpå må forskningsobjektet objektiveres gennem brud-tænkningen, hvor man udfordrer selvfølgeligheden i de begreber, man har anvendt til at beskrive det sociologiske fænomen. Ad 8. Som forsker skal man ligeledes objektivere sig selv dvs konsultere sin auto-socioanalyse, som redegør for forskerens egen position socialt og i forhold til det studerende felt. Ad 9. Endelig formulerer man en teori om lærerarbejdet, og derved har man skabt ny viden om dette. Tidligere, praxeologisk inspireret forskning er for eksempel kommet frem til: - At skolen er en institution for selektion af fremtidig arbejdskraft, det ved lærerne nok, men der eksisterer samtidig en legitimeringsdiskurs omkring elevens begavelse/intelligens, der vurderes gennem eksamenskarakterer. Dermed bliver den doxiske begrundelse for, om en elev/student klarer sig godt oftest bundet til det enkelte individs kapitaler (Bourdieu & Passeron, 2006; Bourdieu, Passeron, & Saint Martin, 1994). En heterodoks analyse heraf (se fx Lundin, 2008), vil tvinge orthodoksi frem. De to cases med henholdsvis sygeplejerskearbejde og lærerarbejde viser, den måde, samfundet er organiseret på, kræver legitimering; sygepleje legitimerer sig som omsorgsarbejde med patienten i centrum, snarere end gennem den medicinske professions interesser i at have en pleje- og omsorgsassistent, senere forskningsassistent. Lærerarbejdet legitimerer sig gennem undervisning og at elevernes læring bedømmes retfærdigt gennem enkeltfagenes hierarkisering og vurderinger. En analyse kan vise, at eksaminering af eleverne i høj grad er en selektion gennem den sproglige diskurs; dvs. i virkeligheden vurderer man tilhørsforhold til social klasse snarere end at stræbe efter en mere neutral bedømmelse. 13

14 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri set gennem et Bourdieu-perspektiv Referencer Bachelard, G. (1976). Nej'ets filosofi. Vinten. Boge, J. H. (2021) A praxeological approach to constructions of social science, Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, e /praxeologi.v3i Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. University Press. Bourdieu, P. (1980). Le mort saisit le vif. Actes de la recherche en sciences sociales, 32-33, s Hentet fra Bourdieu, P. (1986). Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge. Bourdieu, P. (1990a). In other words. Essays towards a reflexive sociology. Polity Press. Bourdieu, P. (1990b). Photography: a middle-brow art. Polity Press. Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Polity Press. Bourdieu, P. (1996a). Understanding. Theory, Culture, and Society, 13(2), s Bourdieu, P. (1996b). The rules of art. Polity Press. Bourdieu, P. (1997). Af praktiske grunde. Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, P. (1999). The Weight of the World social suffering in contemporary society. Polity Press. Bourdieu, P. (2004). The peasant and his body. Ethnography, 5(4), s Bourdieu, P. (2005). Udkast til en praksisteori - indledt af 3 studier i kabylsk etnologi. Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, P. (2006). Udkast til en selvanalyse. Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, P. (2007). Den praktiske sans. Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, P. (2019a). De tre former for teoretisk viden. Praxeologi Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, e /praxeologi.v1i Bourdieu, P. (2019b). Socialt rum og symbolsk magt. Praxeologi - et kritisk refleksivt blikk på sociale praktikker, 1, e /praxeologi.v1i Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C. & Passeron, J.-C. (1991). The Craft of Sociology. De Gruyter. Bourdieu, P. & Honneth, A. (2005). Kampen om den symbolske orden. Dansk Sociologi, 16(4), s Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2006). Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet. Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, P., Passeron, J. C. & Saint Martin, M. (1994). Academic discourse: linguistic misunderstanding and professorial power. Polity Press. Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. (1996). Refleksiv sociologi - mål og midler. Hans Reitzels Forlag. Broady, D. (1991). Sociologi och Epistemologi. Om Pierre Bourdieus författerskap och den historiska epistemologin (2. utg.). HLS Förlag. Callewaert, S. (1992). Kultur, pædagogik og videnskab. Akademisk Forlag. Callewaert, S. (1997). Bourdieu-studier. Hentet fra Callewaert, S. (1999). Bourdieu-studier III. Hentet fra Callewaert, S. & Petersen, K.A. (1994). Det mandlige herredømme i middelhavskulturen. I S. Callewaert, M.D. Munk, M. Nørholm & K.A. Petersen (red.), Pierre Bourdieu: Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori (s ). Akademisk Forlag. 14

Introduktion til Pierre Bourdieu: "De tre former for teoretisk viden"

Introduktion til Pierre Bourdieu: De tre former for teoretisk viden 2019, vol. 1, e2595 praxeologi.uib.no Introduktion til Pierre Bourdieu: "De tre former for teoretisk viden" Staf Callewaert Professor emeritus i pædagogik, Institut for medier, erkendelse og formidling,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

INTRODUKTION TIL SAMFUNDSVIDENSKABEN MATHILDE CECCHINI PH.D.-STUDERENDE 30. MARTS 2017

INTRODUKTION TIL SAMFUNDSVIDENSKABEN MATHILDE CECCHINI PH.D.-STUDERENDE 30. MARTS 2017 INTRODUKTION TIL SAMFUNDSVIDENSKABEN DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Introduktion til tre samfundsvidenskabelige forskningsprojekter Aftensmad Workshops

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 1. Opsamling fra sidst. Hvilke typer empirisk materiale egner sig til hvilke metoder? Hvad kan vi få belyst gennem forskellige former for statistik? a) Hvad er kvantitativ

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Målet med studiet er at beskrive og forstå de processer, som udspiller sig

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.54 Artikler 25 artikler. viden Generel definition: overbevisning, der gennem en eksplicit eller implicit begrundelse er sandsynliggjort sand dokumentation Generel definition: information,

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Lærerarbejde på uddannelse & læreruddannelse på arbejde

Lærerarbejde på uddannelse & læreruddannelse på arbejde Lærerarbejde på uddannelse & læreruddannelse på arbejde - eksemplificeret ved Traineélæreruddannelsen i Jelling Anders Lervad Thomsen, Lektor Rikke Brandt Bundsgaard, Adjunkt Læreruddannelsen i Jelling

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Den endelige udformning af tekst til studieordning afventer SN og Midtvejs status. Maja Indkalder til møde herefter.

Den endelige udformning af tekst til studieordning afventer SN og Midtvejs status. Maja Indkalder til møde herefter. PBL i studieordningen på KSA referat af 3 udgave - procespapir. Papiret indeholder: 1. en kort præsentation af PBL akademiets forståelse af PBL, og dermed hvad der skal indeholdes 2. en overordnet præsentation

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Forskningsprogrammet kommunikation og etik

Forskningsprogrammet kommunikation og etik Forskningsprogrammet kommunikation og etik Ved programleder Forskningsprogrammet Fortællingen om et forskningsprogram Forskningsprogrammet kommunikation og etik Fortællingen Fra ph.d. spire til seniorforsker

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat

(Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis. Finn Holst Phd-stipendiat (Musik) lærerkompetence mellem teori og praksis Finn Holst Phd-stipendiat Institut for didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Det er et markant og erkendt problem påden danske

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det?

Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det? Side: 1/12 Neotribalisme og smagsdoxa hvilke madstammer tilhører du, og tør du fortælle det? Forfattere: Thomas Brahe Redaktør: Cathrine Terkelsen Info: Illustreret af Annette Carlsen Faglige temaer: Smagslege,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver Vidensproduktion kan udgøre det fællesbegreb og balancepunkt vi søger at finde mellem faglig dømmekraft og kvalitetssikring Spørgsmålet

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Praxeologisk sygepleje (-videnskab) Tankerne bag Praxeologisk forskningsdesign- og metodologi

Praxeologisk sygepleje (-videnskab) Tankerne bag Praxeologisk forskningsdesign- og metodologi Praxeologisk sygepleje (-videnskab) Tankerne bag Praxeologisk forskningsdesign- og metodologi Karin Anna Petersen, professor Sykepleievitenskap, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Almen Studieforberedelse

Almen Studieforberedelse Studentereksamen Forside Opgaven Ressourcerum Almen Studieforberedelse Trailer Vejledning Gammel ordning Print Mandag den 29. januar 2018 gl-stx181-at-29012018 Alternativer ideer til forandring og fornyelse

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Forskningsbaserede studieophold i praksis. Jesper Piihl Jens Smed Rasmussen

Forskningsbaserede studieophold i praksis. Jesper Piihl Jens Smed Rasmussen Forskningsbaserede studieophold i praksis Jesper Piihl Jens Smed Rasmussen Typisk kritik af studieophold Studieophold udvikler ikke relevante videnskabelige kompetencer! Hvordan skal vi evaluere praktisk

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Operationssygeplejerskens oplevelse af kompetenceudvikling

Operationssygeplejerskens oplevelse af kompetenceudvikling Operationssygeplejerskens oplevelse af kompetenceudvikling The practical sense is not so much a state of mind as a state of body, a state of being Bourdieu, Language & Symbolic Power p. 13 1 Indhold Introduktion

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

AAUH i Mit ønske for AAUH i 2016 lyder:

AAUH i Mit ønske for AAUH i 2016 lyder: 1 Jeg er beæret over denne invitation til, som repræsentant for forskning ved Aalborg Universitetshospital, at bidrage til dette års nytårstale. Det er samtidig med en vis ydmyghed, at jeg står her, for

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

VUC Nordjylland, Aalborg

VUC Nordjylland, Aalborg Eksamensprojektet er en tværfaglig eksamensopgave, og karakteren for den indgår som en selvstændig karakter på eksamensbeviset. Formålet med projektet er, at du skal have lejlighed til at arbejde tværfagligt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE

BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPERSPEKTIVER, INKLUSION OG FORÆLDRESAMARBEJDE AARHUS UNIVERSITET DORTE KOUSHOLT LEKTOR, CAND PSYCH. PH.D Pointer Styrke fokus på de andre børn på sociale dynamikker i børnefællesskaberne når vi vil

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

Negativ social arv i moderskabet når fortiden spænder ben

Negativ social arv i moderskabet når fortiden spænder ben Negativ social arv i moderskabet når fortiden spænder ben Mange mødre, der selv er vokset op i social udsathed, oplever, at deres fortid forfølger dem, og at kommunen sætter spørgsmålstegn ved deres evner

Læs mere