Vinge status - budget/forbrug RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinge status - budget/forbrug RAPPORT"

Transkript

1 Vinge status - budget/forbrug RAPPORT

2 Hvad omhandler denne status? Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet. Vedlagte status er udarbejdet pr. 2. marts, og opdelt på følgende måde: 1. Hvad er forbrugt i perioden fra den 1. januar 2018 til 31. januar (status på regnskab 2021 pr. 2.3) 2. Politiske beslutninger siden 2018 bevillinger/rådighedsbeløb 3. Faktisk afsatte budgetter Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser 2/10

3 1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 28. februar DRIFT og ANLÆG kr. /årets priser /positive tal er udg Regnskab Regnskab Regnskab Foreløbigt regn. pr Forbrug pr. 28/2 Restbudget Samlet forbrug Drift Anlæg I alt Noter: Regnskab 2018: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 Byrådsbeslutning Regnskab 2019: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning Regnskab 2020: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til Byrådsbeslutning Foreløbigt regnskab 2021: Ovenstående indeholder en status på regnskab 2021 pr. 2. marts. Det aktuelle mindreforbrug i regnskab 2021 på 6,951 mio. kr., vil blive indstillet overført til, idet det kan tilskrives forsinkede betalinger på allerede igangsatte anlægsprojekter. 3/10

4 2.Politiske beslutninger siden 2018 bevillinger/rådighedsbeløb Driftsbevillinger: Beskrivelse af bevilling - alle beløb i kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter Byrådsbeslutning Samlede bevillinger /25 Drift: Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger Programfaserapport Vinge Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/ Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver Løn til Vingesekretariat Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra Juridisk rådgivning Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver Personaleudgifter, konsulentydelser Overførsel fra uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning Budgetopfølgning pr. 30/6: 0 Overførsel af andel af tidligere bevilling fra "konsulentydelser" fra Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført konsulentmidler Budgetaftale personaleudgifter, konsulentydelser Bydelskontor i Vinge i udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler Budgetopfølgning Konsulentmidler flyttet til anlæg, til finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i Budgetaftale personaleudgifter, konsulentydelser /10

5 Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb: Beskrivelse af bevilling - alle beløb i kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter Byrådsbeslutning Samlede bevillinger /25 Anlæg: Option på køb af Toftevej Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C Salg af 2 parceller i Deltakvarteret Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v Deltakvarteret - endelige vejbelægning Salg af 2 parceller i Deltakvarteret Salg af 2 parceller i Deltakvarteret Overførsel fra uforbrugte bevillinger: * 0 Salg af 2 parceller i Deltakvarteret Færdiggørelse af Deltakvarteret Budgetopfølgning pr. 30/6: 0 Overførsel af andel af tidligere bevilling fra "Adgangsveje og stationsplads i Vinge" fra 2019 til Overførsel af tidligere bevilling fra "Køb af Toftevej 1" fra 2019 til Overførsel af andel af tidligere bevilling fra "færdiggørelse af Deltakvarteret" fra 2019 til Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge Budgetopfølgning pr. 30/9: 0 Overførsel af bevilling fra den til Obvej 16, fra budget Udbud af Okavangovej Udbud af storparceller A+B Vinge: 0 Udbudsproces og oprydning Ramme til udmøntning i kommende budgetopfølgning Køb af Toftevej Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler: Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v Budgetopfølgning pr flytning af bevilling fra Adgangsvej til stationen i Vinge Fællesmagasinet Vinge /10

6 Beskrivelse af bevilling - alle beløb i kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter Byrådsbeslutning Samlede bevillinger /25 Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra Salg af Obvej 16, Vinge Tilbagekøb af grund Rækkehusgrund, godkendelse Opførelse af 198 almene boliger: 0 Salg af byggeretter Grundkapitalindskud Udgift til udstykning af byggefelter og fællesarealer Tilbagekøb af grund, Vinge Overførsel af udgifter til færdiggørelse af Deltakvarteret Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021) Udbudsproces storparcel Vinge område I og C Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af Dalvejen, samt anlægsarbejder i tilknytning opførelsen af almene boliger - finansieres af afsat ramme til Vinge investeringer Salg af arealerne A, B1 og B Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra og Budgetopfølgningen : Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primært som en konsekvens af tilbagekøbet og efterfølgende gensalg af Obvej 3 og Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i Finansieret via overførte konsulentmidler fra drift Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtægten, som følge af endelig afregning Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge Budgetopfølgningen Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til og frem - del af budgetaftale Vej og Parkering område I - flyttet til og frem - del af budgetaftale Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Vingeinvesteringer - Budgetaftale Vinge Boulevard etape korr. i.f.t. tidligere skøn Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I - korr. i.f.t. tidligere skøn Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C - korr. i.f.t. tidligere skøn Parkeringshus - nyt projekt Den grønne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021) Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord /10

7 Beskrivelse af bevilling - alle beløb i kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter Byrådsbeslutning Samlede bevillinger /25 Budgetopfølgning pr. 30/9: Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge Fællesmagasinet i Vinge Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen) Opgradering af Dalvejen i Vinge Tiltrædelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C I alt - drift og anlæg Faktisk afsatte budgetter 2025 Driftsbudgetter Alle beløb i kr. - Positive tal er udgifter Korrigeret budget Forbrug Budget i alt 1. Personaleudgifter m.v Juridisk rådgivning Finansiel rådgivning Øvrig rådgivning Overskud fra tidl. år Bydelskontor i Vinge 0 0 I alt - netto Anlægsbudgetter Alle beløb i kr. - Positive tal er udgifter Korrigeret budget Forbrug Budget i alt 1. Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge Opgradering af Dalvejen Vinge /10

8 Alle beløb i kr. - Positive tal er udgifter Korrigeret budget Forbrug Budget i alt 4. Vej og parkering - Vinge omr. I Boulevarden etape Parkeringshus Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område C Grønt hjerte Salg og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Kommunal udstykning af parcelhusgrunde Arkæologiske undersøgelser og jorddepot Fællesmagasinet Adgangsforhold ved station Cykelparkering Udbud af Storparceller A+B Vinge Grundkapitalindskud til almene boliger i Vinge - note Udbudsproces storparcel Vinge omr. I/C Den grønne forbindelse, herunder projektforslag I alt - netto Noter: Note 01 - Grundkapitalindskuddet i 2023 (nr. 13) er budgetlagt under finansforskydninger Note salgsindtægter: I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret. Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag. 4.Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene allerede er helt eller delvist iværksat. 1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger. 2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum. 3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk. 8/10

9 4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse. 5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde. 7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde. 8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge. For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, september og december. 9/10

10 Økonomi Torvet Frederikssund 3600 Frederikssund Frederikssund.dk 10/10

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning

Læs mere

Tillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U

Tillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U 002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring

Læs mere

Notat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden

Notat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden Notat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden 2015-2019 I dette notat beskrives forslag til budget for Vinge-projektet for perioden 2015-2019. Budgettet omfatter skøn over de umiddelbare

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Tidslinje/ oversigt over bevillinger for Vinge

Tidslinje/ oversigt over bevillinger for Vinge 2014 Byrådet, 29.1.2014 pkt 68 Byrådet, 26.2.2014 pkt 75 Frigivelse af midler til forundersøgelser for evt genskabelse af Hagerup Sø Ansøgning om kommunal andel i nyt EUDP støttet projekt i Vinge Der søges

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Regnskab U Nej 0. U Nej I Nej

Regnskab U Nej 0. U Nej I Nej 002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen U 5.600.000 5.600.000 5.657.430-57.430 Nej 0 U 0 10.000 4.000

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

#0 - Økonomi - oversigt bevillinger

#0 - Økonomi - oversigt bevillinger 1651749#0 - Økonomi - oversigt bevillinger 2014 Byrådet, 29.1.2014 pkt 68 Byrådet, 26.2.2014 pkt 75 Frigivelse af midler til forundersøgelser for evt genskabelse af Hagerup Sø Ansøgning om kommunal andel

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Bilag A: Tekniske rettelser til basisbudget status pr. 16. maj 2018

Bilag A: Tekniske rettelser til basisbudget status pr. 16. maj 2018 Bilag A: Tekniske rettelser til basisbudget 2019 2021 status pr. 16. maj 2018 A. Politiske beslutninger 113.897 49.588 110.083 B. Øvrige tekniske ændringsforslag 9.199 7.979 3.784 C. Demografi 232 291

Læs mere

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Økonomisk status pr. 31. maj 2019 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud

Læs mere

MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni 2018 s. 1

MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni 2018 s. 1 MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni 2018 s. 1 MARKEDSDIALOG Hvad Frederikssund Kommune er i gang med at planlægge salg af byggeretter til Vinge Centrum. Vi vil derfor gerne

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni s. 1

MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni s. 1 MARKEDSDIALOG VINGE ER TILBAGE PÅ SPORET! Frederikssund Kommune Juni 2018 s. 1 MARKEDSDIALOG Hvad Frederikssund Kommune er i gang med at planlægge salg af byggeretter til Vinge Centrum. Vi vil derfor gerne

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18:00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Vinge letter igen. Chefkonsulent Søren Smidt-Jensen Frederikssund Kommune

Vinge letter igen. Chefkonsulent Søren Smidt-Jensen Frederikssund Kommune Vinge letter igen Chefkonsulent Søren Smidt-Jensen Frederikssund Kommune En kommune i chok Psykisk funktionsniveau December 2017 1. Chokfase 2. Reaktionsfase Akutte fase Brug af forsvarsmekanismer Søgen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne.

Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne. Opdateret 13.09.2018 Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne. Mødedato Afleveringsfrist (Dagsordenstekst) Februar

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Svar på spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i forbindelse med behandling af Redegørelse for Vinge C

Svar på spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i forbindelse med behandling af Redegørelse for Vinge C Svar på spørgsmål fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i forbindelse med behandling af Redegørelse for Vinge C 5. marts 2018 (endelig version) 1. Hvilke parter har aftalt, at Frederikssund Kommune ikke

Læs mere

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret

Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Revision af anlæg og budgetforslag til budget

Revision af anlæg og budgetforslag til budget Furesø Kommune Økonomiafdelingen Økonomiudvalget Revision af anlæg og budgetforslag til budget 20082011 ØU 200 Salg af Eversgrunden, matr.nr. 14bv m.fl. Farum By Økonomiske konsekvenser i Budget 2008 og

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere