Information om ansøgninger til større udviklingsprojekter og til Fast Track ansøgninger. Lighed i sundhed REACTRF Version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om ansøgninger til større udviklingsprojekter og til Fast Track ansøgninger. Lighed i sundhed REACTRF Version 1."

Transkript

1 Information om ansøgninger til større udviklingsprojekter og til Fast Track ansøgninger Lighed i sundhed REACTRF Version 1.0 6/4-2022

2 Baggrund Erhvervsfyrtårnet for Life Science skal skabe mere lighed i sundhed Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod indenfor life science og nye, teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle, teste eller tilpasse nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små- og mellemstore virksomheder. To puljer på i alt 16 millioner kroner er klar til at støtte små og mellemstore virksomheder, der har produkter, prototyper eller klare idéer på plads, som kan være med til at løse udfordringer med svær overvægt eller lighed inden for sundhed. Lighed i sundhed skal skabes i samarbejde Lighed i sundhed handler om at skabe lige muligheder og lige adgang til sundhed. Lighed er ikke nødvendigvis at tilbyde samme behandling til alle, men at sikre, at alle opnår bedst mulig behandling, som er tilpasset den enkelte. Når der kigges på sundhedsområdet i Danmark, er der en markant social ulighed i dødelighed og i antal raske leveår, den enkelte har. Det gør, at de borgere, der har den korteste levetid, samtidig også har flest år med sygdom op til deres dødsfald. Denne skæve fordeling ses også i tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er forskellige årsager til uligheden bl.a. en række sociale parametre. Derudover har den enkeltes evne til og muligheder for at navigere i sundhedsvæsenet betydning for tilbudt behandling. Sidst spiller borgerens egen evne til at håndtere kritisk eller langvarende sygdom ind i hvordan det samlede behandlingsforløb forløber. Udsatte borgere, med f.eks. betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser, kan have vanskeligt ved at anvende et sundhedsvæsen, der ikke er indrettet til at tage højde dette. Fem facts om ulighed i sundhed: Kortuddannede har 4,4 gange så mange skadestuebesøg som højtuddannede på grund af arbejdsulykker KOL, hjerte-kar-sygdomme, demens, lungekræft og depression har ansvaret for to tredjedele af uligheden, hvis den måles som tabte, gode leveår på grund af død og alvorlig sygdom Børn af forældre fra de lavere socialgrupper er oftere fysisk inaktive, har oftere mavepine, er oftere overvægtige og føler sig oftere ensomme. De kommer også ud for flere ulykker i hjemmet end andre børn. Fra 1987 til 2009 blev forskellen i middellevetid cirka fordoblet, hvis man sammenligner den fjerdedel med de korteste uddannelser med den fjerdedel med de længste uddannelser. Fra 1,2 til 2,5 år for kvinderne og fra 2 til 2,8 år for mændene. Kortuddannede har 178 procent større risiko end højtuddannede for at blive sendt ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 2 af 8

3 Udviklingspulje på 16 mio. kr. Hvis du har en ide, et koncept en prototype eller en løsning, der kan være med til at sætte Danmark og Hovedstadsregionen på verdenskortet som global sundhedsmetropol, så ligger der 16 millioner kroner og venter på at komme ud og arbejde hos små og mellemstore virksomheder i hele landet. Puljen er en del af Erhvervsfyrtårn Life Science i Hovedstadsregionen, som dels har fokus på svær overvægt og lighed i sundhed og dels har som målsætning at skabe øget vækst og eksport hos de mindre life science virksomheder gennem bedre muligheder for tæt samarbejde med offentlige sundhedsaktører. De 16 millioner kroner kan søges til 2 typer af projekter: Større udviklingsprojekter med et samlet budget på op til kr. og med en støttesats på maks. 75 % af budgettet. Dette svarer til en støtte på op til kr. Mindre fast-track projekter med et samlet budget på op til kr. og med en støttesats på maks. 75% af budgettet. Det svarer til et støttebeløb på op til kr. Midlerne i puljen kan bruges til udvikling, test og tilpasning af produkter og løsninger, der understøtter større lighed i sundhed. Det er vigtigt at pointere, at det er et krav, at den færdige løsning som projekterne arbejder hen imod, skal bidrage til større lighed i sundhed eller afhjælpe svær overvægt. Projekterne vil have karakter af at være et samarbejde mellem private virksomheder og offentlige aktører. Det vil sige, at virksomhederne samarbejder med eksempelvis et hospital, en kommune eller et universitet, og parterne bag Erhvervsfyrtårnet opfordrer derfor også offentlige institutioner til at deltage. 1. Større udviklingsprojekter Overblik over ansøgningsprocessen Ansøgningsprocessen for større udviklingsprojekter ser således ud: Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 3 af 8

4 Idé: Du har en idé til et projekt. Denne får du udviklet i samarbejde med dine projektpartnere. I Erhvervsfyrtårnet afholder vi løbende match making events, workshops om relevante emner samt 1:1 sparring for hjælpe dig videre i projektudviklingen. Du er altid velkommen til at kontakte Danish Life Science Cluster eller Erhvervshus Hovedstaden i denne fase. Ansøgning: Her udarbejder du ansøgningen og sender den ind til Danish Life Science Cluster. Dette skal ske inden for én af de fastsatte tidsfrister. Herefter vil vi foretage en screening og kvalificering, hvor vi vurderer om ansøgningen er fyldestgørende. I denne proces tildeler vi også ansøgningen en score ud fra en række i forvejen fastsatte bedømmelseskriterier. Alle ansøgninger får en score, og de bedst scorede ansøgninger bliver sendt til et panel af eksperter inden for Life Science området. Bliver din ansøgning indkaldt til ekspertpanelet, skal du pitche dit projekt til panelet, der dels giver feedback, dels beslutter om dit projekt skal have en bevilling. Projekt: Her gennemføres projektet efter den beskrevne tidsplan. Du afholder løbende milepælsmøder med Danish Life Science Cluster/Erhvervshus Hovedstaden, så vi sikrer den fornødne fremdrift i projektet og så der opsamles læring. Afslutning: Projektet afsluttes med en afrapportering, en afsluttende workshop, hvor projektets resultater fremlægges og hvor læring opsamles og videreformidles. Ansøgningsfrister for større udviklingsprojekter Generelle vilkår for ansøgninger til større udviklingsprojekter Der kan søges støtte til: Udvikling og test af nye eller forbedrede innovative produkter, processer, services, koncepter og løsninger, der har et kommercielt potentiale og som løser en udfordring inden for temaet lighed i sundhed. Løsningen skal endvidere adressere flere af nedenstående bundlinjer: - Løsningen skaber bedre forebyggelse, opsporing, behandling eller forbedret livskvalitet for borgerne - Løsningen forbedrer det sundhedsfaglige arbejdsmiljø - Løsningen giver bedre økonomi i sundhedsvæsenet, optimerer anvendelsen af ressourcer og/eller imødekommer udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft. - Løsningen medvirker til øget bæredygtighed, f.eks. ved at den mindsker brugen af ressourcer eller kan produceres/leveres mere bæredygtigt, eller kan genanvendes. Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 4 af 8

5 Støttesats: Udgifterne i projektet bliver dækket med maksimalt 75 pct. af de afholdte, betalte og godkendte støtteberettigede udgifter fra Regionalfonden, herunder løntimer. Maximalt støttebeløb: Det maksimale projektbudget er kr. pr projekt. Heraf kan man få maksimalt 75% i støtte, svarende til et refusionsbeløb på op til kr. Tidsplan: Projekter skal have en løbetid på 6 til 12 måneder. Dog senest med afslutning ultimo maj 2023 Additionalitet: Projekter som vil være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra Regionalfonden støttes ikke. Driftsopgaver eller allerede finansierede projektet støttes ikke. Udgiftstyper: Puljen støtter lønudgifter til kostpris. En lønudgift kan baseres på enten den faktiske løn eller standardsats. Faktisk løn: Dokumenteres via lønseddel. Standardsats: Månedslønnede, timelønnede og iværksættere, der anvender naturalier, kan anvende en standardsats på 250 kr. pr. time. Dokumentationen for timeforbruget og dermed lønudgiften sker ved timeregistrering. Statsstøtte og De Minimis reglen: Puljen er underlagt statsstøttereglerne under vilkåret De Minimis. De Minimis-reglen betyder, at virksomheder må modtage op til Euro i en periode på tre regnskabsår i støtte fra EU. Små og Mellemstore Virksomheder (SMV): Puljen er for SMV-virksomheder. EU s definition af SMVvirksomheder er følgende; - antal ansatte må ikke overstige kun en af værdierne for balancen eller årlig omsætning må overstige hhv. 43 mio. Euro (balancen) eller 50 mio. Euro (omsætning). Ejer- og koncernstruktur indgår også i vurderingen. Samarbejde: Et projekt skal minimum bestå af 1 privat virksomhed der indgår i et reelt samarbejde med en offentlig og/eller vidensinstitution med ekspertise inden for den konkrete teknologi/viden/løsning. Danish Life Science Cluster kan evt. være behjælpelig med matchmaking inden ansøgningen. Likviditet: Det er vigtigt, at virksomhederne har den nødvendige likviditet til at indgå i projekterne, da udgifterne til løn først udbetales efter projektets afrapportering og Erhvervsstyrelsens godkendelse. Der afrapporteres i september 2022, i februar 2023 og til slut i august Derefter skal Erhvervsstyrelsen gennemgå og godkende afrapporteringen; varighed typisk 3-4 måneder. Ikke støtteberettigede aktiviteter: Det er vigtigt, at partnerskabet undersøger hvilke aktiviteter, som er støtteberettigede. Hvis Revisionen, Erhvervsstyrelsen eller EU skulle vurdere, at en række aktiviteter i projektet ikke er støtteberettiget, modtager virksomheden ikke refusion for disse aktiviteter. Rettigheder: Ansøgere skal være opmærksomme på, at der kan komme spørgsmål om IPR og andre rettigheder i projektet. Sådanne forhold aftales internt imellem ansøgerne. Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 5 af 8

6 Kontakt os Hvis du har behov for hjælp eller har afklarende spørgsmål, kan du kontakte følgende hos Danish Life Science eller Erhvervshus Hovedstaden, som kan hjælpe dig: Send ansøgning med underskrift til følgende personer Tommy Henriksen Line Uggerly Jørgensen: Bo Christensen: 2. Ansøgning til Fast track projekter Overblik over ansøgningsprocessen Ved en fast track ansøgning er processen hurtigere end ved de større projekter, og ansøgningen behandles administrativt. Vi bestræber os på, at du har et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Ansøgningsfrister Der er løbende optag af ansøgninger til Fast Track. Generelle vilkår for fast track ansøgninger Der kan søges støtte til: Medfinansiering af egne timer eller timer hos offentlig institution/vidensinstitution i forhold til at undersøge og få valideret et problem/behov, udarbejdet prototype, mock-up og lignende aktiviteter i forbindelse med udvikling af løsninger indenfor Lighed i sundhed. Støttesatsen er 75 procent. Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 6 af 8

7 Eksempler, hvor en fast track ansøgning kan være relevant: Du har identificeret et problem, men har behov for sammen med andre at få det kvalificeret og valideret. Er det et generelt eller et specifikt problem? Hvor stort er problemet? Hvad vil det give af værdi, hvis problemet løses? Er der arbejdet på at løse dette problem før, og hvad er der kommet ud af det? Du har et beskrevet og valideret problem, som du gerne vil udvikle en løsning til. Identificering af relevante partnere til at indgå i ideudviklingen Ideudviklingsproces med partnere Udvikling af mockup Du har udviklet et mockup eller prototype og har behov for at få denne testet. Hvordan kan det virke i praksis? Bruger-feedback, medarbejder-feedback Simulering og test Støttesats: Udgifterne i projektet bliver dækket med maksimalt 75 pct. af de afholdte, betalte og godkendte støtteberettigede udgifter fra Regionalfonden, herunder løntimer. Maximalt støttebeløb: Det maksimale ansøgte refusionsbeløb er kr. pr. projekt. Projektets samlede budget er maksimalt kr. Additionalitet: Projekter som alligevel vil være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra Regionalfonden støttes ikke. Driftsopgaver eller allerede finansierede projektet støttes ikke. CVRNR: Ansøger skal have et cvr.nr. for at kunne søge midlerne. Udgiftstyper: Puljen støtter lønudgifter til kostpris. Ved fast track projekter anvendes alene standardsats. Standartsats: Månedslønnede, timelønnede og iværksættere, der anvender naturalier, kan anvende en standardsats på 250 kr. pr. time. Dokumentationen for timeforbruget og dermed lønudgiften sker ved timeregistrering. Statsstøtte og De Minimis reglen: Puljen er underlagt statsstøttereglerne under vilkåret De Minimis. De Minimis- reglen betyder, at virksomheder må modtage op til Euro i en periode på tre regnskabsår i støtte fra EU. Likviditet: Det er vigtigt, at virksomhederne har den nødvendige likviditet til at indgå i projekterne, da udgifterne til løn først udbetales efter projektets afrapportering og Erhvervsstyrelsens godkendelse. Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 7 af 8

8 Ikke støtteberettigede aktiviteter: Det er vigtigt, at partnerskabet undersøger hvilke aktiviteter, som er støtteberettigede. Hvis Revisionen, Erhvervsstyrelsen eller EU skulle vurdere, at en række aktiviteter i projektet ikke er støtteberettiget, så modtager virksomheden ikke refusion for disse aktiviteter. Send ansøgning med underskrift til følgende personer Tommy Henriksen Line Uggerly Jørgensen: Bo Christensen: Erhvervsfyrtårn for Life Science Sund vægt REACTRF Side 8 af 8

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til?

Velkomstmappe. 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? 2: Hvad kan der søges støtte til? Velkomstmappe 1: Hvad er Sundhedsteknologisk ServiceProgram? Life Science Innovation (LSI) har i programperioden 2017 2020 modtaget midler fra Regionalfonden til at gennemføre et Sundhedsteknologisk ServiceProgram

Læs mere

Velkomstmappe. 1: Hvad er sundhedsteknologisk serviceprogram? 2: Hvad kan der søges støtte til?

Velkomstmappe. 1: Hvad er sundhedsteknologisk serviceprogram? 2: Hvad kan der søges støtte til? Velkomstmappe 1: Hvad er sundhedsteknologisk serviceprogram? Life Science Innovation har i programperioden 2017 2020 modtaget midler fra regionalfonden til at gennemføre et sundhedsteknologisk serviceprogram

Læs mere

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget

Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Guidelines at udfylde ansøgningsskema og lægge budget Fakta om projektet Projekttitel Skriv her det navn, I ønsker at projektet skal have. 1 Budget Her skal skrives det samlede fulde beløb (Løn, konsulent

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen INNOVATIONSSAMARBEJDER Retter sig i mod samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 13. maj 2019 Sag 2019-4785 Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Annoncering af Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser Resume Danmark Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4527 Projektnavn Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019

Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019 15. oktober 2019 Retningslinjer for ELFORSK ansøgning under særpulje i 2019 INDHOLD 1 Formål... 2 1.1 Typer af projekter... 2 2 Indsatsområder og forventet ansøgerfelt... 2 3 Ansøgning og projektbudget...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Bilag : Indsats vedr. innovationssamarbejder

Bilag : Indsats vedr. innovationssamarbejder 13. september 2019 Sag 2018-17922 Bilag 3.3.1.2: Indsats vedr. innovationssamarbejder Udfordring Innovation er en central drivkraft for virksomheders vækst, udvikling og konkurrenceevne. Danske virksomheder

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Ansøgningsskema for Erhvervs- og Byggestyrelsens projektmodningspulje til ABT-fonden Anvendt Borgernær Teknologi

Ansøgningsskema for Erhvervs- og Byggestyrelsens projektmodningspulje til ABT-fonden Anvendt Borgernær Teknologi Ansøgningsskema for Erhvervs- og ggestyrelsens projektmodningspulje til ABT-fonden Anvendt Borgernær Teknologi Resumé af ansøgningen Indsæt et resumé af ansøgningen her. Beskrivelsen må maksimalt fylde

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler

DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning. måder. Eksempelvis kan man søge om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler 5. juli 2019 Sag Spørgsmål og svar fra informationsmødet vedr. Kvalificeret arbejdskraft: - Inklusion af unge til erhvervsparathed - Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål Kan man udarbejde

Læs mere

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy

Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy Sagsnr.: 18/4943 RESUMÉ Indstilling: A: Tilsagn Projektpræsentation Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 2014-2018 - forlængelse Forretningsområde

Læs mere

Innovation i fødevaresektoren! Indkaldelse af projektidéer til innovationspulje

Innovation i fødevaresektoren! Indkaldelse af projektidéer til innovationspulje Innovation i fødevaresektoren! Indkaldelse af projektidéer til innovationspulje Kriterier og ansøgningsproces 1. Indledning En af de primære udfordringer for det regionale fødevareerhverv ligger i at etablere

Læs mere

InnoBooster - og lidt til. René Damkjer Innovationsfonden

InnoBooster - og lidt til. René Damkjer Innovationsfonden InnoBooster - og lidt til René Damkjer Innovationsfonden 2 Innovationsfonden Største offentlige F&U fond 1.4 mia i 2018 Ca. 45 medarbejdere Vi investerer i vækst og beskæftigelse gennem vidensbaseret forskning

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 28. maj 2014 Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje målrettet shredderbranchen 1. Puljens formål Puljen har til formål at fremme investering i teknologiudvikling i danske shreddervirksomheder. 2.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Retningslinjer for VITUS

Retningslinjer for VITUS Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 thetradecouncil@um.dk www.thetradecouncil.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 23. oktober

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner SmuSmukt Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner Regionalfondens prioritet 1. a Innovationssamarbejder 1. Baggrund

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri præciserer følgende indsatsområder for perioden :

Socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri præciserer følgende indsatsområder for perioden : Resumé til borgerne Indledning EU s Regionalfond og Socialfond investerer i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 3 mia. kr. i at styrke den økonomiske vækst og jobskabelse i hele Danmark, særligt gennem

Læs mere

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Der afsættes en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der kan reducere den sociale ulighed i behandling. BAGGRUND Det er velkendt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL)

Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL) Baggrund for Innovationsprojekter Cirkulære Byggeløsninger Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL) Innovationspuljen er en pulje i projektet Cirkulære Byggeløsninger, der gør det muligt for

Læs mere

SMV 5 budget: Kr. Medfinansiering: Kr. RMB finansiering: Kr. Støtteprocent: %

SMV 5 budget: Kr. Medfinansiering: Kr. RMB finansiering: Kr. Støtteprocent: % RMB - Region Midtjylland Bioøkonomi-programmet, innovationssamarbejder Fakta om projektet Projekttitel: Pulje, der søges: Totalbudget: Kr. Budget (Eks. budget på 1.000.000 kr. giver medfinansiering på

Læs mere

Udviklingspuljen til digitale læremidler

Udviklingspuljen til digitale læremidler Udviklingspuljen til digitale læremidler Informationsmøde den 6. oktober 2016 06-10-2016 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 15:00-15:30 Styrelsen for It og Læring orienterer

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard

Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden. v/ Hans Henrik Nørgaard Introduktion til medfinansiering fra Regionalfonden v/ Hans Henrik Nørgaard Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Knap 1.400 mio. kr. i 2014-2020 Godt 700 mio. kr. tilbage Styrke vækst og udvikling i hele

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland

Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 1. Baggrund Vækstforum søger efter en operatør til at udmønte Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Sunde fællesskaber og sammenhæng Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber - Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv

Sunde fællesskaber og sammenhæng Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber - Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv Børn & Unge Sekretariat Prinsens Alle 5 8800 Viborg letho@viborg.dk Notat om implementering af sammenhængsmodellen - B&U Børne- og Ungdomsudvalget har siden januar 2019 arbejdet med, hvordan børn- og ungeområdet

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 pct., model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 pct., model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct.

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 40 pct. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 40 pct. Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Socialfonden, national pulje UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Infomøde, Silkeborg, 29. maj 2018 1 Dagens program Velkomst Baggrund for temaet Uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0

Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 Uddybende bilag vedr. projektet: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4928 Projektnavn Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 Ansøger Offshoreenergy.dk Adresse Dokvej

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

- CVR Tueager 1, 8200 Aarhus N

- CVR Tueager 1, 8200 Aarhus N Ansøgning: Tillægsbevilling til initiativet under "Innovationsdrevet vækst i virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet": MTIC Circular Co-Creation Initiativet "Innovationsdrevet vækst

Læs mere

Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL) - Ansøgningsvejledning

Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL) - Ansøgningsvejledning Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger (CBL) - Ansøgningsvejledning Innovationspuljen er en pulje i projektet Cirkulære Byggeløsninger, der gør det muligt for virksomheder at ansøge om penge til

Læs mere

Fact Sheet Tillægsansøgninger

Fact Sheet Tillægsansøgninger Fact Sheet Tillægsansøgninger 1. Baggrund Projekter har også altid dynamiske processer og er desuden afhængige af rammebetingelser, som ikke altid kan planlægges på forhånd. I projektforløbet kan der således

Læs mere

Udviklingspulje til digitale læremidler

Udviklingspulje til digitale læremidler Udviklingspulje til digitale læremidler Informationsmøde den 29. september 2015 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 14:00-14:40 Styrelsen for It og Læring orienterer om

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune

Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune 1 Indhold SUNDHEDSPERFORMANCE HVORDAN GÅR DET MED SUNDHEDEN I IKAST-BRANDE KOMMUNE...2 MÅL 1: BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB...2 MÅL 2: STYRKET

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 pct. model 1 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 pct. model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Social inklusion investeringsmuligheder

Social inklusion investeringsmuligheder Social inklusion investeringsmuligheder Syddansk Vækstforum har en målsætning om en øget erhvervsfrekvens. En vigtig forudsætning for at opfylde målsætningen er, at flest mulige syddanskere er en aktiv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Ansættelse med løntilskud eller anden ordning - Til din virksomhed

Ansættelse med løntilskud eller anden ordning - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Ansættelse med løntilskud eller anden ordning - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Man kan som virksomhed

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

DIGITALISERING VIA LEDELSE

DIGITALISERING VIA LEDELSE Socialfonden, national pulje DIGITALISERING VIA LEDELSE Infomøde, Silkeborg, 10. april 2018 1 Dagens program Velkomst Baggrund for Digitalisering via ledelse Hvilke aktiviteter kan man få EU-støtte til

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, Brug af droner i byggebranchen, i InnoBYG Vejledning til ansøgning om tematiseret spireprojekt, "Brug af droner i byggebranchen", i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte strategiske projekter er: Brug af droner i byggebranchen

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE

Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE DET GAMLE AFTALEGRUNDLAG FOR FUSION AFTALE FRA MAJ 2018 Etablering af Greater Copenhagen EU Office pr. d. 1.1.2019 ved en

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere