Sag C-895/19-1. Sag C-895/19. Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag C-895/19-1. Sag C-895/19. Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement"

Transkript

1 Sag C-895/19-1 Sag C-895/19 Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement Dato for indlevering: Forelæggende ret: Afgørelse af: Sagsøger: Sagsøgt: 4. december 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polen) 4. november 2019 A. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Hovedsagens genstand Fastlæggelse af retten til fradrag for indgående moms ved erhvervelse af varer inden for Fællesskabet i lyset af de ændrede bestemmelser i momsloven, som fastsætter en obligatorisk tremåneders frist for at indgive en momsindberetning. Genstand og retsgrundlag for forelæggelsen Fortolkning af EU-retten, artikel 267 TEUF. Præjudicielt spørgsmål Skal artikel 167 sammenholdt med artikel 178 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1, som ændret) fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som gør udøvelsen af retten til at fradrage indgående moms i samme afgiftsperiode, som den periode, hvori afgiften skal betales for transaktioner, der udgør erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, betinget af, at den skyldige DA

2 SAMMENDRAG AF ANMODNING OM PRÆJUDICIEL AFGØRELSE - SAG C-95/19 afgift for sådanne erhvervelser angives i en tilsvarende afgiftserklæring, som skal indgives inden for en bestemt frist (i Polen tre måneder) efter afslutningen af den måned, hvori afgiftspligten opstod for de erhvervede varer og tjenesteydelser? Anførte EU-retlige forskrifter Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 (herefter»momsdirektivet«): Artikel 1, stk. 2, artikel 63, 167, og 273. Anførte nationale forskrifter Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. af 2018, position 2174) (lov af 11. marts 2004 om afgift af varer og tjenesteydelser, herefter»momsloven«) Artikel 86, stk. 1, 10, 13 og 13a, i den version, der var i kraft både før og efter 1. januar 2017: 1. Såfremt varer og ydelser anvendes i forbindelse med afgiftsbelagte transaktioner, har en afgiftspligtig person [...] ret til i det afgiftsbeløb, der skal betales, at fradrage den indgående afgift [...] 10. Retten til i det afgiftsbeløb, der skal betales, at fradrage den indgående afgift, indtræder i den afgiftsperiode, i hvilken afgiftspligten for de af den afgiftspligtige person importerede varer og tjenesteydelser er opstået. 13. Hvis den afgiftspligtige person ikke foretager fradrag i det afgiftsbeløb, der er betalt eller skal betales, af den indgående afgift inden for den frist, der er omtalt i stk. 10, 10d, 10e og 11, kan den pågældende nedsætte det afgiftsbeløb, der skal betales, ved en berigtigelse af afgiftsindberetningen for den periode, hvor retten til fradrag af indgående moms opstod, med forbehold af stk. 13a. 13a. Hvis den afgiftspligtige person i forbindelse med en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, med hensyn til hvilken den afgiftspligtige person i henhold til artikel 17 er erhververen af varer og tjenesteydelser, ikke foretager fradrag i det afgiftsbeløb, der er betalt eller skal betales, af den indgående afgift inden for den frist, der er omtalt i stk. 10 og 11, kan den pågældende nedsætte det afgiftsbeløb, der skal betales, ved en berigtigelse af afgiftsindberetningen for den periode, hvor retten til fradrag af indgående afgift opstod, men skal gøre dette inden for en frist på fem år fra afslutningen af det år, hvor retten til at nedsætte den skyldige afgift opstod. Artikel 86, stk. 10b, bestemte i den udgave, der var i kraft indtil den 31. december 2016: 2

3 A. 10b. Der er ret til i det afgiftsbeløb, der skal betales, at fradrage den indgående afgift i de tilfælde, som nævnes i: [ ] 2) stk. 2, punkt 4, litra c) retten opstår i henhold til stk. 10, forudsat at den afgiftspligtige person [ ] b) angiver den indgående afgift i forbindelse med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet på den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende er forpligtet til at angive denne afgift 3) stk. 2, fjerde afsnit, litra a), b) og d) retten opstår i henhold til stk. 10, når den afgiftspligtige person angiver den indgående afgift i forbindelse med sådanne transaktioner på den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende er forpligtet til at angive denne afgift. Med virkning fra den 1. januar 2017 blev momslovens artikel 86, stk. 10, andet afsnit, litra b), og stk. 10, tredje afsnit, ændret, og stk. 10i blev tilføjet. 10b. Der er ret til i det afgiftsbeløb, der skal betales, at fradrage den indgående afgift i de tilfælde, som nævnes i: [ ] 2) stk. 2, punkt 4, litra c) retten opstår i henhold til stk. 10, når den afgiftspligtige person [ ] b) angiver den indgående afgift i forbindelse med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet på den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende er forpligtet til at angive denne afgift, senest ved udløbet af 3 måneder efter afslutningen af den måned, hvor afgiftspligten opstod med hensyn til de erhvervede varer 3) stk. 2, fjerde afsnit, litra a), b) og d) retten opstår i henhold til stk. 10, når den afgiftspligtige person angiver den indgående afgift i forbindelse med sådanne transaktioner på den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende er forpligtet til at angive denne afgift, senest ved udløbet af en frist på 3 måneder efter afslutningen af den måned, hvor afgiftspligten opstod med hensyn til de erhvervede varer eller tjenesteydelser. 10i. Når den afgiftspligtige person inkluderer det skyldige afgiftsbeløb i den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende er forpligtet til at angive denne afgift, på et senere tidspunkt end den dato, der er fastsat i stk. 10b, andet afsnit, litra b), og stk. 10b, tredje afsnit, kan den afgiftspligtige person forøge beløbet for 3

4 SAMMENDRAG AF ANMODNING OM PRÆJUDICIEL AFGØRELSE - SAG C-95/19 den indgående afgift tilsvarende på afgiftsindberetningen for en regnskabsperiode, for hvilken fristen for indgivelse af en afgiftsindberetning endnu ikke er udløbet. Kort gengivelse af de faktiske omstændigheder, sagens behandling og parternes argumenter 1 I deres anmodning om en individuel bindende forhåndsbesked om fortolkning af momslovgivningen har selskab A. (herefter»selskabet«) henvist til, at det inden for rammerne af dets erhvervsmæssige virksomhed foretager indkøb, herunder erhvervelse af varer inden for Fællesskabet på Polens område. De erhvervede varer anvendes derefter i transaktioner, der er merværdiafgiftspligtige (momspligtige) på det nationale område. Inden for rammerne af denne virksomhed er der opstået tilfælde, og vil der muligvis i fremtiden opstå tilfælde, hvor den skyldige afgift af erhvervelser af varer inden for Fællesskabet ikke blev/vil blive angivet af den afgiftspligtige person på den relevante afgiftsindberetning (eller afgiftsberigtigelse) indgivet inden for tre måneder at regne fra den måned, hvor afgiftspligten opstod i forbindelse med de erhvervede varer (den afgiftspligtige person gjorde dette eller vil gøre dette efter udløbet af denne periode ved en berigtigelse af afgiftsindberetningen). I denne henseende kan den manglende angivelse af den skyldige afgift inden for den ovennævnte periode skyldes bl.a. for sen modtagelse af en faktura, selskabets ukorrekte klassificering af transaktionen eller en fejl begået af den person, der varetager bogføringen og momsindberetningerne. Selskabet bemærker, at det er fuldt ud berettiget til at fradrage momsen, og at angivelsen af beløbet for den skyldige afgift på et senere tidspunkt (end tre måneder) ved en berigtigelse af den relevante indberetning ikke er forbundet med noget misbrug af rettigheder eller forsøg på at reducere afgiften. 2 I forbindelse med det ovenstående spørger selskabet endvidere, om det henset til retstilstanden, som den forelå den 1. januar 2017, i den situation, der beskrives i forelæggelsen og i ethvert fremtidigt tilfælde som følge af en berigtigelse til en momsindberetning, der er indgivet for den periode, hvori afgiftstilsvaret opstod, kan eller vil kunne fradrage indgående moms af erhvervelse af varer inden for Fællesskabet i den samme regnskabsperiode, som den, hvori den skyldige afgift var angivet, selv om berigtigelsen ikke blev, eller ikke vil blive foretaget inden for tre måneder efter den måned, hvori afgiftstilsvaret opstod i forhold til de erhvervede varer. 3 Efter selskabets opfattelse må der svares bekræftende på dette. Det nærer den opfattelse, at det krav, der følger af momslovens artikel 86, stk. 10b, andet punkt, litra b), i den udgave, der var i kraft fra den 1. januar 2017, ikke er et krav i henhold til momsdirektivet, og derfor ikke kan finde anvendelse, og at det endvidere tilsidesætter princippet om afgiftsmæssig neutralitet og proportionalitetsprincippet. 4

5 A. 4 Direktøren for den nationale skatte- og afgiftsoplysning (herefter»skatte- og afgiftsmyndigheden«) var ikke enig i det ovennævnte synspunkt. Efter denne myndigheds opfattelse strider de regler, der er blevet indført, ikke mod momsdirektivet, og navnlig ikke de ovennævnte bestemmelser, da de ikke begrænser den afgiftspligtige persons ret til at nedsætte den skyldige afgift, som opstår ved dette momsmæssige arrangement. Myndigheden har ligeledes understreget, at i henhold til momsdirektivets artikel 178 kan medlemsstaterne indføre visse regler, som opstiller betingelser for retten til at fradrage moms, og at tremånedersfristen i artikel 86, stk. 10b, andet punkt, litra b), er en sådan regel. 5 Selskabet har anlagt sag ved Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (regional domstol i forvaltningsretlige sager i Gliwice, herefter»den forelæggende ret«) med påstand om annullation af den anfægtede bindende forhåndsbesked, idet det bl.a. har gjort gældende, at momslovens artikel 86, stk. 10b, andet punkt, litra b), strider mod momsdirektivets artikel 167 og 178, tilsidesætter princippet om afgiftsmæssig neutralitet, som finder udtryk i dette direktivs artikel 1, stk. 2, og tilsidesætter proportionalitetsprincippet, som fastsat i artikel 5, stk. 4, [TEU]. 6 Skatte- og afgiftsmyndigheden har gjort gældende, at sagen skal afvises, og har fastholdt det synspunkt, der er indeholdt i den anfægtede bindende forhåndsbesked. Den forelæggende ret har derfor besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen det præjudicielle spørgsmål. Kort redegørelse for begrundelsen for forelæggelsen 7 I Polen har en afgiftspligtig person i overensstemmelse med det princip, der fastsættes i momslovens artikel 86, stk. 1 (som udgør gennemførelsen af princippet om afgiftsmæssig neutralitet), for så vidt angår varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med afgiftsbelagte transaktioner, ret til i det afgiftsbeløb, der skal betales, at fradrage den indgående afgift. Denne ret gælder principielt for den afgiftsperiode, i hvilken afgiftstilsvaret for de af den afgiftspligtige person importerede varer og tjenesteydelser er opstået (momslovens artikel 86, stk. 10). I henhold til gældende ret til og med den 31. december 2016 opstod retten til fradrag for indgående moms, jf. stk. 10, under forudsætning af, bl.a., at den afgiftspligtige person angav den skyldige afgift af erhvervelse af varer inden for Fællesskabet på den afgiftsindberetning, på hvilken vedkommende var forpligtet til at angive denne afgift (momslovens artikel 86, stk. 10b, andet afsnit, litra b). Lovgiver indførte imidlertid en ny frist, som betyder, at anvendelsen af disse regler nu er betinget af, at en afgiftsindberetning indgives inden for en tremåneders frist (momslovens artikel 86, stk. 10b, andet afsnit, litra b), i den fra den 1. januar 2017 gældende udgave). Ved overskridelse af denne frist, skal den afgiftspligtige person berigtige den tidligere indgivne indberetning (momslovens artikel 86, stk. 10g), og kan samtidig kun løbende afregne den indgående moms af erhvervelse af varer inden for Fællesskabet (momslovens artikel 86, stk. 10i). Det fremgår af ændringslovens begrundelse, at denne er motiveret af 5

6 SAMMENDRAG AF ANMODNING OM PRÆJUDICIEL AFGØRELSE - SAG C-95/19 uregelmæssigheder ved visse virksomheders indberetninger om indgående afgift vedrørende erhvervelse af varer inden for Fællesskabet og anden omsætning, hvor den skyldige afgift og den indgående afgift var af samme størrelse. 8 I dom af 2. maj 2019, sag C- 225/18, Grupa Lotos, vedrørende en standstillklausul, fastslog Domstolen imidlertid, at denne ret til momsfradrag, som er fastsat i momsdirektivets artikel 168, litra a), udgør en integrerende del af momssystemet, der i princippet ikke kan begrænses. Det omfatter umiddelbart hele det afgiftsbeløb, der er blevet betalt i forbindelse med transaktioner i tidligere omsætningsled, og denne fradragsordning tilsigter helt at aflaste den afgiftspligtige for den moms, denne skal betale eller har betalt i forbindelse med hele sin økonomiske virksomhed. Det fælles momssystem sikrer følgelig, at afgiftsbyrden er neutral for enhver økonomisk virksomhed, uanset dennes formål eller resultater, forudsat at virksomheden i princippet i sig selv er momspligtig. Det følger af dette, at for så vidt som den afgiftspligtige person, der handler som sådan på det tidspunkt, hvor han erhverver varer eller modtager tjenesteydelser, anvender disse varer eller tjenesteydelser i forbindelse med sine egne afgiftspligtige transaktioner, er han berettiget til at fradrage den moms, som skal betales eller er betalt for disse varer eller tjenesteydelser. Domstolen fastslog, at det også fremgår af retspraksis, at undtagelser fra retten til fradrag for moms kun er tilladt, hvis dette udtrykkeligt er fastsat i bestemmelserne i de direktiver, der vedrører denne afgift. Ikke desto mindre, og som Domstolen allerede havde fastslået, skal der tages hensyn til den faktiske anvendelse af de nationale bestemmelser om udelukkelser fra retten til at fradrage momsen, og til de virkninger de har for de afgiftspligtige personer (præmis og 37). 9 I lyset af ovennævnte dom nærer den forelæggende ret tvivl om, hvorvidt det er muligt at indføre regler som de i den foreliggende sag som en ny bestemmelse, der ikke tidligere var fastsat i national lovgivning. Det er så meget desto mere relevant, fordi den polske lovgiver ved indførelsen af bestemmelserne gav udtryk for sin opfattelse vedrørende de foreslåede bestemmelsers forenelighed med EUlovgivningen. Det fremgår imidlertid klart af forarbejderne til lovændringen, at ingen tilkendegivelser blev indhentet og ingen møder blev afholdt eller aftaler indgået med EU-organer eller institutioner. 10 På den anden side har Domstolen gentagne gange givet udtryk for sit synspunkt angående medlemsstaternes indførelse af frister som formelle krav, herunder set i lyset af ækvivalensprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet. Den forelæggende ret har henvist til dom af 28. juli 2016, C-332/15, Astone (præmis 34 og punkt 1 i domskonklusionen), af 8. maj 2008, C-95/07 og C-96/07, Ecotrade SpA (punkt 1 i domskonklusionen) af 12. januar 2006, C-504/04 A.S.G. (præmis 35), af 18. marts 1987, 56/86, Société pour l exportation des sucres, af 30. juni 1987, 47/86, Roquette Frères, af 26. juni 1990, C-8/89, Zardi, af 9. juli 2015, C-183/14, Salomie og Oltean, og af 15. september 2016, C-518/14, Senatex. 6

7 A. 11 Den forelæggende ret udleder af den ovennævnte retspraksis, at bestemmelserne i momsdirektivet ikke udelukker muligheden for, at medlemsstaterne indfører frister i de nationale retssystemer, men at disse frister ikke må tilsidesætte princippet om afgiftsmæssig neutralitet, og at de skal være forholdsmæssige. Denne bedømmelse tilkommer den nationale ret, som skal fastslå, hvorvidt bestemmelsen indfører formelle begrænsninger, som er uforholdsmæssige i forhold til de tilsigtede mål, herunder om den afgiftspligtige person pålægges økonomiske byrder. I den foreliggende sag er den nationale domstols rolle derfor at undersøge, om den indførte frist objektivt set opfylder de betingelser, som følger af proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsmæssig neutralitet. Hvis den ikke gør dette, har den afgiftspligtige person på grundlag af tilsidesættelsen ret til at udøve fradragsretten med tilbagevirkende kraft. 12 I den foreliggende sag har selskabet fremført to typer af grunde for manglende overholdelse af fristen: de grunde, som er uafhængige af den afgiftspligtige person, og som følger af forsinkelser ved modtagelsen af fakturaer, og de, der er afhængige af den afgiftspligtige person, dvs. skyldes fejl begået af denne. 13 Ved bedømmelsen af det foregående i lyset af proportionalitetsprincippet er det først og fremmest nødvendigt at bemærke sondringen mellem de forskellige situationer for den afgiftspligtige person alt efter, om skyldig moms eller indgående moms er involveret. Momslovens artikel 86 indeholder en tidsmæssig begrænsning (en tidsfrist) i forhold til førstnævnte alene for så vidt angår en forældelsesfrist, dvs. en periode på fem år. Således kan den skyldige afgift berigtiges indtil udløbet af denne periode (momslovens artikel 13 og 13a). For så vidt angår indgående moms har lovgiver imidlertid fastsat to frister. For det første tremånedersfristen for modregning deraf, med tilbagevirkende kraft eller løbende (artikel 86, stk. 10b, andet afsnit, litra b), og artikel 86, stk. 10i), og for det andet den femårige frist (artikel 86, stk. 13 og 13a). Det er den førstnævnte, der giver anledning til usikkerhed. 14 På den ene side finder den forelæggende ret, at den i momslovens artikel 86, stk. 10b, andet afsnit, litra b), foreskrevne tremåneders frist forekommer tilstrækkelig lang til, at den afgiftspligtige person kan indhente en faktura. Denne frist har klart en disciplinær karakter, idet den blev indført for at få afgiftspligtige personer til mere aktivt at indhente fakturaer, der dokumenterer erhvervelse af varer inden for Fællesskabet. Denne bestemmelse har til formål at modvirke tilfælde, hvor den indgående moms er af samme størrelse som den skyldige moms, og hvor modregning blev anvendt sent grundet den senere afgiftsberigtigelse som følge af den senere medregning af fakturaen efter den ovennævnte tidsfrist. Denne fremgangsmåde tjente til at»optimere«momsen, og blev brugt til at misbruge denne ret. Det fremgår i denne henseende klart af forarbejderne til lovændringen, at denne tidsfrist giver afgiftsmyndighederne mulighed for en bedre kontrol med momsbetalingerne. Den forelæggende ret har fremhævet, at den ikke er bekendt med nogen statistik over, hvilken procentdel af sagerne, der involverer udøvelsen af retten til fradrag med tilbagevirkende kraft inden for den femårige forældelsesfrist, snarere end tremåneders perioden, som blev anvendt til at 7

8 SAMMENDRAG AF ANMODNING OM PRÆJUDICIEL AFGØRELSE - SAG C-95/19 unddrage moms eller misbruge retten. På den anden side skal det bemærkes, at en afgiftspligtig person nogle gange ikke har kontrol over, om den ovennævnte tidsfrist overholdes, således som selskabet har godtgjort det i den foreliggende sag. Dette kan skyldes en forsinkelse fra en kontrahents side ved udstedelsen og afsendelsen af en faktura, eller fejl fra postvæsenets side. Derudover betyder den omstændighed, at en erhvervsdrivende har modtaget en faktura inden for tidsfristen, ikke altid, at betingelserne for retten til fradrag er opfyldt, for eksempel hvis der er begået fejl ved udfærdigelsen af fakturaen. Set i lyset af momsdirektivet skal en faktura opfylde både de materielle og subjektive betingelser. Som Domstolen har fastslået, kan en forsinkelse ved modtagelsen af en rettelse til en faktura ikke altid medføre en fortabelse af den afgiftspligtige persons ret til fradrag. På den anden side fremgår det klart af de nye bestemmelser, at uanset grunden til forsinkelsen kan en afgiftspligtig person efter udløbet af tremånedersfristen kun fradrage den indgående moms løbende. Denne situation medfører nødvendigvis, at den afgiftspligtige person pålægges den økonomiske byrde af den skyldige afgift, og skal betale renter fra den første dag, afgiften er skyldig og til datoen for faktisk betaling, henholdsvis fra den første dag efter den dato, hvor den afgiftspligtige person modtog tilbagebetaling af for meget betalt indgående moms, og til datoen for betaling, eller et behov for at justere det beløb, der skal overføres i forhold til perioden mellem berigtigelsen og indberetningen for den indeværende periode. 15 Efter den forelæggende rets opfattelse skal der ved bedømmelsen af momslovens artikel 86, stk. 10b, afsnit 2, litra b), og artikel 86, stk. 11g, og 11i, under hensyntagen til Domstolens praksis tages udgangspunkt i princippet om den tilstrækkeligt opmærksomme afgiftspligtige person. Domstolen har således fastslået, at indførelsen af en frist for den utilstrækkeligt opmærksomme afgiftspligtige person, dvs. en person, der på grund af sin egen forsømmelighed forårsager en overskridelse.af fristen, for eksempel ved at karakterisere transaktionen forkert, er i overensstemmelse med momsdirektivet. 16 Den forelæggende ret hælder mod den opfattelse, at momsdirektivets artikel 167, sammenholdt med artikel 178, skal fortolkes således, at bestemmelserne er til hinder for en national lovgivning, som gør udøvelsen af en afgiftspligtig persons ret til»i god tro«at fradrage indgående moms i den samme regnskabsperiode som den, hvori afgiftspligten for transaktioner, der udgør erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, opstod, betinget af, at den skyldige afgift af disse transaktioner angives på den korrekte afgiftsindberetning, som skal være indgivet inden for den obligatoriske frist (i Polen, tre måneder) efter den måned, hvor afgiftstilsvaret opstod i forbindelse med de erhvervede varer og tjenesteydelser, men at disse artikler ikke i øvrigt er til hinder for indførelsen af en sådan frist. 8

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS KENDELSE (Niende Afdeling) 5. juni 2014 *»Præjudiciel forelæggelse moms direktiv 2006/112/EF fradrag for indgående afgift investeringsgoder fast ejendom regulering af fradrag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-342/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA fremsat den 26. oktober 2017 1 Sag C-533/16 Volkswagen AG mod Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (anmodning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar

DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar DOMSTOLENS DOM (anden afdeling) 14. februar 1985 1 I sag 268/83 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CARL OTTO LENZ fremsat den 23. november 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CARL OTTO LENZ fremsat den 23. november 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CARL OTTO LENZ fremsat den 23. november 1995 * A Indledning 2. Selskabet blev af de belgiske afgiftsmyndigheder registreret som momspligtigt og foretog i perioden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. november 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. november 2003 * DOM AF 27.11.2003 SAG C-497/01 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. november 2003 * I sag C-497/01, angående en anmodning, som Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) i medfør af artikel 234

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. februar 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. februar 1996 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. februar 1996 * I sag C-110/94, angående en anmodning, som Rechtbank van eerste aanleg, Brugge (Belgien), i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.8.2018 COM(2018) 599 final 2018/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 15. september 2016 *»Præjudiciel forelæggelse det fælles merværdiafgiftssystem direktiv 2006/112/EF artikel 178, litra a) ret til fradrag betingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2018 COM(2018) 721 final 2018/0373 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * I sag C-415/98, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. april 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. april 2010 * X OG FISCALE EENHEID FACET-FACET TRADING DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. april 2010 * I de forenede sager C-536/08 og C-539/08, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. september 2014 *»Præjudiciel forelæggelse det fælles merværdiafgiftssystem direktiv 2006/112/EF momsgruppe intern fakturering af ydelser leveret

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 16. oktober 2014 *»Præjudiciel forelæggelse det fælles merværdiafgiftssystem direktiv 2006/112/EF artikel 44 begrebet»fast forretningssted«for modtageren

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling) 11. april 2019 *»Præjudiciel forelæggelse skatter og afgifter det fælles merværdiafgiftssystem direktiv 2006/112/EF ret til fradrag for indgående

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * SPI DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * I sag C-108/00, angående en anmodning, som Conseil d'état (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * DOM AF 6. 5. 1992 SAG C-20/91 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * I sag C-20/91, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Tredje Afdeling) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006*

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* I sag C-13/06, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 9. januar 2006, Kommissionen for De

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 3. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 3. marts 2005 * DOM AF 3.3.2005 SAG C-32/03 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 3. marts 2005 * I sag C-32/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Højesteret (Danmark)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. november 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. november 2001 * DOM AF 22.11.2001 SAG C-184/00 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. november 2001 * I sag C-184/00, angående en anmodning, som Tribunal de première instance de Charleroi (Belgien) i medfør af artikel 234

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * DOM AF 3.7.2001 SAG C-380/99 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * I sag C-380/99, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 23. oktober 2003 * KOMMISSIONEN MOD TYSKLAND DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 23. oktober 2003 * I sag C-109/02, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved E. Traversa og G. Wilms, som befuldmægtigede, og med valgt adresse

Læs mere

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Århus den 14. december 2013 Oversigt Condicto indebiti Genoptagelse af skatteansættelse HR: Tilbagebetaling U: ugrundet berigelse ved

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2018 (OR. en) 14178/18 FISC 473 ECOFIN 1043 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. november 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991* DOM AF 11. 7. 1991 SAG C-97/90 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. juli 1991* I sag C-97/90, angående en anmodning, som Finanzgerich München i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 COM(2018) 539 final 2018/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU med henblik på at give Østrig

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 126 final Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. april 2018 *»Præjudiciel forelæggelse skatter og afgifter merværdiafgift (moms) direktiv 2006/112/EF stedet for erhvervelsen inden for Fællesskabet

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 25. oktober 2012 *»Det fælles merværdiafgiftssystem direktiv 2006/112/EF artikel 170 og 171 ottende momsdirektiv artikel 1 direktiv 2008/9/EF artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 5. juli 2018 *»Præjudiciel forelæggelse merværdiafgift (moms) direktiv 2006/112/EF artikel 2, 9 og 168 økonomisk virksomhed et holdingselskabs direkte

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. december 2012 *»Moms direktiv 2006/112/EF fradragsret nægtelse«i sag C-285/11, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 15. september 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 15. september 2011 * DOM AF 15.9.2011 FORENEDE SAGER C-180/10 OG C-181/10 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 15. september 2011 * I de forenede sager C-180/10 og C-181/10, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 17. januar 2013 *»Moms leasingydelse, der leveres sammen med en ydelse i form af en forsikring af den leasede vare, som tegnes af leasinggiveren,

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 * VAN DER STEEN DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 18. oktober 2007 * I sag C-355/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene)

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Hans.Wormer@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Finansrådets anbefalinger

H Ø R I N G. SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Hans.Wormer@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Finansrådets anbefalinger H Ø R I N G SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Hans.Wormer@Skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet

Læs mere

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE)

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) 8045/18 FISC 172 ECOFIN 325 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 22. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse moms direktiv 2006/112/EF artikel 168 ret til fradrag fradrag for moms erlagt ved erhvervelsen eller fremstillingen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 750 final 2018/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 35 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 12. oktober 2012 J.nr. 07-0207193 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. april 2004 * DOM AF 29.4.2004 - SAG C-137/02 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. april 2004 * I sag C-137/02, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om meddelelse af tilladelse til Kongeriget Nederlandene til at indføre en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 * VOREL DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 * I sag 0437/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Okresní soud v Českém Krumlově (Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Specialeseminar KU 28. september 2017

Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeemner 1. Offentlig forsyningsvirksomhed og renovation: Analyse af, om der er overensstemmelse mellem national praksis i Momslovens 3, stk. 2, nr. 2 og Momssystemdirektivets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 FORSLAG fra: modtaget: 5. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS KENDELSE (Sjette Afdeling) 12. januar 2017 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 99 i Domstolens procesreglement merværdiafgift direktiv 2006/112/EF artikel 2, 9, 26, 167,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * DOM AF 20. 9. 1988 SAG 252/87 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * I sag 252/87, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6058/18 FISC 53 ECOFIN 97 FORSLAG fra: modtaget: 9. februar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375(NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 FORSLAG fra: modtaget: 6. november 2018 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

8010/19 AKA/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 8010/19. Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68

8010/19 AKA/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 8010/19. Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68 Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) 8010/19 FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV om ændring af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 * ENKLER DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 26. september 1996 * I sag C-230/94, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2018 COM(2018) 59 final 2018/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

14474/18 KHO/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) 14474/18. Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE)

14474/18 KHO/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) 14474/18. Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375 (NLE) 14474/18 FISC 491 ECOFIN 1081 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 31. januar 2013 *»Skatter og afgifter moms direktiv 2006/112/EF princippet om afgiftsneutralitet ret til fradrag afslag artikel 203 moms anført på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 22. februar 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 22. februar 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 22. februar 2001 * I sag C-408/98, angående en anmodning, som High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Det Forenede Kongerige),

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 DOM AF 6.11.1997 SAG C-116/96 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 I sag C-116/96, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-261/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 1. I denne sag har Corte d'appello di Venezia, Italien, stillet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11978/17 FISC 179 ECOFIN 706 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere