Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg"

Transkript

1 Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap. BESTIL PDF/UA Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 med senere ændringer og med tilhørende vejledning nr af 3. marts Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud. Fortrydelsesret: Købers fortrydelsesret ved køb af fast ejendom kap. 2 i lbk. nr af 22. september med senere ændringer. Der gøres opmærksom på, at køber fortsat har mulighed for inden for 6 hverdage fra kommunens accept af købers skriftlige købstilbud, at udnytte fortrydelsesretten mod at betale 1 % af købesummen til kommunen, hvis handelen annulleres. Areal og pris: Mindstepris Jagtenborgudstykningen: Løbegangen og 69 er fastsat til 525,00 kr./m 2 inkl. moms Løbegangen 65-67, og er fastsat til 550,00 kr./m 2 inkl. moms. Hustomten 1 27 og 31, 2 22 og er fastsat til 465,00 kr./m 2 inkl. Hustomten og er fastsat til 525,00 kr./m 2 inkl. moms. Hustomten 29 er fastsat til 415,00 kr./m² inkl. moms. Hustomten og er fastsat til 510,00 kr./m 2 inkl. moms. Langhuse 9 er fastsat til 415,00 kr./m² inkl. moms. Langhuse 1 7 og og 2-28 er fastsat til 465,00 kr./m 2 inkl. moms. Bidrag der skal betales samtidig med købesummen: Byggemodningsbidrag til el, vand og varme på Løbegangen og Hustomten og til vand og varme på Langhuse jfr. skemaet. El skal, for købers regning, tilsluttes ved Vores Elnet A/S kabelskab i henhold til Vores Elnets anvisning og information om tilslutning. (Stikledningsafgift for el på Langhuse fremgår af det vejledende takstblad). Side 1 af 8

2 Tilslutningsbidrag til regn- og spildevand betales i henhold til byggemodningstidspunktet jfr. skema. Løbegangen blev byggemodnet i 2008, og Langhuse og Hustomten, blev byggemodnet i Overtagelsesdag: Betalingsbetingelser: Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale. Købesummen, byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag skal betales kontant ved underskrift af skøde, dog senest på overtagelsesdagen. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest på denne dag, forrentes beløbet med en rente på 8 % p.a. fra overtagelsesdagen, og indtil betaling sker. Afledte omkostninger: Køber betaler salær til køberadvokat samt halvdelen af omkostningerne til skødets tinglysning. Sælger betaler salær til sælgeradvokat samt den anden halvdel af omkostningerne til skødets tinglysning. Købers advokat berigtiger handlen. Udstykning og omkostninger herved er sket ved Nyborg Kommunes foranstaltning. Køber betaler til respektive ledningsejere og forsyningsselskaber for tilslutning til forsyningssystemer iht. vedlagte taksblad, idet det bemærkes, at priserne er vejledende, og det forudsættes, at køber selv undersøger aktuelt gældende betingelser/priser herunder eventuelle andre omkostninger til ledningsejere og forsyningsselskaber, som ikke måtte fremgå af taksbladet. Byggepligt, tilbagekøb Køber forpligter sig til at opføre og færdigmelde bebyggelse på grunden og deklaration: inden 3 år fra overtagelsesdagen. Nyborg Kommune er forpligtiget til indenfor det første år, at overtage en grund, hvor handlen ønskes annulleret. Grunden tilbageskødes for den udbudte mindstepris uden tillæg af renter og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art til den tilbageskødende køber. Tilbageskødning af grunden skal ske uden udgift for kommunen. Udgifter til tinglysnings- og registreringsafgifter til det oprindelige skøde og tilbageskødningsskødet samt udgifter til grundens retablering til samme stand som på tidspunktet for Nyborg Kommunes afhændelse af grunden til køber m.m. skal afholdes af den tilbageskødende køber. Eventuelle byggemodningsbidrag til el, vand og varme samt tilslutningsbidrag til regn- og spildevand, opkrævet af Nyborg Kommune i forbindelse med købesummens betaling, refunderes endvidere af kommunen uden tillæg af renter og godtgørelse eller erstatning af nogen art. Følgende tekst tinglyses servitutstiftende ved Nyborg Kommunes salg af ejendommene: Videresalg til tredjemand må ikke finde sted før grunden er bebygget, og færdigmelding af byggeriet er indleveret til kommunen. Byggeri af parcelhus på grunden skal færdigmeldes til kommunen inden 3 år fra overtagelsesdagen dato. Misligholdes byggefristen på 3 år, vil Nyborg Kommune kræve handlen annulleret. Grunden skal tilbageskødes for den udbudte mindstepris uden tillæg af renter og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art til den tilbageskødende køber. Tilbageskødning af grunden skal ske uden udgift for kommunen. Udgifter til tinglysnings- og registreringsafgifter til det oprindelige skøde og Side 2 af 8

3 tilbageskødningsskødet samt udgifter til grundens retablering til samme stand som på tidspunktet for Nyborg Kommunes afhændelse af grunden til køber m.m. skal afholdes af den tilbageskødende køber. Eventuelle byggemodningsbidrag til el, vand og varme samt tilslutningsbidrag til regn- og spildevand opkrævet af Nyborg Kommune i forbindelse med købesummens betaling, refunderes endvidere af kommunen uden tillæg af renter og godtgørelse eller erstatning af nogen art. Særlige vilkår: Tilbud under den angivne mindstepris og betingede tilbud kommer ikke i betragtning. Ejendommen overdrages med de rettigheder, byrder og forpligtelser, der pålægges de enkelte matrikler fra hovedmatriklen i forbindelse med udstykningen, jfr. endvidere ejendommens blad i tingbogen. Der er tilslutningspligt til ledningsnet for kollektiv el-, vand- og varmeforsyning samt offentlig regn- og spildevandsanlæg samt pligt til etablering af faskine til tagvand - med overløb til offentlig regnvandsanlæg. Byrådet er dog pligtig til at dispensere fra krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsselskab, når bebyggelsen opføres som lavenergihus jfr. planlovens 19 stk. 4 og 21 A. På Langhuse 22, 24, 26 og 28 og på Hustomten 35 anbefaler Nyborg Kommune en minimums sokkelkote på grund af risiko for op stuvning fra regnvandsledning. Den anbefalede sokkelkote fremgår af det Orienterende bygherrekort, der er udarbejdet for hver enkelt grund. Området er omfattet af tinglyst lokalplan nr. 200 med supplement, der skal respekteres. Der er skærpede krav til højt kvalitetsniveau og miljømæssigt hensyn i området j.fr. lokalplanens pkt. 8 og 9.4. Deklaration om de miljømæssige hensyn er tinglyst på alle parcellerne i forbindelse med udstykningen. Tagvand skal nedsives via regnvandsfaskiner på egen grund med overløb til regnvandssystemet j.fr. lokalplanens pkt Bebyggelsen må ikke opføres i mere end henholdsvis 1 etage med udnyttelig tagetage i Delområde I og 1 etage eller parterre-etage (jfr. tillægget) i Delområde II. I Delområde I må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade have en højde, der overstiger 8,0 m, og 6,0 m i Delområde II målt fra bebyggelsens middelkote i forhold til naturligt terræn, og loft i kælderetagen må ikke overstige 0,5 m over terræn i en parterre-etage. Bebyggelsen skal placeres, så den så vidt muligt følger det naturlige terræn og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. J.fr. lokalplanens pkt. 7.3, 7.4 og 7.5 og supplementet pkt. 7.1 og 7.4. Beskikket landinspektør skal fastlægge en eller flere middelkoter for den enkelte parcel målt ved husets hjørner i forhold til naturligt terræn inden byggetilladelsen gives. Bebyggelsens gulvkote må ikke være beliggende mere end 30 cm over middelkoten. J.fr. lokalplanens pkt. 7.6 og 7.7. Lokalplantillægget pkt. 8.3 giver også mulighed for at anvende bl.a. grønne tage og betontagsten med max. glans 10 som tagmateriale. Side 3 af 8

4 I henhold til lokalplanens pkt skal alle parceller omkranses af hækbeplantning i bøg. Hækbeplantningen skal være med til at skabe et grønt helhedspræg i bebyggelsen, hvorfor bøgehækkene skal være af sorten Fagus sylvavtica. Der må ikke foretages terrænændringer på mere end +/- 25 cm i forhold til eksisterende terræn/niveauplan. Det naturlige terræn skal bibeholdes i naboskel j.fr. lokalplanens pkt Placering af gadelamper, vejindsnævringer m.v. fremgår af Orienterende Bygherrekort - for hver enkelt parcel og disse forhold vil ikke kunne ændres. Skelbrønde til regn og spildevand skal forblive synlige. Bygherren er overfor Nyborg Kommune ansvarlig for de ødelæggelser, der i forbindelse med byggeri på grunden sker på allerede udførte vejanlæg, el-skabe o.l. og må betale for eventuelle nødvendige istandsættelser. Beskadigelse af de af landinspektøren nedsatte skelpæle, skal inden byggeriets afslutning retableres af landinspektøren for bygherrens regning. Grundejerforening: Senest når halvdelen af området er bebygget, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, eller såfremt Byrådet forinden måtte forlange en grundejerforening oprettet jfr. lokalplanens punkt 12. Grundejerforeningen skal medvirke til at udarbejde retningslinjer og bestemmelser for en giftfri drift og vedligeholdelse af friarealerne og andre ubebyggede arealer, samt forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier og fælles friarealer. Ved sin underskrift på købstilbuddet meddeler køber samtidigt Nyborg Kommune uigenkaldelig fuldmagt til at indkalde til stiftende generalforsamling i grundejerforeningen. Indkaldelsesvarslet til den stiftende generalforsamling er 4 uger. Nyborg Kommune er således bemyndiget til at møde på købers vegne på den stiftende generalforsamling og stemme for grundejerforeningens stiftelse på grundlag af et af Nyborg Kommune på generalforsamlingen fremlagt forslag til vedtægter. Desuden indebærer fuldmagten en bemyndigelse for Nyborg Kommune til at foreslå kandidater til medlemmer af grundejerforeningens ledelse samt til på købers vegne at stemme for valg af sådanne medlemmer. Nyborg Kommune er ved udpegelsen af ledelsens medlemmer ikke begrænset af vedtægtsbestemmelser, som måtte begrænse kredsen af valgbare personer til ledelsen. Endelig er Nyborg Kommune bemyndiget til at foretage eller lade foretage alle til grundejerforeningens oprettelse og registrering nødvendige handlinger og ekspeditioner. Indtil grundejerforeningen har erhvervet retsanmærkningsfrit tinglyst endeligt skøde på fællesarealer og anlæg i Side 4 af 8

5 overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, er Nyborg Kommune bemyndiget til at foretage den i lokalplanen beskrevne anlæggelse, vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer m.v. og til at opkræve omkostningerne herved hos samtlige grundejere forholdsmæssigt på grundlag af de respektive grundes arealer, herunder usolgte grunde. Ledige grunde: Grundene sælges efter først til mølle princippet, og købstilbud vil blive ekspederet i den rækkefølge, hvori de modtages. Købstilbud, som modtages uden for kommunens almindelige åbningstid, betragtes som indgået med morgenposten den efterfølgende arbejdsdag. Såfremt der med morgenposten samme dag indkommer flere end et tilbud på en grund, gennemføres der en ny budrunde blandt tilbudsgiverne, og grunden sælges til højestbydende. Nyborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommene til de udbudte priser og kan forkaste alle tilbud. Tilbudsgiverne vil få besked om afgørelsen i løbet af få dage. Reservationer: Videresalg: Udstykning: Jordbundsforhold: Ledige grunde kan reserveres, med den betingelse at købstilbud på grunden fra tredjemand skal respekteres. Reservationshaver vil i dette tilfælde have førsteret i ca. en til to uger til at afgive købstilbud - minimum til købstilbuddets pris, i modsat fald bortfalder reservationen. Videresalg til tredjemand må ikke finde sted, før grundene er bebygget, og færdigmelding af byggeriet er indleveret til kommunen. Grundene må ikke reduceres ved udstykning. Nyborg Kommune begrænser sit ansvar for grundenes bundforhold jfr. nedenstående: Nyborg Kommune har foretaget en vejledende geoteknisk prøveboring på hver parcelhusgrund. Køber er bekendt med resultatet, men er for egen regning berettiget til - og opfordres til - at få foretaget yderligere geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Den yderligere geotekniske jordbundsundersøgelse, som skal udføres af en anerkendt virksomhed, skal aftales med Nyborg Kommune og foretages senest på overtagelsesdagen. Hvis undersøgelserne ikke er foretaget indenfor denne frist, kan der ikke senere rettes krav mod Nyborg Kommune vedr. grundens bæreevne. Hvis jordbundsundersøgelsen er gennemført indenfor tidsfristen, og den kan dokumentere, at der er udgifter til ekstrafundering, og udgiften overstiger et beløb på kr. inkl. moms, er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen. Det er en forudsætning, at kravet er fremsat inden tidsfristens udløb (senest overtagelsesdagen). Side 5 af 8

6 Nyborg Kommune anser et bæredygtigt lag i en dybde på 90 cm under soklen fra eksisterende terræn kote og 30 cm under eksisterende terræn kote under bebyggelsen som almindelig tolerance, og dette berettiger ikke til refusion af ekstrafundering. Ved skrånende grunde vil der forekomme ekstra grus fyld under gulve som ikke berettiger til refusion som ekstrafundering. Desuden anser Nyborg Kommune eksempelvis ikke faskiner, omfangsdræn, armering af fundamenter, komprimering og komprimeringskontrol som ekstrafundering, men som almindeligt i forhold til god byggeskik. Derfor vil udgifter hertil ikke blive indregnet i beløbet der berettiger til refusion. Hvis Nyborg Kommune er enige i den beregnede udgift til ekstrafundering, har Nyborg Kommune mulighed for, hvis det vurderes økonomisk forsvarligt, som alternativ til annullering af handlen, at tilbyde et tilskud svarende til den del af ekstrafunderingsudgiften som overstiger kr. inkl. moms. Tilskud forudsætter ligeledes, at kravet er stillet inden tidsfristens udløb. Opmærksom henledes på, at flere byggefirmaer beregner deres ekstrafundering på en anden baggrund end det, der fremgår af vores salgsvilkår. På Nyborg Kommunes hjemmeside under LAR Lokal afledning af regnvand, er der vejledning i håndtering af regnvand på din egen grund, herunder etablering af faskine. Hen over Langhuse 20 og 22 samt Hustomten 11 og 13 har der ligget et 60Kv el-kabel. Kablet er flyttet i forbindelse med udstykningen af grundene. Kablet har ligget i grus, og i forbindelse med evt. refusion for jordbundsforhold vil ovenstående regler være gældende. Tegning over kabeltrækkets beliggenhed kan rekvireres hos Nyborg Kommune. På Langhuse 26 og 28 er der påfyldt muldjord i en fordybning ud mod Lindenborgvej. Såfremt bebyggelsen placeres ind over påfyldningen, bekoster sælger funderingsomkostningerne ved fundering dybere end henholdsvis 90 cm og 30 cm under terræn jfr. ovenfor, uden at sælger skal bære udgifter. Jagtenborg-udstykningen ligger på et tidligere landbrugsareal, og der har været etableret markveje hen over landbrugsarealet. Materiale en markvej kan være etableret af (f.eks. sten, mursten, cement e.l.), betragtes ikke som forurening, og berettiger dermed ikke til erstatning. Sælger er bekendt med, at en markvej, har været beliggende over Hustomten 2, 4, 6, 14, 16, 18, 34, 36 og 50. Nyborg Kommune begrænser sit ansvar for forurening i henhold til Bekendtgørelse af lov om forurening jfr. nedenstående: I henhold til lovens 72 b har Nyborg Kommune foretaget en vejledende blandeprøve. (Grundene Langhuse er ændret til mindre grunde, så området nu omfatter Langhuse Blandeprøverne er taget på de Side 6 af 8

7 oprindelige grunde (jfr. kortbilag), men er også dækkende for de nye matrikler. ) Der er ikke konstateret værdier af de analyserede stoffer, der overstiger miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. På den baggrund må de øverste 0,50 m af jordlagene på grundene karakteriseres som værende rene. Køber kan lade grunden yderligere undersøge for forurening. Såfremt en sådan undersøgelse, udført af en anerkendt virksomhed, måtte dokumentere, at grunden er forurenet, og at omkostningerne ved oprensning og bortskaffelse af forureningen overstiger 5 % af købesummen, er køber berettiget til at hæve handlen. Køber kan ikke hæve handlen, såfremt sælger, inden 8 dage efter at have modtaget købers reklamation, tilbyder at betale den del af omkostningerne ved forureningens afhjælpning, som overstiger 5 % af købesummen. Købers reklamation over eventuel forurening bilagt behørig undersøgelsesrapport skal være fremme hos sælger senest 6 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende forurening. Eventuelle drænledninger på grunde, der afskæres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal af køber tilsluttes ejendommens regnvandssystem efter nærmere aftale med Nyborg Kommunes Teknikog Miljøafdeling og uden udgifter for sælger. Arkæologi og fortidsminder: Databeskyttelsesforordningen: Nyborg Kommune har gennem Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, fået foretaget en arkæologisk forundersøgelse af grunden. Grunden er herefter frigivet til byggeri. Køber skal dog være opmærksom på, at hvis der under det fortsatte anlægsarbejde måtte fremkomme oldsager eller jordfaste fortidsminder, skal anlægsarbejdet omgående indstilles, og museet tilkaldes (jfr. museumslovens 27). Vi passer på dine/jeres oplysninger. Nyborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig/jer. Vores kontaktoplysninger er: Nyborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Nørrevoldgade Nyborg tlf HUSK kun at sende følsomme personoplysninger via E-Boks eller via Borger.dk Vi behandler oplysninger om dit/jeres navn(e), adresse(r), CPR-nr., mail og telefon nr. for at kunne administrere jeres sag om reservation og/eller køb af byggegrund ved Nyborg Kommune. Derudover bruger vi oplysningerne til at kommunikere med dig/jer og fremsende opkrævninger. Side 7 af 8

8 Retsgrundlaget for salg af kommunale ejendomme findes i henholdsvis almindelige formueretslige grundsætninger samt styrelseslovens 68. Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, hvor det er nødvendigt for at kunne behandle oplysningerne. Vi opbevare dine personoplysninger i henhold til arkivloven og sager om salg af byggegrunde slettes fra vores system, når de afleveres til Statens Arkiver. Du har følgende rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen. Indsigtsret Du/I har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig/jer Berigtigelse Du/I har ret til at få urigtige oplysninger om dig/jer rettet Sletning Du/I kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig/jer inden vores normale slettefrist indtræder Begrænsning Du/I har i visse tilfælde ret til at få behandling af af behandling dine/jeres personoplysninger begrænset. Indsigelse Du/I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine/jeres personoplysninger. Du kan se mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk. Hvis du/i har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, er du/i altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: Brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att.: Nyborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver DPO, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C Mail: Sikker beskedfunktion: Telefon: Du/I har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du/i er utilfreds med vores behandling af dine/jeres personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk Side 8 af 8

Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg

Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 1 og 2 Jagtenborg, 5800 Nyborg Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med senere ændringer og med tilhørende

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. projektgrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes projektgrunde Udbud af projektgrunde til opførelse af boliger på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 20. oktober 2011 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden du anfører. 1 er 1.

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 20.05.2019 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe nedenstående parcelhusgrund. Overtagelsesdagen fastsættes til den 01.09.2019. Snedronningen

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede:

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

STANDARD TILBUD PÅ KØB AF PARCELHUSGRUND Tilbud Bronzevej/Flintagergårdvej 5220 Odense SØ --------------------------------------------------------------------- SÆLGER: ODENSE KOMMUNE V/ ODENSE BYRÅD KØBER:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Kærvænget, 6064 Jordrup Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Brogårdsvej i Tarm Gældende fra 1. januar 2016.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Brogårdsvej i Tarm Gældende fra 1. januar 2016. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Brogårdsvej i Tarm Gældende fra 1. januar 2016. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene Brogårdsvej 45-59 ligger i et ældre boligområde. Grundene er

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling Gældende fra. 1. januar 2016. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene er beliggende i et nyt boligområde i Velling. Velling er beliggende lige

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden:

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden: KØBSTILBUD Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed. Dokumentet skal være underskrevet

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 26. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af storparcel ved Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af storparcel ved Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af storparcel ved Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup Undertegnede: Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape Salgsvilkår De 9 grunde ligger i Ålum, vest for Randers og er placeret i den vestlige udkant af Ålum by. Udstykningen ligger tæt ved skoven og med udsigt ud over marker.

Læs mere

SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 73, 8600 SILKEBORG

SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 73, 8600 SILKEBORG SALGSVILKÅR FOR TUSINDFRYD 73, 8600 SILKEBORG Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: 1 Grunden Ejendomme Juli 2017/HA Sags nr.: EMN-2015-07134 Grunden overdrages, som den er og forefindes og med

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Ådum er en mindre landsby, og Søndertoften er et børnevenligt boligkvarter,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Gældende for storparcel ved Ole Geislers Vej i Hornslet 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 19-03-2019 Sagsid 17/34883 Gældende for storparcel ved Oldagervej i Rønde 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 9 Mejerivænget 89-107 og 104-110, 5853 Ørbæk

Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 9 Mejerivænget 89-107 og 104-110, 5853 Ørbæk Vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde etape 9 Mejerivænget 89-107 og 104-110, 5853 Ørbæk Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med senere ændringer

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Vesterengen 1-9 og 2-12, 6052 Viuf Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: By og

Læs mere

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind

SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Juni 2012 12/40451 Nr. 5 Nr. 4 SALGSVILKÅR for Glentevænget 4 og 5 i Herskind Salgsvilkår 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en ca. 3.385 m 2 stor parcel (blandet bolig og erhverv) af matr. nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse

Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse og sommerhuse Tønder Kommunes salg af grunde sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende

Læs mere

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal.

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Ejlif Krogagers Vej, Tjæreborg etape I. Købesum: kr. 550,00 pr. m² grundareal inkl. moms. På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen

Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen Salgsbetingelser for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9 Hampen 28-11-2016 1 I budrunde: S A L G S B E T I N G E L S E R for boliggrunde på Stadion Alle 5 og 9, Hampen i Ikast-Brande Kommune De enkelte

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Feddet i Troldhede

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Feddet i Troldhede Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde ved Feddet i Troldhede Gældende fra 1. januar 2016. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene er beliggende i den nordlige del af Troldhede tæt ved skole

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 03-04-2017 J.nr. 17/7050 Gældende for Vendehøj 20, Hornslet 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Krabbes Alle i Ribe Købesum: kr. 375,00 pr. m². grundareal. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål for et område ved Vandmøllevej i Videbæk

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål for et område ved Vandmøllevej i Videbæk Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål for et område ved Vandmøllevej i Videbæk Gældende fra 1. juni 2015. 1. Grunde & grundstørrelser Adresse: Areal: Matr. nr.: Mindstepris: Vandmøllevej

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne:... Adresse:...

KØBSTILBUD. Underskrevne:... Adresse:... 1 Odense, den 30. september 2013 KØBSTILBUD Underskrevne:... Adresse:... tilbyder herved, for det anførte bud, at købe byggegrunden beliggende på hjørnet af Æblevænget/Ejlstrupvej, del af Ejlstrupvej litra

Læs mere

Salgsvilkår for boliger ved Auningvej i Nørager

Salgsvilkår for boliger ved Auningvej i Nørager Salgsvilkår for boliger ved Auningvej i Nørager Omfattende 7 parcelhusgrunde, beliggende i lokalplanområde 062-707, Boligområde ved Auningvej i Nørager. Nørager er beliggende centralt i kommunen i et naturskønt

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE 2008-18417-69 TORVET 1 4600 KØGE SPÆTTEVÆNGET, EJBY EJBY NORD 3. ETAPE KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel matr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Granitvænget, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Granitvænget, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af byggegrunde til parcelhuse, beliggende Granitvænget, 6640 Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: Postnr. og By: Telefon nr: E.mail: og Navn: Adresse: Postnr. og

Læs mere

Betingelser for salg af erhvervsgrunde

Betingelser for salg af erhvervsgrunde Betingelser for salg af erhvervsgrunde 13-04-2018 Sagsid 18/8206 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Salgsvilkår for grundene på Jytte Borbergs Vej og Helene Stranges Vej i Kjellerup

Salgsvilkår for grundene på Jytte Borbergs Vej og Helene Stranges Vej i Kjellerup Ejendomme Maj 2017/HA Sags nr. EMN-2013-53591 Salgsvilkår for grundene på Jytte Borbergs Vej og Helene Stranges Vej i Kjellerup Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: GRUNDEN Den solgte grund

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. En ubebygget erhvervsparcel matr.nr. Ølby by, Højelse, beliggende Lykkebækvej, 4600 Køge. KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2016-020298-36 Bellingeparken, Lykkebækvej, Køge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 1. Parterne 2. Ejendommen En ubebygget erhvervsparcel matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E

Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E Under Rødtjørnen, Under Hvidtjørnen og Under Bøgen, Halgård Vest 2. etape K Ø B S A F T A L E Det bekræftes herved, at Holstebro Kommune (CVR 29189927) til har solgt Under Hvidtjørnen nr., matr.nr., Mejdal,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark 2017 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af et erhvervsareal beliggende i Bønstrup Industripark Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E-mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Æblehaven i Asferg 2. etape. Salgsvilkår

Æblehaven i Asferg 2. etape. Salgsvilkår Æblehaven i Asferg 2. etape Salgsvilkår De 6 grunde ligger i Asferg, nord for Randers og er placeret i udkanten af byen. Udstykningen ligger med udsigt ud over marker. Der er 200 m til byens skole med

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2015-003931-40 K Ø B S A F T A L E 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommene Den Køge Kommune tilhørende ubebyggede

Læs mere

Salgsvilkår. Parcelhusgrundene, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Salviehaven 1, 3 og 5, 4330 Hvalsø

Salgsvilkår. Parcelhusgrundene, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Salviehaven 1, 3 og 5, 4330 Hvalsø Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommene Mindste pris 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan 0552-12 Ved Eltangvej et erhvervsområde Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål på Engdraget i Tarm Gældende fra 1. januar 2017.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål på Engdraget i Tarm Gældende fra 1. januar 2017. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde til boligformål på Engdraget i Tarm Gældende fra 1. januar 2017. 1. Beskrivelse af området Engdraget er et nyt og attraktivt boligområde, hvor trafiksikkerheden

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere