Tilsynsrapport Vedr. databehandleraftale med: Blue Idea Borgergade Silkeborg. 18. november 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Vedr. databehandleraftale med: Blue Idea Borgergade Silkeborg. 18. november 2021"

Transkript

1 Tilsynsrapport Vedr. databehandleraftale med: Borgergade Silkeborg 18. november 2021

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsens udtalelse... 1 Inspektørens udtalelse... 2 Beskrivelse af behandling og omfang... 3 Kontrolaktivitet og resultat... 4 Vipindi ApS

3 Ledelsens udtalelse behandler personoplysninger på vegne dataansvarlige i henhold til databehandleraftale indgået mellem parterne. Medfølgende beskrivelse og inspektionsrapport er udarbejdet til brug for den dataansvarlige, der har anvendt s platform, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter databeskyttelsesforordningen ) er overholdt. bekræfter, at nedenstående beskrivelse, giver en retvisende beskrivelse af, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen i henhold til den indgåede databehandleraftale. Vurdering har vurderet en samlet lav risiko i forbindelse med behandlingen af personhenførbare data. Dette er vurderet ud fra at der er meget få, og kun almindelige, personoplysninger og oplysningerne er afgivet af den registrerede selv. Loginoplysninger er registreret af den dataansvarlige. Der registreres ikke følsomme eller fortrolige personoplysninger i systemet. Vipindi ApS 1

4 Inspektørens udtalelse Omfang Vi har fået som opgave at inspicere og rapporterer vedr. s beskrivelse af ydelsen i henhold til indgåede databehandleraftaler med kunder, pr. 18. november 2021 og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til databehandleraftalen. Inspektionen udføres for at sikre at databehandlingen efterlever de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der er angivet i databehandleraftalen samt databehandlerens generelle forpligtelser. Ansvar og fremgangsmåde Vores ansvar er at inspicere og rapportere s implementering af forhold der er beskrevet i databehandleraftalen, herunder generelle forpligtelser for databehandlere, tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Metoder anvendt til test er beskrevet nedenfor: Metode Interview Observation Inspektion Genudførelse af kontrol Overordnet beskrivelse Forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden vedr. kontroller. Observation af, hvordan funktionen og kontrollen håndteres/udføres. Gennemgang af dokumenter, rapporter og logs, der indeholder angivelser vedr. udførelsen af kontrollen. Det vurderes om funktionen overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller. Vi har selv udført, eller har observeret, en genudførelse af kontroller med henblik på verifikation af kontrollen og at den fungerer som forventet. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for inspektionsrapporten og vores udtalelse. Silkeborg den 18. november 2021 Vipindi, CVR-nr Brian Reinhold Jensen Partner DPO og ISO Auditor Vipindi ApS 2

5 Beskrivelse af behandling og omfang Den Dataansvarlige anvender systemet SMS-Service, som ejes og administreres af, til at udsende SMS-beskeder. Karakteren af behandlingen Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige omhandler udelukkende almindelige Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger, i form af Navn, adresse, adresse og telefonnummer. Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen: Dataansvarliges medarbejdere Dataansvarliges kunder Praktiske tiltag Der er implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikker behandling af Kontrolforanstaltninger Der henvises til afsnittet Kontrolaktivitet og resultat, hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet. Vipindi ApS 3

6 Kontrolaktivitet og resultat 1. Generelle principper for databehandlere Nr. Kontrolpunkt Udført test Resultat af test 1.1 Der er udarbejdet en fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter i rollen som databehandler. 1.2 Der er indgået underdatabehandleraftaler og føres årligt tilsyn med underdatabehandlere. 1.3 Der er udarbejdet fortegnelse over dataansvarlige, til brug for information i tilfælde af brud på datasikkerheden. 1.4 Der er udarbejdet intern instruks for underretning af dataansvarlige i tilfælde af brud på datasikkerheden. 1.5 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. 1.6 Databehandleren har foretaget en risikovurdering. Inspiceret virksomhedens fortegnelse i rollen som databehandler. Inspiceret aftaler og kontrol med underdatabehandlere. Forespurgt til planlagte kontroller Inspiceret oversigt over dataansvarlige og kontaktinformationer. instruks for underretning af dataansvarlige i tilfælde af brud på datasikkerheden. Inspiceret, at dataansvarlige er underrettet i tilfælde hvor der har været databrud. formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen. Inspiceret, at procedurer er opdateret. formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler Der findes ikke log over udførte tilsyn, men ledelsen fremviste dokumentation for gennemført tilsyn i perioden. Der har ikke været registreret databrud i perioden Jf. risikovurderingen er der meget få personoplysninger Vipindi ApS 4

7 Risikovurderingen opdateres jævnligt, or mindst en gang årligt. 1.7 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige. foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen. Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige. Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. opbevaret i systemet, hvorfor risikovurdering ikke foretages med fastlagte intervaller, men ved ændringer i behandling af 2. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Nr. Kontrolpunkt Udført test Resultat af test 2.1 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, eller andre foranstaltninger der forhindrer afviklingen af skadevoldende kode. Antivirus opdateres løbende. 2.2 Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall. Der er opdateret politik/instruks for konfiguration af firewall Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software. Inspiceret, at antivirus software er opdateret på en computer via stikprøve Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Inspiceret, at firewall er konfigureret i henhold til intern politik herfor. Vipindi ApS 5

8 2.3 Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor. 2.4 Der anvendes krypteret forbindelse mellem klient og server formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til Inspiceret, at forbindelsen mellem klient og server er krypteret. Der føres ikke log over gennemgang af procedurer. Kontrollen viste ingen medarbejdere med adgange der ikke havde arbejdsbetinget behov. 2.5 Adgangskoder opbevares krypteret Inspiceret, at adgangskoder opbevares krypteret. 2.6 Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne. 2.7 Der er fastlagt procedurer for sletning af dataansvarliges data, ved opsigelse/ophør af abonnement. Forespurgt, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form. formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af Inspiceret ved en stikprøve på ophørte databehandlinger i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført. Vipindi ApS 6

9 3. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Nr. Kontrolpunkt Udført test Resultat af test 3.1 Der er udarbejdet forretningsgange for oprettelse og nedlæggelse af medarbejderes adgang til Medarbejdernes adgang til, og arbejdsbetingede behov for, personoplysninger revurderes regelmæssigt. 3.2 Der er udarbejdet databeskyttelsespolitik. Politikken er kommunikeret til medarbejderne. Politikken revurderes årligt. 3.3 Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten er også gældende efter medarbejderens fratrædelse. Alle medarbejdere er introduceret for databeskyttelsespolitikken. 3.4 Ved fratrædelse er der implementeret processer, der sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages. formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af medarbejdernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af Inspiceret ved en stikprøve på 1 medarbejderes adgange til systemer og databaser, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov. Inspiceret at der er udarbejdet databeskyttelsespolitik. Forespurgt til medarbejdernes kendskab til politikken. Inspiceret at politikken gennemgås årligt. Inspiceret ved en stikprøve på 1 nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale. Inspiceret ved en stikprøve på 1 nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til: Informationssikkerhedspolitik Procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages Politiken er indeholdt i personalehåndbogen. Der er ikke udarbejdet procedurer for review af politikken, men det blev konstateret at personalehåndbogen er gennemgået og tilrettet jævnligt i de seneste 12 måneder. Vipindi ApS 7

10 3.5 Der gennemføres løbende awarenes-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget. Inspiceret, at databehandleren udbyder awarenes-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning. Der føres ikke log over gennemført træning, men ledelsen fremviste eksempler på jævnlig træning gennem live-cases i perioden. Vipindi ApS 8

Tilsynserklæring vedrørende vejman.dk/tilladelser og Vinterman til erstatning for fysisk eller andet. 1. maj 2019

Tilsynserklæring vedrørende vejman.dk/tilladelser og Vinterman til erstatning for fysisk eller andet. 1. maj 2019 Tilsynserklæring vedrørende vejman.dk/tilladelser og Vinterman til erstatning for fysisk eller andet tilsyn 1. maj 2019 1 Ledelsens udtalelse IT-området i Vejdirektoratet kan i henhold til Databehandleraftale

Læs mere

GML-HR A/S CVR-nr.:

GML-HR A/S CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov for leverancen af rekrutteringsydelser i perioden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet )

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab DATABEHANDLERAFTALE Indgået mellem [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) og [Databehandleren: F.eks. en lønbehandler] [Adresse]

Læs mere

Databehandleraftale e-studio.dk Side 1 af 6

Databehandleraftale e-studio.dk Side 1 af 6 DATABEHANDLERAFTALE Mellem (herefter benævnt Den dataansvarlige ) Og e-studio ApS Albanivej 74 5792 Årslev CVR. nr.: 37074640 (herefter benævnt Databehandleren ) er der indgået nedenstående databehandleraftale

Læs mere

Lector ApS CVR-nr.:

Lector ApS CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesloven (GDPR) pr. 06-07-2018 ISAE 3000-I Lector ApS CVR-nr.: 10 02 16 18 Juli 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.:

Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) pr. 20-12-2018 ISAE 3000 Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.: 14 03 53 38 December

Læs mere

Plan og Handling CVR-nr.:

Plan og Handling CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov pr. 29-01-2019 ISAE 3000 CVR-nr.: 18 13 74 37

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Tønder Kommune BILAG 10

Tønder Kommune BILAG 10 Tønder Kommune BILAG 10 Databehandleraftale mellem Tønder kommuner og Leverandør Side 1/14 DATABEHANDLERAFTALE Mellem Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder CVR. nr.: 29189781 (herefter Kommunen )

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund CVR 28536364 Fælledvej 16 7200 Grindsted 1. Fælles dataansvar 1.1. Denne aftale fastsætter

Læs mere

GML-HR A/S CVR-nr.:

GML-HR A/S CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataforordningen (GDPR) pr. 25-05-2018 ISAE 3000-I CVR-nr.: 33 07 66 49 Maj 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Webdomain CVR (herefter "Databehandleren")

Databehandleraftale. Mellem. Webdomain CVR (herefter Databehandleren) Databehandleraftale Mellem Webdomain CVR 21548995 (herefter "Databehandleren") og CVR 39708914 flex-job.dk IVS Kundenummer 171742 (herefter den "Dataansvarlige") er der indgået nedenstående databehandleraftale

Læs mere

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Indledning Denne aftale er udarbejdet af Dansk Boldspil-Union under henvisning til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Vilkår for brug af systemer

Vilkår for brug af systemer TRÅDLØSE ADGANGS- OG KALDESYSTEMER Vilkår for brug af systemer Access Technology A/S Version 01 KUNDEVILKÅR & BETINGELSER 1. Generelle betingelser... 2 2. Formål og baggrund... 2 3. Kundens rettigheder

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Databahandleraftale # _ Mellem. Navn Adresse Postnr og by CVR: (I det følgende benævnt Kunden )

DATABEHANDLERAFTALE. Databahandleraftale # _ Mellem. Navn Adresse Postnr og by CVR: (I det følgende benævnt Kunden ) DATABEHANDLERAFTALE Databahandleraftale #00014207_2018-05-23 Mellem Navn Adresse Postnr og by CVR: 12345678 (I det følgende benævnt Kunden ) og Corpital P/S Tobaksvejen 23B 2860 Søborg CVR: 28133391 (I

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede 1 Behandlingsformål og behandlingsomfang Denne Databehandleraftale (Databehandleraftalen) er indgået som del af eller under henvisning til, at Parterne har aftalt en eller flere leveringer af it-ydelser

Læs mere

(Kunden og Databehandleren herefter hver for sig kaldet en Part eller Parten og tilsammen Parter eller Parterne )

(Kunden og Databehandleren herefter hver for sig kaldet en Part eller Parten og tilsammen Parter eller Parterne ) Databehandleraftale Denne databehandleraftale er indgået dags dato mellem: klinikforafspaending.easyme.dk (CVR: 30978595) kontakt@klinikforafspaending.dk klinikforafspaending.easyme.dk (herefter kaldet

Læs mere

Tilsynsbesøget fandt sted den 9. november 2018.

Tilsynsbesøget fandt sted den 9. november 2018. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Sendt med Digital Post 5. august 2019 Tilsyn med Randers Kommunes behandling af personoplysninger Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Brugere af software fra Datalogisk. Den dataansvarlige: Databehandleren: Datalogisk A/S CVR Stubbekøbingvej 41

Databehandleraftale. Mellem. Brugere af software fra Datalogisk. Den dataansvarlige: Databehandleren: Datalogisk A/S CVR Stubbekøbingvej 41 Databehandleraftale Mellem Brugere af software fra Datalogisk Den dataansvarlige: og Databehandleren: Datalogisk A/S CVR 78871911 Stubbekøbingvej 41 4840 Nr. Alslev Danmark 1. Baggrund for databehandleraftalen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER. Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde

DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER. Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde DATABEHANDLERAFTALER MELLEM ESBJERG KOMMUNE OG LEVERANDØRER Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal forholde sig til indholdet evt.

Læs mere

BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler

BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler BILAG 1 DATABEHANDLERAFTALE Rambøll som databehandler 1. Indledning 1.1 Denne Databehandleraftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Rambøll (i det følgende benævnt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a

DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a DATABEHANDLERAFTALE Version 1.1a Mellem Institutionens navn Institutions nr. Adresse Kommune Institutions CVR. nr. og WEBTJENESTEN LÆRIT.DK ApS Ellehammersvej 93 7500 Holstebro CVR: 35862056 (herefter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: og Databehandleren Pronavic Business Systems ApS CVR 34 88 97 75 Godthåbsvej 25 8660 Skanderborg Danmark 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen...

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer CIS nr 9223 af 23/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR: Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger Orientering til kunder om Zibo Athene A/S behandling af personoplysninger. Nærværende dokument er en information til dig som kunde hos Zibo Athene A/S (herefter Zibo Athene)

Læs mere

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

3 Omfattede typer af personoplysninger og kategorier af registrerede 1 Behandlingsformål og behandlingsomfang Denne Databehandleraftale (Databehandleraftalen) er indgået som del af eller under henvisning til, at Parterne har aftalt en eller flere leveringer af it-ydelser

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring. Databehandleren. Alsbogføring.dk ApS. Møllegade Sønderborg.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring. Databehandleren. Alsbogføring.dk ApS. Møllegade Sønderborg. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Kunde hos Alsbogføring og Databehandleren Alsbogføring.dk ApS 33754493 Møllegade 71 6400 Sønderborg Danmark Parterne kaldes i det følgende henholdsvis den

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. Ribe Mediehus CVR Industrivej Ribe. Danmark

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. Ribe Mediehus CVR Industrivej Ribe. Danmark Databehandleraftale Mellem Navn: CVR: Adresse: Postnummer og by: Land: Den dataansvarlige: og Databehandleren Ribe Mediehus CVR 36901632 Industrivej 2 6760 Ribe Danmark Denne aftale træder i kræft i samme

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning.

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning. DATABEHANDLERAFTALE Opdateret 24. maj 2018 Virksomhedsnavn: Virksomhedens adresse: Postnummer og by: Virksomhedens CVR nr.: (herefter benævnt Dataansvarlig ) og SpotOn Marketing ApS Ryesgade 106A, 4. th.

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring 1. Indledning 1.1. Denne cirkulæreskrivelse er udarbejdet af Styrelsen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem KUNDEN ADRESSE POSTNR. BY CVR. nr.: (herefter Kunden DATAANSVARLIG)

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem KUNDEN ADRESSE POSTNR. BY CVR. nr.: (herefter Kunden DATAANSVARLIG) DATABEHANDLERAFTALE Mellem KUNDEN ADRESSE POSTNR. BY CVR. nr.: (herefter Kunden DATAANSVARLIG) og Orloff Firmatøj A/S Tarupvej 53 5210 Odense NV CVR-nummer 16942634 (herefter Leverandøren DATABEHANDLER)

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Dataansvarlig: Kunden

Databehandleraftale. Mellem. Dataansvarlig: Kunden Databehandleraftale Mellem Dataansvarlig: Kunden (Omfatter virksomheder, der har oprettet en brugerkonto på www.pakkelabels.dk og benytter sig af Pakkelabels.dk s fragtløsning) og Databehandleren: Navn:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. CalcuEasy ApS. Håndværkervej Aalborg CVR: (Herefter Databehandleren ) [Navn] CVR [CVR-nummer]

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. CalcuEasy ApS. Håndværkervej Aalborg CVR: (Herefter Databehandleren ) [Navn] CVR [CVR-nummer] DATABEHANDLERAFTALE Mellem CalcuEasy ApS Håndværkervej 1 9000 Aalborg CVR: 36494514 (Herefter Databehandleren ) og [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [evt. Land] (Herefter den Dataansvarlige

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2)

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende rammeaftale mellem Kunden og Telefonmøder ApS. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt overblik over vores underdatabehandlere.

Læs mere

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR:

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR: Databehandleraftale Mellem Den Dataansvarlige: Kunden og Databehandleren: WinWinWeb CVR: 35 62 15 20 Odinsvej 9 2800 Kgs. Lyngby Danmark Side 1 af 12 1 Baggrund for databehandleraftalen 1. Denne aftale

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Biltorvet A/S. indgået mellem. Navn: CVR-nr.: Adresse: Postnr. og by: (den Dataansvarlige ) og

DATABEHANDLERAFTALE. Biltorvet A/S. indgået mellem. Navn: CVR-nr.: Adresse: Postnr. og by: (den Dataansvarlige ) og Version 2.4 Maj 2018 DATABEHANDLERAFTALE Biltorvet A/S indgået mellem Navn: CVR-nr.: Adresse: Postnr. og by: (den Dataansvarlige ) og Biltorvet A/S CVR-nr.: 34576289 Skagensgade 1 2630 Tåstrup ( Databehandleren,

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] Databehandleren.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] Databehandleren. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] og Databehandleren Dandodesign CVR 36899042 Vanløsevej 9 8000 Aarhus Danmark 1 Indhold 2 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse

Bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse Bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse I medfør af 15 e, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om kommunal indsats

Læs mere

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for It og Læring, j.nr. 18/13045 Senere ændringer til

Læs mere

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) Databehandleraftale Virksomhed [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: (den Dataansvarlige ) og Net & Data ApS Hollands Gaard 8 4800 Nykøbing F CVR-nr.: 27216609 ( Databehandleren ) (den Dataansvarlige og Databehandleren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK KUNDEN

DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK KUNDEN DATABEHANDLERAFTALE SMTP.DK OG KUNDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 5 2. DATAANSVARLIGS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 5 3. DATABEHANDLERS FORPLIGTELSER 6 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 Udarbejdet af: Jansson Gruppen A/S på vegne af: Jansson EL A/S, CVR nr.: 73 28 93 19 Jansson Alarm A/S, CVR nr.: 74 78

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 2.0 af 30. maj 2018

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 2.0 af 30. maj 2018 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 2.0 af 30. maj 2018 Side 1/16 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

Databehandleraftale ISS

Databehandleraftale ISS Databehandleraftale ISS Denne aftale ( Aftale ) er indgået den [dato] mellem ISS Facility Services A/S DK14406042 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg (den Dataansvarlige ) og [indsæt navn på leverandør] [indsæt

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR Nyropsgade København V. Danmark. Databehandleren. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Landbrugsstyrelsen CVR 20814616 Nyropsgade 30 1780 København V Danmark og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] 1 Indhold

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE V1.0

DATABEHANDLERAFTALE V1.0 DATABEHANDLERAFTALE V1.0 Mellem E-Komplet A/S CVR 34 58 76 55 Karlskrogavej 6B 9200 Aalborg SV Danmark (Herefter Databehandleren ) og (Herefter den Dataansvarlige ) Dato og underskrift 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding

DATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding DATABEHANDLERAFTALE Omsorgsbemanding Nærværende databehandleraftale er indgået mellem Omsorgsbemanding, via Manningsmart IVS (CVR-nr.: 40217231) og brugeren af Omsorgsbemanding. Partnerne omtales i nærværende

Læs mere

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet "Parter" og hver for sig "Part".

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet Parter og hver for sig Part. DATABEHANDLERAFTALE mellem KUNDEN (som defineret i punkt 2 nedenfor) (den "Dataansvarlige") og TECHEM DANMARK A/S CVR-nr. 29 41 69 82 Trindsøvej 7 A-B 8000 Aarhus C ("Databehandleren") Den Dataansvarlige

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr.

CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj Senere ændringer til forskriften Ingen. Journalnummer: Kirkemin., j.nr. CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2018 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 7520 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om fælles dataansvar

Læs mere

Databehandleraftale. Gældende pr. 25. maj 2018

Databehandleraftale. Gældende pr. 25. maj 2018 Databehandleraftale Gældende pr. 25. maj 2018 DATABEHANDLERAFTALE Mellem og Firmanavn: Adresse: Postnummer/By: CVR-nr.: (herefter Dataansvarlig ) Buchs A/S Kertemindevej 15 8940 Randers SV CVR-nr. 29 84

Læs mere

IDQ A/S CVR-nr.:

IDQ A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors ISAE 3000 - erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger pr. 28. marts 2019 ISAE 3000 IDQ A/S CVR-nr.: 34 04 62

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Persondataloven (lov nr. 429 med senere ændringer)

Persondataloven (lov nr. 429 med senere ændringer) DATABEHANDLERAFTALE BILAG TIL DATABEHANDLERAFTALEN Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Hovedydelsen Tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav og garantier Dokumentation for overholdelse af

Læs mere

Databehandleraftale (v.1.1)

Databehandleraftale (v.1.1) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende Nordcad salgs og leveringsbetingelser mellem Kunden og Nordcad Systems A/S. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [Dataansvarliges navn] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr. [cvr nummer] (herefter den Dataansvarlige )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [Dataansvarliges navn] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr. [cvr nummer] (herefter den Dataansvarlige ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [Dataansvarliges navn] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr. [cvr nummer] (herefter den Dataansvarlige ) og Compu Revision A/S Banegårdspladsen 2 8000 Århus CVR-nr. 15618175 (herefter

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Mellem Randers kommune Laksetorvet 8900 Randers C CVR.nr

DATABEHANDLERAFTALE Mellem Randers kommune Laksetorvet 8900 Randers C CVR.nr DATABEHANDLERAFTALE Mellem Randers kommune Laksetorvet 8900 Randers C CVR.nr. 29189668 (herefter Kommunen ) og Firmanavn Adresse Postnr. og by CVR.nr. (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunden (den juridiske enhed, der har indgået aftale om Lønadministration.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Kunden (den juridiske enhed, der har indgået aftale om Lønadministration. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Kunden (den juridiske enhed, der har indgået aftale om Lønadministration og Databehandleren: Dansk Løn Service CVR 20222670 Enebærvej 11 8653 Them Danmark

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Firma Navn CVR Adresse Postnummer og by Land . Databehandleren

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Firma Navn CVR Adresse Postnummer og by Land  . Databehandleren Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Firma Navn CVR Adresse Postnummer og by Land E-mail og Databehandleren Devilfish Media ApS Mikael Rasmussen CVR 37359807 Kallerupvej 26 5230 Odense M Danmark

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [indsæt systemejer] adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren )

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 Dansk Kennel Klub (DKK) CVR 11881815 Parkvej 1 2680 Solrød Strand og Dataansvarlig 2 Specialklubben Dansk Gravhundeklub CVR nr. 71889815 Høedvej

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Bilag 4 Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Databehandleraftale. vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj Dansk Medicinsk Data Distribution A/S

Databehandleraftale. vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj Dansk Medicinsk Data Distribution A/S Databehandleraftale vedr. brug af WebReq (WBRQ) Version 1.2 af d. 23. maj 2018 Storhaven 12 / 7100 Vejle / +45 7879 7575 / www.dmdd.dk INDHOLD 1. BAGGRUND FOR DATABEHANDLERAFTALEN... 3 2. FORPLIGTELSER

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/16 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet)

Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet) Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet) Mellem Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og

Læs mere

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv CVR: 34 46 36 89 [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv Danmark CVR-nr.: 34

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE PARTER: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer: (i det følgende benævnt KUNDEN)

DATABEHANDLERAFTALE PARTER: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer: (i det følgende benævnt KUNDEN) DATABEHANDLERAFTALE PARTER: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer: By: (i det følgende benævnt KUNDEN) MICO ApS CVR 29220646 Bådehavnsgade 42 2450 København SV (i det følgende benævnt MICO) INDLEDNING Nærværende

Læs mere

Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole

Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole Persondatapolitik for Aabenraa Statsskole Baggrund for persondatapolitikken s persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde den [bliver taget op på bestyrelsesmøde i september 2018].

Persondatapolitikken er godkendt på Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde den [bliver taget op på bestyrelsesmøde i september 2018]. Baggrund for persondatapolitikken Nykøbing Katedralskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) Databehandleraftale [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og IT-Terminalen ApS Lejrvej 17 3500 Værløse CVR-nr.: 32947697 ( Databehandleren ) (den Dataansvarlige og Databehandleren

Læs mere

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens HF & VUCs bestyrelsesmøde den 14. juni 2018.

Persondatapolitikken er godkendt på Horsens HF & VUCs bestyrelsesmøde den 14. juni 2018. Persondatapolitik for Horsens HF & VUC Baggrund for persondatapolitikken Horsens HF & VUCs persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018

Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018 Persondatapolitik for Tørring Gymnasium 2018 Baggrund for persondatapolitikken Tørring Gymnasiums persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige og Databehandleren ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR 36944293 Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V DK 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen... 3 3 Den dataansvarliges

Læs mere

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Baggrund for persondatapolitikken Denne persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Databehandler aftale

Databehandler aftale Databehandler aftale Den dataansvarlige: RegionsGolf ØST CVR 36323205 Søndermarksvej 60 4200 Slagelse Danmark og Databehandleren Advicecom Distribution ApS CVR 28994605 Kildegårdsvej 8 C 2900 Hellerup

Læs mere

Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE Databehandleraftale INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL 2. OMFANG 3. VARIGHED 4. DATABEHANDLERNS FORPLIGTELSER 5. DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSER 6. UNDERDATABEHANDLERE 7. TREDJELANDE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden

Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden valeur@valeur.dk www.valeur.dk Databehandleraftale Om Valeurs behandling af oplysninger på vegne af kunden Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 4 Databehandleraftalens baggrund Anvendelsesområde og omfang

Læs mere

Databehandlervilkår. 1: Baggrund, formål og definitioner

Databehandlervilkår. 1: Baggrund, formål og definitioner Databehandlervilkår 1: Baggrund, formål og definitioner 1.1 Denne databehandleraftale (herefter kaldet Databehandleraftalen ) vedrører de af den Dataansvarlige indkøbte løsninger og ydelser, hvor behandling

Læs mere

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter Anvendelsesområde Retningslinje om fortegnelser over behandlingsaktiviteter er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets

Læs mere

Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus

Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus Persondatapolitik på Gentofte Studenterkursus Baggrund for persondatapolitikken Gentofte Studenterkursus persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. DoCAS Systems A/S CVR Jernbanegade 5, Ebeltoft

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Databehandleren. DoCAS Systems A/S CVR Jernbanegade 5, Ebeltoft Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: og Databehandleren DoCAS Systems A/S CVR 32081339 Jernbanegade 5,1 8400 Ebeltoft DoCAS Systems A/S, Jernbanegade 5, 1, 8400 Ebeltoft. CVR 32081339 T: +45

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Saldi.dk ApS

DATABEHANDLERAFTALE. Saldi.dk ApS DATABEHANDLERAFTALE for Saldi.dk ApS CVR: 20756438 Gefionsvej 13, 1 3400 Hillerød Danmark 1 Indhold 1 Indhold...2 1.1 Baggrund for databehandleraftalen...3 2 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder...4

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige kunde. Databehandleren. Øernes Revision Registreret revisionsaktieselskab.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige kunde. Databehandleren. Øernes Revision Registreret revisionsaktieselskab. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige kunde og Databehandleren Øernes Revision Registreret revisionsaktieselskab Langgade 4 4800 Nykøbing F. CVR 37 12 19 24 Databehandleraftale version 1.0 af 27.

Læs mere

Persondatapolitik. for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Persondatapolitik. for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Persondatapolitik for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Indhold Baggrund for persondatapolitikken... 2 Formål... 2 Definitioner... 2 Ansvarsfordeling... 3 Øverste ledelse (bestyrelsen)... 3 Daglig ledelse

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Helle Melgaard. Fiskerstræde Millinge. Denmark. Databehandleren. Bricksite ApS CVR

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Helle Melgaard. Fiskerstræde Millinge. Denmark. Databehandleren. Bricksite ApS CVR Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Helle Melgaard Fiskerstræde 3 5642 Millinge Denmark og Databehandleren Bricksite ApS CVR 29408378 Normansvej 1 DK8920 Randers NV Danmark Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Persondatapolitik. Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Kolding Gymnasium.

Persondatapolitik. Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Kolding Gymnasium. Baggrund for persondatapolitikken Kolding Gymnasiums persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

Læs mere