PVT-booster. En ny og temperaturfleksibel varmepumpe til lavtemperatur fjernvarme og stand-alone applikationer SLUTRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PVT-booster. En ny og temperaturfleksibel varmepumpe til lavtemperatur fjernvarme og stand-alone applikationer SLUTRAPPORT"

Transkript

1 AUGUST 2021 ELFORSK PROJEKT PVT-booster En ny og temperaturfleksibel varmepumpe til lavtemperatur fjernvarme og stand-alone applikationer SLUTRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2021 ELFORSK PROJEKT PVT-booster En ny og temperaturfleksibel varmepumpe til lavtemperatur fjernvarme og stand-alone applikationer SLUTRAPPORT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Slutrapport RMH ANS/STJ RMH/KKO

4

5 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 5 INDHOLD 1 Resumé 7 2 English Summary 8 3 Projektdeltagere 9 4 Anlægsopbygning og modifikationer 10 5 Måleresultater fra test 13 6 Eksempler på anvendelse 18 7 Energibesparelsespotentiale og marked 29 8 Formidling 31 9 Konklusioner Appendiks Datablade for PVT-booster 33 \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

6

7 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 7 1 Resumé Dette ELFORSK projekt omfatter udvikling og test af en ny og temperaturfleksibel varmepumpe med brugsvandstank kaldet PVT-booster. PVT-booster har en højere COP og kan anvendes i et bredere temperaturområde sammenlignet med normale varmepumper på markedet. PVT-booster kan producere såvel varmt brugsvand som varme til rumopvarmning og den er udviklet til et optimalt samspil med lav temperatur fjernvarme og PVT-E paneler (kombinerede solcelle, solvarme og energioptager paneler). I projektet er varmepumpen udviklet ned til komponentniveau (kompressor, justerbar termostatisk ekspansions ventil og brinekreds). Udviklingen er blevet understøttet af test (ydelse, stress, COP, stabilitet mv.) og målinger har dokumenteret PVT-booster ydelsen i interaktion med en varmekilde med varierende temperaturer som i ultralav temperatur fjernvarme og PVT-paneler. PVT-booster kan sammen med ultralav temperatur fjernvarme benyttes til at producere varmt brugsvand med en COP på 6, som kan sammenlignes med en el-vandvarmer, som giver en COP på 1. Herved kan fjernvarmeselskaber løse udfordringen med brugeraccept af lavere temperatur i forsyningen end normalt. I områder uden fjernvarmeforsyning kan PVT-booster blive en nøglekomponent, der interagerer med PVT-moduler og batterilager. Denne løsning kan også benyttes i stand-alone applikationer som et både økonomisk og miljømæssigt attraktivt alternativ til fortsat opvarmning med olie og gasfyr. Brugerøkonomiske analyser udført af COWI med beregningsprogrammet PVT- BAT viser, at PVT-booster og PVT drevne varmepumper med fordel kan erstatte eksisterende gasbaseret varmeproduktion til både varmt brugsvand og rumvarme. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

8 8 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 2 English Summary In this project, a new and temperature flexible heat pump (The PVT-booster) incl. a hot water tank has been developed. The PVT-booster has a higher COP and wider temperature range compared to market standards. The PVT-booster can produce both hot tap water and heat for room heating and is designed for optimal interaction with low temperature district heating and PVT-E panels (combination of Photo Voltaic and Thermal solar collector Energy absorber). In this project the heat pump has been developed down to component level (compressor, adjustable thermostatic expansion valves and cooling circuit). The development has been supported by lab test (tests for yield, stress, COP, stability etc.) and through measurements documenting the PVT-booster's performance in interaction with a heat source with fluctuating temperatures such as ultralow temperature district heating and PVT-panels. The PVT-booster can in combination with ultralow temperature district heating be used for heating up the hot tap water with a COP of 6. This should be compared to an electric cartridge, which has a COP of 1. In this way the district heating companies can remove a considerable barrier for consumer accept of ultralow temperature heating. In areas outside the district heating network the PVT-booster will potentially be a key component in interaction with PVT-modules and battery storage. This constellation will have the potential to become a green stand-alone application that is a both a society-economic and user economic feasible alternative to heating based on fossil gasoil and natural gas. User economic analysis performed by COWI using the PVT-bat program, show that PVT-booster together with PVT sourced heat pumps with advantage can replace existing gas-based heat production to supply both domestic hot water and space heating demands. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

9 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 9 3 Projektdeltagere Virksomhed: METRO THERM A/S Kontaktperson: Kasper Korsholm Østergaard Tlf./mobil: Virksomhed: COWI A/S Kontaktperson: Reto M. Hummelshøj Tlf./mobil: Virksomhed: Kommunikationsbureauet Rubrik Kontaktperson: Steen Hartvig Jacobsen Tlf./mobil: Disclaimer ELFORSK og projektets deltagere tager ikke ansvar for den videre brug af de i projektet beskrevne resultater. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

10 10 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 4 Anlægsopbygning og modifikationer Det i projektet udførte arbejde omfatter følgende: Arbejdspakke 1 - Fastlæggelse af systemkrav Aktiviteter: Definition og vurdering af systemløsninger. Simuleringer i Polysun og PVT-BAT med VP af udvalgte koblinger. Dimensionering af systemkomponenter til varmepumpen. Sammenbygning af varmepumpemoduler på kold og varm side. Integration af PVT-moduler som systemkomponent. Økonomisk analyse og optimering af delkomponenter og systemet. Output: Internt notat med systembeskrivelse og fastlæggelse af systemkrav. Arbejdspakke 2 Laboratorietests uden PVT Aktiviteter: Opbygning af laboratorieanlæg med tilpassede systemkomponenter. Simulering af driftsscenarier med optimering af temperatursæt. Forsøg med parallel og seriekobling. Sikring af effektiv drift af varmepumpe Ydelse-, stabilitets- og stresstests ved forskellige temperaturer (hurtigt svingende temperaturer, start / stop). Måling af COP under forskellige driftsforhold, herunder stress test. Output: Testopstilling Ydelsesdiagrammer Data. Arbejdspakke 3 - Pilotanlæg (med flere modulære enheder og PVT) Aktiviteter: Opstilling af PVT-moduler på testområde. Opbygning af varmepumper og rørkoblinger med 3 units. Test af parallel og kaskade kobling. Driftstest med intermittent drift med prioriteret skift mellem units. Målinger af ydelse, temperaturer, svingninger, COP osv. Afholdelse af fremvisning/seminar/workshop ved pilotanlægget med interessenter. Output: Anlæg placeret på fabrik i Helsinge til tests og fremvisning. Fremvisning/seminar/workshop med interessenter og kunder. Intern målerapport med dokumentation af ydelser og driftsforhold. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

11 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 11 Arbejdspakke 4 - Forberedelse af fuldskalaanlæg i boligblok Aktiviteter: Dialog med boligselskaber og andre potentielle kunder. Videreudvikling af systemet med optimeringer og erfaringer fra pilotanlæg. Simulering af system med bl.a. PVT-BAT, PV SYST og Polysun. Herunder løsninger med inkludering af rumvarme. Teknisk-økonomisk analyse som del af beslutningsgrundlag. Evt. ansøgning til fase 2 med demonstration(-er) i fuldskala hos boligselskab f.eks. EUDP. Output: Skitseprojekt eksempler. Beregninger af anlægsøkonomi, driftsøkonomi og rentabilitet. Arbejdspakke 5 - Formidling Aktiviteter: Dialog med boligselskaber. Materiale til forsyningsselskaber og rådgivere. Workshop for energirådgivere / følgegruppe. Artikler i fagpresse. Output: Informationsmateriale og artikler. Figur 1: Projekt-flow med illustration af arbejdspakkernes indbyrdes relation. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

12 12 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Figur 2: Den udviklede PVT-Booster Varmepumpen er karakteriseret ved at den kan håndtere -15 til 55 o C på den kolde side, så den passer til at blive sammenkoblet med PVT paneler. Et PVT-panel er et solcellepanel, som også fungerer som solfanger og energioptager, idet der cirkuleres en brine gennem panelet. Fordelen er, at PVT-paneler leverer strøm til varmepumpen og samtidig fungerer som en lydløs energioptager, der optager varme fra udeluften og solindstråling. Bufferbeholderen betyder, at varmepumpen kan styres til fortrinsvis at køre i dagtimerne, hvor der er sol på panelerne. PVT-booster varmepumpen kan sammenkobles i moduler, så den passer til så vel enkeltboliger som boligblokke. Ydelsen er som udgangspunkt 2 kw pr modul, men et 3-4,5 kw modul uden beholder er på vej. Figur 3: De 3 sammenkoblede PVT-booster varmepumpe moduler \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

13 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 13 5 Måleresultater fra test I projektets indledende fase søgte projektgruppen at identificere de bedste system- og komponentløsninger til varmepumpen i forskellige anvendelsesområder, herunder både til fjernvarmeområder og uden for fjernvarmeområder. Dette arbejde førte til kravspecifikationer for selve varmepumpen, systemopbygning og andre komponenter. Herefter blev der etableret en testopstilling, hvor system og komponenter blev afprøvet med forskellige driftsbetingelser og styringsstrategier, og anlæg og komponenter blev justeret bl.a. til at håndtere større tryktab i brine-kredsen under vinterforhold. Pumpen er skiftet til en stærkere, den termostatiske ekspansionsventil er udskiftet til en stilbar optimeret model og styringen er tilpasset. Herefter blev flere typer PVT-paneler og arealer testet under simuleret drift med et fast aftapningsmønster på brugsvandsiden. Anlægget blev dokumenteret og muligheder for yderligere forbedringer og udviklingsmuligheder blev vurderet og har dannet grundlag for en videre udvikling, der vil blive brugt i den efterfølgende markedsføring af løsningerne. I nærværende projekt blev forskellige typer PVT-paneler testet sammen med PVT-booster koblet i henholdsvis parallel og seriel. Figur 4: De testede PVT-paneler fra henholdsvis Racell, Tripple Solar og Talum. Figur 5: Målingerne viste, at parallelkobling på brugsvandssiden giver den bedste ydelse, da seriel kobling reducerer ydelse på de sidste moduler. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

14 COP 14 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Varmeoptagelsen fra udeluften, når der ikke er sol, afhænger af vindhastigheden. Når der er vindstille uden stråling, er varmeovergangskoefficienten mellem 11 og 25 W/m 2 K. Ved let vind 3-4 m/s er varmeoptagelsen W/m 2 K. Figur 6: Målt varmeovergangskoefficient for PVT-panelerne. Driftspunkt af varmepumpens (VP) brine-temperatur afhænger af areal, solintensitet, vindhastighed og luft-temperatur. Ved lille PVT-areal falder brine-temperaturen for, at kunne optage den nødvendige energi, herved reduceres COP værdien. PV- og PVT-arealets størrelse afhænger af en optimering i hvert enkelt tilfælde. Den målte COP i dags- og nattetimerne ses af følgende figur: Figur 7: Målt COP i dagtimerne er omkring 5 og omkring 3 om natten (målt i april måned) \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

15 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 15 Når der er sol, stiger brine-temperaturen, og den kan i perioder benyttes direkte til forvarmning i varmtvandsbeholderen, så længe at temperaturen i beholderen er lavere end brine-temperaturen. COP bliver herved meget høj, da der kun er elforbrug til cirkulationspumpen. Følgende er målt i sommeren 2020: Brine 30 C -> COP ~ 20 Brine 54 C -> COP ~ 39 Figur 8: Termografibillede af PVT-panel under solvarmedrift Systemet kan således benyttes i forskellige driftsformer, som også kan omfatte passiv nattekøling jf. nedenstående tabel: Køling af solceller giver forøget el-effektivitet, op til 12% (plus 1,5-2% point). Solcellerne producerer strøm, der kan bidrage til en stor andel af varmepumpens elforbrug, som kan øges yderligere ved at kombinere solcellerne med et batteri. Brugsvandsbeholderen er på 190 l, hvilket også giver en lagringsmulighed svarende til et døgnforbrug i en en-familiebolig, dvs. at varmepumpedrift hovedsageligt kan ske om dagen, når der er solvarmeenergi til rådighed. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

16 16 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Figur 9: Sammenfald mellem solindstråling og varmepumpens forbrug. Brine-temperaturen vil normalt være 5-8 grader under udetemperaturen, indtil dugpunkttemperaturen nås. Ved kondensering er energioverførelse høj. Ved koldt vejr kan der dannes rimfrost og is på overfladen, som dog hurtigt forsvinder ved solindstråling. Rammeløse PVT-paneler giver mindre isdannelse. I ELFORSK projektet blev systemet endvidere stresstestet med brine-temperaturer ned til minus 19,3 o C! Stresstest: Lille PVT-areal (6m 2 ), 3 PVT-booster VP moduler i fuld last Brine-temperatur på -13,3 / -19,3 C, Luft-temperatur 1,3 C COP ~ 2,9 COP > COP EN16147 \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

17 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 17 Figur 10: Is-formation på PVT-paneler under stresstest Konklusion: Strøm- og varmeproduktion fra PVT-paneler er i god synergi med varmepumpens driftsmønster. PVT-paneler har en god køle- /energioptagerflade, som ikke kræver vedligehold. Forskellige PVT-designs -> forskellige fordele, alle fungerer. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

18 18 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 6 Eksempler på anvendelse Projektets resultater gør det muligt at integrere mere vedvarende energi i lavtemperatur fjernvarmesystemer uden at lægge beslag på jordarealer til solfangere og solceller. Den foreslåede teknologiudvikling har også et stort potentiale i eksisterende fjernvarmeforsynede områder, hvor der er planer om by-fortætning i form af nye tagboliger, men hvor der er begrænsede muligheder for at udvide forsyningskapaciteten på en omkostningseffektiv måde. I dette tilfælde vil varmepumpen under spids-last kunne udnytte temperaturen på fjernvarmens returløb og dermed bidrage til en større afkøling til fordel for fjernvarmeværket samtidig med, at det udvidede etageareal opvarmes uden en egentlig udvidelse af fjernvarmenettet. I områder uden mulighed for tilslutning til fjernvarme vil den udviklede teknologiske løsning i projektet gøre det mere omkostningseffektivt for forbrugerne at konvertere eksisterende olie- og/eller naturgasfyr til en varmeforsyning, baseret på solenergi, el og batterilagre, som f.eks. BIPVT-E-konceptet, der for tiden er installeret og følges i en boligafdeling i Ølstykke. Projektets nyudviklede varmeunit ventes derfor at kunne gøre det brugerøkonomisk attraktivt for mange af de ca nuværende olie- og naturgasforbrugere at konvertere til solenergi og el. Disse forbrugere vil dermed blive aktive intelligente forbrugere, som fleksibelt kan agere som "prosumers" i intelligent samspil med el- og fjernvarmenet. Med dette potentiale kan den nyudviklede PVT-booster varmepumpe blive et virkningsfuldt element i en omkostningseffektiv grøn omstilling af varmeforsyningen, ligesom den temperatur fleksible varmepumpe vil fremme konvertering til mere energieffektive lavtemperaturdrift i eksisterende fjernvarmesystemer. Efterfølgende er samlet nogle cases, som er blevet beregnet af COWI med POLYSUN og PVT-BAT. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

19 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 19 Navn Boligforening Placering Kort beskrivelse Holbæk Knudskovparken - Alléparken - Kikhøjparken Knudskovparken Alléparken Kikhøjparken Boligkontoret Danmark, Holbæk Boligselskab Ligger på følgende veje, Knudskovparken, Alléparken og Kikhøjparken i Holbæk 2-etagers blokke med individuelle gasfyr med aftræk igennem tag. Tage med betontegl. Skal formodentlig ikke udskiftes. Betonelementer. Antages at der er en beholder for varmt brugsvand i hver bolig. Placering af gasfyr og VVB ikke kendt. Bygningerne er formodentlig tilsluttet til elnettet med 1-3 blokke pr kabelskab og afregningspunkt. I en del tilfælde er en blok delt således, at den forsynes fra flere kabelskabe. Fakta Opført Antal boligenheder: Knudskovparken 397. Alléparken 175. Kikhøjparken 242. Matrikler og placering \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

20 20 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Foto Blok med 6 boliger. Muligheder vedrørende anvendelse af PVTbooster. Fælles produktion af varmt brugsvand i et skur for hver blok. Fordeling af varmt brugsvand og cirkulation enten med rør i jord eller igennem bygning evt i forbindelse med udvendig merisolering. Energioptagere i form af PVT-paneler kan anbringes ovenpå eksisterende betontagsten eller på skure. For hver1-2 blokke kræves mindst 3 PVT-boostere og et PVT areal på 25 m² til energioptagere. Indledende beregninger viser at en sådan installation vil kunne dække et forbrug af varmt brugsvand på 800 l/dag, svarende til kwh/år. Det svarer til forbrug fra 12 boliger med ca. 33 personer. En særlig fordel ved PVT-booster varmepumperne er, at de er lydløse, i modsætning til varmepumper med en udeluft del. Økonomi PVT-booster er forberedt for evt senere fjernvarmetilslutning. En beregning med programmet PVT-BAT viser, at der er en god økonomi i et sådant anlæg. Referencen er anlægget med 3 boostere og 25 m² PVT og et forbrug på 800 liter varmt vand per dag. Med den nuværende produktion af brugsvand med Ngas med en virkningsgrad på antaget 85% og Ngas pris på 0,67 kr./kwh inkl moms. vil det koste ca kr pr år inkl. moms. per lejlighed. Øvrige forudsætninger: Elpris inklusiv afgift 2,07 kr./kwh, elpris uden elafgift 0,95 kr./kwh inkl moms.. Finansiering 30 årigt lån til 3%. Der er set bort fra drift- og vedligeholdelse. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

21 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 21 Det fremgår, at anlægget med PVT giver en billigere forsyning med varmt brugsvand end fortsat brug af gas. Der spares ca kr. om året pr.lejlighed inkl moms. Hvis der tilknyttes et batteri (på 6 kwh), falder besparelsen lidt, men der opnås en bedre udnyttelse af den egetproducerede el. Der er i tabellen vist en supplerende beregning, hvor elafgiften er sat til nul. Det svarer til den situation, hvor el kan købes med elvarmerabat, hvor elafgiften fra 2022 stort set forsvinder. I dette tilfælde stiger den årlige besparelse til omkring kr per lejlighed inkl moms. Restlevetiden af de mange gasfyr kendes ikke, men PVT-booster systemerne kunne kombineres med et senere fremført lavtemperatur fjernvarmenet, der forsynes fra en central større varmepumpe, hvorved rumvarme også kan dækkes. Alternative projekt- muligheder 1) Projekt som i Stengården afd. 8 i Ølstykke med forsyning af varme og varmt vand fra et teknikskur til hver blok med varmepumpe og PVT (ikke boostere). Der skal da være PVT-paneler på omkring halvdelen af tagfladerne. Dette er nok urealistisk, medmindre tagene skal renoveres/udskiftes. 2) Boostere som i 1), men med produktion af varme til hver blok med en luftvarmepumpe. Evt. suppleret med PVT-paneler monteret ovenpå taget, som så bruges direkte til brugsvand i perioder om sommeren, således at luftvarmepumperne ikke skal køre og støje om sommeren, hvor der er åbne vinduer og udeophold. 3) Lokal produktion af varmt brugsvand med PVT-boostere og etablering af et lokalt fjernvarmenet koblet til en semicentral varmepumpe med luft som varmekilde placeret et sted, hvor den ikke generer mht. støj. Dette anlæg vil da kun være i drift i fyringssæsonen. 4) Som 3, men fjernvarmenettet er koblet til et større fjernvarmenet. Dette kan ske som en udvikling, hvor lokal produktion til nettet overgår til køb af fjernvarme fra et større net, når dette bliver rentabelt og/eller egen varmepumpe evt. er udtjent. Alternativ 3) og 4) er beskrevet og illustreret herefter: \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

22 22 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER PVT-boster system koblinger. PVT-boosterne kan stå med en unit i hver bolig eller samles i clustre på 2-6 enheder, der forsyner flere boliger, typisk 3 PVT-booster moduler pr 12 lejligheder. Figuren ovenfor viser lokal produktion af varmt brugsvand med PVT-boostere og etablering af et lokalt fjernvarmenet koblet til en varmepumpe med luft som varmekilde placeret et sted, hvor den ikke generer mht. støj. Dette anlæg vil da kun være i drift i fyringssæsonen og leverer varme ved den nødvendige temperatur for radiatorer eller anden varmeafgiver. Om sommeren sænkes temperaturen i dette lokale net og cirkulationen kan ske gennem PVT-paneler, som hæver temperaturen, når solen skinner. Systemet kan med tiden kobles til et større fjernvarmenet (lavtemperatur), når dette bliver muligt og/eller egen varmepumpe evt. er udtjent. Endeligt kan løsningen udformes som kold fjernvarme (Termonet evt som brine-net), hvor ultra lavtemperatur varme fra jordvarme, borehuller eller grundvand cirkuleres direkte til decentrale varmepumper i bygningerne, som så producerer varme til henholdsvis rumvarme og varmt brugsvand med hver sin varmpumpe. Denne kreds kan tilsvarende tilkobles PVT-paneler, som giver et solvarme /luftvarmetilskud om sommeren og producerer el til varmepumpernes drift. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

23 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 23 I det følgende har vi regnet på en række forsyningsalternativer: 0 Reference med nye gasfyr og fortsat brug af n-gas A Semi-centrale luft/vand varmepumpe til rumvarme med hver 20 boliger pr varmepumpe suppleret med blokbaseret efteropvarmning af varmt brugsvand i 2 PVT-booster stationer med 12 m² PVT-areal per booster station. B Nyetableret Termonet med individuel varmepumpe i hver lejlighed til rumvarme og varmt brugsvand. Termonettet benytter grundvand som varmekilde og uden termisk og hydraulisk årlig regenerering. C Individuel ny type PVT varmepumpe til såvel rumvarme og varmt brugsvand. Resultaterne viser at: - Alternativ A giver den billigste varme og billigste CO₂ fortrængningspris. - Alternativ C giver den mindste miljøbelastning og en lave varmepris, men er dyrest i etableringsomkostninger. - Alternativ B ligger imellem de 2 andre og er især interessant hvis der er en lavtemperatur varmekilde til rådighed f.eks. varme fra transformatorstation eller butikskøling. - PVT-booster varmepumper giver billigere varme og bedre miljø end at benytte el-vandvarmere til at hæve temperaturen på det varme brugsvand. - Individuelle forhold i forbindelse med den bygningsmæssige indpasning kan påvirke pris og beslutninger om valg af alternativ, som det også fremgår af den efterfølgende case. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

24 24 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Bemærk at priser er ekskl. moms. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

25 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 25 \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

26 26 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Skodsborgvej 190 A Povl Bergsøe Kollegiet Navn Povl Bergsøe Kollegiet Selskab Polyteknisk KollegieSelskab (PKS) v/boligkontoret Danmark Adresse Skodsborgvej 190 A, Nærum Kort Bebyggelsen består af 16 to-etagers boligblokke med 352 enkeltværelser og 31 beskrivelse lejligheder samt fælleskøkkener. Tagene renoveret i 1993 med 350 mm isolering. Varme og varmt brugsvand forsynes fra en gasdrevet varmecentral på området. To Buderus kedler, kondenserende. To varmtvandsbeholdere a 5000 liter fra Kedlerne kører med prioritering af opvarmning af varmtvandsbeholdere og afbryder for opvarmning. Cirkulation på brugsvand fra varmecentral. Rør i jord isoleret med 100 mm. Det antages, at der ikke er individuel afregning af forbrug, hverken el eller varme. Det vurderes, at nettabet i jord og under bygninger er relativt stort. Fakta Opført Kollegie med 352 enkeltværelser og 31 lejligheder med to værelser. Matrikler og placering Varmecentralen er placeret ved den grønne cirkel. Ligger på to matrikler. Den ene matrikel inkluderer nærliggende skov og sø. Muligheder vedrørende anvendelse af PVT-booster. Decentrale PVT-booster anlæg vurderes ikke som relevant, da det vil være mere oplagt at lave en central løsning i den meget kompakte bebyggelse, der allerede har internt varmedistributionsnet. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

27 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 27 Projektmuligheder 1) Undersøg om der er kommer mulighed for tilslutning til fjernvarme. 2) Luftvarmepumpe ved nuværende N-gas varmecentral. Evt. suppleret med PV på de nye renoverede tagpaptage mod syd, øst eller vest, hvor der ikke er for meget skygge. Løsningen skal tilpasses til aktuelle tage, muligvis en løsning med tyndfilm PV elementer. Da der ikke er individuel afregning, er det formodentligt enkelt at tilslutte PV. 3) Det bør vurderes om der er behov for at gøre noget ved det lokale varmedestributionsnet, som er omkring 50 år gammelt. Navn Selskab Adresse Kort beskrivelse Andelsboligforeningen Lundegaard. Afd. 3 Lundegårdsvej Andelsboligforeningen Lundegaard. Afd. 3 Lundegårdsvej Lundegårdsvej og 18-30, 3450 Allerød Består af 14 ret små enfamiliehuse. Tagene er teglsten, der ikke står for udskiftning. Der har være understrygning, overskudsmørtel er faldet ned og der er snak om at det måske er blevet for tungt. Det anbefales derfor at regne efter på tagets bæreevne. Individuelle gasfyr fra Disse fyr er begyndt at gå i stykker. Planlagt udskiftet i 2021 med ønske om at se på alternativer. Fakta Opført i Matrikler og placering \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

28 28 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Muligheder vedrørende anvendelse af PVT-booster. Boligernes energiforbrug er ikke kendt. 1) Til produktion af varmt brugsvand til hver bolig. En booster og PVT-paneler som anbringes på carport eller uden på tegltag. Kan suppleres med solceller. Varmen leveres da evt. med en luftvarmepumpe som ikke kører om sommeren og derfor ikke generer beboerne med støj. Med et forbrug af varmt brugsvand på 150 l/dag (2600 kwh/år) kan al brugsvand leveres med et PVT-areal på 6 m². Varmepumpen bruger forventeligt 1200 kwh pr. år, og PVT-panelerne leverer forventeligt godt 1000 kwh el pr. år. 2) 2 PVT-boostere, som leverer både rumvarme varme og varmt brugsvand. Maksimalt PVT-areal på carporte, måske 15 m² pr carport, suppleres med luftveksler til spidslast. 1 BV (brugsvands) booster og en RV (rumvarme) booster (som er under udvikling). 2) Luftvarmepumpe med udeenhed mod gaden, hvor man ikke opholder sig. Evt. suppleret med PV uden på tegltaget. 3) Fjernvarme (evt. lavtemperatur), hvis det er på vej. Som kan kombineres med PVT- booster. Økonomi PVT-BAT beregning kan udføres. Pris Udskiftning af gasfyr: kr. ekskl. moms pr. hus. PVT-booster alternativ 2: kr. ekskl. moms pr. hus. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

29 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 29 7 Energibesparelsespotentiale og marked Energisparepotentialer Dækningsgrad: Til enfamiliehuse eller lejligheder kan to varmepumpemoduler udgøre en stand-alone-løsning, der dækker 100% af energibehovet til varmt brugsvand og rumvarme (90% med varmepumpen og 10% med den indbyggede varmepatron). Den modulære varmepumpeløsning, som projektet især sigter på, henvender sig dog mere til boligblokke og vil på årsbasis kunne levere tæt ved 100% af varmebehovet til opvarmning af varmt brugsvand samt yde et bidrag til rumvarme (typisk 25 kwh/m² år). Resten af varmen kan leveres af fjernvarme og med lavere temperatur end normalt. Varmepris: Varmen med PVT-booster varmepumpen kan produceres billigere end fjernvarme. Med en elpris på 1,8 kr./kwh og en middel COP på 6 vil prisen være 1,8/6 = 0,3 kr./kwh inkl. moms for den andel af el, der købes fra nettet med fuld afgift. Når el tilmed for en stor del produceres fra PVT-panelerne eller er afgiftsfritaget ved el-opvarmning, bliver prisen endnu lavere f.eks. ned til 0,15 kr./kwh ved 50% dækning med solcellestrøm. Der opnås således en varmepris langt under den normale fjernvarme eller gaspris. Den variable fjernvarmepris er normalt 0,5-0,6 kr./kwh inkl. moms. (ca. 0,75 kr./kwh ved naturgas). Hos forbrugere, der kun er tilsluttet el, bliver elprisen ca. 1,1 kr./kwh el, hvilket gør varmepumpen endnu mere interessant (især for enfamiliehuse, hvor traditionelle varmepumper ligger på en SCOP på ca. 3,5). Disse lave priser kan finansiere den nødvendige investering og give et årligt overskud til forbrugeren. En typisk almen boligafdeling med f.eks. 200 boliger dvs. ca m² vil herved kunne spare m² x 25 kwh/m² x (0,55-0,15) kr./kwh dvs kr./år i energiudgift. Investering: PVT-boosteren har en listepris på kr. for en unit med PVTtilslutning og fjernvarmeveksler. Det komplette stand-alone anlæg med PVTbooster-varmepumpen inklusive PVT-panelerne vil dermed koste ca. det samme som en normal væske/vand-varmepumpeinstallation, som ofte ligger på DKK. Det samme gælder i boligblokke, hvor man med de nødvendige 4-6 units/moduler til en boligblok på lejligheder vil kunne levere en komplet løsning inkl. PVT til samme kostpris som en traditionel svejset varmtvandsbeholder til fjernvarme. Markedet er derudover betydeligt. Der er i Danmark ca almene lejligheder (2018). Disse ville alle potentielt kunne gøre brug af modulopbyggede PVT-booster varmepumpeanlæg. Der er yderligere: ca andre boligenheder, der er forsynet med fjernvarme. ca gasfyrede boligenheder ca boligenheder i område 4 uden for gas-, og fjernvarmeforsynede områder, hvor PVT-booster varmepumpen kan etableres som stand-alone anlæg. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

30 30 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER PVT-booster varmepumpen vil potentielt kunne anvendes i alle disse boliger. Hvis vi antager, at 5% benytter en PVT-booster varmepumpe, er det boliger Det er tydeligt, at potentialet er stort i Danmark, hvortil kommer eksport gennem allerede etablerede salgskanaler i hele Europa, hvor især Benelux landene, Tyskland og Østrig kan være interessante at starte med. PVT-booster kan vise sig at blive et konkurrencedygtigt produkt ifm. bestræbelserne hen imod ultra-lavtemperatur fjernvarme (herunder termonet) samt lokal udnyttelse af solenergi. Forventeligt vil salg primært foregå som projektsalg, f.eks. energirenoveringsprojekter og nybygningsprojekter, hvor adskillige enheder projekteres og installeres samtidigt. Et årligt salg i Danmark på enheder forventes rent forretningsmæssigt i de første produktionsår. Markedet i resten af Europa kan også vise sig ganske interessant for PVTboosteren. Studier, f.eks. Heat Roadmap Europe, har vist, at fjernvarme kan øges markant fra nuværende 10-15% til 50% i 2050, såfremt spildvarme og vedvarende energi integreres effektivt i fjernvarmesystemerne. Dette marked kan vise sig adskillige gange større end det danske trods Danmarks status som fjernvarmens foregangsland. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

31 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 31 8 Formidling Projektet har stor interesse blandt de almene boligorganisationer, der administrerer boligafdelinger med individuel naturgasopvarmning, og for at informere denne målgruppe vil projektgruppen også fremover arbejde med at påvirke de boligorganisationer, der har flest naturgasforsynede boliger. El- og VVS-installatører er en anden vigtig målgruppe, da de kan agere som ambassadører for konvertering fra olie og naturgas til det ansøgte energianlæg. Opsummering af formidlingen: Fase 1, marts 2019: Omtale af tilsagn, projektets formål og forventede effekter beskrives. Fase 2, januar 2020: Omtale af pilotanlægget hos METRO THERM og dets forventede performance. Fase 3, maj 2020: Gennemgang af måleresultater og på den baggrund omtale af energikonceptets potentiale og effekter i den grønne omstilling af energisystemet. Fase 4, august/september 2020: Gennemførelse af workshop / stakeholder seminar 27/ for nøgle-målgrupper og formidling af workshoppens resultater. Fase 5, marts 2021: Formidling af projektets endelige resultater, med eksempler på brug af Micro-booster-baserede energianlæg uden for fjernvarmeforsynede områder. Anlægget har været fremvist et stort antal gange til potentielle kunder og er tilgængeligt med video materiale bl.a. på METRO THERM's hjemmeside I forlængelse af projektet forventer METRO THERM i samarbejde med COWI og relevante boligorganisationer at kortlægge det beboerøkonomiske potentiale i at konvertere eksisterende naturgasopvarmede almene boligafdelinger til en kombination af solenergi, el og varmepumper. Projektet blev indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

32 32 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER 9 Konklusioner Det udviklede system har kørt velfungerende siden januar 2020 og der er kørt både vinterdrift med is på de forskellige paneler fra -15 o C vinter med COP 2,9 og direkte soldrift med indløb op til 54 o C om sommeren med COP 40. ELFORSK projektet har bidraget som et vigtigt element i en strategi, der sigter efter at fremme anvendelse af lavtemperatur-fjernvarme og integration af overskudsvarme ved lav temperatur kombineret med brug af varmepumper. Behovet for en høj temperatur i det varme brugsvand bliver ikke længere styrende for den nødvendige fremløbstemperatur i fjernvarmenettet, fordi det sidste temperaturløft foretages med PVT-booster varmepumpen. Når anlægget om vinteren benytter fjernvarmereturen som varmekilde for varmepumpen, vil fjernvarmens returtemperaturen sænkes, hvilket reducerer varmetab i nettet og øger systemvirkningsgraden. Den øgede afkøling i fjernvarmekredsen øger kapaciteten i rørsystemet, hvilket ellers kan være en begrænsning om vinteren i lavtemperatursystemer. Øget integration af PVT-booster varmepumper i lokale fjernvarmesystemer vil på den baggrund bidrage til at håndtere nye store udfordringer, som opstår som led i de politiske beslutninger om grøn omstilling. Fjernvarmesystemer, der i dag overvejende baseres på affald som brændsel i grund-last drift, vil få reduceret deres brændselsmængder, når affaldet ifølge den politisk vedtagne Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 16. juni 2020 skal reduceres med 30% frem mod I samme periode forventes fjernvarmeselskaberne at skulle forsyne flere varmekunder, som led i konverteringen af olie- og gasopvarmede boliger. PVT-booster indgår på den baggrund som en nøglekomponent i en forundersøgelse af potentialet for ultra-lavtemperaturdrift i en boligafdeling i Herlev kommune. Analyserne udføres af COWI og projektet er støttet økonomisk af Realdania og gennemføres i samarbejde med bl.a. I/S Vestforbrænding. ELFORSK PROJEKT har initieret udviklingen af en dedikeret PVT/lavtemperatur varmepumpe med større kapacitet og til både opvarmning og brugsvand. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

33 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER Appendiks 10.1 Datablade for PVT-booster \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

34 34 PVT-BOOSTER - NY OG TEMPERATURFLEKSIBEL VARMEPUMPE TIL LAVTEMPERATUR FJERNVARMEN OG STAND-ALONE APPLIKATIONER PVT-booster modul, som kan sammenstilles til større anlæg: Pris per modul er ca kr. inkl. moms. \\filemtg.nibe.se\3111metrothermas_common\jdrev\projekter\0675 PVT-Booster JIP\Økonomi og Rapportering\Slutrapportering\Slutrapport\ELFORSK PVT-booster Slutrapport - MT final.docx

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Svend Erik Mikkelsen, COWI

Svend Erik Mikkelsen, COWI CITIES Workshop, 6 April 2018, DTU Demonstration of supply systems for heating, cooling and hot water with PVT - solar collectors with build-in PV - heat pump and battery storage Svend Erik Mikkelsen,

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues idriftssat 2012 3 kølemask./varmepumper Proceskøling

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues 3 kølemask./varmepumper Proceskøling ved 6 og 12 ⁰C Fjernvarme

Læs mere

Varmepumpeløsninger i etageejendomme. Netværksdag 11. Juni Teknologisk Institut Svend Pedersen, Senior konsulent

Varmepumpeløsninger i etageejendomme. Netværksdag 11. Juni Teknologisk Institut Svend Pedersen, Senior konsulent Varmepumpeløsninger i etageejendomme Netværksdag 11. Juni Teknologisk Institut Svend Pedersen, Senior konsulent Historien om Varmepumper Varmepumper i Danmark fra Tornerosesøvn til kioskbasker? Statistik*:

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 FREDERIKSSUND KOMMUNE Vinge - Varmeforsyning af Deltakvarteret ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING INDHOLD 1 Baggrund 1

Læs mere

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013 Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg Ivan Katić, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Teknologisk Institut, september 2013 Indhold Hvorfor kombinere? Eksempler på realiserede anlæg Danske leverandører

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

VE ved energirenovering. Teknologisk Institut 17. December 2015

VE ved energirenovering. Teknologisk Institut 17. December 2015 VE ved energirenovering Ivan Katic, Energi & Klima Teknologisk Institut 17. December 2015 ik@teknologisk.dk Indhold VE i bygninger generelt State of the art for de tre teknologier Rammebetingelser for

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Svend Erik Mikkelsen, COWI 1 NOVEMBER 2017 SOLCELLER KOMBINERET MED BATTERIER

Svend Erik Mikkelsen, COWI 1 NOVEMBER 2017 SOLCELLER KOMBINERET MED BATTERIER Gratis beregnings- og dimensioneringsværktøj til hybridanlæg i større bygninger. Solceller og batterier kombineres, så elforbruget tilpasses el-produktionen Svend Erik Mikkelsen, COWI 1 Historien 1 Elforsk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET JUNI 2018 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Generelt Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt brugsvand.

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Svend Erik Mikkelsen, COWI A/S 1 Agenda Hvad kan værktøjet? Hvordan virker

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

ER FLEXGAS II-LØSNINGERNE ET REALISTISK BUD PÅ BEDRE UDNYTTELSE AF VE-STRØM?

ER FLEXGAS II-LØSNINGERNE ET REALISTISK BUD PÅ BEDRE UDNYTTELSE AF VE-STRØM? ER FLEXGAS II-LØSNINGERNE ET REALISTISK BUD PÅ BEDRE UDNYTTELSE AF VE-STRØM? Kasper Korsholm Østergaard, R&D Manager, METRO THERM Gastekniske dage 2018, 8-9. maj, Billund FLEXGAS II: PARTNERE OG SPONSOR

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Udnyttelse af solcelle-el i batterier og varmepumpe i énfamiliehus Projektet er støttet af ElForsk Deltagere: Lithium Balance NILAN A/S Teknologisk

Udnyttelse af solcelle-el i batterier og varmepumpe i énfamiliehus Projektet er støttet af ElForsk Deltagere: Lithium Balance NILAN A/S Teknologisk Udnyttelse af solcelle-el i batterier og varmepumpe i énfamiliehus Projektet er støttet af ElForsk Deltagere: Lithium Balance NILAN A/S Teknologisk Institut - Baggrund Vedvarende energi skal klare vores

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT 1 ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT V/ Morten Abildgaard 2 EJER- OG KONCERNSTRUKTUR Viborg Fjernvarme

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Økonomisk optimering i energypro af en gas- og eldrevet varmepumpe

Økonomisk optimering i energypro af en gas- og eldrevet varmepumpe Økonomisk optimering i energypro af en gas- og eldrevet varmepumpe 28 februar 2018 Anders N. Andersen, Afdelingsleder ved EMD International A/S Case: Støvring Kraftvarmeværk Det eksisterende anlæg 3 naturgasmotorer:

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen 1 Program og læringsmål Program: Vedvarende energi Varmepumper Solceller Solvarme Husstandsmøller Læringsmål: Redegøre for vedvarende energikilder og deres

Læs mere

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem PreHEAT Produkter til styring af boliger Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem Dagsorden Hvem er Neogrid Technologies PreHEAT cloudbaseret

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Varmepumper. Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

Varmepumper. Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND Varmepumper Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. A+ EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND Hvordan virker en varmepumpe? Varmepumper er i stand til at hente varmeenergi fra luft eller væske ved hjælp

Læs mere

Varmepumper. Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

Varmepumper. Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND Varmepumper Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. A+ EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND Brugsvandsvarmepumper METRO THERM brugsvandsvarmepumper er den miljøvenlige vej til varmt brugsvand A+ METROAIR

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Udvikling af installationspakker: Solvarme kombineret med varmepumper i Bygninger Teknologisk Institut, d

Udvikling af installationspakker: Solvarme kombineret med varmepumper i Bygninger Teknologisk Institut, d Udvikling af installationspakker: Solvarme kombineret med varmepumper i Bygninger Teknologisk Institut, d. 17.9.213 Designværktøjer Din (kundes) bolig Vision Energiforsyning Varmeanlæg Varmepumpe + PV

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

HYBRID I GÅR, I DAG OG I MORGEN

HYBRID I GÅR, I DAG OG I MORGEN HYBRID I GÅR, I DAG OG I MORGEN Tros 5 års hård arbejde med at vise politikerne at mange barrier er skabt af egene regler, er dette desværre stadig uændret på nogle punkter. 2 Anlægseksempler fra den virkelige

Læs mere

Solceller og lagring af elektricitet

Solceller og lagring af elektricitet Solceller og lagring af elektricitet Et Elforsk-projekt Vedvarende energi skal klare vores el-forsyning (og andet energi) Solcelleanlæg til husholdninger med lagring Lagring af solcelle-el i batterier

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Dansk Fjernvarmes landsmøde 27. Okt. 2006 Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Svend Svendsen Professor v. BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet 45 25 18 54, ss@byg.dtu.dk, www.byg.dtu.dk 1 Udviklingsbehov

Læs mere

Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 FREDERIKSSUND KOMMUNE Vinge - Varme- og køleforsyning af Vinge Centrum Fase 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING INDHOLD

Læs mere

Mulighederne ved gas/el-hybridvarmepumper

Mulighederne ved gas/el-hybridvarmepumper Mulighederne ved gas/el-hybridvarmepumper Ved Frank Rosager HMN Naturgas I/S 30. maj 2017 Slide 1 Visionen for 2050 Gas/el-hybridvarmepumper Problemstillinger Gasselskabets indsats Spørgsmål? Energipolitiske

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark Beskrivelse 394m2 tagintegreret Batec solvarmeanlæg til brugsvand delt op med 155 m2 på vestsiden og 239m2 på østsiden. Projektering udført af: Ai gruppen øst as i samarbejde med Batec A/S. Bygning Type

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet I Energi på Tværs samarbejder 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER

DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER DEMONSTRATIONSPROJEKTER OM VARMEPUMPER DEMO 2 LAVTEMPERATURFJERNVARME MED MICRO BOOSTER (ULTFV) SLUTSEMINAR KOLDING 21. JAN. 2016 JOHNNY IVERSEN 1 Formål Fremme udviklingen af ultra-lavtemperatur fjernvarme

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere