KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 17. MARTS 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 17. MARTS 2022"

Transkript

1 KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 17. MARTS 2022

2 Der indkaldes til ordinær generalforsamling: Tag en kollega under armen og kom til en hyggelig aften med spisning og Generalforsamling i kreds 10 Torsdag d. 17. marts 2022 kl Endelig dagsorden: på Nordvangskolen 1. Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslår Ann Rytter Westerberg. 2. Beretning. 3. Kredsens regnskab. 4. Ingen indkomne forslag. 5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af ydelser og kredskontingent. 6. Valg, jf. 8. Formand: Thomas Bo Jensen modtager genvalg (SØ). Næstformand: Anna Højlund modtager genvalg (SØ). Valg af suppleant for kredsens kongresdelegerede. Kasserer: Anders Nilsson (SK) modtager genvalg. Suppleant for næstformand: Anders Jørsum (SK) modtager genvalg. Suppleant for kasserer: Marianne Frandsen (NO) modtager genvalg. 2 kritiske revisorer: Jens Anker Madsen og Mona Christensen modtager genvalg. 2 revisorsuppleanter: Peder Elmqvist modtager genvalg. Palle Jensen modtager ikke genvalg. 7. Eventuelt. Tilmelding til spisning, som er gratis senest mandag den 14. marts 2022 via opslag på skolerne. Hvis man ikke er på en skole, kan man tilmelde sig på kredskontoret. 2

3 Den praktiske side Formand: Thomas Bo Jensen Mobilnr Næstformand: Anna Højlund Mobilnr Kasserer: Anders Nilsson Tillidsrepræsentanter: Glostrup Skole: Anna Højlund Nordvangskolen: Lisbet Merlung Skovvangskolen: Anders Jørsum Søndervangskolen: Lotte Busk BUC: Sarah Hauge Nørreskov CDS: Marianne Polk Glostrup Lærerforening: Brøndbyvestervej Brøndby Telefonnr.: adresse: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Vestervangskolen: Charlotte Borup 3

4 BERETNING 2021 Året der er gået. Igen i år står vi med en voldsom virkelighed, som vi formentlig kommer til at mærke i form af håndtering af flygtningebørn og familier fra Ukraine i vores skolesystem. Det kan således føles lidt specielt at fokusere på egne forhold og egen forening i en sådan tid. Men vi mener, at det er endnu vigtigere at vi nu rykker sammen og bruger de fællesskaber vi har herunder Glostrup Lærerforening - til at finde de bedste løsninger, og være en stærk stemme, på svære problemstillinger, og sidst men ikke mindst skal vi sikre at ingen medlemmer kommer til at stå alene med voldsomme udfordringer og opgaver. Sidste år gennemførte vi en virtuel generalforsamling her i Glostrup Lærerforening. Vi er igen tilbage med en fysisk generalforsamling på Nordvangskolen, og håber forsigtigt, at en virtuel generalforsamling i GLF meget vel nu kan vise sig, at have været en helt enkeltstående oplevelse, som forløb fint, men som forhåbentlig aldrig igen bliver nødvendig at gentage. Vi er nu der, hvor vi kan håbe og tro på at vi, og skolerne, nu har lagt begreber som pandemi, nedlukninger, isolation, værnemidler og fjernundervisning bag os. Med det sagt, så er det selvfølgelig også sådan, at denne beretning, der forholder sig til året, der er gået, igen kommer til at indeholde en del, hvor Corona enten direkte eller indirekte har spillet en stor rolle. Med alt det i mente ønsker vi jer alle god læselyst! I slutningen af marts måned 21 var der både nationalt, og lokalt, stor bekymring for trivslen hos de børn og unge i klasse, som stadig var omfattet af nedlukningen. Løsningen blev i første omgang opfindelsen af Trivselgrupper, så hver klasse blev opdelt i mindre grupper, der en eller et par gange ugentligt mødtes fysisk for blot at være sammen og få social kontakt til dem, der sad meget isoleret og alene derhjemme. Efter påske blev denne ordning erstattet af skolegang hver anden uge og skolelederne måtte igen finde en plan for, hvem der var hvor og hvornår og vi måtte sammen med lærerne finde og dele de praktiske løsninger. I det hele taget så lod det til, at der politisk var stor opfindsomhed for, hvordan børnenes dag kunne se ud og hvad skolerne skulle tilbyde. Desværre skete det igen og igen uden indsigt og hensyntagen til, om det også praktisk kunne lade sig gøre, F.eks. glemte man, at lærere der skulle mødes med trivselsgrupper ikke samtidig kunne levere fjernundervisning, eller at nødpasning i klasser og samtidigt ansvar for fjernundervisning, heller ikke hang sammen. De mange skift med nye restriktioner og arbejdsstrukturer gav, selvfølgelig, anledning til mange spørgsmål og undren over løsninger på alle skoler. Og flere steder måtte det også konstateres, at noget var tilrettelagt uhensigtsmæssigt eller gav skæv arbejdsfordeling. Eksempelvis kom det bl.a. til diskussioner om pædagogernes opgave i nødpasningen, hvilket vi dog hurtigt landede fornuftigt med ledelsen på Glostrup Skole. I det hele taget så fik vi, gennem et tæt samarbejde mellem TR på tværs af skolerne, et godt tværgående AMR-arbejde og en god dialog mellem Glostrup Lærerforening og skoleledelsen / Glostrup Lærerforening og forvaltning håndteret rigtig mange ting hurtigt og til gavn for lærerne. 4

5 For eksempel dukkede der et krav om fuldt skema op, som vi fandt en løsning på ved at være enige om fuldt skema ikke betød fuld skærmtid i fjernundervisningen, og dermed blev der et råderum til de enkelte klasser og lærere. Der kom også en vejledning omkring arbejdsskadeanmeldelser ifm. Corona, som gav anledning til lokale misforståelser, men også her fik vi hurtigt en tydeligere beskrivelse af dette og fik derfor også sikret, at vi fik registreret alle Coronatilfælde, der kunne henføres til arbejdspladsen, som arbejdsskader. I denne proces havde vi og et rigtig godt samarbejde med Glostrup Skole og skolelederne lokalt. OK21. Mens alt lys rettede sig mod Coruna og arbejdets tilrettelæggelse, så var der imidlertid også en overenskomst, der var sendt til urafstemning. Den fik dog ikke så meget lys og omtale for indholdet, men mest for DSR s (sygeplejerskerne) krav om et kontant lønløft, der skulle kompensere for de manglende procent, som DSR har beregnet, at der mangler på deres løn pga. forkert indplacering ifm. med tjenestemandsreformen tilbage fra Mens de fleste havde forståelse for en opsamling af deres lønefterslæb, så kneb det mere med at finde enighed om de midler, der kunne tilfredsstille sygeplejerskerne og derfor endte det også med at 2 ud af 3 sygeplejersker sagde nej til den mæglingsskitse, der var lagt på OK21 bordet, og dermed var en strejke, blandt det der nu også var kendt som frontpersonale, en kendsgerning. Samarbejdet i Forhandlingsfællesskabet var presset af de enkeltstående krav fra forbund og selv om der selvfølgelig var stor forståelse og sympati for sygeplejerskernes sag og krav, så var der også en bekymring for, at arbejdsgiversiden ville forsøge eller blive presset til at bruge en skævvridning af OK rammen til at løse et strukturelt problem. Altså at spille lønmodtagerne ud mod hinanden og tage fra andre personalegrupper for at give sygeplejerskerne det, som de historisk har manglet på grund af en forkert indplacering i I DLF støttede man, og støtter stadig, sygeplejerskernes krav om en opsamling på deres lønefterslæb og at dette selvfølgelig skal håndteres ved, at staten tilfører tilstrækkelige midler til netop denne opgave. I DLF var tilgangen til OK21, at nok var der en samfundsforståelse for, at nogle personaler stod i frontlinjen med Corona udfordringer. Men at det skulle balanceres op mod en realisme i forhold til de økonomiske usikkerheder landet stod i med Corona, samt de mange private, hvis job og indtægt også var i fare. Det var derfor en nøgtern vurdering på daværende tidspunkt, at en sikring af reallønnen, samt forbedringer på andre arbejdslivsområder var det realistisk opnåelige. Det endelige OK resultat, som blev stemt igennem med et DLF JA på ca. 85 procent i urafstemningen ser således ud: OK21- løndele i resultatet: April 2021: 1,00 procent som generel lønstigning Oktober 2021: 0,8 procent som generel lønstigning Jan/1. april 2022: Lønforbedringer for enkeltgrupper (bh.kl. ledere/uu vejl, Audiologopæd. i alt 0,5%) Oktober 2022: 2,2 procent som generel lønstigning April ,30 procent som generel lønstigning Oktober ,99 procent som generel lønstigning 5

6 Andre forbedringer i OK21: Gruppelivsordningen er blevet forbedret, så der fra 1. april 2022 sker en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra kr. til kr., aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år. Sorgorlov Der er aftalt en udvidelse af ret til sorgorlov med løn. Hvis et barn er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år, har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 26 uger efter barnets død. Arbejdsmiljødele i OK21: Udvikling af uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø inddragelse af TR og AMR Igangsætning af fornyelse af rammeaftale for seniorer. Lokal løn og Arbejdstid har haft første prioritet i Glostrup Lærerforening i året, der er gået. I sidste års beretning var det håbet, at vi kunne præsentere en ny lokalaftale i forbindelse med generalforsamlingen. Det viste sig imidlertid ikke at være muligt. Forhandlingerne om den aftale, der nu foreligger, var utroligt vanskelige og krævede rigtigt meget arbejde. De forhandlinger, der blev indledt i oktober 2020, kom først i mål i slutningen af april Grunden til, at det endte med så langvarige forhandlinger var, at det for Glostrup Lærerforening aldrig var et mål i sig selv bare at få en aftale. Vores klare ambition og krav i forhandlingerne var, at det skulle være en aftale, der gav bedre rammer for arbejdet med skoleårets planlægning lokalt, og gav nye perspektiver for det videre arbejde med at forbedre rammerne for lærerarbejdet. Vores ambition var, om muligt at opnå en lokal arbejdstidsaftale, der fik de gode elementer fra den nye centrale A20-aftale koblet sammen med de kendte, gode og lokale elementer fra vores hidtidige aftale. En aftale, der kunne skabe et godt afsæt for et samarbejdsspor på skolerne, så lærernes stemme igen skal høres i arbejdet med de lokale prioriteringer af ressourcerne - Og en aftale med større gennemsigtighed ift. forberedelsestiden og elevpausetiden, og som bevarede vores tilstræbte undervisnings max, forbedrede hensyn til nyuddannede lærere og bevarede Flextiden. Da der ikke fulgte nye eller flere ressourcer med til lærernes arbejdstid, så blev opgaven i videst omfang at få skabt tydeligere rammer og større gennemsigtighed i den enkeltes opgaveoversigt, og samtidigt holde fast i at få anvendt ressourcerne i mindst det samme omfang, som det der hidtil havde været tilfældet i det store råderum der tidligere havde været gældende i opgaveoversigterne. Det krævede selvfølgelig et stort afdækningsarbejde at få størrelsen på det råderum, der ikke tidligere var defineret. Men det viste sig, at være gode dage og timer, vi brugte der, så vi kunne alle detaljerne på alle skoler og kunne manøvre sikkert rundt i forhandlingerne. At vi kom i mål med at lande en aftale, var bestemt meget tvivlsomt helt til det sidste. Flere gange gik vi fra hinanden pga. manglende enighed, men også med en gensidig accept for hinandens ståsted. Imidlertid viste der sig, også fra ledelsens side, tilstrækkelig stort ønske og vilje til, at det var muligt at massere et resultat helt på plads gennem de mange og langstrakte 6

7 forhandlinger. Den 29. april 2021 kunne vi derfor præsentere vores nye lokale arbejdstidsaftale. En arbejdstidsaftale, som vi mener er endnu et skridt i den rigtige retning, med stadig større gennemsigtighed i opgavetildelingen og mod en mere ligeværdig og meningsfuld dialog om sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Fordi aftalen kom så sent i hus, så var vi udfordret i forhold til det samarbejdsspor, der er en væsentlig del af aftalen (Eksempelvis i forhold til implementeringen af ICDP tiltaget). På alle skoler var fagfordelingen og ressourcefordelingen allerede sat i gang, og derfor måtte vi i stedet rette fokus på at forsøge, at få skabt nogle modeller og praksisser, som så pegede frem mod et styrket samarbejde om planlægningen og ressourceprioriteringen i år. Det arbejde inviterede vi Skolelederforeningen ind i, og på konstruktive møder mellem TRgruppen og Afdelingsskolelederne fik vi talt os frem til forståelser på tværs og også en skoleplansform, som betyder en ensartet skabelon på tværs af de 4 matrikler. Dermed kan vi forhåbentligt trække mere på hinanden på tværs af skolerne i skoleårets planlægning fremadrettet. I øvrigt et skoleplansarbejde, som nu er ved at være suppleret med en skabelon for Glostrup Skoles skoleplan, så der også bliver en overskuelig sammenhæng mellem de 2 niveauer i vores skolestruktur. Politisk aftale om flere frihedsgrader til folkeskolen opstart af politisk dialog frem mod budget juni landede der et bredt politisk forlig, som, på bagkant af Corona, gav udvidede frihedsgrader til kommunerne ift. folkeskolen i det kommende skoleår. Aftalen kom meget sent i forhold til, at planlægningen af det kommende skoleår stort set var på plads. Alligevel skulle vi selvfølgelig se på de muligheder dette gav os for endelig at få gjort op med noget af bøvlet og de tiltag, som havde vist sig både meningsløse og i nogle tilfælde direkte problematiske. Med aftalen kunne kommunerne i det nuværende skoleår så fravælge, at der skulle udarbejdes eksempelvis kvalitetsrapport og elevplaner. Det blev muligt at korte skoledagene for eleverne gennem en konvertering af UU-timer eller holddannelse i de fag, hvor minimumstimetallet blev fjernet. Man blødte også op på kompetencekravet, så det var muligt for kommunerne i højere grad at følge et få-lærer-princip hvor det kunne være en løsning. Med aftalen fulgte også lidt økonomi, som svarede til ca kr. for Glostrup Kommune. Beløbet svarede derfor til ca. 80 % af den pulje, der har været afsat til konvertering af UU-timer i Glostrup - og vi havde derfor et meget godt billede af, hvilke rammer det gav. Samme morgen som aftalen blev offentliggjort, kontaktede vi/glostrup Lærerforening både forvaltning, det politiske niveau, skolebestyrelsen og selvfølgelig skolelederforeningen, for hurtigst muligt at få gang i en dialog om muligheder og ønsker. Dette arbejde kom godt i gang og sammen ser vi stadig på de muligheder og ønsker, vi har fælles interesser i, og som herefter skal afdækkes nærmere ift. pædagogiske, planlægningsmæssige og økonomiske konsekvenser, så vi forhåbentlig får brugt de nye muligheder godt til gavn for både elever og lærere. Udfordringen for at få skubbet tiltag i gang og grunden til, at det ikke er kommet til planlægningsmæssige ændringer, lå i at aftalen om frihedsgrader er 1-årig og at det derfor indebærer en risiko for, at vi ville skulle skrue evt. tiltag tilbage igen, i fald der ikke kommer en 7

8 forlængelse/permanent ordning omkring frihedsgraderne. Dette, sammen med det faktum, at det også ville betyde ny planlægning af skoleåret, gav anledning til tilbageholdenhed i administration og ledelse og derfor kom vi ikke med som pionérkommune, der tog mulighederne til sig. Imidlertid opnåede vi at få etableret en god og fast dialog med det politiske niveau på tværs af partierne, som gav mulighed for at tale skolepolitik, hen over sensommeren, og dermed få styrket nogle af vores dagsordener i det forestående budgetarbejde i Glostrup og dermed også i valgkampen frem mod kommunalvalget i november Glostrup Kommunes budget 2022 skolens økonomi: De politiske partiers arbejde med at få landet et budget for Glostrup 2022 havde umiddelbart et meget gunstigt udgangspunkt, da der kom ekstraordinære indtægter fra selskabsskatterne i en størrelsesorden omkring 100 millioner. Da det var, og er ekstraordinære indtægter, måtte det primære sigte med disse penge være at investere i anlæg frem for drift, og dette blev der givet reel mulighed for, da man fra statens side havde løftet anlægsloftet og dermed gav kommunerne mulighed for at bruge nogle af de midler, de har i kommunekasserne. I Glostrup Lærerforening lagde vi derfor 2 spor for arbejdet med budget Et spor, der målrettet sigtede på mulighederne for anlægsmidler i budgettet, og så et andet spor med fokus på opgaven med at tydeliggøre nødvendigheden for driftsmidler til fastholdelse /rekruttering af de rette lærerfagligheder. Begge spor var der gode saglige argumenter for at prioritere, men det er ikke altid nok politisk og derfor lagde vi kræfter i at skabe alliancer og konkrete budgetønsker på tværs af medarbejdergrupperne, med lederne og med skolebestyrelsen. Sidst, men ikke mindst, fik vi også mulighed for at komme med input på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Politisk blev budgetbehandlingen anderledes end de tidligere år. Venstre og Socialdemokratiet som de foregående år havde lavet forlig, kunne ikke længere få enderne til at mødes og dermed kunne borgmesteren ikke længere levere et budget med et flertal. I stedet indgik Socialdemokratiet, SF, Konservative og Enhedslisten et forlig uden om borgmesteren og på KB mødet 13. oktober blev dette forlig vedtaget. Indholdet i budget 2022 indeholdt mange positive elementer til skolen og lærerne, men også en tidsel om omlægning af UUV, som dog blev effektivt luget ud i høringsfasen frem mod 13. oktober. Overskrifterne i budgettet endte således: På byggesiden kom der følgende væsentlige tiltag, som dog netop nu er under genovervejelse pga. det store pres i byggebranchen og de voldsomme prisstigninger der presser budgettet: Læringsmiljøer ude og inde: Ønske om at der investeres i inde- eller udendørs læringsmiljøer på skolerne. 1 mio. kr. årligt i de kommende 4 år. Udvidelse af Skovvangsskolen: Der er derfor afsat 40 mio. kr. over kommende 3 år til etablering af et ekstra spor på SK (10 klasselokaler). Læringsrum på Nordvangskolen: Der afsættes ca 4.75 mio kr. til etablering af 2 læringsrum på NO. 8

9 Pavillon til Ejbyskolen i år 1: Der opsættes midlertidig pavillon af hensyn til nødvendig kapacitet i år 1 af bygningsudvidelsen på Ejbyskolen. Sikre skoleveje: Der er afsat 3 mio. i 2022 til arbejdet. Renovering af Bygningsskal og energieffektiviseringer: Der er afsat yderligere 3 mio. for hvert af de kommende 4 år til en kærlig hånd til kommunens bygninger samt energieffektivisering. Puljen er til alle kommunale bygninger og udgør fremover 5 mio. kr. Herudover afsættes yderligere ca. 2 mio. kr. årligt til den generelle renoveringspulje. Genindførsel af bygningssyn på de kommunale bygninger: Fast løbende kontrol af de kommunale bygninger, så små skader ikke bliver til store skader. Der afsættes årligt 450 t.kr. På driftssiden kom der følgende væsentlige tiltag: Lærerlønninger: For at styrke fastholdelsen og rekrutteringen samles der op på det for store lønefterslæb som lærerne i Glostrup har haft. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 4,5 mio. i Med dette hæves lønniveauet over de kommende år til gennemsnittet af omegnskommunernes. Lejrskoler / Introture 7. kl.: Der skrues op for muligheden for lejrskoler/ introture. Der afsættes årligt yderligere kr. til formålet. Valg af 3. fremmedsprog på skolerne Der afsættes kr. i 2022 og kr. i de efterfølgende til tiltaget. Pulje til de nyetablerede lokalråd under Skolebestyrelsen: Der afsættes kr. årligt. Ansættelse af yderligere 2 medarbejdere til familieafsnittet: Kapaciteten øges for at kunne øge kvaliteten i opgaveløsningen og spare på tilkøb af eksterne ydelser. Men der var også reduktioner i driften som vi måtte forholde os til: Omlægning af den understøttende undervisning Med afsæt i nogle påståede Corona-erfaringer blev det vurderet, at der kunne spares knap 2 mio. ved at omlægge og reducere den lærerdækkede del af UUV på mellemtrinnet til pædagogtimer, som så skal dække 3 klasser med 2 pædagoger. Dette var en voldsom omlægning med store negative faglige konsekvenser for de enkelte klasser og vi/glostrup Lærerforening løftede selvfølgelig med det problematikkerne i dette forslag, som vi tænkte, at 9

10 man politisk må have overset. Politikkerne kunne heller ikke se en mening i høringsfasen og forslaget/besparelsen blev fjernet fra budgettet. Reduktion af prisfremskrivning: Betyder, at der ikke lægges den normale prisfremskrivning ind, og at der i tilfælde af, at priserne udvikler sig som forudset, vil være en besparelse på tjenesteydelser/varekøb, som institutionerne benytter sig af. Denne del kan vise sig at have større negative konsekvenser end først antaget grundet den høje inflation. Dette følger vi naturligvis tæt. Implementering af Helhedsplanen for Glostrup skole Herunder samlingen af gruppeordningerne på NO: Prognoserne for stigningerne i børnetallet i fremtidens Glostrup og den deraf følgende kapacitetstilpasningsplan kendt som helhedsplanen for Glostrup Skole er blevet virkelighed i året, der er gået. Særligt på NO og Ejbyskolen har man mærket konsekvenserne af omorganisering og byggeprojekter. Et politisk slagsmål om anvendelsen af de gamle gymnastiksale tog fart da indskrivningen viste sig igen at give udfordringer, og der blev stillet spørgsmål ved selve modellens ide. Forældrene oplevede, at deres forventninger blev skuffet uden skelen til betydningen af og problemerne i en virkelighed med henholdsvis overfyldte klasser/ skoler og tomme skoler /klasser. At sagen så også blev administrativt uheldigt håndteret gjorde ikke debatten mindre og det hele eksploderede i Folkebladet. Formentlig hjulpet godt på vej af det forestående kommunalvalg. Fra Glostrup Lærerforenings side brugte vi taletid i skolebestyrelse og i det politiske dialogforum på at argumentere for vigtigheden af at kunne have kontinuerlige årgangs størrelser på skolerne af hensyn til planlægningen, fastholdelse af lærere og særligt bh.kl. ledere og faglokaleudfordringer. Dette blev sammen med en bedre forventningsafstemning i forhold til skoletilhørsforhold, ud fra adresse, med forældrene, taget til efterretning og en ny indskrivningsmodel, der gjorde op med det praktisk umulige frie skolevalg så dagens lys. Nu arbejdes der igen med skoledistrikter ud fra adresser dog tilført ordet tilpassede", så der kan rykkes lidt på distriktsgrænserne af hensyn til en klassestørrelse på max 22 elever. Foreløbige tal for den kommende indskrivning ser lovende ud, så lad os håbe, at vi har haft det sidste slagsmål på den konto. Indeværende skoleår blev også startskuddet til samlingen af gruppeordningerne fra VE og SK på NO. Det er selvfølgelig en særlig sårbar gruppe elever at rykke rundt på, ligesom det var en ny kultur for NO at tage imod. Derfor har vi også brugt en del kræfter på at få taget bedst mulig hånd om dette og sikre medarbejderinddragelse, forventningsafstemninger samt nødvendige tilpasninger i planerne. Fra skoleårets start var det SK, der flyttede over i de nye lokaler der dog ikke var helt klar. Problemer med byggestøv og kommunikationen omkring det gav udfordringer, som dog kom på plads. Fra nytår flyttede VE gruppeordningerne så også over og dermed skulle det jo så være på plads. Det er det imidlertid ikke helt, og der er stadig udfordringer omkring støj/de fysiske rammer, som der er behov for, at der bliver arbejdet med at forbedre. For at få en mere direkte og hurtig kommunikation mellem hverdagen og Glostrup Skoles ledelse i dette arbejde, er der valgt model, hvor Glostrup Skoels TR, Anna er tillidsrepræsentant for området og også er indtrådt i NO MED udvalg for at få kobling til lokal 10

11 ledelse og medarbejder gruppe også. Vi kommer til at følge tæt op på disse forhold i det kommende år. Glostrup Skoles strategi: I forbindelse med sidste års generalforsamling orienterede vi om det påbegyndte arbejde med en ny strategi for Glostrup Skole, som skoleleder Rasmus Tolstrup havde initieret tilbage i januar Behovet for en ny strategi fulgte af en oplevelse af den hidtidige vision, var for ukonkret og at der derfor var behov for at få koblet mere konkret handling på skolens strategi. Glostrup Lærerforening har været inviteret ind i arbejdsgruppen og således har både Anna og Thomas deltaget i arbejdsgruppemøderne, som også talte skolebestyrelsesrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter, skolekonsulenter og politiske repræsentanter. Herudover har der også været andre nedslag, hvor større grupper har været inviteret ind for at byde ind i arbejdet. Dette har været et ønske fra vores side i arbejdsgruppen, som der blev taget godt i mod. Dette var f.eks. så tilfældet 6. september, hvor der blev inviteret til medarbejderworkshop i fritidscentret. Her var det ønsket at få lærernes viden og erfaringer med virksom adfærd altså hvad er god lærerfaglig praksis konkret. Dette med henblik på at finde inspiration til, hvad skolen kan forsøge at støtte yderligere eller forsøge at udbrede. Strategien er herefter præsenteret og drøftet på alle lærerværelser og også her blev der givet input, der er er taget med videre. Den 15. december var det de lokale afdelingsskoleledere, TR og lokalrådsformænd der var inviteret ind og her blev medarbejdertrivsel taget ind som organisatorisk forudsætning i strategien for at vi kan levere god lærerfaglig praksis i hverdagen. Sidst men ikke mindst fik vi i Glostrup Lærerforening sat stærke fællesskaber ind, som det centrale fundament i strategien. og på baggrund af dette er blev den endelige strategi godkendt på skolebestyrelsens møde om aftenen d. 15. december Arbejdet i Kredsstyrelsen. Det har været en målsætning for kredsstyrelsen, at vi også forholder os aktivt til vores egen praksis og anvender vores kræfter bedst muligt. Vores fokus har været på at skabe en mere handlingsorienteret arbejdsform, at styrke vores politiske arbejde og gøre vores lokale TR-team til en tydeligere del af Glostrup Lærerforening. I den forbindelse har vi omlagt vores mødestruktur og har planlagt 3-4 årlige skolerunder / lyttemøder med temaer, så vi får hurtigere og bredere fra jer ift. Evt. problemstillinger eller tiltag der påtænkes implementeret. Politisk har vi oprustet ved at prioritere og arbejde mere i forhold til både at skabe og fastholde formelle og uformelle kontakter. Vi oplever, at det har vist sig at være givtigt for alle parter, så det vil vi helt sikkert forsætte med at udvikle på. Vi vil også arbejde for at vi får skabt flere medlemsaktiviteter og her var vores bådtur ved Frederiksdal et eksempel på, hvordan vi for eksempel også kan tænke medlemsarrangementer i mindre skala end vores Frederiksdalkursus og derved måske også ramme bredere og hyppigere. Vi mener, at vi med en lidt større personaleomsætning i kommunen og en Corona der lukkede for arrangementer, nu står med et efterslæb på at få arbejdet med vores kollegiale fællesskaber og særligt i forhold til at få mange nye kollegaer med ind i dette. Kredsstyrelsen 11

12 har en arbejdsgruppe der ser på konkrete ideer til dette og vi ser frem til at kunne præsentere yderligere om dette. Afrunding Endnu et år, hvor det har været vanskeligt at komme rundt på arbejdspladserne, og møde både nye og kendte kollegaer, er gået. Derfor skal der også her til sidst lyde en særlig tak til TRteamet og AMR på skolerne, der har ydet en stor indsats lokalt, for at sikre god og hurtig dialog mellem kredsstyrelsen og lærerværelserne. Selvfølgelig også en stor tak til alle medlemmer for jeres input og gode dialog når det, trods alt, indimellem var muligt at mødes uden afskærmende restriktioner. Faktuelle oplysninger. Vi henviser i øvrigt til Information fra kredsstyrelsen som udsendes ad-hoc. Siden sidste generalforsamling har vi udsendt 9 numre. Alle kan ses på vores hjemmeside Pensionistfraktionen er normalt meget aktive med at arrangere en del ture, men i det seneste år har der kun været mulighed for at afholde nogen få ture på grund af Coronasituationen. Medlemsfordeling: Medlemsfordelingen pr. 31. december 2021 (i parentes, tallene fra 2020): Fraktion 1 - Lærere, konsulenter 216 (213) Fraktion 2 - Børnehaveklasseledere 11 (10) Fraktion 4 Pensionister 92 (94) Fraktion 6 - Særlige medlemmer 2 (3) Samlet medlemstal 321 (320) Den skriftlige beretning er afsluttet den 3. marts 2022, og vil sammen med den mundtlige beretning være genstand for drøftelse på Generalforsamlingen torsdag den 17. marts 2022 kl på Nordvangskolen. 12

13 Regnskab og budget: 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Budget for kreds 10: Budget regnskab Budget Kontingent , , ,00 Admin. Særlig Fond , , ,00 Refusion Akutfond , , ,00 Hovedstaden Vest 8.600, ,00 renteindtægter 500, , ,00 Andre indtægter 2.000, ,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter Hovedstaden Vest 9.000, , ,00 Frikøb styrelsen , , ,00 Vederlag , , ,00 Pension, vederlag , , ,00 Ekstaordinær udgift Styrelsen i alt , , ,00 Kørsel 5.000, , ,00 KS og andre møder , , ,00 Kredsstyrelsesinternat , ,00 - Ny start Kongres 5.000, , ,00 Repræsentation , , ,00 Møder i alt , , ,00 Generalforsamling 500,00 664, ,00 TR-kurser 2.000, ,00 Medlemskursus , , ,00 Andre kurser 5.000, , ,00 Pensionister , , ,00 Faglige klubber og 1. Maj 5.000,00 909,00 - Kurser medlemsaktiviteter , , ,00 Medlemskalendere 2.000, , ,00 Rådgivningsforsikr. + ansvar 3.000, , ,00 IT abonnementer, programmer mm 4.000,00 392,00 500,00 Fælleskontoret , , ,00 merforbrug fælleskontor ,00 Revision , , ,00 intern revision 800,00 256,00 800,00 småanskaffelser Gebyrer + porto , , ,00 Kontorhold i alt , , ,00 Årets resultat -8200, , ,00 18

19 Forslag til forretningsorden ved kredsens generalforsamling: 1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden/forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 2. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstilleren/formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 3. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge, forslag / ændringsforslag sættes til afstemning. 4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis 1 stemmeberettiget medlem forlanger det, jvf

20 20

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2018

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2018 GENERALFORSAMLING Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 på Absalon, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 Fjordkredsen Generalforsamling 2018 Trine Ørskov, formand for Børne & Familieudvalget fortæller om udvalgets visioner og planer for folkeskolen fra 17.00 ca. 17.30. Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.30 I festsalen på Absalon, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2017 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2017 31. december 2017 Generalforsamling Onsdag den 7. marts 2018

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGN- SKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 21. MARTS 2019 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17.00 BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg Kl. 16.00 Dørene åbnes Kl. 17.00 Mød Viborg Kommunes nye skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang Kl. 17.30 Spisning

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 2. november 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Nyhedsbrev nr Særnummer om Generalforsamling

Nyhedsbrev nr Særnummer om Generalforsamling Nyhedsbrev nr. 2 2016 Særnummer om Generalforsamling Holbæk Lærerkreds afholder generalforsamling med valg til ny kredsstyrelse torsdag den 31. marts 2016 kl. 17 på Isefjordskolen, Holbæk Du kan stille

Læs mere

Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen

Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen Sket i år 2018 et tilbageblik med punktnedslag på de væsentlige begivenheder, der har haft eller får betydning for lærernes arbejdsvilkår. OK 18 Efter

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Frederikssund Lærerkreds. Danmarks Lærerforening

VEDTÆGTER FOR. Frederikssund Lærerkreds. Danmarks Lærerforening VEDTÆGTER FOR Frederikssund Lærerkreds Danmarks Lærerforening Kreds 37 Side 1 af 5 Kredsens navn er Frederikssund Lærerkreds. Hjemstedskommunen er Frederikssund. Den udgør kreds 37 af Danmarks Lærerforening.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 37. Danmarks Lærerforening

VEDTÆGTER FOR KREDS 37. Danmarks Lærerforening 1.1 Vedtægter for Kreds 37 VEDTÆGTER FOR KREDS 37 Danmarks Lærerforening 19. januar 2015 Side 1 af 5 1.1 Kredsens navn er Fjordkredsen. Hjemstedskommunen er Frederikssund. Den udgør kreds 37 af Danmarks

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet

Gennemgang af aftaleresultatet Gennemgang af aftaleresultatet 2018-2021 Kære medlem. Du skal nu til at stemme om resultatet af aftaleforhandlingerne. I det følgende gennemgås de enkelte elementer i resultatet. Du er meget velkommen

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2. Formål Kredsens formål er at varetage

Læs mere

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018 Orienteringsmøde om OK18-resultatet xx xx.xx.2018 Disposition 1. Sammenfatning af CFU-resultatet 2018 2. Hvad så nu den nærmeste fremtid? 3. Ordet er frit 4. Tak for nu Et lille flashback til tiden før

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.v Inkl. ændringer og tilføjelser (markeret kursiv) Til generalforsamlingen den 18.

Vedtægter for Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.v Inkl. ændringer og tilføjelser (markeret kursiv) Til generalforsamlingen den 18. Vedtægter for Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.v Inkl. ændringer og tilføjelser (markeret kursiv) Til generalforsamlingen den 18. marts 2019 Gældende vedtægt 1.0 Foreningens navn og sæde. 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 16. marts 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

ADM.GEBYR SÆRLIG FOND Vi hæver administrationsgebyret fra Særlig Fond til det tidligere niveau på dkk årligt.

ADM.GEBYR SÆRLIG FOND Vi hæver administrationsgebyret fra Særlig Fond til det tidligere niveau på dkk årligt. Budget 2019 - HLF I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og et overslagsbudget for det efterfølgende år, 2020. Budgettet er førstebehandlet 28.november 2018, 2.behandlet

Læs mere

Referat af. Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag 10. januar 2019

Referat af. Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag 10. januar 2019 Den 12. februar 2019 Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag 10. januar 2019 Afbud: Sarah Referent: Thomas Mødeleder: Flemming Kontaktpersoner: Punkter med bilag er markeret med * DAGSORDEN: Punkt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2017 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen

Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen KREDS 60 NYT Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen Folkeskolereformen er en udskældt størrelse. Mange har en mening om den lige fra brugerne til eksperterne. Forældrene er utilfredse med

Læs mere

Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER FONDSVEDTÆGTER

Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER FONDSVEDTÆGTER Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER og FONDSVEDTÆGTER 1 Ændret i april 2018 2 1 Kredsens navn er Ishøj Lærerkreds, og den udgør kreds 18 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Ishøj Kommune. 2 Kredsens

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 15. september 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGN- SKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 8. MARTS 2018 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Viborg Lærerkreds Onsdag den 8. marts 2018 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg. Spisning kl

GENERALFORSAMLING i Viborg Lærerkreds Onsdag den 8. marts 2018 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg. Spisning kl GENERALFORSAMLING i Viborg Lærerkreds Onsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg Spisning kl. 17.15 Valg til kredsstyrelsen KANDIDATER VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Odsherreds Lærerkreds består af medlemmerne i Odsherred Kommune.

Odsherreds Lærerkreds består af medlemmerne i Odsherred Kommune. Paragraf 1 Odsherreds Lærerkreds består af medlemmerne i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Kredsens hjemsted betragtes som Odsherred Kommune. Paragraf 3 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Thy-Mors Lærerkreds

Vedtægter for Thy-Mors Lærerkreds Vedtægter for Thy-Mors Lærerkreds 1 Kredsens navn er Thy-Mors Lærerkreds. Den udgør kreds 145 af Danmarks Lærerforening. Kredsens område dækker Thisted og Morsø Kommune. Hjemstedskommune er Thisted Kommune.

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

TR rolle og forventninger

TR rolle og forventninger TR rolle og forventninger Din rolle som TR Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på skolen

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. december 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. december 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 14. december 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Urafstemning OK18 Stat

Urafstemning OK18 Stat Urafstemning OK18 Stat Et godt og solidarisk resultat Der har været et enestående sammenhold i fagbevægelsen ved OK18 mellem regionale, kommunale og statslige lønmodtagere. Et sammenhold der har betydet,

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 25. oktober 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 2. marts 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN

GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN BESLUTNINGSREFERAT Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Præstemosen tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 på Risbjerggård, Hvidovrevej 241. Dagsordenen var: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING. KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19.

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING. KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19. INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. juni 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning. 1 Lærerkreds Nord udarbejder hvert år en årsrapport indeholdende påtegninger, årsregnskab m. balance og noter, samt regnskab for Særlig Fond. Årsrapporten er tilgængelig på kredsens hjemmeside. Derfor

Læs mere

Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret

Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret Nr. 2, juni 2019 Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret Nr. 2, Juni 2019 Sommerhilsen fra RLF Så kom varmen skyllende hen over Rødovre, og

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING 1 Kredsens navn er Aalborg Lærerforening. Den udgør kreds 153 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Aalborg kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Vedtægter for Ballerup Lærerforening og Solidaritetsfonden 1

Læs mere

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. VEDTÆGTER Den 26.03.14 1 Navn Navnet er SKK Skolelederforeningen, Københavns Kommune. Stk.2 Medlemmer er ledere ansat i Københavns Kommune, omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2019 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl til 21.00

DRAGØR SKOLE. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl til 21.00 Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole Onsdag den 20. juni 2018 Dragør Skole Lærerværelset Kl. 18.30 til 21.00 Medlemmer: Forældrerepræsentanter Syd: Annette Rahbek, Maud Bodholdt og Jan Hestetræet. Forældrerepræsentanter

Læs mere

Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013.

Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013. Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013. 1. Kredsens navn er Sønderborg Lærerkreds. Den udgør kreds 91 af Danmarks Lærerforening og omfatter Sønderborg

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

Velkommen til Den ordinære generalforsamling 2012 fredag 5. oktober kl. 15 til kl. 19 i Korsgadehallen på Nørrebro

Velkommen til Den ordinære generalforsamling 2012 fredag 5. oktober kl. 15 til kl. 19 i Korsgadehallen på Nørrebro Velkommen til Den ordinære generalforsamling 2012 fredag 5. oktober kl. 15 til kl. 19 i Korsgadehallen på Nørrebro Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl. 19. Hvis det ikke er muligt at afslutte

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere