Indhold Innhold Innehåll Inhalt Content Teneur Contenuto Contenido Inhoud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Innhold Innehåll Inhalt Content Teneur Contenuto Contenido Inhoud"

Transkript

1

2 Indhold Innhold Innehåll Inhalt Content Teneur Contenuto Contenido Inhoud Brugsanvisning Danish Brukermanual Norwegian Bruksanvisning Swedish Bedienungsanleitung German Instruction manual English Mode d emploi French Manuale d'istruzioni Italiano Manual de Instrucciones Spanish Gebruiksaanwijzing Dutch

3 Brugsanvisning Danish SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sørg for at læse alle anvisningerne nedenfor, før apparatet tages i brug, for at undgå person- eller tingskade, og for at opnå de bedste resultater med apparatet. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis du giver dette apparat til en tredjepart, skal du også overdrage denne vejledning til den senere bruger. Skulle der opstå skader som følge af, at brugeren ikke følger anvisningerne i denne vejledning, bortfalder garantien. Fabrikanten/importøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som opstår som følge af, at brugeren ikke følger vejledningen, uagtsom anvendelse eller anvendelse i strid med vejledningen. 1. Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn og inden dele sæ ttes på og tages af, og inden rengøring. 2. Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgæ ngeligt for børn. 3. Apparatet må bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under tilsyn eller er blevet instrueret, hvordan apparatet bruges sikkert, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 4. Børn må ikke lege med apparatet. 5. Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare. 6. Sluk for apparatet og afbryd strømforsyningen, inden du skifter tilbehør eller næ rmer dig dele, der bevæ ger sig under brug. 7. Advarsel: Risiko for skader ved misbrug

4 8. Før stikket sæ ttes i en stikkontakt, bedes du kontrollere, at spæ ndingen og frekvensen overholder specifikationerne på mæ rkeskiltet. 9. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring. 10. Sørg for, at ledningen ikke hæ nger over skarpe kanter, og hold den væ k fra varme genstande og åben ild. 11. Apparatet eller stikket må ikke puttes i vand eller andre væ sker. Dette kan væ re livsfarligt pga. elektrisk stød! 12. For at tage stikket ud af stikkontakten skal du træ kke i selve stikket. Træ k ikke i ledningen. 13. Berør ikke apparatet, hvis det falder ned i vand. Tag stikket ud af stikkontakten, sluk for apparatet, og send det til reparation på et autoriseret servicecenter. 14. Undlad at sæ tte stikket i stikkontakten eller tage stikke ud af kontakten med våde hæ nder. 15. Forsøg aldrig at åbne apparatets kabinet, eller at reparere apparatet selv. Det kan forårsage elektrisk stød. 16. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er i brug. 17. Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug. 18. Brug ikke apparatet til andet end dets tilsigtede brug. 19. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet eller bukkes. 20. Undgå kontakt med bevæ gelige dele. Hold hæ nder, hår, tøj, paletknive og andre redskaber væ k fra piskerisene og dejkrogene, for at mindske risikoen for personskader og/eller beskadigelse af røremaskinen. 21. Forsøg aldrig at sæ tte forskellige tilbehør på apparatet på samme tid (dejkroge og piskeris, og lignende). 22. Tag tilbehøret af røremaskinen inden det vaskes. 23. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sæ lges af - 3 -

5 producenten kan føre til brand, elektrisk stød og personskader. 24. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet under opbevaring. Dette kan beskadige ledningen og føre til kortslutning, elektrisk stød eller brand. 25. Vejledninger til rengøring af overfladerne, der kommer i kontakt med fødevarer, hastighedsindstillinger og betjeningstider, bedes du se afsnittet nedenfor i vejledningen

6 30-HM400 DK BESKRIVELSE AF DELE 1. Skub ud-knap 2. Hastighedsknap 3. Turbo-knap 4. Håndtag 5. Piskeris 6. Dejkroge FØ R FØ RSTE BRUG 1. Pak forsigtigt røremaskinen ud, og fjern al emballagen. 2. Rengør tilbehøret til apparatet i varmt vand, og skyld og tør det af før brug. BRUGSVEJLEDNINGER 1. Sørg for, at hastighedsknappen står på 0, og at apparatet er tilsluttet stikkontakten. 2. Sæ t piskerisene/dejkrogene på en ad gangen, ved at sæ tte aksel-enden i på bunden af røremaskinen. Drej piskeriset lidt, og tryk det ind, indtil det klikkes på plads. BEMÆRK: Piskerisene kan sættes i hver hul, da de begge er ens. På dejkrogene er det kun den med spændeskiven, der kan sættes i det store hul. De to dejkroge kan ikke sættes omvendt i. 3. Sæ t stikket i stikkontakten. 4. Put ingredienserne i en skål, der er egnet til brug med røremaskinen. Tag fat i røremaskinens håndtag, og sæ t piskerisene eller dejkrogene midt i maden, der skal piskes. 5. Tæ nd røremaskinen, og indstil hastighedsknappen på håndtaget. 6. Apparatet er udstyret med en turbo-knap, som bruges til at køre på fuld hastighed. 7. Når du er færdig med at bruge apparatet, skal du sætte hastighedsknappen på Tag apparatets stik ud af stikkontakten. 9. Tryk på skub ud-knappen, og træ k piskerisene/dejkrogene ud. Forsigtig: 1. Motorkabinettet må aldrig vaskes i vand. 2. Sørg for at hastighedsknappen står på»0«og stikket træ kkes ud af stikkontakten, inden du tager tilbehøret ud af kabinettet. 3. Når du trykker tilbehøret ud, må du aldrig gøre det mod en person, da dette kan føre til personskader. VEJLEDNING TIL HASTIGHEDERNE HASTIGHEDER BESKRIVELSE 1-2 Til blanding af tørre ingredienser med væ sker, blanding af piskede æ ggehvider og fløde, omrøring af sovse og mosning af grøntsager. 3-4 Til blanding af kageblandinger, buddinger og dej. Til brug med dejkrogene til blanding af dej eller tykkere kageblandinger. Til blanding af fedtstoffer og sukker. 5 Til piskning af fløde, fordampet eller pulveriseret mæ lk, æ ggehvider og hele æ g. Til blanding af hakket kød eller æ ltning af tykt dej

7 VEJLEDNING TIL TIDER OG MÆ NGDER Antal og tider Opskrift Antal Tid Gæ rdej Maks 500 g mel Maks. 5 min. Dej til vafler og pandekager Ca. 750 g Ca. 3 min. Tyndt sovs, creme og supper Ca. 750 g Ca. 3 min. Mayonaise Maks. 3 æ ggeblommer Ca. 5 min. Kartoffelmos Maks. 750 g Maks. 3 min. Piskefløde Maks. 500 g Maks. 3 min. Piskning af æ ggehvider Maks. 5 æ ggehvider Ca. 3 min. Kagedej Ca. 750 g Ca. 3 min. Forsigtig: 1. Brug aldrig større mæ ngder, der dem i tabellen ovenfor, og brug aldrig røremaskinen i læ ngere tid, end næ vnt. 2. Lad røremaskinen køle ned i 10 minutter eller køle ned til rumtemperaturen, når du er fæ rdig med at bruge den. RENGØ RING AF APPARATET 1. Sørg for, at slukke for apparatet og træ kke stikket ud af stikkontakten inden rengøring. 2. Vask piskerisene/dejkrogene i varmt vand. Skyl og tør dem grundigt. De kan også vaskes i opvaskemaskinen. 3. Tør kabinettet af med en fugtig klud. TEKNISKE DATA Driftsspænding: V ~ 50/60Hz Strømforbrug: 300 W GARANTI OG KUNDESERVICE Før vores apparater leveres, undergår de en streng kvalitetskontrol. Skulle du på trods af al vores umagen modtage et produkt med en skade fra fremstilling eller transport, bedes du levere det tilbage til din forhandler. Udover de obligatoriske juridiske rettigheder, kan køberen også stille krav under vilkårene i den følgende garanti: Vi giver 2 års garanti på det købte produkt, begyndende på salgsdagen. Hvis du har et defekt produkt, kan du henvende dig direkte ved salgsstedet. Denne garanti dækker ikke defekter som opstå som konsekvens af forkert håndtering eller fejl som følge af manipulation og reparationer udført af tredjeparter, eller montering af ikke-originale dele. Gem altid din kvittering, da du uden kvitteringen ikke kan gøre krav på nogen form for garanti. Skader som opstår fordi brugervejledningen ikke følges, medfører at garantien bortfalder, og hvis dette har efterfølgende skader, er vi ikke ansvarlige på nogen måde. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for materielle eller personskade forårsaget af forkert brug, hvis brugervejledningen ikke følges korrekt. Skade på tilbehør betyder ikke at hele apparatet bliver erstattet. I sådanne tilfælde bedes du rette henvendelse til vores serviceafdeling. Brud på glas og plastdele erstattes altid mod betaling. Defekter på forbrugsartikler eller dele som er udsat for slidtage, samt rengøring, vedligeholdelse eller erstatning af disse dele er ikke dækket af garantien, og der bliver opkrævet betaling for sådanne tjenester

8 MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE Genbrug EU direktiv 2012/19/EU Denne markering betyder at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt med henblik på bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Til returnering af den brugte enhed skal man benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt med henblik på miljømæssig sikker genbrug. Fun Nordic ApS Egelund Aabenraa Denmark

9 Brukermanual Norwegian SIKKERHETSINSTRUKSER Før bruk må du lese alle instruksene nedenfor så du unngår skader på personer eller gjenstander, og slik at resultatet blir best mulig. Oppbevar håndboken på et trygt sted. Hvis du gir eller overlater apparatet til andre, må du sørge for at de også får håndboken. Skulle det oppstå skader fordi brukeren ikke følger instruksene i håndboken, vil garantien ikke lenger være gyldig. Produsent/importør påtar seg ikke ansvar for skader som måtte oppstå dersom instruksene ikke blir fulgt, apparatet utsettes for skjødesløs behandling eller bruken ikke er i tråd med anvisningene. 1. Ta alltid ut støpslet av kontakten hvis apparatet blir stående uten tilsyn og før det monteres, demonteres eller rengjøres. 2. Barn må ikke bruke dette apparatet. Apparat og ledning må være utilgjengelige for barn. 3. Apparater kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, så sant de er under betryggende tilsyn eller har fått opplæring i anvendelsen av apparatet og er klar over risikoen ved bruk. 4. Barn må ikke leke med apparatet. 5. Hvis ledningen er ødelagt, må den byttes av produsent, serviceansvarlig eller annen kvalifisert person for at ulykker skal unngås. 6. Slå av apparatet og koble det fra strømnettet før du bytter tilbehør eller tar på deler som er i bevegelse når apparatet er i bruk. 7. Advarsel: Det er en potensiell risiko for at feil bruk kan medføre skader

10 8. Før du setter støpslet inn i stikkontakten, må du kontrollere at spenning og frekvens er i samsvar med spesifikasjonene på typeetiketten. 9. Ta støpslet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. 10. Pass på at ledningen ikke henges over skarpe kanter, og hold den unna varme gjenstander og åpen flamme. 11. Ikke legg apparat eller støpsel i vann eller andre væsker. Elektrisk støt kan medføre livsfare! 12. Når du skal ta støpslet ut av kontakten, drar du i støpslet. Unngå å dra i ledningen. 13. Unngå å ta på apparatet hvis det faller ned i vann. Ta støpslet ut av kontakten, slå av apparatet og lever det til et autorisert servicesenter for reparasjon. 14. Apparatet må ikke kobles til eller fra strømnettet med våte hender. 15. Du må aldri forsøke å åpne dekslet på apparatet eller reparere det selv. Det kan medføre elektrisk støt. 16. Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk. 17. Apparatet er ikke beregnet på kommersiell bruk. 18. Apparatet må aldri brukes til andre formål enn det som det er beregnet for. 19. Unngå å snurre ledningen rundt apparatet eller lage en knekk på den. 20. Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold hender, hår og klæ r samt stekespader og andre kjøkkenredskaper unna visp og elter slik at risikoen for skader på person og/eller håndmikser reduseres. 21. Tilbehør med ulike funksjoner må aldri settes på samtidig (f.eks. elter og visp). 22. Fjern alt tilbehør fra håndmikseren før rengjøring. 23. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade

11 24. Ledningen må ikke snurres rundt apparatet når det settes bort. Det kan medføre skader på ledningen og føre til kortslutning, elektrisk støt eller brann 25. For instrukser om hvordan du rengjør overflater som kommer i kontakt med mat, og for hastighetsinnstillinger og driftstider, kan du lese avsnittet nedenfor

12 30-HM400 NO PRODUKTBESKRIVELSE 1. Utløserknapp 2. Hastighetskontroll 3. Turbo-knapp 4. Håndtak 5. Vispere 6. Elteklør FØ R FØ RSTEGANGSBRUK 1. Pakk håndmikseren forsiktig opp og fjern all emballasjemateriell. 2. Rengjør apparatets forskjellige tilbehør i varmt vann, skyll og tørk grundig før bruk. BRUKSINSTRUKSJONER 1. Sørg for at hastighetskontroll i «0»-posisjon og apparatet er koblet fra en stikkontakt. 2. Sett inn visper/elteklæ r en om gangen, ved å sette stammeenden av visper/elteklæ r i bunnen av mikseren. Vri om vispen og skyv den til den klikker på plass. MERKNAD: Vispene kan settes inn i begge kontaktene, ettersom vispene er identiske. For deigkroker kan den med vasker bare settes inn i den større sokkelen. De to deigkrokene kan ikke settes i revers. 3. Koble i en passende kontakt. 4. Legg ingrediensene i en bolle som er egnet for blandingsformål, ta tak i miksehåndtaket, og plasser piskemaskiner eller deigkroker i midten av maten som skal blandes. 5. Slå på mikseren og juster hastighetsinnstilling ved å bruke kontrollen på håndtaket. 6. Produktet er utstyrt med en turboknapp, som gir deg umiddelbar tilgang til hele effekten av produktet ditt. 7. Når du er ferdig med å bruke den, setter du hastighetskontrollbryteren til «0»-posisjon. 8. Koble fra produktet. 9. Mens du trykker på utløserknappen trekker du ut vispene/elteklørne. ADVARSEL: 1. Aldri vask motorkabinettet i vann. 2. Sørg for at kontrollknappen er dreid til posisjon «0» og ledningen er fjernet fra stikkontakten før vedleggene tas ut av huset. 3. Når du løfter ut tilbehøret, må du være oppmerksom på at du ikke må vende tilbehøret mot personen; det kan føre til smerte. HASTIGHETSVEILEDNING HASTIGHET BESKRIVELSE 1-2 For miksing av tørre ingredienser med væ sker, pisking av eggehviter og krem, røring av sauser og dressinger, og mosing av grønnsaker. 3-4 For blanding av kakeblandinger, puddinger eller rører. For bruk av elteklørne ved blanding av deig eller tyngre kakeblandinger. For kreming av matfett og sukker. 5 For pisking av krem, kondensert eller tørrmelk, eggehviter eller hele egg. For blanding av kjøttdeig eller elting av tung deig

13 BEHANDLINGSGUIDE Mengder og behandlingstider Oppskrift Antall Tid Gjærdeig Maks 500 gr. mel Maks. 5 min. Røre for vafler, pannekaker Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Tynne sauser, kremer og supper Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Majones Maks. 3 eggeplommer Ca. 5 min. Potetmos Maks. 750 gr. Maks. 3 min. Pisket krem Maks. 500 gr. Maks. 3 min. Slå eggehviter Maks. 5 eggehviter Ca. 3 min. Kakedeig Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Forsiktig: 1. Bruk aldri mer last enn nevnt i tabellen over og bruk aldri mikseren lenger enn nevnt. 2. La mikseren avkjøles i 10 minutter eller avkjøles til romtemperaturen etter ferdig oppskrift. RENGJØ RING AV APPARATET 1. Før du rengjør apparatet, sørg for at det er avslått og koble strømkabelen fra stikkontakten. 2. Vask piskeren / deigkrokene i varmt vann. Skyll og tørk dem godt. De kan også rengjøres i oppvaskmaskinen. 3. Tørk mikseren med en fuktig klut. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Driftsspenning: V ~ 50/60Hz Strømforbruk: 300 W GARANTI OG KUNDESERVICE Før levering våre enheter er underlagt streng kvalitetskontroll. Hvis, til tross all omsorg, har skaden oppstått under produksjon eller transport, kan du returnere enheten til forhandleren. I tillegg til lovfestede rettigheter, har kjøper en opsjon til å kreve i henhold til følgende garanti. For de kjøpte apparatet vi gir 2 års garanti, fra den dagen av salget. I denne perioden vil vi avhjelpe alle mangler gratis, som kan påviselig skyldes material-eller produksjonsfeil, ved reparasjon eller bytte. Defekter som oppstår på grunn av feil håndtering av enheten og funksjonsfeil på grunn av inngrep og reparasjoner av tredjeparter eller montering av ikke-originale deler er ikke dekket av denne garantien. Ta alltid vare på kvitteringen. Uten kvitteringen kan du ikke kreve noen form for garanti. Skade som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, medfører at garantien blir gjort ugyldig. Hvis dette resulterer i betydelig skade vil vi ikke kunne holdes ansvarlig for skaden. Vi kan heller ikke bli holdt ansvarlig for material - eller personalskade som skyldes feil bruk eller om instruksene i bruksanvisningen ikke er blitt ordentlig utført. Skade på tilbehør gir ikke rett til utskifting av hele apparatet. Vær vennlig, i et slikt tilfelle, å ta kontakt med din serviceavdeling. Knust glass eller brekkasje på plastikkdeler er alltid gjenstand for utskifting. Ved defekter på forbruksdeler eller deler som er utsatt for slitasje, herunder rengjøring, vil vedlikehold eller utskifting ikke være dekket av garantien og må derfor bli betalt

14 MILJØVENNLIG KASTING Resirkulering EU-direktiv 2012/19/EU Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljø eller helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuleres det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, bruk stedlige retur og innsamlingssystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for at dette produktet blir miljømessig og trygt resirkulert. Fun Nordic ApS Egelund Aabenraa Denmark

15 Bruksanvisning Swedish SÄKERHETSANVISNINGAR Före användning och för att att erhålla bästa resultat från apparaten, var noga med att läsa igenom alla instruktioner nedan för att undvika skada på person eller egendom. Se till att förvara denna bruksanvisning på en säker plats. Om du ger bort eller överlåter denna apparat till någon, se till att även inkludera denna bruksanvisning. Vid skador som orsakats av att användaren inte följer instruktionerna i denna bruksanvisning ogiltighetsförklaras garantin. Tillverkaren/importören tar inget ansvar för skador som orsakats av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, vid en vårdslös användning eller användning som inte är i enlighet med kraven i denna bruksanvisning. 1. Koppla alltid ur apparaten från strömförsörjningen innan den lämnas obevakad och före montering, isärtagning eller rengöring. 2. Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och dess strömkabel utom räckhåll för barn. 3. Apparaterna kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas eller mottagit instruktioner för säker användning av apparaten och förstår riskerna. 4. Barn får inte leka med apparaten. 5. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. 6. Stäng av apparaten och dra ut strömkontakten från eluttaget innan tillbehör byts ut och innan du närmar dig delar som är rörliga under användning

16 7. Varning: Det finns en potentiell risk för personskador vid felaktig användning. 8. Innan du ansluter strömkontakten till eluttaget, kontrollera att spänningen och frekvensen överensstämmer med specifikationerna på märkplåten. 9. Dra ut strömkontakten från eluttaget när apparaten inte används och före rengöring. 10. Säkerställ att strömkabeln inte hänger över någon skarp kant och håll den borta från varma föremål och öppen eld. 11. Sänk inte ner apparaten eller strömkontakten i vatten eller någon annan vätska. Det är livsfarligt på grund av elektriska stötar! 12. För att dra ut strömkontakten från eluttaget, dra ut den via strömkontakten. Dra inte i strömkabeln. 13. Vidrör inte apparaten om den faller ner i vatten. Dra ut strömkontakten från eluttaget, stäng av apparaten och lämna in den på ett auktoriserat servicecenter för reparation. 14. Du får inte koppla in eller dra ut apparaten från eluttaget med blöta händer. 15. Försök aldrig att öppna apparatens hölje eller reparera den själv. Det kan orsaka elektriska stötar. 16. Lämna aldrig apparaten obevakad vid användning. 17. Denna apparat är inte utvecklad för kommersiell användning. 18. Använd inte apparaten för något annat ändamål än den är avsedd för. 19. Linda inte kabeln runt apparaten och undvik att böja den. 20. Undvik kontakt med de rörliga delarna. Håll händer, hår, kläder samt spatlar och andra köksredskap borta från visparna och degkrokarna för att minska risken för skada på person och/eller elvispen

17 21. Montera aldrig tillbehör med olika funktioner på samma gång (degkrokar och vispar osv.). 22. Ta bort tillbehören från elvispen före diskning. 23. Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador. 24. Linda inte strömkabeln runt apparaten vid förvaring. Det kan skada kabeln och leda till kortslutning, elektriska stötar eller brand. 25. Se nedanstående avsnitt i bruksanvisningen för instruktioner om hur man rengör ytor som kommit i kontakt med mat, hastighetsinställningar och drifttider

18 30-HM400 SE BESKRIVNING AV DELAR 1. Utskjutningsknapp 2. Hastighetsreglage 3. Turboknapp 4. Handtag 5. Vispar 6. Degkrokar INNAN FÖ RSTA ANVÄNDNING 1. Packa försiktigt upp stavmixern och ta bort allt förpackningsmaterial. 2. Rengör de olika tillbehören till apparaten i varmt vatten, skölj och torka ordentligt innan användning. INSTRUKTIONER FÖ R ANVÄNDNING 1. Se till så att hastighetsreglaget är inställt på 0 läget och att apparaten inte anslutet till ett eluttag. 2. Sätt in visparna/degkrokarna en i taget, genom att placera visparnas/degkrokarnas skaft i mixerns nedersta del. Vrid lätt på insatserna och tryck in dem tills det att de klickar fast. NOTERA: Visparna kan sättas in i valfritt uttag då visparna är identiska. För degkrokar, den med bricka kan endast sättas in i det större uttaget. De två degkorkarna kan inte sättas i tvärt om. 3. Anslut till ett lämpligt uttag. 4. Placera ingredienserna i en skål som är lämplig för tillblandning, ta tag i elvispens handtag och placera visparna eller degkrokarna i mitten av maten som skall blandas. 5. Slå på mixern och justera hastigheten med kontrollen på handtaget. 6. Apparaten har en turboknapp, som låter dig köra på apparatens högsta effekt. 7. Då du är klar med mixern, vrid hastighetsreglaget till 0 läget. 8. Dra ur sladden från eluttaget. 9. Tryck på utskutningsknappen och dra ur visparna/degkrokarna. Försiktigt: 1. Rengör aldrig motorenheten med vatten. 2. Se till så att styrreglaget är inställt på 0 läget och att sladden är urdragen från uttaget innan du tar ut insatserna från mixern. 3. När tillbehören matas ut skall aldrig tillbehören riktas mot någon peson då det kan resultera i personskador. HASTIGHETSGUIDE HASTIGHET BESKRIVNING 1-2 För att mixa torra ingredienter med vätskor, blanda vispad äggvita och grädde, röra om i såser och liknande samt att mosa grönsaker. 3-4 För att blanda kakmixer, puddingar och smörblandningar. Använd degkrokarna då du bearbetar degar och tyngre kakblandningar. Passar också för att kräma upp reduceringar och socker. 5 För att vispa grädde, mjölk av olika slag, äggvitor och hela ägg. För att blanda köttfärs eller bearbeta tung deg

19 BEHANDLINGSGUIDE Antal och förberedningstider Recept Antal Tid Jästdeg Max. 500 g. mjöl Max. 5 min. Smet för våfflor, pannkakor Ca. 750 g Ca. 3 min. Tunna såser, krämer och soppor Ca. 750 g Ca. 3 min. Majonnäs Max. 3 äggulor Ca. 5 min. Potatismos Max. 750 g Max. 3 min. Vispgrädde Max. 500 g Max. 3 min. Slagna äggvitor Max. 5 äggvitor Ca. 3 min. Kakdeg Ca. 750g. Ca. 3 min. Varning! 1. Använd aldrig en högre belastning än den som anges i ovanstående tabell och använd aldrig elvispen längre än den angivna tiden. 2. Låt elvispen svalna i 10 minuter eller svalna till rumstemperatur efter att receptet tillagats. RENGÖ RING AV MIXERN 1. Innan du påbörjar rengöring ska du slå av mixern och dra ur sladden från eluttaget. 2. Diska visparna/degkrokarna i varmt vatten. Skölj och torka dem noga. De kan också rengöras i diskmaskinen. 3. Torka av ytterhöljet på mixern med en fuktig trasa. TEKNISKA DATA Elstandard: V~ 50/60Hz Strömförbrukning: 300 W GARANTI OCH KUNDTJÄNST Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om det trots detta skulle uppstå någon skada på produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället. Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på garanti: För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Brister som uppstår genom felaktig hantering av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto då det är din garanti vid eventuell reklamation. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren. MILJÖVÄNLIG KASSERING Återvinning - EU-direktiv 2012/19/EU Denna markering indikerar att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. För att förhindra eventuell miljöförstöring och eventuella hälsorisker på grund av icke kontrollerad avyttring ska den avyttras med ansvar för att materialet ska kunna återanvändas på ett hållbart sätt. Returnera den använda enheten enligt retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren som sålt produkten. Återförsäljaren kan ombesörja att produkten återvinns på ett miljömässigt säkert sätt

20 Fun Nordic ApS Egelund Aabenraa Denmark

21 Bedienungsanleitung German SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen. Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden. 1. Ziehen Sie immer den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor dem Zusammenbauen, Zerlegen oder Reinigen. 2. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern. 3. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. 4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich

22 qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden. 6. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehör auswechseln oder sich Teilen nähern, die während des Betriebs in Bewegung sind. 7. Warnung: Es besteht potenziell ein Verletzungsrisiko durch Fehlgebrauch. 8. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. 9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird. 10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern. 11. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag! 12. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel. 13. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten Kundendienst zwecks Reparatur. 14. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden. 15. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. 16. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt

23 17. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. 18. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck. 19. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht. 20. Berühren Sie nicht die sich bewegenden Teile. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung sowie Spatel und andere Utensilien von den Schneebesen oder Knethaken fern, um die Gefahr von Verletzungen für Personen und/oder Beschädigungen am Handmixer zu reduzieren. 21. Benutzen Sie niemals Zubehör mit unterschiedlichen Funktionen zusammen (Knethaken und Schneebesen usw.) 22. Entfernen Sie vor dem Abwaschen das Zubehör von dem Handmixer. 23. Die Verwendung von Aufsätzen oder Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen. 24. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät. Dies kann das Kabel beschädigen und zu Kurzschluss, Stromschlag oder Feuer führen. 25. Um Informationen zur Reinigung der Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen zu erhalten, lesen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung Reinigung und Pflege. Um Informationen zu Geschwindigkeitseinstellungen und Betriebszeiten zu erhalten, lesen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung

24 30-HM400 DE BESCHREIBUNG 1. Auslösetaste 2. Geschwindigkeitsregler 3. Turbotaste 4. Handgriff 5. Rührstäbe 6. Knethaken VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 1. Packen Sie den Handmixer vorsichtig aus und entfernen alles Verpackungsmaterial. 2. Reinigen Sie die verschiedenen Zubehörteile Ihres Geräts vor dem Gebrauch in warmem Wasser, spülen und trocknen Sie sie gründlich ab. INBETRIEBNAHME 1. Achten Sie darauf, dass sich der Geschwindigkeitsregler in der Stellung 0 befindet und der Netzstecker des Gerätes gezogen ist. 2. Stecken Sie die Rührstäbe/Knethaken einzeln ein, indem Sie jeweils das hintere Ende unten in den Mixer einführen. Drehen Sie die Rühreinsätze etwas und schieben sie in das Gerät hinein, bis sie hörbar einrasten. HINWEIS: Die Rührbesen können in eine beliebige Öffnung gesteckt werden, da sie identisch sind. Bei den Knethaken muss der Knethaken mit der Distanzscheibe in die größere Öffnung gesteckt werden. Die beiden Knethaken können nicht andersherum eingesteckt werden. 3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. 4. Geben Sie das Mixgut in eine zum Mixen geeignete Schüssel, ergreifen den Handgriff des Mixers und halten die Rühreinsätze mittig in das Mixgut. 5. Schalten Sie den Mixer ein und wählen Sie mithilfe des Reglers am Griff die gewünschte Geschwindigkeit. 6. Das Gerät besitzt eine Turbotaste, mit der Sie umgehend volle Geschwindigkeit wählen können. 7. Wenn der Mixvorgang beendet ist, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler in die Stellung Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts. 9. Ziehen Sie während des Drückens der Auslösetaste die Rühreinsätze heraus. Vorsicht: 1. Reinigen Sie das Motorgehäuse niemals in Wasser. 2. Vergewissern Sie sich, dass vor dem Entfernen der Rühreinsätze der Geschwindigkeitsregler in der Stellung 0 steht und der Netzstecker gezogen ist. 3. Richten Sie die Aufsätze nicht auf Menschen, wenn Sie sie entfernen. Andernfalls könnten Sie jemanden verletzen. LEITFADEN FÜ R DIE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN GESCHWINDIGKEIT BESCHREIBUNG 1-2 Mixen von trockenen Zutaten mit Flüssigkeiten, Heben von geschlagenem Eiweiß oder Schlagsahne unter Mischungen und Rühren von Soßen. 3-4 Rühren von Kuchenmischungen, Pudding oder Backmischungen. Zum Rühren von Teig oder schweren Kuchenmischungen die Knethaken verwenden. Zum cremig Rühren von Butter und Zucker. 5 Schlagen von Sahne, Trockenmilch oder Milchpulver, Eiweiß oder ganzen Eiern. Zum Rühren von Hackfleisch oder Teigkneten

25 Leitfaden Mengen und Verarbeitungszeiten Rezept Menge Zeit Hefeteig Max. 500 g Mehl Max. 5 min Teig für Waffeln, Pfannkuchen Ca. 750 g Ca. 3 min Dünnflüssige Soßen, Cremes und Suppen Ca. 750 g Ca. 3 min Mayonnaise Max. 3 Eigelb Ca. 5 min Kartoffelbrei Max. 750 g Max. 3 min Schlagsahne Max. 500 g Max. 3 min Eiweiß steif schlagen Max. 5 Eiweiß Ca. 3 min Kuchenteig Ca. 750 g Ca. 3 min Vorsicht: 1. Benutzen Sie niemals größere Mengen als in der obenstehenden Tabelle aufgeführt und lassen Sie das Handrührgerät niemals länger als angegeben laufen. 2. Lassen Sie das Rührgerät nach Abschluss der Zubereitung für 10 Minuten oder auf Zimmertemperatur abkühlen. REINIGUNG DES GERÄTS 1. Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. 2. Waschen Sie die Rührbesen/Knethaken in warmem Wasser ab. Spülen und trocknen Sie sie gründlich ab. Sie können auch in der Geschirrspülmaschine abgewaschen werden. 3. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch ab und reiben Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch trocken. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder Flüssigkeit. TECHNISCHE DATEN Spannung: VAC, 50/60Hz Leistung: 300 W GARANTIE UND KUNDENSERVICE Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden Bedingungen Garantie zu fordern: Wir bieten eine 2-jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig

26 UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG Wiederverwertung Europäischen Richtlinie 2012/19/EG Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen. Fun Nordic ApS Egelund Aabenraa Denmark

27 Instruction manual English SAFETY INSTRUCTIONS Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual. In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual. 1. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. 2. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 3. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 4. Children shall not play with the appliance. 5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 6. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use. 7. Warning: There is a potential risk of injuries from misuse

28 8. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label. 9. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning. 10. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames. 11. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock! 12. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord. 13. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair. 14. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand. 15. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock. 16. Never leave the appliance unattended during use. 17. This appliance is not designed for commercial use. 18. Do not use the appliance for other than intended use. 19. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. 20. Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters or dough hooks, to reduce the risk of injury to person and/or damage to the hand mixer. 21. Never fit accessories with different functions at the same time (dough hooks and beaters etc.) 22. Remove accessories from hand mixer before washing

29 23. The use of attachments or accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. 24. Do not wind the power cord around the appliance during storage. This could cause damage to the cord and lead to danger of short circuit, electric shock or fire. 25. Regarding the instructions for cleaning the surfaces which come in contact with food, speed settings and operating times, please refer to the below paragraph of the manual

30 30-HM400 EN PARTS DESCRIPTION 1. Eject button 2. Speed control 3. Turbo button 4. Handle 5. Beaters 6. Dough hooks BEFORE FIRST USE 1. Carefully unpack the hand mixer and remove all packaging material. 2. Clean the various accessories of your appliance in warm water, rinse and dry thoroughly before use. INSTRUCTION FOR USE 1. Be sure speed control in the 0 position and the appliance is unplugged from an electrical outlet. 2. Insert beaters/dough hooks singly at a time, by placing the stem end of beaters/dough hooks into the bottom of the mixer. Turn the beater slightly and push in until it clicks into position. NOTE: Beaters can be inserted in either socket, as the beaters are identical. For dough hooks, the one with washer can only be inserted into the bigger socket. The two dough hooks cannot be inserted in reverse. 3. Plug into an appropriate outlet. 4. Place the ingredients into a bowl suitable for mixing purposes, grip the mixer handle, and position the beaters or dough hooks in the centre of the food to be mixed. 5. Turn the mixer on and adjust speed setting by using the control on the handle. 6. The appliance is equipped with a turbo button, which allows you instant access to the full power of your appliance. 7. When you have finished using it, set the speed control switch to 0 position. 8. Unplug the appliance. 9. While pressing the eject button, pull out the beaters/dough hooks. Caution: 1. Never wash the motor housing in water. 2. Be sure the control knob is turned to position 0 and the cord is removed from the electrical outlet before taking out the attachments from the housing. 3. When ejecting the accessories, it must be noted never face the accessories to person; it may result in hurt. SPEED GUIDE SPEED DESCRIPTION 1-2 For mixing dry ingredients with liquids, folding whipped egg whites and cream into mixtures, stirring gravies and sauces and mashing vegetables. 3-4 For mixing cake mixes, puddings or batters. For using the dough hooks when mixing dough or heavier cake mixes. For creaming together shortening and sugar. 5 For whipping cream, evaporated or powdered milk, egg whites or whole eggs. For mixing minced meat or kneading heavy dough

31 PROCESSING GUIDE Quantities and processing times Recipe Quantity Time Yeast dough Max 500 gr. flour Max. 5 min. Batter for waffles, pancakes Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Thin sauces, creams and soups Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Mayonaise Max. 3 egg yolks Ca. 5 min. Mashed potatoes Max. 750 gr. Max. 3 min. Whipped cream Max. 500 gr. Max. 3 min. Beating egg whites Max. 5 egg whites Ca. 3 min. Cake dough Ca. 750 gr. Ca. 3 min. Caution: 1. Never use more load then mentioned in the table above and never operate the mixer longer then mentioned. 2. Allow the mixer to cool down for 10 minutes or cool down to the room temperature after finishing a recipe. CLEANING THE APPLIANCE 1. Before cleaning, switch off and unplug the cord from the electrical outlet. 2. Wash beaters/dough hooks in warm water. Rinse and dry them well. They can also be cleaned in a dishwasher. 3. Wipe the main body with a damp cloth and polish with a soft dry cloth. Do not immerse the main body in water or other liquid. TECHNICAL DATA Voltage: V ~ 50/60Hz Power: 300 W GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee: For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can t claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid

32 ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL Recycling European Directive 2012/19/EU This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. Fun Nordic ApS Egelund Aabenraa Denmark

33 Mode d emploi French CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d utiliser l appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d utilisation. En cas de détérioration due au non-respect par l utilisateur des instructions de cette notice d utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect des instructions de la notice d utilisation, à un usage négligent ou à l usage non conforme aux exigences de cette notice d utilisation. 1. Toujours déconnecter l'appareil de l alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants. 3. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. 4. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. 5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou

34 des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. 6. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement. 7. AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. 8. Avant d insérer la fiche de l appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. 9. Débranchez la fiche électrique de la prise électrique quand l appareil n est pas utilisé et avant de le nettoyer. 10. Veillez à ce que le cordon d alimentation ne pende pas sur des arêtes coupantes et maintenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues. 11. N'immergez jamais l'appareil ou sa fiche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique! 12. Pour débrancher la fiche de la prise, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d alimentation. 13. Ne touchez pas l appareil s il tombe dans de l eau. Débranchez la fiche de la prise électrique, éteignez l appareil et rapportez-le au centre de réparation agréé pour le faire réparer. 14. Ne branchez pas et ne débranchez pas l appareil de la prise électrique avec les mains mouillées. 15. N essayez pas d ouvrir le boîtier de l appareil ni de réparer l appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique. 16. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement

35 17. Cet appareil n est pas conçu pour un usage commercial. 18. N utilisez pas cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. 19. N enroulez pas le cordon d alimentation autour de l appareil et ne le pliez pas. 20. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Pendant l'utilisation, maintenez vos mains, cheveux, vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles éloignés des fouets ou des pétrins pour réduire les risques de blessures corporelles et/ou de détérioration de l'appareil. 21. N installez jamais en même temps d accessoires ayant des fonctions différentes (pétrins et batteurs, etc.). 22. Démontez les accessoires de l appareil avant de les laver. 23. L utilisation d accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. 24. N enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil quand vous le rangez. Cela peut endommager le cordon d alimentation et engendrer un risque de court-circuit, de choc électrique et d incendie. 25. Pour en savoir plus sur comment nettoyer des surfaces en contact avec des aliments, sur les réglages de vitesse et de durée de fonctionnement, reportezvous au paragraphe correspondant ci-après de ce mode d'emploi

36 30-HM400 FR DESCRIPTION DES PIÈCES 1. Bouton d éjection 2. Bouton de contrôle de vitesse 3. Bouton turbo 4. Poignée 5. Fouets 6. Crochets pétrisseurs AVANT D UTILISER VOTRE MIXER POUR LA PREMIÈRE FOIS 1. Déballez soigneusement le mixer à main et retirez tous les emballages. 2. Nettoyez les différents accessoires de votre appareil dans de l eau chaude savonneuse, rincez et séchez-les soigneusement avant de les utiliser. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 1. Assurez-vous que le bouton de contrôle de la vitesse est en position «0» et que l appareil n'est pas branché à une prise électrique. 2. Insérez les fouets / crochets pétrisseurs un à la fois, en plaçant l'extrémité de la tige du fouet / crochet pétrisseur dans le fond du mixeur. Tournez le batteur légèrement et poussez légèrement jusqu à ce qu il s enclenche en position. REMARQUE : Les fouets, étant identiques, peuvent être insérés dans n importe quelle ouverture. En ce qui concerne les pétrins, veillez à respecter le sens d installation. Celui disposant d un détrompeur doit être inséré dans la plus grande ouverture. 3. Branchez à une prise adéquate. 4. Placez les ingrédients dans un bol adapté au mixage, prenez le mixer par la poignée, et positionnez les batteurs au centre de la nourriture à mixer. 5. Mettez le mixeur en marche et ajustez le réglage de la vitesse en utilisant le contrôle sur la poignée. 6. L'appareil est équipé d'un bouton turbo, ce qui vous permet un accès instantané à toute la puissance de votre appareil. 7. Lorsque vous avez fini de l utiliser, réglez le bouton de contrôle de la vitesse en position «0». 8. Débranchez l'appareil. 9. En pressant le bouton d éjection, retirez les batteur/crochets pétrisseurs. Attention: 1. Ne lavez jamais le logement du moteur dans l eau. 2. Assurez-vous que le bouton de contrôle est en position «0» et que le cordon n'est pas relié à une prise avant de retirer les accessoires du logement. 3. Lors de l éjection des accessoires, ne pointez jamais les accessoires vers une personne ; cela peut entraîner des blessures. GUIDE DES VITESSES VITESSE DESCRIPTION 1-2 Pour mixer des ingrédients secs avec des liquides, battre des blancs d œufs et des crèmes. Faire des jus, des sauces et sauces de viandes. 3-4 Pour préparer des mélanges pour gâteau, des puddings, des pâtes à tarte. Pour utiliser les crochets pétrisseurs lorsque vou mixez une pâte ou des mélanges à gâteau plus lourds. Pour mélanger le sucre et le beurre ou tout autre matière grasse ensemble. 5 Pour battre des crèmes, du lait en poudre ou condensé, des blancs d œufs ou des œufs entiers. Pour hacher la viande ou pétrir de la pâte lourde

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction

VLT. MEMORY OPTION VLT Series Bookstyle... page 3. Compact IP page 7. Compact IP page 17 *MI50K151* Instruction VLT Instruction Drives and Controls MEMORY OPTION VLT Series 5000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 3 Compact IP 20... page 7 Compact IP 54... page 17 Advarsel! Memory Option

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W FOR HOUSEHOLD USE ONLY PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE USE OF THIS APPLIANCE. Important Safeguards When

Læs mere

VFL OPTIMA Flange. 1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage

VFL OPTIMA Flange.   1/9. Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage VFL OPTIMA Flange DE EN ES Montagevejledning Montageanleitung Mounting instructions Instrucciones de montaje Instructions de montage Produktbe skrive lse: VFL OPTIMA Flange kombinerer en stilbar dynamisk

Læs mere

F x 4 D x 2. M x 4 4,8 x 16. A x 14 5 x 35. Revideret juli 2017 AKKU. xxv

F x 4 D x 2. M x 4 4,8 x 16. A x 14 5 x 35. Revideret juli 2017 AKKU. xxv 19630-1 A x 14 M x 4 4,8 x 16 F x 4 D x 2 Revideret juli 2017 1 Vedligeholdelse: Plankerne leveres ubehandlet. Vi anbefaler at give plankerne en sæbebehandling eller træolie. Med træplejemidler sikrer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

See for further information and advice on the maintenance of materials.

See   for further information and advice on the maintenance of materials. 19638-1 x 2 A x 12 5 x 35 B x 8 5 x 40 J x 32 4 x 18 C C G G I x 7 K x 4 L x 1 Plastik Kunststoff Plastic Plastique E x 4 F x 4 D x 2 Revideret juli 2017 1 w w w. p l u s. d k Vedligeholdelse: Plankerne

Læs mere

WATER BATH I Instruction Manual. Water Bath. Digital Control. Cat. No

WATER BATH I Instruction Manual. Water Bath. Digital Control. Cat. No Water Bath Digital Control Cat. No 340120 General Information 1. Unpack with care Please contact our sales office if any items are missing. 2. Read this instruction manual before start up. 3. For any question

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC:

MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC: MARQUE: SCHNEIDER REFERENCE: THERMOSTAT WISER CODIC: 4182219 NOTICE Wiser Thermostat 1 2 8 sec./sek. 3 mm 3 EER5100x 4 5 FRANÇAIS Dans le carton Wiser Thermostat 3 x piles AAA (LR03) 2 x bandes adhésives

Læs mere

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction Declaration of incorporation of partly completed machinery Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin Inkorporeringserklæring for delmaskine Erklärung für den

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

HAND MIXER INSTRUCTION MANUAL

HAND MIXER INSTRUCTION MANUAL HAND MIXER INSTRUCTION MANUAL Model No.: HM713 230V~ 50Hz 250W IMPORTANT INFORMATION When using electrical appliance, basic safety precaution should always be consluted including the following: 1. Read

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

XXL-Rehab Stok XXL-Rehab Walking Cane

XXL-Rehab Stok XXL-Rehab Walking Cane XXL-Rehab Stok XXL-Rehab Walking Cane Anvendelse Use Max 270 kg Brugsanvisning User manual DK Bruges til: - Bariatriske brugere. UK For use by: - Bariatric users. Brugsanvisning for XXL-Rehab Stok ADVARSEL

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instructions for use www.nilfisk-advance.com 1 2 3 PRECAUTIONARY MEASURES If the opening that sucks in the air, thesuction pipe orthe telescopic wand on pipe are blocked, you should switch off the vacuum

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane Anvendelse Use Max 270 kg Brugsanvisning User manual DK Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. UK Ideal use for: - Bariatric users. Brugsanvisning

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vigtig information Viktig information

Vigtig information Viktig information Vigtig information Viktig information Læs alle punkter omhyggeligt inden monteringen! Opbevar monteringsvejledningen til senere brug, hvis rullegardinet evt. nedtages og skal monteres igen. Läs noga alla

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen.

Advarsel: Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen. InGround trampolin Advarsel: - Indeholder små dele som kan forårsage kvælning. - Trampolinen må ikke bruges af børn under 3 år. - For at undgå at glide, bør trampolinen ikke bruges når den er våd. - Kun

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 11560 Brugsanvisning Instruction manual DK GB CAMPINGTOILET Dele Toiletlåg Toiletsæde Vandpåfyldningsstuds Pumpestempel Låsebeslag 10 liters skylletank Tømmetud Skyderventil Niveauindikator 20 liters

Læs mere

Chiroform Massageapparat

Chiroform Massageapparat Chiroform Massageapparat Dobbelt virkende acupresserende massageapparat Med infrarød varme UN-2000M Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug. Dette apparat er ikke til

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane Anvendelse Use Max 270 kg Brugsanvisning User manual DK Bruges til: - Bariatriske brugere. UK For use by: - Bariatric users. Brugsanvisning for XXL-Rehab 4-punkt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

16 Inter IKEA Systems B.V AA KALLAX

16 Inter IKEA Systems B.V AA KALLAX 16 Inter IKEA Systems B.V. 2014 2016-08-25 KALLAX 103693 ENGLISH Important information Read carefully. Keep this information for further reference. FRANÇAIS Information importante A lire attentivement.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit radiation. result.

RPW This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit   radiation. result. TM TM RPW-1000 Laser Distance Measurer This app is optimized for: For a full list of compatible phones please visit www.ryobitools.eu/phoneworks IMPORTANT SAFETY S READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Læs mere

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 140, 40-40135-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 ** Ved

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

R9H R9H R9H R9H R9H R9H R9H13303

R9H R9H R9H R9H R9H R9H R9H13303 Resi9 en da R9H84 - R9H84 - R9H84 - R9H844 - R9H0 - R9H0 - R9H0 IP0 NVE5695 http://tv.schneider-electric.com This service guide must be kept for future use. PLEASE NOTE bbthis equipment should be installed,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser

XXL-Rehab Gulv forhøjer XXL-Rehab Floor raiser BRUGSANVISNING USER MANUAL Gulv forhøjer Floor raiser MAX 200 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet. FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

5KHBC212 5KHBC210 5KHBC208

5KHBC212 5KHBC210 5KHBC208 5KHBC212 5KHBC210 5KHBC208 English... 5 Deutsch... 19 Français... 33 Italiano... 47 Nederlands... 61 Español... 75 Português... 89 Ελληνικά... 103 Svenska... 117 Norsk... 131 Suomi... 145 Dansk... 159

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

5KHBC212AER 5KHBC210AER 5KHBC208AER

5KHBC212AER 5KHBC210AER 5KHBC208AER 5KHBC212AER 5KHBC210AER 5KHBC208AER IMMERSION BLENDER INSTRUCTIONS TABLE OF CONTENTS IMMERSION BLENDER SAFETY Important safeguards... 3 Electrical requirements...4 PARTS AND FEATURES GUIDE Parts and accessories...5

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere