C021 SAGSREGISTRERING. AFSLUTNINGSDATO: MODTAGET: DATERET: ART: 4 3R ANMELDELSE(LANDBRUG) INDH.: 6740 Bramming.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C021 SAGSREGISTRERING. AFSLUTNINGSDATO: MODTAGET: DATERET: ART: 4 3R ANMELDELSE(LANDBRUG) INDH.: 6740 Bramming."

Transkript

1 C021 BYGGESAG SIDE 1 SAGSREGISTRERING :33 BD EJDNR: EJERL.ESR-NR: ST. DARUM BY, DARUM ADR. : Ørnelundvej ørnelundvej 15,Bramming MATRIKEL: A MFL AFSLUTNINGSDATO: SAGSNR.: SAGSBHDL.: AL MODTAGET: DATERET: ART: 4 3R ANMELDELSE(LANDBRUG) INDH.: ETABLERING AF ENSILAGEPLADS STATISTIKFELT: AN04 SORTERING: 20 ANTAL EJERE: 1 ANSØG.: Lars Jeppe Banke Sørensen EJER: Lars Jeppe Banke Sørensen ørnelundvej 15 Ørnelundvej 15 Darum Mark Darum Mark SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: BEVARINGSVURD: NEJ KV02 SAG OPRETTET MED INDTASTEDE OPLYSNINGER

2 BRAMMING!K MMØNI KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING : wm SCT. mitliiiiliitffm&mwmmm KNUDS ALLE 7, 6740 BRAMMING TLF: FAX: fmiiiflliim ÉåAMåmJMm^ Sendes til Udfyldes af kommunen liimi^^wéi^mii^wim Sllliillllil Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Bramming Kommune IN; Side/dømr. Side/dørnr. Journalnummer/sagsnummer Joumalnummer/sagsnummer Set. Knuds Allé 7 ini I inn - 1 JUL! 2002 jbmhh^bjifsib^bbhi Udfyldes af ansogor KNiSK FORVALTNING 'ORVALTNING yriamming \MMING W. X. Forhåndsvurdering Forhandsanmeideise Landbrugsbyggeri geri j^^^^^bjh^^^^^t^^^^^^^^s Byggeanrreidelse.I.Attméldjiéljift 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Øf?v L(/4jn\/ $ Matrikelbetegnelse og ejerlav <1. //...Si Om urt Xy ej ^.//, Si. DfitlUH i^iiiøiiiéifiihiiéiiiiiiiiii 2. Byggearbejde der agtes udført 1 Husnummer yfs -^kniskjmalfnin,ql-w.i f Individuelle gødningsopbevaringsanlæg Etablering i f m tilslutning til fælles an aeg/bk ;3i;iÉn )lill!llliiliiiil!llliis; 3. Anmeldelsen drejer sig om ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^K^^^^^^^^^^^ IlIlllSIl IB^W ih^l^pll^ki IllMillpiilPåitl IlilBilliai et IMH^P 5 libilislpip iiabiiii IIÉIIIIÉI & M ISHHHM mil"""*""*"" mmipui Ml III masm ÉIMÉÉii IHHMHH BtBilliiilH Hvis andet, oplys hvilket - f.eks. ændret anvendelse "72Y Or^ fttff a ^ Ili iwipfllsp^fpl4 [T.^mr,pHH' ^^BJil SRHnsnnw IsHIIPIiiWlillP Møddnqsi ÉssslBMålålll 4J:Eyéfid< f^mjensim 4. Ejendommens husdyrhold (Opgørelse og konsulenterklæring om tilstrækkelig kapacitet vedlægges) iiiilusillliilhlibh^di Besætningsstørrelse for byggeri IBlBlBSIIBIBslilBilMlllB Besætningsstørrelse efter byggeri ffttfislplh lfth8isw tsiillliibppéiiisbipblt Dyreart Stk, Stk. Dyreenheder Dyreart Stk. Dyreenheder ÉSÉI EhSilaQesaftbeHc older ÉHMHHMI -IMHPHi H Si IlillllllilS iisi^ss^éhppfpj léms llllllllllllllllllllllfllf lipliilliiiiiiiiii*! Dyreenheder ialt lit.: æ!*j Sgigøsgi ^smsé ^^^i^tei^^^ss^^pl^^l^ll Dyreenheder ialt ilildiniiil aii5iié i:bs*a iissiliisaift IlillllimiBt 5, 5. Ejendommens Qehdom^iiilllliilai landbrugsareal Ijillélll;^^^^^ iliss^^mhbai^^^^v Arealer før byggeri ^^^^^^^^^^i^^i fliiilllliislibliliiiililllils Arealer efte r byggeri il llsplplliil!iilsilllllli Ejendommens samlede areal - ha Heraf til udspredning - ha Ejendommens samlede areal - ha Heraf til udspredning - ha Lejet/forpagtet areal - ha Heraf til udspredning - ha Lejet/forpagtet areal - ha Heraf til udspredning - ha ii i^llliillliillpiliil Skriftlige aftaler Ha. J il l Ji j illl i (godningsudbringning) Ha. llllllllii^liiilllliliil Ialt til udspredning ililjllilil Skriftlige a ftaler H( lll llii i f ll i (gødningsijdhringning) l J i illlflllli Ialt til udspiililliiiiliiiii redning Kruse Print System SystérrtfiiiOiiaW Blanket side 1 af 2 Ha. Ha.

3 6. Ejendommens opbevaringsanlæg roii^mjslanrélfø*geftv»f t! 'cwm^m^mmmåsefi^»:;*: wts * ^/» io#4 tfa rihgimm^^^ Anlægstype 1. Rumfang/areal Kapacitet mdr Anlægstype 1. Rumfang/areal ; #& & Kapacitet mdr Anfør nummer Anfør maneder m&m&mmiffliæsp gpii gpibif ift iler om upl,innn f q'-dninn p \ jndon ' S g 7. Beliggenhed/afstande - stalde/gødningsanlæg (tegning 1:500 i;søo vedlægges) Lijgjl..., Nuværende - mtr Planlagt mtr o w : -... Nuværende - mtr Planlagt mtr 9SwKiwBiBMwBpyø9en afstai#ifii iswf«tmp\ 1 -» raja 8. 8* Der vedlægges følgende fødende bilag i g 8 éksemplarer eksemplarer 9, Godkeiidels«M pfnsatiør?/påb«d~ Hvis ja, oplys ansøgningsdato Hvis ja, oplys ansøgningsdato Har kommunen ikke reageret inden 14 dage, kan arbejdet påbegyndes, med mindre der søges om miljøgodkendelse/dispensation. Oplysningerne afgivea afgiven på anmelders/ejers ansvar. 10. Anmelder Navn, adresse og telefonnummer LARS JEPPE B. SØRENSEM SØRENSEN "ØRNBLUND* melundvejis»rnelundvejis 74t 674tSfammJng, Bramming, Tif. Hf. 7S Ejer af ejendommen Ifølge ifølge tingbogen Navn adresse og telefonnummer LÅf$Oif } f»lg $0!!EUSE»i lårs jippis, sørensem ØRNSLUND" m»lundvejls ^ 17iø8t Pe Dato og undersknft A)'\ s\e\ Perso ^» 17 ' ' S^&n^ <^ // Dato og undersknft yfa- ~ _ 12. Kommunens attestation PetlaflftÆilrilf%^^ Kommunens navn, adresse og telefonnummer (stempel) Kontaktperson Dato og underskrift Blanket 0501-side - 2 af 2 lf ^fffptwf ppp^fr^

4 '/. Bramming Kommune Teknisk Forvaltning, Set Knuds Allé 7, Ørnelundvej 15 Udarbejdet den 28/6/2002 1:1000 AL

5 BYGGETJENESTEN BYGGETJENESTEN UDENOMSFACILITETER Ensilageopbevanng Ensilageopbevaring GR NR > Ensilagesilo med afgrænsningsmur OKTOBER 1986 landbrugets LANDBRUGETS BYGGEBLADE V RVGGFRIADE KONSULENT Plan, snit og beskrivelse Alle ubenævnte mål er i cm Silobunden skal ifølge miljøreglementet udføres af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale, fx. 15 cm beton 35 MN/m2, 2, ved pladsfremstilling bl. 1:1,5:2,5 (400 kg cement pr. m3 m 3 beton). En ø 110 mm pvc ledning kan med 2 cm fald pr. m aflede en vandmængde pr. time svarende til maks. 100 mm nedbør for et areal på 360 m2. m 2. 1,5 m pumpebrønd Skrfiprojektion af ensilagesiio Fundament, 20 cm beton 35MN/nV Kuppelnst i støbejern 0 30 cm brand -I 15cm beton 35MN/m Mtn 15cm kapiilarbrydende lag Svejs! armeringsnet 150x1501'bmm 1,5 m pumpebrønd Æftøb. Afløb ARBEJDETS UDFØRELSE: Før anlæg af ensilagepladsen fjernes muldjorden under hele pladsen og i en afstand af 1-2 m fra ensilagepladsens ydergrænser. Herefter kan den nøjagtige afsætning af anlægget finde sted, og udgravningen til afløb og fundamenter udføres. Afløb for ensilagesaft placeres som vist på tegning og føres til pumpebrønd og/eller ajlebeholder, gyllebeholder eller møddingsaftbeholder. Afløbsbrønde kan udføres af ø 30 cm pvc brønde eller anden godkendt brønd. Bunden i brønden støbes tæt af beton 35 MN/m2 2 i mindst 15 cm tykkelse. Afløbsledningen kan udføres af 100 mm glasserede lerrør eller 110 mm pvc. rør. Ledningen bør ikke lægges med mindre fald end 2 cm pr. m. Fundamentet eller randforstærkningen føres ca. 60 cm under færdigt terræn og udføres af beton 35 MN/m2. 2. Herefter opfyldes med groft sand til 15 cm under færdig konstruktion. Det kapiilarbrydende kapillarbrydende lag udlægges og vibreres omhyggeligt, så senere sætning undgås. TILSLAGSMATERIALER: Der skal anvendes humusfri, kalkstensfri og frostfaste tilslagsmaterialer. Frosne materialer må ikke anvendes. BUNDSTØBNING: Silobunden samt randbelægningen udføres med 15 cm beton 35 MN/m2. 2. Silobunden samt randbelægningen armeres med 150x150x6 'tun svejst armeringsnet, (karakteristisk trækbrudstyrke 510 MN/m2), 2 sarit nt armering som vist på tegning. Stødlængderne skal mindst være 30 cm. Stødene skal forskydes. Bunden bør have mindst 1 cm fald pr. m mod afløb. Randbelægningen bør have 3 cm fald pr. m mod afløb. Afløbsbrønde afdækkes med støbejernsriste. Ensilagesiloens aktuelle hovedmål anføres i de enkelte tilfælde. Der må ikke henlægges ensilage på randbelægningen. FELTINDDELING: Store betonflader vil revne som følge af svind, når betonen udtørrer. Man kan formindske disse revnedannelser, hvis der i gulvet indlægges fuger (svindfuger), der inddeler gulvet i felter i passende størrelser. Feltstørrelser bør ikke overstige ca. 35 m2, m 2, og den største sidelinie ikke over 6 m. SVINDFUGER: Fugerne kan fremstilles ved at presse et formstykke, fx. et T-jern, ned i betonen, medens denne endnu er "frisk", men dog tilstrækkeligt afbundet til, at fugesiderne bliver stående, når formstykket atter fjernes. UDSTØBNING: Gulvet støbes mellem såkaldte ledere eller allerede støbte kanter og afrettes efter disses overkant, der angiver den færdige gulvoverflades højde. Man udstøber hvert andet felt (bane), og når disse felter Ubaner) fbaner) er tilstrækkeligt afhærdede, fungerer deres kanter som ledere ved udstødning udstøbning af Tf de mellemliggende felter. Betonen komprimeres og trækkes af med retholt (fx. med bjælkevibrator). Efter afhærdningen af af betonen udfyldes fugerne med asfalt. Ei. TERBEHANDLING: Efter støbningen skal betonen beskyttes effektivt mod udtørring ved afdækning med plastfolie eller tilsvarende. Afdækningen skal vedligeholdes og være effektiv i 8 døgn, og udføres senest 1/2 time efter udstødningen udstøbningen er foretaget. Flader, der ikke kan efterbehandles som angivet ovenfor, skal påsprøjtes en curingsmembran. Curingsmembranen skal ligeledes være påført senest 1/2 time efter støbning og være effektiv i 8 døgn. Armen Armerings bøjle R 12 pr 30cm Curingsmidlet skal være tilsat en farvet indikator, således at påføringen kan kontrolleres visuelt. Curingsmidlet må ikke have skadelig eller retarderende virkning på betonens hærdning i overfladen. Curingsmidlet skal påføres efter leverandørens forskrifter. Curingsmidlet må ikke nedsætte evt. fugtisolerings eller malings vedhæftning. Hvis dette krav ikke kan opfyldes skal curingsmidlet fjernes effektivt fra betonoverfladen. Der må ikke anvendes curingsmembran på støbeskel Snit A A -15cm beton 35MN/m2 2 - Mm 15cm kapiilarbrydende kapillarbrydende lag -Svejst armeringsnet 15O *150 *6mm -Armering i gulv under siioveg sifovceg R 12 pr 25cm i begge retninger

6 ti Sydjysk Miljøfællesskab r %/s Bramming Kommune Set. Knuds Allé 7 Att. Annie Lillie WØG INDGÅ* " 9 Mil ' 9 JUU B0^M ST HK BrAMMINg ' Dato 8 juli juh 2002 Kontaktperson Pia Nielsen Du tlf pia dk pia dk Fremsendes uden følgeskrivelse: j Ifølge aftale [XI [X] Til videre behandling [~_~J j Til orientering Q Til godkendelse [~J Kommentarer udbedes [~J Ønskes retur [X] X Vedlagt godkendt forhåndsvurdering på Ørnelundvej 15, Venlig hilsen Pia Nielsen Bobølmarkvej Bobøltnarkvej Føvling, Tlf , Fax , 8435, E-mad syd-mtka-sxd-mil syd-md(a-s\d-mil dk

7 BRAMMING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SCT. KNUDS ALLE 7, 6740 BRAMMING TLF: FAX: BRAMMING BRAMMINGKOM.DK Anmeldere navn og adresse Lars Jeppe Banke Sørensen Ørnelundvej 15 Darum Mark Bramming Bedes oplyst ved henvendelse Ejendomsnummer Bygn nr Vejkode Husnr B Etage Side/dømr Ejerlejlighedsnr Byggesagsnummer /4 Meddelelse om byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse X Bygningsreglement 95 Bygningsreglement småhuse 98 De har anmeldt, at der på ejendommen Se vejledning Vejnavn (stedbetegnelse) Husnummer Ørnelundvej 15 Matrikelbetegnelse 24 a St. Darum Byagtes udført følgende byggearbejde Byggearbejdets art og omtang Etablering af 936 m2 m 2 ensilagesilo med afløb til fortank 1 den anledning meddeles, at X Byggearbejdet kan sættes igang. Eventuelle betingelser* se nedenfor. Byggearbejdet ikke må sættes igang. Lovhjemmel og/eller begrundelse - se nedenfor. Se vedlagte bilag Gebyr er modtaget ved "Anmeldelse ombyggearbejde" Ja Nej Hvis nej, gebyr kr Klagemyndighed og klagefrist Se bagsiden Med venlig hilsen Dato 1 2 JULI JULS 2002 Twt 7 Undersknft (iiuii Allt(l KnudTlrlk Knud^Erik Nielsen / Annie Lillie afdelingsingeniør miljøtekniker Kruse Print Pnnt System Blanket 0111-Side - 1 af 2

8 J.nr /4 Bilag til meddelelse vedr. landbrugsbyggeri. De har den 1. juli 2002 ansøgt om tilladelse til etablering af 936 m2 2 ensilagesilo på ejendommen matr. nr. 24 a St. Darum By, beliggende Ørnelundvej 15. Byggearbejdet kan igangsættes på nedennævnte betingelser. Betingelser: at de konstruktive forhold udføres efter Dansk Standards normer, eller efter "Landbrugets byggeblade", udgivet af Statens Byggeforsknings Institut bistitut SBI, jf. Bygningsreglement 1995 (BR 95), kap. 13.3, at byggeriet skal overholde de gældende afstandskrav jf. husdyrgødningsbekendt husdyrgødningsbekendtgørelsen (nr. 877 af 10. december 1998). Evt. dræn inden for en afstand af 15 m fra byggeriet skal afskæres eller erstattes af tætte rørledninger,./. at afløbsledninger for ensilagesaft udføres af autoriseret kloakmester. Vedlagte erklæring/færdigmelding af kloakarbejder skal indsendes til kommunen i underskrevet stand af aut. kloakmester,./. at vedlagte skema om fuldført byggearbejde indsendes til kommunen, når byggearbejdet er afsluttet, at der efter udførelsen indsendes reviderede/ajourførte tegninger, såfremt byggeriet afviger fra det anmeldte arbejde, Såfremt byggearbejdet ikke er påbegyndt inden år fra dato bortfalder tilladelsen. Såfremt byggearbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra dato bortfalder tilladelsen. 12 juli 2002 Teknisk forvaltning, den Teknisk forvaltning, den 1 2 JULI 2002

9 Ny ensilagesilo Bramming Kommune Teknisk Forvaltning, Set Knuds Allé 7, Ørnelundvej 15 - Etablering af 936 m2 ensilagesilo Udarbejdet den 09/7/2002

10 Bramming Kommune Teknisk Forvaltning, Set Knuds Allé 7, 6740 Brammm; Ørnelundvej 15 - Etablering af plansilo Udarbejdet den 03/7/2002 1:4000

11 t ;/, Bramming Kommune Teknisk Forvaltning, Set Knuds Allé 7, Ørnelundvej 15 Udarbejdet den 28/6/2002 1:1000 AL

12 uj ta _ I P P - - B B 3 35 ^ S_oe s_oe 5 : " : a - : S - O 3 -._. S 3 \ I K N C E R 2C S D-T^ ^ r\ n 3"r: B at: C02 Sagsdato: 02C Anta_ enaeaer: en^eaer: r-e.^d e ST. DARUM BY, DARUM 24 A j^ø1 ci _ q p q "COdø Byg. oe o. oe o.' i 36" _o T.-, p*,- o Q l ^ Byggesagskode: 4 BR anmeldelse^landbrua' anmeldelse\landbrug Sagstvoe: Sagstyoe: 2 Til/ombygm^a Til/ombygnr^a Iransakiiorsdato: Transaktiorsdato: Distrikt: Opdateret: u2_22' anvendelse Bnvetdelse : 210 Lanabrugsproauktior,C.. : 2000 : : _998 :.99^ : ^ >" Xy r' r^ C; ~ ^1 C 2.T_2 - p lil/ombygr^rgsar,2j ~l Fu-drørt D r- o ^ ^ ^ i^ _i b-drør De_ is icrigt.t_ ±Drugt.~. _.aae-.se anelse 3 q~. area_ s_o; a~ourr, our: E151 Byggesag overført til CR-stamregister. ibrugtagningstilladelse Ibrugtagningstilladelse BenlæggeiSe denlæggej.se uaviaet Kontrol: J

13 Byggesagsnummer Bygget] Byggetilladelsens I ladeisens dato BRAMMING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SCT.KNUOSALLÉ7,8?4D KNUDS 7,6740 BRAMMJWf BRAMMIN«5 TLF; *et$faxj FAX; ?6 6 L S/sv-Vv S/S7-W - oi Byggearbejdet er fuldført Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Matnkelbetegnelse ^ ' Matrikelbetegnelse IV 4 Anmeldelsé øm. fuldført byggearbejde r% ^ r% pv- Byggearbejdet er fuldført Bygherre i Æ?m >irnei_uno' *fe)8mfi.und' ÉJmeyncheilS ømeyndtei 1S 6746 Bramming. Tlf. Tif ? 90 8^ Dato Yh- oi Underskim (den ansvarlige for arbejdets udførelse) ] %i^ Ol Undersknft (den ansvarlige for arbejdets udførelse) X ^. as. Darum M/tau ^I'Dø'AET JMDGAET 18 J8 DEC, OEC ~fckn!skforva,tm,ng "feknlsk FQRVAl wvmmq TN(NG

14 BRAMMING KOMMUNE /$?/ Teknisk Forvaltning Set. Knuds Alle 7 Sendes til Lars Jeppe Banke Sørensen Ørnelundvej 15 Darum Mark Journalnummer Ekspeditionstid: Ma- fr ,- to till Tlf Fax dk Meddelelse uden særlig følgeskrivelse Vedrørende ejendommen beliggende Ørnelundvej 15, Darum I I Ifølge aftale Til videre behandling I [ I 1 henhold til til brev Ring venligst herom H] Til orientering O I Kan beholdes I I Til godkendelse I 1 I 1 Kommentar udbedes n ~1 Til underskrift Retur med tak for lån I I Udbedes retur I 1 I Til arkivering Bemærkninger De har den 18. december 2002 færdigmeldt byggesagen vedr. etablering af 936 m2 2 ensilagesilo med afløb til fortank, på ovennævnte ejendom. I den forbindelse meddeles, at der skal indsendes skema om afløb til Teknisk forvaltning, underskrevet af aut. kloakmester. Med venlig hilsen /. -ré. /f Dato Underskrift O^Ozt^ZC^/téLÅ Merete Nielsen 20. december 2002 assistent ^-^c. Kruse Print System Å/S A/S - Tif Tlf Blanket Side 1 af 1 ( )

15 *&, BRAMMING KOMMUNE Teknisk Forvaltning Set. Knuds Alle 7 Ekspeditionstid: Ma- fr ,- to tili. till Tlf Fax Sendes til Lars Jeppe Banke Sørensen Ørnelundvej 15 Darum Mark Journalnummer Meddelelse uden særlig følgeskrivelse Vedrørende ejendommen beliggende Ørnelundvej 15, Darum _J Ifølge aftale _J Til videre behandling O [ I I 1 henhold til til brev 13 Ring venligst herom fl PI Til orientering Hl Kan beholdes I] Til godkendelse I 1 I I Kommentar udbedes H] Til underskrift I] Retur med tak for lån I I Udbedes retur Z2 Til arkivering Bemærkninger Du erindres hermed om, at jeg endnu ikke har modtaget skema om afløb, underskrevet af aut. kloakmester. Med venlig hilsen Dato Underskrift Dato Underskrift c.rvt'c 4 K k'-awt: ^ _ Merete Nielsen 21. februar 2003 assistent Kruse Pnnt Print System A/S - Tlf Blanket Side 1 af 1 ( )

16 5&! BRAMMING KOMMUNE Teknisk Forvaltning Set. Knuds Alle 7 Ekspeditionstid: Ma- fr ,- to till Tlf Fax Sendes til Lars Jeppe Banke Sørensen Ørnelundvej 15 Darum Mark Journalnummer Meddelelse uden særlig følgeskrivelse Vedrørende ejendommen beliggende Ørnelundvej 15, Darum Ifølge aftale Tit videre behandling O 1 henhold til til brev 1 1 Ring venligst herom O Til orientering Kan beholdes I Til godkendelse Kommentar udbedes Til underskrift Retur med tak for lån I Udbedes retur 1 Til arkivering Bemærkninger Du erindres igen om at skema om afløb skal indsendes til kommunen, underskrevet af aut. kloakmester. Såfremt vi ikke har modtaget skemaet 30 dage fra d.d. vil det blive påført din BBRejermeddelelse, at afløbsskemaet mangler. Med venlig hilsen js. // Dato Underskrift O/ZT v de CVV^ ^ Merete Nielsen ' 25. marts 2003 assistent Kruse Print Pnnt System A/S - Tlf Blanket Side 1 af 1 ( )

17 C110 T? - B B R B : c- s " SIDE 5 3 Y G X I X C- S N O T A T E R - C R BD4A 3D4A 557 EJDNP: EJDNR: YGXR: 001 Ørnelundvej Ørnelundve: 15 ST. DARUM BY, DARUM 24 A RET. SAGS TRANS. NOTATER KODE TYPE DATO 00 *** Bygningen er notatbehandlet 13 der mangler skema om afløb i byggesagen /4 J O i E081 BBR opdateret +

18 557 BRAMMING KOMMUNE CS68700L DATO 19/01-04 SIDE BRAMMING KOMMUNE CS68700L DATO 19/01-04 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** SAGSNR: EJDNR : Ørnelundvej 15,Bramming EJERLEJLIGHEDSNR: MATR.NR : ST. DARUM BY, DARUM A AFSLUTTE 1 AFSLUTNINGSDATO: SAGSBHDL: AL MODTAGET: DATERET: ART : 04 BR ANMELDELSE(LA INDHOLD: ETABLERING AF ENSILAGEPLADS ANSØGER: EJER: Lars Jeppe Banke Sørensen Lars Jeppe Banke Sørensen Ørnelundvej 15 Ørnelundvej 15 Darum Mark Darum Mark SPECIEL BEMÆRKNING: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A * A A A BBR-OPLYSNINGER BYG ENH BYG ENH *************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INTERN I N T E R N SAGSSTYRINGS A G S S T Y R I N G *************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SAGSBEHANDLING FØR BYGGETILLADELSE DATO FOR TILL. / ANM.: *************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SAGSBEHANDLING EFTER E F T E R BYGGETILLADELSE VILKÅRV I L K Å R MODT. GODK. MODT. GODK. MODT. FÆRDIGMELDING X KOPI TIL SKATTEFORV X KOPI TIL TEGNESTUEN X BEMÆRK.: MANGLENDE SKEMA OM AFLØB FØRT PÅ NOTATLINIE *************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Udenomsfaciliteter Arkiv nr. 103.11-03 Ramper, pladser og veje Udgivet 17.03.03 Vaskeplads til landbrugsmaskiner Revideret - Side 1 af 3 Byggebladet er annulleret

Læs mere

Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive stensegaard@live.dk. Den 16. juni 2014

Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive stensegaard@live.dk. Den 16. juni 2014 Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive stensegaard@live.dk Den 16. juni 2014 Intrupvej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldelse - Ensilagesilo 28 - Uden nabohøring Skive Kommune har den 3. juni 2014 modtaget

Læs mere

Per Hansen Nissumvej 15 7870 Roslev solbakkennissum@live.dk. Den 20. juni 2014

Per Hansen Nissumvej 15 7870 Roslev solbakkennissum@live.dk. Den 20. juni 2014 Per Hansen Nissumvej 15 7870 Roslev solbakkennissum@live.dk Den 20. juni 2014 Nissumvej 15 7870 Roslev - Anmeldelse 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 27. maj 2014 modtaget de sidste oplysninger

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag Sendes til Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf. 79 75 50 00 Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr

Læs mere

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 10. oktober 2014

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 10. oktober 2014 Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev roslevvej@hotmail.com Den 10. oktober 2014 Roslevvej 38 - Anmeldelse 28 - Ensilagesilo - Afgørelse - Uden nabohøring Skive Kommune har modtaget de sidste

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Sendes til (kommunens navn og adresse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn. nr. Vejkode

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer

Sagsomslag BLAABJERG KOMMUNE. Sag SagsID Kommune 553. Person. Status. Papirsag. Ejendom. Journal. Virksom hed CVR nr. Navn Adresse Postnummer BLAABJERG KOMMUNE Sagsomslag Udskrevet: 09-08-2004 Sag SagsID 286928 Kommune 553 Bibliotek DokAjour Sagsdato 09-08-2004 Sagsindhold Skru ved sommerhus, Hjelme vej 51/011892 Sagspart Jørn Bjerrre Sagsansvarlig

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Peter_sorensen@teliamail.dk. Den 10. januar 2013

Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Peter_sorensen@teliamail.dk. Den 10. januar 2013 Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Peter_sorensen@teliamail.dk Den 10. januar 2013 Gammel Hald Vej 31 7840 Højslev - Anmeldelse 19 B - Afgørelse - Vaskeplads Skive Kommune har den

Læs mere

AFSLUTNING ÆNDRING AF SPILDEVANDSANLÆG

AFSLUTNING ÆNDRING AF SPILDEVANDSANLÆG RØNNEDE KOMMUNE Teknik 4& Miljø Stig Ørntoft 4682 Tureby Rådhuset, Industrivej 2 4683 Rønnede. Tlf. 56 71 10 16 Lokal 405 E-mail: Giro 3 01 79 90 Fax. 56 71 16 10 Fax. 56 71 16 67 Kommune(3)Roennede. dk

Læs mere

NIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING - SAGSOMSLAG. iseo% '^ ^2> ^ ^ia/^ui^oaæ'''5>, MODTAGET: / >, 2.. ^ cro ^ VIRKS.NR.: U '^ ^ V - c n iro o H

NIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING - SAGSOMSLAG. iseo% '^ ^2> ^ ^ia/^ui^oaæ'''5>, MODTAGET: / >, 2.. ^ cro ^ VIRKS.NR.: U '^ ^ V - c n iro o H NIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING - SAGSOMSLAG MODTAGET: / >, 2.. ^ cro ^ VIRKS.NR.: U '^ ^ V - c n iro o H SAGS NR.: 2 o o 'i> ~ o 3 3 EJDS.NR.: o Z 2.^? / MATR.NR.: inryl-i Srfe-trt-v ) BYGGESAG VEDR.:

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder Sendes til Syddjurs Kommune Borgerservice Hovedgaden 77 8410 Rønde Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage Side/dørnr. Udfyldes af ansøger (sæt x) Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

SAGSNR: BBR-OPLYSNINGER SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 208 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 06/03-00 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** SAGSNR: 1999-133 EJDNR : 0069489 EJERLGJLIGHEDSNR:

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

Ejendomsnummer. 1anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen. Hasle M arina 1 & 3

Ejendomsnummer. 1anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen. Hasle M arina 1 & 3 Bornholms Reqionskommune Plan og Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge TIf: 56 92 00 00 Ansøgers navn og adresse Faste Anlæ g S kovlø kken 4 3770 A llinge Bedes oplyst ved henvendelse Ejendomsnummer 0 94098

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING.

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING. TILSYN.Kloakledninger udvendig Kloakledninger indvendig Dato Synet af Bemærkninger: Cll! E N H E D S S T ^ f ^ t M K Q R T - CR EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69 BLQKSBJERGP^f^tRKEN 69 VEJEN

Læs mere

BYGGESAG SIDE :00 NTOY 8 C021 SAGSREGISTRERING SINDAL BY, SINDAL. EJDNR: atns?5 ^ EJERL. ESR-NR ADR. : Baggesvognsizie_i_ 1

BYGGESAG SIDE :00 NTOY 8 C021 SAGSREGISTRERING SINDAL BY, SINDAL. EJDNR: atns?5 ^ EJERL. ESR-NR ADR. : Baggesvognsizie_i_ 1 C021 SAGSREGISTRERING BYGGESAG SIDE 27.08.04 12:00 NTOY 8 EJDNR: atns?5 ^ EJERL. ESR-NR ADR. : Baggesvognsizie_i_ 1 SAGSNR. : 2 0 04-175 S'X^tl^HDL. : KEJ ART: 3 BR TILLADELSE INDH. STATISTIKFELT: 044

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage.

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage. RØNNEDE KOMMUNE Teknik & Miljøafdelingen Stig Ømtoft Tågerupvej 15 4682 Tureby Industrivej 2 4683 Rønnede Tlf. 56203000 Lokal E-mail: jenst@roennede.dk 18. april 2006 J.nr. 351433 Giro 3 01 79 90 Fax.

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at plansiloen og afløbet fra denne skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 (se sidst i dette brev).

Vi gør opmærksom på, at plansiloen og afløbet fra denne skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 (se sidst i dette brev). Rudbjerggaard ved Bjarne Nielsen Højrupvej 3 5750 Ringe Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om opførelse af plansilo

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

REGULERING OG RESTAURERING AF VANDLØB INDBERETTEDE INFORMATIONER

REGULERING OG RESTAURERING AF VANDLØB INDBERETTEDE INFORMATIONER REGULERING OG RESTAURERING AF VANDLØB INDBERETTEDE INFORMATIONER Indberetningsinformation Indberettet af: Link til indberetning: Ole Damsgaard https://indberetning.vejle.dk/indberetning/resume/46703 Dato

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder Peter Torp Jepsen Hydevadvej 34 Hønkys 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 24-02-2016 Sagsnr.: 07/51992 Dokumentnr.: 37 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg

Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg Dette skema benyttes til anmeldelse af anlæg på plantebrug og ejendomme med mindre dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

BYGNINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR

BYGNINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR HASLEV KOMMUNE BYGNINGSINSPEKTORATET BYGGESAG NR. 1996011 STAMDATA 0012926 Stedbet. ; Frerslewej 14 Matrikelbet. 8-ce, Ejer Ansøger Haslev by, Haslev Per Hansen, Frerslewej 14, Haslev Samme Ejd. nr. 007561

Læs mere

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008 HAVNSØ BY, FØLLENSLEV, 8AG Ejer: Ansøger på vegne af ejer: Borretoften 22 Borretoften 22 4270 Høng 4270 Høng Ansøgning

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage. Matrikelbetegnelse og ejerlav. Ejers navn og adresse. Kontaktpersons nfivn og adresse. Virksomhedens navn og adtesse

Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage. Matrikelbetegnelse og ejerlav. Ejers navn og adresse. Kontaktpersons nfivn og adresse. Virksomhedens navn og adtesse Skitse over ejendommens bygninger bg eksjstérende afløbsinstallationer/møddingsanfæg m.v. ved syn og ejerens redegørelse har kunnet fastlægges. ^ ^ :^ ^ så vidt det i '21 Ejd.nr. Bygn.nr. Vejkode Etage

Læs mere

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl Byggesag BBR. nr. 6 /4 8 '009 Lb. nr. 22-/6? Beliggenhed? Mtr. nr. Q Ejerlav f\j\^^ j 0 e r J oi, Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, B Pæl A W K U o l Anmelder Bopæl Anm W / Ibrugtagningstilladelse

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Henvendelse skal ske på mail: Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.:

Henvendelse skal ske på mail: Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-10-2015 Sagsnr.: 08/49476 Dok.løbenr.: 295658/15 Kontakt: Helle Lund Daabeck Direkte tlf.: 73766331 E-mail: hlda@aabenraa.dk

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den Skødehavers navn og adresse I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) By/kvarter Nr. Etage Side

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Claus Pedersen Fjederholtvej Herning. CVR-nr.: P-nr.: CHR-nr.:56974

Claus Pedersen Fjederholtvej Herning. CVR-nr.: P-nr.: CHR-nr.:56974 TEKNIK OG MILJØ Claus Pedersen Fjederholtvej 12 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8053 mikpk@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-165-15

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden

Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Modtaget dato: 25. nov 2015 Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Kopi til: ansøger Ansøgers navn og adresse Bedes oplyst ved henvendelse Anita Justbjerg Renevejen 4 5932 Humble Ejendomsnr: 4538 Husbogstav:

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra

Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Fra SINDAL KOMMUNE Sag vedrørende beskrivelse Sag nr. Journ. nr. 59/70 Jens Hansen, Nørregade 91* Sindal, ansøger om tilladelse til at opføre en garage på matr. nr. 4^ Sindal by og sogn. Indgået den 28.7.197O

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Læs venligst!! Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Vejledning for byggeansøgning og tegninger Formål og arbejdsgang: Ved enhver

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Rev. Tegninger Situationsplan tilhørende 07.08.2018 byggeansøgning 1 2 - Facader vest og syd 2 3 - Facader øst og nord 3 2 - Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf Ansvarlig myndighed Hedensted Kommune Indsendt

Læs mere

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839

,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING :39 NTOS 839 ,:Y r>1 BYGGESAG _ SIDE 1 SAGSREGISTRERING. 16.02.93 11:39 NTOS 839 FJDNRs 051573 EJERL.ESR-NR: SINDAL BY, SINDAL ADR - GUTENBFRGVEJ 2D MATRIKEL: 007 0006 ffi 0004 02 AFSLUTNINGSDATO: SAGSNR.: 93-013 SAGSBHDL.:

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

Irma & HendrikWillem Veerbeek I/S Frederiksbergvej Gjerlev J / G

Irma & HendrikWillem Veerbeek I/S Frederiksbergvej Gjerlev J / G 1 - Ikke krav om miljøgodkendelse Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-2-17 Irma & HendrikWillem Veerbeek I/S Frederiksbergvej 71 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

kommunen 35-udvalget amtet

kommunen 35-udvalget amtet Matr. nr. Ejerlav Sogn Hus nr. Postadresse O. Byggesagsnr. Ejers navn Adresse Indgået 1^ \/ ) Ansøqer^m^vn Adresse Grundareal Bebygget areal ' Bruttoetageareal utto^ia Udnyttelsesgrad// \J) Tilladelig

Læs mere

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by Beliggenhed /^ o^l/ucwct z. Ansøgning modtaget Tilladelse meddelt Anmeldelse fra kloakmester Færdigmelding fra kloakmester Revideret

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger. indretning af depoter i Rådhus kælderen 985o Hirtshals

Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger. indretning af depoter i Rådhus kælderen 985o Hirtshals Matr. nr. Parcel nr. Ejerlav Beliggenhed 124 aov Horne by, Hirtshals J.Fibigersgade 2o Ansøger Projekt do J.Fibigersgade 2o indretning af depoter i Rådhus kælderen Byggesag nr. 543/83 Lb. nr. Vej kode

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet.

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet. THISTED KOMMUNE cm Bjarne Støntoft Gravesen Holmevej 3 7700 Thisted iiu W LI Dato: 14. nov. 2001 Sagsnr.: Sagsbeh.: Jørgøn Guldberg/el Vedr.: Nedrivning af bvoninaer oå Holmevei 3. 0. Vandet. Bygningssektionen

Læs mere

Matr.nr.:.:6 b, Høsten By, Sdr. Dalby Byggesagsnr.: 2011/201 Beliggenhed.: Høsten Teglværksvej 47 Ejendomsnr.: 1,2149. Acadre sagsnr.

Matr.nr.:.:6 b, Høsten By, Sdr. Dalby Byggesagsnr.: 2011/201 Beliggenhed.: Høsten Teglværksvej 47 Ejendomsnr.: 1,2149. Acadre sagsnr. Matr.nr.:.:6 b, Høsten By, Sdr. Dalby Byggesagsnr.: 20/20 Beliggenhed.: Høsten Teglværksvej 47 Ejendomsnr.:,249 008074 Acadre sagsnr.: Ejer: BRENNTAG NORDIC A/S Borup vang 5 B 2750 Ballerup Ansøger: Knud

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

SYDDJUnS KOMMUNE CENTRAL POSTMODTAGELSE INDGÅET - 6 JUNI 2013

SYDDJUnS KOMMUNE CENTRAL POSTMODTAGELSE INDGÅET - 6 JUNI 2013 WS101652W slet 06-06-2013 11 29 SEPBARCODE 0U121 Sendes til kommunen Svddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77 Afdelingens hovednr.: 8753 5510 Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77 SYDDJUnS KOMMUNE

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej TEKNIK OG MILJØ Gammelvind - v/ Lars Gammelvind Ørnhøjvej 12 7500 Holstebro Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk CVR-nr.: 15542691

Læs mere

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording A fslu ttet sag Normal adgang Sag Gammel Ikast-sag: Diverse info vedr. olietanke Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Læsekode Sagsdato Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande Profile:

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180 173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ************************************************** SAGSNR: 62180 EJDNR : 0091729 LEHWALDSVEJ 5 08 N EJERLEJLIGHEDSNR:

Læs mere

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o.

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o. Svendborg Kommune s «S == Byggeri og Beredskab s o (g n «5 0 * oa w f a c n c " > 4 oa 5= CD S W 3 I Ddr Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs 07 / 3 6 7 0 3 Ny o viimåmjy i yia/l Modtaget d. 3 0

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

april

april Sagsnr. Ejd. Nr. Matr. Nr. Adresse Kopi til Helle K -byggeri af nyt hus- Kopi til Gitte -nedsivningsanlæg færdig- Kopi til Jens D. - kommunale bygninger - - virksomheder - 200504071 0308-7 Blåkildevej

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldeskema til anmeldelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold der ikke kræver miljøtilladelse eller miljøgodkendelse i Rebild Kommune. Gælder for erhvervsmæssige

Læs mere

Matr.nr.: 4-s Ll.Favrby Byggesagsnr.: 90/279 Anden ident.: Ejd.nr.: Bygningsnr.:

Matr.nr.: 4-s Ll.Favrby Byggesagsnr.: 90/279 Anden ident.: Ejd.nr.: Bygningsnr.: FAKSE TEKNISK KOMMUNE FORVALTNING Matr.nr.: 4-s Ll.Favrby Byggesagsnr.: 90/279 Anden ident.: 4287-010 Ejd.nr.: 019301 Bygningsnr.: Ejer: Morten Lundstrøm Jensen Strandhovedvej 5 a, 4654 Fakse Ldp. Ansøger:

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

i^^-)5a Esbjerg d. 24. marts 2014.

i^^-)5a Esbjerg d. 24. marts 2014. 28-03-2014 09 29 OU234 Teknik & Miljø Byggeri Torvegade 74 6700 Esbjerg. Modlagel Sagsicl P! il._m :lfci_ 2 7 tw!^ ' "- ' i^^-)5a Esbjerg d. 24. marts 2014. Svar på nabohøring af 18. marts 2014. Vi kan

Læs mere

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s Anfoies ved seneie henvendelse /Journalnummer Instaliaiionsnummer Modtaget pa vandforsyningen den 1 forbindelse med byggearbejdet pa ejendommen p/ejnavn (stedbetegnelse) Nr. Elage jside By/kvarter Mafrikeinr.

Læs mere

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0 Stempel MODTAGET Mmsk foiotlfiiflg Statistik 0 eenfamiliehus 0 flerfamilehus 0 erhvervsejendom 0 ikke erhvervsejendom O antal lejligheder 0 antal værelser D landbrug Jour. nr. 84478 Arkiv nr. 1-a, Elkjær,

Læs mere

19-tilladelse til udsprinkling af restvand fra malkerum, plansiloanlæg og køreareal på ejendommen Døstrupvej 159, 9500 Hobro

19-tilladelse til udsprinkling af restvand fra malkerum, plansiloanlæg og køreareal på ejendommen Døstrupvej 159, 9500 Hobro Gårdejer Per Hougaard Døstrupvej 159 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.09-P19-1-17 Ref.:

Læs mere