4. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske Teknik-og Miljøudvalg v/formanden (orienteringspunkt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske Teknik-og Miljøudvalg v/formanden (orienteringspunkt)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Teknik-og Miljøudvalget Dato: Mandag den 1. november 2021 kl Sted: Sjællandsgade 40, København N, bygning I, lokale 207 Medlemmer: Peder Blom (formand), Annette Thernøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Jørgensen, Dorthe Pedersen, Lisbeth Sølver, Ulla Morin. 1. Godkendelse af dagsorden 1. at udvalget godkender dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Valg af dirigent 1. at udvalget vælger dirigent. Dorthe Pedersen blev valgt som dirigent. 3. Godkendelse af referat 1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde. Referatet blev godkendt. 4. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske Teknik-og Miljøudvalg v/formanden (orienteringspunkt) 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 1

2 Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg. Link til mødemateriale fra det politiske Teknik-og Miljøudvalg: Peder Blom nævnte, at Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. oktober 2021 havde godkendt helhedsplanen for Bystævneparken, som nu endeligt skulle vedtages i Borgerrepræsentationen. Arne Bjørn Nielsen oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget på møde senere samme dag skulle tage stilling til et dispositionsforslag for skybrudssikring i Kagsmosen. 5. Status på mærkesager v/formanden (drøftelsespunkt) 1. at udvalget vender status på mærkesager. Udvalget besluttede på sidste møde at have et fast dagsordenspunkt, hvor status på arbejdet med mærkesagerne vendes. På mødet i Ældrerådet den 29. september 2021 blev følgende mærkesager på teknik- og miljøområdet vedtaget: Fokus på tilgængelighed i byen, herunder etablering af bænke, offentlige handicaptoiletter, jævne fortove m.v. Fokus på offentlig transport, herunder busruter og placering af stoppesteder samt transportselskabernes kommunikation til og med borgere. BILAG Københavns Ældreråds mærkesager 2021 Udvalget drøftede, hvordan de på forskelligvis arbejder med mærkesagerne, og udvalget besluttede bl.a. at kalendersætte nogle gåture, hvor de orienterer sig om tilgængelighedsforhold på diverse ruter. Udvalget aftalte, at Dorthe Pedersen står for at koordinere en rute på Amager. 6. Overvejelser ift. nyt BR's tiltræden den 1. januar at udvalget drøfter velkomsthilsen til kommende teknik- og miljøborgmester. Ældrerådet drøftede på møde den 27. oktober 2021, at fagudvalgene i løbet af januar sender velkomsthilsner til borgmestrene med invitation til at holde møde. 2

3 I den forbindelse bør udvalget indledningsvis overveje, hvilke emner som fx flugter med rådets mærkesager - der vil være relevant at sætte fokus på i et brev til borgmesteren og på et eventuelt kommende møde. Til inspiration er tidligere henvendelse til siddende teknik- og miljøborgmester ifm. tiltrædelse i 2018 vedlagt som bilag. BILAG Velkomsthenvendelse fra Københavns Ældreråd til teknik- og miljøborgmester [ ] Udvalget besluttede at sende en velkomsthilsen, hvor Ældrerådet dels anmoder om et møde og gør opmærksom på deres mærkesager, høringsberettigelse samt ønske om at blive nærmere inddraget i budgetprocessen i Teknik- og Miljøforvaltningen. 7. Bidrag fra udvalget til Ældrerådets årsrapport at udvalget vender udvalgets bidrag til årsrapport Ældrerådets årsrapport har alene karakter af en administrativ og faktuel beretning, der kort og koncist dokumenterer og oplister nogle udvalgte områder, som har præget Ældrerådets generelle arbejde allermest i det forgangne år. Derudover oplister årsrapporten de mødesammenhænge og samarbejder m.v., som Ældrerådet er indgået i. Fagudvalgene bør i den sammenhæng påbegynde overvejelser om, hvilket konkret bidrag, der skal indgå i årsrapporten for 2021 for deres udvalg. Forretningsudvalget har derudover lagt op til at arbejdet med bidragene tager udgangspunkt i Ældrerådets og herunder de enkelte udvalgs mærkesager. Sekretariatet samler de forskellige bidrag sammen, og udarbejder på baggrund heraf - og i samarbejde med formandskabet - årsrapporten med henblik på offentliggørelse det første kvartal af BILAG Ældrerådets årsrapport 2020 Ældrerådets årsrapport 2019 Ældrerådets årsrapport 2018 Bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget til Ældrerådets årsrapport for 2021 Find årsrapporterne på Ældrerådets hjemmeside på: Udvalget vendte punktet, idet formanden havde udarbejdet en liste med forslag til bidrag til Ældrerådets årsrapport på Teknik- og Miljøudvalgets området. Listen er vedhæftet som bilag. 8. Møderække for fagudvalgsmøder i Teknik- og Miljøudvalget

4 1. at udvalget oplyser, hvornår de finder det mest hensigtsmæssigt at mødes i Af hensyn til planlægningen af fagudvalgenes møderække i 2022 bedes udvalget drøfte, hvornår de finder det mest hensigtsmæssigt at holde møder i Teknik- og Miljøudvalget. På baggrund af de forskellige fagudvalgs ønsker udarbejder sekretariatet forslag til møderække. Udvalget vil såfremt det er muligt gerne fastholde at mødes mandage kl , og gerne samme dag som Boligudvalget. Møderne er derfor kalendersat følgende mandage kl : januar februar marts april maj juni august september oktober november december Nyt fra parkbrugerråd og følgegrupper m.v. v/formanden (orienterings- beslutningspunkt) 1. at udvalget vender punktet. Under dette punkt følges op på eventuelle møder i parkbrugerråd og følgegrupper m.v. Peder Blom orienterede om, at mødet i Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes tilgængelighedspanel den 27. oktober 2021 var blevet rykket, og at han derfor deltager i mødet. Arne Bjørn Nielsen orienterede om følgegruppen for skybrudssikring i Kagsmosen. Udvalget aftalte, at Ulla Morin fremadrettet er repræsentant i følgegruppen. Videre orienterede Arne Bjørn Nielsen om byrumsforsøg i Middelalderbyen, hvor man gerne vil have begrænset bilerne. Udvalget spurgte, om det var muligt at få endnu en repræsentant i gruppen, da Annette Thernøe, såfremt det er muligt, også gerne ville deltage. I forhold til Naturparkrådet Amager bad udvalget sekretariatet følge op på, hvorvidt det er muligt for rådet at få en plads i følgegruppen. Derudover orienterede Arne Bjørn Nielsen om kommunens arbejde med Sikker By, og udvalget 4

5 bad sekretariatet undersøge, om det er muligt at få et oplæg om deres arbejde, idet det var udvalgets vurdering, at det kunne være relevant for udvalget at høre nærmere om. 10. Orientering om Økonomiudvalgets indstilling vedr. tilpasninger i busnettet pba. Movias evaluering af Nyt Bynet 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. I forlængelse af udvalgets møde med Økonomiforvaltningen og Movia den 6. september 2021 orienteres udvalget om, at Økonomiudvalget på møde den 26. oktober 2021 på baggrund af evalueringen af Nyt Bynet anbefalede Borgerrepræsentationen, at der sker bustilpasninger på linje 7A, 26 og 18 samt at der gives anlægsbevilling til etablering af fire stoppesteder. De konkrete bustilpasninger m.v. fremgår af indstillingen her (kk.dk) Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget besluttede at formanden skulle vende med Forretningsudvalget, hvorvidt Ældrerådet bør forholde sig ift. Økonomiforvaltningens forslag om bustilpasning, hvor der bl.a. ikke lægges op til en bustilpasning på strækningen mellem Marmorkirken og Kongens Nytorv. Et udvalgsmedlem nævnte, at det er svært at kommentere på en enkelt ændring i busruterne, idet en ændring af dette potentielt blot vil medføre, at andre er værre stillet. Udvalget vendte også muligheden for at lave et debatindlæg med et bredere fokus på offentlig transport. 11. Orientering om Handicapkørsel/Flextrafik Handicapkørsel i Københavns Kommune v/formanden (orienterings- og drøftelsespunkt) 1. at udvalget vender punktet. Udvalget bad på sidste udvalgsmøde sekretariatet opridse indsatsen i forhold til Handicapkørsel/Flextrafik Handicapkørsel i Københavns kommune. Af kommunens kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet i København Ældre i København 2021 fremgår, at hvis borgere er svært bevægelseshæmmet, blinde eller stærkt svagsynede, eller hvis borgere har en demenssygdom eller en erhvervet hjerneskade og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan man søge om handicapkørsel. Ordningen giver borgere ret til 104 ture årligt og kan anvendes til både fritidsformål, sociale aktiviteter samt kørsel til og fra behandlingstilbud. Derudover fremgår, at hvis en stor del af turene 5

6 går til fx behandling, kan borgerne søge om op til 20 ekstra ture årligt. Hvis borgeren får bevilling/visiteres til handicapkørsel/flextrafik handicapkørsel, bliver borgeren optaget i Movia Flextrafik. Indsatsen er tilrettelagt ift. Lov om trafikselskaber 11 og Serviceloven 117, og borgere skal have svar inden for ti hverdage, når de ansøger om bevilling til handicapkørsel. Indsatsen opstartet straks efter modtaget afgørelse. Visitering til handicapkørsel for borgere + 65 år sker via den lokale visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er et årligt medlemsgebyr på 300 kr., og egenbetaling på kørte ture. Grundtaksten for kørsel i handicapordningen er 24 kroner, som dækker de første 5 km. Kører man mellem 5 og 40 km er taksten 2,40 kroner/km. Hver kilometer udover 40 koster 1,20 kroner/km. Det kan nævnes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tidligere har oplyst Ældrerådet om, at der i 2018 var 1036 borgere +65 år, som var bevilget Handicapkørsel. Det kan derudover nævnes, at borgere kan få bevilget patientbefordring til og fra hospital og sygehus via regionen, og kørsel til genoptræning, aktivitetscentre eller neurorehabilitering via kommunen, hvis borgeren ikke selv kan transportere sig. Udvalget vil gerne mødes med Movia og eventuelt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at få en nærmere orientering om Flextrafik i Københavns Kommune. 12. Drøftelse af affaldssortering m.v. i København v/formanden (drøftelsespunkt) 1. at udvalget vender punktet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at afsætte tid til at drøfte affaldssortering m.v. i København og herunder bl.a. vurdere, hvorvidt der er særlige forhold ift. ældre, som er relevant at arbejde videre med. Udvalget ønskede ved lejlighed en orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen om affaldssortering, herunder også gerne ift. hjemmeplejens opgaver ift. sortering af affald hos ældre, som modtager Derudover drøftede udvalget placering af affaldsspande i det offentlige rum, og at det er vigtigt, at udvalget har en opmærksomhed på det under deres byvandringer med fokus på tilgængelighed. 13. Næste udvalgsmøde den 6. december 2021 kl v/formanden (orienteringspunkt) 1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 6

7 Udvalget besluttede på næste udvalgsmøde bl.a. at arbejdere videre med en velkomsthenvendelse til teknik- og miljøborgmesteren samt eventuelt drøfte opmærksomhedspunkter i forhold til ønsker til de politiske forhandlinger om overførselssagen. Derudover forsøger sekretariatet at kalendersætte et oplæg om enten Flextrafik, affaldssortering eller Sikker By. 14. Eventuelt Udvalget vendte busbetjeningen til og fra Bispebjerg Hospital og drøftede behovet for, at der fx var en shufflebus i lighed med den der er på Skejby Hospitalet. 7

Eksterne deltagere: Maj-Britt Fahnøe og Jens Peter Langberg fra afdeling for Flextrafik, Movia.

Eksterne deltagere: Maj-Britt Fahnøe og Jens Peter Langberg fra afdeling for Flextrafik, Movia. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 9.30-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Bjarne Mortensen (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne

Læs mere

Afbud: Arvin Storgaard, Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Knud Johnsen.

Afbud: Arvin Storgaard, Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Knud Johnsen. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 10.00 til 12.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 4. december at udvalget godkender datoer for udvalgsmøder i 2019.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 4. december at udvalget godkender datoer for udvalgsmøder i 2019. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 12-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Bjarne Mortensen (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne

Læs mere

Afbud: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard og Hjørdis Espensen.

Afbud: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard og Hjørdis Espensen. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 4. december 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 4. december 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 4. december 2018 kl. 12.30-15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Joan Jensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 10. april 2018.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 10. april 2018. DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand) (orlov), Joan Jensen

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 11. september 2018.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 11. september 2018. DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand) (orlov), Joan Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. august 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand) (orlov), Joan Jensen

Læs mere

Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen, Knud Johnsen, Steen Reinhold Jeppson og Svend Aage Sørensen.

Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen, Knud Johnsen, Steen Reinhold Jeppson og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 8 og 10 blev rykket frem til drøftelse først på mødet.

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 8 og 10 blev rykket frem til drøftelse først på mødet. Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 12.30 til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 207 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Referat. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12.45-15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn

Læs mere

Referat. Afbud: Bjarne Mortensen og Vera Eckhardt. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt)

Referat. Afbud: Bjarne Mortensen og Vera Eckhardt. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt) Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (eget lokale) Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand),

Læs mere

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

REFERAT. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102

REFERAT. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Mortensen,

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Boligudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12.45-15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn

Læs mere

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl til Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

REFERAT. Afbud: Arvin Storgaard, Joan Jensen. Ikke mødt: Hjørdis Espensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt)

REFERAT. Afbud: Arvin Storgaard, Joan Jensen. Ikke mødt: Hjørdis Espensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/ Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt) REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 11. april 2017 kl. 12.30 til 15. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) Til stede: Svend Aage Sørensen

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 14. august 2018.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmødet den 14. august 2018. DAGSORDEN Møde i Teknik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 11. september 2018 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand) (orlov), Joan Jensen

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Afbud: Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Knud Johnsen og Vera Eckhardt.

Afbud: Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Knud Johnsen og Vera Eckhardt. DAGSORDEN Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 12.30 til 14.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) Medlemmer: Svend Aage Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2.

DAGSORDEN. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. DAGSORDEN Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 deltager økonomidirektør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ).

Eksterne deltagere: Under punkt 4 deltager økonomidirektør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ). DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 17. januar 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale).

Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale). REFERAT Møde i Sundhedsudvalget Dato: Onsdag den 19. april 2017 kl. 10 til 12. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale). Til stede: Hanne Simonsen (formand), Anne

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 31. oktober 2018 kl. 10.00 14.00 (fotografering fra kl. 14.15) Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 25. april 2018 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 6. februar 2019 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102.

REFERAT. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 6. februar 2019 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 6. februar 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( )

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( ) REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. februar 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april.

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13 til 15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl. 13.00-16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer af Sundhedsudvalget: Hanne Simonsen (formand),

Læs mere

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død REFERAT Møde i Sundhedsudvalget Dato: mandag den 19. juni 2017 kl. 14.00 16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 Medlemmer: Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand),

Læs mere

Afbud fra Kirsten Nissen og Birthe Mørck. Pia Weise Pedersen deltog i mødet i Birthe Mørcks fravær.

Afbud fra Kirsten Nissen og Birthe Mørck. Pia Weise Pedersen deltog i mødet i Birthe Mørcks fravær. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 10. april 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bjarne

Læs mere

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne.

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne. DAGSORDEN Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 11. juni 2018 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Vera Eckhardt (forkvinde) Birthe Mørck (næstforkvinde), Eleonora

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 20. juni 2018 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 20. december 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 20. december 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 20. december 2017 kl. 10.00 12.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne.

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne. Referat Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 7. januar 2019 kl. 10.00-12.00 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Birthe Mørck (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand),

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102.

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl. 10.00-12.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Lise Helweg (formand), Merete Raaschou (næstformand), Anne Marie

Læs mere

Dagsorden for ordinært møde i Ældrerådet

Dagsorden for ordinært møde i Ældrerådet Dagsorden for ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 31. oktober 2018 kl. 10.00 14.00 (fotografering fra kl. 14.15) Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. september 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. september 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. september 2017 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 25. september 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Møde i Boligudvalget Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102

REFERAT. Møde i Boligudvalget Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 REFERAT Møde i Boligudvalget Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Eleonora Lewandowski, Hans Thomsen,

Læs mere

1. at Ældrerådet tager referater af Forretningsudvalgets møder den 7. februar 2018, den 21. februar 2018 og den 23. februar 2018 til efterretning.

1. at Ældrerådet tager referater af Forretningsudvalgets møder den 7. februar 2018, den 21. februar 2018 og den 23. februar 2018 til efterretning. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. februar 2018 kl. 9.00 11.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Velkommen til suppleant

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 27. marts 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. december 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et ekstra dagsordens punkt vedr. valg af ny mødedato i maj.

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et ekstra dagsordens punkt vedr. valg af ny mødedato i maj. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Afbud fra: Hanne Simonsen, Steen R. Jeppson, Arvin Storgaard, Hjørdis Espensen og Vagn Kofoed (orlov).

Afbud fra: Hanne Simonsen, Steen R. Jeppson, Arvin Storgaard, Hjørdis Espensen og Vagn Kofoed (orlov). REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. februar 2018 kl. 9.00 11.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Velkommen til suppleant

Læs mere

Referat. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 16. maj 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102.

Referat. Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 16. maj 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Referat Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 16. maj 2018 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne Simonsen,

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. juni 2017 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Oplæg om ændring af takster for madservice på plejecentrene

Læs mere

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet et udvalgsmedlem gerne ville have tilføjet et dagsordenspunkt vedrørende ensomhed.

Beslutning Dagsordenen blev godkendt, idet et udvalgsmedlem gerne ville have tilføjet et dagsordenspunkt vedrørende ensomhed. Referat Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 3. september 2018 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Birthe Mørck (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand),

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 3 deltager direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ).

Eksterne deltagere: Under punkt 3 deltager direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ). DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 5. december 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

Punkt 6: Ældrerådets evaluering af Seniordagene Referat af evalueringsmøde den 27. oktober 2017, udarbejdet af Bente Ketty Hansen.

Punkt 6: Ældrerådets evaluering af Seniordagene Referat af evalueringsmøde den 27. oktober 2017, udarbejdet af Bente Ketty Hansen. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. november 2017 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt.

Afbud fra Hanne Simonsen, Anne-Marie Bossen Arrøe deltager i Hanne Simonsens sted, samt Vera Eckhardt. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 13. juni 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Punkt 6: Sammenfatning udarbejdet af konsulenter ved Professionshøjskolen Metropol. Henvendelse fra Bjarne Mortensen.

Punkt 6: Sammenfatning udarbejdet af konsulenter ved Professionshøjskolen Metropol. Henvendelse fra Bjarne Mortensen. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. januar 2017 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ældrerådets forretningsorden

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 10 vedrørende evaluering af 3-bymødet.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 10 vedrørende evaluering af 3-bymødet. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 6. december 2017 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10:00-13:00 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10:00-13:00 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 13. juni 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10:00-13:00 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Efter mødet er der sommerfrokost

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden Ældrerådet godkendte dagsordenen. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden Ældrerådet godkendte dagsordenen. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 25. april 2018 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden.

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Afbud: Arne Bjørn Nielsen, Kirsten Nissen og Mona Sillemann.

Afbud: Arne Bjørn Nielsen, Kirsten Nissen og Mona Sillemann. Referat Møde i Sundhedsudvalget Dato: mandag den 12. februar 2018 kl. 14.00-16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Møde i Boligudvalget Dato: Torsdag den 4. maj 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102

REFERAT. Møde i Boligudvalget Dato: Torsdag den 4. maj 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 REFERAT Møde i Boligudvalget Dato: Torsdag den 4. maj 2017 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Merete Raashou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen,

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 12. oktober 2016 kl. 10-15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 3. februar 2014 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune af møde den kl. 09.15 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Vibeke Frej ( ) Ella Bertelsen ( ) Mogens Lehd Pedersen ( ) Lillian Skjødt

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 27. februar 2019 kl. 10.00 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 5. december 2018 til efterretning.

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 5. december 2018 til efterretning. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 19. december 2018 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Ekstern deltager: Journalist Lene Helweg Augustsen fra AD MEDIA.

Ekstern deltager: Journalist Lene Helweg Augustsen fra AD MEDIA. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 13. november 2018 kl. 9.30-11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl

Afbud: Svend Aage Sørensen Eksterne deltager: Specialkonsulent Helene Botilde Rønne, Center for Sundhed deltog under punkt 9 fra kl REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 25. november 2015 kl. 10 13. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Afbud: Per Schrader. Eksterne deltagere: Direktør Hanne Baastrup deltager under punkt 5 fra kl Godkendelse af dagsorden

Afbud: Per Schrader. Eksterne deltagere: Direktør Hanne Baastrup deltager under punkt 5 fra kl Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 7. oktober 2015 kl. 10 15. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Eksterne deltagere: Frivilligkonsulent Judith Nathan og konsulent i Samfundsanalyse Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen.

Eksterne deltagere: Frivilligkonsulent Judith Nathan og konsulent i Samfundsanalyse Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen. Referat Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 5. marts 2018 kl. 10-12.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, lokale 411 Medlemmer: Vera Eckhardt (forkvinde) Birthe Mørck (næstformand), Eleonora

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Velkommen til nye medlemmer af Ældrerådet

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Velkommen til nye medlemmer af Ældrerådet DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 29. august 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Velkommen til nye medlemmer

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Medlemmer: Birthe Mørck (næstforkvinde), Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Pia Weise Pedersen, Svend Aage Sørensen, Torben Knud.

Medlemmer: Birthe Mørck (næstforkvinde), Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Pia Weise Pedersen, Svend Aage Sørensen, Torben Knud. DAGSORDEN Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 6. august 2018 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Birthe Mørck (næstforkvinde), Eleonora Lewandowski, Henrik

Læs mere

DAGSORDEN. Eksterne deltagere: Under punkt 14 deltager administrerende direktør Katja Kayser ( )

DAGSORDEN. Eksterne deltagere: Under punkt 14 deltager administrerende direktør Katja Kayser ( ) DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget (Bemærk mødetidspunktet er 9.00) Dato: Onsdag den 7. juni 2017 kl. 9.00 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 (eget lokale) Medlemmer: Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. november 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. november 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. november 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne.

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne. DAGSORDEN Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 4. februar 2019 kl. 10.00-12.00 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Birthe Mørck (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand),

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møder DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: den 19. juni 2019 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 31. maj 2017 kl Sted: Nobelsalen, Edith Rodes Vej 4 B, Bygning V, 1. sal, 2200 Kbh. N.

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 31. maj 2017 kl Sted: Nobelsalen, Edith Rodes Vej 4 B, Bygning V, 1. sal, 2200 Kbh. N. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 31. maj 2017 kl. 10 15 Sted: Nobelsalen, Edith Rodes Vej 4 B, Bygning V, 1. sal, 2200 Kbh. N. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden. 2. Valg af dirigent

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden. 2. Valg af dirigent DAGSORDEN Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

REFERAT. Møde i Sundheds- og Regionsudvalget Dato: Mandag den 30. januar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102

REFERAT. Møde i Sundheds- og Regionsudvalget Dato: Mandag den 30. januar 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 REFERAT Møde i Sundheds- og Regionsudvalget Dato: Mandag den 30. januar 2017 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Anne Marie Bossen Aarøe, Arne Bjørn Nielsen, Benna

Læs mere

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmøde den 9. og 14. maj Baggrund Formanden orienterer om senest nyt i Regionsældreråd Hovedstaden.

1. at udvalget godkender referat fra udvalgsmøde den 9. og 14. maj Baggrund Formanden orienterer om senest nyt i Regionsældreråd Hovedstaden. DAGSORDEN Møde i Sundhedsudvalget Dato: onsdag den 6. juni 2018 kl. 11-13 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 207 Medlemmer: Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand), Arne

Læs mere

Afbud fra Merete Raaschou. Peder Blom deltog i mødet som Boligudvalgets repræsentant.

Afbud fra Merete Raaschou. Peder Blom deltog i mødet som Boligudvalgets repræsentant. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 12. juni 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bjarne

Læs mere

Afbud: Birthe Mørck, Henrik Høgh og Pia Weise Pedersen.

Afbud: Birthe Mørck, Henrik Høgh og Pia Weise Pedersen. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 302 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Til stede: Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, Eleonora Lewandowski, Hjørdis Espensen, Merete Raaschou, Pia Weise Pedersen, Steen Reinhold Jeppson.

Til stede: Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, Eleonora Lewandowski, Hjørdis Espensen, Merete Raaschou, Pia Weise Pedersen, Steen Reinhold Jeppson. REFERAT Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 12 til 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, Eleonora

Læs mere

Afbud fra Steen Jeppson. Næstformand Pia Weise Pedersen deltog i mødet i Steen Jeppsons fravær.

Afbud fra Steen Jeppson. Næstformand Pia Weise Pedersen deltog i mødet i Steen Jeppsons fravær. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 5. december 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 24. april 2019 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede:

REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl. 10 15. Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Eksterne deltagere: Direktør Hanne Baastrup deltog under punkt 3. Merete Balslev, leder af afdeling for Frit Valg, deltog kl. 13.

Eksterne deltagere: Direktør Hanne Baastrup deltog under punkt 3. Merete Balslev, leder af afdeling for Frit Valg, deltog kl. 13. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 18. marts 2015 kl. 10 14. Sted: Sjællandsgade 40, mødelokale H411 Til stede: Ulla Skærved, formand, Arvin Storgaard, næstformand, Bent Johansen, Kirsten Nissen,

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 19. december 2018 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget Dato: Fredag den 7. april 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I,1. sal, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale)

Møde i Forretningsudvalget Dato: Fredag den 7. april 2017 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I,1. sal, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Fredag den 7. april 2017 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I,1. sal, lokale 125 (Ældrerådets eget lokale) Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty

Læs mere

Ældrerådsmøde Dato: 23. april 2014 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Ældrerådsmøde Dato: 23. april 2014 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Ældrerådsmøde Dato: 23. april 2014 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Til stede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen,

Læs mere